Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties"

Transcriptie

1 Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking helpt organisaties te ontdekken hoe groot hun verbeterpotentieel is en daarnaar te handelen door de prestaties als zodanig te verbeteren. Het belangrijkste doel van benchmarking is dat organisaties van elkaar leren en op die manier hun prestaties verbeteren. Wat is rol van de brancheorganisatie? Brancheorganisaties zijn opgericht om een branche te vertegenwoordigen. Het gaat om het gezamenlijk belang van een branche, zoals bij een CAO. Brancheorganisaties vertegenwoordigen de branche in de media, bij het grote publiek en bij de politiek. Brancheorganisaties bieden de leden een netwerk. Waarom voeren brancheorganisaties benchmarks uit? Brancheorganisaties houden de kwaliteit van de branche in de gaten en proberen de kwaliteit te verbeteren. Benchmarks maken daar onderdeel van uit. Ook voeren de brancheorganisaties marktonderzoek uit en ondersteunen zij hun leden met kennis en ervaring. Door hun goede toegang tot de branche zijn brancheorganisaties bij uitstek geschikt om benchmarks en marktonderzoeken uit te voeren. Wat doen brancheorganisaties aan benchmarking? Meer dan de helft van de brancheorganisaties uit het onderzoek doet aan een of andere vorm van benchmarken met als doel de leden inzicht te geven in hun prestatie en deze te laten verbeteren. Hierbij worden vooral financiële en operationele processen vergeleken Alle brancheorganisaties geven aan dat de leden meer uit benchmarking kunnen halen dan ze nu doen. Er wordt vooral gestuurd op inzicht en niet op daadwerkelijke prestatieverbetering. Ervaringen met benchmarken Brancheorganisaties zijn tevreden over benchmarken als middel en over de gerealiseerde voordelen van benchmarken, zoals inzicht in de prestaties en ook wel verbetering ervan. 90% van de respondenten geeft aan dat ze benchmarken zullen aanbevelen bij andere brancheorganisaties. 70% geeft zelfs aan dit zeer zeker te zullen doen. Geen van de respondenten geeft aan dat ze benchmarken niet zouden aanbevelen. Gezien de gerealiseerde voordelen en mate van aanbevelingsbereidheid van benchmarken kan geconcludeerd worden dat de brancheorganisaties tevreden zijn over benchmarken voor hun leden als middel voor het verkrijgen van inzicht en als middel voor prestatieverbetering.

2 Meningen over benchmarken Benchmarken door brancheorganisaties - 2 Benchmarken is nuttig Benchmarks leiden tot verbetering Kosten/baten zijn te hoog Er is meer uit benchmarking te halen Brancheorganisatie kan dienstverlening benchmarken verbeteren Brancheorganisatie wil dienstverlening benchmarken verbeteren Figuur 1: mening over benchmarken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens Benchmarken is nuttig Alle respondenten zijn het er over eens dat benchmarken nuttig is voor de leden. Benchmarks leiden tot verbeteringen van de prestaties bij de leden 50% van de respondenten is het hiermee eens, terwijl ook 50% van de respondenten hierover twijfelt. De meeste benchmarks hadden dan ook als doel inzicht verschaffen over de prestatie en slechts een deel had als doel prestatieverbetering. De kosten/baten verhouding van benchmarks is te hoog 66% van de respondenten geeft aan dat ze het hier niet mee eens zijn. Zij zijn tevreden over de baten van de benchmarks in relatie tot de kosten. 35% van de respondenten geeft echter aan dat er ruimte is voor verbetering van deze verhouding. We hebben niet gevraagd naar de reden ervan, maar onze indruk is dat benchmarks vaak veel kosten, omdat ze veel werk met zich meebrengen. Automatisering van benchmarks via een standaard benchmarkapplicatie is hiervoor een goede oplossing. Onze leden zouden meer uit benchmarking kunnen halen 100% van de respondenten geeft aan dat hun leden meer uit benchmarking zouden kunnen halen. Dat ze er meer mee kunnen doen en daadwerkelijk hun prestaties kunnen verbeteren. Dus bijvoorbeeld meer richten op proces- en bedrijfsresultaat verbetering ipv alleen inzicht Wij kunnen/willen onze dienstverlening op het gebied van benchmarking verbeteren De brancheorganisaties zijn tevreden over hun rol en hun dienstverlening op het gebied van benchmarken voor hun leden. Bijna 70% geeft aan het met de stelling oneens te zijn en 17% twijfelt. Toch is er ook ruimte voor verbetering van de dienstverlening. Het is aan de brancheorganisatie zelf om bij haar leden na te gaan wat ze willen veranderen in de benchmarks en hoe de brancheorganisatie dat kan faciliteren. Compare to Compete ondersteunt brancheorganisaties bij het optimaliseren van hun benchmarks.

3 Benchmarken Benchmarken door brancheorganisaties - 3 Focus De respondenten geven bij de vraag hoe ze benchmarken verdelen over focus op - intern benchmarken of - extern benchmarken voor 66% aan dat de focus dient te liggen op extern benchmarken. 34% geeft aan dat de focus wat hen betreft meer op intern dient te liggen. Bij intern benchmarken wordt vergeleken binnen de organisatie (afdelingen, business units, vestigingen). Bij extern benchmarken wordt vergeleken buiten de organisatie (concurrenten, best- in- class ) Figuur 2: focus 11% 11% 22% 6% 11% 17% 22% 1=intern =extern Positionering Bij de vraag hoe benchmarken gepositioneerd dient te worden tussen - meten en/vergelijken en - leren/verbeteren geven 60% van de respondenten aan dat de focus bij benchmarken meer op leren en verbeteren dient te liggen. 20% blijft in het midden en 20% kiest voor een focus op meten en vergelijken. Dat past bij de uiteindelijke doelstelling van benchmark- en, namelijk prestatieverbetering en leren. 30% 30% Figuur 3: positionering 10% 5% 20% 5% 1=meten/ vergelijken =leren/ verbeteren Doel Het eerste doel van benchmarken is het geven van inzicht in de eigen prestatie. Daar ligt de focus op meten en vergelijken. Veel ondernemers vinden dit al voldoende voor een eerste stap en stoppen daarna met benchmarken. Meten is weten is hier een belangrijk principe. Het tweede doel van benchmarken is het verbeteren van de prestaties en leren van de benchmark. Daar ligt de focus op leren en verbeteren. De organisaties die de benchmark omarmen om ervan te leren, starten met analyseren van de verschillen en de mogelijkheden om de prestaties te verbeteren. Wanneer steeds meer organisaties naast het eerste doel ook het tweede doel gaan nastreven bij het benchmarken wordt er maximaal resultaat uit benchmarken gehaald en maakt de branche ook een belangrijk collectief verbeterproces door.

4 Voordelen Benchmarken door brancheorganisaties - 4 De belangrijkste voordelen van benchmarking bestaan volgens de respondenten in hoge mate uit verbetering van de normstelling, draagvlak voor veranderingen en nieuwe inzichten. Daarna volgen productiviteitsverhoging en kostenreductie. Nieuwe inzichten Verbetering normstelling Draagvlak veranderingen Productiviteitsverhoging Kostenreductie Vroegtijdige waarschuwing geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens Sprongsgewijze verbeteringen Motivatie personeel Figuur 4: verwachte voordelen van benchmarken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De eerst genoemde voordelen passen bij het eerste doel van benchmarken, namelijk het geven van inzicht. Ook past de vroegtijdige waarschuwing daarbij. De productiviteitsverhoging en kostenreductie zijn belangrijk onderdeel van het tweede doel van benchmarken, verbeteren en leren.

5 Benchmarken door brancheorganisaties - 5 Benchmarken binnen de branche Benchmarken is populair 73% Van de respondenten geeft aan dat er aan een of andere vorm van benchmarken wordt gedaan. 27% geeft aan dat er geen benchmarks in de branche worden gehouden of weet het niet. Bij ruim 40% van de branches zijn twee of meer benchmarks actief, wat aangeeft dat de organisaties in die branches zich meer focussen op verbetering van hun kwaliteit (meer benchmarken duidt op een hoger kwaliteitsbewustzijn binnen een branche). 15% 4% 15% 12% Figuur 5: gebruik benchmarks 31% % onbekend Daar waar niet aan benchmarken wordt gedaan hebben een aantal respondenten de redenen hiervoor ingevuld. Daaruit blijkt dat de noodzaak tot benchmarken niet overal even groot is. Ook is het bureau van de brancheorganisatie niet altijd geëquipeerd om de benchmark uit te voeren, vanwege de aangegeven reden dat het veel tijd en expertise kost om een benchmark op te zetten en uit te voeren. Brancheorganisaties zien een grote rol voor hen weggelegd als het gaat om het aanbieden van benchmarks aan hun leden en daarmee bij het optimaliseren van de prestaties van de leden. Dienstverlening aan leden gaat beduidend verder dan lobby en cao. 5% 11% 0 32% 1 10% % 3+ onbekend Figuur 6: gebruik benchmarks door brancheorganisaties De brancheorganisaties zelf zijn verantwoordelijk voor 68% van de in hun branche uitgevoerde benchmarks. 32% van de benchmarks worden door derden uitgevoerd, of weet de respondent niet of de brancheorganisatie daarvoor verantwoordelijk is.

6 Benchmarken door brancheorganisaties - 6 Draagvlakverandering en verbetering normstelling als belangrijkste voordeel Zij die aangegeven hebben dat er binnen de branche benchmarks aanwezig zijn, geven aan dat gerealiseerde voordelen voornamelijk liggen op het vlak van draagvlakverandering en verbetering normstelling. Tot zover komt dit overeen met de verwachte voordelen. De nieuwe inzichten van de verwachte voordelen blijken in de praktijk minder vaak voor te komen. Dat geldt ook voor de kostenreductie. De deelnemers weten niet voldoende voordeel uit de benchmarks te halen. Draagvlak veranderingen Verbetering normstelling Vroegtijdige waarschuwing Productiviteitsverhoging Motivatie personeel Nieuwe inzichten Sprongsgewijze verbeteringen geheel eens eens neutraal oneens geheel oneens Kostenreductie Figuur 7: gerealiseerde voordelen benchmarken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De daadwerkelijk gerealiseerde voordelen liggen meer op het vlak van het eerste doel van benchmarken, namelijk het geven van inzicht. Het tweede doel van benchmarken, de prestatieverbetering, komt in de praktijk, volgens de respondenten, minder goed uit de verf. Inzicht in de prestaties als doel De aangegeven doelen van de aan leden aangeboden benchmarks liggen voor 60% op het gebied van inzicht geven. Dat komt overeen met de voordelen van benchmarken. Slechts 20% heeft gerichte prestatieverbetering als doel en 15% ondersteuning van de leden. 15% 20% 5% 60% inzicht geven Gerichte verbetering Ondersteunen leden Anders Figuur 8: doelen benchmarken

7 Benchmarken door brancheorganisaties - 7 Win- win situatie Nagenoeg alle benchmarks die door brancheorganisaties worden uitgevoerd onder hun leden hebben naaste de twee genoemde doelen voor deelnemers het verzamelen van marktinformatie als afgeleid doel. De leden een benchmark en de brancheorganisatie marktinformatie om haar werk te kunnen doen. Een win- win situatie. De brancheorganisatie kan haar werk beter uitvoeren doordat ze de beschikking heeft over relevante marktinformatie. De leden krijgen inzicht in hun prestatie binnen de vertrouwde omgeving van hun brancheorganisatie. De brancheorganisatie kan zich naar de benchmarkpartner sterk maken voor betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en de benchmark aanbevelen bij haar leden. Benchmarken essentieel voor belangenbehartiging 44% Van de brancheorganisaties geeft aan dat benchmarken essentieel is voor de belangen- behartiging. Ook 44% meldt dat het gevoelige informatie betreft, waardoor de branche- organisatie de benchmark beter kan uitvoeren dan een andere organisatie. Andere redenen die worden genoemd zijn onder meer het veiligstellen van onderzoek op lange termijn en het voorkomen van elkaar beconcurrerende benchmarks. 44% 12% Belangenbeharti ging 44% Gevoelige informatie Anders Figuur 9: waarom benchmarks door brancheorganisaties worden georganiseerd Wat wordt er gebenchmarkt? Financiële en operationele prestaties worden het meest gebenchmarkt (31% resp. 38%). Daarnaast worden ook wel klantprestaties gebenchmarkt (klanttevredenheid) en andere prestaties, zoals ketenprestatie, en medewerkerstevredenheid. Logischerwijs zijn Financiën, Productie en Marketing de belangrijkste processen, terwijl ook HRM een belangrijke plaats inneemt. 11% 12% 8% 38% 31% Figuur 10: soorten prestaties Financiele prestaties Operationele prestaties Klantprestatie gericht op levering Klantprestatie gericht op dienstverlening Andere prestaties

8 Benchmarken door brancheorganisaties - 8 Gegevensverzameling Gegevens van de leden zijn nodig om een benchmark uit te voeren. Om deze te verzamelen zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. 31% van de brancheorganisaties werkt met een schriftelijke of digitale vragenlijst (Microsoft Word of Excel) en 13% van de benchmarks gebruikt een online enquête als tool om gegevens te verkrijgen van de leden. 9% 3% 6% 12% Schriftelijke vragenlijst Digitale vragenlijst Online enquete 38% 13% 19% Online standaard benchmarkapplicatie Online maatwerk benchmarkapplicatie Telefonisch Persoonlijke ontmoeting Figuur 11: gegevensverzameling Ruim 38% van de respondenten geeft aan dat gebruik wordt gemaakt van een standaard benchmarkapplicatie en 9% van maatwerk benchmarkapplicaties. Daarnaast wordt nog gebruik gemaakt van telefonische gegevensverzameling en het persoonlijk benaderen van de leden om gegevens te verkrijgen. Ook komt het voor dat gegevens worden opgevraagd bij een derde partij die bepaalde gegevens van leden beheert, zoals een software leverancier die standaard in de branche werkzaam is of een dataverzamelingsbureau die binnen de branche ingesteld is. Bij sommige benchmarks worden meerdere vormen van gegevensverzameling gecombineerd om tot een hogere respons te komen. Terugkoppeling De wijze van uitvraag bepaalt sterk de wijze van terugkoppeling van de individuele resultaten (de bench- mark). Bij benchmarks die gebruik maken van een schriftelijke, digitale of online vragenlijst vindt terug- koppeling op papier plaats (of via een elektronisch document, zoals een pdf- rapport). 19% 13% 6% 62% Papier Online vast Online hlexibel Adviseur Figuur 12: informatie terugkoppeling

9 Benchmarken door brancheorganisaties - 9 De onderzoeken die gebruik maken van een standaard of maatwerk benchmarkapplicatie koppelen online terug via die applicatie. In 19% van de benchmarks is daarbij sprake van een vaste terugkoppeling, waarbij de deelnemer geen invloed heeft op wat hij wil zien. Bij 13% heeft de deelnemer invloed op wat hij te zien krijgt en nemen de mogelijkheden om daadwerkelijk de prestaties te verbeteren aan de hand van de analyse van de benchmark toe. De benchmarkapplicatie van Compare to Compete kent uitgebreide terugkoppelingsmogelijkheden, waarbij de deelnemer invloed heeft op wat hij te zien krijgt. Wie voert het werk uit? De medewerkers van brancheorganisaties voeren het meeste werk uit binnen een benchmark. Vooral bij de inrichting en definiëring van de benchmark en bij het uitnodigen en herinneren spelen zij een grote rol. Marktrapportage door Individuele rapportage door Analyse door Validatie door Herinneren door Uitnodigen door Gegevensverzameling door Dehiniering door Inrichting door 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Brancheorganisatie Notaris/Accountant Benchmark/Adviesorganisatie Andere organisatie Figuur 13: uitvoering werkzaamheden Gegevens verzamelen en validatie wordt vaker uitbesteed aan de benchmarkpartner, evenals de individuele rapportage. Daar ligt vaak een gevoelig punt bij de deelnemers; zij willen niet het risico lopen dat via de brancheorganisatie cijfers bij de concurrent terecht komen. Marktanalyse en rapportage worden ook door medewerkers van brancheorganisaties uitgevoerd. Zij kennen de branche als geen ander en kunnen variaties in groepscijfers mogelijk beter verklaren dan externen.

10 Benchmarken door brancheorganisaties - 10 Benchmarks voor brancheorganisaties Brancheorganisaties geven aan dat ze zelf niet doen aan benchmarken. Slechts 19% geeft aan dat ze eerder aan een benchmark voor branche- organisaties hebben meegedaan, terwijl 76% aangeeft nooit aan een benchmark te hebben meegedaan. 5% 19% ja nee weet ik niet 76% Figuur 14: deelname aan benchmarks door brancheorganisatie 34% geeft echter aan behoefte te hebben aan een eigen vergelijking van de prestaties, aan een eigen benchmark. 33% 34% ja nee weet ik niet 33% Figuur 15: behoefte aan benchmarking voor brancheorganisaties Hierbij worden de volgende onderwerpen genoemd: Ledentevredenheid Diensten en producten in relatie tot contributie / kosten Mate van succes op basis van een aantal heldere kritische succesfactoren Eigen prestatie van fte versus leden

11 Benchmarken door brancheorganisaties - 11 Een benchmark voor uw leden organiseren? Compare to Compete introduceert: gratis benchmarken Als het niets kost, wat mag je dan verwachten? Onze gratis benchmarks zijn van hoogwaardig niveau. Samen met de brancheorganisatie richten wij de benchmark in met interessante kengetallen waarmee zowel de leden een goed inzicht in hun prestatie kunnen krijgen als de brancheorganisatie een goed marktbeeld. De leden vullen de benchmark in en krijgen daarvoor in ruil een terugkoppeling van hun eigen prestatie versus de gehele groep. Dat levert hen direct inzicht op in hoe zij presteren en waar zij kunnen verbeteren. De brancheorganisatie krijgt een download van alle groepscijfers, zowel op totaal niveau als per referentiegroep. Met deze groepscijfers kan de brancheorganisatie zelf analyses en rapportages maken en een marktbeeld creëren. Voor een vast bedrag per jaar kunnen deelnemers die dit willen additionele informatie krijgen door zich te vergelijken met relevante referentiegroepen. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid een compleet rapport te downloaden met hun eigen prestaties en die van de referentiegroep. Ook kunnen ze deelnemen aan workshops waarin hen wordt geleerd beter te benchmarken en effectief te verbeteren. Tegen meerprijs kan de brancheorganisatie opteren voor een eigen website (subdomein), uitgebreide groepsrapportages op maat en een complete marktanalyse, inclusief marktrapport. Meer informatie hierover vindt u op Wie zijn wij? Compare to Compete helpt leden van brancheorganisaties inzicht te krijgen in hun prestaties en deze te verbeteren. Dat doen wij door middel van benchmarken. Wij hebben hiervoor een unieke online benchmarkapplicatie ontwikkeld. Binnenkort komt ons boek COMPARE to compete uit waarin wij onze methode uitleggen. Onze COMPARE- methode garandeert organisaties die willen benchmarken dat ze daadwerkelijk hun prestaties verbeteren. Meer informatie hierover vindt u op Hier kunt u zich ook opgeven om binnenkort ons ebook toegestuurd te krijgen. Het ebook is medio mei beschikbaar en bevat de belangrijkste hoofdstukken uit het boek. Interesse? Bel ons op of stuur een e- mail naar en wij komen bij u langs.

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Onderzoek Onderzoek Meten = weten Als u de vinger aan de pols wilt houden, wilt weten of u op de juiste weg zit en u heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie om beslissingen op te nemen, dan kan

Nadere informatie

Resultaten EAM Barometer 2010

Resultaten EAM Barometer 2010 1 van 14 Resultaten EAM Barometer 2010 Beschikt Onderhoudend Nederland over een onderhoudsbesturingssysteem? Onderdeel Opgenomen Toelichting Rappotage resultaten onderzoek Individuele resultaten deelnemer

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken Tevredenheidspeiling Goede scholen streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Welke kwaliteiten en wiens kwaliteiten? Niet alleen de professionals, ook leerlingen hebben een mening over de kwaliteiten

Nadere informatie

DE BOUWSTENEN VOOR ÚW SUCCES. marshoek.nl

DE BOUWSTENEN VOOR ÚW SUCCES. marshoek.nl DE BOUWSTENEN VOOR ÚW SUCCES marshoek.nl MARSHOEK Marshoek is de financiële retailspecialist, die u helpt een optimaal rendement te realiseren. Een betrouwbare, onafhankelijke partner, die uw ambities

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

De producten van Klantgericht Bouwen. Voor betere prestaties in de markt

De producten van Klantgericht Bouwen. Voor betere prestaties in de markt De producten van Klantgericht Bouwen Voor betere prestaties in de markt De producten van Klantgericht Bouwen Wilt u de kwaliteit van uw producten en uw dienstverlening een flinke impuls geven? Met de Benchmark

Nadere informatie

ERP Software. Accountancy ICT benchmark

ERP Software. Accountancy ICT benchmark Accountancy ICT benchmark VOORWOORD In april 2010 heeft AFAS ERP een onderzoek uitgevoerd onder accountantskantoren met als doel om te bepalen hoe digitaal de Nederlandse accountant is. De Accountancy

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw

Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw 10 juni 2011 Anke Bergmans project manager Bram Jonkheer managing partner Blauw Research Grootste zelfstandige marktonderzoekbureau van Nederland 90 mensen in Nederland,

Nadere informatie

Van een individuele ad-hoc aanpak, naar een collectief non-stop stresspreventiebeleid

Van een individuele ad-hoc aanpak, naar een collectief non-stop stresspreventiebeleid Van een individuele ad-hoc aanpak, naar een collectief non-stop stresspreventiebeleid Met Stress-Alert-System (SAS) aan de basis doet u het helemaal zelf Informatie voor werkgevers Stresspreventie een

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Rapport: Benchmark Helpdesk. ten behoeve van ANONIEM. Hoe gebruikt u het rapport?

Rapport: Benchmark Helpdesk. ten behoeve van ANONIEM. Hoe gebruikt u het rapport? Rapport: Benchmark Helpdesk ten behoeve van ANONIEM. Dit rapport geeft u een overzicht van uw prestatie en de organisatie-inrichting voor uw helpdesk. Dit overzicht heeft als doel u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Effectief Benchmarken

Effectief Benchmarken Effectief Benchmarken Hoe O rganiseer je a ls Brancheorganisatie Efficiënt een Effectieve B enchmark Voor j e L eden? En verkrijg je g emakkelijk marktinformatie 2 Auteur: Tonnis van Dam Compare to Compete

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gebruikservaring 2014. Martin de Haan, Antonius Zorggroep, Sneek Martin Boerman, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven

Gebruikservaring 2014. Martin de Haan, Antonius Zorggroep, Sneek Martin Boerman, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven 1 Intro 2 Gebruikservaring 2014 3 Stellingen en discussie Bart Doedens, Performation Martin de Haan, Antonius Zorggroep, Sneek Martin Boerman, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven en Eindhoven Martin de Haan

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

COMPARE and compete. Verbeter uw prestaties in 7 praktische stappen

COMPARE and compete. Verbeter uw prestaties in 7 praktische stappen Verbeter uw prestaties in 7 praktische stappen Auteur: Tonnis van Dam 2012 2 Inleiding Weet u wat benchmarking is? Weet u wat u met benchmarking kunt bereiken? Weet u dat u met benchmarking daadwerkelijk

Nadere informatie

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek.

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. 1 Achtergrond Veel organisaties verrichten met enige regelmaat

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEBEDRIJF CONTENZA

RE-INTEGRATIEBEDRIJF CONTENZA RE-INTEGRATIEBEDRIJF CONTENZA VOORBEELDRAPPORTAGE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017-2018 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING & CONCLUSIE... 3 INLEIDING... 4 METHODE... 5 RESULTATEN TRAJECT NAAR WERK... 6 ALGEMEEN...

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2018

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2018 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2018 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2018 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

Ambassadeursprogramma ARCADIS. Imagine the result

Ambassadeursprogramma ARCADIS. Imagine the result Ambassadeursprogramma ARCADIS Imagine the result Wie is ARCADIS? ARCADIS biedt projectmanagement, ontwerp-, ingenieurs- en adviesdiensten op maatschappelijke relevante vraagstukken die te maken hebben

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Onderzoek POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel

Onderzoek POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel Onderzoek POS-oplossingen voor de Nederlandse detailhandel Ronald Batenburg & Gerard Bottemanne 3 oktober 2008 1 Aanleiding Vraag-/gebruikerskant: Laag gebruik van POS-systemen Laag bewustzijn van de mogelijkheden

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

HARTMANNS, PERSONEEL, BEGELEIDING & ADVIES CONTENZA

HARTMANNS, PERSONEEL, BEGELEIDING & ADVIES CONTENZA HARTMANNS, PERSONEEL, BEGELEIDING & ADVIES CONTENZA RAPPORTAGE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 23 mei 2018 INLEIDING Dit rapport is een verslaglegging van de klanttevredenheid van Hartmanns, Personeel, Begeleiding

Nadere informatie

Processen optimaliseren

Processen optimaliseren Processen optimaliseren Inzet Management assistent Taken en processen automatiseren Tips voor quick wins' Marc Fransen BPMSoftware.nl Management assistent De (persoonlijke) assistent waarin u al uw criteria

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. naar branche- en beroepsorganisaties. Tim van der Rijken Hedde Rijkes. 19 februari 2013

Resultaten onderzoek. naar branche- en beroepsorganisaties. Tim van der Rijken Hedde Rijkes. 19 februari 2013 Resultaten onderzoek naar branche- en beroepsorganisaties Tim van der Rijken Hedde Rijkes 19 februari 2013 1 Achtergrond In opdracht van verenigingsmanagementbureaus Wissenraet Van Spaendonck, Lejeune

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte

NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte in 2015 NIDAP B2C onderzoek: Professionals met een concrete opleidingsbehoefte De markt blijft in beweging De Nederlandse opleidings-

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie