De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege"

Transcriptie

1 De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen

2 Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling Ragetlie-regel Uitzendarbeid Ontslag Transitievergoeding 2

3 Proeftijd Art. 7:652 BW Geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 6 maanden of korter. Bij een arbeidsovereenkomst voor langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar: proeftijd van ten hoogste 1 maand. Lid 8 sub d: Geen proeftijd in nieuwe arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen. Lid 8 sub e: Geen proeftijd in arbeidsovereenkomst met opvolgend werkgever. 3

4 Proeftijd Art. 7:652 BW Inwerking getreden op 1 januari 2015 Overgangsrecht: Oude art. 7:652 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan (= getekend). Oude art. 7:652 lid 6 blijft gelden als op 1 januari 2015 een cao geldt die afwijking toestaat tot einde looptijd cao en maximaal tot 1 juli

5 Concurrentiebeding Art. 7:653 BW Lid 1 sub a: Geen concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Lid 2: Uitzondering: als werkgever schriftelijk motiveert dat zwaarwichtige bedrijfsof dienstbelangen het noodzakelijk maken dat een concurrentiebeding wordt opgenomen. Lid 3 sub a: Rechter kan toetsen of die zwaarwegende belangen er zijn. Zo niet: geheel of gedeeltelijk vernietigen. Lid 3 sub b: Zelfs als zwaarwegende belangen er wèl zijn: rechter kan geheel of gedeeltelijk vernietigen als werknemer onbillijk wordt benadeeld. 5

6 Concurrentiebeding Art. 7:653 BW Lid 4: Geen beroep op concurrentiebeding als arbeidsovereenkomst is geëindigd/niet voortgezet t.g.v. ernstig verwijt werkgever. Lid 5: Geldig concurrentiebeding maar toch vergoeding aan werknemer tenzij ernstig verwijt aan werknemer. 6

7 Concurrentiebeding Art. 7:653 BW Inwerking getreden op 1 januari 2015 Overgangsrecht: Oude art. 7:653 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan (= getekend). 7

8 Aanzegplicht Art. 7:668 BW Lid 1: Aanzegplicht (werkgever) van 1 maand voordat arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt over: o Wel of niet voortzetten o Indien wel voortzetten: voorwaarden waaronder Lid 2: Uitzonderingen: o Einddatum is niet op kalenderdatum bepaald o Arbeidsovereenkomst is korter dan 6 maanden 8

9 Aanzegplicht Art. 7:668 BW Lid 3: Financiële sancties (tenzij faillissement, surseance of schuldsanering): o Vergoeding van 1 maandloon als werkgever niet informeert (bij AmvB komt uitwerking loonbegrip) o Vergoeding pro rata als werkgever te laat informeert. Lid 4: stilzwijgende voortzetting voor zelfde periode met max. 1 jaar als: o De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar de werkgever niet heeft aangezegd (of in aanzegging niet de duur van voortzetting heeft aangegeven), of o Arbeidsovereenkomst voor duur project of korter dan 6 maanden zonder tegenspraak is voortgezet. 9

10 Aanzegplicht Art. 7:668 BW Inwerking getreden op 1 januari 2015 Overgangsrecht: Oude art. 7:668 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 februari 2015 eindigen. 10

11 Oproepcontracten Art. 7:628 BW Lid 1: Werknemer moet nu aantonen dat niet verrichten van arbeid voor rekening en risico van de werkgever komt. Bewijslast wordt straks in feite omgedraaid. Lid 9: Minister SZW kan bepalen dat lid 1 niet geldt i.g.v. buitengewone omstandigheden en als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Lid 5: Afwijking ten nadele van de werknemer nu alleen de 1 e zes maanden in individuele arbeidsovereenkomst. 11

12 Oproepcontracten Art. 7:628 BW Lid 7: Nu na 6 maanden afwijken bij cao zonder verdere voorwaarden. Straks alleen maar als het daarin genoemde specifieke functies betreft èn de daaraan verbonden werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben. Lid 8: Minister SZW kan op verzoek van de SvdA bepalen dat de beperkte afwijkingsmogelijkheden van leden 5-7 niet gelden voor bepaalde bedrijfstakken. 12

13 Oproepcontracten Art. 7:628 BW Inwerkingtreding per 1 januari Calamiteitenregeling per 1 april Overgangsrecht: Als je nu geen cao hebt waarin afwijking van de 6-maandstermijn is geregeld mag je nu ook al slechts maximaal 6 maanden oproepcontract gebruiken. Verandert straks niet. Oude lid 7 blijft gelden voor cao s en daarop gebaseerde arbeidsovereenkomsten als die cao geldt op 1 januari Blijft gelden tot einde looptijd cao maar maximaal tot 1 juli Oude lid 7 blijft ook gelden voor arbeidsovereenkomst die na 1 januari 2015 wordt gesloten als die arbeidsovereenkomst valt onder een cao die was afgesloten vóór 1 januari Nieuwe lid 7 gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

14 Ketenregeling Art. 7:668a BW Lid 1: Hoofdregels - Duur keten gaat van 3 naar 2 jaar; - Tussenpoos gaat van 3 naar 6 maanden; - Aantal arbeidsovereenkomsten blijft 3 14

15 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheden van de totale duur van 2 jaar: Lid 5: Bij cao tot max. 4 jaar mits: - het een uitzendovereenkomst betreft of - uit de cao blijkt dat intrinsieke aard bedrijfsvoering dit vereist voor de in die cao te bepalen functies Lid 7: Bij schriftelijke overeenkomst oneindig voor bestuurder rechtspersoon. 15

16 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheden van het aantal van max. 3 arbeidsovereenkomsten: Lid 5: Bij cao tot max. 6 mits: - het een uitzendovereenkomst betreft of - uit de cao blijkt dat intrinsieke aard bedrijfsvoering dit vereist voor de in die cao te bepalen functies 16

17 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheden van het hele artikel. Lid 8: Bij cao mits: - Minister van SZW dit toestaat omdat: - Het bepaalde functies betreft en - Het voor die functies bestendig gebruik is en - Het vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is om de arbeid uitsluitend te verrichten o.g.v. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en - Het geen uitzendovereenkomsten betreft 17

18 Ketenregeling Art. 7:668a BW Ketenregeling helemaal niet van toepassing op: Lid 9: arbeidsovereenkomsten uitsluitend of overwegend omwille van de educatie indien cao dit bepaalt. Lid 10: arbeidsovereenkomsten in de zin van art Wet Educatie Beroepsonderwijs. Lid 11: arbeidsovereenkomst met werknemer jonger dan 18 jaar met een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde omvang van max. 12 uur per week. 18

19 Ketenregeling Art. 7:668a BW Inwerkingtreding per 1 juli 2015 Overgangsrecht: Nieuwe ketenregeling geldt voor ketens die starten op of na 1 juli Als je op of na 1 juli 2015 tijdelijk contract sluit: opletten of het daaraan voorafgaande contract langer dan 6 maanden geleden is geëindigd. Zo nee: dan telt die laatste arbeidsovereenkomst mee in de nieuwe keten. De keten van vóór 1 juli 2015 wordt beoordeeld op basis van het oude artikel 7:668a. 19

20 Ketenregeling Art. 7:668a BW Oude afwijkingsmogelijkheden in de cao blijven gelden als die cao op 1 juli 2015 nog geldt. Is tot einde looptijd cao maar maximaal tot 1 juli Geldt dan ook voor op die cao gebaseerde arbeidsovereenkomsten die op 1 juli 2015 lopen of na 1 juli 2015 worden gesloten. Nieuwe recht gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

21 Ragetlie-regel Art. 7:667 BW Tussenpoos tussen vast en tijdelijk contract gaat van 3 naar 6 maanden. Ook bij opvolgend werkgevers ongeacht of inzicht bestaat in bekwaamheden werknemer. Ragetlie-regel geldt niet als: is opgezegd zonder dat instemming van de werknemer nodig is; is opgezegd door de curator; de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden; in geval van pensioenontslag. Inwerkingtreding op 1 juli Geen overgangsrecht opgenomen. 21

22 Uitzendarbeid Art. 7:691 BW Toepasselijkheid ketenregeling: Ketenregeling gaat lopen nadat in 26 weken is gewerkt. Kan bij CAO van afgeweken worden tot maximaal 78 weken. Kon voorheen tot in oneindige. Aantal tijdelijke contracten wordt maximaal 6 bij cao. Was voorheen onbeperkt. Uitzendbeding: Geen geldig uitzendbeding meer nadat in 26 weken is gewerkt. Kan bij CAO van afgeweken worden tot maximaal 78 weken. Kon voorheen tot in oneindige. 22

23 Uitzendarbeid Art. 7:691 BW Oproepcontract: Kan niet meer nadat in 26 weken is gewerkt. Kan bij CAO van afgeweken worden tot maximaal 78 weken. Kon voorheen tot in oneindige. Aanzegplicht geldt niet voor een uitzendovereenkomst. 23

24 Uitzendarbeid Art. 7:691 BW Inwerking getreden per 1 januari 2015 Overgangsrecht: Oude art. 7:691 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan. Oude afwijkingsmogelijkheden in cao blijven gelden als die cao geldt op 1 januari 2015 tot einde cao maar maximaal tot 1 juli Geldt dan ook voor op die cao gebaseerde arbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2015 lopen of na 1 januari 2015 worden gesloten. Nieuwe recht gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

25 Het nieuwe ontslagrecht: belangrijkste wijzigingen Ontslagroute wordt voorgeschreven door ontslaggrond. Werknemer kan instemming met opzegging of met beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen herroepen. Kantonrechtersformule verdwijnt. Kennelijk onredelijk ontslag verdwijnt. Transitievergoeding en billijke vergoeding komen er in. Hoger beroep mogelijk van ontbindingsbeschikking. 25

26 Ontslagroute wordt voorgeschreven door ontslaggrond Verplicht naar UWV bij bedrijfseconomisch ontslag of bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Naar de kantonrechter in alle andere gevallen. Verder kan werkgever eenzijdig opzeggen in sommige gevallen. Beëindigen met wederzijds goedvinden kan ook nog steeds. 26

27 Vereisten aan geldige opzegging/ontbinding Redelijke grond: limitatief genoemde redelijke gronden in art. 7:669 BW. Herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passend functie is niet mogelijk is of ligt niet in de rede. 27

28 Werknemer kan instemmen met opzegging Art. 7:671 BW Instemming van de werknemer kan alleen schriftelijk Werknemer mag instemming binnen 14 dagen herroepen. Uitsluiting van dit recht is nietig (lid 6) Werkgever moet werknemer binnen 2 dagen na de instemming schriftelijk wijzen op herroepingsrecht. Sanctie: termijn wordt drie weken Gevolg van de herroeping: Opzegging wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden. Eenmaal bedenktermijn per zes maanden. 28

29 Als werknemer niet instemt: UWV route: Art. 7:671a BW Alleen in geval van: o bedrijfseconomisch ontslag; o langdurige ziekte (periode van 2 jaar is verstreken en aannemelijk dat binnen 26 weken geen herstel zal opstreden) Bij CAO kan een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie worden aangewezen die verzoeken van werkgever o.g.v. bedrijfseconomische redenen behandelt i.p.v. het UWV. 29

30 Als werknemer niet instemt: Kantonrechtersroute. Art. 7:671b BW Dit kan als: o Een andere reden dan bedrijfseconomisch of langdurige ziekte of o Bij bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte: als UWV toestemming weigert of o Bij bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte: als er een tijdelijk contract is dat niet tussentijds kan worden opgezegd. 30

31 Proceduretijd bij UWV/Kantonrechter aftrekken van opzegtermijn Proceduretijd na toestemming UWV begint als UWV volledige ontslagaanvraag heeft ontvangen en eindigt op dag van de beslissing. Kantonrechter bepaalt einde van de arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd. Maar proceduretijd aftrekken. Proceduretijd bij ontbinding begint als verzoekschrift is ontvangen en eindigt op de dag van de beschikking. Bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding : kantonrechter bepaalt op welk tijdstip arbeidsovereenkomst eindigt. Ontbinding op eerder tijdstip als deze het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer (art. 7:671b lid 8 sub b BW). 31

32 Rechtsgeldige opzegging zonder instemming werknemer/toestemming UWV of kantonrechter Tijdens de proeftijd (art. 7:671 lid 1 sub b BW) Ontslag op staande voet (art. 7:671 lid 1 sub c BW) Huishoudelijke diensten (art. 7:671 lid 1 sub d BW) Bestuurder rechtspersoon (art. 7:671 lid 1 sub e BW) Geestelijk ambt (art. 7:671 lid 1 sub f BW) AOW leeftijd/pensioenbeding (art. 7:671 lid 1 sub g BW) Bijzonder onderwijs (art. 7:671 lid 1 sub h BW) 32

33 Beëindiging met wederzijds goedvinden 7:670b Alleen schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Werknemer mag beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden. Uitsluiting van dit recht is nietig (lid 6) Werkgever moet het recht tot ontbinding vermelden in beëindigingsovereenkomst. Sanctie: termijn wordt 3 weken. Eenmaal bedenktermijn per zes maanden. Recht tot ontbinding geldt niet voor bestuurder rechtspersoon als herstel van diens arbeidsovereenkomst niet kan o.g.v. Boek 2 BW. 33

34 Opzegverboden Ziekte: Tijdens de eerste twee jaar van ziekte (art. 7:670 lid 1 sub a BW) o UWV-route: Uitzondering bij niet naleving re-integratieverplichtingen (7:670a lid1) o UWV-route: Uitzondering bij bedrijfseconomisch ontslag: Maar alleen als het werk in de hele onderneming eindigt! (art. 7:670a lid 2 sub d BW) o Kantonrechters-route: Als ontbindingsverzoek geen verband houdt met de omstandigheid waar het opzegverbod op ziet, of er is sprake van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen. 34

35 Opzegverboden Zwangerschap en bevallingsverlof: Niet tijdens zwangerschap, tijdens bevallingsverlof en tijdens de periode tot 6 weken na afloop bevallingsverlof. UWV-route: Uitzondering bij bedrijfseconomisch ontslag. Maar alleen als: o Bij sluiting hele onderneming of o Bij sluiting deel onderneming waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam mits werknemer minstens 26 weken werkt op de te vervallen arbeidsplaats. o Maar: in alle gevallen nooit tijdens verlof! Kantonrechters-route: Als ontbindingsverzoek geen verband houdt met de omstandigheid waar het opzegverbod op ziet, of er is sprake van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen. 35

36 Opzegverboden OR-leden/kandidaat-leden: UWV-route: Uitzondering bij bedrijfseconomisch ontslag. Maar alleen als: o Sluiting hele onderneming of o Sluiting deel onderneming waar de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is, mits de werknemer minstens 26 weken op de te vervallen arbeidsplaats werkt. Kantonrechters-route: Als ontbindingsverzoek geen verband houdt met de omstandigheid waar het opzegverbod op ziet, of er is sprake van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen. 36

37 Transitievergoeding Voorwaarden o Arbeidsovereenkomst (van ten minste 2 jaar) is op initiatief van werkgever beëindigd/niet verlengd. o Arbeidsovereenkomst is door werknemer beëindigd als gevolg van ernstig verwijt aan werkgever. Hoogte o 1/6 van het maandloon per periode van 6 maanden over de eerste 10 jaar. o 1/4 van het maandloon per periode van 6 maanden over de jaren daarna. o Voor 50+er met dienstverband van tenminste 10 jaar: ½ van het maandloon per periode van 6 maanden over de jaren na 50 ste jaar, tenzij kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). o Maximaal EUR of één jaarsalaris als dat hoger is dan EUR

38 Transitievergoeding Vermindering van de transitievergoeding o Als eerder in het kader van beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd een transitievergoeding is betaald. o Bij AMvB: Kosten i.v.m. voorkomen werkloosheid werknemer of bevorderen inzetbaarheid werknemer. Geen transitievergoeding o Als einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijt aan werknemer. o Bij einde wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd. o Bij werknemer jonger dan 18 met arbeidsovereenkomst voor minder dan 12 uur per week. o Beëindiging met wederzijds goedvinden (wel reflexwerking). o Bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. 38

39 Billijke vergoeding Rechter kan aan werknemer billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, naast recht van werknemer op de transitievergoeding (art. 7:671b lid 8 sub c BW 39

40 Wat kan de werknemer doen tegen de opzegging? Vernietiging inroepen of billijke vergoeding vorderen: Wanneer? o Geen instemming werknemer èn geen toestemming UWV waar deze wel vereist was o.g.v. artikel 7:671; o Wel toestemming UWV maar er is opgezegd in strijd met een opzegverbod en uitzonderingen op opzegverbod zijn niet van toepassing; o Wel toestemming UWV, maar (uitzend)werkgever heeft gehandeld in strijd met wederindiensttredingsvoorwaarde; 40

41 Wat kan de werknemer doen tegen de opzegging? Herstel of billijke vergoeding vorderen: Wanneer? Er was geen bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte. Werknemer in huishoudelijke diensten of bijzonder onderwijs: geen redelijke grond of geen herplaatsingsinspanningen verricht. Bestuurder of geestelijk ambt: alleen billijke vergoeding want herstel is niet mogelijk. Billijke vergoeding alleen bij ernstig verwijtbaar handelen/nalaten werkgever. 41

42 Vragen? 42

43 Edith Franssen Advocaat Arbeidsrecht Senior Medewerker Edith Franssen (1965), advocaat, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht. Zij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeidsrecht. Edith is docent sociaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Opleiding Nederlands recht, Universiteit van Maastricht, 1992 Europees arbeidsrecht (gepromoveerd), Universiteit van Maastricht, 2002 T: M: E: / edith.franssen@loyensloeff.com 43

44 Amsterdam Arnhem Aruba Brussel Curaçao Dubai Genève Hong Kong Londen Luxemburg New York Parijs Rotterdam Singapore Tokio Zürich

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Algemeen: kern van het nieuwe ontslagrecht Enkelvoudig civielrechtelijk ontslagstelsel waarin het ontslagrecht is geregeld in het BW. Regels voor een redelijke

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid - 11 april 2013: Sociaal akkoord - 29 november 2013: ingediend bij Tweede Kamer; - 18 februari 2014: Tweede Kamer stemt in; - 10 juni

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6.

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Onderwerpen 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Sociale zekerheid 1. Inleiding Uitgangspunten van de regering: Het stelsel wordt: - duidelijker,

Nadere informatie

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist EVEN VOORSTELLEN Rianne Hillenaar-Cöp: 1993-2003: Procesjurist Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht bij FNV 2003-2011: Advocaat Arbeidsrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE GEVOLGEN VOOR TRAINERSCONTRACTEN IN HET AMATEURVOETBAL DE NIEUWE WET De eerste onderdelen van de wet zijn per 1 januari 2015 in werking getreden en per 1 juli 2015 was

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014 Wet Werk en Zekerheid HR Seminar van 17 juni 2014 Inhoudsopgave I. Doel II. Flexibele arbeid III. Ontslagrecht IV. WW-rechten I. Wet Werk en Zekerheid Doelen Wet Werk en Zekerheid 1 Vereenvoudigen ontslagrecht

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo De Wet Werk en Zekerheid Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo Wijzigingen ontslagrecht (beoogd per 1 juli 2015) Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte gaat via UWV en ontslag om persoonlijke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Proeftijd 4 Hoofdstuk 2 - Concurrentiebeding 6 Hoofdstuk 3 - Aanzegtermijn

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht mr Margreet Bos-Steenbergen & mr Anna van Popering-Kalkman Programma Achtergronden Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen n.a.v. de Wet Werk en Zekerheid Veranderingen aangaan

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie