Werkvergaderingen 8 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkvergaderingen 8 april 2010"

Transcriptie

1 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie Werkvergaderingen 8 april Vrstellen van indicatren KULeuven/Vit Deelnemers: VITO: Hans De Neve (verntschuldigd) KULeuven: Heidi Lenaerts,Benjamin Dupnt : Thierry Van Craenenbreck, Dirk Marginet KULeuven stelt een lijst van indicatren ter beschikking uit een paper G:\Technisch\Slimme netten\werkgrep Slimme netten\ DupntBenjamin.pdf die geïnspireerd is p een dcument van het Department f energy USA VITO heeft 2 suggesties vergemaakt: Mate van verdimensinering van kabels, gemiddelde belasting/max. belastbaar. Aantal slimme meters met E markt systeem (demand side management) 2. Bespreking met Eandis en Infrax Deelnemers: Eandis: Dnald Vanbeveren, Rudy Mylle, Geert Catr, Piet Lauwers Infrax: Jan Neyens, Filip Truyens : Isabelle Vanden Bn, Thierry Van Craenenbreck, Dirk Marginet 2.1. uit VIA en Pact # Reactie p indicatren Pact 2020 imv energie - december Beide teksten hebben dezelfde uitgangspunten vr slimme netten en beide activiteiten gaan pgevlgd wrden. Vermits de delstellingen in elkaars verlengde liggen, is het wenselijk dat een set indicatren gebruikt kan wrden. Aandeel flexibele verbruikscntracten p distributie en transprtnet (zal in eerste instantie beperkt zijn, maar is essentieel. Vandaag heeft Elia een tiental dergelijke cntracten met grte bedrijven) Cncentratiegraad in de energiemarkt p het vlak van de elektriciteitsprductie Aandeel slimme meters Netverliezen Imprtcapaciteit en intercnnectie Indicatr rnd beschikbaarheid en betruwbaarheid van elektriciteit- en gasdistributienet (inclusief veruderde centrales) Indicatr rnd energiepslag Indicatr vr het meten van de geschiktheid van het net vr decentrale elektriciteitsprductie 2.2. Vrstelling van de indicatren die academici naar vr brengen. De vinden deze indicatren niet allemaal even relevant en verwijzen naar het LENS prject van OFGEM m de rentabiliteit en de zin van Smart Grids in perspectief te plaatsen :59 S Pagina 1 van 10

2 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie 2.3. Vrstellen van de Netbeheerders. Aantal telegelezen spanningspunten (mnitring) Aantal telebediende schakelaars Aantal telecntrle kasten Aantal AMR gemeten punten Deze indicatren zijn nu reeds beschikbaar en tnen aan dat, in vergelijking met andere Eurpese distributienetten, het Vlaamse distributienet al vrij smart is. De Indicatr verliezen wrdt dr de sterk in twijfel getrkken. Deze indicatr met genuanceerd wrden. Het is wel z dat verliezen zullen stijgen in gebieden waar een verscht is aan DP; echter, p de glbale cijfers zal dit nauwelijks merkbaar zijn. De schmmelingen zijn meer het gevlg van de afname die cnjunctureel afhankelijk is en het investeren in nieuwe kabels waarbij de keuze van de sectie geptimaliseerd is dr niet enkel te kijken naar de initiële investering maar tevens naar de geactualiseerde tekmstige netverliezen. Resultaat is keuze sectie van kabel die tevens een grtere nthaalcapaciteit vr decentrale prductie heeft. (vrziend). ziet, weliswaar met de ndige interpretatie, de verliezen als een interessante indicatr die een evaluatie telaat van de uitgangspunten van VIA en Pact 2020, nl. dat er meer decentrale prductie met kmen p maat van de afname. De cnclusies meten wrden gemaakt nadat de resultaten bekend zijn. Ok een nverhpte slechte evlutie van deze indicatr is relevant. heeft de pmerking gemaakt dat het installeren van slimme meters p zich geen del is. He slim ze k zijn, als er met de gemeten gegevens verder niets gebeurt blijft het Grid wat het was Andere vrstellen en pmerkigen p de werkvergadering van 15 maart 2010 Vrstellen vr indicatren: Pwer Quality (reactieve energie) Gerealiseerde intelligente kppeling tussen prductie en (stuurbaar) verbruik f pslag (VPP) maar dit is in principe geen taak vr distributie Opmerkingen: Netverliezen p zich vrmen een gede indicatr vr de efficiëntie van het net en haar gebruik. Het kan echter geen delstelling zijn m deze indicatr naar een absluut minimum te krijgen mdat dit leidt tt een zeer lkaal beheer van vraag en aanbd wat in tegenspraak is met de vrije marktwerking en niet leidt tt een maximalisatie van het gebruik van decentrale prductie. Indicatr Aantal afschakelbare lasten waardr eerder de flexibiliteit wrdt gemeten en de mate waarin er mgegaan kan wrden met nverwachte prductie. Naast aantal is k de capaciteit belangrijk (gemiddeld per gebruiker, gedeelte net, per leverancier, per netbeheerder). Met men dan niet eerder spreken van stuurbare lasten m een piekvraag te kunnen creëren? Geïnjecteerde energie afkmstig van kleine PV installaties wrdt vandaag niet gemeten en zrgt vr prblemen bij balancing en netuitbating. Kan het principe van bijdrage aan de regeling (zals van tepassing p het net van Elia) k bestudeerd wrden vr het lager spanningsniveau? 2.5. Samengevat De den cncrete vrstellen die eenvudig implementeerbaar zijn, en waarmee kan gestart wrden. Ze dekken evenwel slechts een beperkt gebied van de verwachte effecten af. Daarnaast met vlgens de ergens k de kst van de netmbuw meegenmen wrden als indicatie vr het slimmer netbeheer. wil k nagaan welke indicatren er internatinaal weerhuden wrden. We streven met Smart Grids naar een betere benutting van het net. Om een idee te krijgen ver de evlutie en waar welke investeringen ndig zijn met er eerst gemeten wrden p alle transfrmatiepunten en injectiepunten (k bij kleine DP). De gerapprteerde data ver verliezen (en eventueel de methdlgie) met herbekeken wrden :59 S Pagina 2 van 10

3 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie Nieuwe technlgieën meten ingezet wrden m te vrkmen dat de tenemende decentrale prductie pgetransfrmeerd wrdt m verbruikt te wrden p een naburig net. Op het LS net en p het MS net meten er (betaalbare) ideeën uitgewerkt wrden m de centrale injectie te vervangen dr lkale prductie met demand side management.er meten nieuwe initiatieven naar vr gebracht wrden m aansluitbaarheid en benutting van decentrale prductie te verbeteren. Regelbare distributietransfrmatren zijn erg duur en ver de inzet en gebruik van pties in de slimme meters wrdt bij vrkeur de uitkmst van de prefprjecten afgewacht. In bijgevegde tabel zijn de indicatren uit VIA, Pact 2020 en de gemaakte vrstellen van de ndergebracht in de lijst die dr KULeuven wrdt vrgesteld. Tevens is ter discussie een klm tegevegd met een aantal bedenkingen en vrstellen van de. De stelt vr vrzichtig van start te gaan met een beperkt aantal, relatief eenvudig meetbare indicatren; deze lijst kan aangevuld wrden p basis van internatinale ervaringen Vrstellen van acties Intern verleg welke indicatren vrgesteld wrden week 16 Weerhuden cnsulteren p de website met vraag vr reactie Telichting presenteren aan de werkgrep p 10 mei Ontbreekt er geen indicatr die aangeeft welke tegevegde waarde elke ingezette eur heeft p het vlak van bijkmende decentrale prductie? Vraag m reactie herhalen na vrstelling Benchmarking in andere EU landen Akkrd ver gebruik van vrlpige set indicatren verkrijgen p WG-vergadering 21 juni :59 S Pagina 3 van 10

4 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie aanbevlen dr uit VIA vrgesteld dr vrgesteld dr I. Enable infrmed participatin by custmers Advanced Meters 1A: Number f advanced meters installed Aantal AMR gemeten punten Aantal AMR gemeten punten (MS en HS) 1B: Percentage f ttal demand served Aandeel slimme meters Aandeel slimme meters (LS) by advanced meters Dynamic Pricing Signals 2A: The fractin f custmers served by Aandeel flexibele RTP tariffs verbruikscntracten 2B: The fractin f lad served by RTP tariffs Smart Appliances 3A: Ttal yearly retail sales vlume fr purchases f smart appliances [ ] 3B: Ttal lad capacity in each cnsumer categry that is actually r ptentially mdified by behaviurs f smart appliances [MW] Demand Side Management 4A: Fractin f cnsumers cntributing in DSM [%] 4B: Percentage f cnsumer lad capacity participating in DSM [MW/MW] 4C: Ptential fr time shift (befre startup and during peratin) [h] Prsumer 5A: Ttal electrical energy lcally (decentralised) prduced versus ttal electrical energy cnsumed [MWh/MWh] 5B: Minimal demand frm grid (maximal wn prductin) versus maximal demand frm the grid (wn prductin is zer) [MW/MW] 5C: Fractin f time prsumer is net prducer and cnsumer [h/h] :59 S Pagina 4 van 10

5 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie aanbevlen dr II. Accmmdate all generatin and strage ptins Distributed Generatin and 6A: Amunt f prductin generated by Strage lcal, distributed generatin (MW/MW) uit VIA (wrdt in deel Duurzame energieprductie pgevlgd) vrgesteld dr vrgesteld dr (wrdt in deel Duurzame energieprductie pgevlgd) 6B: Ptential fr direct electrical energy strage relative t daily demand fr electrical energy [MWhel/MWhel] 6C: Indirect electrical energy strage thrugh the use f heat pumps: time shift allwed fr heating/cling [h] Energiepslag PHEVs DER Intercnnectin 7A: The ttal number and percentage shares f n-rad light-duty vehicles, cmprising PHEVs 7B: Percentage f the charging capacity f the vehicles that can be cntrlled (versus the charging capacity f the vehicles r the ttal pwer capacity f the grid) [MW/MW] 7C: Percentage f the stred energy in vehicles that can be cntrlled (versus the available energy in the vehicles r the ttal energy cnsumptin in the grid) [MWh/MWh] 7D: Number f charging pints that are prvided t charge the vehicles 8A: The percentage f grid peratrs with standard distributed resurce intercnnectin plicies :59 S Pagina 5 van 10

6 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie aanbevlen dr III. Sell mre than kwhs New Energy Services Flexibility Custmer Chice Supprt Mechanisms Interperability Maturity Level 9A: Number f custmers served by ESCO s 9B: Number f additinal energy services ffered t the cnsumer 9C: Number f kwh that the cnsumer saves in cmparisn t the cnsumptin befre the energy service 10A: The number f custmers ffering flexibility t aggregatrs 10B: The flexibility that aggregatrs can ffer t ther market players [MWh] 10C: The time that aggregatrs can ffer a certain flexibility [h] 10D: T what extent are strage and DG able t prvide ancillary services as a percentage f the ttal ffered ancillary services 10E: Percentage f strage and DG that can be mdified vs. tal strage and DG [MW/MW] 11A: Number f tariff plans available t end cnsumers 12A: The average percentage f smart grid investment that can be recvered thrugh rates r subsidies 12B: The percentage f smart grid investment cvered by external financing 13A: The weighted average maturity level f interperability realised amng electricity system stakehlders uit VIA Energiepslag vrgesteld dr Aantal telecntrlekasten vrgesteld dr Aantal prductie-installaties die deelnemen aan netndersteuning :59 S Pagina 6 van 10

7 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie aanbevlen dr IV. Prvide pwer quality fr the 21 st Century Pwer Quality 14A: Amunt f vltage variatins in the grid [RMS] 14B: Time f a certain vltage variatin [h] 14C: The percentage f custmer cmplaints related t pwer quality prblems (excluding utages) Required Pwer Quality 15A: Range f frequencies [Hz] cntracted and range f vltages [V] cntracted Micrgrids 16A: The number f micrgrids in peratin. 16B: The capacity f micrgrids [MW] 16C: The ttal grid capacity f micrgrids t the capacity f the entire grid [MW/MW] uit VIA vrgesteld dr vrgesteld dr Aantal PQ-klachten per netgebruikers :59 S Pagina 7 van 10

8 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie aanbevlen dr uit VIA vrgesteld dr vrgesteld dr V. Optimise assets and perate efficiently T&D Autmatin 17A: Percentage f substatins applying Geschiktheid van het net Zie 21A autmatin technlgies vr decentrale prductie Dynamic Line Rating 18A: Number f lines perated under dynamic line ratings 18B: Percentage f kilmeters f transmissin circuits perated under dynamic line ratings [km] 18C: Yearly average transmissin transfer capacity expansin due t the use f dynamic (versus fixed) line ratings [MW-km] Capacity Factrs 19A: Yearly average and peak generatin capacity factr (%) 19B: Yearly average and average peak capacity factr fr a typical kilmeter f transmissin line (%-km per km) 19C: Yearly average and average peak distributin transfrmer capacity factr (%) Efficiencies 20A: Efficiency f generatin facilities [energy utput (MWh) / energy input (MWh)] 20B: Energy lsses in transmissin and distributin [MWh/year] Netverliezen Netverliezen Kst/pbrengst :59 S Pagina 8 van 10

9 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie aanbevlen dr uit VIA VI. Operate resiliently t disturbancies, attacks and natural disasters Advanced Sensrs 21A: Number (r percentage) f grid Geschiktheid van het net elements (substatins, switches, ) that vr decentrale prductie can be remtely mnitred and cntrlled in real-time Infrmatin Exchange T&D Reliability 21B: The percentage f substatins pssessing advanced measurement technlgy 21C: The number f applicatins supprted by these varius measurement technlgies 22A: Ttal SCADA pints shared per substatin (rati) 22B: Fractin f transmissin-level synchrphasr measurement pints shared multilaterally (%) 22C: Perfrmance (bandwidth, respnse speed, availability, adaptability, ) f the cmmunicatin channels twards grid elements 23A: SAIDI represents the average number f minutes custmers are interrupted each year [Minutes] 23B: SAIFI represents the ttal number f custmer interruptins per custmer fr a particular electric supply system [Interruptins] 23C: CAIDI represents the average utage duratin that a custmer experiences [Minutes] 23D: MAIFI represents the ttal number f custmer interruptins per custmer Geschiktheid van het net vr decentrale prductie Geschiktheid van het net vr decentrale prductie Beschikbaarheid en betruwbaarheid van E/G distributienet Beschikbaarheid en betruwbaarheid van E/G distributienet Beschikbaarheid en betruwbaarheid van E/G distributienet Beschikbaarheid en betruwbaarheid van E/G vrgesteld dr Aantal telebediende schakelaars Aantal telegelezen spanningspunten (mnitring) vrgesteld dr Aandeel telebediende schakelaars Aandeel telegelezen spanningspunten SAIDI :59 S Pagina 9 van 10

10 Verslag vrbereiding werkgrep netbeheer en decentrale prductie Standards in telecmmunicatin infrastructure lasting less than five minutes fr a particular electric 24A: The cmpliance f electric pwer industries with Eurpean and internatinal telecmmunicatin standards and prtcls. distributienet :59 S Pagina 10 van 10

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 december 2011. met betrekking tot Functionaliteiten slimme meters Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie