De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker"

Transcriptie

1 De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en & Zekerheid (WWZ). Ook zullen bepaalde onderdelen van de ABU-CAO met ingang van 1 juli 2015 als gevolg van de WWZ ook wijzigen. Hieronder lees je daar alles over. Het arbeidsrecht zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Op 10 juni 2014 stemde de Eerste Kamer in met de Wet werk en zekerheid (WWZ), die gefaseerd vanaf 1 januari 2015 in werking zal treden. De WWZ beoogt onder andere de rechtspositie van flexibele en tijdelijke arbeidskrachten te verbeteren, het ontslagrecht eerlijker, eenvoudig en goedkoper te maken en de duur van een WW-uitkering te verkorten. bijvoorbeeld de proeftijd en het concurrentiebeding. Per 1 juli 2015 zal daarnaast de ketenregeling (dat wil zeggen: hoeveel tijdelijke contracten je binnen een bepaalde periode mag krijgen) en het ontslagrecht wijzigen. 0 Per 1 januari 2016 wijzigt ten slotte de duur en opbouw van de WW-uitkering. Bovendien zullen bepaalde onderdelen uit de ABU-CAO met ingang van 1 juli 2015 wijzigen als gevolg van de WWZ. Als flexibele medewerker van Driessen ben je werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst waarop deze cao tevens van toepassing is. De gevolgen die de WWZ heeft voor de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling zijn op dit moment nog niet duidelijk. Driessen zal hier uiteraard tijdig over informeren zodra hierover meer duidelijkheid is.. Bovendien is op 30 september 2014 een nieuw cao-akkoord gesloten tussen de vakbonden en de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), wat ook een aantal wijzigingen teweeg brengt. Driessen zet graag de wijzigingen voor jou als flexibele medewerker op een rij: De belangrijkste veranderingen door de WWZ en ABU- CAO op een rij Zoals gezegd gaan de wijzigingen niet allemaal tegelijk in: Per 1 januari 2015 veranderen de regels ten aanzien van flexibele en tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals Veranderingen per 1 januari 2015 Proeftijd Vanaf 1 januari 2015 mag Driessen geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter. Deze wijziging wordt ook overgenomen in de ABU-CAO per 1 januari

2 Duurt de arbeidsovereenkomst echter langer dan zes maanden, dan mag Driessen een proeftijd opnemen van ten hoogste: a) één maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren; b) twee maanden, indien de arbeidsovereenkomst is aan gegaan voor twee jaren of langer. Driessen kan overigens alleen een proeftijd opnemen in je eerste arbeidsovereenkomst (tenzij sprake is van opvolgend werkgeverschap, dat wil zeggen de situatie waarbij je, voordat je bij Driessen in dienst komt, op dezelfde functie en werkplek gewerkt hebt), niet bij verlenging daarvan. Ga je echter tussentijds ander werk doen bij dezelfde of een andere opdrachtgever, dan kan Driessen wel een nieuwe proeftijd opnemen. Concurrentiebeding Driessen mag vanaf 1 januari 2015 in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 in principe geen concurrentiebeding of relatiebeding opnemen, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Aanzegverplichting bij afloop arbeidsovereenkomst Heb je op of na 1 februari 2015 een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer die van rechtswege afloopt? Dan is Driessen wettelijk verplicht om jou uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Driessen heeft echter geen aanzegverplichting om een maand van te voren aan te geven of je arbeidsovereenkomst verlengd wordt indien sprake is van: a) een arbeidsovereenkomst van korter dan zes maanden; b) een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding in fase A; c) een arbeidsovereenkomst die niet op een specifieke kalenderdatum eindigt (bijvoorbeeld een vervanging van een zieke collega). Nuluren-/oproepcontracten Op basis van de nieuwe regelgeving kan Driessen nog steeds in de arbeidsovereenkomst met je overeenkomen dat geen loon verschuldigd is als je niet wordt opgeroepen. In zowel de oude als de nieuwe ABU-CAO is, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, door de vakbonden en de ABU afgesproken dat het uitsluiten van deze loondoorbetalingsplicht mogelijk is gedurende de eerste 78 gewerkte weken in fase A (or korter indien sprake is van opvolgend werkgeverschap) van je arbeidsovereenkomst. Op dit punt verandert er voor jou als flexibele medewerker van Driessen dus feitelijk niets. Uitzendbeding Sommige medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding. In deze arbeidsovereenkomst is bijvoorbeeld geen einddatum opgenomen. Het uitzendbeding houdt kort gezegd in dat je arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de inlener waar je werkt niet langer werk voor je heeft of om een andere reden de opdracht waarvoor de inlener jou inleent bij Driessen afloopt. Het uitzendbeding moet schriftelijk in je arbeidsovereenkomst opgenomen worden. Ook hier geldt dat in zowel de oude als de nieuwe ABU-CAO afgesproken is dat het uitzendbeding verlengd wordt naar 78 gewerkte weken. Driessen mag daarom op basis van de ABU-CAO schriftelijk een uitzendbeding voor de duur van maximaal 78 gewerkte weken opnemen in de arbeidsovereenkomst. Daarna kan Driessen alleen nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaan met jou als flexibele medewerker. Op dit punt verandert er evenmin iets voor jou. Veranderingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Een van de belangrijkste wijzigingen is de nieuwe ketenregeling, die bepaalt hoe vaak en voor hoe lang je een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag sluiten. Duur en aantal contracten Momenteel mag een werkgever op basis van het Burgerlijk Wetboek drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende maximaal drie jaar tijd geven. Echter kan een cao bepalen dat een werkgever hiervan onbeperkt mag afwijken. Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het Burgerlijk Wetboek op dit punt. Een werkgever mag dan nog steeds drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten geven, maar slechts gedurende twee jaar tijd. Bovendien is een afwijking bij cao slechts in bijzondere gevallen nog mogelijk. Tot deze bijzondere gevallen behoort ook de ABU cao. In de nieuwe ABU-CAO zijn de vakbonden en de ABU overeengekomen dat deze wijziging wordt overgenomen in de fasen-systematiek van de ABU-CAO. Fase A zal niet wijzigen op dit punt en blijft dus maximaal 78 gewerkte weken duren. Per 1 juli 2015 zal fase B verruimd worden naar vier jaar en wordt het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat Driessen mag geven beperkt tot maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In de huidige ABU-CAO bedraagt fase B nog acht tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal twee jaar tijd. Daarmee wordt het vanaf 1 juli 2015 dus mogelijk om gedurende maximaal vijf en een half jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten te geven. Dit is zoals gezegd een maximum termijn. Per opdracht zal het beleid verschillen in welke mate hier gebruik van gemaakt wordt. Dit wordt bepaald in overleg met de medewerker, opdrachtgever en Driessen. Aan het einde van deze nieuwsbrief tref je een overzichtelijk schema aan, waarin al deze wijzigingen worden weergegeven in vergelijking met de huidige situatie. Bovendien tref je hieronder enkele voorbeelden aan om je te laten zien wat de wijzigingen in de ABU- CAO inhouden. Voorbeeld 1 Per 1 januari 2015 krijgt de medewerker een eerste arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar in fase B. Hoeveel contractruimte heeft deze medewerker op 1 januari 2016 nog onder de (inmiddels gewijzigde) ABU-CAO? De eerste arbeidsovereenkomst in fase B loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 en valt dus op de datum van 1 juli Vanaf deze datum geldt dat fase B gewijzigd wordt naar zes tijdelijke contracten gedurende maximaal vier jaar. Dat betekent dat de medewerker op 1 januari 2016 nog ruimte heeft voor vijf tijdelijke contracten tot uiterlijk 1 januari

3 Voorbeeld 2 Per 1 januari 2015 krijgt de medewerker een eerste arbeidsovereenkomst voor drie maanden in fase B. Per 1 april 2015 krijgt de medewerker een verlenging voor nog eens de duur van drie maanden. Hoeveel contractruimte heeft deze medewerker op 1 juli 2015 nog onder de (inmiddels gewijzigde) ABU-CAO? De tweede arbeidsovereenkomst in fase B loopt van 1 april 2015 tot 1 juli Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe regeling van maximaal zes tijdelijk arbeidsovereenkomsten binnen een periode van vier jaar. Dat betekent dat de medewerker op 1 juli 2015 nog ruimte heeft voor vier tijdelijke arbeidsovereenkomsten tot uiterlijk 1 januari zes maanden. In de nieuwe ABU-CAO is afgesproken dat je na deze tussenpoos van langer dan zes maanden weer opnieuw in fase A mag starten. Deze wijziging geldt ook voor tussenpozen die gestart zijn vóór 1 juli 2015 en doorlopen tot op of na 1 juli Voorbeeld 4 Een medewerker heeft een zevende tijdelijke arbeidsovereenkomst die per 31 juli 2015 van rechtswege eindigt. Wanneer is de keten doorbroken? Na een tussenpoos van meer dan zes maanden, dat wil zeggen op 1 februari 2016, is de keten doorbroken, waarna de medewerker en Driessen wederom een tijdelijke arbeidsovereenkomst in fase A mogen aangaan. Overgangsrecht Er geldt een overgangsrecht voor de uitzendkrachten die op 1 juli 2015 een zevende of achtste tijdelijke arbeidsovereenkomst (dat aangegaan is vóór 1 juli 2015) in fase B hebben. Deze tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt namelijk gewoon van rechtswege op de einddatum in de arbeidsovereenkomst. Iedere daaropvolgende arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan is dan uiteraard voor onbepaalde tijd. De termijn van vier jaar, waarin tijdelijke arbeidsovereenkomsten in fase B gegeven mogen worden, gaat wel per direct in op 1 juli 2015, ook voor lopende arbeidsovereenkomsten. Voorbeeld 3 Medewerker is werkzaam in fase B sinds 1 september Op 1 juni 2015 krijgt de medewerker zijn zevende verlenging in fase B tot 1 september 2015 (= einde twee jaar fase B op basis van oude ABU-CAO). Hoeveel contractruimte heeft de medewerker op 1 september 2015? De zevende arbeidsovereenkomst loopt van 1 juni 2015 tot 1 september 2015 en valt daarmee op de datum van 1 juli Hier geldt het overgangsrecht en ontstaat niet van rechtswege een arbeidsovereenkomst in fase C voor onbepaalde tijd op 1 juli 2015 (ondanks dat de nieuwe regeling van maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten inmiddels geldt). Gaat Driessen echter op 1 september 2015 een achtste arbeidsovereenkomst aan met deze medewerker, dan geldt het overgangsrecht niet meer en ontstaat wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd! Driessen mag dan op 1 september 2015 geen tijdelijke arbeidsovereenkomst meer aangaan met de medewerker. Onderbreking van de keten door de tussenpoos Alle arbeidsovereenkomsten met Driessen (en eventuele vorige werkgevers indien sprake was van opvolgend werkgeverschap) vormen zogezegd een keten. Een dergelijke keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt vanaf 1 juli 2015 pas doorbroken als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking (of tussenpoos zoals de wettelijke term officieel luidt) zit van langer dan Voorbeeld 5 Een medewerker heeft een zesde tijdelijke arbeidsovereenkomst die per 30 april 2015 van rechtswege eindigt. De medewerker wil weten wat de mogelijkheden zijn voor de inlener om het dienstverband via Driessen voort te zetten. a) Een zevende tijdelijke overeenkomst die vóór 1 juli 2015 moet ingaan. Deze arbeidsovereenkomst kan echter niet meer tijdelijk verlengd worden voor een achtste keer vanwege de wijziging in fase B per 1 juli b) Een tussenpoos die op 1 mei 2015 ingaat. Echter moet deze tussenpoos wel meer dan zes maanden duren, omdat de tussenpoos op de datum van 1 juli 2015 valt en per die datum het nieuwe recht geldt. Duurt de tussenpoos zes maanden of minder, dan wordt de keten voortgezet en zal een daaropvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Immers mag Driessen vanaf 1 juli 2015 nog maar maximaal zes tijdelijke arbeids- 0vereenkomsten geven. Voorbeeld 6 Een medewerker heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst welke op 1 maart 2015 van rechtswege is geëindigd vanwege het doorlopen van de termijn van twee jaar in fase B. De medewerker wil weten hoe lang de tussenpoos moet duren. langer dan dertien weken. In dit geval valt de tussenpoos namelijk niet op de datum van 1 juli 2015 en kan men dus nog gebruik maken van de oude regeling uit de ABU-CAO. De tussenpoos kan immers voltooid worden vóór 1 juli 2015, namelijk op 1 juni In dat geval kan de medewerker op 2 juni 2015 weer voor aan in fase B (en dus in dit geval niet fase A) beginnen, waarbij bovendien de nieuwe regeling van maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar per 1 juli 2015 zal gelden. 4

4 Ontslagrecht Ook het ontslagrecht wordt met ingang van 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Gezien de omvang en complexiteit van dit onderwerp voert het echter te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Driessen beperkt zich daarom tot enkele hoofdlijnen. Zo regelt het nieuwe ontslagrecht dat als een werkgever en medewerker het niet eens worden over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, de reden voor het ontslag vervolgens vanaf 1 juli 2015 bepalend is voor de te volgen route: of via UWV bij bedrijfseconomisch ontslag of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of via de kantonrechter bij andere reden, bijvoorbeeld ontslag wegens niet-functioneren. De werkgever kan hierbij dus niet meer kiezen. In het Burgerlijk Wetboek wordt bovendien limitatief vastgelegd wat een redelijke grond voor ontslag is. Het ontslagrecht moet op deze manier duidelijker en eenvoudiger worden. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het arbeidsverleden en het maandsalaris. De vergoeding mag maximaal ,- bruto bedragen. Echter zijn sommige transitie- en brede inzetbaarheidskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar op deze vergoeding. Daarnaast zijn de ABU en de vakbonden momenteel in overleg over hoe verdere invulling gegeven kan worden aan de transitievergoeding binnen de flexbranche. Veranderingen per 1 januari 2016 Aanpassingen Werkloosheidswet De WWZ heeft ook gevolgen voor de WW. Zo wordt bijvoorbeeld eveneens per 1 juli 2015 al het begrip passende arbeid verruimd, zodat mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering genieten verplicht zijn al het beschikbare werk te aanvaarden. Meer ingrijpende wijzigingen betreffen echter de duur en opbouw van de WW-uitkering. Toestemming van UWV of de kantonrechter is echter niet langer nodig indien de medewerker instemt met opzegging door de werkgever of indien de medewerker en werkgever een beëindigingsovereenkomst sluiten. Bovendien leidt instemming met opzegging door de werkgever niet tot het weigeren van een werkloosheidsuitkering door UWV. Transitievergoeding Een volgende ingrijpende én nieuwe wijziging betreft de invoering van de transitievergoeding bij ontslag. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang van werk naar werk te bevorderen en komt in de plaats van de kantonrechtersformule. Driessen is in principe verplicht je een transitievergoeding te betalen indien je minimaal 24 maanden in dienst bent geweest en het dienstverband eindigt of niet wordt voortgezet. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is Driessen echter geen transitievergoeding verschuldigd. Aanpassing duur De maximale duur van een WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden. Werkgeversorganisaties en vakbonden kunnen echter in een cao afspraken maken over een aanvullende private uitkering na deze 24 maanden. De hoogte van een WW-uitkering blijft gelijk en wordt berekend over het laatstverdiende loon. Aanpassing opbouw Ook de wijze waarop WW-rechten worden opgebouwd verandert als gevolg van de nieuwe wetgeving. Zo bouw je gedurende de eerste tien jaar van je loopbaan nog steeds per gewerkt jaar één maand WW op. Daarna bouw je nog maar een halve maand per gewerkt jaar op. Het arbeidsverleden dat je hebt opgebouwd vóór 1 januari 2016 blijft in stand met dien verstande dat de maximale WW-duur voor alle potentiële WW-rechten vanaf 1 januari 2016 geleidelijk per kwartaal met 1 maand wordt verkort totdat het maximum van 24 maanden is bereikt. Wijzigingen per 1 januari 2015 Oud Nieuw Proeftijd Burgerlijk Wetboek: proeftijd mogelijk in arbeidsovereenkomst ongeacht de duur van de overeenkomst. Geen proeftijd mogelijk in arbeidsovereenkomsten met een duur van zes maanden of korter. ABU-CAO: alleen proeftijd bij arbeidsovereenkomst van ten hoogste drie maanden. Dit geldt ook voor de nieuwe ABU-CAO. Aanzegverplichting Burgerlijk Wetboek: geen aanzegverplichting bij einde tijdelijke arbeidsovereenkomst. Burgerlijk Wetboek: werkgever is verplicht om minimaal een maand vóór afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer de werknemer te informeren over verlenging of beëindiging. 5

5 Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting Burgerlijk Wetboek: uitsluiting loondoorbetaling mogelijk gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst; ABU-CAO blijft ongewijzigd op dit punt; gedurende 78 gewerkte weken is uitsluiten loondoorbetaling mogelijk. Uitzondering ABU-CAO: gedurende de eerste 78 gewerkte weken van de arbeidsovereenkomst is uitsluiten loondoorbetaling mogelijk. Uitzendbeding Burgerlijk Wetboek: arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege gedurende de eerste 26 gewerkte weken bij beëindiging van de opdracht van de flexibele medewerker; ABU-CAO blijft ongewijzigd op dit punt; gedurende 78 gewerkte weken is uitzendbeding mogelijk. Uitzondering ABU-CAO: gedurende de eerste 78 gewerkte weken van de arbeidsovereenkomst geldt het uitzendbeding. Wijzigingen per 1 juli 2015 Oud Nieuw Ketenregeling Burgerlijk Wetboek: maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende drie jaar waarbij een tussenpoos van langer dan drie maanden de keten onderbreekt; Burgerlijk Wetboek: maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende twee jaar waarbij een tussenpoos van langer dan zes maanden de keten onderbreekt; Uitzondering ABU-CAO: Fase A = 78 gewerkte weken; Fase B = maximaal acht tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende twee jaar waarbij een tussenpoos van minimaal dertien weken of meer de keten onderbreekt; Fase C = onbepaalde tijd. Uitzondering ABU-CAO: Fase A = 78 gewerkte weken; Fase B = maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende vier jaar waarbij een tussenpoos van meer dan zes maanden de keten onderbreekt; Fase C = onbepaalde tijd. Overgangsrecht voor een zevende of achtste arbeidsovereenkomst in fase B die is aangegaan vóór 1 juli 2015 en doorloopt tot op of na 1 juli Geen overgangsrecht voor de tussenpoos. Nieuwe tussenpoos geldt dus ook indien de tussenpoos heeft aangevangen vóór 1 juli 2015 en doorloopt tot op of na 1 juli Uitzendbeding Twee verschillende routes waaruit de werkgever kan kiezen: kantonrechter of UWV (ongeacht de reden van ontslag). In het Burgerlijk Wetboek komt een limitatieve opsomming van de ontslaggronden en een vaste route (UWV óf kantonrechter) per grond. 6

6 Transitievergoeding Geen transitievergoeding van rechtswege verschuldigd; ontbindingsvergoeding bij kantonrechter Kantonrechtersformule vervalt. In plaats daarvan heeft de medewerker na tenminste 24 maanden op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op transitievergoeding bij einde dienstverband. Hoogte is afhankelijk van het arbeidsverleden tot maximaal ,-. Bovendien is kostenaftrek onder voorwaarden. De ABU en vakbonden overleggen momenteel over nadere invulling van het recht op transitievergoeding. Wijzigingen per 1 januari 2016 Oud Nieuw Werkloosheidswet Duur van WW-uitkering is maximaal 38 maanden. Duur van WW-uitkering wordt geleidelijk aan verkort naar maximaal 24 maanden. Opbouw van WW-uitkering = voor ieder gewerkt jaar één maand WW Opbouw van WW-uitkering wordt aangepast. Voor de eerste tien jaar geldt per gewerkt jaar één maand WW. Daarna geldt per gewerkt jaar een halve maand WW. Conclusie Zoals je ongetwijfeld hebt kunnen lezen zijn de wijzigingen in het arbeidsrecht ingrijpend en heeft het de nodige gevolgen voor het dienstverband dat je met Driessen hebt. Als goed werkgever zal Driessen uiteraard op een zorgvuldige en juiste manier invulling geven aan deze wijzigingen. Wij hopen in ieder geval dat deze brief je voldoende informatie en duidelijkheid biedt over wat de nieuwe wetgeving voor jou gaat betekenen. Mocht je echter nog een vraag hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact op met je vaste contactpersoon van Driessen. Schootense Dreef HZ Helmond Postbus AS Helmond t info@driessen.nl

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE GEVOLGEN VOOR TRAINERSCONTRACTEN IN HET AMATEURVOETBAL DE NIEUWE WET De eerste onderdelen van de wet zijn per 1 januari 2015 in werking getreden en per 1 juli 2015 was

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 Het komende jaar staat in het teken van veranderingen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Deze worden enerzijds ingegeven

Nadere informatie

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid Thema-avond WWZ Wijzigingen (arbeids-)wetgeving 2014 2016 agenda wijzigingen per 1 januari 2015 ketenregeling en CAO voor Uitzendkrachten ontslagrecht transitievergoeding 2 wet werk en zekerheid doelstellingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

LLabResource. Wet Werk en Zekerheid

LLabResource. Wet Werk en Zekerheid LLabResource Wet Werk en Zekerheid In 2015 verandert er veel op het gebied van regelgeving van arbeid. Zo is de afgelopen jaren hard gewerkt aan Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en in 2015 worden veel van deze

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Een overzicht van enkele actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer U kunt

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie