Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking."

Transcriptie

1 mr. Dennis van den Broek

2 Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud Extern bedrijfsjurist Dossierbehandeling/strategische ondersteuning Kenniskaart Wet werk en zekerheid pagina 2

3 Introductie Programma - Introductie Wet Werk en Zekerheid - Oplossen praktijksituaties in groepsverband - Plenaire bespreking - Afsluiting pagina 3

4 Wet Werk en Zekerheid Achtergrondinformatie - Toename flexibele arbeid; - Voorkomen oneigenlijk gebruik flexibele arbeidsvormen; - Wegnemen onzekerheid werknemers; - WW wordt activerend gemaakt; - Werken vanuit WW moet lonen; - Beperking duur WW tot 24 maanden. pagina 4

5 Ketenbepaling Ketenbepaling (7:668a BW) Deze bepaling regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten (keten) op zeker moment overgaan in een vast contract. Dat is het geval bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of als een periode van drie jaar wordt overschreden. Nieuwe situatie (per 1 juli 2015) - Afwijking bij cao van de maximale duur en het maximaal aantal contracten wordt aan voorwaarden verbonden. - Verlenging van 3 naar 6 maanden. - De maximumtermijn van de ketenbepaling wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. pagina 5

6 Ketenbepaling Ketenbepaling (7:668a BW) Afwijkingsmogelijkheid Enkel voor bepaalde sectoren blijft het mogelijk om bij CAO een apart regime te hanteren. Dit heeft betrekking op uitzendovereenkomsten of indien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist. pagina 6

7 CASUS 1 Ketenbepaling (7:668a BW) Situatie 1 Een contract eindigt per 1 augustus De medewerker heeft 3 contracten voor bepaalde tijd gehad. Je wilt deze medewerker nog geen vast dienstverband geven. Wat doe je hier mee? Situatie 2 Op 1 juli 2015 heeft een medewerker inmiddels op basis van 2 tijdelijke contracten 26 maanden gewerkt. Het dienstverband eindigt van rechtswege op 1 augustus Kun je deze medewerker nog een tijdelijk dienstverband aanbieden of niet? pagina 7

8 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (7:653 BW) Per 1 januari 2015 Hoofdregel: Opnemen van een concurrentiebeding bij een tijdelijk contract wordt in beginsel verboden. Uitzondering: Bij concurrentiebeding dient werkgever gemotiveerd in de overeenkomst aan te geven welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen het opnemen van het concurrentiebeding rechtvaardigen. Zonder motivering is het beding nietig. Bij een meningsverschil kan de werknemer dit voorleggen bij de rechter. pagina 8

9 CASUS 2 Concurrentiebeding (7:653 BW) Zoals u weet gaat het concurrentiebeding veranderen. U bent HR adviseur bij een bedrijf met een sales afdeling. Het beleid van de onderneming is dat nieuwe sales adviseurs een contract krijgen voor 6 maanden. In deze periode doen ze veel contacten op en bouwen ze een op geld waardeerbaar netwerk op. Het bedrijf wil dit belang graag verwerkt zien in een concurrentiebeding. U weet dat het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. Hoe lost u dit op? En kunt u een voorbeeld formuleren? pagina 9

10 Uitzendarbeid Uitzendarbeid (7:691 BW) Per 1 januari 2015 Uitzendbeding is op dit moment 26 weken geldig en kan bij cao onbeperkt worden verlengd. De ketenbepaling begint bij uitzendovereenkomsten pas te lopen na 26 weken. Ook dit kan op dit moment onbeperkt worden verlengd. In de nieuwe situatie kan dit niet meer onbeperkt maar tot maximaal 78 weken. pagina 10

11 Oproepcontracten Oproepcontracten en loondoorbetalingsverplichting Per 1 januari 2015 Het niet betalen van loon bij geen arbeid (min-/max en nul-uren contracten) Onbeperkte cao verlenging kan niet meer tenzij de werkzaamheden in een bij de CAO bepalen functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen (seizoenswerk). Voor uitzendovereenkomsten geldt dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting tot maximaal 78 weken mag worden verlengd. pagina 11

12 Aanzegtermijn Aanzegtermijn (7:668 BW) Per 1 januari 2015 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd beëindigen in beginsel van rechtswege, tenzij schriftelijk voorafgaande opzegging is overeengekomen. Contractperiode van zes maanden of meer. Dit geldt ook voor opvolgende contracten. Aanzegtermijn geldt niet voor een arbeidsovereenkomst die niet op een kalenderdatum is gesteld. Bij schending vergoeding verschuldigd gelijk aan één maandsalaris naar rato. Mondeling verlenging afgesproken geen nadere voorwaarden? pagina 12

13 Proeftijd Proeftijd (7:652 BW) Per 1 januari Proeftijd bij een contract van minder dan 6 maanden wordt verboden - Proeftijd mogelijk bij een contract van meer dan 6 maanden - Proeftijd nietig in opeenvolgend contract, tenzij er in het nieuwe contract duidelijke andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden geëist. pagina 13

14 CASUS 3 Aanzegtermijn en proeftijd (7:652 en 7:668 BW) Situatie 1 Een medewerker heeft een contract voor precies 6 maanden. Is de werkgever verplicht aan te zeggen? Mag u een proeftijd opnemen? Situatie 2 Een medewerker heeft een tijdelijk contract voor 12 maanden, de overeenkomst eindigt op 1 oktober Moet de werkgever aanzeggen? Situatie 3 Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project van 7 maanden. Is de werkgever verplicht aan te zeggen en is het opnemen van een proeftijd mogelijk? Situatie 4 U geeft mondeling aan bij een werknemer dat u wilt verlengen. Vervolgens doet u verder niets en verloopt de arbeidsovereenkomst. Wat heeft dit tot gevolg? pagina 14

15 Ontslagrecht Ontslagrecht Per 1 juli 2015 Ontslagstelsel (op tegenspraak) 1. UWV Procedure (werkgever vraagt een vergunning aan); 2. Ontbinding bij de rechter (ontbinding met evt. een billijke vergoeding). Wederzijds goedvinden 1. Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op basis van een vaststellingsovereenkomst. pagina 15

16 Ontslagrecht Nieuw Ontslagrecht - Handhaving preventieve toets door UWV of kantonrechter afhankelijk van ontslaggrond. 1. Bedrijfseconomisch omstandigheden of arbeidsongeschiktheid = UWV. 2. Ontslag op basis van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer = kantonrechter. Werkgever verliest de keuze om een ontslagroute te kiezen. pagina 16

17 Ontslagrecht Instemming / wederzijds goedvinden - Instemming vereist: schriftelijke verklaring van de werknemer. Zonder schriftelijke verklaring kan de werknemer de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken (vernietigen) en krijgt deze met terugwerkende kracht recht op loon. Vernietigen ontslag voortaan direct bij de kantonrechter. Dus de buitengerechtelijke route vervalt. De kantonrechter kan zo direct duidelijkheid verschaffen of de arbeidsovereenkomst al dan niet is geëindigd. pagina 17

18 Ontslagrecht Instemming / wederzijds goedvinden - Werknemer krijgt de mogelijkheid om zijn instemming met het ontslag - binnen 14 dagen schriftelijk kan herroepen zonder opgave van redenen. - Dit geldt ook ten aanzien van een beëindigingsovereenkomst. - Aansluiting bij regels omtrent consumentenkoop. - Beding moet worden opgenomen in beëindigingsovereenkomst. pagina 18

19 Transitievergoeding Transitievergoeding Transitievergoeding verschuldigd bij AOVK van ten minste twee jaar: - Compensatie voor ontslag; - Financieel middel om transitie naar andere baan te vergemakkelijken. Hoogte vergoeding - Over de eerste 10 jaar van de AOVK - 1 / 6 van het maandsalaris voor elke periode van 6 maanden (1/3 van het maandsalaris per dienstjaar); - 1 / 4 van het maandsalaris voor elke periode van 6 maanden daarna (1/2 van het maandsalaris per dienstjaar). pagina 19

20 Transitievergoeding Maximale vergoeding - Maximaal tot ,- of ten hoogste het jaarsalaris als dat hoger ligt - Bij aangaan arbeidsovereenkomst mag een ruimere vergoeding worden afgesproken (contractuele vergoeding). Recht op vergoeding - AOVK geëindigd op initiatief werkgever; - Na toestemming UWV of ontbinding door rechter; - Na tijdelijk contract, op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd nadat dit van rechtswege is geëindigd; - Bij verwijtbaar handelen werkgever; - Reeds ontvangen transitievergoeding moet worden terugbetaald bij herstel van arbeidsovereenkomst; - Geen recht op transitievergoeding bij wederzijds goedvinden. pagina 20

21 CASUS 4 Ontslag en transitievergoeding Situatie De organisatie wil graag afscheid nemen van een 45-jarige werknemer op 1 augustus 2015 met een 12-jarig dienstverband. De grondslag voor het ontslag is disfunctioneren. Op welke wijze gaat u te werk? De werknemer is nog niet van het ontslag op de hoogte en het betreft een sterk dossier. (neem alle mogelijke stappen mee, te denken aan eventuele instemming, tegenspraak, vergoedingen). pagina 21

22 Oudere werknemers en MKB Oudere werknemers - Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn, geldt een hogere berekeningsmaatstaf over de jaren dat zij na hun 50 ste bij de WG in dienst zijn voor zover ze ten minste 10 jaar in dienst zijn geweest. - 1 maandsalaris per dienstjaar na het 50 ste levensjaar. - Referte-eis van 10 jaar brengt tot uitdrukking dat een hogere vergoeding redelijk is als de werknemer reeds lang bij de werkgever in dienst is. Kleine werkgevers Deze regeling geldt niet voor kleine werkgevers (25 of minder werknemers) Vergoeding vanaf 1 mei 2013 Berekeningsgrondslag 1 jaar voor datum ontslag. pagina 22

23 CASUS 5 CASUS 5 Werknemer is 60 jaar oud en werkt al 23 jaar voor een klein bedrijf. Het afgelopen jaar is het bedrijf gegroeid van 23 naar 26 werknemers. De werknemer is de laatste jaren minder gaan functioneren. De werkgever wil dan ook het dienstverband beëindigen. Met welke transitievergoeding moet de werkgever rekening houden? En is wellicht een andere optie mogelijk? pagina 23

24 Wijziging WW Beperking maximale WW duur Vanaf 1 januari Maximale duur nu 38 maanden, dat worden er 24. Arbeidsverleden - Duur wordt bepaald door het opgebouwde arbeidsverleden. Nu is ieder jaar arbeidsverleden gelijk aan 1 maand WW duur. - Aangepast, de eerste 10 jaar wordt 1 maand opgebouwd, daarna een halve maand per gewerkt jaar. - Kortdurende WW-uitkering blijft bestaan. pagina 24

25 Wijziging WW Passende arbeid en inkomensverrekening - Huidige situatie mag een WW-gerechtigde zich in de eerste 6 maanden richten op werk van gelijk niveau. Daarna wordt ook arbeid van een lager opleidingsniveau als passend aangemerkt en na 1 jaar wordt alle arbeid als passend aangemerkt; - Aanpassing definitie passend : Na 6 maanden wordt alle arbeid als passend aangemerkt; - Systematiek van urenverrekening wordt aangepast naar inkomensverrekening (= lager loon, WW vult aan); - Het recht op WW-uitkering eindigt als een WW-gerechtigde geen relevant loonverlies meer heeft (87,5% van het oude maandloon en staat gelijk aan 5 uur minder werk bij een 40-urige werkweek); pagina 25

26 Pauze Wet werk en Zekerheid in de praktijk pagina 26

27 CASUS 1 Ketenbepaling (7:668a BW) Situatie 1 Een contract eindigt per 1 augustus De medewerker heeft 3 contracten voor bepaalde tijd gehad. Je wilt deze medewerker nog geen vast dienstverband geven. Wat doe je hier mee? Situatie 2 Op 1 juli 2015 heeft een medewerker inmiddels op basis van 2 tijdelijke contracten 26 maanden gewerkt. Het dienstverband eindigt van rechtswege op 1 augustus Kun je deze medewerker nog een tijdelijk dienstverband aanbieden of niet? pagina 27

28 CASUS 2 Concurrentiebeding (7:653 BW) Zoals u weet gaat het concurrentiebeding veranderen. U bent HR adviseur bij een bedrijf met een sales afdeling. Het beleid van de onderneming is dat nieuwe sales adviseurs een contract krijgen voor 6 maanden. In deze periode doen ze veel contacten op en bouwen ze een op geld waardeerbaar netwerk op. Het bedrijf wil dit belang graag verwerkt zien in een concurrentiebeding. U weet dat het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. Hoe lost u dit op? En kunt u een voorbeeld formuleren? pagina 28

29 CASUS 3 Aanzegtermijn en proeftijd (7:652 en 7:668 BW) Situatie 1 Een medewerker heeft een contract voor precies 6 maanden. Is de werkgever verplicht aan te zeggen? Mag u een proeftijd opnemen? Situatie 2 Een medewerker heeft een tijdelijk contract voor 12 maanden, de overeenkomst eindigt op 1 oktober Moet de werkgever aanzeggen? Situatie 3 Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project van 7 maanden. Is de werkgever verplicht aan te zeggen en is het opnemen van een proeftijd mogelijk? Situatie 4 U geeft mondeling aan bij een werknemer dat u wilt verlengen. Vervolgens doet u verder niets en verloopt de arbeidsovereenkomst. Wat heeft dit tot gevolg? pagina 29

30 CASUS 4 Ontslag en transitievergoeding Situatie De organisatie wil graag afscheid nemen van een 45-jarige werknemer op 1 augustus 2015 met een 12-jarig dienstverband. De grondslag voor het ontslag is disfunctioneren. Op welke wijze gaat u te werk? De werknemer is nog niet van het ontslag op de hoogte en het betreft een sterk dossier. (neem alle mogelijke stappen mee, te denken aan eventuele instemming, tegenspraak, vergoedingen). pagina 30

31 CASUS 5 CASUS 5 Werknemer is 60 jaar oud en werkt al 23 jaar voor een klein bedrijf. Het afgelopen jaar is het bedrijf gegroeid van 23 naar 26 werknemers. De werknemer is de laatste jaren minder gaan functioneren. De werkgever wil dan ook het dienstverband beëindigen. Met welke transitievergoeding moet de werkgever rekening houden? En is wellicht een andere optie mogelijk? pagina 31

32 Plenaire behandeling pagina 32

33 CASUS 1 Ketenbepaling (7:668a BW) Situatie 1 Een contract eindigt per 1 augustus De medewerker heeft 3 contracten voor bepaalde tijd gehad. Je wilt deze medewerker nog geen vast dienstverband geven. Wat doe je hier mee? Situatie 2 Op 1 juli 2015 heeft een medewerker inmiddels op basis van 2 tijdelijke contracten 26 maanden gewerkt. Het dienstverband eindigt van rechtswege op 1 augustus Kun je deze medewerker nog een tijdelijk dienstverband aanbieden of niet? pagina 33

34 CASUS 1 Antwoord Ketenbepaling (7:668a BW) Situatie 1 Op 1 juli 2015 is de nieuwe ketenregeling van toepassing. Indien de werkgever een contract dat op 1 augustus 2015 afloopt wil verlengen dan is net zoals in de oude situatie sprake van een vierde contract. Werkgever moet een vast dienstverband aanbieden of afzien van voortzetting daarvan. Situatie 2 Nee. Indien op 1 augustus 2015 een tijdelijk contract wordt aangeboden dan is sprake van de nieuwe regeling. Dit heeft tot gevolg dat enkel een vast contract mogelijk is. Praktische oplossing is om voor 1 juli 2015 alle tijdelijke contracten te inventariseren en te verlengen tot de maximale duur van 36 maanden. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van het overgangsrecht. Na 36 maanden komt alsnog een keuze moment. pagina 34

35 CASUS 2 Concurrentiebeding (7:653 BW) Zoals u weet gaat het concurrentiebeding veranderen. U bent HR adviseur bij een bedrijf met een sales afdeling. Het beleid van de onderneming is dat nieuwe sales adviseurs een contract krijgen voor 6 maanden. In deze periode doen ze veel contacten op en bouwen ze een op geld waardeerbaar netwerk op. Het bedrijf wil dit belang graag verwerkt zien in een concurrentiebeding. U weet dat het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. Hoe lost u dit op? En kunt u een voorbeeld formuleren? pagina 35

36 CASUS 2 Antwoord Concurrentiebeding (7:653 BW) Het is verstandig om alsnog een concurrentiebeding op te nemen in de tijdelijke arbeidsovereenkomst. De wet staat dit toe voor zover in de arbeidsovereenkomst de reden van het opnemen van het beding staat opgenomen. Voorbeeld: Het zwaarwegend belang van de werkgever om dit beding in de overeenkomst op te nemen is gelegen in de aard van de door de werknemer te verrichten werkzaamheden waarbij deze tijdens de uitoefening van zijn functie door de werkgever in staat wordt gesteld een netwerk op te bouwen, klantcontacten op te doen en daarbij veel op geld waardeerbare marktkennis vergaard. pagina 36

37 CASUS 3 Aanzegtermijn en proeftijd (7:652 en 7:668 BW) Situatie 1 Een medewerker heeft een contract voor precies 6 maanden. Is de werkgever verplicht aan te zeggen? Mag u een proeftijd opnemen? Situatie 2 Een medewerker heeft een tijdelijk contract voor 12 maanden, de overeenkomst eindigt op 1 oktober Moet de werkgever aanzeggen? Situatie 3 Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project van 7 maanden. Is de werkgever verplicht aan te zeggen en is het opnemen van een proeftijd mogelijk? Situatie 4 U geeft mondeling aan bij een werknemer dat u wilt verlengen. Vervolgens doet u verder niets en verloopt de arbeidsovereenkomst. Wat heeft dit tot gevolg? pagina 37

38 CASUS 3 Antwoord Aanzegtermijn en proeftijd (7:652 en 7:668 BW) Situatie 1 Alhoewel er een aanzegverplichting is bij contracten vanaf 6 maanden. Is de werkgever in dit geval niet verplicht een aanzegging te doen. Een aanzegging is enkel verplicht indien de einddatum is vastgesteld op een kalenderdatum. In een contract voor 6 maanden of minder mag geen proeftijd worden opgenomen. Situatie 2 In deze situatie is de werkgever verplicht om ten minste 1 maand voor het einde van het dienstverband aan te zeggen. Situatie 3 De werkgever hoeft niet aan te zeggen nu de arbeidsovereenkomst in feite een projectovereenkomst is. Het opnemen van een proeftijd is ook mogelijk. Situatie 4 Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden is verlengd. pagina 38

39 CASUS 4 Ontslag en transitievergoeding Situatie De organisatie wil graag afscheid nemen van een 45-jarige werknemer op 1 augustus 2015 met een 12-jarig dienstverband. De grondslag voor het ontslag is disfunctioneren. Op welke wijze gaat u te werk? De werknemer is nog niet van het ontslag op de hoogte en het betreft een sterk dossier. (neem alle mogelijke stappen mee, te denken aan eventuele instemming, tegenspraak, vergoedingen). pagina 39

40 CASUS 4 Antwoord Ontslag en transitievergoeding Situatie 1. Kostenberekening. 1. Transitievergoeding: 10x 1/3 bruto maandsalaris en 2x 1/2 bruto maandsalaris. 2. Ontslagvergoeding: 2x0,5 en 9x 1,0 en 1 x 1,5 bruto maandsalaris x correctie factor. 2. Onderzoek of beëindiging op wederzijdse basis mogelijk is. 1. Voordeel voor WN: ontslagvergoeding i.p.v. transitievergoeding 2. Nadeel voor WN: ontslagvergoeding zal gelijk zijn aan de beoogde transitievergoeding. 3. Bij instemming: let op 14 dagen termijn. 3. Tegenspraak? Route kantonrechter op basis van disfunctioneren. 1. Hoger beroep is mogelijk (enkel hoogte vergoeding). 2. Onbillijk? Eventueel aanvullende vergoeding op transitievergoeding. 4. Transitievergoeding? 1. Geld moet besteed worden aan cursussen, opleidingen of aan begeleiding. 2. Werk naar werk. pagina 40

41 CASUS 5 CASUS 5 Werknemer is 60 jaar oud en werkt al 23 jaar voor een klein bedrijf. Het afgelopen jaar is het bedrijf gegroeid van 23 naar 26 werknemers. De werknemer is de laatste jaren minder gaan functioneren. De werkgever wil dan ook het dienstverband beëindigen. Met welke transitievergoeding moet de werkgever rekening houden? En is wellicht een andere optie mogelijk? pagina 41

42 CASUS 5 Antwoord CASUS 5 Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat voor werknemers ouder dan 50 jaar voor ieder jaar na het 50 e levensjaar recht is op 1 bruto maandsalaris. Dus 10 x 1/3 maandsalaris, 3 x 1/2 maandsalaris en 10 x 1 maandsalaris is dan de transitievergoeding. Echter het gaat hier om een kleine werkgever. Op dit moment zijn er 26 werknemers maar ten aanzien van de berekening mag je uitgaan van de gemiddelde situatie van het kalenderjaar daarvoor. Dus 23 medewerkers, dit betekent niet alleen dat het arbeidsverleden van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing gelaten dient te worden maar ook dat de normale regeling geldt, namelijk 1/2 maandsalaris per dienstjaar vanaf 1 mei pagina 42

43 Afronding Aanvullende vragen Aanvragen kenniskaart pagina 43

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo De Wet Werk en Zekerheid Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo Wijzigingen ontslagrecht (beoogd per 1 juli 2015) Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte gaat via UWV en ontslag om persoonlijke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht

Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht Wegwijs in het nieuwe arbeidsrecht mr Margreet Bos-Steenbergen & mr Anna van Popering-Kalkman Programma Achtergronden Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen n.a.v. de Wet Werk en Zekerheid Veranderingen aangaan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan.

proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan. Wet werk en zekerheid (WWZ) De Wet werk en zekerheid (WWZ) treedt op 1 juli 2015 in werking. Een paar onderdelen van de wet treden echter al in werking op 1 januari 2015. De WWZ kent een aantal ingrijpende

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Motto Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent. Warren Buffet Wet Werk en Zekerheid. Lisette Niemeijer-Denisse Specialist

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid POGGL 3 februari 2015 mr. Lieke van den Eijnden Inhoud Achtergrond Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Gevolgen OR Achtergrond Lente-akkoord, hoofdlijnen notitie Regeerakkoord

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT HR Seminar WWZ op de schop

ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT HR Seminar WWZ op de schop ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT HR Seminar 2018 WWZ op de schop 1. Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans: status 2. WAB Flexibele arbeid 3. WAB: ontslagrecht en de transitievergoeding 4. WW premiedifferentiatie

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (Wwz): veel gestelde vragen (FAQs)

Wet werk en zekerheid (Wwz): veel gestelde vragen (FAQs) Wet werk en zekerheid (Wwz): veel gestelde vragen (FAQs) De Wet werk en zekerheid (Wwz) is door de Eerste Kamer aangenomen en treedt vanaf 1 januari 2015 fasegewijs in werking. AWVN krijgt veel vragen

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie