Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag wijziging. Fortis ASR Levensverzekering N.V. Verzekeringnemer. Switch. Premieherbestemming. Switch en premieherbestemming"

Transcriptie

1 Aanvraag wijziging Garantieverzekering Beleggingsverzekering ABC Kidsplan Contractnummer / certificaatnummer Uitvaart geldverzekering NKV Fortis ASR Levensverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Verzekeringnemer Voorletters en naam Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats BSN/Sofinummer (Post-)bankrekening Soort bedrijf Heeft u recht op vooraftrek van de volledige BTW? ja nee Switch De switch is éénmaal per kalenderjaar gratis man vrouw De verzekeringnemer verzoekt de reeds opgebouwde waarde in de fondsen te wijzigen zoals hieronder is opgegeven. De fondsverdeling voor de nog verschuldigde premies dient ongewijzigd te blijven. De verzekeringnemer geeft opdracht de opgebouwde waarde in de fondsen als volgt te wijzigen: 1 % van de opgebouwde waarde in het fonds naar het fonds 2 % van de opgebouwde waarde in het fonds naar het fonds 3 % van de opgebouwde waarde in het fonds naar het fonds 4 % van de opgebouwde waarde in het fonds naar het fonds 5 % van de opgebouwde waarde in het fonds naar het fonds Indien het verzoek voor een switch vóór uur s middags door Fortis ASR is ontvangen, geldt de koersdatum van de eerste daarop volgende werkdag. Lees ook de toelichting. Premieherbestemming Het verzoek dient minimaal één week vóór de vervaldatum van de premie in ons bezit te zijn. De verzekeringnemer geeft opdracht de eerstkomende premievervaldatum de door Fortis ASR te ontvangen premie op de hieronder bij Fondsverdeling aangegeven wijze over de fondsen te beleggen. De fondsverdeling voor de reeds opgebouwde waarde dient ongewijzigd te blijven. Premieherbestemming is alleen mogelijk bij premiebetalende contracten. Lees ook de toelichting. Switch en premieherbestemming Het verzoek dient minimaal één week vóór de vervaldatum van de premie in ons bezit te zijn. De verzekeringnemer verzoekt de reeds opgebouwde waarde in de fondsen te wijzigen zoals hierboven onder Switch is opgegeven en geeft opdracht de eerstkomende premievervaldatum de door Fortis ASR te ontvangen premie op de hieronder bij Fondsverdeling aangegeven wijze over de fondsen te beleggen. Premieherbestemming is alleen mogelijk bij premiebetalende contracten. Lees ook de toelichting (10-05) 1/9

2 Fondsverdeling Fortis ASR Liquiditeitenfonds* % Bij deelname in een fonds dient minimaal 5% van de premie in dat fonds belegd te worden. Fortis ASR Obligatiefonds* % Fortis ASR Europa Vastgoedfonds % Deelname alleen in gehele procenten. Fortis ASR Aandelenfonds % Fortis ASR Mixfonds % Fortis ASR Solide Mixfonds* % Fortis ASR Nederlandfonds % Fortis ASR Europafonds % Fortis ASR Aziëfonds % Fortis ASR Amerikafonds % Fortis OBAM % Totaal 100% * Voor winsttransmissie is dit fonds niet mogelijk. Profielfondsen van de Risicomanager (invullen indien u wilt gaan beleggen in de profielfondsen van de Risicomanager en u voor deze verzekering nog geen profielpeiler heeft ingevuld) Risicomanager nee ja (deelname aan de Risicomanager is alleen mogelijk bij de Beleggingsverzekering en is altijd voor 100%. Vergeet niet de profielpeiler én de twee onderstaande vragen in te vullen) Volgens de profielpeiler is uw beleggingprofiel voor deze Beleggingsverzekering voorzichtig defensief neutraal ambitieus offensief U kiest voor profielfonds Fortis ASR Mix Voorzichtig Fortis ASR Mix Defensief Fortis ASR Mix Neutraal Fortis ASR Mix Ambitieus Fortis ASR Mix Offensief Let op! Wanneer u voor het eerst kiest voor een profielfonds, is het niet toegestaan een offensiever fonds te kiezen dan het beleggingsprofiel aangeeft Wijziging profielfonds (Risicomanager) Het profielfonds dat gelijk is aan het beleggingsprofiel dat op de polis is genoemd Een profielfonds dat afwijkt van het profiel dat op de polis is genoemd. Fortis ASR Mix Voorzichting Fortis ASR Mix Defensief Fortis ASR Mix Neutraal Fortis ASR Mix Ambitieus Fortis ASR Mix Offensief Lees ook de toelichting en vul onderstaande verklaring in. Ik kies hetzelfde profiel als of een meer defensief profiel dan blijkt uit de profielpeiler bij aanvang van deze verzekering Ik ben me bewust dat ik een meer offensief profiel kies dan blijkt uit de profielpeiler bij aanvang van deze verzekering Verhoging/verlaging van de premie De verzekeringnemer verzoekt om: verhoging* van de premie verlaging van de premie De premie bedraagt met ingang van per maand kwartaal halfjaar jaar * Als er sprake is van vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (VPA), verzorgersclausule of tarief B (ABC Spaarplan/ABC Kidsplan), dan zijn bij verhogingen gezondheidswaarborgen vereist. 2/9

3 Betalingstermijn Bij betaling rechtstreeks aan Fortis ASR is bij omzetting naar maandpremie een machtiging tot automatische incasso verplicht! De machtiging wordt verleend door ondertekening van deze aanvraag. De betalingstermijn met ingang van wijzigen in maand kwartaal halfjaar jaar Extra storting De verzekeringnemer heeft op een extra storting verricht van, afkomstig van (post-) bankrekening De door Fortis ASR ontvangen storting wordt op de hieronder bij Fondsverdeling aangegeven wijze belegd over de fondsen, mits dit formulier vóór ontvangst van de storting in ons bezit is. Extra stortingen dienen te worden verricht op bankrekeningnummer of postbanknummer 6681 t.n.v. Fortis ASR Betalingscentrum B.V. te Utrecht o.v.v. contractnummer/certificaatnummer en/of achternaam. Lees ook de toelichting Premievakantie De verzekeringnemer verzoekt, met inachteneming van de voorwaarden van de verzekering, met ingang van premievakantie toe te passen voor de duur van maanden, maximaal 1 jaar. * Bij ABC Spaarplan/ABC Kidsplan maximaal twee maanden per kalenderjaar mogelijk. Wijziging Premiebetaler een Premiebetaler Nieuwe premiebetaler: Voorletters man vrouw Naam Geboortedatum Incassoadres Postcode Plaats BSN/Sofi-nummer Telefoonnummer Wijziging Verzekeringnemer op verzoek De verzekeringnemer verzoekt aan te tekenen dat hij de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen heeft overgedragen aan: door overlijden De heer/mevrouw Geboortedatum verklaart als gemachtigde van de erfgenamen van de verkeringnemer dat bij de boedelverdeling de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn overgedragen aan: Voorletters en naam Geboortedatum Incassoadres Postcode Plaats BSN/Sofi-nummer (Post)bankrekening Laatstgenoemde verklaart als nieuwe verzekeringnemer, door medeondertekening, deze overdracht te aanvaarden en wenst tenzij bij Begunstiging anders is aangegeven de begunstiging volgens de standaardregeling in de algemene voorwaarden. Handtekening Handtekening oude verzekeringnemer Plaats Datum nieuwe verzekeringnemer of gemachtigde van de erfgenamen 3/9

4 Begunstiging De verzekeringnemer verzoekt aan te tekenen dat de begunstiging als volgt is gewijzigd * Doorhalen wat niet van toepassing is. Kapitaalverzekering eigen woning Bij leven 1 man / vrouw* geboortedatum 2 man / vrouw* geboortedatum 3 man / vrouw* geboortedatum Bij overlijden 1 man / vrouw* geboortedatum 2 man / vrouw* geboortedatum 3 man / vrouw* geboortedatum Deze verzekering is bedoeld als kapitaalverzekering eigen woning De kapitaalverzekering moet gekoppeld worden aan de woning die bedoeld is als hoofdbewoning. Let op: door uw verzoek wordt deze verzekering in onze administratie aangemerkt als kapitaalverzekering eigen woning. Bij uw belastingaangifte moet u eenmalig aan de Belastingdienst een verzoek doen om de verzekering onder deze fiscale vrijstelling te brengen. Heeft u een fiscale partner, dan moet dat op gezamenlijk verzoek van beide partners. Verklaring van vrijwaring De ondergetekende bezit is en dat hem/haar niet bekend is waar deze zich bevindt. Hij/zij verzoekt Fortis ASR Leven een nieuwe polis af te geven in plaats van de oorspronkelijke, welke daardoor is komen te vervallen uit te betalen zonder dat hierbij de polis wordt overgelegd. verklaart voor de hiervoor genoemde polis, dat deze niet in zijn/haar Voorts verklaart hij/zij zich tegenover Fortis ASR Leven aansprakelijk voor alle schade, welke voor deze mocht voortvloeien uit het feit dat een derde, houder van het oorspronkelijke stuk, daaraan bij Fortis ASR Leven op wettige wijze rechten mocht geldend maken. Hij/zij verbindt zich om, zodra de polis in zijn/haar bezit mocht geraken, deze terstond aan Fortis ASR Leven te doen toekomen. Ondertekening De ondergetekende verklaart dat de gegevens antwoorden juist en volledig zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te nemen en daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen. Belangrijk Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (Fortis ASR) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiele instellingen; voor statische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij (Fortis ASR) uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Fortis ASR heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering liggen ter inzage bij Fortis ASR. U ontvangt deze samen met de polis. Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer Handtekening tweede verzekeringnemer Handtekening nieuwe verzekeringnemer 4/9

5 Toelichting Wijzigingen Switch en premieherbestemming Switch en of premieherbestemming is niet mogelijk bij het ABC Kidsplan. De garantie bij het Solide Mixfonds Bij het Solide Mixfonds wordt een garantie gegeven. - De hoogte van het garantiekapitaal wordt herrekend bij aanpassing van de hoogte van de premie, bij aanpassing van de termijn van premiebetaling, bij aanpassing van de overlijdensrisicodekking en bij aanpassing van de looptijd van de verzekering. - De garantie vervalt bij inkorten looptijd premiebetaling of bij inkorten looptijd verzekering. Behalve indien met de verzekering totaal twintig jaar premie wordt belegd in het Fortis ASR Solide Mixfonds en de restant looptijd bij inkorten meer is dan tien jaar. - De garantie vervalt indien de verzekering premievrij wordt gemaakt of indien er een switch plaatsvindt naar een ander fonds. - In de laatste twintig jaar van de verzekering wordt géén gegarandeerd rendement gegeven over premieverhogingen en/of extra stortingen in het Fortis ASR Solide Mixfonds. Profiel Bij wijziging wordt standaard hetzelfde profiel aangehouden als op de polis is genoemd. De keuze voor een meer defensief profiel is zonder meer mogelijk. Bij wijziging mag ook in offensieve zin worden afgeweken van de indeling die volgt uit de profielpeiler bij aanvang van de verzekering. De bewuste keuze voor een meer offensieve indeling wordt in de polis vastgelegd. Fiscale toelichting Natuurlijk: bij een levensverzekering hoort goede fiscale informatie. Het hebben van een levensverzekering heeft immers altijd fiscale consequenties. Uw levensverzekeraar zet graag voor u de belangrijkste informatie op een rij. Hier vindt u het antwoord op veel van uw vragen. Wilt u op bepaalde punten meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Wijzigingen van een verzekering, zoals wijziging van de begunstiging, wijziging in de verzekerde dekking en andere wijzigingen hebben vaak fiscale consequenties. Wijzigingen in de verzekering kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw verzekering. In deze informatie hierna vindt u het antwoord op veel van uw vragen. Echter aan de hier gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kan Fortis ASR niet garanderen dat de gegeven informatie vrij is van eventuele fouten. Wilt u op bepaalde punten meer informatie, dan adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Wijziging van uw kapitaalverzekering Wijziging van de begunstiging De verzekeringnemer kan de begunstiging wijzigen. Indien de begunstigde een ander is dan de verzekeringnemer kan bij wijziging van de begunstigde sprake zijn van een schenking van de verzekeringnemer aan de begunstigde. Over een schenking kan schenkingsrecht verschuldigd zijn. Wijzigen van de verzekerde dekking De verzekeringnemer kan de verzekering aanpassen aan gewijzigde omstandigheden door de hoogte van de premie te wijzigen, extra premie te betalen of de verzekerde dekking te wijzigen. Bij de kapitaalverzekering eigen woning worden voorwaarden gesteld aan de looptijd premiebetaling en de verhouding hoogste en laagste premie. Voldoet de verzekering na wijziging niet meer aan deze voorwaarden dan vervalt een vrijstelling in de inkomstenbelasting. Bij een verzekering gesloten vóór worden voorwaarden gesteld aan de looptijd premiebetaling en de verhouding hoogste en laagste premie. Voldoet de verzekering na wijziging niet meer aan deze voorwaarden dan vervalt een vrijstelling in de inkomstenbelasting. Bij een verzekering gesloten vóór kan bij wijziging van de verzekering de vrijstelling van inkomstenbelasting komen te vervallen. Andere wijzigingen in de verzekering Wijzigingen in de verzekering kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw verzekering. Voortijdige beëindiging door royement of door uitbetaling van de waarde (afkoop) van de verzekering in box 3 is mogelijk en heeft geen fiscale gevolgen. Voortijdige beëindiging van een kapitaalverzekering eigen woning wel. Voortzetting van een verzekering bij een andere verzekeraar is onder voorwaarden mogelijk. Wijziging van het fiscale regime naar een kapitaalverzekering eigen woning, overdracht van rechten en plichten aan een nieuwe verzekeringnemer, polissplitsing bij overlijden en polissplitsing bij leven kan sprake zij van een schenking van de oude verzekeringnemer aan de nieuwe verzekeringnemer. Over een schenking kan schenkingsrecht verschuldigd zijn. Polissplitsing bij overlijden ter vermijding van successierecht heeft alleen het beoogde effect indien de begunstigde zelf de verzekeringnemer was en de premies voor de overlijdensdekking aan de verzekeraar verschuldigd was. Samenwoners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de ruime successievrijstelling in aanmerking te komen. 5/9

6 Bij de kapitaalverzekering eigen woning gelden voorwaarden wat betreft de looptijd premiebetaling en de verhouding hoogste en laagste premie. Voldoet de verzekering na wijziging niet meer aan deze voorwaarden dan vervalt de vrijstelling van inkomstenbelasting. Voor zover de kapitaalverzekering eigen woning een voortzetting is van een eerdere verzekering kunnen de genoemde voorwaarden van die verzekering van toepassing zijn op de lopende verzekering. Bij een verzekering gesloten voor gelden voorwaarden voor de looptijd premiebetaling en de verhouding hoogte en laagste premie. Voldoet de verzekering na wijziging niet meer aan deze voorwaarden dan vervalt de vrijstelling van inkomstenbelasting. Voor zover de verzekering een voortzetting is van een eerdere verzekering kunnen de genoemde voorwaarden van die verzekering van toepassing zijn op de lopende verzekering. Wijziging van uw lijfrente verzekering Wijzigen van de begunstiging De verzekeringnemer kan de begunstiging bij leven niet wijzigen. Bij een lijfrente moeten verzekeringnemer en de begunstigde bij leven dezelfde persoon zijn. Wijziging van de begunstigde is niet toegestaan. Aanpassing van de begunstiging aan een gewijzigde relatie (scheiding of een nieuwe partner) is onder voorwaarden wel mogelijk. De begunstiging van de nabestaandenrente is naar keuze van de verzekeringnemer. Wijziging van de verzekerde dekking De verzekeringnemer kan de verzekering aanpassen aan gewijzigde omstandigheden door de hoogte van de premie te wijzigen, extra premie te betalen of de verzekerde dekking aan te passen. Vraag uw verzekeringsadviseur naar de uitleg van de mogelijkheden en of de premie aftrekbaar is van het inkomen. Andere wijzigingen in de verzekering Wijzigingen in de verzekering kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw verzekering. Voortijdige beëindiging door royement is mogelijk. Afkoop van de verzekering is niet toegestaan. Na royement vervalt de verzekering zonder waarde. Elke aanwending anders dan volgens de verzekeringsovereenkomst (afkoop, vervreemding, verpanding, aankoop van een niet goed te keuren lijfrente), wordt fiscaal aangemerkt als afkoop. De verzekeraar is bij afkoop aansprakelijk voor de maximaal te betalen belasting alsmede voor de revisierente (boete) en is verplicht tot opgaaf aan de Belastingdienst. Gevolgen: de som van de in aftrek gebrachte premies wordt, inclusief het behaalde rendement, als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij het inkomen in box 1 geteld; over de waarde van de lijfrente wordt 20% revisierente geheven. De revisierente bedraagt 20%, maar kan onder bepaalde omstandigheden verlaagd worden. Vraag uw verzekeringsadviseur naar een uitleg van de regels. Wijzigen van uw pensioenverzekering Wijziging van de begunstiging De verzekeringnemer kan de begunstiging niet wijzigen. Bij een pensioenvoorziening volgt uit de pensioentoezegging wie de begunstigde moet zijn. Wijziging van de begunstiging is niet toegestaan. Aanpassing van de begunstiging aan een gewijzigde relatie (scheiding of een nieuwe partner) is onder voorwaarden binnen een pensioentoezegging wel mogelijk. Wijziging van de verzekerde dekking De verzekeringnemer kan de verzekerde dekking aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Bij een pensioenvoorziening moeten de wijzigingen volgen uit een pensioentoezegging van de werkgever aan de werknemer. Vraag uw verzekeringsadviseur naar de uitleg van de mogelijkheden. Andere wijzigingen in de verzekering Wijzigingen in de verzekering kunnen een positieve of een negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw verzekering. Bij een pensioenvoorziening moeten de wijzigingen volgen uit een pensioentoezegging van de werkgever een de werknemer, die voldoet aan de regels voor een pensioentoezegging. 6/9

7 Profielpeiler - Beleggingsverzekering Vragenlijst voor een levensverzekering met 100% belegging in de profielfondsen van de Risicomanager Deze vragenlijst uitsluitend invullen door verzekeringnemer(s) indien wordt gekozen voor beleggen in de profielfondsen Vragen voor het vaststellen van het beleggingsprofiel De beleggingsverzekering is een combinatie van verzekeren en beleggen. De verschuldigde premie voor deze verzekering bestaat uit: - risicopremie voor een uitkering bij overlijden en arbeidsongeschiktheid voor zover verzekerd - vergoeding van kosten - het voor belegging bestemde deel. Uw inleg is bij een beleggingsverzekering het voor belegging bestemde deel van de premie. Om tot een keuze te kunnen komen voor een belegging die aansluit op uw wensen en persoonlijke doelstellingen heeft Fortis ASR de Profielpeiler ontwikkeld. Aan de hand van onderstaande vragen kunt u uw beleggingsprofiel bepalen. De meest defensieve score op onderstaande vragen is bepalend voor het vaststellen van uw beleggingsprofiel. Hoe werkt het? Bij elke vraag dient u rechts de score aan te kruisen. Na het invullen van alle vragen kijkt u naar de laagste score die u heeft ingevuld. Deze laagste score bepaalt uw beleggingsprofiel. Let erop dat u alle vragen invult! Met uw inleg kunt u beleggen in één van de Fortis ASR Mixfondsen van de Risicomanager. Op basis van uw beleggingsprofiel belegt u in een beleggingsfonds dat is afgestemd op uw doel, ervaring met rendement en risico en uw beleggingshorizon. De antwoorden op deze vragen hebben uitsluitend tot doel uw beleggingsprofiel voor dit product vast te stellen. Vraag 1 Hoeveel jaar wilt u met deze beleggingsverzekering 1a Korter dan 8 jaar (score 5) vermogen opbouwen? 1b 8 tot 10 jaar (score 5) 1c 10 tot 15 jaar (score 5) 1d Vanaf 15 jaar (score 5) Vraag 2 Bent u voor het betalen van de verschuldigde premie een lening aangegaan? Let op! Beleggen met geleend 2a Ja (score 1) geld brengt extra risico met zich mee. 2b Nee (score 5) Vraag 3 Wilt u gedurende de looptijd regelmatig (elke maand / kwartaal) grote bedragen aan de waarde van de verzekering onttrekken (grote bedragen zijn meer 3a Ja (score 3) dan 5% van de waarde van de verzekering)? 3b Nee (score 5) Vraag 4 Met deze beleggingsverzekering wilt u vermogen 4a Uw pensioen of lijfrente om eerder te stoppen met werken (score 5) opbouwen voor: 4b Een studievoorziening (score 5) 4c Het (geheel of gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek (score 5) 4d Geen specifiek doel of een consumptieve besteding (boot wereldreis); u heeft geld en wilt gebruik maken van de kansen op de beurs (score 5) 7/9

8 Vraag 5 Heeft u ervaring met opbouwen van vermogen via 5a Nee, ik heb nog nooit belegd (ga door naar vraag 7) (score 3) beleggen? Kies het antwoord dat het beste bij u past. 5b Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd (score 4) 5c Ja, ik beleg voornamelijk in beleggingsfondsen en/of obligaties (score 5) 5d Ja, ik beleg zelf actief in aandelen en/of derivaten (score 5) Vraag 6 Hoelang heeft u ervaring met beleggen? 6a Ik heb geen ervaring met beleggen, maar ben me wel bewust dat beleggen risico s met zich meebrengt (score 2) 6b Maximaal 1 jaar ervaring (score 3) 6c Maximaal 4 jaar ervaring (score 4) 6d Langer dan 4 jaar ervaring (score 5) Vraag 7 Het vermogen dat ik met deze beleggingsverzekering 7a Heb ik per se nodig om aan mijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen (score 3) ga opbouwen: Kies het antwoord dat het best bij u past. 7b Vormt een redelijk deel van mijn toekomstige vermogen (score 4) 7c Vormt een klein deel van mijn toekomstige vermogen (score 5) 7d Vormt een appeltje voor de dorst (score 5) Vraag 8 Bij beleggen kunnen goede en slechte jaren elkaar afwisselen. Stel het zit u in het eerste jaar niet mee, want uw inleg daalt in waarde. Wat is de maximale waardedaling die u voor deze belegging in dit jaar acceptabel vindt? Uw inleg is bij een beleggingsverzekering het voor belegging bestemde deel van de premie. Let op: beleggen gaat gepaard met koers- 8a Een daling is niet acceptabel (score 1) schommelingen. Fortis ASR kan derhalve niet 8b Maximaal 10% van de inleg (score 3) garanderen dat de genoemde waardedalingen niet 8c Maximaal 25% van de inleg (score 5) overschreden worden. 8d Meer dan 25% van de inleg (score 5) Vraag 9 Bij beleggen kunnen goede en slechte jaren elkaar afwisselen. Over een periode van ongeveer vijf jaar zit het u niet mee, want de belegging daalt in waarde. 9a Ik vind een daling over vijf jaar op deze belegging niet acceptabel en wil over een periode van vijf jaar Wat is de maximale waardedaling die u voor deze een positief rendement over de totale inleg behalen (score 2) beleggingsverzekering voor een periode van vijf jaar 9b Ik wil over vijf jaar ten minste mijn inleg terug (score 3) acceptabel vindt. 9c Maximaal 10% van de inleg (score 4) Uw inleg is bij een beleggingsverzekering het voor 9d Maximaal 20% van de inleg (score 5) belegging bestemde deel van de premie. 9e Meer dan 20% van de inleg (score 5) 8/9

9 Vraag 10 Als u uzelf als belegger zou typeren, welke van de 10a Voorzichtige belegger onderstaande typeringen past dan het best bij u? Voor mij is het beperken van risico belangrijker dan het behalen van hoog rendement (score 1) 10b Defensieve belegger Ik wil mijn risico beperkt houden en neem genoegen met het rendement dat daarbij hoort (score 2) 10c Neutrale belegger Ik wil een redelijk rendement behalen en ben me ervan bewust dat ik hierdoor een zekere mate van risico loop (score 3) 10d Ambitieuze belegger Om de kans op een hoger rendement te vergroten, mag een aanzienlijk deel van mijn portefeuille risicovol belegd worden (score 4) 10e Offensieve belegger Om een zeer hoog rendement te kunnen behalen, aanvaard ik een hoog risico (score 5) Beleggingsprofiel Meest defensieve score: Bijbehorend profiel: 1 Voorzichtig 2 Defensief 3 Neutraal 4 Ambitieus 5 Offensief Vul uw beleggersprofiel in (kijk hiervoor naar de meest defensieve score die u heeft gegeven op bovenstaande vragen) Ondertekening Ondertekening vragenlijst Als u de vragenlijst ondertekent, verklaart u dat u alle vragen volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 1 Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer 2 9/9

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Het Krediet Aflossingsplan

Het Krediet Aflossingsplan Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was. Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering.

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Omdat u een relatie van ons kantoor bent nemen wij de kosten voor zowel de controle als het hersteladvies voor onze rekening.

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Uitvaartverzekering (in geld) Vergunningnummer AFM: 12000418

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

I Cliëntgegevens Bij premie- en/of /polissplitsing aub gegevens tweede verzekeringnemer hieronder invullen (zie ook onder III)

I Cliëntgegevens Bij premie- en/of /polissplitsing aub gegevens tweede verzekeringnemer hieronder invullen (zie ook onder III) Aanvraagformulier voor een Individuele spaarverzekering Intermediair:................................................................ Relatienummer:...................................... Bij het aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Aanvraag offerte Koopsomplan

Aanvraag offerte Koopsomplan Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u?

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? april 2009 Deze brochure bevat belangrijke informatie over de beleggingsverzekering van ASR Verzekeringen. Lees en bewaar deze brochure goed! 3 Inhoud

Nadere informatie

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v AEGON OverlijdensRisicoverzekering (rekenoverzicht offerte mee inzenden) Aanvraagformulier Naam verzekeringsadviseur Naam adviseur TP-nummer Telefoonnummer Gegevens verzekeringnemer Gegevens premiebetaler

Nadere informatie

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut

Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut Mulderij Fin Adv Kantoor Postbus 2189 7900BD HOOGEVEEN Datum 27-10-2010 Ons kenmerk Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Contractnummer 54420089 Behandeld door E-mail Onderwerp R. Musters avbrecht@asr.nl

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Aanvraagformulier Expiratie

Aanvraagformulier Expiratie Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon TP-nummer Naam kantoor Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000 Vergunningnummer AFM: 12000418 KvK-nummer:

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Klant Profiel inventarisatieformulier

Klant Profiel inventarisatieformulier Klant Profiel inventarisatieformulier Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw *Burgerservicenr. *Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Formulier wijzigen beleggingsverzekering

Formulier wijzigen beleggingsverzekering Formulier wijzigen beleggingsverzekering Polisnummer Ten name van Wijzigingsdatum De wijzigingsdatum kan afwijken van de datum die u vraagt. Wij volgen hierbij de Algemene voorwaarden en / of Productvoorwaarden.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(okt2012)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

Aanvraag/wijzigingsformulier

Aanvraag/wijzigingsformulier Aanvraag/wijzigingsformulier Collectieve zorgverzekering Kinderopvang De verzekeringnemer kan een zorgverzekering voor zichzelf en voor zijn gezinsleden aanvragen. De verzekeringnemer ondertekent het formulier

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen

Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag gerichte lijfrenteverzekering of Kapitaalverzekering in beleggingen Lees voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier RisicoPlusverzekering

Aanvraagformulier RisicoPlusverzekering Aanvraagformulier RisicoPlusverzekering Intermediair :.Relatienummer.............................. Bij het aanvragen van een verzekering worden o.a. persoonsgegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst

*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan Offerte d.d.:... (offerte meezenden a.u.b.) 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:...

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Het kan hoog oplopen Een uit de hand gelopen ruzie met de buren. Een conflict met uw werkgever. Een leverancier die zijn beloftes niet waar kan maken. Een huisbaas die het niet

Nadere informatie

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente 90.0368.14 december 2014 Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Formulier wijzigen garantieverzekering

Formulier wijzigen garantieverzekering Formulier wijzigen garantieverzekering Polisnummer Ten name van Wijzigingsdatum De wijzigingsdatum kan afwijken van de datum die u vraagt. Wij volgen hierbij de Algemene voorwaarden en / of Productvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Pensioen De beleggingsverzekering van De Amersfoortse een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem (lijfrente) AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie BELANGRIJKE INFORMATIE! Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult. Waarom eerst deze uitvoerige

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geslacht

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie