JAARBEELD. transparant. met passie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBEELD. transparant. met passie"

Transcriptie

1 JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie

2 VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox Klaar voor de toekomst Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar draait het om bij PAUW Bedrijven. Ook in 2013 zorgden wij weer voor werk zodat mensen meedoen in onze samenleving. Tegelijkertijd vormden we ons bedrijf om tot een lean & mean organisatie waarin we efficiënter kunnen werken dan ooit. Wij zijn klaar voor de toekomst! De Participatiewet komt eraan. Deze wet regelt hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter kunnen worden ingezet voor werk. De huidige Wet sociale werkvoorziening vervalt. Dit betekent ten gebruik maken van onze expertise. PAUW heeft de kennis en ervaring met het begeleiden van mensen naar werk en het vinden van werk. Samen met de gemeenten zoeken we naar de beste oplossing. Werkgevers benaderen Een andere uitdaging is dat er onvoldoende banen zijn. En met name de banen voor mensen die aangewezen zijn op relatief eenvoudig werk, zijn niet meer voorhanden. Zolang de economie niet aantrekt, zullen we dus extra moeten investeren in het zoeken naar mogelijkheden. Want werk is het sleutelwoord tot succes. Het hebben van werk voorkomt problemen zoals eenzaamheid en schulden, met alle bijbehorende We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn helder over waar we geld aan besteden en waarom. We informeren elkaar en onze opdrachtgevers tijdig en goed. We werken met publieke middelen en zijn ons bewust van de verplichting om hier zorgvuldig mee om te gaan. krachten of door arbeidskrachten die onder kostprijs werken. We doen er alles aan om dit werk voor onze mensen binnen te halen. En dus investeren we extra in commerciële slagkracht. TRANSPARANT we zijn helder over de besteding van ons geld dat wij vanaf 2015 geen Wsw-werkplek meer kunnen aanbieden aan nieuwe medewerkers. En dat heeft gevolgen. Nog meer richten we ons ook op reguliere banen. Nieuwe manier van werken kosten. Daarom zetten we versterkt in op het verstevigen van de relatie met werkgevers. Zij zorgen voor werkgelegenheid. Samen met hen onderzoeken we de mogelijkheden om nog meer mensen werk te kunnen bieden. In 2013 hebben we ons hier, via aandacht in sociale media en contacten via onze relatienetwerken, voor ingezet. In 2014 gaan we Financiële terugblik In 2013 haalden we niet de omzet die we hadden begroot. Er waren tegenvallers. Collegiale toetsing Sinds 2012 bereiden we ons voor op de nieuwe wet. We richtten ons hier volop mee door. Voor onze Groenvoorziening hoopten we op een grote wijk. Die kregen Ons bedrijf voldoet helemaal aan de branchecode. Dat is de conclusie bedrijf anders in en zijn nu klaar voor de nieuwe manier van werken. Daarbij gaat het niet alleen om anders werken: we glijden een funda- Spirit we niet. Daarnaast merken we dat de economie nog altijd moeizaam draait. Veel ondernemers wachten af en produceren alleen op order. van de collegiale toetsing in maart door collega s uit andere SWbedrijven. Deze toetsing vond plaats in opdracht van Cedris, de menteel ander tijdperk binnen. We zaten in een verzorgingsmaatschap- In dit Jaarbeeld leest u hoe wij de herinrichting van onze organisatie Ze nemen afscheid van fl exibele krachten en stellen hogere eisen aan brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie. pij. De overheid moet bezuinigen. En dus maken we een ommezwaai voltooiden in U leest over de trajecten waar we trots op zijn, over medewerkers. En daar hadden we last van. We bleven zo n naar de participatiemaatschappij. Op zich een goede zaak. Maar het de mooie uitkomsten van ons Medewerker Tevredenheid Onderzoek. achter op de begroting en zo n achter ten opzichte van de Geven wij op professionele wijze vorm aan ons leer-werkbedrijf? Dat brengt ook onzekerheid met zich mee. Veel verantwoordelijkheid komt Ons verhaal hangen we op aan de vijf kernwaarden waar we voor staan: netto omzet van was de vraag die beantwoord moest worden tijdens de collegiale toet- bij mensen zelf en gemeenten te liggen. In dit proces kunnen gemeen- flexibel, transparant, resultaatgericht, professioneel en met passie. sing van een dag. Tijdens deze dag voerden SW-collega s gesprekken Ik ben er trots op dat we ondanks alle onzekerheid en twijfel de spirit De lagere netto omzet wisten we te compenseren met kostenbespa- met MT-leden, een aantal staf- en leidinggevenden en de OR. Ook vast weten te houden. Met elkaar blijven we geloven in onze missie: ring. We voerden verschillende maatregelen door: kleinere kosten- bezochten ze een van onze klanten. Daarnaast was er een rondleiding. Onze speerpunten voor 2014 er zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in 2014 blijft dit onze allerhoogste prioriteit! posten zetten we stop. We bezuinigden ook op staf en leiding: een afdelingschef, een werkleider en een trajectbegeleider werden niet vervangen. En de Rijksbijdrage viel hoger uit door een incidentele Vooraf informeerden ze zich met allerlei stukken. Hoge score wij zijn een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven * wij hebben de kennis en expertise om mensen naar werk te begeleiden * wij bieden bedrijven concrete mogelijkheden en oplossingen om vorm te geven aan onze opdracht: werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Hartelijke groet, Els Uijting Algemeen directeur meevaller en door de bonusuitkering Begeleid Werken. Zo komt het dat het fi nancieel resultaat over 2013 toch eindigt met een klein positief verschil ten opzichte van de begroting: Vooruitblik 2014 Onze inkomsten op een behoorlijk niveau houden dat wordt de uitdaging voor We willen reële uurtarieven in rekening brengen voor het werk van onze medewerkers. En daarvoor is een arbeidsmarkt Op de driepuntsschaal van de toetsing scoorden we een 3. Dat is de hoogst mogelijke score. En daar zijn we blij mee! In het toetsingsrapport staat onder meer dat in onze missie en visie duidelijk naar voren komt dat wij als doel hebben om onze medewerkers te ontwikkelen en zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. Ook concludeert het toetsingsteam dat we de dienstverlening voor cliënten en werknemers op orde hebben en dat er voldoende aandacht is voor het ziekteverzuim. Als verbeterpunt werd aangedragen dat we onze fi nan- nodig waar werk voorhanden is, zonder verdringing door gratis arbeids- ciële doelstellingen en kengetallen beter met ons kader zouden kunnen 2 3

3 TRANSPARANT De omgang met collega s, dat vind ik het leukste aan hier werken William voorman metaal delen. Het team ervaart tijdens de gesprekken een open houding van de medewerkers, waarin veel bespreekbaar is. Ook op het thema transparant en integer handelen uit de branchecode scoren we goed. Ziekteverzuim daalde in 2013 Eigen verantwoordelijkheid nemen dat stimuleren wij. Ook als het gaat om ziekteverzuim. Zo bereiden we onze medewerkers voor op hun stap richting de reguliere arbeidsmarkt. We verlegden de focus van aandacht voor ziekte, naar het zoeken van een passende oplossing om wel te kunnen werken. Het ziekteverzuim lag in 2013 op 11%. In 2012 was dat 12%. Dit verzuimpercentage is het jaargemiddelde voor Wsw-medewerkers en voor nietregeling gebonden medewerkers (staf/leiding). De landelijke benchmark van de sector over 2012 ligt op 12,3%. We hebben onze doelstelling om het verzuimpercentage in 2013 te verlagen naar 11% bereikt. Steeds meer aandacht is er voor het de-medicaliseren van verzuim en het zoeken naar passende oplossingen. Leidinggevenden spelen hierin een actieve rol. We merken dat deze benadering succesvol is. Verzuimoverzicht PAUW Bedrijven * Vooruitblik 2014 Ook voor 2014 zetten we in op verdere verlaging van het ziekteverzuim. We streven naar een verzuimpercentage van 10%. Een nieuwe ARBO-dienstverlener denkt met ons mee over hoe we deze doelstelling kunnen bereiken. Medewerker Tevredenheid Onderzoek: 7,3 We zijn trots op het resultaat van het MTO dat we hielden in mei 2013: we haalden een 7,3! Een extern bureau hield voor de tweede maal een Medewerker Tevredenheid Onderzoek. In 2010 is voor de eerste maal een MTO gehouden. Ook toen haalden we een 7,3. Nog steeds boven het gemiddelde in onze sector. Na het MTO maakten we een lijst met verbeterplannen. We zijn heel tevreden met het resultaat, maar de uitkomsten zijn ook een kans om dingen nog verder te verbeteren. Iedere leidinggevende besprak de resultaten van zijn eigen afdeling met de medewerkers. Vervolgens stelden we een Totaal Wsw-medewerkers Niet-regelinggebonden medewerkers percentage(%) frequentie percentage(%) frequentie percentage(%) frequentie ,4 2,60 13,0 2,63 5,4 2, ,2 2,76 13,9 2,82 4,6 2, ,6 2,86 12,1 2,96 6,3 1, ,3 2,66 13,5 2,75 11,2 1, ,59 12,9 2,73 5,6 1, ,57 11,7 2,73 5,4 1,36 *de verzuimcijfers zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof actieplan op. Bijvoorbeeld om nog regelmatiger werkoverleg te voeren. Of het ziekteverzuim nog beter te monitoren. In 2014 gaan we de plannen omzetten in acties. Informeren en inspraak We willen goed weten wat er speelt binnen ons bedrijf. En we willen kunnen meepraten over het beleid. Dat was een van de uitkomsten uit het vorige MTO. We koppelden daar acties aan. Want elkaar goed informeren vinden we belangrijk. En we merken dat het een positief effect heeft. Inspraak via OR en Cliëntenparticipatie We zorgen al jaren dat onze medewerkers mee kunnen praten. Dit doen we via de Ondernemingsraad en de bijeenkomsten Cliëntenparticipatie. Na het MTO hebben we gezorgd dat de OR nog zichtbaarder is geworden voor onze medewerkers. Ook nodigden we iedereen uit voor de twee bijeenkomsten Cliëntenparticipatie. Daarnaast houden we de reguliere werkoverleggen, waar we beleid vertalen naar de gevolgen voor medewerkers. TRANSPARANT we informeren elkaar en onze opdrachtgevers tijdig en goed Beter informeren via Op de Hoogte en het Broodje met Informeren doen we ook via ons intern informatieblad Op de Hoogte. Hierin staat al het nieuws over ons bedrijf en over de actuele ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening. De nieuwsbrief vertelt vooral wat alle veranderingen en ontwikkelingen betekenen voor de mede werker zelf. Daarnaast houden we elke twee weken een lunchbijeenkomst: Broodje met. Een MT-lid praat dan informeel bij met tien medewerkers. Telkens in wisselende samenstelling. Er is geen agenda, uitgangspunt is met elkaar te delen wat je bezighoudt. Zo ontstaan er gevarieerde gesprekken: het kan gaan over werk, het doorstromen naar een werkplek buiten PAUW, maar ook over zaken als geloofsovertuiging, verkiezingen of andere actuele onderwerpen. tijdens Broodje met luncht een MT-lid informeel met 10 medewerkers Nieuw functiewaarderingssysteem In 2013 voerden we een nieuw functiewaarderingssysteem in. Dit systeem geldt voor alle medewerkers op wie de arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van toepassing zijn. De OR stemde in met de invoering hiervan. HR 21 heet het systeem, ontwikkeld door de CAO-partners sector gemeentelijk personeel. Het is een instrument voor generieke functiebeschrijving en functiewaardering. Het functiewaarderingssysteem is integraal toepasbaar. Waarom een nieuw systeem? De bestaande wijze van beschrijven is onderhoudsgevoelig en verouderd. Bovendien is de procedure bij het beschrijven en waarderen erg arbeidsintensief. De methode van waarderen sluit niet goed aan bij de geldende opvattingen over het rangorden van functies. Door aan te sluiten op HR21 vermindert het aantal functiebeschrijvingen. Het accent ligt op het sturen op competenties en resultaten. Ook sluit het systeem goed aan bij de HR-cyclus van competentiegerichte beoordelings- en functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen. Deze cyclus gaan we het komend jaar opzetten. 4 53

4 TRANSPARANT PROFESSIONEEL Sociaal ondernemersschap is belangrijk voor ons Jan van der Meijden Aftersales Manager Visscher Peugeot & Citroën Opnieuw gecertificeerd voor Blik op Werk Gecertificeerd module Dariuz Wegwijzer We verstaan ons vak, zijn opgeleid en blijven bijleren. lijkheden. Cursisten leren algemene werknemersvaardigheden die in verschillende werksituaties van pas komen. Zo kunnen medewerkers zich beter kwalifi ceren voor de arbeidsmarkt. Begin 2013 ontvingen 4 deelnemers hun landelijk erkende diploma. 14 medewerkers volgen Een bewijs van goede kwaliteit van dienstverlening in de re- Hulp bij het opstellen van een trajectplan voor een kandidaat: op dit moment de AKA-opleiding en hopen in 2014 het diploma te integratiemarkt: dat is het keurmerk Blik op Werk. In september zijn we opnieuw gecertificeerd voor dit keurmerk. dat biedt de Dariuz Wegwijzer. Om dit meetinstrument te mogen gebruiken, moet je gecertificeerd zijn. Al onze trajectbegeleiders behaalden dit certificaat in Training en Opleiding kunnen halen. Bij AKA Groen krijgen cursisten, naast de algemene vakken ook prak- In 2010 behaalden we voor het eerst het keurmerk Blik op Werk. Een Een training of opleiding volgen dat is een vast onderdeel van tijkvakken zoals werkvoorbereiding, plantenkennis en onderhouden jaarlijkse audit bepaalt of we nog steeds voldoen aan de normen. De De Wegwijzer is een screeningsinstrument. Het maakt inzichtelijk wat medewerkers die bij ons werken of een traject volgen. Met de juiste van gereedschap. In 2013 behaalden 24 deelnemers het AKA Groen audit die in september plaatsvond had opnieuw een positief resultaat. de afstand is tot de arbeidsmarkt van een deelnemer. Na aanmelding diploma s en goede sociale en werknemersvaardigheden zijn de diploma. De opleiding wordt gegeven door het Wellant College, een Het keurmerk geldt voor alle ontwikkeltrajecten die PAUW uitvoert. Voor bij PAUW Bedrijven krijgt iedere kandidaat een intakegesprek met kansen op werk in het reguliere bedrijfsleven groter. In 2013 zijn in Agrarisch Opleidingen Centrum. re-integratie (WWB en UWV) en voor ontwikkeling en begeleiding van de Wsw-doelgroep. een trajectbegeleider. Daarna wordt er een trajectplan opgesteld - een eerste richting naar betaald werk. Het geeft een betrouwbaar inzicht in totaal 287 personen gestart met een opleiding/training, of ze rondden deze opleiding af. Een overzicht van de opleidingen in Andere beroepsopleidingen Ook beoordeling door klanten de mogelijkheden van de persoon en laat zien wat nodig is om deze mogelijkheden te realiseren. Beroepsopleiding ROC Erkend leerbedrijf Onze medewerkers volgden verschillende beroepsgerelateerde trainingen: Onze directeur Els Uijting reageerde tevreden: Kwaliteit en transpa- PAUW Bedrijven is zelf erkend leerbedrijf op diverse vakgebieden. Dit rantie - dat past bij de kernwaarden van ons bedrijf. Zo weet de klant wat hij van ons kan verwachten en is hij verzekerd van een bepaalde Wat is Dariuz? maakt het mogelijk dat medewerkers één dag per week een beroepsopleiding volgen bij een ROC. Op de andere dagen doen ze praktijk- Op de afdeling Groen volgden op gebied van veilig werken: kwaliteit. Met het keurmerk Blik op Werk bevestigen we weer dat we Dariuz is een digitaal meetinstrument. TNO heeft het ontwikkeld. Het ervaring op. een professionele schakel zijn naar werk voor mensen die langere tijd kent 4 typen metingen: uit het arbeidsproces zijn. Het keurmerk bewijst dat processen bij ons De Wegwijzer maakt inzichtelijk wat de afstand is tot de arbeids- Verschillende kenniscentra hebben de erkenning afgegeven voor vastliggen en transparant zijn. Onderdeel van de audit is de beoordeling van opdrachtgevers en klanten. Als bedrijf kom je uitsluitend markt van een deelnemer. De Diagnose wordt gebruikt bij de intake. Met de uitkomsten en het opleidingen: Aequor: erkenningen voor diverse opleidingen in de groenbranche bijscholing gewasbescherming in aanmerking voor het keurmerk wanneer zij tevreden zijn over de gesprek hierover kunnen de kandidaat en zijn begeleider een verant- KC Handel: erkenning voor de AKA-opleiding Verpakken kwaliteit van dienstverlening en wij afspraken over prestaties zijn woorde trajectkeuze maken. ECABO: erkenningen voor administratieve en secretariële opleidin- nagekomen. De Assessment -vragenlijst wordt samen met een leidinggevende gen ingezet om de (start)competenties te meten. Vervolgens kunnen zij bepalen wat het meest effectieve vervolgtraject naar regulier werk is. Kenteq en VTL: erkenningen voor de metaal- en de logistieke opleidingen. BVO 1 (Basis Veiligheid Openbare ruimte) kwaliteit en transparantie - dat past bij de kernwaarden van ons bedrijf De Loonwaardemeting meet de werkprestatie van de werknemer op een externe werkplek. Door de opdracht van de werkgever en de werkprestatie van de werknemer te combineren, ontstaat inzicht in de productiviteit, de begeleidingsbehoefte en de inzetbaarheid. In 2013 maakten we een start voor het behalen van de horecaerkenning via kenniscentrum Kenwerk. AKA Verpakken en AKA Groen BVO 2 Vanaf 2009 wordt de MBO-opleiding tot Arbeidsmarkt gekwalifi ceerd Assistent (AKA) bij PAUW Bedrijven verzorgd. Een gezamenlijke opleiding van PAUW Bedrijven en ROC Midden Nederland. Deze opleiding is bedoeld voor personen met een beperkte vooropleiding of leermoei- BVO

5 PROFESSIONEEL Hier is alle ruimte voor trainingen en opleidingen Carmen re-integratie 1 Medewerker is opgeleid in gebarentaal om zo betere ondersteuning aan de medewerkers met gehoorproblemen te geven. naast boden we een herhalingstraining aan onze bedrijfshulpverleners. enkele nieuwe opdrachten voor de afdelingen Schoonmaak en Per- Op de afdeling Schoonmaak zijn diploma s gehaald voor Dagelijkse Controle Systemen, Kwaliteitsinspectie (DCSK). Zo professionaliseren we het opstarten van nieuwe projecten en de onderhanden werkzaamheden. Een groep medewerkers volgde de hef- en reachtrucktraining : Hef- en reachtruckherhalingstraining een mooie opstap naar andere administratieve MBOopleidingen Competentietraining - Omgangsvaardigheden In 2012 begonnen we met de training omgangsvaardigheden in de dagelijkse praktijk. Deze training is ontwikkeld voor kandidaten die moeite hebben met omgangsvormen. Ze reageren bijvoorbeeld agressief of extreem onzeker op andere mensen. Dit geeft thuis en op het werk problemen. De training werd gevolgd door 10 kandidaten van de afdeling Schoonmaak. Ook zijn de leidinggevenden van deze deelnemers via een workshop bijgeschoold. Alle deelnemers hebben de training in We hebben 29 BHV ers, die hulp kunnen bieden bij bedrijfsongevallen. De BHV-ploeg bestaat uit zowel Wsw- als niet-regelinggebonden medewerkers. PROFESSIONEEL we verstaan ons vak, zijn opgeleid en blijven bijleren soneelsdiensten. In 2014 gaan we een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren bij onze Productieklanten. onze dienstverlening voortdurend verder professionaliseren Nieuwe website: de vraag van werkgevers centraal 2013 met positief resultaat afgerond. In juli lanceerden we onze nieuwe website. De dienstverlening aan opdrachtgevers is hierbij het vertrekpunt. Want juist potentiële Basis hef- en reachtrucktraining Op de Prago-avondschool voor volwassenen leren enkele van onze medewerkers rekenen en vergroten zij hun taalkennis. Werknemersvaardigheden en sollicitatietraining Tijdens deze trainingen leren kandidaten zichzelf te presenteren bij een toekomstige werkgever en krijgen ze een training empowerment. Tijdens deze training leren cursisten de regie (opnieuw) over hun leven Klanttevredenheidsonderzoek Groen: 7,9 opdrachtgevers willen we aanspreken via de site. Zij zijn immers van essentieel belang voor de groep medewerkers die bij of via PAUW aan het werk zijn. te nemen. De sollicitatietraining verzorgen we ook voor deelnemers die In het najaar van 2013 hielden we een klanttevredenheidsonder- De site is opgebouwd rondom onze vier diensten, Groen, Schoonmaak, 14 medewerkers volgden de opleiding PC-praktijk. geen leerwerktraject bij ons volgen. Kadertraining Verslavingszorg, Agressie & Geweld en Psychische Handicaps zoek onder alle opdrachtgevers van de afdeling Groenvoorziening. Gemiddeld werd de dienstverlening met een 7,9 gewaardeerd. Ook gaven veel opdrachtgevers aan, dat ze PAUW Bedrijven zouden aanraden bij andere bedrijven. Dit is een heel mooi resultaat waar Productie en Personeelsdiensten. Ook is er informatie te vinden voor medewerkers, bijvoorbeeld over onze werkzaamheden. Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden te lezen voor opdrachtgevers en medewerkers. De reacties op de site zijn positief. De nieuwe website is duidelijk en In het najaar startten we de training voor Verslavingszorg-, Agressie & we trots op zijn! heeft een professionele uitstraling. Het geeft je het gevoel dat je met De opleiding PC-praktijk bestaat uit 2 deelcertificaten op MBO-niveau 2. Met deze opleiding leren medewerkers basisvaardigheden en doen ze kennis op van een aantal veel gebruikte programma s. Word en Excel bijvoorbeeld. Ze vergroten hiermee de kans op administratief of secretarieel werk. De opleiding is bovendien een mooie opstap naar andere administratieve MBO-opleidingen. Na afl oop van de opleiding kregen de deelnemers de laptop die ze tijdens de opleiding gebruikt hebben, mee naar huis. Geweld en Psychische handicaps (VAP). Deelnemers leren op professionele wijze om te gaan met deze problematiek. Door de veranderende doelgroep krijgen leidinggevenden hier immers steeds vaker mee te maken. De training biedt verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden en is gericht op begeleiding en preventie. Veiligheidstrainingen Op een veilige manier kunnen werken is belangrijk. Op de afdeling Op de onderdelen aanvraag, relatiebeheer en uitvoering scoorden we goed. Ook waren klanten tevreden over de afwikkeling van de administratie. Maar er zijn ook verbeterpunten. De communicatie in het voortraject kan bijvoorbeeld beter. En het aantal contactmomenten mag volgens onze relaties omhoog. Binnen de afdeling Groen zijn de resultaten besproken en dit leidde tot verbeteracties. Zo kunnen we onze dienstverlening verder professionaliseren. PAUW zaken kunt doen voor de goede zaak. Metaal volgden 7 medewerkers de cursus veilig hijsen met Halkranen, zodat ze deze kranen op een veilige manier kunnen bedienen. Daar- Een mooi gevolg van de klanttevredenheidsenquête: het leidde tot 8 93

6 FLEXIBEL Je merkt dat de mensen van PAUW het werk echt leuk vinden Herman Kamp Teamleider Gebouwsupport Gemeente Nieuwegein We bewegen mee op veranderende eisen van onze klanten en opdrachtgevers. We leveren maatwerk wanneer vereist en gewenst. Pilot Werkend naar Werk Als voorbereiding op uitvoering van de Participatiewet bereidden we in samenwerking met de gemeenten een pilot voor. kandidaten uit de doelgroep met 50% - 80% loonwaarde werden Wwbmet behoud van uitkering geplaatst op een werkleerplek. Met als doel aansluitend een plaatsing op een betaalde werkplek binnen of buiten PAUW te realiseren. Deze pilot is een uitwerking van het scenario wat we in een Businesscase voor onze toekomst hebben uitgewerkt. Bij de pilot waren zo n 25 WWB-kandidaten uit de 6 deelnemende gemeenten betrokken. Het ging om kandidaten die niet in staat zijn om op eigen kracht het minimumloon te verdienen en dus aangewezen zijn op een bepaalde mate van ondersteuning en loonaanvulling. Gedurende het voorbereidingstraject werd duidelijk dat de invoering van de Participatiewet niet eerder dan 1 januari 2015 te verwachten was. Door deze ontwikkeling verviel de mogelijkheid voor toepassing van loonkostensubsidie per 1 januari Verlenging van het traject tot de ingangsdatum van de nieuwe Participatiewet bleek lastig. Daarom besloten we de pilot op te schorten. Misschien dat we in 2014 besluiten tot een doorstart van de pilot. Nieuwe activiteiten: textielsortering In 2013 begonnen we met een nieuwe werksoort die veelbelovend kan zijn voor onze beschutte doelgroep: het sorteren van kleding. Dit werk is geschikt voor zwakkere medewerkers, heeft een redelijke opbrengst en draagt bij aan het milieu. Dagelijks sorteren we tussen de 1500 en 2500 kilo textiel. Na de eerste sortering leveren we het textiel weer terug aan onze leverancier. Deze zorgt voor verdere distributie. Via onze deelnemende gemeenten onderzoeken we of het mogelijk is dat wij de inzameling en het uitsorteren van kleding voor de gemeenten voor onze rekening nemen. Gemeente De Ronde Venen heeft al een aantal jaren de textielinzameling via Kringkoop aan ons uitbesteed. We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. We willen deze activiteit in 2014 verder uitbreiden. Nieuwe activiteiten: opruimen zwerfvuil Businesscase toekomstscenario PAUW Bedrijven De mobiele brigade voor zwerfvuil: dat is een andere nieuwe activiteit die we in 2013 begonnen. Hiermee leveren we een bijdrage aan een schone leefomgeving én aan de lokale werkgelegenheid. Stichting Nederland Schoon beheert fi nanciële middelen die door elke In 2012 vroegen we Ernst & Young drie toekomstscenario s voor PAUW Bedrijven uit te werken. Ons voorkeurscenario werkten we uit in een businesscase. Hierin wordt een beeld geschetst van onze toekomst. Het scenario waarvoor onze 6 deelnemende gemeenten kozen, is uitgewerkt in een businesscase. In deze case staat de doorontwikkeling van PAUW Bedrijven tot een breed leer-werkbedrijf centraal. We begeleiden mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen naar werk. Het gaat daarbij wel om mensen die over arbeidscapaciteit beschikken. gemeente jaarlijks ingezet kunnen worden om zwerfafval te verminderen. Wij bieden een mobiele brigade voor zwerfvuil. We zijn in gesprek met gemeenten om deze nieuwe activiteit binnen onze 6 gemeenten in te zetten. Het project biedt werkgelegenheid aan zo n 5 tot 15 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. FLEXIBEL we leveren maatwerk wanneer gewenst of vereist Samen werkgevers benaderen Samenwerken bij de dienstverlening aan werkgevers: dat hebben we met gemeenten, werkgeversservicepunten en het UWV afgesproken. In de verschillende gemeenten kreeg dit in 2013 vorm. We maakten afspraken over gezamenlijke marktbewerking en het delen van vacatures in de regio. Ook gaan we gebruikmaken van elkaars lokale werkgeverscontacten bij het vinden van banen en plaatsen van kandidaten. We gaan regionale arrangementen opzetten voor werkgevers en scholingsprogramma s ontwikkelen. Samenwerking in Midden Utrecht De samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht is complex. Er zijn 15 gemeenten, 4 lokale werkgeversservicepunten, 4 SWbedrijven en het UWV. Toch lukt het steeds vaker om de samenwerking te vinden bij het verlenen van diensten aan werkgevers en het vervullen van vacatures. Op alle niveaus is gezamenlijk overleg. Accountmanagers van gemeenten sluiten aan bij het plaatsingsoverleg bij PAUW en PAUW neemt deel aan het regionale vacature overleg. Stichtse Vecht In november 2013 startten we samen met gemeente Stichtse Vecht een lokaal werkgeversservicepunt. In het werkgeversservicepunt zijn werkgevers direct betrokken via een klankbordgroep waar diverse lokale werkgevers deel van uitmaken. Onze accountmanagers werken nauw samen met die van de gemeente bij de dienstverlening aan werkgevers en het vinden van geschikte vacatures voor kandidaten uit de verschillende doelgroepen. we werken samen met verschillende werkgeversservicepunten Lekstroomgemeenten We werken ook samen met het werkgeversservicepunt van de gemeenschappelijke Sociale Dienst Werk en Inkomen Lekstroomgemeenten (WIL). We stellen vacatures open voor kandidaten vanuit de verschillende doelgroepen. In 2014 doen we een proef met het door WIL en PAUW gemeenschappelijk inzetten van één van onze accountmanagers voor het plaatsen van mensen uit de brede doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. De Ronde Venen en Amstel en Venen In De Ronde Venen zijn we betrokken bij het MT van het Werkgeversservicepunt Amstel en Venen. Dit werkgeversservicepunt maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. In de regio Groot Amsterdam zijn we betrokken bij de ontwikkeling en afstemming van instrumenten in de gezamenlijke werkgeversbenadering. Een van de jobfi nders van het Werkgeversservicepunt werkt deels ook voor PAUW

7 FLEXIBEL Ik werk al 25 jaar met plezier via PAUW José schoonmaak Grotere fl exibiliteit dankzij organisatieverandering De herinrichting van ons bedrijf is afgerond. PAUW Bedrijven be- Tevens verzorgt deze afdeling de begeleiding van de medewerkers bij externe werkgevers. Middelen. Eind 2012 startten we met het vormgeven van de derde pijler: Middelen. Binnen het bedrijfsonderdeel Middelen vallen alle overige, meer faciliterende afdelingen. Zoals de administratie, de op leidinggevend niveau. We bewegen mee met de ontwikkelingen, en zoeken telkens voor iedereen weer een nieuwe werkplek. Dit tekent onze veerkracht. we gaan steeds meer toe naar het benutten en delen van elkaars kennis staat vanaf 2013 uit drie bedrijfsonderdelen: Arbeidsontwikkeling, WERK en Middelen. Deze onderdelen zijn vanwege ons uitgestrekte werkgebied verdeeld over onze verschillende werklocaties. In 2010 begonnen we met de herinrichting van ons bedrijf. Dit deden we om ons voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen: gemeenten schakelen ons steeds vaker in om ook mensen met een kantine en de receptie. In 2014 ronden we hiermee de organisatieverandering af. het uitgangspunt: mens volgt werk Meedenken met de klant leidt tot kostenbesparing Geen transportkosten, een breder aanbod en sneller schakelen: dat zijn de voordelen van de twee machines die wij plaatsten bij onze klant Kuehne en Nagel. Ruim 40 van onze medewerkers voeren Sollicitatietraining Stichtse Vecht Voor zo n 25 WWB-kandidaten van de gemeente Stichtse Vecht verzorgden wij in 2013 sollicitatietrainingen. We werken steeds intensiever samen met onze gemeenten. Zo maken we gebruik WWB-uitkering naar werk te begeleiden. Bedrijven maken steeds meer verpakkingswerk uit bij deze opdrachtgever. Daarnaast deden we ook van elkaars expertise. gebruik van PAUW bij het invullen van hun personeelsbehoefte. Maar nog extra werk op onze eigen locatie. Door een krimp-sealmachine ook voor andere diensten, zoals voor 2e spoor re-integratie, schakelen werkgevers ons in. Daarnaast stromen er steeds meer mensen door naar een gewone werkgever. Onze organisatie is nu zo ingericht dat Flexibele inzet medewerkers en een bundelpakker bij de klant te plaatsen is de fl exibiliteit voor de klant verder vergroot. Het werk kan nu in eigen huis gebeuren. De klant kan schakelen naar behoefte en aparte offerte-aanvragen zijn De training bestond uit twee groepen. De ene groep had niet zo lang een WWB-uitkering, de andere groep kreeg al langere tijd een uitkering. De groep kreeg een training van twee dagen per week we klaar zijn voor de toekomst en fl exibel om kunnen gaan met wensen Nieuwe contracten, maar ook beëindiging van een grote opdracht: niet nodig. Een mooi voorbeeld van meeden- gedurende ongeveer acht weken. Ze leerden zichzelf te presenteren van bedrijven of gemeenten. in 2013 vonden er diverse wisselingen plaats. Door flexibele inzet ken en op zoek gaan naar de win-win situatie. bij een toekomstige werkgever en de regie over hun leven weer op te WERK, Arbeidsontwikkeling en Middelen Hoe ziet het nieuwe bedrijf eruit? Er zijn 3 bedrijfsonderdelen: WERK. Hieronder vallen Productie, Schoonmaak en Groen. De aansturing van productie hebben we geconcentreerd: de aansturing en planning gebeurt vanuit 1 verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is: mens volgt werk. We zetten de mensen in waar het werk is. Via onze interne leer-werkplekken bereiden we medewerkers voor op werk bij een werkgever in de regio. Medewerkers kunnen werkervaring en ar- van onze medewerkers konden we snel schakelen. Extra mensen aan t werk bij Kuehne en Nagel In 2013 kwam er extra werk bij voor medewerkers bij deze grote logistieke dienstverlener in Utrecht. Wij sturen deze mensen zelf aan: ze zijn met een groep bij deze werkgever gedetacheerd. Bij de opdrachtgever hebben we eind 2013 bovendien twee van onze eigen machines geplaatst. Hierdoor kunnen we nog meer werk op deze locatie onder brengen. Dit leidt tot grotere effi ciency en fl exibiliteit voor Segikuchi huurt kantoorruimte bij PAUW Bedrijven pakken (empowerment). Deze training is voor deelnemers die geen leerwerk traject bij ons volgen. Kennis delen In de toekomst vallen alle mensen met arbeidsvermogen uit Wsw, Wajong en WWB onder de Participatiewet. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Wij kunnen een belangrijke rol spelen bij die uitvoering. We werken dan ook steeds meer samen en benutten en delen elkaars kennis. beidsritme opdoen binnen onze eigen WERK-diensten. Ook hebben we werkplekken bij externe opdrachtgevers. Bemiddeling naar werk en begeleiding op de werkplekken gaat via het bedrijfsonderdeel Arbeidsontwikkeling. Arbeidsontwikkeling. Dit is de voordeur voor alle nieuwe medewerkers. Dit bedrijfsonderdeel zorgt voor ontwikkeling en doorstroom van onze medewerkers. Via een persoonlijk traject wordt beoordeeld wat nodig is om een kandidaat richting werk te begeleiden. De begeleiding bestaat uit een combinatie van werk en training. Werk bieden we via onze eigen WERK-units of bij een opdrachtgever in de regio. de opdrachtgever. Personele verschuivingen Per 1 januari stopte ons contract met een opdrachtgever in IJsselstein. Dit betekende dat het werk daar voor een grote groep mensen ophield. Het lukte ons dit op te vangen door diverse overplaatsingen naar andere opdrachtgevers te regelen. Een aantal medewerkers ging aan de slag op onze eigen vestiging in IJsselstein. Andere medewerkers zijn overgeplaatst naar Kuehne en Nagel op Lage Weide. Door de beëindiging van het contract waren er ook een paar verschuivingen Onze klant Sekiguchi houdt sinds oktober kantoor in ons bedrijfspand in Beukelen. Het bedrijf huurde al opslagruimte bij ons. Nu kan Sekiguchi nog efficiënter werken. Een mooi voorbeeld van efficiency en kostenbeparing. Sekiguchi is een Japans bedrijf dat vooral bekend is van de Monchhichiknuffelaapjes. Ruim 8 jaar geleden begon onze samenwerking met het huren van opslagruimte. Later werden hier orderpicking en het lossen van containers aan toegevoegd. Daarnaast voeren wij zo nu en dan ook andere werkzaamheden uit voor Sekiguchi Europe. FLEXIBEL we bewegen mee op veranderende eisen van onze klanten en opdrachtgevers

8 RESULTAATGERICHT Bij ons staat kwaliteit centraal. Daarom werken we met PAUW Dirk Koelewijn Bedrijfsleider van De Beer We stellen doelen en monitoren daarop. We gaan effectief met beschikbare tijd om. We informeren (elkaar) tijdig over veranderingen en bijsturing. De resultaten: beweging van binnen naar buiten Het aantal nieuwe medewerkers nam toe het afgelopen jaar. Deze medewerkers starten vaak op een interne functie. Hierdoor nam het aantal intern geplaatste medewerkers toe. En dat heeft ook tijdelijk effect op de branche-doelsteling om minimaal de verhouding 1/3 beschut binnen, 1/3 op locatie en 1/3 extern geplaatst en Begeleid Werken te realiseren. Uiteindelijk blijven we werken aan maximale doorstroom. Voor iedereen die het kan wordt een werkplek buiten ons bedrijf gezocht. Intern geplaatst Werken op locatie Extern geplaatst Begeleid Werken Tabel Verdeling SW-medewerkers in gemiddelde FTE s per jaar. Gemiddeld 2013 Benchmark 2012 Gemiddeld 2012 Gemiddeld 2011 Gemiddeld 2010 Intern geplaatst 39,96% 42% 35,9% 36,4% 42,2% Werken op locatie 31,03% 25% 32,0% 31,1% 34,1% Extern geplaatst 29,01% 33% 32,1% 32,5% 23.7% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Op basis van indeling SW-branche Externe plaatsing: individueel De economische omstandigheden zijn slecht en de werkloosheidscijfers lopen op. Toch is het ons gelukt om onze aantallen individuele detacheringen en trajecten Begeleid Werken te laten stijgen. En we verwachten ook een geringe stijging in Daar hebben we drie redenen voor: de Wsw-medewerker staat in ons netwerk bekend als betrouwbaar, loyaal en enthousiast; we bieden advies, begeleiding en transparante tarieven op basis van productiviteit en maatwerk; bedrijven krijgen te maken met afspraken uit het Sociaal Akkoord, waarbij werkgevers gestimuleerd worden functies te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze grote zorg is dat er verdringingseffecten ontstaan. UWV en gemeenten bieden immers ook arrangementen, zoals onbetaalde arbeid met behoud van uitkering en arbeid met hoge loonkostensubsidies. Vanuit deze zorg voelen we een grote verantwoordelijkheid om intensief samen te werken met onze natuurlijke partners: de gemeentes en het UWV. het aantal individuele detacheringen en trajecten Begeleid Werken is gestegen Externe plaatsing: groepsgewijs In 2013 is de externe plaatsing van een groep medewerkers bij een grote logistieke dienstverlener in Utrecht verder uitgebouwd. Er werken daar nu 43 medewerkers. Ook bij een productiebedrijf in Mijdrecht is een grote groep medewerkers geplaatst. Daarnaast leveren we soms personele inzet op locatie. Dit kan variëren van 1 persoon voor een aantal dagen, tot de inzet van een groep van 10 medewerkers voor een periode van een aantal weken. Acht van onze relaties maken gebruik van deze fl exibele inzet van arbeidskrachten die fungeren als een soort uitzendpool. RESULTAATGERICHT we gaan effectief met beschikbare tijd om Productie, Schoonmaak en Groen De economische crisis is nog altijd voelbaar. Er wordt weinig werk uitbesteed, en bij de acquisitie is de concurrentie groot. Opdrachten zijn kort en vaak eenmalig. De resultaten op een rij: de omzet van Productie is gedaald in 2013 Schoonmaak bleef in 2013 ongeveer gelijk de omzet van Groen bleef in 2013 fors achter ten opzichte van de begroting Efficiënt werken We doen er alles aan om zo effi ciënt mogelijk te werken. Zo hebben we bij Schoonmaak afscheid genomen van enkele kleine klanten omdat het werk niet meer rendabel was. Gelukkig kregen we er ook nieuwe klanten bij en zijn de contracten met onze deelnemende gemeenten weer succesvol verlengd. We hebben korte lijnen met onze opdrachtgevers en houden ons aan het mens-volgt-werk-principe. Soms betekent dit, dat medewerkers tijdelijk ander soort werk moeten doen dan de werkzaamheden die ze gewend zijn. Het maakt ons fl exibel en houdt ons scherp. Voortdurend zijn we op zoek naar activiteiten en mogelijkheden die betaald werk opleveren. Ook werken we steeds meer samen met andere SW-bedrijven, zoals Lander uit Geldermalsen en de Sluis Groep in Woerden. We helpen elkaar bij het opvangen van productiepieken

9 RESULTAATGERICHT MET PASSIE PAUW is goed georganiseerd Alex van der Heiden Opzichter dagelijks onderhoud Recreatie Midden-Nederland De resultaten: minder tekort dan verwacht Financieel was 2013 een lastig jaar. We haalden een lagere netto omzet dan verwacht. Toch is deze lagere omzet op verschillende manieren gecompenseerd. Martens Logistiek uit Deventer produceerde pakketten in Deventer met een regionaal SW-bedrijf. Bij Martens Logistiek in Woerden werden pakketten gemaakt. Ook hier werd samengewerkt met verschillende SW-bedrijven in de regio. Wij werkten mee: gedurende een periode van 9 weken zetten we een groep medewerkers in. In totaal bood de opdracht werk aan zo n 150 tot 175 medewerkers. Werkgeversservicepunt Stichtse Vecht bemiddelt kandidaten naar werk In november gaven wethouder Vital van der Horst van gemeente We zijn verknocht aan ons werk. We willen het beste uit onszelf halen. We hebben plezier in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij willen bijdragen aan het succes van PAUW Bedrijven. Stichtse Vecht en onze directeur Els Uijting het startsein voor de De gehele organisatie ademt de sfeer van verhogen van opbrengsten samenwerking in het werkgeversserviceppunt Stichtse Vecht. Het en verlagen van kosten. We voerden maatregelen door die tot besparingen leidden. Iedereen binnen ons bedrijf is zich ervan bewust dat we minder kunnen uitgeven. Zo komt het dat het fi nancieel resultaat over 2013 toch eindigt met een klein positief verschil ten opzichte van de begroting. heeft de klant een vraag, dan zeggen wij geen nee WGSP Stichtse Vecht wil, in nauwe samenwerking met werkgevers, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Het WGSP is aanspreekpunt voor werkgevers en partners in de regio. Op werkbezoek bij Kuehne en Nagel In 2013 leidde de samenwerking in WGSP tot betere afstemming bij de werkgeversbenadering en hebben we zo n 20 kandidaten succesvol Een kijkje nemen op de werkvloer: dat vinden wij belangrijk. Ons RESULTAATGERICHT we stellen doelen en monitoren daarop Resultaatgericht en flexibel: s avonds doorwerken aan inpakken kerstpakketten Zo n kerstpakketten pakten we eind 2013 in. Een jaarlijkse traditie. En omdat een order niet op tijd afkwam, werkten we met een groep staf, leiding en medewerkers een aantal avonden door kunnen matchen bij lokale werkgevers. In 2014 gaan we verder op de ingeslagen weg. Wat doet het WGSP? Het WGSP bemiddelt bij de vraag naar tijdelijk, vast en fl exibel personeel en geeft informatie en advies over de arbeidsmarkt en over arbeidsmarktontwikkelingen. Ook informeert en adviseert het WGSP over ambities, afspraken en doelstellingen op het gebied van Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bijvoorbeeld management gaat daarom regelmatig op werkbezoek. Zoals in februari bij Kuehne en Nagel. Eind 2012 verhuisde Kuehne en Nagel naar een nieuwe locatie op Lage Weide. Met de verhuizing is de groep medewerkers uitgebreid. Ook werd er een groep medewerkers die daarvoor bij een ander bedrijf werkte naar deze opdrachtgever overgeplaatst. Genoeg redenen voor onze directeur Els Uijting om eens te gaan praten met de medewerkers bij Kuehne en Nagel. In februari ging Els op werkbezoek en om de levering toch op tijd bij de klant te krijgen. door het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een kreeg een rondleiding door het bedrijf. Tijdens de lunch, een variant Resultaatgericht en flexibel: SW-bedrijven samen in actie voor C1000 Heeft de klant een vraag? Dan zeggen wij geen nee. Kunnen we de klus zelf niet klaren, dan brengen we het werk elders onder. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is de opdracht voor C1000 in september. De supermarkt hield een zegelactie waarvoor boodschappenpakketten moesten worden geproduceerd. Verschillende SW-bedrijven werkten samen om Martens Logistiek hierbij te helpen. Speciaal voor de kerstpakketten bouwden we de afdeling Verpakken in Breukelen helemaal om. Aan een lange rollenbaan met vulstations stonden verschillende medewerkers dozen te vouwen en in te pakken. Met dank aan onze opdrachtgevers Dutch Christmas Gifts (DCG) en het Kerstpakkettenwarenhuis. Helaas kregen we voor een order de dozen vrij laat aangeleverd. Met man en macht werkten we enkele avonden door om de levering op tijd bij het Kerstpakkettenwarenhuis te krijgen. afstand tot de arbeidsmarkt. In de toekomst zullen we werkgevers ook gaan adviseren met betrekking tot de invulling van de zogenaamde garantie banen. op ons Broodje Met, ging Els in gesprek met de medewerkers over hun ervaringen bij het bedrijf. MET PASSIE we hebben plezier in de ontwikkeling van onze medewerkers

10 MET PASSIE Ik ben echt trots als we een plantsoen mooi achterlaten Gijs groenvoorziening Bijpraten met onze klanten tijdens relatiedag 2013 De derde dinsdag in september: die reserveren we al een paar jaar voor onze relaties. Een goede band met onze klanten is voor ons van grote waarde. De relatiedag is een moment om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de relatiemiddag brachten we een bezoek aan de zendmast in IJsselstein. Een bijzondere ervaring! Twee van onze medewerkers ondersteunden de cateraar. Zij konden zo laten zien dat ze overal inzetbaar zijn zelfs op grote hoogte. Zowel gemeenten als het bedrijfsleven waren aanwezig. Ook mochten we een groep nieuwe klanten verwelkomen. Inzet medewerkers bij externe activiteiten De Beursvloer, het Werkcafé: ook eenmalige activiteiten ondersteunen onze medewerkers graag. Door hun flexibele inzet dragen zij bij aan ons succes. Elk jaar nemen wij deel aan verschillende Beursvloeren in de regio. We maken verschillende matches. Maar ook bieden onze medewerkers ondersteuning tijdens de middag. In Nieuwegein hielpen 12 medewerkers bij alle werkzaamheden tijdens de Beursvloer. Ze heetten de gasten welkom, wezen de weg, verdeelden naambadges en schonken koffi e en thee. Ook hielpen ze de notaris bij het verzamelen van de matches. Ook het Werkcafé Lekstroom in maart ondersteunden onze medewerkers met verschillende diensten. Tijdens dit Werkcafé maakten werkgevers en netwerkpartners uit de regio kennis met het Werkgeversservicepunt Lekstroom (WGSP). MET PASSIE Mooie matches tijdens de Beursvloer Tijdens de Beursvloer komen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven met elkaar in contact. Vraag en aanbod vinden elkaar en er worden op zo n middag diverse matches gemaakt. Een match bestaat uit een dienst, facilitaire ondersteuning of het delen van kennis. Het gaat niet om fi nanciële deals. Dit jaar was PAUW Bedrijven gastheer van de Beursvloer Stichtse Vecht: we boden de beursruimte, het ondersteunen van de catering, verwelkoming van de gasten en de parkeerregelaars. Onze directeur verzorgde samen met Rick de Hoop de presentatie van dit bruisende evenement! Ook was er een match met Buurtzorg Jong: zij waren op zoek naar een fi ets om te gebruiken voor hun huisbezoeken. Wij repareren fi etsen voor onder meer een fi etsenwinkel en kringloopbedrijven in de regio. En zo maakten we de afspraak dat wij deze fi ets leverden in ruil voor een workshop voor een groep PAUW-medewerkers met kinderen. Zij kregen advies over fi nanciën, opvoeden en het gebruik maken van beschikbare subsidies. MET PASSIE we willen het beste uit onszelf halen een fi ets in ruil voor een workshop voor jonge ouders Koningsdag: PAUW bezorgt knikkerpotjes aan 100 basisscholen Alle Nederlandse basisscholen kregen vorig jaar een Koningstegel uitgereikt: een speciaal knikkerpotje bedoeld voor de Koningsspelen. Ruim voor de troonwisseling kregen de scholen dit knikkerpotje bezorgd. Onze medewerkers zorgden voor de verspreiding in onze 6 gemeentes. Directeur Els Uijting reikte de eerste knikkertegel uit aan basisschool de Regenboog in Breukelen. Het verspreiden van de Koningstegels was initiatief van House of Sports, NK Knikkeren en Pleinplan. Zij schakelden SW-bedrijven in om de Koningstegels bij alle basisscholen in Nederland te bezorgen. Onze medewerkers brachten de tegels bij 100 basisscholen in de regio. We zijn er trots op dat we samen met andere partners belangeloos een succes konden maken van de Koningsspelen. Afdeling Groen maakt Nieuwegein gereed voor bezoek koningspaar Nog meer koninklijk nieuws: onze groenafdeling zorgde dat al het groen netjes aan kant was voor het bezoek van het koningspaar aan Nieuwegein en Vreeswijk. Op 30 mei kwamen Willem-Alexander en Maxima in de gemeente op bezoek. Onze medewerkers plaatsten plantjes in de plantenbakken en deden een extra maaironde langs de grasveldjes zodat alles er keurig uitzag. Japanse delegatie op bezoek Hoe heeft Nederland het werken en wonen voor mensen met een beperking geregeld? Een Japanse werkdelegatie kwam in juni naar Nederland om antwoord op deze vraag te krijgen. De groep bezocht diverse SW-bedrijven, waaronder het onze. Bij PAUW Bedrijven in Breukelen kreeg de Japanse delegatie een presentatie over onze bedrijfsfi losofi e. We gaven een rondleiding langs de productieafdelingen en lunchten bij Abrona in Kockengen, een dagbestedingproject voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook bezochten we een woonvoorziening van Zideris in Mijdrecht en keken we bij onze kringloopwinkel Kringkoop. Aan de slag bij groenvoorziening De Ronde Venen Gemeente Ronde Venen besloot eind 2012 het onderhoud aan het gemeentelijk groen deels te gunnen aan PAUW bedrijven. Vanaf april werken onze groenmedewerkers in de openbare plantsoenen in Abcoude, Vinkeveen en Mijdracht. Wethouder Kees Schouten en bedrijfsdirecteur van PAUW bedrijven Thomas van Waardhuizen hielpen de eerste keer een handje mee. De Ronde Venen wil ervoor zorgen dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk kunnen blijven. Daarom is een deel van de groenvoorziening aan ons gegund. Sinds 2011 verzorgen wij de schoonmaak van de gemeentekantoren uit Ronde Venen. Ook houden we de openbare ruimte schoon, zoals het opruimen van zwerfvuil en het legen van afvalbakken. MET PASSIE Samen bijdragen aan het succes van PAUW Bedrijven! 18 19

11 Productie Schoonmaak Groenvoorziening Personeelsdiensten PAUW Bedrijven Postbus AD Breukelen Telefoon: Fax: Met werklocaties in: Breukelen, IJsselstein, Nieuwegein, Mijdrecht (Kringkoop)

JAARBEELD. u Productie. u Schoonmaak. u Groenvoorziening. u Personeelsdiensten. transparant. met passie. www.pauwbedrijven.nl.

JAARBEELD. u Productie. u Schoonmaak. u Groenvoorziening. u Personeelsdiensten. transparant. met passie. www.pauwbedrijven.nl. u Productie u Schoonmaak u Groenvoorziening u Personeelsdiensten JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie www.pauwbedrijven.nl PAUW Bedrijven Postbus

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep.

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep. 2014 IN BEELD...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016 Financiën Creatieve oplossingen Brede doelgroep Expertisecentrum Financiën VOORWOORD Creatieve oplossingen Expertisecentrum Brede doelgroep

Nadere informatie

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep.

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep. 2014 IN BEELD...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016 Financiën Creatieve oplossingen Brede doelgroep Expertisecentrum Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 VOORWOORD

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Voor u als ondernemer Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Steeds meer bedrijven laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Bijvoorbeeld door werkzaamheden uit te besteden bij een organisatie

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond

Van visie naar uitvoering. Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond Van visie naar uitvoering Maatregelen voor integrale dienstverlening van werkzoekenden en SW-ers in de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond December 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Recente ontwikkelingen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2013 3 Inleiding 4 Bestuur 6 1. Medewerkers: instroom, doorstroom, uitstroom 7 1.1 Wachtlijst en indicatiestelling.......................................................... 7

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten SPECIALISTEN IN SPOOR 2 RE-INTEGRATIE Bij Magis hebben we er ons werk van gemaakt om de talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014

WERKPLAATSNIEUWS. voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 WERKPLAATSNIEUWS voor ondernemers en belangenorganisaties, nr. 3 mei 2014 t Is bijna zomer, de hoogste tijd voor de tweede nieuwsbrief van 2014 over de Wijkse Werkplaats. Er zijn wat ontwikkelingen gaande,

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Inspraakbijeenkomsten PAUW Bedrijven 13 en 15 december 2016

Inspraakbijeenkomsten PAUW Bedrijven 13 en 15 december 2016 Inspraakbijeenkomsten PAUW Bedrijven 13 en 15 december 2016 Inleiding Net als voorgaande jaren vond er in 2016 een inspraakbijeenkomst plaats bij PAUW Bedrijven in Breukelen en IJsselstein. Deze inspraakbijeenkomst

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding Van het bestuur 1. Medewerkers: instroom, doorstroom, uitstroom 2. Werken en leren 3. Organisatie 4. Personeel in cijfers

INHOUDSOPGAVE Inleiding Van het bestuur 1. Medewerkers: instroom, doorstroom, uitstroom 2. Werken en leren 3. Organisatie 4. Personeel in cijfers JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding.................................................................................... 2 Van het bestuur.............................................................................

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)?

Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Loonwaarde meting hoe werkt dat (in de regio)? Desiree Curfs Directeur Patijnenburg Evert-Jan Slootweg Programmaraad (Divosa) Opbouw Even voorstellen Achtergrond Loonwaardemeting Regio Ervaringen Hoe werkt

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum

Empatec. Passie voor mensen. Ondernemend en veelzijdig. Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec Passie voor mensen Ondernemend en veelzijdig Eigen Test- en Trainingscentrum Empatec staat voor drie kernwaarden: Passie voor mensen Empatec is een maatschappelijke onderneming. Maatschappelijk

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Datum 13 juli 2016 Betreft Kamervragen van het lid Nijkerken-De Haan (VVD) over het bericht dat kanslozen niet hoeven te solliciteren

Datum 13 juli 2016 Betreft Kamervragen van het lid Nijkerken-De Haan (VVD) over het bericht dat kanslozen niet hoeven te solliciteren > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Leerwerkbedrijf MaatwerQ

Leerwerkbedrijf MaatwerQ 2014 Leerwerkbedrijf MaatwerQ Detacheren van: leerlingen & volslagen vakmensen Techniek: Bouw, Klus & Onderhoud, Metaal Techniek & Zorg Facilitair & Administratie Facilitair & Verkoop Facilitair & Zorg

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie