proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan."

Transcriptie

1 Wet werk en zekerheid (WWZ) De Wet werk en zekerheid (WWZ) treedt op 1 juli 2015 in werking. Een paar onderdelen van de wet treden echter al in werking op 1 januari De WWZ kent een aantal ingrijpende veranderingen. De werkgever moet kennisnemen van de wijzigingen, anders kan het hem letterlijk en figuurlijk duur komen te staan. A. Veranderingen per 1 januari 2015 aanzegplicht Bij alle (verlengde) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van een half jaar of langer moet de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk informeren (aanzeggen) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever dit achterwege laat, moet hij de werknemer een vergoeding betalen van een maandloon. Dit geldt ook als het dienstverband wordt voortgezet. Indien de werkgever te laat informeert, geldt de vergoeding voor de termijn die hij te laat is. Geeft de werkgever aan het dienstverband te willen voortzetten, dan moet hij ook aangeven tegen welke voorwaarden hij dit wil doen. Laat hij dit achterwege en wordt het dienstverband stilzwijgend voortgezet, dan wordt het dienstverband geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden als voorheen, echter voor maximaal een jaar. Er geldt geen aanzegplicht als de arbeidsovereenkomst niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als deze is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging. De aanzegplicht geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die eindigen vóór 1 februari Voorbeeld 1: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van 1 juli 2014 tot 1 januari Omdat de overeenkomst op 1 januari 2015 eindigt, valt deze weliswaar onder de werking van de nieuwe wet, echter de WWZ bepaalt dat de aanzegplicht geldt voor overeenkomsten die op of na 1 februari 2015 eindigen. Er geldt dus geen aanzegplicht. Voorbeeld 2: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van 1 februari 2014 tot 1 februari Omdat de overeenkomst op 1 februari 2015 eindigt, valt deze onder de werking van de nieuwe wet. Er geldt een aanzegplicht. Voorbeeld 3: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van 1 maart 2014 tot 1 maart U wilt na 1 maart 2015 niet verlengen, maar u verzuimt dit tijdig mede te delen aan de werknemer. Op 28 februari 2015 deelt u de werknemer mede dat het zijn laatste werkdag is geweest. De werknemer kan nu aanspraak maken op een boete van één maandsalaris wegens het niet in acht nemen van de aanzegtermijn. Voorbeeld 4: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van 1 april 2014 tot 1 april U wilt na 1 april 2015 niet verlengen. Door uw afwezigheid vanwege een korte vakantie deelt u pas op 12 maart 2015 aan de werknemer mede dat u na 1 april niet verlengt. De werknemer maakt aanspraak op een boete ter hoogte van het loon over de periode 1 maart tot 12 maart Tip 1: Noteer bij het aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de uiterste datum van de aanzegplicht in uw agenda. Ook kunt u een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een kortere duur dan 6 maanden aangaan, omdat daarvoor geen aanzegplicht geldt. Tip 2: Om te vermijden dat er discussie ontstaat of en zo ja wanneer is aangezegd, adviseren we dit altijd schriftelijk te doen. Dat kan zowel per brief als per aan de werknemer. Als u het per doet, is er meer zekerheid over de juiste datum en het tijdstip van aanzegging. proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan. dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Gebra.

2 Voorbeeld 1: Een werknemer is per 1 december 2014 voor een half jaar in dienst getreden. Deze overeenkomst valt niet onder de werking van de nieuwe wet. Een proeftijd van maximaal één maand is toegestaan. Voorbeeld 2: Een werknemer is per 1 januari 2015 voor een half jaar in dienst getreden. Deze overeenkomst valt onder de werking van de nieuwe wet. Een proeftijd is niet toegestaan. Voorbeeld 3: Een werknemer is per 1 januari 2015 voor 7 maanden in dienst getreden. Deze overeenkomst valt onder de werking van de nieuwe wet, maar de duur van de overeenkomst is meer dan 6 maanden. Een proeftijd is toegestaan. Als na 1 januari 2015 een proeftijd gewenst is, sluit dan een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde tijd met een langere duur dan 6 maanden, of kies juist voor een heel kort dienstverband (zonder proeftijd). concurrentiebeding Vanaf 1 januari 2015 kan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen als in de overeenkomst gemotiveerd wordt dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Ontbreekt die motivering, dan is het beding niet geldig. De rechter kan op verzoek van de werknemer het beding vernietigen als deze meent dat de motivering de noodzaak voor een concurrentiebeding onvoldoende onderbouwt. B. Veranderingen per 1 juli 2015 ketenregeling Op grond van de huidige wet kunnen er maximaal 3 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten met een gezamenlijke maximale duur van 36 maanden (onderbrekingen van niet meer dan 3 maanden inbegrepen). Daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ( ketenregeling ). Als de keten meer dan 3 maanden (3 maanden en 1 dag) wordt onderbroken, kan er vervolgens een nieuwe keten worden gestart. De ketenregeling wordt per 1 juli 2015 gewijzigd. De nieuwe ketenregeling houdt in dat binnen een periode van 24 maanden (nu 36 maanden) maximaal 3 arbeidsovereenkomsten gesloten mogen worden. De duur van de onderbreking die de keten doorbreekt, wordt verlengd naar 6 maanden (nu 3 maanden en een dag). Dat betekent dat volgens het nieuwe recht bij een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of als de laatste arbeidsovereenkomst in de reeks de periode van 2 jaar overschrijdt (tussenpozen van ten hoogste 6 maanden inbegrepen), er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien op of na 1 juli 2015 een (opeenvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten na een onderbreking van 6 maanden of korter, dan telt volgens het nieuwe recht de voorgaande arbeidsovereenkomst mee in de keten. Het oude recht blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die al golden vóór 1 juli Zij lopen van rechtswege af als dat onder het oude recht ook zou zijn gebeurd. Voorbeeld 1: Een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is ingegaan vóór 1 juli 2015 eindigt automatisch, mits de oude totale duur van 3 jaar (onderbrekingen niet meer dan 3 maanden inbegrepen) niet is overschreden (en er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd zijn aangegaan). Voorbeeld 2: Op 20 januari 2014 is een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan tot 20 januari Het dienstverband eindigt automatisch op 20 januari Als er op 1 juni 2015 (te weten vóór inwerkingtreding van de WWZ, en meer dan 3 maanden na de vorige overeenkomst) opnieuw een dienstverband wordt aangegaan, start er op 1 juni 2015 een nieuwe keten. De overeenkomst van 1 juni 2015 is de eerste in die keten. - Als er echter pas op 1 juli 2015 (te weten bij inwerkingtreding van de WWZ en minder dan 6 maanden na de vorige overeenkomst) opnieuw een dienstverband wordt aangegaan, telt de vorige overeenkomst (de 2

3 overeenkomst van 20 januari 2014 tot 20 januari 2015) mee in de keten. De overeenkomst van 1 juli 2015 is de tweede in die keten. De dan maximaal toegestane periode van 2 jaar eindigt per 20 januari 2016, alvorens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. U kunt nog uiterlijk op 30 juni 2015 een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd laten ingaan, waarvoor dan nog de oude regels gelden (3 x bepaalde tijd in 3 jaar, onderbrekingen niet meer dan 3 maanden ingegrepen). afwijking ketenregeling De nieuwe ketenregeling geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar, met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of minder per week. De ketenregeling treedt pas in werking op de dag waarop zij 18 jaar worden. De duur van de keten wordt dus vanaf hun 18 e verjaardag geteld. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op de 18e verjaardag van kracht is, telt dan als eerste in de keten. Een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt van 1 juli 2015 tot 1 juli De tweede arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2016 tot 1 juli De werknemer heeft een gemiddelde arbeidsomvang van minder dan 12 uur per week. De werknemer wordt 18 jaar op 1 februari De ketenregeling start dus op 1 februari De overeenkomst van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 is de eerste overeenkomst in de keten. Tot 1 februari 2019 (2 jaar na start van de duur van de ketenregeling) kunnen nog maximaal 2 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Noteer bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer jonger dan 18 jaar de datum waarop de werknemer 18 jaar wordt en houd ook goed de arbeidsomvang in de gaten (niet meer dan gemiddeld 12 uur per week). Voor bestuurders van een rechtspersoon kan van de duur van de keten (niet het aantal contracten) worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. De nieuwe ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De ketenregeling is dwingend recht. U kunt er dus niet van afwijken. Als de werknemer akkoord gaat met afwijking van de ketenregeling, kan hij desondanks alsnog gewoon een beroep doen op de ketenregeling zoals die in de wet is vastgelegd. scholingsrecht werknemer De werkgever moet de werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Dit geldt ook als scholing noodzakelijk is voor het voortzetten van het dienstverband in een andere functie als de functie van de werknemer komt te vervallen, of de werknemer niet langer in staat is deze te vervullen. De werkgever mag een werknemer niet ontslaan op grond van disfunctioneren als dit komt doordat de werkgever onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. ontslagrecht De werkgever kan nu kiezen of hij een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV Werkbedrijf of dat hij via de kantonrechter een werknemer ontslaat. De WWZ bepaalt vanaf 1 juli 2015 welke instantie bevoegd is bij een voorgenomen ontslag. De keuzevrijheid vervalt dus. Voorts komt er één formule voor het berekenen van de beëindigingsvergoeding. In de WWZ wordt dit een transitievergoeding genoemd. De kantonrechtersformule vervalt. ontslagroute Vanaf 1 juli 2015 loopt een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziekte) verplicht via het UWV Werkbedrijf. In het geval van ontslag van meerdere werknemers blijft het afspiegelingsbeginsel intact als verplicht criterium voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij economisch ontslag. Ontslag wegens persoonlijke redenen (zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, enz.) wordt voortaan verplicht via de kantonrechter afgehandeld. De werkgever kan dus niet meer kiezen, de route is afhankelijk van de ontslaggrond. Naast onvrijwillig ontslag blijft de mogelijkheid bestaan om in 3

4 onderling overleg met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie te beëindigen ( beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst ). doorlooptijd procedure verkort De behandeling van de procedure bij de kantonrechter vangt aan binnen 4 weken nadat een verzoekschrift is ingediend. Dit betekent dus niet dat de kantonrechter binnen die 4 weken al met een uitspraak komt. Daarnaast neemt de kantonrechter de opzegtermijn in acht (tenzij de werknemer een ernstig verwijt van het ontslag kan worden gemaakt). De tijd van de procedure wordt van de opzegtermijn afgetrokken (tenzij de werkgever een ernstig verwijt van het ontslag kan worden gemaakt), waarbij wel geldt dat de opzegtermijn altijd ten minste een maand dient te bedragen. Uitgangspunt bij het UWV is dat ontslagverzoeken binnen een termijn van 4 weken worden afgehandeld, voor zover dit een zorgvuldige afhandeling niet in de weg staat. Ook na afloop van de UWV-procedure wordt de tijd hiervan afgetrokken van de opzegtermijn, waarbij geldt dat een termijn van minstens een maand moet resteren. In de beslissing van het UWV wordt de duur van de procedure opgenomen, zodat daarover geen discussie kan ontstaan tussen werkgever en werknemer. hoger beroep en cassatie Tegen de beslissing van het UWV kan bij de kantonrechter in beroep worden gegaan. De kantonrechter toetst op dezelfde gronden als het UWV. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk. Ook als de procedure vanwege de ontslaggrond bij de kantonrechter is gestart, is hoger beroep en cassatie mogelijk. bedenktijd beëindigingsovereenkomst Bij beëindiging met wederzijds goedvinden, op basis van een zogenoemde beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om binnen 14 dagen nadat hij de overeenkomst heeft getekend zijn schriftelijke instemming te herroepen. Als de bedenktermijn niet is vermeld in de overeenkomst bedraagt deze 3 weken. De werknemer kan, als hij de overeenkomst heeft herroepen, dat binnen 6 maanden niet nogmaals doen. Een werknemer tekent op 1 augustus 2015 een beëindigingsovereenkomst. Daarin is geen herroepingstermijn genoemd. De herroepingstermijn is daarom 3 weken. De werknemer kan zijn instemming tot en met 21 augustus 2015 herroepen. Doet de werknemer dit binnen de termijn, dan eindigt het dienstverband niet. Vermeld altijd de bedenktermijn van 14 dagen in een eventuele beëindigingsovereenkomst. Voor de beëindigingsovereenkomst in het voorgaande voorbeeld geldt dat als daarin de bedenktermijn van 14 dagen zou zijn opgenomen, de werknemer zijn instemming nog maar tot en met 14 augustus 2015 kan herroepen. transitievergoeding Werknemers krijgen een wettelijk recht op een standaardvergoeding bij onvrijwillig ontslag. In de WWZ wordt dit de transitievergoeding genoemd. De transitievergoeding is vooral bedoeld om de werknemer in staat te stellen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken, door het bedrag in te zetten voor scholing of begeleiding naar ander werk. De werknemer is echter niet verplicht de vergoeding hiervoor in te zetten. Een tweede doel van de transitievergoeding is om - ongeacht de ontslagroute - de werknemer recht te geven op een standaardvergoeding. De bestaande ongelijkheid die nu nog voorkomt, afhankelijk van ontslagroute via UWV of kantonrechter, wordt daarmee weggenomen. Met de introductie van de transitievergoeding vervalt dan ook de door de kantonrechter vast te stellen ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Het recht op een vergoeding vervalt als de arbeidsovereenkomst eindigt met een beëindigingsovereenkomst. In de meeste gevallen moet dan natuurlijk wel een transitievergoeding worden aangeboden, anders is er voor de werknemer geen belang om mee te werken aan beëindiging met wederzijds goedvinden. Het is de verwachting dat ook bij beëindiging met wederzijds goedvinden volgens de wettelijke regeling een transitievergoeding wordt overeengekomen. 4

5 De werknemer heeft pas recht op een transitievergoeding als hij ten minste 2 jaar in dienst is geweest. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen de ketenregeling na 2 jaar niet wordt verlengd, dan is een transitievergoeding verschuldigd. De betaling van een transitievergoeding kan voorkomen worden door werknemers (in totaal) minder dan 24 maanden in dienst te nemen. Een (verlengde) tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt na 2 jaar op 1 augustus Omdat de overeenkomst na 1 juli 2015 eindigt, valt deze onder de werking van de nieuwe wet. Als u niet verlengt, bent u de transitievergoeding verschuldigd. Zorg ervoor dat de (verlengde) overeenkomst eindigt op 30 juni 2015, want dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen als u besluit na 30 juni 2015 niet te verlengen. hoogte van de transitievergoeding De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 gewerkte jaren en daarna een half maandsalaris per dienstjaar. Een maandsalaris is het bruto maandloon vermeerderd met 8% vakantiebijslag. Bij werknemers met een vierwekenloon moet het loon worden omgerekend naar een maandloon. De maximale transitievergoeding bedraagt bruto, of een jaarsalaris als dit meer bedraagt. Een werknemer is in dienst getreden per 1 januari Het dienstverband eindigt per 1 januari De transitievergoeding bedraagt dan: 10 jaar x 1/3 maandsalaris = 3,33 maandsalaris 7 jaar x ½ maandsalaris = 3,5 maandsalaris + = 6,83 maandsalaris vermeerderd met 8% vakantiebijslag Mede gelet op de arbeidsmarktpositie van oudere werklozen geldt tot 2020 een afwijkende regeling voor werknemers die bij het onvrijwillig einde van het dienstverband 50 jaar of ouder zijn en die ten minste 10 jaar in dienst zijn. Zij ontvangen voor de diensttijd vanaf de leeftijd van 50 jaar één maandsalaris per dienstjaar. Daarbij geldt geen maximering of aftopping. Bedrijven met 25 of minder werknemers zijn van deze afwijkende regeling uitgezonderd. Een werknemer is in dienst getreden per 1 januari Op 1 januari 2010 wordt de werknemer 50 jaar. Het dienstverband eindigt per 1 januari De transitievergoeding bedraagt dan: 10 jaar x 1/3 maandsalaris = 3,33 maandsalaris 7 jaar x 1 maandsalaris = 7 maandsalaris + = 10,33 maandsalaris vermeerderd met 8% vakantiebijslag Als de werknemer jonger is dan 18 jaar op het moment dat zijn dienstverband wordt beëindigd en hij gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt, heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Noteer bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer jonger dan 18 jaar - ook vanwege de verschuldigdheid van de transitievergoeding - de datum waarop de werknemer 18 jaar wordt in uw agenda en houd goed de arbeidsomvang in de gaten (niet meer dan gemiddeld 12 uur per week). geen transitievergoeding Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en in geval van ontslag vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (diefstal, herhaaldelijk niet-naleven controlevoorschriften bij ziekte ondanks toepassen loonopschorting, enz.) is er geen recht op een transitievergoeding. transitievergoeding bij financiële problemen De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij surseance van betaling, faillissement of als op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is. Indien de betaling van de 5 dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Gebra.

6 transitievergoeding de werkgever in financiële problemen brengt, mag hij de vergoeding ook in termijnen betalen. Er geldt dan wel een verhoging vanwege de gespreide betaling. transitievergoeding bij MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers Voor bedrijven met 25 werknemers of minder komt er tot 2020 een overgangsregeling als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag vanwege de slechte financiële situatie waarin het bedrijf zich bevindt. In dat geval mag de werkgever voor de berekening van de transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband te rekenen vanaf 1 mei Dienstjaren vóór die datum blijven bij de berekening buiten beschouwing. De slechte financiële situatie moet onder meer uit jaarrekeningen blijken. Een bedrijf met minder dan 25 werknemers dat een paar slechte jaren achter de rug heeft, maar nog wel een goede vermogenspositie heeft, kan dus geen beroep doen op de uitzonderingsregel. verrekening transitievergoeding De kosten die een werkgever tijdens of bij het einde van het dienstverband voor de inzetbaarheid van werknemers maakt, mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Deze verrekening moet wel met de werknemer zijn overeengekomen. De kosten mogen geen verband houden met de huidige of toekomstige werkzaamheden van de werknemer binnen het bedrijf van de werkgever. billijke vergoeding Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever ten opzichte van de werknemer (discriminatie, het aanvoeren van een valse grond voor ontslag, het ernstig veronachtzamen van de re-integratieverplichtingen bij ziekte, enz.), kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een schadeloosstelling ( billijke vergoeding ) aan de werknemer toekennen. De billijke vergoeding kan ook gelden als de werknemer nog geen recht op een transitievergoeding heeft opgebouwd. C. Werkloosheidswet De aanpassingen van de WW moeten ertoe leiden dat het stelsel activerender wordt en werkloze werknemers stimuleert sneller ander werk te aanvaarden. beperking duur WW-uitkering De maximumduur van de WW-uitkering gaat met ingang van januari 2016 van 38 maanden naar 24 maanden. Indien op 1 januari 2016 meer dan 24 maanden recht is opgebouwd, dan wordt ook dit recht geleidelijk aan teruggebracht. Daardoor is de maximale duur per 1 april 2019 voor iedereen teruggebracht naar 24 maanden. inkomensverrekening in de WW De WW kent nu nog de hoofdregel dat wanneer een WW-gerechtigde (gedeeltelijk) gaat werken, het aantal uren dat hij werkt in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Deze systematiek van urenverrekening leidt tot een lager totaal inkomen wanneer een werknemer het werk hervat tegen een lager loon. Om werkhervatting tegen een lager loon niet te ontmoedigen, wordt in het wetsvoorstel de urenverrekening vervangen door een systeem van inkomensverrekening. Hierdoor is werkhervatting vanuit de WW altijd lonend. Deze maatregel moet per 1 juli 2015 ingaan. aanscherping passende arbeid Aan het recht op een WW-uitkering zijn verschillende verplichtingen verbonden. Een van deze verplichtingen is om in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen. In de huidige situatie mag een WW-gerechtigde zich in de eerste 6 maanden van werkloosheid richten op arbeid op hetzelfde niveau. Na 6 maanden wordt ook arbeid op een lager opleidingsniveau als passend aangemerkt en na één jaar wordt alle arbeid passend geacht. Deze definitie van passende arbeid wordt aangescherpt. Al na 6 in plaats van de huidige 12 maanden, wordt álle arbeid als passend aangemerkt. Deze aanpassing moet ingaan per 1 juli 2015 en geldt ook voor het begrip passende arbeid in de Ziektewet (ZW) en voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten (WGA). 6

7 Samenvattend overzicht wijzigingen 1 januari 2015: Aanzegplicht tijdelijke arbeidsovereenkomsten Wijziging proeftijd tijdelijke arbeidsovereenkomsten Wijziging concurrentiebeding tijdelijke arbeidsovereenkomsten 1 juli 2015: Aanpassing ketenregeling Scholingsrecht werknemers Wettelijke route voor ontslag (met mogelijkheid van hoger beroep en cassatie): - UWV: bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid - kantonrechter: persoonlijke redenen Verrekening duur procedure kantonrechter/uwv met opzegtermijn Bedenktijd beëindigingsovereenkomst Afschaffing kantonrechtersformule Transitievergoeding/billijke vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid Inkomensverrekening WW-uitkering Aanscherping passende arbeid WW-uitkering 1 januari 2016: Beperking duur WW-uitkering Hebt u vragen of wenst u advies? Neem contact op met Gebra ( of info@gebra.nl). dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Gebra. 7

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE GEVOLGEN VOOR TRAINERSCONTRACTEN IN HET AMATEURVOETBAL DE NIEUWE WET De eerste onderdelen van de wet zijn per 1 januari 2015 in werking getreden en per 1 juli 2015 was

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie