*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst"

Transcriptie

1 Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan Offerte d.d.:... (offerte meezenden a.u.b.) 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... adres contactpersoon:... Afwijkende afspraak (in te vullen door contactpersoon) : Werknemer (verzekerde) Naam:... Voornamen (1e voluit):... Geboortedatum:... man vrouw Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... Burgerservicenummer:... Nationaliteit:... Datum indiensttreding:... Beroep:... gehuwd geregistreerd partnerschap alleenstaand samenwonend Naam partner:... Voornamen (1e voluit):... Geb.datum:... man vrouw 3. Werkgever Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... *641244* /14 4. Karakter pensioenovereenkomst De pensioenovereenkomst is een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10, sub c van de Pensioenwet, met voor de deelnemer aan de pensioenregeling: Geen beleggingsvrijheid (beleggen volgens Standaard Life Cycle Pensioen) Beperkte beleggingsvrijheid (beleggen volgens Standaard Life Cycle Pensioen of volgens andere uitkomst Profielbepaler) Onbeperkte beleggingsvrijheid (beleggen volgens Standaard Life Cycle Pensioen of volgens andere uitkomst Profielbepaler, dan wel via vrije keuze Generali BeleggingsFondsen) 1 van 6

2 5. Beoogde looptijd Ingangsdatum pensioenverzekering:... Pensioendatum: Beoogde premiebetaling Betalingstermijn: maand kwartaal halfjaar jaar 7. Waardeoverdracht Waarde:... Per:... Polisnummer(s):... Oude pensioenuitvoerder:... Adres oude pensioenuitvoerder: Basispremie Vast bedrag op jaarbasis:..., of Percentage van pensioengrondslag: gelijkblijvend ad... %, of stijgend naarmate verzekerde ouder wordt, volgens de tabel: Leeftijdsklasse percentage % % % % % % % % % % Fulltime pensioengevend jaarsalaris:... Parttime percentage:... % Franchise: AOW-partners x 10/7, of AOW-ongehuwden x 10/7, of AOW-zelfstandigen x 10/7, of Afwijkend ad:... Verplichte bijdrage werknemer: Vast bedrag ad:..., of % van salaris/pensioengrondslag/ beschikbare premie:... % Aanvullende betaling: Vrijwillige bijdrage werknemer: premie/koopsom ad:... 2 van 6

3 9. Inhaalpremie De inhaalpremie bedraagt... gedurende de periode van... tot... (Berekeningsblad inhaalpremie bijvoegen s.v.p.) 10. Betalingswijze Rekeningnummer werkgever (IBAN):... rekening courant machtiging werkgever In geval van een machtiging de rubriek Machtiging premiebetaling invullen. Indien verschillende premiedelen op verschillende wijzen betaald worden, a.u.b. expliciet aangeven bij Opmerkingen/bijzonderheden. 11. Machtiging premiebetaling Ondergetekende machtigt tot wederopzegging de maatschappij de beoogde premie van de onder Betalingswijze opgegeven rekening af te schrijven. Werkgever: (Naam/bedrijfsstempel en handtekening) Overlijdensrisico-verzekering De volgende standaardvormen zijn mogelijk: 1. Geen (uitsluitend uitkering bij leven) 2. Som van de betaalde premies 4a. 90% van de aanwezige eurowaarde 4b. 110% van de aanwezige eurowaarde 7b. Lineair dalend kapitaal aanvangskapitaal: Partnerpensioen:... per jaar na ingang stijgend met... % per jaar (max. 4%) Wezenpensioen:... per jaar, per kind tot de 18e 21e 27e verjaardag na ingang stijgend met... % per jaar (max.4%) Naam kind(eren): 9. Nabestaandenoverbruggingspensioen bestanddeel Anw maximaal... per jaar afwijkend... per jaar bestanddeel premiecompensatie... per jaar De standaardvorm 2 kan desgewenst uitgebreid worden met: a. of, indien dit hoger is, 90% van de eurowaarde. De standaardvorm 7b kan desgewenst worden uitgebreid met: b. of, indien dit hoger is, 110% van de eurowaarde 3 van 6

4 13. Begunstiging a. de verzekerde b. diens weduwe/weduwnaar/partner c. diens kinderen Bij een alleenstaande verzekerde kan voor de uitkering bij overlijden uitsluitend de werkgever de begunstigde zijn. 14. Arbeidsongeschiktheidsdekkingen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) (op basis van 6 uitkeringsklassen, gangbare arbeid en 24 maanden wachttijd) Wat is uw beroep?... Hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week?... uren Hoe zijn deze uren verdeeld naar de activiteiten? - administratieve werkzaamheden... uren - toezicht houden/leidinggeven... uren - reizen (zakelijk)... uren - handenarbeid... uren - commerciële werkzaamheden... uren - overig... uren Waaruit bestaat uw eventuele handenarbeid? Waaruit bestaat uw eventuele overige arbeid? Wat is uw inkomen op jaarbasis?... WGA Hiaat * WIA Excedent * * Tevens dient een apart aanvraagformulier-ao te worden ingevuld 15. Verdeling van de investeringspremie over de beleggingsfondsen Zie voor meer informatie over pensioen op basis van beleggingen het dokument: Generali Beleggingsmogelijkheden (Pensioen). Indien er geen beleggingsvrijheid voor de deelnemer aan de pensioenregeling is: Generali draagt verantwoordelijkheid voor het beheer van de beleggingen (Standaard Life Cycle Pensioen). Indien er beperkte of onbeperkte beleggingsvrijheid voor de deelnemer aan de pensioenregeling is: Generali draagt verantwoordelijkheid voor het beheer van de beleggingen (Standaard Life Cycle Pensioen), òf: Deelnemer neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van de beleggingen* * Verplicht invullen Generali Profielbepaler! deelname aan RendementsKompas; risico profiel: 1. zeer defensief 2. defensief 3. offensief 4. zeer offensief òf: (slechts bij onbeperkte beleggingsvrijheid) gekozen beleggingsverdeling door deelnemer: Generali AandelenFonds:... % Generali AandelenFonds Nederland:... % Generali ObligatieFonds:... % Generali AandelenFonds Europa:... % Generali GarantieFonds II:... % Generali ICT-Fonds Europa:... % Generali CombinatieFonds:... % Generali FarmacieFonds Europa:... % Generali DepositoFonds:... % Generali FinancieelFonds Europa:... % Generali Long Duration InvestmentFonds:... % 4 van 6

5 (Als wordt gekozen voor deelname aan het RendementsKompas, dan wel voor deelname in het ICT-, Farmacie-, Financieel-, DepositoFonds en/of Long Duration InvestmentFonds, is geen switchlimiet mogelijk). Switchlimiet: drempelkoers = koers minus...% (een geheel percentage tussen de 10 en 90 invullen. Indien wel aangekruist, maar zonder vermelding van een percentage: percentage = 20%). 16. Opmerkingen/bijzonderheden Klachten Heeft u suggesties voor onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen? Laat u ons dit dan weten. Stuur een brief naar Generali verzekeringsgroep, Klachten en suggesties, Postbus 1888, 1110 CL Diemen. Of bel met U kunt ook een sturen naar Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u de klacht vervolgens schriftelijk voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt ook bellen met (070) , mailen naar of kijken op Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang treft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan. 18. Ondertekening Bescherming persoonsgegevens Bij de aanvraag van de verzekering vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij voeren een verantwoord acceptatiebeleid. Dat betekent dat wij risico s inschatten en fraude willen voorkomen. Het kan zijn dat wij daarom uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist of dat wij uw gegevens aan hen aanleveren. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit reglement en overige informatie over de stichting vindt u op Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. U kunt de volledige tekst van de Gedragscode raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars Of vraag hem op bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. U kunt ook bellen met (070) Let op! U heeft een mededelingsplicht Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u als verzekeringnemer verplicht om bij het afsluiten van een verzekering alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken. Wij verzoeken u dan ook om al onze vragen voor deze verzekeringsaanvraag zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een meeverzekerde. Bij een persoonsverzekering geldt 5 van 6

6 dit alleen voor een meeverzekerde die minimaal 16 jaar is. Een persoonsverzekering is een verzekering die wordt afgesloten op het leven of de gezondheid van een verzekerde. Houd er bij het beantwoorden van de vragen rekening mee dat u ons informeert over feiten en omstandigheden waar u en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering van op de hoogte zijn. Denkt u dat wij het antwoord op een vraag al weten? Ook dan moet u de vraag zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden bij u bekend nádat wij uw aanvraag hebben ontvangen, maar nog vóórdat wij definitief over uw aanvraag hebben beslist? Dan moet u ons dit alsnog zo spoedig mogelijk laten weten. Als na het afsluiten van de verzekering blijkt dat u één of meerdere vragen onjuist of onvolledig heeft beantwoord, dan kunnen wij het recht op uitkering beperken of zelfs laten vervallen. Als u ons opzettelijk misleidt of als wij bij kennis over de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zouden hebben gesloten, hebben wij het recht om de verzekering op te zeggen. Verzekeringnemer (ondergetekende) verklaart: - Dat alle vragen naar waarheid en volledig zijn beantwoord. - Dat hij kennis heeft genomen van de offerte en dat de inhoud daarvan hem duidelijk is. - Dat hij de alinea s Bescherming persoonsgegevens en Let op! U heeft een mededelingsplicht heeft gelezen. - Dat hij akkoord gaat met de Algemene en Aanvullende Voorwaarden die bij deze verzekering horen. - Dat hij op de hoogte is dat deze voorwaarden ter inzage liggen bij Generali (u ontvangt de voorwaarden bovendien samen met de polis). - Dat hij bekent is met de financiële bijsluiter behorende bij deze verzekering (deze vindt u op of vraag ernaar bij uw adviseur). Datum:... Handtekening Verzekeringnemer/werkgever: Handtekening Verzekerde/werknemer: van 6

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7%

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7% Aanvraagformulier Florius Overlijdensrisicoverzekering Algemeen De verzekeraar van de Florius Overlijdensrisicoverzekering is ABN AMRO Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Zwolle. ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Goudse Opbouwplan aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5657(nov2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) Goudse Opbouwplan aanvraag  1. gegevens verzekeringnemer(s) polisnummer cliëntnummer

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag Hoeksche Waard Totaalpakket  1. aanvraag  1. aanvraag betreft betreft nieuwe nieuwe verzekering verzekering voor 1voor jaar 1 jaar bestaand bestaand Hoeksche Privé Pakket PrivéWaard

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Inschrijving individuele PLUS-verzekering

Inschrijving individuele PLUS-verzekering individuele PLUS-verzekering Inschrijving individuele PLUS-verzekering pagina 01 06 Let op! U kunt zich alleen inschrijven voor de individuele PLUS-verzekering als u op basis van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs Uw bedrijf compleet verzekerd tegen een vaste premie U werkt als zelfstandige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

nieuwe verzekering wijziging polisnummer

nieuwe verzekering wijziging polisnummer Woon Totaal Plan Aanvraag-/wijzigingsformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer : :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie