Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl."

Transcriptie

1 Weverstraat 8 en BN Uden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MRT 2013 Objectomschrijving Het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de Weverstraat 8 te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie T nummer 739, groot vijftien are een centiare, alsmede het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de Weverstraat 10 te Uden, kadastraal bekend gemeente, sectie T nummer 623, groot vijftien are; Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Uden, sectie T nummer 739; en kadastraal bekend gemeente, sectie T nummer 623, Bezichtiging woensdag 6 maart :00 12:00 Veilinglocatie & -datum kantoor DTZ Zadelhoff Apollolaan 150 Amsterdam donderdag 21 maart 2013 vanaf 09:00 Koop Verkoop Inzetpremie Omzetbelasting Datum van aanvaarding en betaling Inzetsom Afmijnsom Gegund Executieveiling Conform de algemene voorwaarden Niet verschuldigd Conform de algemene voorwaarden Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 1 van 5

2 Notariskantoor CMS Derks Star Busmann - Utrecht mw. E.C. Ruiter-Overbeeke Newtonlaan BH Utrecht Telefoonnummer Algemene voorwaarden Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing. Bijzondere voorwaarden Bijzondere Veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op eenentwintig maart tweeduizend dertien vanaf negen uur (09.00 uur), in het kantoor van DTZ Zadelhoff aan de Apollolaan 150 te Amsterdam. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom. 2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 3. Kosten In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten: - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn; - het honorarium van de notaris; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van advertenties, biljetten, marketing, veilingorganisatie, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers; - de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; - kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten. De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald. Voor een specificatie van de kosten wordt voor het registergoed afzonderlijk verwezen naar de website en/of naar 4. Belastingen Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVEVI is indien terzake van de levering omzetbelasting verschuldigd is, deze niet in het bod begrepen en wordt deze naast de koopsom afzonderlijk in rekening gebracht. 5. Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Voor zover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 2 van 5

3 gebruik afgestaan. De schuldenaar/rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen. Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt: b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte. g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. 6. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven. Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen. in aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopen biedproces. In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit: a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of b. het doen van een aanbetaling van tienduizend euro ( ,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Weverstraat 8/10/ /ECR" op rekeningnummer Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen. 8. Onderhandse biedingen Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst. 9. Inzetpremie De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. 10. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: "3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het procesverbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 3 van 5

4 vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde". Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed kadastraal bekend gemeente Uden sectie T nummer 739, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, ingeschreven in deel 9805 nummer 22, waarin staat vermeld: "14. De koopster verplicht zich om binnen één maand na het gereedkomen van de bebouwing als bedoeld in het bepaalde onder 8 op het gekochte zodanige voorzieningen te treffen dat in de parkeerbehoefte van het bedrijf wordt voorzien. 15. De koopster mag behoudens toestemming van burgemeester en wethouders het gekochte terrein, nadat aan de sub 8 bedoelde bebouwingsplicht is voldaan, niet anders dan in zijn geheel verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden. 16. Het is de koopster niet toegestaan de op het gekochte terrein te bouwen opstallen te gebruiken of te verhuren voor de detailhandel. 17. a. Bij overtreding van het gestelde onder 14, 15 en 16 hiervoor wordt door de koopster ten behoeve van verkoopster, in casu de gemeente Uden, door het enkele feit van de overtreding en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een direct opeisbare boete verschuldigd van VIJFTIGDUIZEND GULDEN (f ,00), alsmede een boete, direct opeisbaar van VIJFHONDERD GULDEN ( f. 500,00) per dag dat de overtreding voortduurt. b. De koopster is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het door haar verkregen onroerend goed en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht of een gebruiksrecht van het door haar verkregen onroerend goed of een gedeelte daarvan, aan de volgende eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker ten behoeve van de gemeente Uden dezelfde bepalingen als hiervoor onder 14, 15 en 16 opgenomen, alsmede het onderhavige beding 17 op te leggen en ten behoeve van de gemeente Uden te bedingen en aan te nemen en die bepalingen in de akte van vervreemding of vestiging van een zakelijk genotsrecht of gebruiksrecht woordelijk op te nemen, met het beding, dat ook hij bij vervreemding of uitgifte in zakelijk genotrecht of gebruiksrecht dezelfde bepalingen aan de volgende eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker schriftelijk oplegt, ten behoeve van de gemeente Uden bedingt en aanneemt en die bepalingen woordelijk opneemt en zo verder. Wordt door de koopster of een der opvolgende eigenaren, zakelijk gerechtigden of gebruikers aan deze voorwaarden niet voldaan dan zal van rechtswege een boete verschuldigd zijn aan de gemeente Uden, van VIJFHONDERD GULDEN (f.500,00) voor iedere dag, dat die eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker in gebreke blijft alsnog aan deze voorwaarden te voldoen. c. De onder a en b bedoelde boete(n) zal (zullen) onmiddellijk invorderbaar zijn door het enkele feit van het geheel of ten dele overtreden of geheel of ten dele niet nakomen van elke van de daar gestelde voorwaarden en bepalingen, zonder dat enig bevel of soortgelijke akte nodig zal zijn. De kosten van invordering van de onder a en b bedoelde boete(n) komen voor rekening van de partij die de boete(n) verschuldigd is." Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed kadastraal bekend gemeente Uden sectie T nummer 623, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering ingeschreven in deel 8515 nummer 70, waarin staat vermeld: "OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF BIJZONDERE BEPALINGEN Voorts verklaarde de comparant: Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden/bijzonder bepalingen (kettingbedingen) wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in voormelde titel van aankomst, hetgeen woordelijk luidt als volgt: 14. De koper verplicht zich om binnen één maand na het gereedkomen van de bebouwing als bedoeld in het bepaalde onder 8 op het gekochte zodanige voorzieningen te treffen dat in de parkeerbehoefte van het bedrijf wordt voorzien. 15. De koper mag behoudens toestemming van burgemeester en wethouders het gekochte terrein, nadat aan de sub 8 bedoelde bebouwingsplicht is voldaan, niet anders dan in zijn geheel verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden. 16. Het is de koper niet toegestaan de op het gekochte terrein te bouwen opstallen te gebruiken of te verhuren voor de detailhandel. 17. a. Bij overtreding van het gestelde onder 14, 15 en 16 hiervoor wordt door de koper ten behoeve van de Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 4 van 5

5 verkoopster, in casu de gemeente Uden, door het enkele feit van de overtreding en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een direct opeisbare boete verschuldigd van VIJFTIGDUIZEND GULDEN (f ,00), alsmede een boete, direct opeisbaar van VIJFHONDERD GULDEN ( f. 500,00) per dag dat de overtreding voortduurt. b. De koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het door hem verkregen onroerend goed en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht of een gebruiksrecht van het door hem verkregen onroerend goed of een gedeelte daarvan, aan de volgende eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker ten behoeve van de gemeente Uden dezelfde bepalingen als hiervoor onder 14, 15 en 16 opgenomen, alsmede het onderhavige beding 17 op te leggen en ten behoeve van de gemeente Uden te bedingen en aan te nemen en die bepalingen in de akte van vervreemding of vestiging van een zakelijk genotsrecht of gebruiksrecht woordelijk op te nemen, met het beding, dat ook hij bij vervreemding of uitgifte in zakelijk genotrecht of gebruiksrecht dezelfde bepalingen aan de volgende eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker schriftelijk oplegt, ten behoeve van de gemeente Uden bedingt en aanneemt en die bepalingen woordelijk opneemt en zo verder. Wordt door de koopster of een der opvolgende eigenaren, zakelijk gerechtigden of gebruikers aan deze voorwaarden niet voldaan dan zal van rechtswege een boete verschuldigd zijn aan de gemeente Uden, van VIJFHONDERD GULDEN (f. 500,00) voor iedere dag, dat die eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker in gebreke blijft alsnog aan deze voorwaarden te voldoen. c. De onder a en b bedoelde boete(n) zal (zullen) onmiddellijk invorderbaar zijn door het enkele feit van het geheel of ten dele overtreden of geheel of ten dele niet nakomen van elke van de daar gestelde voorwaarden en bepalingen, zonder dat enig bevel of soortgelijke akte nodig zal zijn. De kosten van invordering van de onder a en b bedoelde boete(n) komen voor rekening van de partij die de boete(n) verschuldigd is.'' Welke opgaven door verkoopster te goeder trouw worden gedaan. Ter voldoening aan de verplichting van verkoopster ten opzichte van de gemeente Uden, verklaarde comparant aan de sub b genoemde besloten vennootschap op te leggen als eigen verbintenis tegenover die gemeente en ten behoeve van die gemeente te bedingen al hetgeen hiervoor als bijzondere bepalingen in de vorm van een kettingbeding is aangehaald, hetgeen comparant, handelend in zijn sub b gemelde hoedanigheid, verklaarde namens de sub b genoemde besloten vennootschap op zich te nemen en na te leven, hetwelk de comparant als mondeling gemachtigde van en voor en namens die gemeente verklaarde aan te nemen." Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen. Energieprestatiecertificaat Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen. Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 5 van 5

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 31 OKT 2013 Objectomschrijving 1. een parkeerplaats gelegen onder een carport nabij de Meidoorn

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. De Tienden 1 5674 TA Nuenen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 23 MEI 2013 Objectomschrijving Het bedrijfspand met showroom, werkplaats, magazijn, kantoorruimte

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Steenbergseweg 85a 4664 RW Lepelstraat

Steenbergseweg 85a 4664 RW Lepelstraat Steenbergseweg 85a 4664 RW Lepelstraat Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand (keukencentrum) met werkplaats, opstallen,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Van Aerssenstraat 11 3317 VN Dordrecht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 JAN 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met erf, tuin, (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Wijze van veiling Betaling koopsom Kosten Belastingen Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming

Wijze van veiling Betaling koopsom Kosten Belastingen Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 13 maart 2013 op te vragen bij CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 DEC 2009 Objectomschrijving 1. de bedrijfsruimte met erf, grond en verder toebehoren

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

De Hoge Brug AJ Malden

De Hoge Brug AJ Malden De Hoge Brug 6 6581 AJ Malden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand met parkeeraccommodatie, grond en verder toebehoren,

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hommelweg 2 6114 RT Susteren Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 27 AUG 2009 Objectomschrijving Het chalet met ondergrond en verder toebehoren, gelegen in Résidence

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden zoals vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mr I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden zoals vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mr I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met het daarop gestichte bedrijfspand aan de Nieuwendammerdijk 532 B5 te Amsterdam, kadastraal

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kelmonderhofweg 51 6191 RB Beek Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 23 MEI 2013 Objectomschrijving De carréhoeve (deel) met saunabedrijf, (onder)grond,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. vrijdag 18 mei :00 11:00

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. vrijdag 18 mei :00 11:00 Scholtenhoeklaan 20 7573 BH Oldenzaal Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 5 JUN 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, tuin en verder toebehoren

Nadere informatie

Ginderover JM Heeze

Ginderover JM Heeze Ginderover 9-11 5591 JM Heeze Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving bedrijfspand (winkel) met afzonderlijke bovenwoning Kadastrale gegevens

Nadere informatie

Concept veilingvoorwaarden / de dato 14 februari 2013

Concept veilingvoorwaarden / de dato 14 februari 2013 Concept veilingvoorwaarden / de dato 14 februari 2013 Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde veilingvoorwaarden zijn vanaf uiterlijk

Nadere informatie

Haastenburg VD Gouda

Haastenburg VD Gouda Haastenburg 90 2804 VD Gouda Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het appartementsrecht, rechtgevende op het aansluitend gebruik van

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bosschebaan 16a 5363 SX Velp Nb Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 JUN 2011 Objectomschrijving De vrijstaande woning met garage, (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. De Boekt 9 5463 HS Veghel Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 JUN 2012 Objectomschrijving Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van

Nadere informatie

Koningin Wilhelminahaven NZ KE Vlaardingen

Koningin Wilhelminahaven NZ KE Vlaardingen Koningin Wilhelminahaven NZ 3-6 3134 KE Vlaardingen Bedrijfsruimte + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het recht van erfpacht van percelen

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. De Velde 1 8064 PH Zwartsluis Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 NOV 2010 Objectomschrijving Het tuincentrum, bestaande uit percelen grond en grasland

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dierdonklaan 108 5709 MT Helmond Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 OKT 2008 Objectomschrijving woonhuis met garage, erf, tuin, ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bernhardstraat 4 5482 AH Schijndel Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 FEB 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met winkel en bijgebouwen,

Nadere informatie

Ontginningsweg ND Grashoek

Ontginningsweg ND Grashoek Ontginningsweg 17 5985 ND Grashoek Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving glastuinbouwbedrijf bestaande uit tuinland, bedrijfsruimten, kassencomplex,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Jozef Oreliosingel 291 3122 CV Schiedam Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 13 JUN 2012 Objectomschrijving 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend

Nadere informatie

Schaafsebosweg 6/ DB Heijen

Schaafsebosweg 6/ DB Heijen Schaafsebosweg 6/8 6598 DB Heijen Bedrijfsruimte + Recreatie + Grond + Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het recreatieterrein (camping

Nadere informatie

Schouwinkshoeveweg PE Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Schouwinkshoeveweg PE Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Schouwinkshoeveweg 22 7534 PE Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 3 DEC 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met verdere opstallen, ondergrond, erf,

Nadere informatie

Megenstraat KE Tilburg

Megenstraat KE Tilburg Megenstraat 109 5045 KE Tilburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, erf, tuin, grond en verder toebehoren aan

Nadere informatie

De veiling betreft het navolgende registergoed:

De veiling betreft het navolgende registergoed: Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn vastgesteld bij akte op 9 oktober 2012 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam (CMS Derks Star Busmann N.V.) De veiling betreft het navolgende

Nadere informatie

Mispelkampdijk DA Vorden

Mispelkampdijk DA Vorden Mispelkampdijk 11 7251 DA Vorden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De horecabedrijfsruimte met terras, parkeerplaatsen, erf, (onder)grond

Nadere informatie

Kerkstraat CA Wittem

Kerkstraat CA Wittem Kerkstraat 15 6286 CA Wittem Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond, garage, tuin en verder toebehoren te Wittem

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hofdwarsweg 42 6161 DD Geleen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 12 SEP 2013 Objectomschrijving Het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijfentwintig september

Nadere informatie

Haaksbergseweg BJ Neede

Haaksbergseweg BJ Neede Haaksbergseweg 2 7161 BJ Neede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woon- en bedrijfspand met erf, tuin en verder toebehoren Kadastrale

Nadere informatie

Wolbergstraat KE Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Wolbergstraat KE Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Wolbergstraat 16 5555 KE Valkenswaard Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 5 JUN 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met dubbele garage, (onder)grond, tuin en

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Prinsenweg 2b 3237 LN Vierpolders Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MEI 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen:

Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen: Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen: "AVVEVI", zoals vastgesteld bij akte op veertien oktober

Nadere informatie

St. Michielsstraat AM Sint-Michielsgestel

St. Michielsstraat AM Sint-Michielsgestel St. Michielsstraat 38 5271 AM Sint-Michielsgestel Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, Sint-Michielsstraat

Nadere informatie

Beekerheide 37 5741 HB Beek en Donk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Beekerheide 37 5741 HB Beek en Donk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Beekerheide 37 5741 HB Beek en Donk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 MRT 2014 Objectomschrijving De bedrijfshal met kantoor, showroom, ondergrond

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Haarweg 37 8152 DJ Lemelerveld Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 SEP 2011 Objectomschrijving de vrijstaande bedrijfswoning met agrarisch bedrijfspand, erf

Nadere informatie

Weerselosestraat DW Borne

Weerselosestraat DW Borne Weerselosestraat 241 7623 DW Borne Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De hoekwoning (twee onder één kap) met garage, (onder)grond en tuin

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Gelreweg 51 3851 GM Ermelo Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 FEB 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

De Zanden PA Teuge

De Zanden PA Teuge De Zanden 1 7395 PA Teuge Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, (onder)grond, tuin en verder toebehoren aan De Zanden

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Vredebestlaan 64 2685 AN Poeldijk Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 DEC 2014 Objectomschrijving De vanwege brand partieel gesloopte woning met erf, tuin,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

Bijzondere Veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en

Bijzondere Veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en Bijzondere Veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op eenentwintig maart tweeduizend dertien

Nadere informatie

Dorpsstraat PC Eexterveen

Dorpsstraat PC Eexterveen Dorpsstraat 62 9658 PC Eexterveen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De halfvrijstaande woonboerderij met (onder)grond, opstallen en tuin

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westeinde 430-432 7671 CP Vriezenveen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 OKT 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk gelegen

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIEUWE TUINEN 3 TE DE LIER

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIEUWE TUINEN 3 TE DE LIER BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIEUWE TUINEN 3 TE DE LIER REGISTERGOED Het woonhuis met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend 2678 AH De Lier, Nieuwe Tuinen 3, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Verdiweg 289 3816 KJ Amersfoort Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 11 DEC 2008 Objectomschrijving 1. Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend

Nadere informatie

Middegaal XB Veghel

Middegaal XB Veghel Middegaal 11 5461 XB Veghel Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand met erf, tuin, grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

Traay GK Driebergen-Rijsenburg. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Traay GK Driebergen-Rijsenburg. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Traay 255 3971 GK Driebergen-Rijsenburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 7 MRT 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Lange Meentweg LB Woerdense Verlaat. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Lange Meentweg LB Woerdense Verlaat. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Lange Meentweg 4 3652 LB Woerdense Verlaat Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 10 JUN 2013 Objectomschrijving 1. het woonhuis met loods, glasopstand,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Slibbroek 26 5081 NS Hilvarenbeek Woonhuis + Kantoorruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 OKT 2016 Objectomschrijving Het woonhuis met aangebouwde kantoorruimte

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hoofdstraat 94 9528 PH Buinen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 24 MEI 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met garage, (onder)grond, tuin en verder toebehoren

Nadere informatie

Boxtelplein XH Almere

Boxtelplein XH Almere Boxtelplein 21 1324 XH Almere Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met toebehoren aan het Boxtelplein 21 te Almere, kadastraal

Nadere informatie

Bremstraat CE Neede

Bremstraat CE Neede Bremstraat 34 7161 CE Neede Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand met bedrijfswoning, (onder)grond, tuin

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kalkoven 7 9351 NP Leek Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 3 JUL 2014 Objectomschrijving Het bedrijfspand met erf, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bijsterhuizen 2026 6604 LJ Wijchen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 NOV 2012 Objectomschrijving Het bedrijfspand met (onder)grond, erf, tuin en verder

Nadere informatie

Raakeindse Kerkweg RZ Molenschot

Raakeindse Kerkweg RZ Molenschot Raakeindse Kerkweg 71-19 5124 RZ Molenschot Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het perceel grond met de daarop staande stacaravan in het

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kerkstraat 16 2959 BS Streefkerk Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 JAN 2012 Objectomschrijving Het bedrijfspand met woonhuis, (onder)grond,

Nadere informatie

Marjoleinhof PS Schijndel

Marjoleinhof PS Schijndel Marjoleinhof 28 5482 PS Schijndel Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving het woonhuis met berging, (onder)grond, erf en tuin Kadastrale gegevens

Nadere informatie

Comeniuslaan XE Zeist

Comeniuslaan XE Zeist Comeniuslaan 117 3706 XE Zeist Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het herenhuis met garage, tuin, erf en ondergrond, plaatselijk bekend

Nadere informatie

Hoogstraat EZ Oisterwijk

Hoogstraat EZ Oisterwijk Hoogstraat 126 5061 EZ Oisterwijk Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, berging, tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie

Kasteel Schaloenstraat TP Maastricht

Kasteel Schaloenstraat TP Maastricht Kasteel Schaloenstraat 66 6222 TP Maastricht Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand (inclusief de bankkluis)

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hullerweg 131-133 8071 RN Nunspeet Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 OKT 2011 Objectomschrijving De bedrijfshal(len) met bovenwoning, ondergrond, erf, tuin

Nadere informatie

Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum

Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1.een perceel (bouw)grond gelegen aan de Lange Kavel 32 te Emmer-Compascuum,

Nadere informatie

s-heer Hendrikskinderenstraat BT Goes Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

s-heer Hendrikskinderenstraat BT Goes Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. s-heer Hendrikskinderenstraat 43 4461 BT Goes Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 26 MEI 2015 Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, tuin, (onder)grond en

Nadere informatie

Bevinlaan ED Utrecht

Bevinlaan ED Utrecht Bevinlaan 56 3527 ED Utrecht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd van een perceel grond - eigendom

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

Wilhelminastraat EA Bodegraven

Wilhelminastraat EA Bodegraven Wilhelminastraat 54 2411 EA Bodegraven Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met erf, gedeelte weg en verder toebehoren aan

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Zweringweg 88 7545 CX Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 4 DEC 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met berging en tuin aan de Zweringweg 88 te Enschede,

Nadere informatie

Dommelseweg NS Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Dommelseweg NS Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dommelseweg 54 5554 NS Valkenswaard Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 APR 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Jan van Zutphenlaan SR Utrecht. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Jan van Zutphenlaan SR Utrecht. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Jan van Zutphenlaan 44 3555 SR Utrecht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 SEP 2009 Objectomschrijving Het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd van een

Nadere informatie

Kolhornerkade 13A 1767 CA Kolhorn

Kolhornerkade 13A 1767 CA Kolhorn Kolhornerkade 13A 1767 CA Kolhorn Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De vrijstaande woning met garage te Kolhorn, Kolhornerkade 13A, Kadastrale

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EIKENDERWEG 55 TE HEERLEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EIKENDERWEG 55 TE HEERLEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EIKENDERWEG 55 TE HEERLEN (in combinatie) Registergoed Het woon/winkelhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 6411 VH Heerlen, Eikenderweg 55,

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 17 september 2014 op te vragen bij kantoor CMS Derks

Nadere informatie

Sint Lambertusstraat AD Cromvoirt

Sint Lambertusstraat AD Cromvoirt Sint Lambertusstraat 65 5266 AD Cromvoirt Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De vrijstaande woonboerderij met inpandige

Nadere informatie

Burgemeester Luijerinksingel KK Vlaardingen

Burgemeester Luijerinksingel KK Vlaardingen Burgemeester Luijerinksingel 19 3135 KK Vlaardingen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, ondergrond en erf, plaatselijk

Nadere informatie

Tolhuis TK Nijmegen

Tolhuis TK Nijmegen Tolhuis 6010 6537 TK Nijmegen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving woning Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hatert sectie N

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kruyderlaan 11A 3431 BM Nieuwegein Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 12 MEI 2017 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Ambachtstraat 20 2861 EX Bergambacht Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 FEB 2015 Objectomschrijving De fabriekshal met kantoorruimte, erf, ondergrond

Nadere informatie

Brimweg en Heistraat Someren

Brimweg en Heistraat Someren Brimweg en Heistraat Someren Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1. een perceel grond, gelegen te Someren aan de Brimweg, kadastraal bekend

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dr. Ramaerlaan 29 3734 EB Den Dolder Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 23 MEI 2008 Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bargerweg 64 7826 BR Emmen Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 JUN 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Zegwaartseweg PB Zoetermeer

Zegwaartseweg PB Zoetermeer Zegwaartseweg 52 2723 PB Zoetermeer Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met garage, erf, tuin, (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kreekwaard 36 1824 DV Alkmaar Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MEI 2012 Objectomschrijving 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend

Nadere informatie

Van Millenstraat VL Venlo

Van Millenstraat VL Venlo Van Millenstraat 20 5913 VL Venlo Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Van

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. De Mudde 12 4651 GW Steenbergen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 15 MRT 2012 Objectomschrijving De twee-onder-één kap woning met tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie