Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst"

Transcriptie

1 Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen AVVEVI (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend./. elf in deel nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op veertien februari tweeduizend dertien vanaf negen uur (09:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te Amsterdam, alsmede via (hierna te noemen: de Website). Op de Website is vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden kan worden deelgenomen aan de veiling. 2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 3. Kosten Het door de koper aan de verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d van de AVVEVI bedraagt één vijf/tiende procent (1,5%) van de koopsom. Daarnaast komt de na te noemen inzetpremie ter hoogte van een procent (1%) van de koopsom voor rekening van koper. De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald. 4. Belastingen Voorzover aan schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het registergoed van rechtswege omzetbelasting verschuldigd en is de levering derhalve vrijgesteld van overdrachtsbelasting. 5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt: b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met

2 - 2 - huurovereenkomsten inzake het verkochte. Enzovoorts. g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. 6. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom Het door de koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen: a. de belasting en de kosten vermeld in artikel 9 lid 1 sub a tot en met e: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; b. de koopsom: uiterlijk zes (6) weken na de gunning, een en ander onder verrekening van de sub b hiervoor bedoelde waarborgsom alsmede de eventueel door de notaris daarover te vergoeden rente. Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt, alsmede een waarborgsom te storten als op de Website vermeld. 8. Onderhandse biedingen Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst. 9. Inzetpremie Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de koopsom. De inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. 10. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: 3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het procesverbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN Gemeld kadastraal perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5

3 - 3 - lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap: Vitens N.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht, blijkens akte op twaalf december negentienhonderd éénennegentig verleden voor mr. D. Klein, notaris te Zwolle, van welke akte een afschrift is overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle op twaalf december negentienhonderd éénennegentig in deel 7070 nummer 52; gemeld recht ten behoeve van Vitens houdt in het recht tot het doen aanleggen, gebruiken en in stand houden van een drinkwatertransportleiding Heerenweg te IJhorst. Voor zover bekend is deze transportleiding niet in het registergoed gelegen. Voor overige verplichtingen/kettingbedingen, alsmede voor bekende erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar: 1. een akte van levering op vijfentwintig oktober negentienhonderd negentig verleden voor mr. H.A.W. Bouman, notaris in de gemeente Staphorst, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op zesentwintig oktober negentienhonderd negentig in deel 6737 nummer 8, waarin het navolgende woordelijk staat vermeld: A. Op deze overeenkomst zijn van toepassing, voorzover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, de Algemene Voorwaarden van de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Staphorst 1987, welke Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in een akte verleden voor notaris Bouman voornoemd op achttien maart negentienhonderd achtentachtig, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, éénentwintig maart daarna in deel 5864 nummer 69, met welke Algemene Voorwaarden de koper verklaarde bekend te zijn en welke Algemene Voorwaarden geacht worden woordelijk in de akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, met dien verstande dat: - artikel 11 gelezen dient te worden als volgt: Artikel De gemeente behoudt zich het recht voor om in het niet bebouwde gedeelte van het verkochte buizen, kabels, afvalwater, telefoon, radio, televisie of andere systemen voor communicatie en dergelijke te doen aanleggen, te houden en te onderhouden, casu quo daartoe aan derden toestemming te verlenen, terwijl de koper moet gedogen dat ten behoeve van de gemeente of van nutsbedrijven, telefoon-, draadomroep-, televisie- en dergelijke- leidingen, op, in en boven het verkochte of aan de op het verkochte te stichten opstallen worden aangebracht, gehouden en onderhouden, worden hersteld, vervangen of ingenomen. Eventueel aangerichte schade aan eigendommen van de koper wordt door de gemeente of door het nutsbedrijf hersteld. 2. De gedoogplicht, alsmede het bepaalde in het eerste lid is onverminderd van toepassing op buizen, kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, afvalwater, telefoon, radio, televisie of andere communicatiesystemen en dergelijke, die voor het tijdstip van de levering van het verkochte in het verkochte zijn gelegd. 3. De koper garandeert de ongestoorde ligging van de buizen, kabels en leidingen, die zich thans in het verkochte bevinden en zal nimmer aanspraak kunnen maken op het eigendomsrecht van deze buizen, kabels en leidingen. 4. De koper erkent ten volle de door de gemeente Staphorst aan derden,

4 - 4 - inclusief hun rechtsopvolgers, verleende toestemming voor het leggen, hebben en onderhouden, herstellen, vervangen of opnemen van buizen, kabels en leidingen en is verplicht ter vervanging van de thans bestaande en terzake afgegeven vergunningen, aan alle betrokken vergunninghouders, indien zij dat eisen, een zakelijk recht te verlenen, overeenkomstig de door vergunninghouders gehanteerde voorwaarden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, hoe ook genaamd. De koper is verplicht de voorwaarden en vergunninghouders stipt na te leven. 5. het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op (schakel) kasten en andere bijbehorende werken of voorzieningen, die op, in en boven het verkochte zijn aangebracht. 6 De koper en opvolgende eigenaren van het verkochte zijn verplicht: a. zich te onthouden van enig handelen, waar door het deugdelijk functioneren, dan wel de bereikbaarheid van vorenbedoelde buizen, kabels en leidingen, (schakel) kasten en bijbehorende werken of voorzieningen wordt belemmerd, belet of beschadigd. In dit verband is het de koper in het bijzonder verboden het gekochte ter breedte van één meter ter weerszijden van de buis, kabel of leiding; - dieper te spitten dan dertig centimeter; - op enigerlei wijze te ontgraven of te ontgronden; - te beplanten met diepwortelende bomen of struiken; - te voorzien van een hekwerk of afrastering met palen, die dieper dan dertig centimeter in de grond worden gedreven; b. de kosten van het verleggen van buizen, kabels en leidingen, alsmede de verplaatsing van (schakel) kasten en andere bijbehorende werken te betalen, indien de verlegging of verplaatsing naar het oordeel van de betrokken nutsbedrijven noodzakelijk is in verband met activiteiten door koper op het verkochte te verrichten. Enzovoorts C. De koper is gehouden de artikelen 5 lid 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16 en 17 van gemelde Algemene Voorwaarden, Enzovoorts bij wijze van kettingbeding aan zijn rechtsopvolger onder bijzondere titel op te leggen, om in ieder volgende akte woordelijk te worden opgenomen en deze bedingen ten behoeve van de gemeente Staphorst aan te nemen, bij gebreke waarvan de koper of zijn rechtsopvolger ten behoeve van de gemeente Staphorst een, door het enkele feit van nietof niet volledige nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete verbeurt van vijftig duizend gulden (ƒ ,00). Aanvaarding verplichtingen en rechten Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard, Enzovoorts

5 - 5 - Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper, handelend als zaakwaarnemer voor die derden, voor die derden aangenomen. De in de hiervoor aangehaalde tekst genoemde artikelen 5 lid 3, 8, 9, 10, 15, 16 en 17 van de Algemene Voorwaarden gemeente Staphorst 1987, luiden voor zover hier nog van belang - als volgt: GRENSAFSCHEIDINGEN. Artikel 8. De koper is verplicht het gekochte behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden ten genoegen van burgemeester en wethouders. De kosten van het maken van erfafscheidingen komen geheel voor rekening van de koper. VOORTUINEN. Artikel De koper moet, voorzover het verkochte een tot voortuin bestemde strook bevat, deze strook ten genoegen van burgemeester en wethouders ophogen tot een hoogte minstens gelijk aan het straatvlak. 2. De in lid 1 bedoelde strook mag niet worden gebruikt als opslagplaats. UITRITTEN OP WEGEN. Artikel 10. Wanneer de koper, ten behoeve van een op het verkochte te bouwen garage, een uitweg naar de openbare weg wenst, zal hij hiervoor vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Indien vergunning verleend wordt, zal dit geschieden onder gebruikelijke voorwaarden, met dien verstande dat de in die voorwaarden genoemde werkzaamheden, zoals - naar een constructie en met materialen als door de gemeente aan te geven aanleg, onderhoud, verandering en opruiming van de uitweg, voorzover deze op gemeentegrond is gelegen, op kosten van de koper door de gemeente zullen worden uitgevoerd. Enzovoorts. WEGVERBETERING EN WEGVERBREDING. Artikel De koper is verplicht, indien van de gekochte grond binnen tien jaar na het passeren van de transportakte een gedeelte benodigd is voor wegverbetering en/of wegverbreding, één en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders, deze grond af te staan tegen dezelfde prijs, omgerekend per vierkante meter, als waarvoor deze door de koper is verkregen. 2. Mochten zich op het aan te kopen gedeelte werken of beplantingen bevinden, dan zal daarvoor een vergoeding, nader door partijen te bepalen, worden vastgesteld. VERVREEMDING. Artikel Bij verdere overdracht van het gekochte of een gedeelte daarvan nadat de bebouwing is gerealiseerd, of vestigingen van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het gekochte door anderen wordt verkregen, is de koper en iedere opvolgende verkrijger verplicht het bepaalde in de artikelen 5 lid 3, 8, 9, 10, 11, 15 en 17 van de voorwaarden, alsmede het in dit artikel bepaalde, woordelijk in de akte

6 - 6 - van overdracht of vestiging op te nemen en aan de nieuwe verkrijger op te leggen. 2. Door de voldoening aan het voorschrift in het vorige lid van dit artikel en de acceptatie namens de gemeente in de betrokken akte van overdracht of vestiging, van de daarin door de nieuwe verkrijger tegenover de gemeente op zich genomen verplichtingen, is de overdragende partij voor wat het door deze overgedragen terrein betreft, voor het vervolg van de verplichtingen tot nakoming van de voorwaarden ontslagen en treedt met betrekking tot de nakoming van die verplichtingen voor het vervolg de nieuwe verkrijger in zijn plaats. TENIETGAAN VAN HET GEBOUWDE. Artikel17. Het onder de artikelen, 8, 9, 12, 14 en 19 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing, indien te eniger tijd de na de verkoop op het terrein gestichte opstallen, door brand of andere oorzaak geheel of gedeeltelijk mochten teniet gaan, met dien verstande dat in zodanige gevallen de in artikel 12 lid 1 bedoelde termijn voor één jaar begint te lopen op de datum, waarop de gestichte opstallen geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan. De hiervoor aangehaalde bepalingen worden in de Leveringsakte waarbij het Verkochte aan Koper wordt overgedragen opgenomen en voor zover nodig aan Koper opgelegd. 2. een akte van levering op negen oktober tweeduizend twee verleden voor mr. J.G.G.Th. Stotijn, notaris in de gemeente De Wolden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster te Zwolle op éénentwintig november tweeduizend twee in deel nummer 2 (waarbij destijds de bouwkavel met nummer 3 werd overgedragen), in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: Artikel 7, erfdienstbaarheden De comparant sub 1, handelend als gemeld en koper verklaarden bij deze akte te vestigen, voor zover zulks nog niet geschied is bij eerdere akte, ten behoeve en/of ten laste van het bij deze akte overgedragen bouwperceel en ten behoeve en/of ten laste van de overige van dit project deel uitmakende bouwkavels, eveneens uitmakende een gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Staphorst sectie C nummer 3419, zodanige erfdienstbaarheden dat de feitelijke toestand waarin voormelde bouwpercelen na de afbouw van de daarop te stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaafd, welke erfdienstbaarheden als zakelijke rechten inhouden: 1. de erfdienstbaarheid van afvoer van hemel- en gootwater, inhoudende de verplichting voor het dienend erf om het overlopende water via de volgens het definitieve bouwplan aangebrachte daken, goten, leidingen en putten te ontvangen; 2. de erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudwater en faecaliën, inhoudende de verplichting voor het dienend erf om te dulden dat huishoudwater en faecaliën via volgens het definitieve bouwplan aangebrachte werken als leidingen en putten worden afgevoerd naar de daartoe bestemde openbare rioleringen; 3. de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van gemene muren,

7 - 7 - inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige muren met bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaars, ieder voor een gelijk deel; 4. de erfdienstbaarheid bestaande uit het recht van inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht, lucht en uitzicht, voor zover één en ander voortvloeit uit het bestek van de volgens het definitieve bouwplan te bouwen woningen; 5. de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaar. De hiervoor aangehaalde bepalingen worden in de Leveringsakte waarbij het Verkochte aan Koper wordt overgedragen opgenomen. Voor het overige zijn aan verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat verkoper echter niet in. BESTEMMING Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Oud-Horst, IJhorst en Punthorst van de gemeente Staphorst en heeft als bestemming woondoeleinden. BODEMINFORMATIE Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort.

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort. 1 OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. het stalen motorvrachtschip genaamd Anaconda I, gemerkt 21948 BR 1994, casco gebouwd bij River Shipyard te Plock (Polen) en afgebouwd bij Machinefabriek Dolderman

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS

VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING A MSTELHUYS NV A L GEMENE VOORWAARDEN VAN G ELDL ENING EN Z EKERHEIDSTELLING Vastgesteld bij akte op 4 maart 2002 verleden voor notaris mr.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie