Inhoudstafel JP Inleiding... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5"

Transcriptie

1 1

2 2

3 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in Bestuurlijke organisatie Hoofdstuk II Inhoudelijk plan GR-SA1 T'ANtWOORD GR-SA2 Ons Gedacht GR-SA3 Toegankelijke gezondheidszorg GR-SA4 Kunstproeven GR-SA5 Projectvoorbereiding Armoede GR-SA6 Opmaak van een Sociale barometer te Geel WO-SA1 Sociaal huren in Mechelen WO-SA2 Sociaal huren in Geel WO-SA3 Energie en armoede WO-SA4 Energie en woonkwaliteit WO-SA5 Kamerwonen in Geel WO-SA6 Samenwerkingsverband wonen Samenlevingsopbouw SL-SA1 Buurtopbouwwerk in Mechelen, werking Oud Oefenplein SL-SA2-4 Buurtopbouwwerk in Mechelen, Projectvoorbereiding Arsenaal - Otterbeek - Gandhiwijk 58 SL-SA5 Buurtopbouwwerk in Mechelen SL-SA6 Visieontwikkeling thema samenleven SL-SA7 Coaching Dienst Samenlevingsopbouw Geel, deelwerking Den Echo SL-SA8 Buurtwerkersoverleg Hoofdstuk III Kwaliteitsplanning Afkortingen

4 4

5 INLEIDING 2010 zorgt voor het eerste volledig uitgewerkte jaarplan van de nieuwe meerjarenperiode Dit jaarplan volgt dan ook de structuur van het meerjarenplan waarin we drie programma s voorop stellen: grondrechten, recht op wonen en sociale leefbaarheid. Hoofdstuk I geeft een overzicht van de verschillende strategische acties die we ontplooien om deze programma s waar te maken. Na dit overzicht met weergave van personeelsinzet vindt u in hoofdstuk II de fiches van elke strategische actie. Deze fiches zijn telkens op een gelijkaardige manier opgebouwd, met het nieuwe registratie instrument dat we in 2010 zullen hanteren al in het achterhoofd. De werkdoelen geven de politieke en agogische doelstellingen weer waarnaar we tegen het einde van de werking streven. De historiek schetst een beknopte samenvatting van wat voorafging. In de programmatie 2010 geven we per politiek of agogisch werkdoel de belangrijkste krijtlijnen voor 2010 aan, telkens met een kort woordje uitleg. Tenslotte werpen we met het perspectief na 2010 een blik op de toekomst. Nog niet elke stap is volledig uitgetekend, nog niet elke actie die we zullen ondernemen is gepland. En gelukkig maar. Opbouwwerk moet doelgericht kunnen werken en duidelijk weten waar het naartoe gaat. Maar we moeten ook de soepelheid behouden om werkingen bij te sturen, om in te spelen op nieuwe kansen of om een andere richting uit te slaan indien nodig. Daarom is dit jaarplan belangrijk: de fiches geven ons een leidraad om aan vast te houden maar ook om indien nodig en mits duidelijke gronden van af te kunnen wijken. Ook dat kan een goede stap zijn om uiteindelijk onze doelstellingen waar te maken. Maar naast de inhoudelijke keuzes is er ook de vraag naar de middelen. De uitvoering van een groot deel van dit jaarplan is afhankelijk van bijkomende middelen waarvan we op dit moment nog niet zeker zijn. Ook dit gegeven kan onze concrete werking in 2010 (en later) sterk beïnvloeden. Veel leesplezier Els Matthieu 5

6 6

7 HOOFDSTUK I OVERZICHT 7

8 8

9 STRATEGISCHE ACTIES EN PERSONEELSKADER IN 2010 Onderstaand schema geeft een overzicht van de strategische acties die Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie in 2010 uitbouwt. De acties staan geordend volgens de structuur van het meerjarenplan en bevatten het personeelsoverzicht met aanduiding van taakverdeling, tijdsbesteding, decretale en niet-decretale inzet. De strategische acties worden concreet uitwerkt in volgend hoofdstuk. PROGRAMMA GRONDRECHTEN SD 1. Mensen in armoede hebben meer kansen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. OD 1.1. Via de bestaande Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier en Turnhout is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is aan elementen van hun structurele achterstelling verholpen. Strategische acties GR-SA1 Vereniging T ANtWOORD - Turnhout Hans Broeckx, Leen Lauwens, Greet Adams Personeelsinzet Decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal 2 VTE 0,5 VTE admin. GR-SA2 Vereniging Ons Gedacht Lier GR-SA3 Project Toegankelijke gezondheidszorg GR-SA4 Project Kunstproeven Anita Rimaux, Kristof Daems, Jenne Meyvis 1 VTE 2 VTE OD 1.2. We verkenden de problematiek van mensen in armoede die tot op heden weinig bereikt worden (allochtonen, mensen zonder papieren, armoede op het platteland ) en zochten naar manieren om met hen op een opbouwwerkmatige manier aan de slag te gaan. Strategische acties Personeelsinzet Decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal GR-SA5 Projectvoorbereiding armoede Sepp Van der Veken Petra Beyens - extra stafinzet tijdens projectvoorbereiding GR-SA6 Opmaak van een Sociale barometer te Geel Dennis Peeters 1 VTE - Na concretisering van het project zoeken we bijkomende middelen. (evt. terugname reserves) 0,40 VTE 9

10 PROGRAMMA WONEN SD 2. Maatschappelijk kwetsbare bewoners kunnen meer aanspraak maken op het recht op wonendoor een kwaliteitsverbetering van het huidige aanbod en door een beleid dat werk maakt van een uitbreiding van het aantal betaalbare woningen. Bovendien wordt het recht op energie voor iedereen beter gewaarborgd. OD 2.1. We bevorderden de kwaliteit van het sociale wonen (met aspecten van de woning, van de dienstverlening, van de communicatie ) door samen met bewoners in dialoog te gaan met de sociale huisvester. OD 2.2. We bevorderden de woonzekerheid in sociale huisvesting door te werken aan het beleid van de lokale overheid en de sociale huisvesters. OD 2.3. We bevorderden de woonzekerheid en woonkwaliteit van sociale huurders door, samen met hen, te wegen op de Vlaamse beleidsvoering. Strategische acties WO-SA1 Project Sociaal huren in Mechelen Bruno Van Loo WO-SA2 Project Sociaal huren in Geel Dennis Peeters Personeelsinzet decretaal 0,80 VTE Personeelsinzet Niet - decretaal 0,30 VTE OD 2.4.Op basis van aanbevelingen van mensen in armoede nam de overheid regelgevende initiatieven waardoor maatschappelijk kwetsbare bewoners meer waarborgen hebben voor de levering van gas en elektriciteit. OD 2.5.De kansen van een aantal mensen in armoede op energiezuinig wonen zijn vergroot door te werken aan kwaliteitverbetering van de woningen, aan gedragsverandering en aan een betere afstemming van de regelgeving op de leefsituatie van mensen in armoede. Strategische acties WO-SA3 Project Energie en armoede WO-SA4 Project Energie en woonkwaliteit Mieke Clymans, Ellen Dries, Leen Smets, Magda Hendrickx, Geert Marrin Personeelsinzet Personeelsinzet decretaal Niet - decretaal 1,26 VTE 2,50 VTE (ondervoorbehoud van verlenging subsidiëring) OD 2.6.De woonkwaliteit van mensen in armoede in Geel is verbeterd door de implementatie van het kamerreglement en door met mensen in armoede te wegen op de Geelse woonraad. Strategische acties WO-SA5 Project kamerwonen Dennis Peeters Personeelsinzet decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal 0,30 VTE OD 2.7.Het aanbod aan kwalitatieve, betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen en hun woonzekerheid is vergroot. WO-SA6 Deelname aan het samenwerkingsverband wonen van de sector Samenlevingsopbouw Bruno Van Loo Dennis Peeters - Leen Smets Geert Marrin - Els Matthieu 10

11 PROGRAMMA SOCIALE LEEFBAARHEID SD 3. Daar waar het samenleven onder druk stond omwille van de fysieke leefomgeving of omwille van spanningen met betrekking tot afkomst, religie, leeftijd, inkomen, opleiding en geslacht is het samenleven in diversiteit bevorderd. OD 3.1. Het sociaal kapitaal en de wijkinzet van diverse buurtbewoners uit enkele specifieke aandachtswijken is vergroot. OD 3.2. In die aandachtswijken waar de fysieke woonomgeving een rem betekent op het samenleven, realiseerden we, samen met bewoners en andere partners, concrete oplossingen. Strategische acties SL-SA1 Buurtopbouwwerk Oud Oefenplein SL-SA2-3-4 Buurtopbouwwerk Otterbeek, Arsenaal, Gandhi SL-SA5 Buurtopbouwwerk in Mechelen Nizar Amraoui, Lieve Lambrechts, Lien Wouters (+ aanwerving) Personeelsinzet Personeelsinzet decretaal Niet - decretaal 1 VTE 3 VTE (onder voorbehoud van verlenging subsidiering) OD 3.3. Samen met partners bogen we het wantrouwen van mensen van verschillende maatschappelijke groepen tegenover mekaar om in een houding van meer openheid en respect. Dit doen we op een nader te bepalen locatie. Strategische acties SL-SA6 Visieontwikkeling thema samenleven Interne werkgroep: Ben Van Havere, Sepp Vanderveken, Nizar Amraoui, Lieve Lambrechts, Lien Wouters OD 3.4. De meerwaarde van het agogisch werken aan samenleven is zichtbaar gemaakt. We stimuleerden dit agogisch werken bij lokale besturen en hun basiswerkingen. Strategische acties SL- SA7 Coaching Dienst Samenlevingsopbouw Geel, deelwerking Den Echo - Petra Beyens Personeelsinzet decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal 0,05 VTE SL- SA8 Buurtwerkersoverleg Onder voorbehoud van bevraging en evaluatie in het najaar van Ben Van Havere Onder voorbehoud van verlenging van een aantal lopende convenanten zal Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie in 2010 beroep doen op de inzet van 14,56 VTE opbouwwerkers. 11

12 OMKADERING De strategische acties worden inhoudelijk mee uitgebouwd door de stafmedewerkers. Hierbij is hun taak vooral gericht op: tweedelijnswerk verbonden aan een project, begeleiding van de opbouwwerkers en indien nodig coördinatie van het deelteam. Daarnaast hebben zij een beleidsondersteunende opdracht in de organisatie. Bij de stafmedewerkers en coördinator is in het programmatieschema geen arbeidsvolume aangeduid voor de staftaken en voor de ondersteuning van de projecten en werkingen. Stafmedewerkers Petra Beyens 1 VTE Ann Van der Wilt 0,80 VTE Ben Van Havere 0,80 VTE (100% vanaf 1/10/10) Coördinator Els Matthieu 1 VTE Vanuit het secretariaat te Mechelen gebeurt de administratieve ondersteuning door: Hoofd administratie Louisa Vermeir 0,80 VTE Admin. medewerksters Marijke Bolle 0,50 VTE Christa Coomans 0,515 VTE Vanuit het secretariaat te Turnhout gebeurt de logistieke ondersteuning door: Denise Hermans 0,625 VTE In de convenanten waarmee we onze niet-decretale middelen verwerven is telkens een overhead en/of coachingskost opgenomen die bijdraagt bij de algemene inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de organisatie. BESTUURLIJKE ORGANISATIE De Raad van Bestuur van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie bestaat uit: Lode Conings, Leen Dries, Josée Goris, Frank Jansen, Geert Lauwers, Hilde Mariën, Gunter Van Avondt, Sabrina Verbeeck, Piet Vervondel, en Jef Verrydt (voorzitter). De Algemene Vergadering van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie bestaat uit: De Raad van Bestuur en Raf De Bruycker, Sien De Mey, Winand De Smet, Fons Corten, Isabelle Quirijnen, Geert Van Autenboer, Bie Verheyen, Lut Verbeeck. 12

13 HOOFDSTUK II INHOUDELIJK PLAN 13

14 14

15 PROGRAMMA GRONDRECHTEN GR SA1 T'ANTWOORD Hans Broeckx, Leen Lauwens, Greet Adams Vzw T ANtWOORD Otterstraat 116, 2300 Turnhout SD 1. Mensen in armoede hebben meer kansen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. OD 1.1. Via de bestaande Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier en Turnhout is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is aan elementen van hun structurele achterstelling verholpen. ALGEMENE DOELSTELLING Via T ANtWOORD, een vereniging waar armen het woord nemen is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is hun structurele achterstelling verminderd. WERKDOELEN Werkdoelen in het kader van onze politieke kernopdracht P1 Het lokale bestuur stuurde enkele specifieke beleidskeuzes bij op basis van overleg met mensen in armoede. P2 Er is een duurzame en concrete samenwerking van T ANtWOORD met partners met het oog op een gevarieerde armoedebestrijding in Turnhout en in de regio. P3 Meer bewoners van Turnhout zijn overtuigd van het belang van armoedebestrijding. Werkdoelen in het kader van onze agogische kernopdracht A1 Mensen in armoede beschikken over de inzichten en vaardigheden om (aspecten van) hun armoedeproblematiek te formuleren en om hierover in dialoog te gaan met oplossingsactoren en partners. A2 Mensen in armoede ontwikkelen hun inzichten en vaardigheden en verruimen hun sociaal kapitaal 1 en krijgen daardoor meer greep op hun eigen leven. 1 De term sociaal kapitaal komt van P. Bourdieu. Met sociaal kapitaal bedoelt men het sociaal netwerk en maatschappelijk aanzien dat men daar uit verwerft. Bourdieus familiale kapitaalstheorie gaat er vanuit dat ieder gezin een globaal kapitaalsvolume ter beschikking heeft. Binnen dit volume onderscheiden we drie componenten die elkaar beïnvloeden: de economische component (inkomen en bezit), de sociale component (sociaal netwerk en maatschappelijk aanzien) en de culturele component (kennis en cultuur). 15

16 A3 De vrijwilligers (mensen in armoede en medestanders) beschikken over de noodzakelijke vaardigheden om hun vrijwilligerswerk in de vereniging uit te oefenen. HISTORIEK In maart 2004 werd vzw T' ANtWOORD gesticht. In de raad van bestuur zitten vandaag 12 mensen, waarvan er zes in armoede leven. De stad kocht eind 2005 een pand aan in de Otterstraat. Eind 2007 hebben we er onze intrek genomen. Met zeer veel (doelgroep)vrijwilligers bouwen we de vereniging uit volgens de zes criteria waaraan verenigingen waar armen het woord nemen moeten voldoen, en volgens de overeenkomst met de stad Turnhout. Sinds de start zijn er twee grote peilers: laagdrempelige ontmoetingskansen scheppen én werken aan oplossingen voor problemen die mensen in armoede ervaren. In een ideaal scenario nemen vrijwilligers heel het luik ontmoeting op zich. Ondanks een heus vrijwilligersbeleid (vorming, waardering, taakafspraken, ) is dit niet gelukt. De draagkracht van onze vrijwilligers is te beperkt. De beroepskrachten garanderen nu permanenties tijdens vier openingsmomenten. Dit om de nodige begeleiding te voorzien. In deze veilige omgeving kunnen ook zwakkere vrijwilligers taken opnemen en zo leren zij al doende. De grote ontmoetingsruimte biedt enerzijds heel wat kansen maar vraagt anderzijds ook heel wat inzet. Veel energie van de beroepskrachten gaat naar essentiële randvoorwaarden voor de ontmoetingsruimte zoals stockbeheer, onderhoud, permanentielijsten, taakafspraken met vrijwilligers, grote en kleine conflicten oplossen, vorming op maat, ondersteunen van mensen PROGRAMMATIE 2010 P1 Bijsturing specifieke beleidskeuzes op basis van overleg met mensen in armoede. Vanaf het najaar 2009 voorjaar 2010 werken we aan het thema gezondheid en starten met een verkenning van de problematiek: We bevragen mensen in armoede aan de hand van een vragenlijst. We richten ons op zowel de mensen die bij T ANtWOORD komen, als de mensen die de vereniging nog niet kennen. We maken een omgevingsanalyse voor een wijkgezondheidscentrum in Turnhout. Hiervoor verzamelen we cijfermateriaal,leggen we contacten met bestaande wijkgezondheidscentra We overleggen met mogelijke partners om te kijken waar samenwerking mogelijk is en stemmen de bevindingen af met de Lierse Vereniging Ons Gedacht. Voorstellen en signalen over het thema gezondheid komen terecht op diverse overlegfora met andere organisaties en het lokale bestuur. We volgen de adviesgroep Lokaal Sociaal Beleid op en formuleren indien nodig de bevindingen van mensen in armoede over gezondheid. We gaan in dialoog met de lokale overheid, de gezondheidsconsulent,met de huisartsen van de regio We organiseren een gezondheidsbeurs (voorjaar 2010) waar we samen met mensen in armoede de resultaten van de bevraging en mogelijks al signalen en voorstellen i.v.m. het thema gezondheid en het wijkgezondheidscentrum kenbaar maken. Afhankelijk van het resultaat van de verkenningsperiode, maken we een dossier op of organiseren acties om beleidsbeïnvloedend te werken. 16

17 P2 Duurzame en concrete samenwerking met partners. Lokale, regionale en Vlaamse verenigingen en organisaties die zich richten naar kwetsbare groepen kennen T ANtWOORD. We investeren in een duurzame en concrete samenwerking met deze partners. Maandelijks overleggen we op regionaal vlak met de verschillende Spaak-partners. Op regelmatige basis werken we samen met lokale partners zoals CAW, Twijgje We nemen deel aan de vergaderingen,forumdagen en werkgroepen van het Vlaams Netwerk. P3 Sensibiliseren voor armoedebestrijding. We ondernemen verschillende acties om tot een betere beeldvorming te komen over armoede, over de oorzaken en de gevolgen en over de mensen die ermee geconfronteerd worden. We besteden aandacht aan externe communicatie door een maandelijks krantje T ANtWOORDje, affiches, website, folder We spreken voor groepen en mensen in armoede getuigen over hun situatie voor andere organisaties,scholen We voeren een perscampagne bij activiteiten zoals de gezondheidsbeurs. A1 Vaardigheden om over armoedeproblematiek in dialoog te gaan. We begeleiden mensen in armoede in het formuleren van adviezen aan de overheid. We bespreken de resultaten van de bevraging over gezondheid met een werkgroep van mensen in armoede. We ondernemen zoveel mogelijk politieke acties samen met mensen in armoede en bereiden deze samen goed voor. Indien nodig voorzien we vorming over het thema of over beleidsvoering. We voeren individuele gesprekken. A2 Inzichten en vaardigheden ontwikkelen, sociaal kapitaal verruimen, meer greep op eigen leven. We gaan actief op zoek gaan naar nieuwe mensen in armoede. Met de caravan trekken we naar de Turnhoutse wijken om de bewoners te bevragen ivm het thema gezondheid. We maken onze werking bekend d.m.v. infostands bij andere organisaties: Web, CBE We bedelen via partners, bezoekers en vrijwilligers folders en soepkaartjes( éénmalig gratis soep) om kennis te maken met T ANtWOORD. We bezorgen aan alle organisaties in Turnhout en omgeving ons maandelijks krantje T ANtWOORDje en een affiche. We voeren individuele gesprekken. Mensen in armoede kunnen elkaar ontmoeten in onze ontmoetingsruimte tijdens ruime openingsuren en in een hartelijke sfeer. De ontmoetingsruimte is meerdere keren per week open (momenteel 7 openingsmomenten) en hierbij streven we naar een hartelijke sfeer door een goede organisatie van activiteiten en door begeleiding door beroepskrachten. De beroepskrachten zijn zoveel mogelijk aanwezig tijdens de openingsuren. We voeren individuele gesprekken. 17

18 A3 Vaardigheden voor het vrijwilligerswerk Vrijwilligers nemen een taak op naar eigen kunnen. Dit kan zowel organisatorisch zijn als inhoudelijke voorstellen formuleren, in dialoog gaan met partners / overheden / scholen, enz. We organiseren een vorming voor de toogmedewerkers i.s.m. CBE. We voorzien individuele coaching- gesprekken en ondersteuning. We organiseren vrijwilligersavonden info- en vormingsmomenten. We stellen een vrijwilligerscontract op en een taakverdeling voor elke vrijwilliger. PERSPECTIEF NA 2010 T' ANtWOORD is geen project maar een voorziening. Ontmoeting, empowerend werken en streven naar oplossingen zal steeds in de planning staan, evenals werken aan beeldvorming en zoeken naar nieuwe mensen. In 2010 zal veel zal afhangen van de verkenning van het thema gezondheid en de omgevingsanalyse voor een wijkgezondheidscentrum. Als de knoop wordt doorgehakt zal dat een speerpunt worden. Veel zal ook afhangen van de beslissingen van de Vlaamse administratie. We krijgen mogelijk in 2010 al een andere rol in de regio. Indien we erkend worden als grote vereniging zullen we activiteiten uitbouwen om drie andere verenigingen waar armen het woord nemen in de regio te ondersteunen. Dit zal met dezelfde middelen moeten gebeuren en zal dus gevolgen hebben op lokaal vlak. 18

19 STEUNPUNT LIER Anita Rimaux en Kristof Daems Jenne Meyvis (kunstproeven) Samenlevingsopbouw steunpunt Lier Kluizestraat 37, 2500 Lier SD 1. Mensen in armoede hebben meer kansen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. OD 1.1. Via de bestaande Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier en Turnhout is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is aan elementen van hun structurele achterstelling verholpen. SITUERING VAN DE WERKING IN LIER De werking in Lier bestaat uit drie afzonderlijke, maar onlosmakelijke met mekaar verbonden strategische acties. Ons Gedacht vormt de kern van de werking. Mensen in armoede worden bereikt en empowerd. De dialoog met het lokale bestuur wordt aangegaan. Vanuit deze voorziening groeiden twee projecten. Een eerste, gericht op gezondheid, focust vooral op onze politieke kernopdracht. Een tweede, kunstproeven, heeft vooral aandacht voor de agogische kernopdracht. GR-SA2 ONS GEDACHT ALGEMENE DOELSTELLING PROJECT Via Ons Gedacht, een vereniging waar armen het woord nemen, is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is hun structurele achterstelling verminderd. WERKDOELEN Werkdoelen in het kader van onze politieke kernopdracht P1 Het lokale bestuur stuurde enkele specifieke beleidskeuzes bij op basis van overleg met mensen in armoede. P2 Er is een duurzame en concrete samenwerking van Ons Gedacht met partners met het oog op een gevarieerde armoedebestrijding in Lier. P3 Meer bewoners van Lier zijn overtuigd van het belang van het armoedebestrijding. 19

20 Werkdoelen in het kader van onze agogische kernopdracht A1 Mensen in armoede beschikken over de inzichten en vaardigheden om (aspecten van) hun armoedeproblematiek te formuleren en om hierover in dialoog te gaan met oplossingsactoren en partners. A2 Mensen in armoede ontwikkelden hun inzichten en vaardigheden en verruimden hun sociaal kapitaal en kregen daardoor meer greep op hun eigen leven. A3 Mensen in armoede die deelnemen aan Ons Gedacht beschikken over de noodzakelijke vaardigheden om bij te dragen aan de werking. HISTORIEK In 1999 startte Samenlevingsopbouw zijn werking in Lier. Wonen in Lier was een categoriale werking met als thema wonen. Met mensen in armoede kwamen we samen om de woonproblemen te analyseren. We schreven de brochure : Achter muren wonen mensen. Al snel bleek dat de werking niet tot één thema beperkt kon blijven. Naast de thematische werking brachten we mensen in armoede samen en boden hen ontplooiingskansen. We verdiepten ons in de thema s wonen, budget, onderwijs en cultuur en gingen meermaals in dialoog met het Lierse beleid. We speelden actief in op thema s van het Vlaams Netwerk en traden in dialoog met het Vlaams beleid. We startten met de uitwerking van de vereniging waar armen het woord nemen Ons Gedacht. In de voorbije tien jaar gaven we veelvuldig signalen aan het lokale beleid. Drie thema s werden diepgaander uitgewerkt: De thema s wonen en onderwijs zijn ondertussen afgerond. Het thema gezondheid brachten we recent onder de aandacht. (zie ook fiche toegankelijke gezondheidszorg) In 2005 opteerden we voor een cultuurspoor. Wij ijveren voor cultuurkansen voor iedereen (ook de zwakkeren) en hanteren kunst en cultuur als middel voor empowerment. We bouwden, samen met partners kunstproeven uit. (Zie ook fiche kunstproeven) PROGRAMMATIE 2010 P1 Bijsturing specifieke beleidskeuzes op basis van overleg met mensen in armoede. We signaleren in 2010 minstens twee keer een gezamenlijk ervaren knelpunt dat mensen in armoede ervaren aan het lokale beleid (stad of OCMW of LMH of directie van scholen of ) We vangen signalen op van mensen in armoede op de Ons Gedacht vergaderingen, tijdens de open deur, in individuele contacten We bundelen deze signalen tot een geheel dat de individuele case overstijgt op de Ons Gedachtvergadering. We signaleren de knelpunten aan het lokale beleid. We volgen de respons hiervan op. We brengen samen met mensen in armoede adviezen rond beleidsthema s die voor het lokaal beleid actueel zijn en die een invloed hebben op mensen in armoede. We participeren indien mogelijk samen met mensen in armoede aan overlegmomenten wanneer de stad die opzet. (diversiteitfora, Werkgroep doelgroepparticipatie, inspraakmomenten lokaal sociaal beleid ) Rond enkele thema s staan we op vraag van het lokale beleid stil op de Ons Gedachtvergadering 20

21 Samen met de sportdienst en het straathoekwerk werken we initiatieven uit om sport toegankelijker te maken voor mensen in armoede. We zetten een beperkt sportaanbod (voetbal) voor mensen in armoede op. Met de sportdienst en het straathoekwerk zullen we drempels tot participatie aan sportactiviteiten benoemen en kijken wie hierin welke rol zal opnemen. We zullen mee initiatieven nemen om enkele van de drempels aan te pakken. P2 Duurzame en concrete samenwerking met partners. We investeren verder in een duurzame en concrete samenwerking met partners in de armoedebestrijding. We nemen actief deel aan de werking van MAP Plus. We geven mee richting aan het sociaal restaurant via deelname aan het sociaal team en aan de beheerraad. We investeren extra in het uitschrijven van een visietekst en in het uitwerken van een werkvorm om de klanten te laten participeren. We nemen deel aan de vergaderingen,forumdagen en werkgroepen van het Vlaams Netwerk. We nemen deel aan de overlegmomenten die in Lier georganiseerd worden met partners die een rol spelen in armoedebestrijding: sociaal team, stuurgroep straathoekwerk, werkgroep doelgroepparticipatie P3 Sensibiliseren voor armoedebestrijding. We ondernemen verschillende acties om tot een betere beeldvorming te komen over armoede, over de oorzaken en de gevolgen en over de mensen die ermee geconfronteerd worden. We besteden aandacht aan externe communicatie door uitgave van een nieuwsbrief. We spreken voor groepen en mensen in armoede getuigen over hun situatie voor andere organisaties,scholen We maken een folder van Ons Gedacht en verspreiden die in Lier. We doen een actie op 17 oktober. We voeren een perscampagne bij activiteiten. A1 Vaardigheden om over armoedeproblematiek in dialoog te gaan. We begeleiden mensen in armoede in het brengen van getuigenissen en in het in dialoog gaan met de overheid. We voeren individuele gesprekken met de mensen die getuigenissen opnemen om hun verhaal te verdiepen en aan te vullen met de ervaringen van anderen. We geven mensen in armoede tips over hoe ze sterk kunnen over komen in een (beleids)-contact. We ondernemen acties samen met mensen in armoede en bereiden deze samen goed voor. We geven feedback aan mensen in armoede die een rol speelden in de beleidsdialoog of in de getuigenissen. A2 Inzichten en vaardigheden ontwikkelen, sociaal kapitaal verruimen, meer greep op eigen leven. We gingen actief op zoek naar meer mensen in armoede. We organiseren laagdrempelige activiteiten waarop mensen in armoede vrijblijvend kunnen kennis maken. (voetbal, kunstproeven, uitstappen ) 21

22 We zijn aanwezig op vindplaatsen van mensen in armoede (sociaal restaurant, de beschutte werkplaats Mivas, voedselbedeling ) en voeren daar gesprekken met mensen in armoede die we tot op heden niet bereiken. We maken onze werking bekend bij andere organisaties door middel van bezoeken en de folder. Voor de mensen in armoede die we bereiken bieden we een veilige uitvalsbasis. Ook los van de vergaderingen blijven mensen in armoede welkom op onze open bureau. De beroepskrachten zijn zoveel mogelijk aanwezig op dinsdag tijdens de open deur dag. We voeren individuele gesprekken. We werken aan groepsbinding onder lotgenoten. Mensen in armoede die lange tijd weg bleven geven we het signaal dat ze welkom blijven. We bieden kansen voor mensen in armoede om met niet armen in contact te komen. We hebben oog voor toeleiding van mensen in armoede naar een aanbod buiten het welzijnsaanbod. We ondersteunen mensen in armoede die contacten opbouwen buiten het eigen aanbod. A3 Vaardigheden ontwikkelen om bij te dragen aan de werking. We voorzien individuele coachingsgesprekken en ondersteuning voor mensen in armoede die bijdragen aan de werking. PERSPECTIEF NA 2010 Ons Gedacht zal ook na 2010 verder blijven werken zoals omschreven in deze fiche. De bedoeling is dat na 2011 de financiële inbreng van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie teruggeschroefd kan worden dankzij stedelijke investeringen. In 2010 zullen de onderhandelingen hiervoor verder gezet worden. 22

23 GR-SA3 TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE DOELSTELLING VAN HET PROJECT De toegankelijkheid tot de gezondheidszorg in Lier is verbeterd. WERKDOELEN Werkdoelen in het kader van onze politieke kernopdracht P1 De behoeften en de knelpunten die mensen in armoede en andere maatschappelijk kwetsbare groepen in Lier ervaren wat betreft de toegankelijkheid van de gezondheidszorg werden geëxpliciteerd en besproken met de Lierse gezondheidswerkers. P2 Er is een actief wijkgezondheidscentrum in Lier. (o.v. van het resultaat van de omgevingsanalyse) P3 We signaleren de knelpunten van mensen in armoede m.b.t. geestelijke gezondheidszorg aan Lierse beleid en beslissen welke rol we hierrond willen / kunnen spelen. Werkdoelen in het kader van onze agogische kernopdracht A1 Mensen in armoede beschikken over de inzichten en vaardigheden om (aspecten van) hun armoedeproblematiek te formuleren en om hierover in dialoog te gaan met oplossingsactoren en partners. HISTORIEK Nadat Ons Gedacht het thema onderwijs (subthema s schoolkosten en (on)benutte kansen ) afrondde, kozen de deelnemers van Ons Gedacht om aan het thema toegankelijkheid van de gezondheidszorg te werken. Het voorbije half jaar werd het ruime thema verkend om zo te komen tot twee sporen: streven naar een actief wijkgezondheidscentrum in Lier en werken aan een toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg in Lier. PROGRAMMATIE 2010 P1 Behoefteverkenning toegankelijkheid gezondheidszorg. We verkenden de behoeften bij mensen in armoede en andere maatschappelijk kwetsbare groepen. Met dit rapport stapten we naar de Lierse gezondheids- en welzijnswerkers. Op de Ons Gedacht - vergadering staat het thema gezondheid regelmatig op de agenda zodat knelpunten in verband met toegankelijkheid besproken en getoetst worden bij de mensen van Ons Gedacht. Binnen Ons Gedacht is er een werkgroep gezondheid actief die regelmatig samenkomt. Hier worden bepaalde knelpunten grondiger besproken. We bevragen diensten en organisaties over hun bevindingen over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Het gaat zowel om welzijnsdiensten als gezondheidsdiensten. We bevragen verschillende doelgroepen over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. We willen deze groepen ook informeren over een beperkt aantal belangrijke rechten in verband met gezondheid (bv. omnio - statuut, derdebetalersregeling, globaal medisch dossier). Al deze bevindingen van deze gesprekken worden gebundeld en getoetst / teruggekoppeld naar de mensen van Ons Gedacht. 23

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie. Kansen creëren, grondrechten garanderen. Wie zijn we en wat doen we?

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie. Kansen creëren, grondrechten garanderen. Wie zijn we en wat doen we? Kansen creëren, grondrechten garanderen Wie zijn we en wat doen we? is een autonome vzw en wordt erkend en gesubsidieerd via het decreet op het maatschappelijk opbouwwerk. Daarnaast kunnen we beroep doen

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Meerjarenplan bijsturing

Meerjarenplan bijsturing Meerjarenplan bijsturing 2011-2015 MEERJARENPLAN 2011-2015 BIJSTURING Inleiding... 3 1. Procedure van opmaak... 4 2. Verslag van het overleg met de CAW s en de verenigingen... 6 3. Bijsturingen in omgevingsanalyse

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen T F E

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen T F E Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen T 015 20 13 75 F 015 29 03 17 E info.antwerpenprovincie@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be Kansen creëren,

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

LOKALE ADVIESCOMMISSIE WATER

LOKALE ADVIESCOMMISSIE WATER 28 10 2016 Vlaamse Milieumaatschappij, VVSG, provincie West-Vlaanderen en Samenlevingsopbouw heten u welkom Ondergedompeld in de LOKALE ADVIESCOMMISSIE WATER Studievoormiddag Veurne 28 10 2016 Studievoormiddag

Nadere informatie

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Over de Zulle Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Situering project Aanleiding Mep 2003-2008 OD: stem in lokaal woonbeleid Opvolging woonwinkel Participatie kansengroepen

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

OPBOUWWERK GEEL Project WONEN

OPBOUWWERK GEEL Project WONEN FUNCTIEPROFIEL OPBOUWWERKER OPBOUWWERK GEEL Project WONEN Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie zoekt een gedreven opbouwwerker (m/v - voltijds) voor onze werking in Geel. Heb je een uitdaging nodig?

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Voor de coördinatie en verdere uitbouw van het groepswerk zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker

Voor de coördinatie en verdere uitbouw van het groepswerk zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker BZN Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Voor

Nadere informatie

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding

Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding 1 Basisschakelmethodiek, een opstap in de armoedebestrijding Herman Baert Annelies Droogmans Lieve Polfliet 2 Bij het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze power point, dienen de auteursrechten op de

Nadere informatie

Voortgangsrapport. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Voortgangsrapport. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Voortgangsrapport Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 2012-2013 2 1.1 1.2 1.3 1.4 Inleiding 5 Organisatie 7 De VZW 8 Organisatiestructuur 9 1.2.1 Organogram per 31/12/2012 9 1.2.2 Indeling van de vereniging

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid OCMW Londerzeel Uitbouw van een vrijwilligersbeleid Algemeen kader Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Prioritaire beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en levensloop bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Jeugdwerker Ninove (M/V)

Jeugdwerker Ninove (M/V) VACATURE vzw LEJO Jeugdwerker Ninove (M/V) Voltijdse betrekking Contract bepaalde duur tot en met 31/12/2015 met kans op verlenging Standplaats: Ninove De samenwerking vzw LEJO en stad Ninove Een onderzoeksrapport

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE

ARBEIDSVOORWAARDEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE Vacature opbouwwerker huis-aan-huis Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie zoekt een gedreven opbouwwerker (m/v voltijds) voor onze werking in Mechelen Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? Leg

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is Slaatje Praatje? 2. Gezondheidspromotie 3. Samenwerking en middelen

Overzicht. 1. Wat is Slaatje Praatje? 2. Gezondheidspromotie 3. Samenwerking en middelen PRAKTIJKVOORBEELD 4 Overzicht 1. Wat is Slaatje Praatje? 2. Gezondheidspromotie 3. Samenwerking en middelen Wat is Slaatje Praatje? Samenwerkingsverband tussen de OCMW s van Berlare, Laarne, Wichelen,

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

De kracht van bewonersplatforms

De kracht van bewonersplatforms De kracht van bewonersplatforms Schets achtergrond en context Bewonersplatforms: het model Rollen Enkele resultaten Evaluatie Smaakmaker Context 14 dorpen + centrum 16.512 inwoners Oppervlakte: 5.439 ha.

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

Functieprofiel Professionele medewerker D Filet Divers vzw Deelproject : Onthaal- en ontmoetingsruimte en kookproject (versie 3/7/2015)

Functieprofiel Professionele medewerker D Filet Divers vzw Deelproject : Onthaal- en ontmoetingsruimte en kookproject (versie 3/7/2015) Functieprofiel Professionele medewerker D Deelproject : Onthaal- en ontmoetingsruimte en kookproject (versie 3/7/2015) Beschrijving/kernopdracht van de functie De professionele medewerker van werkt vanuit

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Vacature Opbouwwerker Arbeid Mechelen

Vacature Opbouwwerker Arbeid Mechelen Vacature Opbouwwerker Arbeid Mechelen Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie zoekt een gedreven opbouwwerker (m/v voltijds) om te werken rond arbeid bij Mechelse jongeren Zoek je een maatschappelijk geëngageerde

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Convenant 2014-2016. tussen. Stad Lier. Samenlevingsopbouw. Tussen. de stad Lier vertegenwoordigd door. het college van burgemeester en schepenen

Convenant 2014-2016. tussen. Stad Lier. Samenlevingsopbouw. Tussen. de stad Lier vertegenwoordigd door. het college van burgemeester en schepenen Convenant 2014-2016 tussen Stad Lier en Samenlevingsopbouw Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden Frank Boogaerts, burgemeester en Katleen

Nadere informatie

Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016

Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016 Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016 Aan de hand van een regelmatige barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de

Nadere informatie

Functieprofiel opbouwwerker energie en armoede

Functieprofiel opbouwwerker energie en armoede Functieprofiel opbouwwerker energie en armoede 23 februari 2016 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie zoekt een gedreven opbouwwerker (m/v - halftijds) voor onze werking in Turnhout. Zoek je een maatschappelijk

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje.

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen Ontstaan Huis van het kind Ronse Stedelijke adviesraad voor welzijn Werkgroep opvoedingsondersteuning (vanaf 2015 werkgroep Huis van het kind

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching)

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) 5 juni 2015 ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) https://www.youtube.com/watch?v=qugnmcs3a0w Ontstaan in West-Vlaanderen sinds 2005 Klaar voor uitrol in gans Vlaanderen, beleidsoptie van Minister

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Focus op maatschappelijk kwetsbare groepen:

Focus op maatschappelijk kwetsbare groepen: Focus op maatschappelijk kwetsbare groepen: De rode draad: Samenlevingsopbouwbrengt mensen samen = GROEPSWERK Samenlevingsopbouw investeert in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie