JAARBEELD. transparant. met passie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBEELD. transparant. met passie"

Transcriptie

1 JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie

2 VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox Klaar voor de toekomst Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar draait het om bij PAUW Bedrijven. Ook in 2013 zorgden wij weer voor werk zodat mensen meedoen in onze samenleving. Tegelijkertijd vormden we ons bedrijf om tot een lean & mean organisatie waarin we efficiënter kunnen werken dan ooit. Wij zijn klaar voor de toekomst! De Participatiewet komt eraan. Deze wet regelt hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter kunnen worden ingezet voor werk. De huidige Wet sociale werkvoorziening vervalt. Dit betekent ten gebruik maken van onze expertise. PAUW heeft de kennis en ervaring met het begeleiden van mensen naar werk en het vinden van werk. Samen met de gemeenten zoeken we naar de beste oplossing. Werkgevers benaderen Een andere uitdaging is dat er onvoldoende banen zijn. En met name de banen voor mensen die aangewezen zijn op relatief eenvoudig werk, zijn niet meer voorhanden. Zolang de economie niet aantrekt, zullen we dus extra moeten investeren in het zoeken naar mogelijkheden. Want werk is het sleutelwoord tot succes. Het hebben van werk voorkomt problemen zoals eenzaamheid en schulden, met alle bijbehorende We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn helder over waar we geld aan besteden en waarom. We informeren elkaar en onze opdrachtgevers tijdig en goed. We werken met publieke middelen en zijn ons bewust van de verplichting om hier zorgvuldig mee om te gaan. krachten of door arbeidskrachten die onder kostprijs werken. We doen er alles aan om dit werk voor onze mensen binnen te halen. En dus investeren we extra in commerciële slagkracht. TRANSPARANT we zijn helder over de besteding van ons geld dat wij vanaf 2015 geen Wsw-werkplek meer kunnen aanbieden aan nieuwe medewerkers. En dat heeft gevolgen. Nog meer richten we ons ook op reguliere banen. Nieuwe manier van werken kosten. Daarom zetten we versterkt in op het verstevigen van de relatie met werkgevers. Zij zorgen voor werkgelegenheid. Samen met hen onderzoeken we de mogelijkheden om nog meer mensen werk te kunnen bieden. In 2013 hebben we ons hier, via aandacht in sociale media en contacten via onze relatienetwerken, voor ingezet. In 2014 gaan we Financiële terugblik In 2013 haalden we niet de omzet die we hadden begroot. Er waren tegenvallers. Collegiale toetsing Sinds 2012 bereiden we ons voor op de nieuwe wet. We richtten ons hier volop mee door. Voor onze Groenvoorziening hoopten we op een grote wijk. Die kregen Ons bedrijf voldoet helemaal aan de branchecode. Dat is de conclusie bedrijf anders in en zijn nu klaar voor de nieuwe manier van werken. Daarbij gaat het niet alleen om anders werken: we glijden een funda- Spirit we niet. Daarnaast merken we dat de economie nog altijd moeizaam draait. Veel ondernemers wachten af en produceren alleen op order. van de collegiale toetsing in maart door collega s uit andere SWbedrijven. Deze toetsing vond plaats in opdracht van Cedris, de menteel ander tijdperk binnen. We zaten in een verzorgingsmaatschap- In dit Jaarbeeld leest u hoe wij de herinrichting van onze organisatie Ze nemen afscheid van fl exibele krachten en stellen hogere eisen aan brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie. pij. De overheid moet bezuinigen. En dus maken we een ommezwaai voltooiden in U leest over de trajecten waar we trots op zijn, over medewerkers. En daar hadden we last van. We bleven zo n naar de participatiemaatschappij. Op zich een goede zaak. Maar het de mooie uitkomsten van ons Medewerker Tevredenheid Onderzoek. achter op de begroting en zo n achter ten opzichte van de Geven wij op professionele wijze vorm aan ons leer-werkbedrijf? Dat brengt ook onzekerheid met zich mee. Veel verantwoordelijkheid komt Ons verhaal hangen we op aan de vijf kernwaarden waar we voor staan: netto omzet van was de vraag die beantwoord moest worden tijdens de collegiale toet- bij mensen zelf en gemeenten te liggen. In dit proces kunnen gemeen- flexibel, transparant, resultaatgericht, professioneel en met passie. sing van een dag. Tijdens deze dag voerden SW-collega s gesprekken Ik ben er trots op dat we ondanks alle onzekerheid en twijfel de spirit De lagere netto omzet wisten we te compenseren met kostenbespa- met MT-leden, een aantal staf- en leidinggevenden en de OR. Ook vast weten te houden. Met elkaar blijven we geloven in onze missie: ring. We voerden verschillende maatregelen door: kleinere kosten- bezochten ze een van onze klanten. Daarnaast was er een rondleiding. Onze speerpunten voor 2014 er zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in 2014 blijft dit onze allerhoogste prioriteit! posten zetten we stop. We bezuinigden ook op staf en leiding: een afdelingschef, een werkleider en een trajectbegeleider werden niet vervangen. En de Rijksbijdrage viel hoger uit door een incidentele Vooraf informeerden ze zich met allerlei stukken. Hoge score wij zijn een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven * wij hebben de kennis en expertise om mensen naar werk te begeleiden * wij bieden bedrijven concrete mogelijkheden en oplossingen om vorm te geven aan onze opdracht: werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Hartelijke groet, Els Uijting Algemeen directeur meevaller en door de bonusuitkering Begeleid Werken. Zo komt het dat het fi nancieel resultaat over 2013 toch eindigt met een klein positief verschil ten opzichte van de begroting: Vooruitblik 2014 Onze inkomsten op een behoorlijk niveau houden dat wordt de uitdaging voor We willen reële uurtarieven in rekening brengen voor het werk van onze medewerkers. En daarvoor is een arbeidsmarkt Op de driepuntsschaal van de toetsing scoorden we een 3. Dat is de hoogst mogelijke score. En daar zijn we blij mee! In het toetsingsrapport staat onder meer dat in onze missie en visie duidelijk naar voren komt dat wij als doel hebben om onze medewerkers te ontwikkelen en zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. Ook concludeert het toetsingsteam dat we de dienstverlening voor cliënten en werknemers op orde hebben en dat er voldoende aandacht is voor het ziekteverzuim. Als verbeterpunt werd aangedragen dat we onze fi nan- nodig waar werk voorhanden is, zonder verdringing door gratis arbeids- ciële doelstellingen en kengetallen beter met ons kader zouden kunnen 2 3

