Het Krediet Aflossingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Krediet Aflossingsplan"

Transcriptie

1 Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Het Krediet Aflossingsplan Leuker leven dan je van plan was.

2 Flexibele beleggingsverzekering met keuze uit verschillende beursgenoteerde fondsen. Alle fondsen hebben een garantie-element. De verzekering is ideaal te combineren met een lening of een hypotheek. Dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval. Voordelige premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Werelddekking. Leuker leven dan je van plan was.

3 Het Krediet Aflossingsplan Het Krediet Aflossingsplan is speciaal ontwikkeld voor de aflossing van een consumptief krediet, zoals een persoonlijke lening. Maar ook van een hypotheek. Als u aan uw geldlening Het Krediet Aflossingsplan verbindt, bent u aan het eind van de looptijd verzekerd van voldoende kapitaal om uw schuld ineens af te lossen. Ook bouwt u met Het Krediet Aflossingsplan al na een korte tijd een aantrekkelijk kapitaal op. Het Krediet Aflossingsplan is een levensverzekering waarmee u kapitaal opbouwt op basis van beleggingen. Het beleggingsrisico dat u hierbij loopt is beperkt aangezien alle fondsen zich kenmerken door de aanwezigheid van een garantie-element. Deze garanties zorgen voor de bescherming van uw inleg of een deel van uw inleg. Daarnaast heeft u kans op hogere opbrengsten door gunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Het opgebouwde kapitaal komt tot uitkering bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering. Daarnaast geniet u de voordelen van een levensverzekering. De verzekering komt namelijk ook tot uitkering bij tussentijds overlijden van de verzekerde. Het Krediet Aflossingsplan kan worden aangevraagd op het leven van één persoon of op het leven van twee personen. Een verzekering op twee levens is handig als u de verzekering bijvoorbeeld wilt combineren met een hypotheek die is gebaseerd op twee inkomens. Keuze uit verschillende beursgenoteerde beleggingsfondsen Bij Het Krediet Aflossingsplan kunt u kiezen uit drie gerenommeerde beursgenoteerde beleggingsfondsen. Die fondsen zijn: DWS Eurorenta, DWS Flexprofit 90 en DWS Flexprofit 80. Onder aftrek van kosten belegt Conservatrix de ontvangen premies in het gekozen fonds of in de gekozen mix van fondsen. U kiest zelf het fonds of de fondsen waarin de premies moeten worden belegd. Overigens zijn voornoemde fondsen ontleend aan het assortiment van de internationale vermogensbeheer DWS Investments, een 100% dochter van Deutsche Bank Group. U bepaalt zelf in hoeverre u beleggingsrisico wilt lopen. Op de website kunt u met het beleggerprofiel eenvoudig bepalen welke fondsen het beste bij uw persoonlijke situatie passen. In de aparte brochure Aanvraagformulier is trouwens een papieren exemplaar van het beleggerprofiel beschikbaar. 1

4 Zekerheid door garantie Ingeval er wordt gekozen voor het fonds DWS Eurorenta wordt er bij in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum van de verzekering een kapitaal gegarandeerd dat is gebaseerd op een netto fondsrendement van 3,5%. Deze garantie geldt zolang de verzekering ongewijzigd blijft voortbestaan. Als u kiest voor het fonds DWS Flexprofit 90 of het fonds DWS Flexprofit 80 dan wordt respectievelijk 90% of 80% van de hoogste dagkoers die ooit werd behaald, gegarandeerd. Dit betekent dat het kapitaal dat tot uitkering komt wordt gebaseerd op die gegarandeerde koers, tenzij de werkelijke dagkoers hoger is dan de gegarandeerde koers. Op die manier bent u beschermd tegen verontrustende koersdalingen. Het verschil tussen DWS Flexprofit 90 en DWS Flexprofit 80 is de mate van het risico dat u loopt. DWS Flexprofit 80 kent een meer offensieve strategie, waardoor zowel het beleggingsrisico als de kans op meer rendement hoger is. Uitkering bij leven op einddatum van verzekering Bij in leven zijn van de verzekerde of beide verzekerden op de overeengekomen einddatum van de verzekering wordt het verzekerd kapitaal (de in de polis opgebouwde waarde) ineens aan de begunstigde(n) uitgekeerd. Uitkering bij tussentijds overlijden Het Krediet Aflossingsplan kent standaard een overlijdensrisicodekking. Die dekking heeft tot doel een bedrag ineens uit te keren voor het geval de verzekerde of een van beide verzekerden tijdens de duur van de verzekering komt te overlijden. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is de waarde die tot het moment van overlijden in de verzekering is opgebouwd. Als het overlijden plaatsvindt in de eerste helft van de duur van de verzekering dan wordt ineens 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde(n) uitgekeerd. Als u dat bij aanvang van de verzekering wenst dan kan de standaarddekking bij overlijden tot een hoger bedrag worden aangevuld. In dat geval wordt bij tussentijds overlijden van de verzekerde of een van beide verzekerden het gekozen hogere kapitaal ineens uitgekeerd. Als de opgebouwde waarde in de polis hoger is dan de gekozen aanvullende overlijdensrisicodekking dan wordt die hogere waarde uitgekeerd. Dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval De verzekering kan worden uitgebreid met de optie 'dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval'. Als u bij aanvang van de verzekering voor deze aanvullende verzekeringsmogelijkheid kiest dan wordt het verzekerd kapitaal dat is bedoeld voor uitkering bij tussentijds overlijden van de verzekerde(n) dubbel uitbetaald aan de begunstigde(n) ingeval dat overlijden is veroorzaakt door een ongeval. 2

5 Voor het meeverzekeren van de 'dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval' wordt een premietoeslag in rekening gebracht. Werelddekking De verzekering kent werelddekking. Dus als een overlijden buiten Nederland zou plaatsvinden dan volgt er toch een uitkering. Premiebetaling U kunt kiezen voor premiebetaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De minimale premie bedraagt 50 euro per maand, 150 euro per kwartaal, 300 euro per halfjaar en 600 euro per jaar. Premiebetaling ineens Desgewenst kunt u ervoor kiezen om de premie ineens te betalen. De minimale koopsom bij aanvang van de verzekering bedraagt euro. Eerste storting Een eerste storting bij aanvang van de verzekering en daarna periodieke betaling van de overige premie is ook mogelijk. Extra stortingen De meeste verzekeringnemers kiezen voor een vast bedrag als periodieke premie. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de duur van Het Krediet Aflossingsplan een of meer extra stortingen te doen. Voor extra stortingen geldt een minimum van 400 euro per storting. Premie verhogen of verlagen Als u dat wilt dan kunt u de premie tijdens de duur van de verzekering verhogen of verlagen, bijvoorbeeld omdat u een hogere of lagere einduitkering wenst. Bij keuze voor een premieverhoging dient de premiewijziging tenminste 50 euro op jaarbasis te bedragen. Een premieverlaging is pas mogelijk nadat Het Krediet Aflossingsplan tenminste 5 jaar van kracht is. Een premieverlaging kan vervolgens niet verder worden verlaagd dan tot de minimumpremie als hiervoor vermeld. Als de verzekering is verbonden aan een hypotheekovereenkomst, bedoeld om op termijn te voorzien in de aflossing van de hypotheekschuld, dan kan de premie gewoonlijk niet verder worden verlaagd dan tot de premie die werd afgesproken bij de totstandkoming van de hypotheekovereenkomst. Overigens kan ditzelfde gelden bij een kredietovereenkomst. 3

6 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als de verzekerde nog geen 60 jaar is en een goede gezondheid geniet op het moment van aanvraag van Het Krediet Aflossingsplan dan kan de verzekering worden uitgebreid met de optie 'premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid'. Daarvoor is een leeftijdsafhankelijke premietoeslag verschuldigd. Die aanvullende verzekeringsdekking houdt in dat bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde tussen 45% en 80% de verzekering voor 50% premievrij wordt. Bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde van 80% of meer wordt de verzekering volledig premievrij. Om dan de overeengekomen verzekeringsdekking ongewijzigd te houden neemt Conservatrix voor de rest van de verzekeringsduur 50% of 100% van de verschuldigde premies voor haar rekening. 'Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden aangevraagd voor een of beide verzekerden. Ook voor de verzekeringnemer als die niet een van de verzekerden is. Premievrij maken Tijdens de looptijd kan de verzekering premievrij worden gemaakt als de waarde in de polis tenminste 500 euro bedraagt. Die mogelijkheid is er echter niet of is beperkt indien Het Krediet Aflossingsplan is verpand, bijvoorbeeld aan een hypotheekverstrekker. Tijdelijk staken van premiebetaling Als er tenminste 5 jaar onafgebroken premie is betaald en er voldoende waarde in de verzekering is opgebouwd dan kan de periodieke premiebetaling tijdelijk worden gestaakt. Tijdelijk staken van de premiebetaling is echter niet mogelijk indien de verzekering is verpand. Afkoop In het algemeen kan Het Krediet Aflossingsplan geheel of gedeeltelijk worden afgekocht. Dat kan echter niet indien de verzekering is verpand. Belening De verzekering kan worden beleend tot 60% van de waarde die in de verzekering is opgebouwd. Belening kan echter niet indien de verzekering is verpand. De Financiële Bijsluiter Uw financieel adviseur heeft tot taak bij een offerte voor Het Krediet Aflossingsplan de Financiële Bijsluiter aan u te verstrekken. Die heeft tot doel consumenten in te lichten over de belangrijkste kenmerken van het verzekeringsproduct en hen inzicht te geven in de kosten, de rendementen en de risico s bij levensverzekeringen met een beleggingskarakter of met 4

7 winstdeling. Als u de Financiële Bijsluiter meteen al wilt raadplegen dan kunt u die vinden op de website van Conservatrix: Waardeoverzicht Als u Het Krediet Aflossingsplan met Conservatrix bent overeengekomen dan ontvangt u in het eerste kwartaal van ieder jaar een waardeoverzicht. Dat overzicht toont de waarde die tot dan door middel van de door u gekozen fondsen in uw verzekering is opgebouwd. Voorlopige dekking Gewoonlijk gaat Het Krediet Aflossingsplan in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van het aanvraagformulier door Conservatrix. Conservatrix kent een extra service. In de periode tussen de datum van ontvangst van het aanvraagformulier en de datum van ingang van de verzekering wordt de verzekeringsdekking premievrij van kracht, mits een rechtsgeldig bewijs van voorlopige verzekering is verstrekt door uw financieel adviseur. Vraag uw financieel adviseur naar meer informatie over de voorlopige dekking. De voorlopige verzekeringsdekking geldt standaard voor maximaal 45 dagen. Soms is er behoefte aan tijdelijke dekking voor een langere periode. Binnen Het Krediet Aflossingsplan bestaat die mogelijkheid. Kapitaalverzekering Eigen Woning Als Het Krediet Aflossingsplan wordt gekoppeld aan een hypotheekovereenkomst dan kan de verzekering in de regel fiscaal worden aangemerkt als een Kapitaalverzekering Eigen Woning. In dat geval hoeft er over de uitkering uit de verzekering, tot een bepaald maximum, geen belasting te worden betaald. De hoogte van de vrijstelling is gebonden aan de duur van de premiebetaling. Over fiscale factoren en invloeden in verband met een eigen woning, een hypotheek en een levensverzekering die daarbij passen, kan uw financieel adviseur nauwkeurige voorlichting geven. Premiesplitsing in verband met successierecht Ingeval van ongehuwd samenwonen of van een huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten gemeenschap van goederen kan het voordelig zijn om gebruik te maken van premiesplitsing in verband met successierecht (belasting die over een erfenis verschuldigd is). Bij keuze voor premiesplitsing is bij overlijden van een van de verzekerden de achterblijvende partner geen successierecht verschuldigd over de overlijdensuitkering uit de verzekering die aan hem of haar betaalbaar wordt gesteld. 5

8 Het gewenste effect van premiesplitsing kan door huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden of het samenlevingscontract teniet worden gedaan. Leeftijd en duur van verzekering Voorafgaande aan het aanvragen van Het Krediet Aflossingsplan dient u het volgende te weten: In beginsel geldt er geen minimumleeftijd voor de verzekerde(n) bij aanvang van de verzekering. Als er echter wordt gekozen voor een aanvullende overlijdensrisicodekking en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid dan heeft of hebben de verzekerde(n) bij aanvang van de verzekering tenminste de leeftijd van 16 jaar. Bij aanvang van de verzekering is of zijn de verzekerde(n) ten hoogste 66 jaar. Ingeval van periodieke premiebetaling is de minimale duur van de verzekering vijf jaar. Bij een eenmalige koopsombetaling geldt er geen minimale duur. De periodieke premiebetaling kan doorlopen totdat de verzekerde of een van beide verzekerden de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt. Na die leeftijd kan de verzekering zonder premiebetaling voortbestaan, dus het verzekerd kapitaal zou na de leeftijd van 72 jaar kunnen worden uitgekeerd. Bij verpande verzekeringsovereenkomsten is de maximale eindleeftijd voor zowel de uitkering bij leven als de uitkering bij overlijden 80 jaar. Kosten Het Krediet Aflossingsplan heeft een uitzonderlijke kostenstructuur die ten goede komt aan de opbouw van de waarde in de verzekering. De kosten die zijn verbonden aan Het Krediet Aflossingsplan worden gedetailleerd aan u medegedeeld door middel van de offerte die uw financieel adviseur verstrekt. Brochures Aanvraagformulier en Gezondheidsverklaring Voor het aanvragen van een verzekering in het kader van Het Krediet Aflossingsplan zijn er beschikbaar: een brochure Aanvraagformulier en een brochure Gezondheidsverklaring. Zowel het aanvraagformulier als de gezondheidsverklaring dient te worden ingevuld voor het aanvragen van de gewenste verzekering. Die formulieren vindt u in voormelde brochures. Ook toelichtingen op die formulieren en verschillende belangrijke onderwerpen, zoals de begunstiging voor de uitkering en de registratie van persoonsgegevens. 6

9 Heeft u interesse voor Het Krediet Aflossingsplan van Conservatrix? Als u geïnteresseerd bent in Het Krediet Aflossingsplan dan doet u er goed aan contact op te nemen met uw financieel adviseur. Hij of zij is een vakspecialist die u graag adviseert en die u graag helpt bij het aanvragen van de verzekering. Als u nog geen financieel adviseur heeft dan kunt u die vinden op 7

10 8

11 Het beste advies Conservatrix maakt voor het aanbieden van haar producten gebruik van een landelijk netwerk van onafhankelijke deskundige assurantie-, hypotheek- en pensioenadviseurs. Met de keuze voor een onafhankelijke adviseur bent u er zeker van dat u een advies krijgt dat optimaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voordelen Persoonlijk advies op maat. Door een langdurige relatie met uw financieel adviseur is hij of zij op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Hierdoor is die adviseur in staat om u geregeld te voorzien van belangrijke informatie, zoals wetswijzigingen of andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke situatie. Onafhankelijk advies. De keuze voor het beste financiële product voor uw persoonlijke situatie is niet gemakkelijk. Uw financieel adviseur neemt u die zorg uit handen en kiest uit meerdere aanbieders de producten die het beste aansluiten bij uw wensen en situatie. Conservatrix Levensverzekeringen Conservatrix is al meer dan 135 jaar als zelfstandige en onafhankelijke verzekeraar op de Nederlandse markt actief. Conservatrix heeft voor consumenten en ondernemers levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken beschikbaar. Conservatrix biedt u uitstekende producten en productcombinaties aan die een oplossing vormen voor uw behoefte aan financiering, risicodekking en/of vermogensopbouw in de categorieën: Wonen, Inkomen, Oudedagsvoorziening en Nabestaandenzorg. Conservatrix onderschrijft de Code Rendement en Risico. Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, met als doel consumenten meer inzicht te bieden over de wijze waarop het rendement en risico van beleggingsverzekeringen en levensverzekeringen met winstdeling van invloed zijn op toekomstige uitkeringen van de verzekering. N.V. Ned. Alg. Mij. van Levensverzekering Conservatrix : kantooradres Javalaan 7, Baarn postadres Postbus 6, 3740 AA Baarn telefoon (035) telefax (035) internet

12 Sinds 1872 Conservatrix levensverzekering en Javalaan 7 Baarn Postbus AA Baarn Telefoon (035) Fax (035)

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Informatieformulier beleggingsverzekering

Informatieformulier beleggingsverzekering Informatieformulier beleggingsverzekering Op dit formulier moet u de gegevens invullen die u weet over uw beleggingsverzekering. Daarover gaat het eerste deel van dit het formulier. U kunt ook duidelijk

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Pensioen De beleggingsverzekering van De Amersfoortse een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever

Nadere informatie

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen

AEGON Levensloop Wonen. De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen De ideale levensverzekering om uw hypotheek mee af te lossen Waarom AEGON Levensloop Wonen? Een hypotheek afsluiten is behalve voor de financiering van uw huis ook een uitstekende manier om aan vermogensvorming

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

ZZP GarantiePlusPensioen

ZZP GarantiePlusPensioen ZZP GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor de zelfstandige zonder personeel ZZP GarantiePlusPensioen Zekerheid voor nu en later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Gegarandeerd rendement

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen L30513 a maart 2006 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen

Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Dé combinatie van verzekeren en beleggen voor het vormen van vermogen Als u voor later een kapitaal wilt opbouwen, is er nu een aantrekkelijk alternatief voor de gewone spaarrekening: AEGON Levensloop

Nadere informatie

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is

AOW Aanvullingsplan. Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is AOW Aanvullingsplan Extra inkomen, als uw partner nog géén 65 is Het duurt nog even maar wat gebeurt er als u 65 wordt? Hoe ziet uw financiële situatie er dan uit? Kunt u met uw partner verder leven op

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

DGA GarantiePlusPensioen

DGA GarantiePlusPensioen DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor de directeurgrootaandeelhouder DGA GarantiePlusPensioen Zekerheid voor later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Kapitaal kan groeien door winstdeling Bepaal zelf

Nadere informatie

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u?

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? april 2009 Deze brochure bevat belangrijke informatie over de beleggingsverzekering van ASR Verzekeringen. Lees en bewaar deze brochure goed! 3 Inhoud

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Nabestaanden Polis. De polis die het gezinsinkomen veilig stelt

Nabestaanden Polis. De polis die het gezinsinkomen veilig stelt Nabestaanden Polis De polis die het gezinsinkomen veilig stelt Gezinssituaties kunnen opeens veranderen, ook financieel De Nabestaanden Polis van Legal & General is een verzekering voor, zoals de naam

Nadere informatie

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen Pensioen Aanvullingsplan Uw pensioeninkomen aanvullen Uw pensioeninkomen aanvullen Is uw pensioen straks voldoende om te kunnen blijven leven zoals u dat gewend bent? Of is een aanvulling nodig? Het is

Nadere informatie

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem (lijfrente) AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering

Oudedagsvoorziening. Lijfrenteopbouwverzekering Oudedagsvoorziening Lijfrenteopbouwverzekering Hoe zeker is uw inkomen? Hoe is het straks, als u stopt met werken? Weet u zeker dat u dan kunt blijven leven zoals u dat nu wilt? En daarbij de leuke dingen

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten

Wat u vooraf moet weten Aegon Verzekeren&Beleggen Vermogen Wat u vooraf moet weten Toelichting op uw offerte Deze brochure is onderdeel van uw offerte. In deze brochure leest u meer over Verzekeren&Beleggen Vermogen. Het doel

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie