TAALGERICHT NAAR WERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAALGERICHT NAAR WERK"

Transcriptie

1 in opdracht van het Huis van het Nederlands Antwerpen TAALGERICHT NAAR WERK EEN KADER VOOR DE INTEGRALE AANPAK VAN TAAL & VAK IN CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS EN IN 4 E GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS KORTE INLEIDING voor directies en docenten Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

2 Inhoudstafel 1 Inleiding 2 Huidige situatie 2.1 Probleemstelling 2.2 Gewenste situatie 3 Oplossing: geïntegreerd vakonderwijs 4 Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van geïntegreerd vakonderwijs Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

3 1 INLEIDING uitval van taalzwakke cursisten als aanleiding De aanleiding voor het project Van Geïntegreerd Onderwijs naar Werk is het alarmerende signaal van CVO en het secundair onderwijs dat ze steeds meer worden geconfronteerd met taalzwakke cursisten 1 die door een beperkte kennis van het Nederlands problemen ondervinden om een opleiding gericht op werk te volgen. Problemen die door tal van centra worden aangehaald, zijn dat de cursisten de uitleg en de instructies van de vakdocent niet begrijpen, een beperkte woordenschat hebben, geen heldere antwoorden op toetsen of examens kunnen formuleren, weinig participeren aan gesprekken in de klas, niet volwaardig aan groepswerk met Nederlandstalige cursisten kunnen deelnemen. Bijkomende vragen die directies en vakdocenten zich stellen, zijn of taalzwakke cursisten geen gevaar op de stagevloer en later op de werkvloer vormen en of ze niet beter eerst goed Nederlands zouden leren voor ze met een opleiding beginnen. Dit zijn begrijpelijke reacties van directies en vakdocenten die worden geconfronteerd met een nieuw fenomeen in onze maatschappij: een doorstroom van laagtaalvaardige of anderstalige cursisten die geen perfect Nederlands spreken. Nochtans hebben alle cursisten al een basiskennis 2 Nederlands verworven en velen zelfs meer dan enkel dit basisniveau. schooltaal en tekort aan ondersteuning als oorzaken Dat het voor cursisten die slechts een basiskennis Nederlands hebben verworven moeilijk is om een opleiding te volgen, lijkt aannemelijk. Maar hoe komt het dat cursisten die een redelijke kennis van het Nederlands hebben er niet in slagen om een beroepsgerichte opleiding te volgen? Eén van de reeds bekende oorzaken is de schooltaal. De taal die op school wordt gehanteerd in instructies en teksten is veel abstracter dan de alledaagse taal waarmee cursisten in het gewone leven worden geconfronteerd. Dit kan echter niet de enige oorzaak zijn. Als we het probleem van naderbij bekijken dan blijkt dat taalzwakke cursisten nauwelijks de nodige taalondersteuning van vakdocenten krijgen. Terwijl het als een paal boven water staat dat laagtaalvaardige cursisten zonder de nodige taalondersteuning van de vakdocent niet op een volwaardige manier aan het onderwijs kunnen deelnemen. Men kan ervan uitgaan dat het de taak is van élke docent om aan cursisten de nodige taalondersteuning aan te bieden en hen te begeleiden bij het bevorderen van hun taalontwikkeling. Taal leren is immers een proces van levenslang leren en moet ook verder worden geoefend en begeleid na de NT2 3 -klas. In de praktijk blijkt echter 1 Om de communicatie te vergemakkelijken wordt in dit document de benaming cursist gebruikt om cursisten én leerlingen aan te duiden. 2 A2/Waystage (1.2). Zie bijlage Vergelijkend overzicht niveaus Nederlands Tweede Taal. 3 Nederlands als Tweede Taal Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

4 dat veel vakdocenten tijdens de lerarenopleiding niet de handvatten hebben aangereikt gekregen om de nodige ondersteuning te geven bij het taalverwervingsproces van taalzwakke cursisten. Ze weten niet hoe ze met taalzwakke cursisten moeten omgaan en beschikken niet over geschikte taalinstrumenten die vereist zijn om taalzwakke cursisten hun einddoel - het behalen van een beroepskwalificatie - te doen bereiken. opzet project Deze twee hoofdproblemen - een deficiënte taalvaardigheid en het gebrek aan voldoende taalondersteuning - leiden ertoe dat veel cursisten vroegtijdig afhaken, anderen net de eindmeet niet halen en/of na het afstuderen blijvende taalproblemen ondervinden in de reële werkcontext. De uitdaging is Hoe kunnen we ervoor zorgen dat taalzwakke cursisten op een volwaardige en succesvolle manier aan onderwijs en later aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen? Concreet: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de taalontwikkeling van taalzwakke cursisten tijdens de vakopleiding vooruitgaat? en Hoe kunnen we directies en vakdocenten ondersteunen om de noodzakelijke taalondersteuning aan taalzwakke cursisten te geven?. Het Huis van het Nederlands Antwerpen start in 2006 (november 2006 oktober 2007) met het project Van Geïntegreerd Onderwijs naar Werk om schooldirecties, docenten en cursisten hierin tegemoet te komen. Onder geïntegreerd vakonderwijs verstaan we onderwijs waarbij zowel taal- als vakkennis vanuit de beroepscontext wordt aangeleerd. In geïntegreerd vakonderwijs wordt taal meteen geleerd en toegepast in de beroepscontext. Hierdoor blijft het geleerde beter hangen en kan het beter worden geconsolideerd. Het project bestaat uit een samenwerkingsverband tussen het Huis van het Nederlands Antwerpen, SCVO Sité, SCVO SIVO, Leonardo Lyceum, VDAB en Linguapolis. doelgroep project De doelstellingen van het project zijn op 3 niveaus gericht: op het niveau van de directie - een kader voor geïntegreerde trajecten ontwikkelen dat toepasbaar en implementeerbaar is in verschillende centra - een draaiboek/stappenplan ontwikkelen voor directies/coördinatoren om hen op weg te zetten bij de implementatie van een taalbeleid op school - een exemplarisch taalbeleidsplan uitwerken op het niveau van de vakdocenten een draaiboek/stappenplan ontwikkelen voor vakdocenten om hen op weg te zetten bij de implementatie van geïntegreerd vakonderwijs op school op het niveau van de cursisten - beroepsgerichte opleidingen toegankelijker maken voor taalzwakke cursisten Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

5 - de taalontwikkeling van deze cursisten stimuleren en de taalvaardigheid verhogen - de slaagkansen van deze cursisten verhogen door de kwaliteit van het taalbeleid in beroepsgerichte opleidingen te verbeteren partners project Er nemen twee pilootcentra 4 deel aan het project: SCVO SIVO afdeling Haartooi Hulpkapper en het Leonardo Lyceum vierde graad secundair onderwijs opleiding Gediplomeerde Verpleegkunde. Tijdens het project krijgen zij respectievelijk taalondersteuning van SCVO Sité en VDAB in de vorm van Nederlands op de Opleidingsvloer voor de cursisten. Verder krijgen de centra organisatorische en didactische ondersteuning bij de implementatie van geïntegreerd vakonderwijs van SCVO Sité, VDAB, het Huis van het Nederlands Antwerpen en Linguapolis. De twee centra bevinden zich qua taalbeleid in een verschillende fase. SCVO SIVO is al enkele jaren bezig met acties rond taalbeleid. Het Leonardo Lyceum staat nog in de prille beginfase. projectresultaten Het project resulteert in een kader voor de integrale aanpak van taal en vak in beroepsgerichte opleidingen. De publicatie geeft handvatten aan directies/coördinatoren en de taal- en vakdocenten om taalbeleid en geïntegreerd vakonderwijs binnen de eigen school te implementeren. De publicatie bestaat uit drie luiken: - Het eerste luik biedt een beschrijving van de beginsituatie en geïntegreerd vakonderwijs als oplossing. - Het tweede luik bevat stappenplannen voor directies/coördinatoren om geïntegreerd vakonderwijs organisatorisch en didactisch te implementeren en een stappenplan voor het schrijven van een taalbeleidsplan. - Het derde luik bestaat uit stappenplannen voor de vakdocenten om geïntegreerd vakonderwijs organisatorisch en didactisch te implementeren. Hierbij hoort ook een aantal instrumenten die kunnen worden ingezet en beschrijvingen van verschillende voorbeelden van good practice. Toch is het voor alle actoren interessant om de drie delen door te nemen om een totaalbeeld van de implementatie van geïntegreerd vakonderwijs te krijgen. In het hoofdstuk twee wordt de huidige situatie toegelicht om de problematiek van taaldeficiëntie en het tekort aan ondersteuning van vakdocenten beter te kunnen plaatsen. In het derde hoofdstuk worden de principes en de voordelen van geïntegreerd vakonderwijs uiteengezet. 4 In dit document worden de term centrum gehanteerd als verzamelnaam voor CVO en de 4 de graad secundair onderwijs. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

6 2 HUIDIGE SITUATIE 2.1 Probleemstelling problemen op het niveau van de cursisten De talige problemen van taalzwakke cursisten die zich in de klas én op stage voordoen zijn begripsproblemen bij mondelinge instructies en mondelinge uitleg, problemen om zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit te drukken, een beperkte woordenschat, moeilijkheden om concrete maar vooral beschouwelijke teksten te lezen, problemen bij deelname aan groepswerk, begripsproblemen bij toets- en examenvragen, het helder verwoorden van antwoorden op toetsen en examens, enzovoorts. Door een combinatie van deze problemen kunnen cursisten niet functioneren in de schoolse context en is het zeer moeilijk om een opleiding in het volwassenen- of secundair onderwijs te volgen. De oorzaken van de taaldeficiëntie zijn van velerlei aard. - Op de eerste plaats is er een groot verschil tussen de schooltaal die in opleidingen wordt gehanteerd tegenover de alledaagse taal die cursisten buiten de opleiding gebruiken. Schooltaal is veel abstracter dan de taal die we in het gewone leven buiten de school gebruiken. Woorden als weergeven, toelichten, vergelijken, leer je niet in alledaagse gesprekken. Ook in gewone NT2-trajecten worden cursisten niet expliciet getraind in schooltaal. Voor alle taalzwakke cursisten ongeacht hun herkomst kan schooltaal een struikelblok vormen. - Een tweede belangrijke oorzaak is dat het taalgebruik in vakopleidingen niet altijd is aangepast aan laagtaalvaardige of anderstalige cursisten. De vakdocent en de medecursisten spreken te snel, ze gebruiken dialectwoorden, het taalgebruik dat ze hanteren is moeilijk, enzovoorts. Een bijkomende oorzaak is dat anderstalige cursisten in de veilige omgeving van de NT2-klas voortdurend ondersteuning krijgen van de taaldocent. In het vakonderwijs is dit meestal veel minder het geval. - Een derde oorzaak kan zijn dat de taalvereisten om met een opleiding te starten veel hoger liggen dan het behaalde niveau Nederlands van de cursist. Bijvoorbeeld: voor een cursist met het basisniveau 5 Nederlands zal het zeer moeilijk zijn - zoniet onmogelijk - om met de opleiding Gediplomeerde Verpleegkunde te starten. Centra mogen officieel geen cursisten weigeren die een te laag taalvaardigheidsniveau hebben. Ze mogen wél cursisten advies geven om eerst nog extra Nederlands te volgen, bij voorkeur in een talig beroepsgericht voortraject. Momenteel zien we dat sommige centra nog niet hebben gereflecteerd over de taalvaardigheidsvereisten en/of dit advies niet geven óf dat er cursisten zijn die ondanks het advies toch met de vakopleiding willen starten. 5 Het basisniveau is A2/Waystage. Zie bijlage Vergelijkend Overzicht niveaus Nederlands Tweede Taal. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

7 problemen op het niveau van de vakdocenten Momenteel wordt er door de meeste vakdocenten nauwelijks de nodige taalondersteuning gegeven. Toch zijn er veel vakdocenten die taalzwakke cursisten deze ondersteuning willen geven. In de praktijk blijkt echter dat vakdocenten zich vaak onzeker voelen. De oorzaak van hun onzekerheid is dat ze tijdens hun lerarenopleiding niet de knowhow hebben meegekregen om met taalzwakke cursisten om te gaan en om binnen de vaklessen aan het taalverwervingsproces van cursisten te werken. Of omdat ze hierover geen extra nascholing hebben gevolgd. Vakdocenten voelen zich hierdoor onbekwaam om deze taalproblematiek eigenhandig en zonder ondersteuning aan te pakken. Ze vragen om de nodige ondersteuning. problemen op het niveau van de directie Sommige centra beseffen dat taalzwakke cursisten problemen hebben om het onderwijs te volgen, maar ze zien niet in hoe zij ertoe zouden kunnen bijdragen om dit probleem op te lossen. Ze leggen de verantwoordelijkheid volledig bij de cursist en gaan ervan uit dat de taalzwakke cursist eerst zijn taalvaardigheid zelf moet verhogen door extra taalcursussen te volgen en dan pas met de vakopleiding te starten. De gevolgen hiervan zijn een grote uitval bij het begin van de eerste module of zelfs later in de opleiding. Andere centra gaan hun taalvaardigheidsvereisten lager leggen. Ze zien taalproblemen door de vingers zodat cursisten afstuderen met een te laag taalniveau en het probleem naar de werkvloer verschuift. problemen op macroniveau Een negatief gevolg van de beperkte taalvaardigheid van taalzwakke cursisten en het gebrek aan gepaste en structurele ondersteuning van vakdocenten is een vroegtijdige uitval op de opleidingsvloer. Cursisten starten met een opleiding, maar beseffen onderweg dat ze absoluut niet kunnen volgen en haken af. Taaldeficiëntie leidt ook op de stagevloer en op het werk tot problematische situaties. Hoe gaat men op de werkvloer om met collega s die instructies niet of onvoldoende begrijpen? Hoe gaat men in kapperszaken om met kappers die de wensen van het cliënteel onvoldoende of verkeerd begrijpen? Hoe gaat een kinderdagverblijf om met een verzorger die de ouders van een kind onvoldoende begrijpt? Hoe gaat een ziekenhuis om met stagiairs die door talige problemen de instructies of de uitleg van het ziekenhuispersoneel onvoldoende begrijpen en hierdoor verkeerde medicatie toedienen? Taaldeficiëntie kan vergaande gevolgen hebben. Het verstoort de sociale communicatie op het werk waardoor taalzwakke stagiairs of werknemers niet worden aanvaard met als gevolg uitsluiting. Een tekort aan taalvaardigheid kan zelfs leiden tot onveiligheid op het werk. Denk maar aan de verpleger die omwille van begripsproblemen verkeerde medicatie toedient. Ook op het werk is goede functionele taalvaardigheid dus een noodzaak en een vereiste. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

8 Als centra geen stappen ondernemen om cursisten te ondersteunen in hun taalontwikkeling tijdens de opleiding, dan komen cursisten vaak in een vicieuze cirkel terecht. Na een eerste mislukking gaan cursisten meestal op zoek naar een andere opleiding, waar ze opnieuw worden geconfronteerd met dezelfde problemen, met als gevolg dat ze opnieuw uitvallen, enzovoorts. Hierdoor komen ook nieuwkomers in een watervalsysteem terecht. Het watervalsysteem zorgt voor demotivatie en frustratie bij cursisten, maar erger is dat ze nooit het beroep leren waarvoor ze over de Elders Verworven Kwalificaties (EVK) of de Elders Verworven Competenties (EVC) beschikken. Of nog erger dat ze op de arbeidsmarkt nergens worden aangenomen en in de werkloosheid terechtkomen. De regering stelt nochtans alles in het werk om meer mensen toe te leiden naar jobs en meer bepaald naar knelpuntberoepen. Veel taalzwakke en/of anderstalige cursisten met de juiste capaciteiten en relevante werkervaring kiezen voor een opleiding die leidt tot deze knelpuntberoepen, maar slagen er niet in om hun eindperspectief tewerkstelling te behalen omwille van taalproblemen en onvoldoende taalbegeleiding tijdens een opleiding in CVO. 2.2 Gewenste situatie doelstellingen Betekent dit dat we taalzwakke cursisten omwille van de vele problemen op de opleidingsvloer en de veiligheid op het werk moeten mijden in het onderwijs of dat we hen moeten afrekenen op basis van hun gebrekkige taalvaardigheid? Of betekent dit dat we ons flexibel moeten opstellen en taalproblemen door de vingers moeten zien? Integendeel, we moeten de oorzaken van de taalzwakheid uitschakelen. - Allereerst dienen centra te worden gesensibiliseerd om aan taalvaardigheid van álle cursisten te werken. Voorbeelden van good practice moeten in de kijker worden gezet. Momenteel zien we dat tal van centra in het volwassenen- en secundair onderwijs reeds met veel enthousiasme het initiatief hebben genomen om te werken aan de taalvaardigheid van hun cursisten én zelf een taalbeleid op poten hebben gezet. Dit zijn voorbeelden van good practice voor centra die de stap naar taalvaardigheidsonderwijs in de toekomst willen ze zetten. Zij zijn rolmodellen en kunnen een voortrekkersrol vervullen voor alle Vlaamse centra. - Na het sensibiliseren is het noodzakelijk om organisatorische en didactische ondersteuning en instrumenten aan directies, coördinatoren, vakdocenten aan te bieden zodat ze binnen de vakles aan taalontwikkeling kunnen werken. Ook taaldocenten hebben specifieke ondersteuning nodig. Ze moeten bijvoorbeeld leren hoe ze makkelijker kunnen worden opgenomen in het beroepsgericht centrum en hoe ze op een voorzichtige manier opbouwende manier feedback kunnen geven aan vakdocenten. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

9 - Een derde doelstelling die gepaard gaat met de twee vorige en zeker niet minder belangrijk is, is dat docenten cursisten strategieën aanreiken om taal te leren, hen stimuleren en activeren om binnen én buiten de opleiding zelfstandig en met verantwoordelijkheidszin aan hun eigen taalontwikkeling te werken. - Een vierde doelstelling is dat beroepsgerichte centra en centra die NT2 aanbieden de handen in elkaar slaan en nauw samenwerken om taalondersteuning aan te bieden. In de eerste plaats gaat het dan om het aanbieden van talige trajecten binnen de beroepscontext en vakopleiding, maar ook om didactische uitwisseling en ondersteuning. Door al deze acties kan het doel op lange termijn worden bereikt, namelijk dat cursisten worden opgeleid tot zelfstandige werknemers en geëmancipeerde burgers die talig sterk genoeg zijn om zowel op professioneel áls op maatschappelijk vlak goed te kunnen functioneren en hun taalproblemen zelf te kunnen oplossen. geïntegreerd vakonderwijs als oplossing Een les die goede en minder goede praktijkvoorbeelden ons leren, is dat er op voorhand goed moet worden nagedacht over de vorm waarin taalondersteuning wordt aangeboden. Bij centra die pas beginnen met taalvaardiger onderwijs zien we dat ze geneigd zijn om te kiezen voor extra taalcursussen en taalondersteuning naast de vakopleiding. Dit gebeurt vanuit de optiek ze moeten eerst goed Nederlands leren. Hierdoor blijft taalondersteuning vaak aan de zijlijn van de opleiding staan. Het wordt verengd tot een zaak van de taaldocent en de taalzwakke cursisten. Vakdocenten bekijken taalvaardigheid als iets dat buiten hun bevoegdheid en takenpakket valt. Taalondersteuning wordt bij wijze van spreken een cursus Eerste Hulp bij Taalproblemen, wat regelrecht ingaat tegen de aard van taalverwerving. Het verwerven van taal is een proces van levenslang leren dat door het hele centrum en alle docenten op een structurele manier moet worden aangepakt. Een centrum kan dit door gedurende de hele vakopleiding geïntegreerd vakonderwijs aan te bieden. Dit betekent onderwijs waarbij taal en vak vanuit de beroepscontext worden aangeleerd en toegepast waardoor een betere consolidering wordt gegarandeerd. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende vormen van geïntegreerd vakonderwijs. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

10 3 OPLOSSING: GEÏNTEGREERD VAKONDERWIJS Op basis van de ervaringen van de twee pilootcentra en op basis van gesprekken met andere centra die geïntegreerd vakonderwijs implementeren, werd duidelijk dat centra op knelpunten stoten die ze zelf niet kunnen oplossen. Zij willen structurele oplossingen voor deze specifieke problemen en een invulling van specifieke voorwaarden bij de implementatie van geïntegreerd vakonderwijs. Enkel het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs kan deze noodzakelijke voorwaarden invullen. Eerst wordt geïntegreerd vakonderwijs in kaart gebracht om de voordelen van geïntegreerd vakonderwijs, de praktische organisatie ervan, de knelpunten en de voorwaarden die moeten worden ingevuld beter toe te lichten. geïntegreerd vakonderwijs Vele centra zijn zich bewust van de taalproblematiek in hun centrum en zijn gemotiveerd om er iets aan te doen. Het probleem is dat ze vaak niet precies weten hoe ze taaldeficiëntie moeten aanpakken. In eerste instantie denken ze bij taalondersteuning van laataalvaardige cursisten aan een algemene extra taalcursus buiten het centrum of aan extra taallessen binnen het centrum maar wel ná de lesuren. Centra doen dit vanuit de denkpiste dat de taalsterkere cursisten zeker geen nadelen of last mogen ondervinden van de talige maatregelen. Taalzwakke cursisten worden verder geholpen en de lessen worden niet te veel onderbroken. Deze visie is begrijpelijk, maar het is zeker niet de ultieme oplossing om structureel aan taalvaardigheid te werken. Taal en vak blijven op die manier als aparte vakken of disciplines naast mekaar staan, waardoor er geen of weinig transfer van de taalles naar de vakles en vice versa plaatsvindt. Bovendien is taalleren een proces van levenslang leren dat ook buiten de taallessen moet worden gevoed en ondersteund. Om de transfer mogelijk te maken is er nood aan geïntegreerd vakonderwijs. Voor nieuwe Vlamingen is het Nederlands belangrijk om in verschillende situaties te kunnen participeren. Taalopleidingen dienen daarom zeer doelgericht en functioneel te zijn. Ze moeten ervoor zorgen dat nieuwe Vlamingen zeer snel zelfstandig kunnen functioneren in die situaties die voor hen belangrijk zijn. Een van de contexten die voor hen van belang is, is de context opleiding en werk. Om een opleiding te kunnen volgen en werk te vinden hebben zij taal nodig. Taal is voor nieuwe Vlamingen binnen deze context een middel om een ander doel te bereiken, namelijk het volgen van een opleiding die leidt tot tewerkstelling. Taallessen voor deze doelgroep dienen daar dan ook op te worden afgestemd. Dit kan via de inhouden van taallessen die voorbereiden op het volgen van een specifieke vakopleiding. Dit kan ook via geïntegreerd vakonderwijs waarbij nieuwe Vlamingen worden ondergedompeld in het taalbad dat een vakopleiding biedt. Starten met de vakopleiding wordt het best niet te lang uitgesteld. Ervaring leert ons dat ze anders hun opleidingstraject vroegtijdig stopzetten. Cursisten snel toelaten tot een vakopleiding én de taalrijke omgeving als een taalrijke leeromgeving gebruiken, vraagt vaardigheden van de betrokken vakdocenten. Daarom moeten zij een vormingsaanbod krijgen dat hen in deze vaardigheden traint. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

11 Geïntegreerd vakonderwijs is geïntegreerd Bij de integrale aanpak van taal en vak leren cursisten zowel taal-, sociale en studievaardigheden áls vakkennis en beroepsvaardigheden vanuit de beroepscontext. Het centrum biedt vak, taal en praktijkervaring als een harmonisch geheel gedurende het gehele leertraject aan. Taal wordt niet langer in een apart taaltraject naast de opleiding aangeboden, maar de cursisten leren de taal tijdens de opleiding én vanuit het vak. praktijkervaring vak leren taal leren Figuur 1 In geïntegreerd vakonderwijs worden vak, taal en praktijkervaring als een harmonisch geheel in de opleiding aangeboden. motiverend Het einddoel van het volledige leertraject is het behalen van een beroepskwalificatie wat zorgt voor intrinsieke motivatie om taal te leren. doeltreffend Geïntegreerde trajecten hebben ten opzichte van trajecten waar eerst een algemene NT2-cursus en dan pas een vakopleiding wordt aangeboden heel wat voordelen. Het traject duurt doorgaans minder lang als het centrum vak en taal samen in één programma worden aanbiedt. Het eindperspectief het behalen van een beroepsdiploma is meteen zichtbaar. Er is veel geschikte talige input vanuit de vakcontext en er vindt interactie plaats in échte authentieke werksituaties, zodat het taalonderwijs in een betekenisvolle context kadert. De motivatie om taal te leren is groter omdat taal is ingebed in de beroepscontext met minder uitval als gevolg. verzelfstandigend Centra en scholen hebben de volgende verantwoordelijkheden: - ze focussen op taalontwikkelend onderwijs in plaats van op het afstraffen van taaldeficiëntie - ze vertrekken vanuit de talige startcompetenties van de beroepsgerichte opleiding en de einddoelen van de opleiding - ze creëren de mogelijkheid dat (nieuwe) Vlamingen tijdens de vakopleiding een taalvaardigheid kunnen ontwikkelen die voldoende is als beginnende beroepsbeoefenaar Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

12 - ze bieden (nieuwe) Vlamingen een taalrijke beroepsgerichte studiecontext aan - ze creëren bij (nieuwe) Vlamingen een succesvolle houding en leervaardigheid voor de verdere taalontwikkeling en taalredzaamheid tijdens het beroep - ze stimuleren (nieuwe) Vlamingen tot een zelfgestuurd proces van taalverwerving zodat deze niet langer docentafhankelijk zijn - ze responsabiliseren en verzelfstandigen (nieuwe) Vlamingen inzake de eigen studie- en levensloopbaan communicerende vaten Geïntegreerd vakonderwijs kan zich aandienen in verschillende vormen: taalgericht vakonderwijs, Nederlands op de Opleidingsvloer, talig beroepsgerichte neventrajecten en talig beroepsgerichte voortrajecten. We kunnen geïntegreerd vakonderwijs voorstellen als het principe van communicerende vaten. Niet alle vaten hoeven gevuld te zijn, niet alle trajecten hoeven aangeboden te worden om geïntegreerd te werk te gaan. De keuze van de trajecten die een centrum aanbiedt en de dosis hangt af van de noden van het doelpubliek en de mogelijkheden van het centrum. taalgericht vakonderwijs Nederlands op de opleidingsvloer talig beroepsgericht neventraject talig beroepsgericht voortraject geïntegreerd vakonderwijs Figuur 2 Geïntegreerd vakonderwijs werkt zoals het principe van communicerende vaten Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

13 taalgericht vakonderwijs Zoals we reeds zagen uit taaldeficiëntie zich in begripsproblemen bij mondelinge en schriftelijke instructies en de uitleg van de vakdocent, een tekort aan woordenschat en schooltaal, problemen om antwoorden helder te verwoorden, moeilijkheden om concrete en/ of beschouwelijke teksten te lezen, enzovoorts. Om deze kwestie aan te pakken, wordt er in het secundair onderwijs met succes volop geëxperimenteerd met de principes van taalgericht vakonderwijs. In het volwassenenonderwijs gebeurt dit momenteel nog te weinig. Het uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken volledig met mekaar zijn verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar de mogelijkheden om zowel het leren van het vak áls taal de nodige aandacht te geven in de vaklessen. Doordat de cursist tijdens de vaklessen de nodige taalsteun van de vakdocent krijgt aangeboden, begrijpt de cursist de lessen veel beter en hoeft de vakdocent de lat op inhoudelijk vlak niet lager te leggen. De drie pijlers van taalgericht vakonderwijs zijn het aanbieden van voldoende interactie, taalsteun en context in de vakles 6. interactie context LEREN IN INTERACTIE Wat? De cursisten worden aangezet om in interactie met de vakdocent en medecursisten te praten en schrijven over de leerstof door op een actieve manier veronderstellingen, vragen en bevindingen uit te wisselen. Waarom? Interactie geeft cursisten de kans om te praten over vakinhouden en op die manier de leerstof te verwerken. LEREN IN CONTEXT Wat? De taal wordt geleerd in voor de cursisten betekenisvolle contexten. Waarom? De context is uiterst belangrijk voor cursisten omdat eigen ervaringen of leerstof die ze ervoor al hebben geleerd als kapstok kunnen dienen om er nieuwe informatie aan vast te hangen. taalsteun LEREN MET TAALSTEUN Wat? De vakdocent biedt de cursisten talige ondersteuning bij het begrijpen van de vaklessen en bij het produceren van taal. Waarom? Om de vaklessen voor taalzwakke cursisten talig toegankelijker te maken. Figuur 3 De drie pijlers van taalgericht vakonderwijs zijn interactie, context en taalsteun 6 De principes van taalgericht vakonderwijs komen volledig overeen met de uitgangspunten van het referentiekader Dertien Doelen in een dozijn 6 (2006). Dit kader beschrijft over welke talige competenties élke docent moet beschikken. Een greep uit de taalcompetenties van dit kader zijn het aanbieden van begrijpelijk en interactief taalaanbod, het geven van voldoende feedback, het begrijpelijk formuleren van opdrachten en het toegankelijk maken van lessen door voldoende context aan te bieden. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

14 Taalgericht vakonderwijs is een vaste pijler die alle centra voor honderd procent zouden moeten aanbieden aan álle cursisten - zowel taalzwak als taalsterk. De talige ondersteuning van vakdocenten gedurende de volledige vakopleiding is immers primordiaal om het taalvaardigheidsniveau van cursisten te verhogen, alleen op die manier kan een cursist taalgericht naar werk. Hoe de vakdocent taalgericht vakonderwijs concreet kan verwezenlijken, wordt uitgebreid beschreven in het docentenluik van de publicatie. Nederlands op de opleidingsvloer Aan de pijler taalsteun kunnen we Nederlands op de opleidingsvloer (Nodo) koppelen. VDAB heeft al een grote expertise op vlak van Nodo opgebouwd. In de twee pilootscholen van dit project wordt op een succesvolle manier met Nederlands op de opleidingsvloer geëxperimenteerd. doorgaans op praktijk- of stagevloer teamspirit vak- en taaldocent samen voor de klas structureel overleg Nederlands op de opleidingsvloer duidelijke taakverdeling docenten ondersteuning van cursisten én vakdocenten remediëring en geïndividualiseerde aanpak Figuur 4 Kenmerken van Nederlands op de opleidingsvloer verschillende organisatievormen In de opleiding Hulpkapper vindt Nederlands op de opleidingsvloer plaats op de opleidings- of praktijkvloer. De vak- en taaldocent staan samen voor de klas tijdens de vakles. De vakdocent geeft de vakles en de taaldocent onderbreekt wanneer hij denkt dat cursisten begripsproblemen (kunnen) hebben. Hij onderbreekt dus enkel als het taaltekort een probleem vormt voor het volgen van de les en bijvoorbeeld niet om aan vormcorrectheid te werken. Een andere organisatievorm is Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

15 dat cursisten in het practicumlokaal tegenover de taaldocent de handelingen die ze uitvoeren verwoorden, het materiaal dat ze hanteren benoemen, vertellen waarom ze een handeling hebben gedaan, enzovoorts. Indien nodig neemt de taaldocent taalzwakkere cursisten ook apart om bepaalde lesonderdelen eerst op maat van de cursisten aan te brengen of in te oefenen. In de opleiding Gediplomeerde Verpleegkunde vindt Nodo soms plaats tijdens aparte taallessen. Zo krijgen cursisten bijvoorbeeld extra schrijftraining bij het maken van stageverslagen. De organisatie van Nederlands op de opleidingsvloer is afhankelijk van de aard van de vaklessen praktisch versus theoretisch -, de heterogeniteit qua taal en taalniveau, de beschikbare tijd voor Nodo, enzovoorts. Nederlands op de opleidingsvloer kan hierdoor verschillende organisatievormen aannemen. In de bijlage lichten we de meest voorkomende vormen van Nodo toe die in de praktijk worden toegepast. remediërend en niet certificerend Nodo is remediërend van aard. De taaldocent gaat in principe enkel in op taalproblemen die zich tijdens de vakles stellen. Aangezien het gaat om specifieke taalproblemen van individuele cursisten tijdens een bepaalde vakles, leent Nodo zich er niet toe om te worden georganiseerd als een gewone module NT2 waar docenten gebonden zijn aan de eindtermen. Bij Nodo is het niet de bedoeling dat de cursisten een hoger taalniveau op de ERK 7 -schaal bereiken. Het doel is dat ze voldoende ondersteuning krijgen om de vaklessen te kunnen volgen. snelle en directe feedback Omdat Nodo tijdens de vakles, direct voor of na de vakles plaatsvindt, is er sprake van een snelle en directe feedback en ondersteuning van de cursisten. structureel overleg De inhoud van Nederlands op de opleidingsvloer is gebaseerd op de inhoud van de vaklessen en op zeer cursistgebonden taalproblemen. Hierdoor verschilt de inhoud en de vorm van Nederlands op de opleidingsvloer in principe elk semester opnieuw. Dit impliceert telkens weer structureel overleg tussen vak- en taaldocent en de nodige vrijstellingen om samen de vak- en taallessen in te vullen, voor te bereiden en natuurlijk ook na te bespreken. duidelijke taakverdeling en teamspirit Als vak- en taaldocent samen op de opleidings- of praktijkvloer staan, is er bovendien een zeer duidelijke taakverdeling tussen vak- en taaldocent én teamspirit noodzakelijk. Ook hier is structureel overleg nodig. Het is vanzelfsprekend dat tijdens de vakles het vak primeert en niet de taal. De taaldocent mag de vakles niet overnemen, maar hij moet wel de kans krijgen om voldoende taalsteun te geven. Goede afspraken, taakafbakening en een prima verstandhouding is dus de boodschap. 7 Europees Referentiekader. Zie bijlage Vergelijkend Overzicht niveau Nederlands Tweede Taal. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

16 didactische ondersteuning van de vakdocent Nederlands op de opleidingsvloer bestaat enerzijds uit taalondersteuning voor taalzwakke cursisten en anderzijds didactische ondersteuning voor de vakdocent. Het geven van didactische NT2-tips aan de vakdocent behoort tot het takenpakket van de taaldocent en is een essentieel onderdeel van overleg. Er wordt vaak aangenomen dat Nederlands op de opleidingsvloer op lange termijn uitdovend werkt. De vakdocent zou na een lange periode van intense coaching door de taaldocent in staat moeten zijn om zelf de nodige taalsteun te geven. Maar de praktijk leert anders: de expertise en aanwezigheid van de taaldocent blijft noodzakelijk. Het is wel zo dat het evenwicht verschuift. talig beroepsgericht neventraject Een andere vorm van geïntegreerd vakonderwijs dat de opleiding Haartooi van SCVO SIVO met succes toepast is een talig beroepsgericht neventraject. tijdens de vakopleiding Dit is een NT2-traject dat in aparte taallessen door de taaldocent wordt gegeven, maar dat wél gelijktijdig met en op de locatie van de vakopleiding plaatsvindt. certificerend Een neventraject kan op verschillende manieren worden georganiseerd 8. Het doel van een neventraject bestaat erin een hoger taalniveau te bereiken op de ERKschaal. De cursisten kunnen een (deel)certificaat behalen. motiverend De inhoud van een talig beroepsgericht neventraject wordt volledig bepaald door de context van de vakopleiding. Taal wordt in een voor de cursisten betekenisvolle en functionele context gegeven, wat ze leren is meteen bruikbaar in de vakles. Hierdoor werkt een geïntegreerd neventraject doorgaans meer motiverend voor cursisten dan een gewone NT2-cursus. nauwe samenwerking en wisselwerking Door de betekenisvolle context hebben de cursisten het gevoel dat taal leren deel uitmaakt van de vakopleiding. Dit gevoel wordt versterkt door het feit dat het talig beroepsgericht neventraject en de vakopleiding op één en dezelfde locatie worden gegeven en door de nauwe samenwerking en wisselwerking tussen taal- en vakdocent. 8 Zie bijlage XXXXX Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

17 wisselwerking VAK OPLEIDING inhoud taalproblemen i t NEVEN TRAJECT didactiek Figuur 5 Talig beroepsgerichte neventrajecten steunen op een wisselwerking tussen vak- en taaldocent Tijdens structureel overleg wordt besproken welke thema s of lesonderdelen zeker in het neventraject aan bod moeten komen, welke cursisten met welke aspecten taalproblemen hebben, de taaldocent geeft NT2-tips aan de vakdocent en de vakdocent licht inhoudelijke aspecten van het vak toe. Er is dus een uitwisseling en wisselwerking op drie terreinen: inhoud, taalproblemen van individuele cursisten en didactiek. talig beroepsgericht voortraject Een andere vorm van geïntegreerd onderwijs is de organisatie van een talig beroepsgericht voortraject. Het is een talige voorbereiding op de vakopleiding. voorbereidend op de vakopleiding Dit traject vindt plaats vóór de vakopleiding en wordt door de taaldocent als voorbereiding op de vakopleiding gegeven. Een voortraject hoeft niet per se door het beroepsgericht centrum te worden georganiseerd. VDAB organiseert tal van voortrajecten. Zo kunnen aspirant-studenten Gediplomeerde Verpleegkunde eerst het voortraject Social Profit voor anderstaligen bij VDAB volgen. certificerend Een voortraject is doorgaans niveauverhogend en cursisten kunnen er een certificaat NT2 mee behalen. motiverend Een onderscheid met een algemene cursus NT2 is dat een talig beroepsgericht voortraject sterk is ingebed in de beroepsgerichte context. De cursisten leren geen algemeen Nederlands, maar taal die onmiddellijk kadert in de context van de latere vakopleiding. Door taal en context te integreren leren cursisten functionele taal die ze later tijdens de vakopleiding kunnen gebruiken, wat de motivatie om de taal te leren verhoogt. Qua lengte van het voortraject moeten we een onderscheid maken tussen trajecten voor laaggeschoolden en hogergeschoolden. Voor laaggeschoolden mag het voortraject niet te lang zijn, want dit zou demotivatie betekenen. Ze leren gemakkelijker taal als dit gepaard gaat met een sterke dosis visualisering en het Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

18 uitvoeren van handelingen. Vandaar dat het vaak is aangewezen dat zij na het overlevingsniveau 9 Nederlands meteen instromen in een vakopleiding die Nederlands op de opleidingsvloer aanbiedt. Voor de hogergeschoolden kan het voortraject het best langer zijn, zolang de taal sterk blijft ingebed in de beroepscontext. samenwerking en wisselwerking Belangrijk is dat er bij de organisatie en invulling van een voortraject een goede samenwerking en wisselwerking is tussen de taaldocent, vakdocenten én de stagevloer. De input van de vakopleiding en de stagevloer is onontbeerlijk. vakopleiding talig beroepsgericht voortraject inhoudelijke en didactische input stagevloer Figuur 6 Er is een wisselwerking tussen het voortraject, de vakopleiding en de stagevloer De stagevloer zeer relevante contexten aanreiken en aangeven met welke talige problemen taalzwakke kandidaten worstelen. Omgekeerd kan de taaldocent didactische NT2-tips aan de vakdocenten geven. 9 A1/Breakthrough (1.1). Zie bijlage Vergelijkend Overzicht niveau Nederlands Tweede Taal. Universiteit Antwerpen Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie work in progress juli

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I taalgericht naar werk Over het belang van geïntegreerd vakonder wijs voor beroepsgerichte opleidingen Publicatie ontwikkeld door Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

LUIK 3 ACTIEPLAN VOOR DOCENTEN

LUIK 3 ACTIEPLAN VOOR DOCENTEN LUIK 3 ACTIEPLAN VOOR DOCENTEN inhoud 1 Stappenplan instroom 2 Stappenplan nauwe samenwerking 3 Stappenplan taalgericht vakonderwijs 4 Stappenplan Nederlands op de opleidingsvloer 5 Stappenplan talig beroepsgericht

Nadere informatie

STERKE SCHAKELS. Samen werken aan functionele taalvaardigheid. Probleemstelling STERKE SCHAKELS 1

STERKE SCHAKELS. Samen werken aan functionele taalvaardigheid. Probleemstelling STERKE SCHAKELS 1 STERKE SCHAKELS Samen werken aan functionele taalvaardigheid Probleemstelling Jongeren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO) stromen vaak uit zonder

Nadere informatie

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL INTRODUCTIE TAALBELEID OPBOUW 1.Introductie 2.Resultaten taalomgevingsanalyse 3.Tweedetaalverwerving 4.Introductie taalontwikkelend lesgeven / taalbeleid 5.Taalacties

Nadere informatie

Taaldocent Een lesgever NT2 van VDAB verzorgt de lessen Nederlands op de opleidingsvloer.

Taaldocent Een lesgever NT2 van VDAB verzorgt de lessen Nederlands op de opleidingsvloer. PRAKTIJKVOORBEELDEN praktijkvoorbeeld 1 Opleiding professionele schoonmaaktechnieken VDAB Antwerpen Beschrijving vakopleiding De opleiding brengt de cursisten praktische kennis en vaardigheden bij over

Nadere informatie

AANBOD. Theorielessen (vakleer) Studenten krijgen voorbeelden van passend taalgebruik in de beroepspraktijk, zoals in een klachtgesprek of offerte.

AANBOD. Theorielessen (vakleer) Studenten krijgen voorbeelden van passend taalgebruik in de beroepspraktijk, zoals in een klachtgesprek of offerte. AANBOD Theorielessen (vakleer) Studenten krijgen voorbeelden van passend taalgebruik in de beroepspraktijk, zoals in een klachtgesprek of offerte. ACTIE Theorielessen (vakleer) Verzamel voorbeelden van

Nadere informatie

LUIK 2 ACTIEPLAN VOOR DIRECTIES EN COÖRDINATOREN

LUIK 2 ACTIEPLAN VOOR DIRECTIES EN COÖRDINATOREN LUIK 2 ACTIEPLAN VOOR DIRECTIES EN COÖRDINATOREN inhoud 1 Stappenplan instroom 2 Stappenplan nauwe samenwerking 3 Stappenplan taalgericht vakonderwijs 4 Stappenplan Nederlands op de opleidingsvloer 5 Stappenplan

Nadere informatie

TAALBELEID. Het geheel is meer dan de som van delen.

TAALBELEID. Het geheel is meer dan de som van delen. TAALBELEID Het geheel is meer dan de som van delen. Inhoud 1. Algemeen kader en doelstellingen van het project 2. Het proces: betrokken partners, werkwijze 3. Beschrijving van de "resultaten" en de implementatie

Nadere informatie

Sterk in taal, sterk in studie

Sterk in taal, sterk in studie Sterk in taal, sterk in studie Drie vormen van feedback Wilma van der Westen Voorzitter Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs Regioconferenties SLO / 19, 21 en 29 november 2011 Even voorstellen:

Nadere informatie

twee initiatieven Academisch Nederlands

twee initiatieven Academisch Nederlands twee initiatieven Academisch Nederlands Boekpresentatie Breda, 28 maart 2012 Inleiding Twee verhalen Cursusontwikkeling Taalgericht vakonderwijs Academisch Nederlands? Link secundair hoger onderwijs? Draaiboek

Nadere informatie

Groot gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen 23 november 2004

Groot gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen 23 november 2004 Groot gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen 23 november 2004 Praktijklessen als kansrijke leeromgevingen voor vak én taal: een aanzet tot geïntegreerde scholing Goedele Vandommele Heidi De Niel

Nadere informatie

De historiek van een aangekondigd taalbeleid in CVO Antwerpen-Zuid

De historiek van een aangekondigd taalbeleid in CVO Antwerpen-Zuid 37 De historiek van een aangekondigd taalbeleid in CVO Antwerpen-Zuid Eva Van Herck m.m.v. Jes Leysen en Niki Van Mechelen Voor (de directie van) het centrum staat de zinvolheid van een taalbeleid buiten

Nadere informatie

Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek 1

Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek 1 9. Taalbeleid en -screening Ronde 4 Tiba Bolle & Inge van Meelis ITTA Contact: Tiba.bolle@itta.uva.nl Inge.vanmeelis@itta.uva.nl Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Nadere informatie

Ervaringen van tutoren en tutees in een same-age-in-class PAL setting

Ervaringen van tutoren en tutees in een same-age-in-class PAL setting Ervaringen van tutoren en tutees in een same-age-in-class PAL setting Departement Technische Wetenschappen - Opleidingen Elektrotechniek, Bouw en Logistiek Academiejaar 2009-2010 Inhoud 1 Situering same-age-in-class

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

TIBA BOLLE ITTA; Universiteit van Amsterdam. Introductie. NT2-studenten in het mbo

TIBA BOLLE ITTA; Universiteit van Amsterdam. Introductie. NT2-studenten in het mbo SUCCESVOLLE IN- EN DOORSTROOM VAN NT2- STUDENTEN IN MBO-OPLEIDINGEN; EXTRA TAALONDERSTEUNING BUITEN DE VAKLES IS ONONTBEERLIJK TIBA BOLLE ITTA; Universiteit van Amsterdam Introductie Het overgrote deel

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Groot gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen 23 november 2004

Groot gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen 23 november 2004 Groot gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen 23 november 2004 Integratie van AN in secundair onderwijs Tom Verheyen Filip Paelman Overzicht Omzendbrief Tasan Vervolgonderzoek Referentiekader Een

Nadere informatie

Vorming HBO-docenten CVO Elishout. Deel 1: introductie op taalontwikkelend lesgeven

Vorming HBO-docenten CVO Elishout. Deel 1: introductie op taalontwikkelend lesgeven Vorming HBO-docenten CVO Elishout Deel 1: introductie op taalontwikkelend lesgeven Doelstelling Een introductie op de basisprincipes van taalontwikkelend lesgeven/taalgericht vakonderwijs. Wat kan een

Nadere informatie

Wat? ESF project 1 sept aug dec 2019 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw

Wat? ESF project 1 sept aug dec 2019 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw Wat? ESF project 1 sept 2016 31 aug 2018 31 dec 2019 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw Sneller en op maat toeleiden naar arbeidsmarkt Inburgerings- en activeringstraject afstemmen Werkgevers actief

Nadere informatie

VIRBO Directies GO Garderen, 13 maart Magda Deckers

VIRBO Directies GO Garderen, 13 maart Magda Deckers VIRBO Directies GO Garderen, 13 maart 2013 Magda Deckers TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS: Eenzelfde begrippenkader: - vaststellingen die leidden tot TVO - conclusies voor het onderwijs - TVO: conceptueel kader

Nadere informatie

Van taalexpert naar taalcoach Onderzoek naar de positie van de (aankomende) docent Nederlands

Van taalexpert naar taalcoach Onderzoek naar de positie van de (aankomende) docent Nederlands Van taalexpert naar taalcoach Onderzoek naar de positie van de (aankomende) docent Nederlands Mieke Lafleur Johanna van der Borden Studiedag Mbo Taalcoachacademie 21 september 2012 Programma 13.15-13.20

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 12 16 jaar praktijkschool vso De leerlingen in Route 1 Uitstroomprofiel praktijkonderwijs, vso bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms

Nadere informatie

EEN MODULE NEDERLANDS OP DE OPLEIDINGSVLOER 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING 1.2 EEN MODULE NEDERLANDS OP DE OPLEIDINGSVLOER

EEN MODULE NEDERLANDS OP DE OPLEIDINGSVLOER 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING 1.2 EEN MODULE NEDERLANDS OP DE OPLEIDINGSVLOER EEN MODULE NEDERLANDS OP DE OPLEIDINGSVLOER Aan: Centra voor Volwassenenonderwijs Van: Huizen van het Nederlands April 2012 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), zeker degene

Nadere informatie

Taalprofielen opstellen in een vakopleiding

Taalprofielen opstellen in een vakopleiding Eva Van Herck & Jessica Leppens Huis van het Nederlands, Antwerpen Contact: Eva.vanherck@stad.antwerpen.be Jessica.leppens@stad.antwerpen.be Taalprofielen opstellen in een vakopleiding 1. Inleiding Laagtaalvaardige

Nadere informatie

Ronde 6. Werken met taalcoaches in het mbo. 1. Inleiding. 2. Taalontwikkeling

Ronde 6. Werken met taalcoaches in het mbo. 1. Inleiding. 2. Taalontwikkeling . Competentieleren Ronde 6 Jolien Drent & Pia Niemeijer Drenthe College, Emmen Contact: j.drent@drenthecollege.nl p.niemeijer@drenthecollege.nl Werken met taalcoaches in het mbo 1. Inleiding Het Instituut

Nadere informatie

HANDLEIDING : VORMING INTRODUCTIE TAALBELEID VOOR VAKLEERKRACHTEN

HANDLEIDING : VORMING INTRODUCTIE TAALBELEID VOOR VAKLEERKRACHTEN HANDLEIDING : VORMING INTRODUCTIE TAALBELEID VOOR VAKLEERKRACHTEN Doelgroep : alle vakleerkrachten CVO TKO Mechelen (niet enkel van de opleiding kantoor) Datum : 30 juni 2011 Duur : 3 u Lokaal : aan de

Nadere informatie

Taalstages: STAP voor STAP

Taalstages: STAP voor STAP Taalstages: STAP voor STAP Praktijkdag Werkplekleren - donderdag 26/10/2017 door Stefany Tan (teamcoach GTB) & Karen Vanuytrecht (NT2-instructeur VDAB) 1 Wat vooraf ging: STAP 1 & STAP 2 STAP 1? Experiment

Nadere informatie

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT

Nadere informatie

VDAB aanbod NT2 NT2 SCHAKKETTEN. VDAB Aanbod NT2. 1) NT2 + Mijn Loopbaanatelier 2) Sectorspecifiek Nederlands 3) Sector-overschrijdend Nederlands

VDAB aanbod NT2 NT2 SCHAKKETTEN. VDAB Aanbod NT2. 1) NT2 + Mijn Loopbaanatelier 2) Sectorspecifiek Nederlands 3) Sector-overschrijdend Nederlands 1 VDAB aanbod Turnhout, 12/12/2018 VDAB Aanbod 2 1) + Mijn Loopbaanatelier 2) Sectorspecifiek Nederlands 3) Sector-overschrijdend Nederlands 1 VDAB Aanbod 3 1) + MIJN LOOPBAAN@TELIER Mijnloopbaan@telier

Nadere informatie

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen.

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN NAAMSESTRAAT 69 BUS 3500 3000 LEUVEN, BELGIË m Stageproject bijlage 1: Leidraad bij het functioneringsgesprek Naam stagiair(e):.. Studentennummer:. Huidige opleiding

Nadere informatie

Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid

Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid Workshop 26 februari Piet Van Avermaet & Marie Seghers Persoon in zijn geheel Breed evalueren Wat mag u verwachten? Aan de slag

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche opleidingsonderdeel: VAKDIDACTISCHE STUDIE Code: 10377 Academiejaar: 2017-2018 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 a 90 uur Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Sessie 2: Hoe werk je aan de eindtermen Nederlands, ook in andere vakken?

Sessie 2: Hoe werk je aan de eindtermen Nederlands, ook in andere vakken? Sessie 2: Hoe werk je aan de eindtermen Nederlands, ook in andere vakken? Vorm groepjes en verdeel de volgende rollen: groepsleider, verslaggever en tijdbewaker. 1. Eindtermen Nederlands: een verkenning

Nadere informatie

Taalontwikkelend onderwijs in de zaakvakken Een brug te ver?

Taalontwikkelend onderwijs in de zaakvakken Een brug te ver? Taalactiedag Taalbeleid in de Lerarenopleiding 15.05.2009 Taalontwikkelend onderwijs in de zaakvakken Een Het sensibiliseren van universitaire lerarenopleiders in de integratie van taalontwikkelend vakonderwijs

Nadere informatie

Een praktijkverhaal uit de opleiding Podologie over werken met weerstand. Pieterjan Bonne, Sabine De Bruyne en Joke Vrijders Arteveldehogeschool

Een praktijkverhaal uit de opleiding Podologie over werken met weerstand. Pieterjan Bonne, Sabine De Bruyne en Joke Vrijders Arteveldehogeschool Een praktijkverhaal uit de opleiding Podologie over werken met weerstand Pieterjan Bonne, Sabine De Bruyne en Joke Vrijders Arteveldehogeschool Ik ben geen taaldeskundige, mijn eigen taal is zeker niet

Nadere informatie

Taalontwikkelend Lesgeven

Taalontwikkelend Lesgeven Taalontwikkelend Lesgeven Een didactische methode voor álle docenten Conferentie Thema Leren van elkaar 15 maart 2018 Ria Chin-Kon-Sung Matti Gortemaker (Hogeschool Rotterdam) Kennismaken Inclusief onderwijs

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

ECTS- FICHE. L.Fret, H. Hicketick, S. Van Schoubroeck

ECTS- FICHE. L.Fret, H. Hicketick, S. Van Schoubroeck Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche Communicatievaardigheid Code: COMM Cluster: 1 Academiejaar: 2017-2018 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl Opzet lezing Taalbeleidsplan in de school Taalbewust gedrag in de les Onderzoek naar taal

Nadere informatie

Individueel begeleiden van NT2-studenten Presentatie Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 24 april Om te beginnen..

Individueel begeleiden van NT2-studenten Presentatie Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 24 april Om te beginnen.. Individueel begeleiden van NT2-studenten Presentatie Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 24 april 2015 Om te beginnen.. De doelen van ons Platform a. Ontwikkelen van een gemeen- schappelijke

Nadere informatie

Het flexibel inzetten van de taalmethode heeft te maken met de functie van taal.

Het flexibel inzetten van de taalmethode heeft te maken met de functie van taal. Taal: vakspecifieke toelichting en tips Taalverwerving en -onderwijs verlopen als het ware in cirkels: het gaat vaak om dezelfde inhouden, maar de complexiteit en de mate van beheersing nemen toe. Anders

Nadere informatie

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen?

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? 1. Hoe is het taalbeleid van de school? Infodossier van de school I 1.3.1 Nascholing/vakgericht I 1.3.2 Nascholing/algemeen pedagogisch

Nadere informatie

Samenwerking over lerarenopleidingen heen:

Samenwerking over lerarenopleidingen heen: Samenwerking over lerarenopleidingen heen: Hoe aspirant-leraren voorbereiden op inclusief lesgeven? Debbie De Neve, Ellen Vandervieren Overzicht Context Doel van het inclusietraject Verloop van het inclusietraject

Nadere informatie

kijkwijzer hoger onderwijs de les de docent taalontwikkelend lesgeven

kijkwijzer hoger onderwijs de les de docent taalontwikkelend lesgeven kijkwijzer hoger onderwijs taalontwikkelend lesgeven de docent 1. Is het taalaanbod van de docent rijk, verzorgd en afgestemd op de studenten? Zijn de formuleringen op het niveau van studenten? Drukt de

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Inleiding. Visie Beleid. Omgeving. Resultaat. Personeel. Beleid. Onderwijs. Leerlingen. Begeleiding. Communicatie. Cultuur.

Inleiding. Visie Beleid. Omgeving. Resultaat. Personeel. Beleid. Onderwijs. Leerlingen. Begeleiding. Communicatie. Cultuur. Inleiding Deze quickscan helpt u inzicht te krijgen in de taalsituatie op uw school. Met de scan licht u uw school door op vier categorieën en elf wezenlijke aspecten van het taalbeleid en de taalsituatie

Nadere informatie

Professionalisering docenten NT1

Professionalisering docenten NT1 Professionalisering docenten NT1 Petra Popma & Miryam de Hoo Toe naar een opleiding Basisvaardigheden 2012 Standaarden en eindtermen ve 2013 In de WEB 2016 Raamwerk Docent Basisvaardigheden 2018 Modules

Nadere informatie

LUIK 4 ACTIEPLAN VOOR HET VOEREN VAN EEN TAALBELEID

LUIK 4 ACTIEPLAN VOOR HET VOEREN VAN EEN TAALBELEID LUIK 4 ACTIEPLAN VOOR HET VOEREN VAN EEN TAALBELEID inhoud 1 Inleiding 1.1 Taalbeleid is 1.2 Taalbeleid vraagt 2 Stappenplan 3 Lijst met afkortingen 4 Inspiratiebronnen 4.1 Literatuur 4.2 Interessante

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Een taalbeleid op maat van de lerarenopleiding. Guido Cajot

Een taalbeleid op maat van de lerarenopleiding. Guido Cajot Een taalbeleid op maat van de lerarenopleiding Guido Cajot Taalbeleid op maat Kernproject School of Education, 2009-2011 Het expertisenetwerk voor lerarenopleidingen Associatie KU Leuven 5 partners: 1

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Lustrumviering Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen. 24 mei 2013

Lustrumviering Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen. 24 mei 2013 Lustrumviering Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen 24 mei 2013 Vooraf 1 met de groeten van GIA 4 musketiers 2 meesters Geletterdheid Inburgering Anderstaligheid Vooraf 2 Gedroomde vragen

Nadere informatie

Taalonderwijs waar ook dyslectische studenten optimaal van profiteren. Nationale Dyslexie Conferentie Cindy Teunissen 3 april 2013

Taalonderwijs waar ook dyslectische studenten optimaal van profiteren. Nationale Dyslexie Conferentie Cindy Teunissen 3 april 2013 Taalonderwijs waar ook dyslectische studenten optimaal van profiteren Nationale Dyslexie Conferentie Cindy Teunissen 3 april 2013 Programma Mbo ers met dyslexie Goed taalonderwijs Specifieke begeleiding

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Woordenschatverwerving & taalontwikkelend lesgeven

Woordenschatverwerving & taalontwikkelend lesgeven Woordenschatverwerving & taalontwikkelend lesgeven Wilma van der Westen Project Docenten aan zet bij taal in alle vakken Utrecht 7 november 2012 Even voorstellen: Bestuurslid Het Schoolvak Nederlands HSN

Nadere informatie

VOORBEELD BEGINANALYSE

VOORBEELD BEGINANALYSE VOORBEELD BEGINANALYSE Korte schets van de school Naam school: Locatie: Opleiding: Adres: Directie: Opleidingscoördinator: Populatie leerlingen Hoeveel laagtaalvaardige leerlingen telt de opleiding in

Nadere informatie

Timmeren en taal. Oefenen met taalgericht vakonderwijs in het vmbo / beroepsonderwijs

Timmeren en taal. Oefenen met taalgericht vakonderwijs in het vmbo / beroepsonderwijs http://taalunieversum.org/onderwijs/onderzoek/ http://digischool.kennisnet.nl/community_ne www.slo.nl Referenties Bonset, H. & M. Braaksma (008). Het Schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht. Enschede:

Nadere informatie

Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding.

Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding. Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding. Taalbeleid op de korrel genomen. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding- NietCommercieel GeenAfgeleideWerken

Nadere informatie

Taal in de blender. Succesrecepten. Mariet Schiepers_CTO_KU Leuven

Taal in de blender. Succesrecepten. Mariet Schiepers_CTO_KU Leuven Taal in de blender Succesrecepten Mariet Schiepers_CTO_KU Leuven Digitale (onderwijs)revolutie (?) In welke mate kunnen online taken het taalleerproces van anderstalige werknemers versterken? Welke functionele,

Nadere informatie

Symposium Project Docenten aan zet bij taal in alle vakken. Houten, 3 april 2013

Symposium Project Docenten aan zet bij taal in alle vakken. Houten, 3 april 2013 Symposium Project Docenten aan zet bij taal in alle vakken Houten, 3 april 2013 Even voorstellen: W.M.C.vanderWesten@hhs.nl Voorzitter Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs Bestuurslid

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

TAALBELEID ZAVENTEM. Waarom een taalbeleid? Taalvisie (SC 8/2/2016) Infobundel voor het personeel oktober 2017

TAALBELEID ZAVENTEM. Waarom een taalbeleid? Taalvisie (SC 8/2/2016) Infobundel voor het personeel oktober 2017 TAALBELEID ZAVENTEM Infobundel voor het personeel oktober 2017 Waarom een taalbeleid? - De diensten van de gemeente Zaventem worden dagdagelijks geconfronteerd met mensen die de Nederlandse taal onvoldoende

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst taal vmbo

Netwerkbijeenkomst taal vmbo Laura Punt en Edith Vissers Netwerkbijeenkomst taal vmbo Over woordenschat, vak- en taaldoelen, interventies van de taalcoördinatoren en vakwerkplannen Programma netwerkbijeenkomst Herhaling: in vogelvlucht

Nadere informatie

Doeltaal is voertaal. Engels geven in het Engels. Whitepaper. Doeltaal is voertaal Marion Ooijevaar, 30 januari Introductie

Doeltaal is voertaal. Engels geven in het Engels. Whitepaper. Doeltaal is voertaal Marion Ooijevaar, 30 januari Introductie Engels geven in het Engels Introductie Deze whitepaper verschijnt in een serie whitepapers over Engels in het basisonderwijs. De serie bespreekt verschillende onderwerpen die relevant zijn voor leerkrachten

Nadere informatie

Taalstimulering voor kinderen en volwassenen. Taal en taalbeleid 3 februari 2014

Taalstimulering voor kinderen en volwassenen. Taal en taalbeleid 3 februari 2014 Taalstimulering voor kinderen en volwassenen Taal en taalbeleid 3 februari 2014 Enkele stellingen Taalontwikkeling 1. Voortalige fase: van 0 tot 1 jaar 2. Vroegtalige fase: van 1 tot 2,5 jaar Eentalige

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

WHITEPAPER. Waarom taalkennis veiligheid en productiviteit verhoogt

WHITEPAPER. Waarom taalkennis veiligheid en productiviteit verhoogt WHITEPAPER Gebrekkige taalkennis is gevaarlijk en contraproductief Het kunnen spreken van goed Nederlands is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Men gaat er dan ook vaak van uit dat iedereen probleemloos

Nadere informatie

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs . Competentieleren Hajer, M. & T. Meestringa (2004). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho. Ministerie van OC&W (2004). Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (http://taalinmbo.kennisnet.nl/bronnen/aanvalsplan).

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

M-decreet. BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO)

M-decreet. BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO) M-decreet BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO) M-decreet Type 7 ook voor kinderen met spraak- of taalstoornis Creatie van

Nadere informatie

Een taalbeleid op maat van

Een taalbeleid op maat van Een taalbeleid op maat van de lerarenopleiding Een onderzoeksproject van het expertisenetwerk voor lerarenopleidingen van de Associatie K.U.Leuven School of Education 2009-2011 Guido Cajot Partners HUBrussel

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie

Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les. Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven

Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les. Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven NedBox.be: oefen je Nederlands online Online taalcoaching

Nadere informatie

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen

Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen . Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Sibo Kanobana Universiteit Gent Contact: sibo.kanobana@ugent.be Het taalbeleid aan de Universiteit Gent 2009-2011: resultaten en bevindingen 1. Inleiding In deze bijdrage

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel entreeopleiding worden voorbereid op instroom in de entreeopleiding in het mbo. De entreeopleiding is drempelloos en duurt een

Nadere informatie

Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen. 25 april 2013

Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen. 25 april 2013 Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen 25 april 2013 Inhoud 1. Vervolgschoolcoach 1. Functiebeschrijving 2. Takenpakket 2. De OKAN-leerling in een OKAN-school 1. Voorbereiding studiekeuze 2.

Nadere informatie

GO! ATHENEUM ANDERLECHT KIEZEN VOOR ALGEMENE VORMING EN ARTISTIEK TALENT

GO! ATHENEUM ANDERLECHT KIEZEN VOOR ALGEMENE VORMING EN ARTISTIEK TALENT GO! ATHENEUM ANDERLECHT KIEZEN VOOR ALGEMENE VORMING EN ARTISTIEK TALENT 1 Sint- Guidostraat 73 1070 Brussel - tel: 02/ 522 71 12 ka.anderlecht@g-o.be - www.kaa.vgc.be TALENBELEID Schooljaar 2017 / 2018

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak.

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Doelgroepen Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is

Nadere informatie

KIJKWIJZER VOOR PAV-BUNDELS

KIJKWIJZER VOOR PAV-BUNDELS KIJKWIJZER VOOR PAV-BUNDELS Inleiding Uitgeverijen brengen heel wat publicaties op de markt die nuttig kunnen zijn voor leraren PAV en hun leerlingen. Daarnaast verkiezen veel leraren om volledig of gedeeltelijk

Nadere informatie

Type 1: De Docent TEST LEERKRACHTSTIJL LAGER. Centrum voor Taal en Onderwijs MIJN PROFIEL

Type 1: De Docent TEST LEERKRACHTSTIJL LAGER. Centrum voor Taal en Onderwijs MIJN PROFIEL Type 1: De Docent Ik weet perfect waar ik mee bezig ben. Met mijn strakke planning zien we alle vooropgestelde leerstof, met tijd voor een herhalingsles voor elke grote toets. Er zijn duidelijke afspraken

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 2, jaar vmbo basis

Schets van het onderwijsprogramma Route 2, jaar vmbo basis Schets van het onderwijsprogramma Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte leerweg.

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Schets van het onderwijsprogramma, inburgering De leerlingen in route 1 uitstroomprofiel (begeleid) werk, inburgering stromen door naar (begeleid) werk. Dat betekent dat er in het onderwijsprogramma aan

Nadere informatie

Werkdocument 1 Opleidingsconcept

Werkdocument 1 Opleidingsconcept Samenvatting De basis van de samenwerking binnen Samenscholing.nu is de gezamenlijke visie op de eisen waaraan onderwijskrachten in Rotterdam moeten voldoen. De aard van de opleiding is afgestemd op het

Nadere informatie