3 TRANSPARANT De omgang met collega s, dat vind ik het leukste aan hier werken William voorman metaal delen. Het team ervaart tijdens de gesprekken een open houding van de medewerkers, waarin veel bespreekbaar is. Ook op het thema transparant en integer handelen uit de branchecode scoren we goed. Ziekteverzuim daalde in 2013 Eigen verantwoordelijkheid nemen dat stimuleren wij. Ook als het gaat om ziekteverzuim. Zo bereiden we onze medewerkers voor op hun stap richting de reguliere arbeidsmarkt. We verlegden de focus van aandacht voor ziekte, naar het zoeken van een passende oplossing om wel te kunnen werken. Het ziekteverzuim lag in 2013 op 11%. In 2012 was dat 12%. Dit verzuimpercentage is het jaargemiddelde voor Wsw-medewerkers en voor nietregeling gebonden medewerkers (staf/leiding). De landelijke benchmark van de sector over 2012 ligt op 12,3%. We hebben onze doelstelling om het verzuimpercentage in 2013 te verlagen naar 11% bereikt. Steeds meer aandacht is er voor het de-medicaliseren van verzuim en het zoeken naar passende oplossingen. Leidinggevenden spelen hierin een actieve rol. We merken dat deze benadering succesvol is. Verzuimoverzicht PAUW Bedrijven * Vooruitblik 2014 Ook voor 2014 zetten we in op verdere verlaging van het ziekteverzuim. We streven naar een verzuimpercentage van 10%. Een nieuwe ARBO-dienstverlener denkt met ons mee over hoe we deze doelstelling kunnen bereiken. Medewerker Tevredenheid Onderzoek: 7,3 We zijn trots op het resultaat van het MTO dat we hielden in mei 2013: we haalden een 7,3! Een extern bureau hield voor de tweede maal een Medewerker Tevredenheid Onderzoek. In 2010 is voor de eerste maal een MTO gehouden. Ook toen haalden we een 7,3. Nog steeds boven het gemiddelde in onze sector. Na het MTO maakten we een lijst met verbeterplannen. We zijn heel tevreden met het resultaat, maar de uitkomsten zijn ook een kans om dingen nog verder te verbeteren. Iedere leidinggevende besprak de resultaten van zijn eigen afdeling met de medewerkers. Vervolgens stelden we een Totaal Wsw-medewerkers Niet-regelinggebonden medewerkers percentage(%) frequentie percentage(%) frequentie percentage(%) frequentie ,4 2,60 13,0 2,63 5,4 2, ,2 2,76 13,9 2,82 4,6 2, ,6 2,86 12,1 2,96 6,3 1, ,3 2,66 13,5 2,75 11,2 1, ,59 12,9 2,73 5,6 1, ,57 11,7 2,73 5,4 1,36 *de verzuimcijfers zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof actieplan op. Bijvoorbeeld om nog regelmatiger werkoverleg te voeren. Of het ziekteverzuim nog beter te monitoren. In 2014 gaan we de plannen omzetten in acties. Informeren en inspraak We willen goed weten wat er speelt binnen ons bedrijf. En we willen kunnen meepraten over het beleid. Dat was een van de uitkomsten uit het vorige MTO. We koppelden daar acties aan. Want elkaar goed informeren vinden we belangrijk. En we merken dat het een positief effect heeft. Inspraak via OR en Cliëntenparticipatie We zorgen al jaren dat onze medewerkers mee kunnen praten. Dit doen we via de Ondernemingsraad en de bijeenkomsten Cliëntenparticipatie. Na het MTO hebben we gezorgd dat de OR nog zichtbaarder is geworden voor onze medewerkers. Ook nodigden we iedereen uit voor de twee bijeenkomsten Cliëntenparticipatie. Daarnaast houden we de reguliere werkoverleggen, waar we beleid vertalen naar de gevolgen voor medewerkers. TRANSPARANT we informeren elkaar en onze opdrachtgevers tijdig en goed Beter informeren via Op de Hoogte en het Broodje met Informeren doen we ook via ons intern informatieblad Op de Hoogte. Hierin staat al het nieuws over ons bedrijf en over de actuele ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening. De nieuwsbrief vertelt vooral wat alle veranderingen en ontwikkelingen betekenen voor de mede werker zelf. Daarnaast houden we elke twee weken een lunchbijeenkomst: Broodje met. Een MT-lid praat dan informeel bij met tien medewerkers. Telkens in wisselende samenstelling. Er is geen agenda, uitgangspunt is met elkaar te delen wat je bezighoudt. Zo ontstaan er gevarieerde gesprekken: het kan gaan over werk, het doorstromen naar een werkplek buiten PAUW, maar ook over zaken als geloofsovertuiging, verkiezingen of andere actuele onderwerpen. tijdens Broodje met luncht een MT-lid informeel met 10 medewerkers Nieuw functiewaarderingssysteem In 2013 voerden we een nieuw functiewaarderingssysteem in. Dit systeem geldt voor alle medewerkers op wie de arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van toepassing zijn. De OR stemde in met de invoering hiervan. HR 21 heet het systeem, ontwikkeld door de CAO-partners sector gemeentelijk personeel. Het is een instrument voor generieke functiebeschrijving en functiewaardering. Het functiewaarderingssysteem is integraal toepasbaar. Waarom een nieuw systeem? De bestaande wijze van beschrijven is onderhoudsgevoelig en verouderd. Bovendien is de procedure bij het beschrijven en waarderen erg arbeidsintensief. De methode van waarderen sluit niet goed aan bij de geldende opvattingen over het rangorden van functies. Door aan te sluiten op HR21 vermindert het aantal functiebeschrijvingen. Het accent ligt op het sturen op competenties en resultaten. Ook sluit het systeem goed aan bij de HR-cyclus van competentiegerichte beoordelings- en functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen. Deze cyclus gaan we het komend jaar opzetten. 4 53

4 TRANSPARANT PROFESSIONEEL Sociaal ondernemersschap is belangrijk voor ons Jan van der Meijden Aftersales Manager Visscher Peugeot & Citroën Opnieuw gecertificeerd voor Blik op Werk Gecertificeerd module Dariuz Wegwijzer We verstaan ons vak, zijn opgeleid en blijven bijleren. lijkheden. Cursisten leren algemene werknemersvaardigheden die in verschillende werksituaties van pas komen. Zo kunnen medewerkers zich beter kwalifi ceren voor de arbeidsmarkt. Begin 2013 ontvingen 4 deelnemers hun landelijk erkende diploma. 14 medewerkers volgen Een bewijs van goede kwaliteit van dienstverlening in de re- Hulp bij het opstellen van een trajectplan voor een kandidaat: op dit moment de AKA-opleiding en hopen in 2014 het diploma te integratiemarkt: dat is het keurmerk Blik op Werk. In september zijn we opnieuw gecertificeerd voor dit keurmerk. dat biedt de Dariuz Wegwijzer. Om dit meetinstrument te mogen gebruiken, moet je gecertificeerd zijn. Al onze trajectbegeleiders behaalden dit certificaat in Training en Opleiding kunnen halen. Bij AKA Groen krijgen cursisten, naast de algemene vakken ook prak- In 2010 behaalden we voor het eerst het keurmerk Blik op Werk. Een Een training of opleiding volgen dat is een vast onderdeel van tijkvakken zoals werkvoorbereiding, plantenkennis en onderhouden jaarlijkse audit bepaalt of we nog steeds voldoen aan de normen. De De Wegwijzer is een screeningsinstrument. Het maakt inzichtelijk wat medewerkers die bij ons werken of een traject volgen. Met de juiste van gereedschap. In 2013 behaalden 24 deelnemers het AKA Groen audit die in september plaatsvond had opnieuw een positief resultaat. de afstand is tot de arbeidsmarkt van een deelnemer. Na aanmelding diploma s en goede sociale en werknemersvaardigheden zijn de diploma. De opleiding wordt gegeven door het Wellant College, een Het keurmerk geldt voor alle ontwikkeltrajecten die PAUW uitvoert. Voor bij PAUW Bedrijven krijgt iedere kandidaat een intakegesprek met kansen op werk in het reguliere bedrijfsleven groter. In 2013 zijn in Agrarisch Opleidingen Centrum. re-integratie (WWB en UWV) en voor ontwikkeling en begeleiding van de Wsw-doelgroep. een trajectbegeleider. Daarna wordt er een trajectplan opgesteld - een eerste richting naar betaald werk. Het geeft een betrouwbaar inzicht in totaal 287 personen gestart met een opleiding/training, of ze rondden deze opleiding af. Een overzicht van de opleidingen in Andere beroepsopleidingen Ook beoordeling door klanten de mogelijkheden van de persoon en laat zien wat nodig is om deze mogelijkheden te realiseren. Beroepsopleiding ROC Erkend leerbedrijf Onze medewerkers volgden verschillende beroepsgerelateerde trainingen: Onze directeur Els Uijting reageerde tevreden: Kwaliteit en transpa- PAUW Bedrijven is zelf erkend leerbedrijf op diverse vakgebieden. Dit rantie - dat past bij de kernwaarden van ons bedrijf. Zo weet de klant wat hij van ons kan verwachten en is hij verzekerd van een bepaalde Wat is Dariuz? maakt het mogelijk dat medewerkers één dag per week een beroepsopleiding volgen bij een ROC. Op de andere dagen doen ze praktijk- Op de afdeling Groen volgden op gebied van veilig werken: kwaliteit. Met het keurmerk Blik op Werk bevestigen we weer dat we Dariuz is een digitaal meetinstrument. TNO heeft het ontwikkeld. Het ervaring op. een professionele schakel zijn naar werk voor mensen die langere tijd kent 4 typen metingen: uit het arbeidsproces zijn. Het keurmerk bewijst dat processen bij ons De Wegwijzer maakt inzichtelijk wat de afstand is tot de arbeids- Verschillende kenniscentra hebben de erkenning afgegeven voor vastliggen en transparant zijn. Onderdeel van de audit is de beoordeling van opdrachtgevers en klanten. Als bedrijf kom je uitsluitend markt van een deelnemer. De Diagnose wordt gebruikt bij de intake. Met de uitkomsten en het opleidingen: Aequor: erkenningen voor diverse opleidingen in de groenbranche bijscholing gewasbescherming in aanmerking voor het keurmerk wanneer zij tevreden zijn over de gesprek hierover kunnen de kandidaat en zijn begeleider een verant- KC Handel: erkenning voor de AKA-opleiding Verpakken kwaliteit van dienstverlening en wij afspraken over prestaties zijn woorde trajectkeuze maken. ECABO: erkenningen voor administratieve en secretariële opleidin- nagekomen. De Assessment -vragenlijst wordt samen met een leidinggevende gen ingezet om de (start)competenties te meten. Vervolgens kunnen zij bepalen wat het meest effectieve vervolgtraject naar regulier werk is. Kenteq en VTL: erkenningen voor de metaal- en de logistieke opleidingen. BVO 1 (Basis Veiligheid Openbare ruimte) kwaliteit en transparantie - dat past bij de kernwaarden van ons bedrijf De Loonwaardemeting meet de werkprestatie van de werknemer op een externe werkplek. Door de opdracht van de werkgever en de werkprestatie van de werknemer te combineren, ontstaat inzicht in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte en de inzetbaarheid. In 2013 maakten we een start voor het behalen van de horecaerkenning via kenniscentrum Kenwerk. AKA Verpakken en AKA Groen BVO 2 Vanaf 2009 wordt de MBO-opleiding tot Arbeidsmarkt gekwalifi ceerd Assistent (AKA) bij PAUW Bedrijven verzorgd. Een gezamenlijke opleiding van PAUW Bedrijven en ROC Midden Nederland. Deze opleiding is bedoeld voor personen met een beperkte vooropleiding of leermoei- BVO

5 PROFESSIONEEL Hier is alle ruimte voor trainingen en opleidingen Carmen re-integratie 1 Medewerker is opgeleid in gebarentaal om zo betere ondersteuning aan de medewerkers met gehoorproblemen te geven. naast boden we een herhalingstraining aan onze bedrijfshulpverleners. enkele nieuwe opdrachten voor de afdelingen Schoonmaak en Per- Op de afdeling Schoonmaak zijn diploma s gehaald voor Dagelijkse Controle Systemen, Kwaliteitsinspectie (DCSK). Zo professionaliseren we het opstarten van nieuwe projecten en de onderhanden werkzaamheden. Een groep medewerkers volgde de hef- en reachtrucktraining : Hef- en reachtruckherhalingstraining een mooie opstap naar andere administratieve MBOopleidingen Competentietraining - Omgangsvaardigheden In 2012 begonnen we met de training omgangsvaardigheden in de dagelijkse praktijk. Deze training is ontwikkeld voor kandidaten die moeite hebben met omgangsvormen. Ze reageren bijvoorbeeld agressief of extreem onzeker op andere mensen. Dit geeft thuis en op het werk problemen. De training werd gevolgd door 10 kandidaten van de afdeling Schoonmaak. Ook zijn de leidinggevenden van deze deelnemers via een workshop bijgeschoold. Alle deelnemers hebben de training in We hebben 29 BHV ers, die hulp kunnen bieden bij bedrijfsongevallen. De BHV-ploeg bestaat uit zowel Wsw- als niet-regelinggebonden medewerkers. PROFESSIONEEL we verstaan ons vak, zijn opgeleid en blijven bijleren soneelsdiensten. In 2014 gaan we een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bij onze Productieklanten. onze dienstverlening voortdurend verder professionaliseren Nieuwe website: de vraag van werkgevers centraal 2013 met positief resultaat afgerond. In juli lanceerden we onze nieuwe website. De dienstverlening aan opdrachtgevers is hierbij het vertrekpunt. Want juist potentiële Basis hef- en reachtrucktraining Op de Prago-avondschool voor volwassenen leren enkele van onze medewerkers rekenen en vergroten zij hun taalkennis. Werknemersvaardigheden en sollicitatietraining Tijdens deze trainingen leren kandidaten zichzelf te presenteren bij een toekomstige werkgever en krijgen ze een training empowerment. Tijdens deze training leren cursisten de regie (opnieuw) over hun leven Klanttevredenheidsonderzoek Groen: 7,9 opdrachtgevers willen we aanspreken via de site. Zij zijn immers van essentieel belang voor de groep medewerkers die bij of via PAUW aan het werk zijn. te nemen. De sollicitatietraining verzorgen we ook voor deelnemers die In het najaar van 2013 hielden we een klanttevredenheidsonder- De site is opgebouwd rondom onze vier diensten, Groen, Schoonmaak, 14 medewerkers volgden de opleiding PC-praktijk. geen leerwerktraject bij ons volgen. Kadertraining Verslavingszorg, Agressie & Geweld en Psychische Handicaps zoek onder alle opdrachtgevers van de afdeling Groenvoorziening. Gemiddeld werd de dienstverlening met een 7,9 gewaardeerd. Ook gaven veel opdrachtgevers aan, dat ze PAUW Bedrijven zouden aanraden bij andere bedrijven. Dit is een heel mooi resultaat waar Productie en Personeelsdiensten. Ook is er informatie te vinden voor medewerkers, bijvoorbeeld over onze werkzaamheden. Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden te lezen voor opdrachtgevers en medewerkers. De reacties op de site zijn positief. De nieuwe website is duidelijk en In het najaar startten we de training voor Verslavingszorg-, Agressie & we trots op zijn! heeft een professionele uitstraling. Het geeft je het gevoel dat je met De opleiding PC-praktijk bestaat uit 2 deelcertificaten op MBO-niveau 2. Met deze opleiding leren medewerkers basisvaardigheden en doen ze kennis op van een aantal veel gebruikte programma s. Word en Excel bijvoorbeeld. Ze vergroten hiermee de kans op administratief of secretarieel werk. De opleiding is bovendien een mooie opstap naar andere administratieve MBO-opleidingen. Na afl oop van de opleiding kregen de deelnemers de laptop die ze tijdens de opleiding gebruikt hebben, mee naar huis. Geweld en Psychische handicaps (VAP). Deelnemers leren op professionele wijze om te gaan met deze problematiek. Door de veranderende doelgroep krijgen leidinggevenden hier immers steeds vaker mee te maken. De training biedt verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden en is gericht op begeleiding en preventie. Veiligheidstrainingen Op een veilige manier kunnen werken is belangrijk. Op de afdeling Op de onderdelen aanvraag, relatiebeheer en uitvoering scoorden we goed. Ook waren klanten tevreden over de afwikkeling van de administratie. Maar er zijn ook verbeterpunten. De communicatie in het voortraject kan bijvoorbeeld beter. En het aantal contactmomenten mag volgens onze relaties omhoog. Binnen de afdeling Groen zijn de resultaten besproken en dit leidde tot verbeteracties. Zo kunnen we onze dienstverlening verder professionaliseren. PAUW zaken kunt doen voor de goede zaak. Metaal volgden 7 medewerkers de cursus veilig hijsen met Halkranen, zodat ze deze kranen op een veilige manier kunnen bedienen. Daar- Een mooi gevolg van de klanttevredenheidsenquête: het leidde tot 8 93

6 FLEXIBEL Je merkt dat de mensen van PAUW het werk echt leuk vinden Herman Kamp Teamleider Gebouwsupport Gemeente Nieuwegein We bewegen mee op veranderende eisen van onze klanten en opdrachtgevers. We leveren maatwerk wanneer vereist en gewenst. Pilot Werkend naar Werk Als voorbereiding op uitvoering van de Participatiewet bereidden we in samenwerking met de gemeenten een pilot voor. kandidaten uit de doelgroep met 50% - 80% loonwaarde werden Wwbmet behoud van uitkering geplaatst op een werkleerplek. Met als doel aansluitend een plaatsing op een betaalde werkplek binnen of buiten PAUW te realiseren. Deze pilot is een uitwerking van het scenario wat we in een Businesscase voor onze toekomst hebben uitgewerkt. Bij de pilot waren zo n 25 WWB-kandidaten uit de 6 deelnemende gemeenten betrokken. Het ging om kandidaten die niet in staat zijn om op eigen kracht het minimumloon te verdienen en dus aangewezen zijn op een bepaalde mate van ondersteuning en loonaanvulling. Gedurende het voorbereidingstraject werd duidelijk dat de invoering van de Participatiewet niet eerder dan 1 januari 2015 te verwachten was. Door deze ontwikkeling verviel de mogelijkheid voor toepassing van loonkostensubsidie per 1 januari Verlenging van het traject tot de ingangsdatum van de nieuwe Participatiewet bleek lastig. Daarom besloten we de pilot op te schorten. Misschien dat we in 2014 besluiten tot een doorstart van de pilot. Nieuwe activiteiten: textielsortering In 2013 begonnen we met een nieuwe werksoort die veelbelovend kan zijn voor onze beschutte doelgroep: het sorteren van kleding. Dit werk is geschikt voor zwakkere medewerkers, heeft een redelijke opbrengst en draagt bij aan het milieu. Dagelijks sorteren we tussen de 1500 en 2500 kilo textiel. Na de eerste sortering leveren we het textiel weer terug aan onze leverancier. Deze zorgt voor verdere distributie. Via onze deelnemende gemeenten onderzoeken we of het mogelijk is dat wij de inzameling en het uitsorteren van kleding voor de gemeenten voor onze rekening nemen. Gemeente De Ronde Venen heeft al een aantal jaren de textielinzameling via Kringkoop aan ons uitbesteed. We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. We willen deze activiteit in 2014 verder uitbreiden. Nieuwe activiteiten: opruimen zwerfvuil Businesscase toekomstscenario PAUW Bedrijven De mobiele brigade voor zwerfvuil: dat is een andere nieuwe activiteit die we in 2013 begonnen. Hiermee leveren we een bijdrage aan een schone leefomgeving én aan de lokale werkgelegenheid. Stichting Nederland Schoon beheert fi nanciële middelen die door elke In 2012 vroegen we Ernst & Young drie toekomstscenario s voor PAUW Bedrijven uit te werken. Ons voorkeurscenario werkten we uit in een businesscase. Hierin wordt een beeld geschetst van onze toekomst. Het scenario waarvoor onze 6 deelnemende gemeenten kozen, is uitgewerkt in een businesscase. In deze case staat de doorontwikkeling van PAUW Bedrijven tot een breed leer-werkbedrijf centraal. We begeleiden mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen naar werk. Het gaat daarbij wel om mensen die over arbeidscapaciteit beschikken. gemeente jaarlijks ingezet kunnen worden om zwerfafval te verminderen. Wij bieden een mobiele brigade voor zwerfvuil. We zijn in gesprek met gemeenten om deze nieuwe activiteit binnen onze 6 gemeenten in te zetten. Het project biedt werkgelegenheid aan zo n 5 tot 15 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. FLEXIBEL we leveren maatwerk wanneer gewenst of vereist Samen werkgevers benaderen Samenwerken bij de dienstverlening aan werkgevers: dat hebben we met gemeenten, werkgeversservicepunten en het UWV afgesproken. In de verschillende gemeenten kreeg dit in 2013 vorm. We maakten afspraken over gezamenlijke marktbewerking en het delen van vacatures in de regio. Ook gaan we gebruikmaken van elkaars lokale werkgeverscontacten bij het vinden van banen en plaatsen van kandidaten. We gaan regionale arrangementen opzetten voor werkgevers en scholingsprogramma s ontwikkelen. Samenwerking in Midden Utrecht De samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht is complex. Er zijn 15 gemeenten, 4 lokale werkgeversservicepunten, 4 SWbedrijven en het UWV. Toch lukt het steeds vaker om de samenwerking te vinden bij het verlenen van diensten aan werkgevers en het vervullen van vacatures. Op alle niveaus is gezamenlijk overleg. Accountmanagers van gemeenten sluiten aan bij het plaatsingsoverleg bij PAUW en PAUW neemt deel aan het regionale vacature overleg. Stichtse Vecht In november 2013 startten we samen met gemeente Stichtse Vecht een lokaal werkgeversservicepunt. In het werkgeversservicepunt zijn werkgevers direct betrokken via een klankbordgroep waar diverse lokale werkgevers deel van uitmaken. Onze accountmanagers werken nauw samen met die van de gemeente bij de dienstverlening aan werkgevers en het vinden van geschikte vacatures voor kandidaten uit de verschillende doelgroepen. we werken samen met verschillende werkgeversservicepunten Lekstroomgemeenten We werken ook samen met het werkgeversservicepunt van de gemeenschappelijke Sociale Dienst Werk en Inkomen Lekstroomgemeenten (WIL). We stellen vacatures open voor kandidaten vanuit de verschillende doelgroepen. In 2014 doen we een proef met het door WIL en PAUW gemeenschappelijk inzetten van één van onze accountmanagers voor het plaatsen van mensen uit de brede doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. De Ronde Venen en Amstel en Venen In De Ronde Venen zijn we betrokken bij het MT van het Werkgeversservicepunt Amstel en Venen. Dit werkgeversservicepunt maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. In de regio Groot Amsterdam zijn we betrokken bij de ontwikkeling en afstemming van instrumenten in de gezamenlijke werkgeversbenadering. Een van de jobfi nders van het Werkgeversservicepunt werkt deels ook voor PAUW

7 FLEXIBEL Ik werk al 25 jaar met plezier via PAUW José schoonmaak Grotere fl exibiliteit dankzij organisatieverandering De herinrichting van ons bedrijf is afgerond. PAUW Bedrijven be- Tevens verzorgt deze afdeling de begeleiding van de medewerkers bij externe werkgevers. Middelen. Eind 2012 startten we met het vormgeven van de derde pijler: Middelen. Binnen het bedrijfsonderdeel Middelen vallen alle overige, meer faciliterende afdelingen. Zoals de administratie, de op leidinggevend niveau. We bewegen mee met de ontwikkelingen, en zoeken telkens voor iedereen weer een nieuwe werkplek. Dit tekent onze veerkracht. we gaan steeds meer toe naar het benutten en delen van elkaars kennis staat vanaf 2013 uit drie bedrijfsonderdelen: Arbeidsontwikkeling, WERK en Middelen. Deze onderdelen zijn vanwege ons uitgestrekte werkgebied verdeeld over onze verschillende werklocaties. In 2010 begonnen we met de herinrichting van ons bedrijf. Dit deden we om ons voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen: gemeenten schakelen ons steeds vaker in om ook mensen met een kantine en de receptie. In 2014 ronden we hiermee de organisatieverandering af. het uitgangspunt: mens volgt werk Meedenken met de klant leidt tot kostenbesparing Geen transportkosten, een breder aanbod en sneller schakelen: dat zijn de voordelen van de twee machines die wij plaatsten bij onze klant Kuehne en Nagel. Ruim 40 van onze medewerkers voeren Sollicitatietraining Stichtse Vecht Voor zo n 25 WWB-kandidaten van de gemeente Stichtse Vecht verzorgden wij in 2013 sollicitatietrainingen. We werken steeds intensiever samen met onze gemeenten. Zo maken we gebruik WWB-uitkering naar werk te begeleiden. Bedrijven maken steeds meer verpakkingswerk uit bij deze opdrachtgever. Daarnaast deden we ook van elkaars expertise. gebruik van PAUW bij het invullen van hun personeelsbehoefte. Maar nog extra werk op onze eigen locatie. Door een krimp-sealmachine ook voor andere diensten, zoals voor 2e spoor re-integratie, schakelen werkgevers ons in. Daarnaast stromen er steeds meer mensen door naar een gewone werkgever. Onze organisatie is nu zo ingericht dat Flexibele inzet medewerkers en een bundelpakker bij de klant te plaatsen is de fl exibiliteit voor de klant verder vergroot. Het werk kan nu in eigen huis gebeuren. De klant kan schakelen naar behoefte en aparte offerte-aanvragen zijn De training bestond uit twee groepen. De ene groep had niet zo lang een WWB-uitkering, de andere groep kreeg al langere tijd een uitkering. De groep kreeg een training van twee dagen per week we klaar zijn voor de toekomst en fl exibel om kunnen gaan met wensen Nieuwe contracten, maar ook beëindiging van een grote opdracht: niet nodig. Een mooi voorbeeld van meeden- gedurende ongeveer acht weken. Ze leerden zichzelf te presenteren van bedrijven of gemeenten. in 2013 vonden er diverse wisselingen plaats. Door flexibele inzet ken en op zoek gaan naar de win-win situatie. bij een toekomstige werkgever en de regie over hun leven weer op te WERK, Arbeidsontwikkeling en Middelen Hoe ziet het nieuwe bedrijf eruit? Er zijn 3 bedrijfsonderdelen: WERK. Hieronder vallen Productie, Schoonmaak en Groen. De aansturing van productie hebben we geconcentreerd: de aansturing en planning gebeurt vanuit 1 verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is: mens volgt werk. We zetten de mensen in waar het werk is. Via onze interne leer-werkplekken bereiden we medewerkers voor op werk bij een werkgever in de regio. Medewerkers kunnen werkervaring en ar- van onze medewerkers konden we snel schakelen. Extra mensen aan t werk bij Kuehne en Nagel In 2013 kwam er extra werk bij voor medewerkers bij deze grote logistieke dienstverlener in Utrecht. Wij sturen deze mensen zelf aan: ze zijn met een groep bij deze werkgever gedetacheerd. Bij de opdrachtgever hebben we eind 2013 bovendien twee van onze eigen machines geplaatst. Hierdoor kunnen we nog meer werk op deze locatie onder brengen. Dit leidt tot grotere effi ciency en fl exibiliteit voor Segikuchi huurt kantoorruimte bij PAUW Bedrijven pakken (empowerment). Deze training is voor deelnemers die geen leerwerk traject bij ons volgen. Kennis delen In de toekomst vallen alle mensen met arbeidsvermogen uit Wsw, Wajong en WWB onder de Participatiewet. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Wij kunnen een belangrijke rol spelen bij die uitvoering. We werken dan ook steeds meer samen en benutten en delen elkaars kennis. beidsritme opdoen binnen onze eigen WERK-diensten. Ook hebben we werkplekken bij externe opdrachtgevers. Bemiddeling naar werk en begeleiding op de werkplekken gaat via het bedrijfsonderdeel Arbeidsontwikkeling. Arbeidsontwikkeling. Dit is de voordeur voor alle nieuwe medewerkers. Dit bedrijfsonderdeel zorgt voor ontwikkeling en doorstroom van onze medewerkers. Via een persoonlijk traject wordt beoordeeld wat nodig is om een kandidaat richting werk te begeleiden. De begeleiding bestaat uit een combinatie van werk en training. Werk bieden we via onze eigen WERK-units of bij een opdrachtgever in de regio. de opdrachtgever. Personele verschuivingen Per 1 januari stopte ons contract met een opdrachtgever in IJsselstein. Dit betekende dat het werk daar voor een grote groep mensen ophield. Het lukte ons dit op te vangen door diverse overplaatsingen naar andere opdrachtgevers te regelen. Een aantal medewerkers ging aan de slag op onze eigen vestiging in IJsselstein. Andere medewerkers zijn overgeplaatst naar Kuehne en Nagel op Lage Weide. Door de beëindiging van het contract waren er ook een paar verschuivingen Onze klant Sekiguchi houdt sinds oktober kantoor in ons bedrijfspand in Beukelen. Het bedrijf huurde al opslagruimte bij ons. Nu kan Sekiguchi nog efficiënter werken. Een mooi voorbeeld van efficiency en kostenbeparing. Sekiguchi is een Japans bedrijf dat vooral bekend is van de Monchhichiknuffelaapjes. Ruim 8 jaar geleden begon onze samenwerking met het huren van opslagruimte. Later werden hier orderpicking en het lossen van containers aan toegevoegd. Daarnaast voeren wij zo nu en dan ook andere werkzaamheden uit voor Sekiguchi Europe. FLEXIBEL we bewegen mee op veranderende eisen van onze klanten en opdrachtgevers

8 RESULTAATGERICHT Bij ons staat kwaliteit centraal. Daarom werken we met PAUW Dirk Koelewijn Bedrijfsleider van De Beer We stellen doelen en monitoren daarop. We gaan effectief met beschikbare tijd om. We informeren (elkaar) tijdig over veranderingen en bijsturing. De resultaten: beweging van binnen naar buiten Het aantal nieuwe medewerkers nam toe het afgelopen jaar. Deze medewerkers starten vaak op een interne functie. Hierdoor nam het aantal intern geplaatste medewerkers toe. En dat heeft ook tijdelijk effect op de branche-doelsteling om minimaal de verhouding 1/3 beschut binnen, 1/3 op locatie en 1/3 extern geplaatst en Begeleid Werken te realiseren. Uiteindelijk blijven we werken aan maximale doorstroom. Voor iedereen die het kan wordt een werkplek buiten ons bedrijf gezocht. Intern geplaatst Werken op locatie Extern geplaatst Begeleid Werken Tabel Verdeling SW-medewerkers in gemiddelde FTE s per jaar. Gemiddeld 2013 Benchmark 2012 Gemiddeld 2012 Gemiddeld 2011 Gemiddeld 2010 Intern geplaatst 39,96% 42% 35,9% 36,4% 42,2% Werken op locatie 31,03% 25% 32,0% 31,1% 34,1% Extern geplaatst 29,01% 33% 32,1% 32,5% 23.7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Op basis van indeling SW-branche Externe plaatsing: individueel De economische omstandigheden zijn slecht en de werkloosheidscijfers lopen op. Toch is het ons gelukt om onze aantallen individuele detacheringen en trajecten Begeleid Werken te laten stijgen. En we verwachten ook een geringe stijging in Daar hebben we drie redenen voor: de Wsw-medewerker staat in ons netwerk bekend als betrouwbaar, loyaal en enthousiast; we bieden advies, begeleiding en transparante tarieven op basis van productiviteit en maatwerk; bedrijven krijgen te maken met afspraken uit het Sociaal Akkoord, waarbij werkgevers gestimuleerd worden functies te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze grote zorg is dat er verdringingseffecten ontstaan. UWV en gemeenten bieden immers ook arrangementen, zoals onbetaalde arbeid met behoud van uitkering en arbeid met hoge loonkostensubsidies. Vanuit deze zorg voelen we een grote verantwoordelijkheid om intensief samen te werken met onze natuurlijke partners: de gemeentes en het UWV. het aantal individuele detacheringen en trajecten Begeleid Werken is gestegen Externe plaatsing: groepsgewijs In 2013 is de externe plaatsing van een groep medewerkers bij een grote logistieke dienstverlener in Utrecht verder uitgebouwd. Er werken daar nu 43 medewerkers. Ook bij een productiebedrijf in Mijdrecht is een grote groep medewerkers geplaatst. Daarnaast leveren we soms personele inzet op locatie. Dit kan variëren van 1 persoon voor een aantal dagen, tot de inzet van een groep van 10 medewerkers voor een periode van een aantal weken. Acht van onze relaties maken gebruik van deze fl exibele inzet van arbeidskrachten die fungeren als een soort uitzendpool. RESULTAATGERICHT we gaan effectief met beschikbare tijd om Productie, Schoonmaak en Groen De economische crisis is nog altijd voelbaar. Er wordt weinig werk uitbesteed, en bij de acquisitie is de concurrentie groot. Opdrachten zijn kort en vaak eenmalig. De resultaten op een rij: de omzet van Productie is gedaald in 2013 Schoonmaak bleef in 2013 ongeveer gelijk de omzet van Groen bleef in 2013 fors achter ten opzichte van de begroting Efficiënt werken We doen er alles aan om zo effi ciënt mogelijk te werken. Zo hebben we bij Schoonmaak afscheid genomen van enkele kleine klanten omdat het werk niet meer rendabel was. Gelukkig kregen we er ook nieuwe klanten bij en zijn de contracten met onze deelnemende gemeenten weer succesvol verlengd. We hebben korte lijnen met onze opdrachtgevers en houden ons aan het mens-volgt-werk-principe. Soms betekent dit, dat medewerkers tijdelijk ander soort werk moeten doen dan de werkzaamheden die ze gewend zijn. Het maakt ons fl exibel en houdt ons scherp. Voortdurend zijn we op zoek naar activiteiten en mogelijkheden die betaald werk opleveren. Ook werken we steeds meer samen met andere SW-bedrijven, zoals Lander uit Geldermalsen en de Sluis Groep in Woerden. We helpen elkaar bij het opvangen van productiepieken

9 RESULTAATGERICHT MET PASSIE PAUW is goed georganiseerd Alex van der Heiden Opzichter dagelijks onderhoud Recreatie Midden-Nederland De resultaten: minder tekort dan verwacht Financieel was 2013 een lastig jaar. We haalden een lagere netto omzet dan verwacht. Toch is deze lagere omzet op verschillende manieren gecompenseerd. Martens Logistiek uit Deventer produceerde pakketten in Deventer met een regionaal SW-bedrijf. Bij Martens Logistiek in Woerden werden pakketten gemaakt. Ook hier werd samengewerkt met verschillende SW-bedrijven in de regio. Wij werkten mee: gedurende een periode van 9 weken zetten we een groep medewerkers in. In totaal bood de opdracht werk aan zo n 150 tot 175 medewerkers. Werkgeversservicepunt Stichtse Vecht bemiddelt kandidaten naar werk In november gaven wethouder Vital van der Horst van gemeente We zijn verknocht aan ons werk. We willen het beste uit onszelf halen. We hebben plezier in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij willen bijdragen aan het succes van PAUW Bedrijven. Stichtse Vecht en onze directeur Els Uijting het startsein voor de De gehele organisatie ademt de sfeer van verhogen van opbrengsten samenwerking in het werkgeversserviceppunt Stichtse Vecht. Het en verlagen van kosten. We voerden maatregelen door die tot besparingen leidden. Iedereen binnen ons bedrijf is zich ervan bewust dat we minder kunnen uitgeven. Zo komt het dat het fi nancieel resultaat over 2013 toch eindigt met een klein positief verschil ten opzichte van de begroting. heeft de klant een vraag, dan zeggen wij geen nee WGSP Stichtse Vecht wil, in nauwe samenwerking met werkgevers, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Het WGSP is aanspreekpunt voor werkgevers en partners in de regio. Op werkbezoek bij Kuehne en Nagel In 2013 leidde de samenwerking in WGSP tot betere afstemming bij de werkgeversbenadering en hebben we zo n 20 kandidaten succesvol Een kijkje nemen op de werkvloer: dat vinden wij belangrijk. Ons RESULTAATGERICHT we stellen doelen en monitoren daarop Resultaatgericht en flexibel: s avonds doorwerken aan inpakken kerstpakketten Zo n kerstpakketten pakten we eind 2013 in. Een jaarlijkse traditie. En omdat een order niet op tijd afkwam, werkten we met een groep staf, leiding en medewerkers een aantal avonden door kunnen matchen bij lokale werkgevers. In 2014 gaan we verder op de ingeslagen weg. Wat doet het WGSP? Het WGSP bemiddelt bij de vraag naar tijdelijk, vast en fl exibel personeel en geeft informatie en advies over de arbeidsmarkt en over arbeidsmarktontwikkelingen. Ook informeert en adviseert het WGSP over ambities, afspraken en doelstellingen op het gebied van Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bijvoorbeeld management gaat daarom regelmatig op werkbezoek. Zoals in februari bij Kuehne en Nagel. Eind 2012 verhuisde Kuehne en Nagel naar een nieuwe locatie op Lage Weide. Met de verhuizing is de groep medewerkers uitgebreid. Ook werd er een groep medewerkers die daarvoor bij een ander bedrijf werkte naar deze opdrachtgever overgeplaatst. Genoeg redenen voor onze directeur Els Uijting om eens te gaan praten met de medewerkers bij Kuehne en Nagel. In februari ging Els op werkbezoek en om de levering toch op tijd bij de klant te krijgen. door het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een kreeg een rondleiding door het bedrijf. Tijdens de lunch, een variant Resultaatgericht en flexibel: SW-bedrijven samen in actie voor C1000 Heeft de klant een vraag? Dan zeggen wij geen nee. Kunnen we de klus zelf niet klaren, dan brengen we het werk elders onder. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is de opdracht voor C1000 in september. De supermarkt hield een zegelactie waarvoor boodschappenpakketten moesten worden geproduceerd. Verschillende SW-bedrijven werkten samen om Martens Logistiek hierbij te helpen. Speciaal voor de kerstpakketten bouwden we de afdeling Verpakken in Breukelen helemaal om. Aan een lange rollenbaan met vulstations stonden verschillende medewerkers dozen te vouwen en in te pakken. Met dank aan onze opdrachtgevers Dutch Christmas Gifts (DCG) en het Kerstpakkettenwarenhuis. Helaas kregen we voor een order de dozen vrij laat aangeleverd. Met man en macht werkten we enkele avonden door om de levering op tijd bij het Kerstpakkettenwarenhuis te krijgen. afstand tot de arbeidsmarkt. In de toekomst zullen we werkgevers ook gaan adviseren met betrekking tot de invulling van de zogenaamde garantie banen. op ons Broodje Met, ging Els in gesprek met de medewerkers over hun ervaringen bij het bedrijf. MET PASSIE we hebben plezier in de ontwikkeling van onze medewerkers

10 MET PASSIE Ik ben echt trots als we een plantsoen mooi achterlaten Gijs groenvoorziening Bijpraten met onze klanten tijdens relatiedag 2013 De derde dinsdag in september: die reserveren we al een paar jaar voor onze relaties. Een goede band met onze klanten is voor ons van grote waarde. De relatiedag is een moment om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de relatiemiddag brachten we een bezoek aan de zendmast in IJsselstein. Een bijzondere ervaring! Twee van onze medewerkers ondersteunden de cateraar. Zij konden zo laten zien dat ze overal inzetbaar zijn zelfs op grote hoogte. Zowel gemeenten als het bedrijfsleven waren aanwezig. Ook mochten we een groep nieuwe klanten verwelkomen. Inzet medewerkers bij externe activiteiten De Beursvloer, het Werkcafé: ook eenmalige activiteiten ondersteunen onze medewerkers graag. Door hun flexibele inzet dragen zij bij aan ons succes. Elk jaar nemen wij deel aan verschillende Beursvloeren in de regio. We maken verschillende matches. Maar ook bieden onze medewerkers ondersteuning tijdens de middag. In Nieuwegein hielpen 12 medewerkers bij alle werkzaamheden tijdens de Beursvloer. Ze heetten de gasten welkom, wezen de weg, verdeelden naambadges en schonken koffi e en thee. Ook hielpen ze de notaris bij het verzamelen van de matches. Ook het Werkcafé Lekstroom in maart ondersteunden onze medewerkers met verschillende diensten. Tijdens dit Werkcafé maakten werkgevers en netwerkpartners uit de regio kennis met het Werkgeversservicepunt Lekstroom (WGSP). MET PASSIE Mooie matches tijdens de Beursvloer Tijdens de Beursvloer komen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven met elkaar in contact. Vraag en aanbod vinden elkaar en er worden op zo n middag diverse matches gemaakt. Een match bestaat uit een dienst, facilitaire ondersteuning of het delen van kennis. Het gaat niet om fi nanciële deals. Dit jaar was PAUW Bedrijven gastheer van de Beursvloer Stichtse Vecht: we boden de beursruimte, het ondersteunen van de catering, verwelkoming van de gasten en de parkeerregelaars. Onze directeur verzorgde samen met Rick de Hoop de presentatie van dit bruisende evenement! Ook was er een match met Buurtzorg Jong: zij waren op zoek naar een fi ets om te gebruiken voor hun huisbezoeken. Wij repareren fi etsen voor onder meer een fi etsenwinkel en kringloopbedrijven in de regio. En zo maakten we de afspraak dat wij deze fi ets leverden in ruil voor een workshop voor een groep PAUW-medewerkers met kinderen. Zij kregen advies over fi nanciën, opvoeden en het gebruik maken van beschikbare subsidies. MET PASSIE we willen het beste uit onszelf halen een fi ets in ruil voor een workshop voor jonge ouders Koningsdag: PAUW bezorgt knikkerpotjes aan 100 basisscholen Alle Nederlandse basisscholen kregen vorig jaar een Koningstegel uitgereikt: een speciaal knikkerpotje bedoeld voor de Koningsspelen. Ruim voor de troonwisseling kregen de scholen dit knikkerpotje bezorgd. Onze medewerkers zorgden voor de verspreiding in onze 6 gemeentes. Directeur Els Uijting reikte de eerste knikkertegel uit aan basisschool de Regenboog in Breukelen. Het verspreiden van de Koningstegels was initiatief van House of Sports, NK Knikkeren en Pleinplan. Zij schakelden SW-bedrijven in om de Koningstegels bij alle basisscholen in Nederland te bezorgen. Onze medewerkers brachten de tegels bij 100 basisscholen in de regio. We zijn er trots op dat we samen met andere partners belangeloos een succes konden maken van de Koningsspelen. Afdeling Groen maakt Nieuwegein gereed voor bezoek koningspaar Nog meer koninklijk nieuws: onze groenafdeling zorgde dat al het groen netjes aan kant was voor het bezoek van het koningspaar aan Nieuwegein en Vreeswijk. Op 30 mei kwamen Willem-Alexander en Maxima in de gemeente op bezoek. Onze medewerkers plaatsten plantjes in de plantenbakken en deden een extra maaironde langs de grasveldjes zodat alles er keurig uitzag. Japanse delegatie op bezoek Hoe heeft Nederland het werken en wonen voor mensen met een beperking geregeld? Een Japanse werkdelegatie kwam in juni naar Nederland om antwoord op deze vraag te krijgen. De groep bezocht diverse SW-bedrijven, waaronder het onze. Bij PAUW Bedrijven in Breukelen kreeg de Japanse delegatie een presentatie over onze bedrijfsfi losofi e. We gaven een rondleiding langs de productieafdelingen en lunchten bij Abrona in Kockengen, een dagbestedingproject voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook bezochten we een woonvoorziening van Zideris in Mijdrecht en keken we bij onze kringloopwinkel Kringkoop. Aan de slag bij groenvoorziening De Ronde Venen Gemeente Ronde Venen besloot eind 2012 het onderhoud aan het gemeentelijk groen deels te gunnen aan PAUW bedrijven. Vanaf april werken onze groenmedewerkers in de openbare plantsoenen in Abcoude, Vinkeveen en Mijdracht. Wethouder Kees Schouten en bedrijfsdirecteur van PAUW bedrijven Thomas van Waardhuizen hielpen de eerste keer een handje mee. De Ronde Venen wil ervoor zorgen dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk kunnen blijven. Daarom is een deel van de groenvoorziening aan ons gegund. Sinds 2011 verzorgen wij de schoonmaak van de gemeentekantoren uit Ronde Venen. Ook houden we de openbare ruimte schoon, zoals het opruimen van zwerfvuil en het legen van afvalbakken. MET PASSIE Samen bijdragen aan het succes van PAUW Bedrijven! 18 19

11 Productie Schoonmaak Groenvoorziening Personeelsdiensten PAUW Bedrijven Postbus AD Breukelen Telefoon: Fax: Met werklocaties in: Breukelen, IJsselstein, Nieuwegein, Mijdrecht (Kringkoop)

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk IN PRAKTIJK IN PRAKTIJK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 6 Inleiding 7 EVC in vijf stappen 9 EVC bij VWS: hbo-niveau alsnog verzilveren 11 EVC bij DJI: breed scholings- en ontwikkelinstrument 22 EVC bij de Belastingdienst:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie