De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;"

Transcriptie

1 Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; De heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel. en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: De heer Kris Cuypers, vertegenwoordiger FEBELAV; De heer Luc Kiekens, vertegenwoordiger VOTP; Mevrouw Patrice Peeters, vertegenwoordiger VOTF; De heer Nino Lombardo, vertegenwoordiger VFPB; en als vertegenwoordigers voor de werknemers: De heer Koen Dries, nationaal secretaris LBC-NVK; Mevrouw Laurette Muylaert, nationaal secretaris ACOD-Cultuur; De Heer Peter Börner, nationaal verantwoordelijke ACLVB Sectorconvenant def.doc 1

2 [Wordt overeengekomen wat volgt] Verbintenissen van de Vlaamse Regering Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 een maximale toelage van ,00 EUR uit te betalen aan mediarte.be (Landsroemlaan 20, 1083 Brussel; ; ) ter financiering van 1,5 VTE sectorconsulenten. Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende overeenkomst, door: 1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 2. het organiseren van klankbordvergadering waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 3. het organiseren van netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten, via de SERV, die fungeren als doorgeefluik van informatie en die in het teken staan van onder meer ervaringsuitwisseling, opbouw van expertise, en sectoroverschrijdende samenwerking. Verbintenissen van de sector Artikel 3. De audiovisuele sector en de sector van de filmproductie, hierna genoemd de sector, verbinden zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijk kader voor de sectorconvenants, een sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn inspanningsverbintenissen en hebben betrekking op het ondersteunen en uitvoeren van: - de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; - een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; - het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 1,5 VTEsectorconsulenten ingezet. Zij werken in de sector onder paritair toezicht en zijn er belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant. De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking komen niet in aanmerking voor financiering tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar afwezigheid door een vervang(st)er wordt uitgeoefend. De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie bezorgen, wijzigingen melden en een sectorconsulent(e) (per netwerk) aanduiden voor de SERV netwerkbijeenkomsten. Artikel 5.Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste op 31 januari 2014 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2015 een Sectorconvenant def.doc 2

3 eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en het eindrapport omvatten: - de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; - de toetsing van de realisaties aan de voortgangsindicatoren en de doelstellingen vermeld in het sectorconvenant en het actieplan; - de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor het eindrapport). Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake de rapportering. Sectorconvenant def.doc 3

4 Toelichting samenwerking PC 227 & PSC Na een eerste (tijdelijke) samenwerkingsovereenkomst die afgesloten werd in 2009, besloten de vertegenwoordigers van PSC in juni 2012 om het beheer van hun Sociaal Fonds volledig toe te vertrouwen aan mediarte.be, het Sociaal Fonds van PC 227. Deze overeenkomst maakt uiteindelijk de (logische) verbinding tussen de sector van de radio en televisie en die van de filmproductie. Hoewel de sector van de filmindustrie al vele decennia langer bestaat dan die van de radio en televisiesector werd er nooit een sectorwerking uitgebouwd in de sector van de filmindustrie. De sector van de filmindustrie moet dus op het vlak van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, competentieontwikkeling en diversiteit bij wijze van spreken van nul starten. Dit maakt dat de samenwerking met de audiovisuele sector (die al een aantal jaren meedraait in de sectorconvenants) een meerwaarde is omdat op die manier de expertise ook voor deze subsector kan ingezet worden. Dit is meteen dan ook de reden waarom de handen in de context van dit convenant in mekaar worden geslagen en één van de belangrijke focussen voor de komende 2 jaar zal zijn om vooruitgang te boeken op de drie convenantthema s in beide sectoren. In plaats van een nieuwe structuur te ontwikkelen, werd het door de sociale partners van PSC opportuun geacht om het beheer toe te vertrouwen aan een bestaande organisatie, die gelijkaardige missies heeft. mediarte.be heeft haar dynamische rol in de sector al bewezen en dit voor een organisatie dat nog maar enkele jaren geleden is opgericht. Cao De onderhandelingen over de CAO Arbeidsomstandigheden in PSC namen bijna 20 jaar in beslag. Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemers hebben lang onderhandeld, maar er werden lange pauzes ingelast, als gevolg van een gebrek aan opvolging. Na de ondertekening van deze CAO, leek het opportuun om aansluiting te zoeken bij een bestaande en efficiënt werkende organisatie. De verschillende CAO s, die al van kracht zijn in PC 227, vormen een mooi toekomstbeeld van wat de sector van de filmproductie op lange termijn wil bereiken. De sector van de filmindustrie hoopt op deze manier een betere structurering van de werkgelegenheid te kunnen ondersteunen. Buiten een paar middelgrote ondernemingen (met meer dan 10 personen), bestaat het overgrote deel van de sector uit kleine bedrijven van één tot drie werknemers. Met het Sociaal Fonds, hopen de sociale partners van PSC de werkgevers te sensibiliseren inzake wet- en regelgeving m.b.t. de aanwerving van personeel. Hierdoor kunnen de werkgevers inzien dat er effectief voordelen bestaan bij aanwerving van personeel op vast contract. Startpositie Algemeen kan men constateren dat op basis van de startpositie waarin de sectorwerking van de filmindustrie zich nu bevindt, er van nul af aan moet gesensibiliseerd worden om de verschillende thema s te introduceren binnen PSC mediarte.be is er zich van bewust dat er flink wat masseerwerk en communicatie omtrent opleiding en talentontwikkeling zal moeten verspreid worden binnen deze subsector. Om deze reden is Informeren van het werkveld ook een van de topprioriteiten. Sectorconvenant def.doc 4

5 Omgevingsanalyse Afbakening van de audiovisuele sector. Stellen dat de volledige audiovisuele sector gedekt is, wanneer je de werkgevers en werknemers van PC 227 en PSC verenigt, gaat voorbij aan de complexe realiteit van de audiovisuele sector van vandaag. Immers, het concipiëren, ontwikkelen, produceren en verspreiden van audiovisueel materiaal gebeurt vandaag de dag op heel wat verschillende dragers, via verschillende spreidingswijzen, langs verschillende afzetkanalen, met verschillende doelstellingen t.a.v verschillende doelgroepen. De economische realiteit van de game-industrie is bijvoorbeeld heel anders dan die van pakweg de productie van telenovelles. Hoewel de eigen werkgevers en werknemers de initiële doelgroep zijn, wensen de sociale partners van PC 227 en PC hierom hun acties impliciet open te stellen naar de audiovisuele werkgevers en werknemers in andere PC s, en naar zelfstandigen of bedrijven zonder werknemers. Aangezien de aanwezigheid van de openbare omroep een belangrijke invloed heeft in het audiovisuele landschap, zal mediarte.be een meer structurele samenwerking aangaan met de VRT. Wanneer in de loop van dit convenant over de audiovisuele sector gesproken wordt, dient dit in de meest brede zin geïnterpreteerd te worden. Toepassingsgebied Paritair comités PC 227 behelst alle werkgevers en hun werknemers die audiovisuele producties maken die gebruikt worden voor radio, televisie of internet. PC behelst alle werkgevers en hun werknemers die langspeelfilms (of een deel ervan) produceren. In onderstaande tabellen wordt, op basis van de meest recente cijfers, een beeld geschetst van de verhoudingen mbt loonmassa en het aantal werknemers tussen PC 227 en PC Tabel 1: % loonmassa per dimensie voor PC 227 en (2011/3) 2011, Q3 % % % % % % % % % 227 0,02% 4,95% 5,31% 7,32% 21,87% 6,07% 16,81% 11,60% 26,05% ,59% 47,70% 11,12% 23,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tabel 2: Aantal werkgevers per dimensie voor PC 227 en (2011/3) 2011, Totaal Q # % # % # % # % # % # % # % # % # % Tabel 2 geeft aan dat in PC % van de werkgevers minder dan 10 werknemers tewerkstelt en 86% minder dan 50 werknemers. In PSC telt slechts 5% van de Sectorconvenant def.doc 5

6 werkgevers meer dan 20 werknemers. Deze cijfers geven heel goed aan dat de sector een sector is van micro-ondernemingen. De fluctuerende omzet en de soms moeilijke financiële situatie is terug te zien in het (zeer) beperkt aantal medewerkers dat tot de vaste kern van een productiebedrijf behoort. Een deel van de vaste kern heeft bovendien geen vast contract, maar is tijdelijk of via payrollorganisaties of SBK s in dienst. Met deze vaste kern worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd. Vooral bij productiecrew is een behoorlijk deel van de medewerkers niet in vaste dienst. mediarte.be stelt de volgende convenantperiode dan ook in het teken om ook deze doelgroep te bereiken, want het zijn nagenoeg steeds de kleinste bedrijven die onvoldoende toegang tot informatie hebben en begeleiding krijgen Tabel 3: Verdeling zender/productiehuis/facilitair op basis van aantal en loonmassa (2011/3de Kwartaal) PC 227 Zender Productiehuis Facilitair Andere Totaal # Werkgevers % Werkgevers 8,76% 69,59% 19,82% 1,84% 100% % Loonmassa 42,55% 48,72% 7,07% 1,65% 100% PC Zender Productiehuis Facilitair Andere Totaal # Werkgevers % Werkgevers 0,00% 85,00% 0,00% 15,00% 100,00% % Loonmassa 0,00% 76,15% 0,00% 23,85% 100,00% Volgens de cijfers in Tabel 4 overkoepelen PC 227 en PSC % van alle werknemers uit de Vlaamse audiovisuele sector wanneer de openbare omroepen (999) niet meegeteld worden. Dit blijkt uit tewerkstellingscijfers voor Vlaanderen (3 de kwartaal 2010) van alle werkgevers met een audiovisuele nace-code. Tabel 4: Overzicht grootte audiovisuele sector per paritair comité in Vlaanderen VTE 65,46 52,58 4,87 12,12 252, ,39 15,46 50,94 39,18 156, ,72 % 1,2% 1,0% 0,1% 0,2% 4,6% 41,2% 0,3% 0,9% 0,7% 2,9% 46,9% Grafiek 1: Overzicht grootte audiovisuele sector per paritair comité in Vlaanderen Sectorconvenant def.doc 6

7 Grootte audiovisuele sector in Vlaanderen per paritair comité 3de kwartaal 2010 Zelfstandigen en bedrijven zonder werknemers De ondernemingen zonder personeel (niet-werkgevers) en de zelfstandigen die fungeren onder een éénmanszaak (zonder rechtspersoonlijkheid) zijn geen werkgevers en zijn dan ook niet terug te vinden onder een paritair comité. Ook zij moeten echter tot de audiovisuele sector gerekend worden. Naast een relatief beperkt segment van werknemers met een contract van onbepaalde duur wordt er in piekperiodes heel veel gewerkt met tijdelijke werkkrachten of uitzendkrachten (principe van de harmonicabedrijven). Uit deze cijfers blijkt dat wanneer men de audiovisuele sector in kaart brengt, louter op basis van de tewerkstelling van werknemers een belangrijk aandeel van de sector niet mee in beeld komt. Voor elke 10 werknemers in de sector zijn er 6 à 7 zelfstandigen. Volgens onderzoek kan gesteld worden dat de brede audiovisuele sector tussen de en arbeidsplaatsen telt (zie Tabel 5). Deze groep van mensen betekenen een belangrijke economische poot binnen de brede audiovisuele sector. Tabel 5: Verhoudingen tussen vaste werknemers en zelfstandigen in de (brede) audiovisuele sector. Variabele Top-down Bottom-up Zelfstandigen (#) Werkgevers (#) Werknemers (VTE) Omzet ( ) Toegevoegde waarde ( ) Kerncijfers audiovisuele sector in Vlaanderen 2008 Bron: Flanders DC Antwerp Management School Kenniscentrum Sectorconvenant def.doc 7

8 Sectorfoto In 2011 publiceerde mediarte.be een sectorfoto waarin een demografische analyse van de tewerkstelling in PC 227 in kaart gebracht werd. Deze sectorfoto zal eind 2012 aangevuld worden met cijfergegevens uit PC Dit is een eerste stap om de filmsector via kwalitatieve en kwantitatieve analyse cijfermatig weer te geven. Via deze data zullen we een zicht krijgen op voorafgaande en toekomstige evoluties en kunnen we hierop vanuit mediarte.be gerichter en efficiënter inspelen. In deze sectorfoto worden de belangrijkste demografische elementen van de audiovisuele sector (i.e. de werknemers van werkgevers uit PC 227) samen gebracht en bekeken in longitudinaal perspectief ( ). Die sectorfoto is een noodzakelijke stap om werk te kunnen maken van een beleid dat de werkgevers in de sector moet begeleiden richting een beter talentmanagement. Enkele belangrijke vaststellingen (die hierboven nog niet vermeld werden): - De verdrievoudiging van de tewerkstelling in de audiovisuele sector van 1319,07 VTE in 2003 naar 3924,04 VTE eind 2010 is voornamelijk toe te schrijven aan de overstap van werkgevers naar PC Wanneer we uitsluitend kijken naar de laatste 6 kwartalen zien we een kleine terugval vanaf begin 2010 vrijwel meteen gevolgd door een herstelbeweging. In Wallonië en Brussel is er zelfs geen terugval merkbaar. - De tewerkstelling in de categorie van de zenders is nog steeds het grootst maar groeit gevoelig trager dan de tewerkstelling in de categorie productie. In Vlaanderen is de tewerkstelling bij de productiehuizen al groter dan die bij de zenders. - Tussen 2003 en 2010 waren er 625 verschillende werkgevers 2 actief in de Belgische audiovisuele sector. Eind 2010 zijn er nog ,51% van alle jobs in de audiovisuele sector in België zit bij 1 van de 20 grootste werkgevers. De vijf grootste bedrijven zijn goed voor 39,19% van het aantal VTE. - De audiovisuele sector is een jonge sector. 71,7% van alle werknemers is jonger dan 40 jaar. Het aantal 25 tot 39 jarigen ligt in de audiovisuele sector 2/3 e hoger dan bij de gemiddelde beroepsbevolking. - De verhouding mannen en vrouwen is de afgelopen 8 jaar quasi onveranderd 60/40 gebleven. - De meerderheid van de werknemers in PC 227 is voltijds aangesteld. Het aantal deeltijdse mannen is de afgelopen acht jaar gestegen (van 5,86% naar 7,79%) het aantal deeltijds werkende vrouwen is licht gedaald (van 22,44% naar 20,94%) - Alles bij elkaar vonden we 248 audiovisuele opleidingen in België terug. Postproductie en animatie 3D zijn het meest vertegenwoordigd in de verschillende opleidingen. - Bij de bachelor/master opleidingen zijn er 38 Nederlandstalige en 34 Franstalige opleidingen. Bij de andere opleidingen zien we 84 Nederlandstalige tegenover 92 Franstalige opleidingen. - De categorie van de korte opleidingen (minder dan 25u) is het best vertegenwoordigd. - In de provincies Limburg en Luxemburg zijn géén audiovisuele opleidingen te vinden. Ook in de provincies Namen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is er zo goed als géén aanbod. - Van alle audiovisuele bachelor- masteropleidingen zijn de opleidingen journalistiek het druktst bevolkt. Bij de creatieve en technische opleidingen schrijven meer mannen dan vrouwen zich in, bij journalisatiek is dat omgekeerd. In het algemeen zien we een 60/40 man/vrouw verhouding. 2 Het betreft hier alle werkgevers die ooit actief waren, ongeacht of ze dat vandaag nog zijn. Sectorconvenant def.doc 8

9 - Het aantal werknemers dat de kans krijgt een opleiding te volgen in de audiovisuele sector is de afgelopen jaren min of meer continu gebleven. - De soort opleiding die gevolgd werd, evolueert echter sterk. Het aandeel van de informele opleidingen is de afgelopen jaren sterk gestegen (ten nadele van de formele opleidingen). - Van alle uren vorming die gevolgd werden in 2010 is iets meer dan de helft initiële beroepsopleiding (combinatie van deeltijds leren en werken). - In 2010 volgde de gemiddelde Belgische werknemer in de audiovisuele sector 18u vorming. Dit is een stuk meer dan de 10u vorming in Het aantal gevolgde uren vorming verschilt sterk van gewest tot gewest. Wallonië scoort met 47,56 opmerkelijk hoger dan Vlaanderen (26,48) en Brussel (8,13) - Gemiddeld kost 1 uur formele beroepsopleiding in ,3 euro, 1 uur initiële beroepsopleiding kost 3,7 euro per uur. De audiovisuele sector als kmo-sector Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de audiovisuele sector bij uitstek een kmo-sector is, waarbij een kleine onderneming (tot 5 personen) al naargelang de productie kan groeien tot 30 of zelfs meer dan 100 medewerkers. De term harmonica-bedrijven is dan ook een vaak voorkomend verschijnsel in de audiovisuele sector KMO s in de audiovisuele sector beschikken (vaak) niet over een HR-manager die zich kan ontfermen over het personeelsbeleid en arbeidsorganisatie. Vaak is het de bedrijfsleider zelf die zich hier (niet prioritair) mee bezig houdt, is er een personeelsverantwoordelijke voor de loonadministratie of is er een boekhouder die er in het beste geval ook wat aandacht aan besteedt. In kleine ondernemingen dienen met andere woorden andere spilfiguren bewust gemaakt te worden van het belang van het investeren in (verdoken) talenten en competenties van mensen. mediarte.be zal spilfiguren uit kleine ondernemingen die zich laten opmerken aanspreken en hun ervaring laten delen met de collega s. Voor de selectie van ondernemingen zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van de gegevens die terug te vinden zijn in de sociale balans (opleidingsinitiatieven, aard arbeidsovereenkomst, man vrouw-verhouding, leeftijd, groeibedrijven, deeltijds werkenden, studieniveau) in tweede instantie premieaanvragen en vervolgens persoonlijke contacten in de marge van andere activiteiten, mediarte.be zal deze spilfiguren proberen te bereiken via gerichte lerende netwerken. De hieruit voortvloeiende ervaringen zullen als basis gebruikt worden voor de verspreiding van best practices,, workshops, infosessies enz. De ervaring leert dat enkel een directe aanpak naar deze en andere (thematisch) betrokken werkgevers werkt. Sectorconvenant def.doc 9

10 Lange Termijn Visie Inleiding Inzetten op talent is investeren in de toekomst. Te midden van uitdagingen en evoluties staan mensen centraal. Een optimaal werkklimaat beïnvloedt de media-inhoud op een positieve manier en leidt tot een win-win situatie., Minister van Media Lieten De traditionele media veranderen op dit moment fundamenteel. Hierbij wordt verandering als een positief gegeven benadert en wordt ernaar gestreefd om de sterkte van de Vlaamse media te behouden en te optimaliseren via het continu ontplooien en versterken van talent. Onderstaande visie is gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van journalisten, omroepen, productiehuizen en facilitaire bedrijven, vakbonden en uitgevers van de geschreven pers waarin Kabinet en Administratie van de Vlaamse Minister van Media samen met mediarte.be zochten naar gemeenschappelijke belangen en uitdagingen. Deze visie is een samenvatting van deze vijf gesprekken, en bevat drie onderdelen. Het eerste deel betreft het gemeenschappelijke belang: waarom is het nodig om samen proactief te werken aan een positieve toekomst voor Werken in de Media? Het tweede deel betreft de gemeenschappelijke visie: waar willen we met de Vlaamse media naar toe evolueren? Wat is het bestaansrecht van de Vlaamse Media in 2020? Wat zijn de onderliggende kernwaarden en behoeften die relevant zijn voor Werken in de Media? Het derde deel gaat in op de gemeenschappelijke uitdagingen rond Werken in de Media. Deel 1. GEMEENSCHAPPELIJK BELANG Samen proactief werken aan een positieve toekomst voor Werken in de Media Het gemeenschappelijke belang om samen proactief te werken aan een toekomst voor werken in de media is tweeledig. (1) Om talent te blijven aantrekken, is het cruciaal dat de sector haar positief imago vrijwaart. (2) Elk mediatalent zal in de nabije toekomst broodnodig zijn, want de sector bevindt zich in een periode van ingrijpende veranderingen. 1.1 Iedereen heeft baat bij een positief imago en reputatie Werken in de Media moet aantrekkelijk blijven. De mediasector wil ook in de toekomst de juiste talenten blijven aantrekken. Een positieve beeldvorming is hierbij cruciaal. Ook de huidige mediaprofessionals moeten trots kunnen blijven op de grote maatschappelijke relevantie van hun job. Media moeten zorgvuldig blijven waken over hun professionaliteit en betrouwbaarheid. Werken in de Media moet voor potentiële en huidige mediaprofessionals garant staan voor het kunnen ontplooien en versterken van je persoonlijke talenten binnen een innovatieve en toekomstgerichte sector. Mediaprofessionals blinken uit in hun passie en gedrevenheid, wat ook afstraalt op het imago van de sector. Potentiële en huidige mediaprofessionals mogen zich hierbij wel uitgedaagd maar niet uitgebuit voelen. 1.2 Willen of niet, de mediasector bevindt zich in een periode van grote veranderingen Exponentiële technologische innovaties, internationalisering, digitalisering en de toenemende snelheid van informatiestromen, de ratrace van prijs- en tijdsdruk, crossmediale platformen die de grenzen tussen de types doen vervagen, de bredere advertentiemogelijkheden, piraterij van content, nieuwe technologiespelers met alternatieve distributiekanalen, war for talent met andere sectoren, buitenlands kapitaal met andere rendementsregels, overnames, buitenlandse content... Deze trends maken het medialandschap complexer en multidisciplinairder, zonder dat het afzetgebied vergroot. Sectorconvenant def.doc 10

11 Deze scherpe uitdagingen vragen om innoverende antwoorden, nieuwe paradigma s en andere samenwerkingsverbanden. Business as usual is voor niemand nog een optie. Tegelijk zien we deze uitdagingen en evoluties ook als een positief gegeven waarin mensen centraal staan. Deze veranderingen zullen van mediaprofessionals, investeerders en alle stakeholders de nodige transformatie- en innovatiebereidheid vergen om van de transitie een succes te maken. 1.3 Diversiteit is een logisch onderdeel van en voor elke organisatie De sector streeft ernaar om met competente werknemers een professioneel afgewerkte dienst af te leveren. Een divers samengesteld personeelsbestand (als spiegel van de realiteit) biedt een extra tool om dit te realiseren. De instroom van een divers personeelsbestand is onlosmakelijk verbonden met de uitstroom van dat potentieel personeel uit de verschillende opleidingen. De sector vindt diversiteit een logisch onderdeel van en voor elke organisatie. Diversiteit is een meerwaarde in elke organisatie als er op een bewuste, professionele manier mee wordt omgegaan. Deel 2. GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE Wat zijn de onderliggende kernwaarden van de Vlaamse Media en hoe verhouden deze zich tot Werken in de Media? Traditionele media worden fundamenteel anders. Er is nood aan een langetermijnvisie: waar willen we als sector naar toe evolueren? Een sector die niet vooruitkijkt, loopt achterwaarts haar toekomst in. Het bestaansrecht van de Vlaamse Media blijft zich ook in de toekomst baseren op drie pijlers: (1) weerspiegelen van de samenleving in Vlaanderen, (2) de maatschappelijke opdracht, (3) werkgever van vele gedreven mediaprofessionals. De belangrijkste onderliggende kernwaarden en behoeften waaraan deze bestaansrechten beantwoorden zijn proximity, onafhankelijkheid, diversiteit en pluriformiteit, kwaliteit en deontologie, creativiteit en waardengedreven vakmanschap. 2.1 Weerspiegelen van de samenleving in Vlaanderen In 2020 wil de Vlaming nog steeds media waarin ze hun eigen DNA kunnen blijven herkennen. Daarom moeten Vlaamse Media in 2020 lokale content blijven maken, met hoge creatieve en kwalitatieve maatstaven. Alleen zo kunnen ze dichtbij hun publiek blijven en een belangrijke rol blijven spelen als drager van cultuur. Ook de nieuwe Vlamingen worden hierbij niet uit het oog verloren. Kwaliteit, diversiteit en pluriformiteit vormen hierin belangrijke succesfactoren. Ook in 2020 moeten de Vlaamse Media tegengewicht kunnen blijven bieden aan internationaliseringstendensen en zich blijven onderscheiden van de internationale eenheidsworst. 2.2 Maatschappelijke (voorbeeld)opdracht In 2020 blijft er nood aan kwalitatieve (massa)media die als vierde macht de bevolking informeren, inspireren, sensibiliseren en opiniëren. Een goed geïnformeerde burger met een blik op de wereld vormt ook in 2020 de hoeksteen van onze democratie. Want informeren doet participeren. Media behouden daarom hun sociaal-informatieve verantwoordelijkheid en kunnen sociale cohesie blijven bevorderen. Dit vergt een positieve wisselwerking tussen overheid en privé. Naast deze maatschappelijke opdracht zullen adverteerders nood blijven hebben aan informatiekanalen en een publiek voor hun boodschap. Sectorconvenant def.doc 11

12 Cruciale kernwaarden van deze sociaal-informatieve verantwoordelijkheid zijn onafhankelijkheid, kwaliteit en deontologie. Ook in 2020 moet informatie betrouwbaar en toegankelijk zijn, geënt op deontologische principes, diversiteit en pluriformiteit. We behouden ruimte voor de nodige diepgang en traagheid. Er blijft een evenwicht nodig tussen commercieel & redactioneel. De selectie van de juiste informatie zorgt voor vertrouwen van het publiek. Dit vergt een waardengedreven vakmanschap. Dergelijk vakmanschap zorgt ervoor dat creativiteit op een ethisch correcte manier wordt omgezet in een product, waarbij men oog blijft hebben voor MVO-principes en de maatschappelijke opdracht van de sector. In 2020 zal de Vlaming eveneens nood blijven hebben aan entertainment. Ook hier is het cruciaal dat de Vlaming zich blijft herkennen. Producties van eigen bodem zullen ook in de toekomst meer beklijven dan internationale eenheidsworst. Een cruciale kernwaarde hierin is creativiteit. Ook in 2020 moet de Vlaamse mediasector creativiteit blijven stimuleren en beschermen. De vraag naar kwaliteit en creativiteit komt zowel van publiek, overheid, investeerders en adverteerders. Creativiteit en kwaliteit zijn evenwel niet mogelijk zonder de nodige groeiruimte, zowel op vlak van tijd en middelen. Zowel publiek als investeerders moeten bereid blijven om hiervoor te betalen. 2.3 Werkgever van vele gedreven mediaprofessionals In 2020 blijft de Vlaamse Media een belangrijke werkgever binnen de creatieve industrie. De media is evenwel niet zomaar een industriesector als een andere. De drive en de passie van de mediaprofessional maken het verschil. Deze drive en passie moeten we ook in 2020 nog steeds optimaal kunnen blijven gebruiken, en niet misbruiken. Een toenemende economische druk creëert een omgeving waarin de mediaprofessional steeds sneller en goedkoper moet werken. Dergelijke ratrace doodt creativiteit en kwaliteit. Een te hoge werkdruk zorgt ervoor dat het talent opbrandt (met burn-out tot gevolg) en dat ook de creatieve en kwalitatieve maatstaven op termijn niet meer gehaald zullen worden. Een negatieve spiraal dreigt. Indien snel geld verdienen in 2020 de enige drijfveer zou vormen, dan bewerkstelligt de Vlaamse mediasector haar eigen ondergang. De vraag luidt: hoe komen we via innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen tot kwalititatieve groei? Mediaprofessionals kunnen via innovatie en transformatie in de sector mee helpen om nieuwe antwoorden te formuleren. Nieuwe en bestaande vormen van dialoog en samenwerking tussen alle spelers zijn daarom nodig. Dit impliceert ook in 2020 de noodzaak van verschillende vormen van gestructureerd overleg tussen de verschillende stakeholders. Deel 3. GEMEENSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN Willen we ook op de langere termijn een Vlaamse Media die onze samenleving blijft weerspiegelen, haar maatschappelijke opdracht blijft waarmaken, en hiervoor vele gepassioneerde mediaprofessionals tewerkstelt, dan is het nodig om na te denken om antwoorden en aanbevelingen te formuleren op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het talent van elke mediaprofessional optimaal kan blijven renderen? 3.1. Meer en nieuwe businessmodellen creëren de nodige zuurstof voor zowel mediaprofessional als investeerder Sectorconvenant def.doc 12

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector (PC 227) en de sector van de filmproductie (PsC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

Addendum bij het op 23/07/2010 afgesloten Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van Audiovisuele sector (PC 227)

Addendum bij het op 23/07/2010 afgesloten Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van Audiovisuele sector (PC 227) Addendum bij het op 23/07/2010 afgesloten Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van Audiovisuele sector (PC 227) Tussen de VLAAMSE REGERING, hierbij vertegenwoordigd door: -

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Beleidsfocussen voor sectoraal beleid,

Beleidsfocussen voor sectoraal beleid, Beleidsfocussen voor sectoraal beleid, een nieuw inhoudelijk kader voor de sectorconvenants 1 Onderbouwd inhoudelijk kader Door brede beleidskaders Pact 2020, Regeerakkoord, Beleidsnota s, Decreet sectorconvenants

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie

Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010. De g-factor in uw bedrijf of organisatie Conferentie Met Recht Geletterd 29 november 2010 De g-factor in uw bedrijf of organisatie Achtergrond G-factor Kadert in toenemende aandacht voor laaggeletterdheid op de werkvloer: Pact van Vilvoorde (2001)

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied 2. Vastheid van betrekking

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Personenvervoer 2008

Personenvervoer 2008 SECTORFOTO Personenvervoer 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie Doelstellingen Meer diversiteit in de media door concrete beleidsaanbevelingen en mogelijke acties door de mediasector in drie domeinen: Media en diversiteit Aanbevelingen ten behoeve van de Vlaamse minister

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Naar een hogere opleidingsdeelname tijdens periodes van inactiviteit Drempels en kritische succesfactoren voor opleidingsdeelname tijdens tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie