Inhoudstafel JP Inleiding... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5"

Transcriptie

1 1

2 2

3 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in Bestuurlijke organisatie Hoofdstuk II Inhoudelijk plan GR-SA1 T'ANtWOORD GR-SA2 Ons Gedacht GR-SA3 Toegankelijke gezondheidszorg GR-SA4 Kunstproeven GR-SA5 Projectvoorbereiding Armoede GR-SA6 Opmaak van een Sociale barometer te Geel WO-SA1 Sociaal huren in Mechelen WO-SA2 Sociaal huren in Geel WO-SA3 Energie en armoede WO-SA4 Energie en woonkwaliteit WO-SA5 Kamerwonen in Geel WO-SA6 Samenwerkingsverband wonen Samenlevingsopbouw SL-SA1 Buurtopbouwwerk in Mechelen, werking Oud Oefenplein SL-SA2-4 Buurtopbouwwerk in Mechelen, Projectvoorbereiding Arsenaal - Otterbeek - Gandhiwijk 58 SL-SA5 Buurtopbouwwerk in Mechelen SL-SA6 Visieontwikkeling thema samenleven SL-SA7 Coaching Dienst Samenlevingsopbouw Geel, deelwerking Den Echo SL-SA8 Buurtwerkersoverleg Hoofdstuk III Kwaliteitsplanning Afkortingen

4 4

5 INLEIDING 2010 zorgt voor het eerste volledig uitgewerkte jaarplan van de nieuwe meerjarenperiode Dit jaarplan volgt dan ook de structuur van het meerjarenplan waarin we drie programma s voorop stellen: grondrechten, recht op wonen en sociale leefbaarheid. Hoofdstuk I geeft een overzicht van de verschillende strategische acties die we ontplooien om deze programma s waar te maken. Na dit overzicht met weergave van personeelsinzet vindt u in hoofdstuk II de fiches van elke strategische actie. Deze fiches zijn telkens op een gelijkaardige manier opgebouwd, met het nieuwe registratie instrument dat we in 2010 zullen hanteren al in het achterhoofd. De werkdoelen geven de politieke en agogische doelstellingen weer waarnaar we tegen het einde van de werking streven. De historiek schetst een beknopte samenvatting van wat voorafging. In de programmatie 2010 geven we per politiek of agogisch werkdoel de belangrijkste krijtlijnen voor 2010 aan, telkens met een kort woordje uitleg. Tenslotte werpen we met het perspectief na 2010 een blik op de toekomst. Nog niet elke stap is volledig uitgetekend, nog niet elke actie die we zullen ondernemen is gepland. En gelukkig maar. Opbouwwerk moet doelgericht kunnen werken en duidelijk weten waar het naartoe gaat. Maar we moeten ook de soepelheid behouden om werkingen bij te sturen, om in te spelen op nieuwe kansen of om een andere richting uit te slaan indien nodig. Daarom is dit jaarplan belangrijk: de fiches geven ons een leidraad om aan vast te houden maar ook om indien nodig en mits duidelijke gronden van af te kunnen wijken. Ook dat kan een goede stap zijn om uiteindelijk onze doelstellingen waar te maken. Maar naast de inhoudelijke keuzes is er ook de vraag naar de middelen. De uitvoering van een groot deel van dit jaarplan is afhankelijk van bijkomende middelen waarvan we op dit moment nog niet zeker zijn. Ook dit gegeven kan onze concrete werking in 2010 (en later) sterk beïnvloeden. Veel leesplezier Els Matthieu 5

6 6

7 HOOFDSTUK I OVERZICHT 7

8 8

9 STRATEGISCHE ACTIES EN PERSONEELSKADER IN 2010 Onderstaand schema geeft een overzicht van de strategische acties die Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie in 2010 uitbouwt. De acties staan geordend volgens de structuur van het meerjarenplan en bevatten het personeelsoverzicht met aanduiding van taakverdeling, tijdsbesteding, decretale en niet-decretale inzet. De strategische acties worden concreet uitwerkt in volgend hoofdstuk. PROGRAMMA GRONDRECHTEN SD 1. Mensen in armoede hebben meer kansen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. OD 1.1. Via de bestaande Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier en Turnhout is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is aan elementen van hun structurele achterstelling verholpen. Strategische acties GR-SA1 Vereniging T ANtWOORD - Turnhout Hans Broeckx, Leen Lauwens, Greet Adams Personeelsinzet Decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal 2 VTE 0,5 VTE admin. GR-SA2 Vereniging Ons Gedacht Lier GR-SA3 Project Toegankelijke gezondheidszorg GR-SA4 Project Kunstproeven Anita Rimaux, Kristof Daems, Jenne Meyvis 1 VTE 2 VTE OD 1.2. We verkenden de problematiek van mensen in armoede die tot op heden weinig bereikt worden (allochtonen, mensen zonder papieren, armoede op het platteland ) en zochten naar manieren om met hen op een opbouwwerkmatige manier aan de slag te gaan. Strategische acties Personeelsinzet Decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal GR-SA5 Projectvoorbereiding armoede Sepp Van der Veken Petra Beyens - extra stafinzet tijdens projectvoorbereiding GR-SA6 Opmaak van een Sociale barometer te Geel Dennis Peeters 1 VTE - Na concretisering van het project zoeken we bijkomende middelen. (evt. terugname reserves) 0,40 VTE 9

10 PROGRAMMA WONEN SD 2. Maatschappelijk kwetsbare bewoners kunnen meer aanspraak maken op het recht op wonendoor een kwaliteitsverbetering van het huidige aanbod en door een beleid dat werk maakt van een uitbreiding van het aantal betaalbare woningen. Bovendien wordt het recht op energie voor iedereen beter gewaarborgd. OD 2.1. We bevorderden de kwaliteit van het sociale wonen (met aspecten van de woning, van de dienstverlening, van de communicatie ) door samen met bewoners in dialoog te gaan met de sociale huisvester. OD 2.2. We bevorderden de woonzekerheid in sociale huisvesting door te werken aan het beleid van de lokale overheid en de sociale huisvesters. OD 2.3. We bevorderden de woonzekerheid en woonkwaliteit van sociale huurders door, samen met hen, te wegen op de Vlaamse beleidsvoering. Strategische acties WO-SA1 Project Sociaal huren in Mechelen Bruno Van Loo WO-SA2 Project Sociaal huren in Geel Dennis Peeters Personeelsinzet decretaal 0,80 VTE Personeelsinzet Niet - decretaal 0,30 VTE OD 2.4.Op basis van aanbevelingen van mensen in armoede nam de overheid regelgevende initiatieven waardoor maatschappelijk kwetsbare bewoners meer waarborgen hebben voor de levering van gas en elektriciteit. OD 2.5.De kansen van een aantal mensen in armoede op energiezuinig wonen zijn vergroot door te werken aan kwaliteitverbetering van de woningen, aan gedragsverandering en aan een betere afstemming van de regelgeving op de leefsituatie van mensen in armoede. Strategische acties WO-SA3 Project Energie en armoede WO-SA4 Project Energie en woonkwaliteit Mieke Clymans, Ellen Dries, Leen Smets, Magda Hendrickx, Geert Marrin Personeelsinzet Personeelsinzet decretaal Niet - decretaal 1,26 VTE 2,50 VTE (ondervoorbehoud van verlenging subsidiëring) OD 2.6.De woonkwaliteit van mensen in armoede in Geel is verbeterd door de implementatie van het kamerreglement en door met mensen in armoede te wegen op de Geelse woonraad. Strategische acties WO-SA5 Project kamerwonen Dennis Peeters Personeelsinzet decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal 0,30 VTE OD 2.7.Het aanbod aan kwalitatieve, betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen en hun woonzekerheid is vergroot. WO-SA6 Deelname aan het samenwerkingsverband wonen van de sector Samenlevingsopbouw Bruno Van Loo Dennis Peeters - Leen Smets Geert Marrin - Els Matthieu 10

11 PROGRAMMA SOCIALE LEEFBAARHEID SD 3. Daar waar het samenleven onder druk stond omwille van de fysieke leefomgeving of omwille van spanningen met betrekking tot afkomst, religie, leeftijd, inkomen, opleiding en geslacht is het samenleven in diversiteit bevorderd. OD 3.1. Het sociaal kapitaal en de wijkinzet van diverse buurtbewoners uit enkele specifieke aandachtswijken is vergroot. OD 3.2. In die aandachtswijken waar de fysieke woonomgeving een rem betekent op het samenleven, realiseerden we, samen met bewoners en andere partners, concrete oplossingen. Strategische acties SL-SA1 Buurtopbouwwerk Oud Oefenplein SL-SA2-3-4 Buurtopbouwwerk Otterbeek, Arsenaal, Gandhi SL-SA5 Buurtopbouwwerk in Mechelen Nizar Amraoui, Lieve Lambrechts, Lien Wouters (+ aanwerving) Personeelsinzet Personeelsinzet decretaal Niet - decretaal 1 VTE 3 VTE (onder voorbehoud van verlenging subsidiering) OD 3.3. Samen met partners bogen we het wantrouwen van mensen van verschillende maatschappelijke groepen tegenover mekaar om in een houding van meer openheid en respect. Dit doen we op een nader te bepalen locatie. Strategische acties SL-SA6 Visieontwikkeling thema samenleven Interne werkgroep: Ben Van Havere, Sepp Vanderveken, Nizar Amraoui, Lieve Lambrechts, Lien Wouters OD 3.4. De meerwaarde van het agogisch werken aan samenleven is zichtbaar gemaakt. We stimuleerden dit agogisch werken bij lokale besturen en hun basiswerkingen. Strategische acties SL- SA7 Coaching Dienst Samenlevingsopbouw Geel, deelwerking Den Echo - Petra Beyens Personeelsinzet decretaal Personeelsinzet Niet - decretaal 0,05 VTE SL- SA8 Buurtwerkersoverleg Onder voorbehoud van bevraging en evaluatie in het najaar van Ben Van Havere Onder voorbehoud van verlenging van een aantal lopende convenanten zal Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie in 2010 beroep doen op de inzet van 14,56 VTE opbouwwerkers. 11

12 OMKADERING De strategische acties worden inhoudelijk mee uitgebouwd door de stafmedewerkers. Hierbij is hun taak vooral gericht op: tweedelijnswerk verbonden aan een project, begeleiding van de opbouwwerkers en indien nodig coördinatie van het deelteam. Daarnaast hebben zij een beleidsondersteunende opdracht in de organisatie. Bij de stafmedewerkers en coördinator is in het programmatieschema geen arbeidsvolume aangeduid voor de staftaken en voor de ondersteuning van de projecten en werkingen. Stafmedewerkers Petra Beyens 1 VTE Ann Van der Wilt 0,80 VTE Ben Van Havere 0,80 VTE (100% vanaf 1/10/10) Coördinator Els Matthieu 1 VTE Vanuit het secretariaat te Mechelen gebeurt de administratieve ondersteuning door: Hoofd administratie Louisa Vermeir 0,80 VTE Admin. medewerksters Marijke Bolle 0,50 VTE Christa Coomans 0,515 VTE Vanuit het secretariaat te Turnhout gebeurt de logistieke ondersteuning door: Denise Hermans 0,625 VTE In de convenanten waarmee we onze niet-decretale middelen verwerven is telkens een overhead en/of coachingskost opgenomen die bijdraagt bij de algemene inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de organisatie. BESTUURLIJKE ORGANISATIE De Raad van Bestuur van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie bestaat uit: Lode Conings, Leen Dries, Josée Goris, Frank Jansen, Geert Lauwers, Hilde Mariën, Gunter Van Avondt, Sabrina Verbeeck, Piet Vervondel, en Jef Verrydt (voorzitter). De Algemene Vergadering van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie bestaat uit: De Raad van Bestuur en Raf De Bruycker, Sien De Mey, Winand De Smet, Fons Corten, Isabelle Quirijnen, Geert Van Autenboer, Bie Verheyen, Lut Verbeeck. 12

13 HOOFDSTUK II INHOUDELIJK PLAN 13

14 14

15 PROGRAMMA GRONDRECHTEN GR SA1 T'ANTWOORD Hans Broeckx, Leen Lauwens, Greet Adams Vzw T ANtWOORD Otterstraat 116, 2300 Turnhout SD 1. Mensen in armoede hebben meer kansen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. OD 1.1. Via de bestaande Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier en Turnhout is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is aan elementen van hun structurele achterstelling verholpen. ALGEMENE DOELSTELLING Via T ANtWOORD, een vereniging waar armen het woord nemen is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is hun structurele achterstelling verminderd. WERKDOELEN Werkdoelen in het kader van onze politieke kernopdracht P1 Het lokale bestuur stuurde enkele specifieke beleidskeuzes bij op basis van overleg met mensen in armoede. P2 Er is een duurzame en concrete samenwerking van T ANtWOORD met partners met het oog op een gevarieerde armoedebestrijding in Turnhout en in de regio. P3 Meer bewoners van Turnhout zijn overtuigd van het belang van armoedebestrijding. Werkdoelen in het kader van onze agogische kernopdracht A1 Mensen in armoede beschikken over de inzichten en vaardigheden om (aspecten van) hun armoedeproblematiek te formuleren en om hierover in dialoog te gaan met oplossingsactoren en partners. A2 Mensen in armoede ontwikkelen hun inzichten en vaardigheden en verruimen hun sociaal kapitaal 1 en krijgen daardoor meer greep op hun eigen leven. 1 De term sociaal kapitaal komt van P. Bourdieu. Met sociaal kapitaal bedoelt men het sociaal netwerk en maatschappelijk aanzien dat men daar uit verwerft. Bourdieus familiale kapitaalstheorie gaat er vanuit dat ieder gezin een globaal kapitaalsvolume ter beschikking heeft. Binnen dit volume onderscheiden we drie componenten die elkaar beïnvloeden: de economische component (inkomen en bezit), de sociale component (sociaal netwerk en maatschappelijk aanzien) en de culturele component (kennis en cultuur). 15

16 A3 De vrijwilligers (mensen in armoede en medestanders) beschikken over de noodzakelijke vaardigheden om hun vrijwilligerswerk in de vereniging uit te oefenen. HISTORIEK In maart 2004 werd vzw T' ANtWOORD gesticht. In de raad van bestuur zitten vandaag 12 mensen, waarvan er zes in armoede leven. De stad kocht eind 2005 een pand aan in de Otterstraat. Eind 2007 hebben we er onze intrek genomen. Met zeer veel (doelgroep)vrijwilligers bouwen we de vereniging uit volgens de zes criteria waaraan verenigingen waar armen het woord nemen moeten voldoen, en volgens de overeenkomst met de stad Turnhout. Sinds de start zijn er twee grote peilers: laagdrempelige ontmoetingskansen scheppen én werken aan oplossingen voor problemen die mensen in armoede ervaren. In een ideaal scenario nemen vrijwilligers heel het luik ontmoeting op zich. Ondanks een heus vrijwilligersbeleid (vorming, waardering, taakafspraken, ) is dit niet gelukt. De draagkracht van onze vrijwilligers is te beperkt. De beroepskrachten garanderen nu permanenties tijdens vier openingsmomenten. Dit om de nodige begeleiding te voorzien. In deze veilige omgeving kunnen ook zwakkere vrijwilligers taken opnemen en zo leren zij al doende. De grote ontmoetingsruimte biedt enerzijds heel wat kansen maar vraagt anderzijds ook heel wat inzet. Veel energie van de beroepskrachten gaat naar essentiële randvoorwaarden voor de ontmoetingsruimte zoals stockbeheer, onderhoud, permanentielijsten, taakafspraken met vrijwilligers, grote en kleine conflicten oplossen, vorming op maat, ondersteunen van mensen PROGRAMMATIE 2010 P1 Bijsturing specifieke beleidskeuzes op basis van overleg met mensen in armoede. Vanaf het najaar 2009 voorjaar 2010 werken we aan het thema gezondheid en starten met een verkenning van de problematiek: We bevragen mensen in armoede aan de hand van een vragenlijst. We richten ons op zowel de mensen die bij T ANtWOORD komen, als de mensen die de vereniging nog niet kennen. We maken een omgevingsanalyse voor een wijkgezondheidscentrum in Turnhout. Hiervoor verzamelen we cijfermateriaal,leggen we contacten met bestaande wijkgezondheidscentra We overleggen met mogelijke partners om te kijken waar samenwerking mogelijk is en stemmen de bevindingen af met de Lierse Vereniging Ons Gedacht. Voorstellen en signalen over het thema gezondheid komen terecht op diverse overlegfora met andere organisaties en het lokale bestuur. We volgen de adviesgroep Lokaal Sociaal Beleid op en formuleren indien nodig de bevindingen van mensen in armoede over gezondheid. We gaan in dialoog met de lokale overheid, de gezondheidsconsulent,met de huisartsen van de regio We organiseren een gezondheidsbeurs (voorjaar 2010) waar we samen met mensen in armoede de resultaten van de bevraging en mogelijks al signalen en voorstellen i.v.m. het thema gezondheid en het wijkgezondheidscentrum kenbaar maken. Afhankelijk van het resultaat van de verkenningsperiode, maken we een dossier op of organiseren acties om beleidsbeïnvloedend te werken. 16

17 P2 Duurzame en concrete samenwerking met partners. Lokale, regionale en Vlaamse verenigingen en organisaties die zich richten naar kwetsbare groepen kennen T ANtWOORD. We investeren in een duurzame en concrete samenwerking met deze partners. Maandelijks overleggen we op regionaal vlak met de verschillende Spaak-partners. Op regelmatige basis werken we samen met lokale partners zoals CAW, Twijgje We nemen deel aan de vergaderingen,forumdagen en werkgroepen van het Vlaams Netwerk. P3 Sensibiliseren voor armoedebestrijding. We ondernemen verschillende acties om tot een betere beeldvorming te komen over armoede, over de oorzaken en de gevolgen en over de mensen die ermee geconfronteerd worden. We besteden aandacht aan externe communicatie door een maandelijks krantje T ANtWOORDje, affiches, website, folder We spreken voor groepen en mensen in armoede getuigen over hun situatie voor andere organisaties,scholen We voeren een perscampagne bij activiteiten zoals de gezondheidsbeurs. A1 Vaardigheden om over armoedeproblematiek in dialoog te gaan. We begeleiden mensen in armoede in het formuleren van adviezen aan de overheid. We bespreken de resultaten van de bevraging over gezondheid met een werkgroep van mensen in armoede. We ondernemen zoveel mogelijk politieke acties samen met mensen in armoede en bereiden deze samen goed voor. Indien nodig voorzien we vorming over het thema of over beleidsvoering. We voeren individuele gesprekken. A2 Inzichten en vaardigheden ontwikkelen, sociaal kapitaal verruimen, meer greep op eigen leven. We gaan actief op zoek gaan naar nieuwe mensen in armoede. Met de caravan trekken we naar de Turnhoutse wijken om de bewoners te bevragen ivm het thema gezondheid. We maken onze werking bekend d.m.v. infostands bij andere organisaties: Web, CBE We bedelen via partners, bezoekers en vrijwilligers folders en soepkaartjes( éénmalig gratis soep) om kennis te maken met T ANtWOORD. We bezorgen aan alle organisaties in Turnhout en omgeving ons maandelijks krantje T ANtWOORDje en een affiche. We voeren individuele gesprekken. Mensen in armoede kunnen elkaar ontmoeten in onze ontmoetingsruimte tijdens ruime openingsuren en in een hartelijke sfeer. De ontmoetingsruimte is meerdere keren per week open (momenteel 7 openingsmomenten) en hierbij streven we naar een hartelijke sfeer door een goede organisatie van activiteiten en door begeleiding door beroepskrachten. De beroepskrachten zijn zoveel mogelijk aanwezig tijdens de openingsuren. We voeren individuele gesprekken. 17

18 A3 Vaardigheden voor het vrijwilligerswerk Vrijwilligers nemen een taak op naar eigen kunnen. Dit kan zowel organisatorisch zijn als inhoudelijke voorstellen formuleren, in dialoog gaan met partners / overheden / scholen, enz. We organiseren een vorming voor de toogmedewerkers i.s.m. CBE. We voorzien individuele coaching- gesprekken en ondersteuning. We organiseren vrijwilligersavonden info- en vormingsmomenten. We stellen een vrijwilligerscontract op en een taakverdeling voor elke vrijwilliger. PERSPECTIEF NA 2010 T' ANtWOORD is geen project maar een voorziening. Ontmoeting, empowerend werken en streven naar oplossingen zal steeds in de planning staan, evenals werken aan beeldvorming en zoeken naar nieuwe mensen. In 2010 zal veel zal afhangen van de verkenning van het thema gezondheid en de omgevingsanalyse voor een wijkgezondheidscentrum. Als de knoop wordt doorgehakt zal dat een speerpunt worden. Veel zal ook afhangen van de beslissingen van de Vlaamse administratie. We krijgen mogelijk in 2010 al een andere rol in de regio. Indien we erkend worden als grote vereniging zullen we activiteiten uitbouwen om drie andere verenigingen waar armen het woord nemen in de regio te ondersteunen. Dit zal met dezelfde middelen moeten gebeuren en zal dus gevolgen hebben op lokaal vlak. 18

19 STEUNPUNT LIER Anita Rimaux en Kristof Daems Jenne Meyvis (kunstproeven) Samenlevingsopbouw steunpunt Lier Kluizestraat 37, 2500 Lier SD 1. Mensen in armoede hebben meer kansen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. OD 1.1. Via de bestaande Verenigingen waar armen het woord nemen in Lier en Turnhout is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is aan elementen van hun structurele achterstelling verholpen. SITUERING VAN DE WERKING IN LIER De werking in Lier bestaat uit drie afzonderlijke, maar onlosmakelijke met mekaar verbonden strategische acties. Ons Gedacht vormt de kern van de werking. Mensen in armoede worden bereikt en empowerd. De dialoog met het lokale bestuur wordt aangegaan. Vanuit deze voorziening groeiden twee projecten. Een eerste, gericht op gezondheid, focust vooral op onze politieke kernopdracht. Een tweede, kunstproeven, heeft vooral aandacht voor de agogische kernopdracht. GR-SA2 ONS GEDACHT ALGEMENE DOELSTELLING PROJECT Via Ons Gedacht, een vereniging waar armen het woord nemen, is de maatschappelijke participatie van mensen in armoede verhoogd en is hun structurele achterstelling verminderd. WERKDOELEN Werkdoelen in het kader van onze politieke kernopdracht P1 Het lokale bestuur stuurde enkele specifieke beleidskeuzes bij op basis van overleg met mensen in armoede. P2 Er is een duurzame en concrete samenwerking van Ons Gedacht met partners met het oog op een gevarieerde armoedebestrijding in Lier. P3 Meer bewoners van Lier zijn overtuigd van het belang van het armoedebestrijding. 19

20 Werkdoelen in het kader van onze agogische kernopdracht A1 Mensen in armoede beschikken over de inzichten en vaardigheden om (aspecten van) hun armoedeproblematiek te formuleren en om hierover in dialoog te gaan met oplossingsactoren en partners. A2 Mensen in armoede ontwikkelden hun inzichten en vaardigheden en verruimden hun sociaal kapitaal en kregen daardoor meer greep op hun eigen leven. A3 Mensen in armoede die deelnemen aan Ons Gedacht beschikken over de noodzakelijke vaardigheden om bij te dragen aan de werking. HISTORIEK In 1999 startte Samenlevingsopbouw zijn werking in Lier. Wonen in Lier was een categoriale werking met als thema wonen. Met mensen in armoede kwamen we samen om de woonproblemen te analyseren. We schreven de brochure : Achter muren wonen mensen. Al snel bleek dat de werking niet tot één thema beperkt kon blijven. Naast de thematische werking brachten we mensen in armoede samen en boden hen ontplooiingskansen. We verdiepten ons in de thema s wonen, budget, onderwijs en cultuur en gingen meermaals in dialoog met het Lierse beleid. We speelden actief in op thema s van het Vlaams Netwerk en traden in dialoog met het Vlaams beleid. We startten met de uitwerking van de vereniging waar armen het woord nemen Ons Gedacht. In de voorbije tien jaar gaven we veelvuldig signalen aan het lokale beleid. Drie thema s werden diepgaander uitgewerkt: De thema s wonen en onderwijs zijn ondertussen afgerond. Het thema gezondheid brachten we recent onder de aandacht. (zie ook fiche toegankelijke gezondheidszorg) In 2005 opteerden we voor een cultuurspoor. Wij ijveren voor cultuurkansen voor iedereen (ook de zwakkeren) en hanteren kunst en cultuur als middel voor empowerment. We bouwden, samen met partners kunstproeven uit. (Zie ook fiche kunstproeven) PROGRAMMATIE 2010 P1 Bijsturing specifieke beleidskeuzes op basis van overleg met mensen in armoede. We signaleren in 2010 minstens twee keer een gezamenlijk ervaren knelpunt dat mensen in armoede ervaren aan het lokale beleid (stad of OCMW of LMH of directie van scholen of ) We vangen signalen op van mensen in armoede op de Ons Gedacht vergaderingen, tijdens de open deur, in individuele contacten We bundelen deze signalen tot een geheel dat de individuele case overstijgt op de Ons Gedachtvergadering. We signaleren de knelpunten aan het lokale beleid. We volgen de respons hiervan op. We brengen samen met mensen in armoede adviezen rond beleidsthema s die voor het lokaal beleid actueel zijn en die een invloed hebben op mensen in armoede. We participeren indien mogelijk samen met mensen in armoede aan overlegmomenten wanneer de stad die opzet. (diversiteitfora, Werkgroep doelgroepparticipatie, inspraakmomenten lokaal sociaal beleid ) Rond enkele thema s staan we op vraag van het lokale beleid stil op de Ons Gedachtvergadering 20

21 Samen met de sportdienst en het straathoekwerk werken we initiatieven uit om sport toegankelijker te maken voor mensen in armoede. We zetten een beperkt sportaanbod (voetbal) voor mensen in armoede op. Met de sportdienst en het straathoekwerk zullen we drempels tot participatie aan sportactiviteiten benoemen en kijken wie hierin welke rol zal opnemen. We zullen mee initiatieven nemen om enkele van de drempels aan te pakken. P2 Duurzame en concrete samenwerking met partners. We investeren verder in een duurzame en concrete samenwerking met partners in de armoedebestrijding. We nemen actief deel aan de werking van MAP Plus. We geven mee richting aan het sociaal restaurant via deelname aan het sociaal team en aan de beheerraad. We investeren extra in het uitschrijven van een visietekst en in het uitwerken van een werkvorm om de klanten te laten participeren. We nemen deel aan de vergaderingen,forumdagen en werkgroepen van het Vlaams Netwerk. We nemen deel aan de overlegmomenten die in Lier georganiseerd worden met partners die een rol spelen in armoedebestrijding: sociaal team, stuurgroep straathoekwerk, werkgroep doelgroepparticipatie P3 Sensibiliseren voor armoedebestrijding. We ondernemen verschillende acties om tot een betere beeldvorming te komen over armoede, over de oorzaken en de gevolgen en over de mensen die ermee geconfronteerd worden. We besteden aandacht aan externe communicatie door uitgave van een nieuwsbrief. We spreken voor groepen en mensen in armoede getuigen over hun situatie voor andere organisaties,scholen We maken een folder van Ons Gedacht en verspreiden die in Lier. We doen een actie op 17 oktober. We voeren een perscampagne bij activiteiten. A1 Vaardigheden om over armoedeproblematiek in dialoog te gaan. We begeleiden mensen in armoede in het brengen van getuigenissen en in het in dialoog gaan met de overheid. We voeren individuele gesprekken met de mensen die getuigenissen opnemen om hun verhaal te verdiepen en aan te vullen met de ervaringen van anderen. We geven mensen in armoede tips over hoe ze sterk kunnen over komen in een (beleids)-contact. We ondernemen acties samen met mensen in armoede en bereiden deze samen goed voor. We geven feedback aan mensen in armoede die een rol speelden in de beleidsdialoog of in de getuigenissen. A2 Inzichten en vaardigheden ontwikkelen, sociaal kapitaal verruimen, meer greep op eigen leven. We gingen actief op zoek naar meer mensen in armoede. We organiseren laagdrempelige activiteiten waarop mensen in armoede vrijblijvend kunnen kennis maken. (voetbal, kunstproeven, uitstappen ) 21

22 We zijn aanwezig op vindplaatsen van mensen in armoede (sociaal restaurant, de beschutte werkplaats Mivas, voedselbedeling ) en voeren daar gesprekken met mensen in armoede die we tot op heden niet bereiken. We maken onze werking bekend bij andere organisaties door middel van bezoeken en de folder. Voor de mensen in armoede die we bereiken bieden we een veilige uitvalsbasis. Ook los van de vergaderingen blijven mensen in armoede welkom op onze open bureau. De beroepskrachten zijn zoveel mogelijk aanwezig op dinsdag tijdens de open deur dag. We voeren individuele gesprekken. We werken aan groepsbinding onder lotgenoten. Mensen in armoede die lange tijd weg bleven geven we het signaal dat ze welkom blijven. We bieden kansen voor mensen in armoede om met niet armen in contact te komen. We hebben oog voor toeleiding van mensen in armoede naar een aanbod buiten het welzijnsaanbod. We ondersteunen mensen in armoede die contacten opbouwen buiten het eigen aanbod. A3 Vaardigheden ontwikkelen om bij te dragen aan de werking. We voorzien individuele coachingsgesprekken en ondersteuning voor mensen in armoede die bijdragen aan de werking. PERSPECTIEF NA 2010 Ons Gedacht zal ook na 2010 verder blijven werken zoals omschreven in deze fiche. De bedoeling is dat na 2011 de financiële inbreng van Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie teruggeschroefd kan worden dankzij stedelijke investeringen. In 2010 zullen de onderhandelingen hiervoor verder gezet worden. 22

23 GR-SA3 TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE DOELSTELLING VAN HET PROJECT De toegankelijkheid tot de gezondheidszorg in Lier is verbeterd. WERKDOELEN Werkdoelen in het kader van onze politieke kernopdracht P1 De behoeften en de knelpunten die mensen in armoede en andere maatschappelijk kwetsbare groepen in Lier ervaren wat betreft de toegankelijkheid van de gezondheidszorg werden geëxpliciteerd en besproken met de Lierse gezondheidswerkers. P2 Er is een actief wijkgezondheidscentrum in Lier. (o.v. van het resultaat van de omgevingsanalyse) P3 We signaleren de knelpunten van mensen in armoede m.b.t. geestelijke gezondheidszorg aan Lierse beleid en beslissen welke rol we hierrond willen / kunnen spelen. Werkdoelen in het kader van onze agogische kernopdracht A1 Mensen in armoede beschikken over de inzichten en vaardigheden om (aspecten van) hun armoedeproblematiek te formuleren en om hierover in dialoog te gaan met oplossingsactoren en partners. HISTORIEK Nadat Ons Gedacht het thema onderwijs (subthema s schoolkosten en (on)benutte kansen ) afrondde, kozen de deelnemers van Ons Gedacht om aan het thema toegankelijkheid van de gezondheidszorg te werken. Het voorbije half jaar werd het ruime thema verkend om zo te komen tot twee sporen: streven naar een actief wijkgezondheidscentrum in Lier en werken aan een toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg in Lier. PROGRAMMATIE 2010 P1 Behoefteverkenning toegankelijkheid gezondheidszorg. We verkenden de behoeften bij mensen in armoede en andere maatschappelijk kwetsbare groepen. Met dit rapport stapten we naar de Lierse gezondheids- en welzijnswerkers. Op de Ons Gedacht - vergadering staat het thema gezondheid regelmatig op de agenda zodat knelpunten in verband met toegankelijkheid besproken en getoetst worden bij de mensen van Ons Gedacht. Binnen Ons Gedacht is er een werkgroep gezondheid actief die regelmatig samenkomt. Hier worden bepaalde knelpunten grondiger besproken. We bevragen diensten en organisaties over hun bevindingen over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Het gaat zowel om welzijnsdiensten als gezondheidsdiensten. We bevragen verschillende doelgroepen over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. We willen deze groepen ook informeren over een beperkt aantal belangrijke rechten in verband met gezondheid (bv. omnio - statuut, derdebetalersregeling, globaal medisch dossier). Al deze bevindingen van deze gesprekken worden gebundeld en getoetst / teruggekoppeld naar de mensen van Ons Gedacht. 23

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2011-2012

Voortgangsrapport 2011-2012 Voortgangsrapport 2011-2012 P. 2 Voortgangsrapport 2011-2012. Inleiding en situering. P.4 1. Verslag actieplan 2011. P.6 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Voorwoord Voor u ligt een portfolio, waarin vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen alle praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie