De nieuwe arbeidswetgeving 23 april De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

2 Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Vakantierechten, ziekteverzuim, zwangerschapsverlof, arbeidstijdenwet, stakingsrecht, concurrentiebeding, pensioen, ontslag, faillissement, WW, wet vermindering arbeidsduur, etc. 2

3 Doelstellingen Wet Werk en Zekerheid Eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslag Werknemers sneller van werk naar werk Verbetering positie flexwerkers Andere motieven: kostenbesparingen WW, rust, sectorbelangen. Praktijk: politiek compromis, haastwerk, weeffouten, reparatiewetgeving, kritiek. 3

4 Wet Werk en Zekerheid Per 1 januari 2015 aanzegplicht proeftijd concurrentiebeding oproepkrachten (deels per 1 april 2016) Per 1 juli 2015 scholingsplicht ketenregeling bedenktermijn ontslagrecht transitievergoeding billijke vergoeding Per 1 januari 2016 veranderingen in de WW 23 april 2015 Wet Werk en Zekerheid 4

5 Leeswijzer Oude situatie Bovenaan leest u hoe het tot nu toe geregeld was. Hier staan de tips. Wat moet ik doen? Nieuwe situatie Daaronder staat hoe het nu geregeld wordt. Waar moet ik rekening mee houden? N.B. In de sheets staat het geparafraseerd. Raadpleeg altijd een juridisch deskundige. 5

6 Aanzegplicht (per 1 januari 2015) Oude situatie Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd liep van rechtswege af. Nieuwe situatie Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer moet uiterlijk één maand van te voren schriftelijk worden aangegeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, en zo ja onder welke voorwaarden. De aanzegplicht geldt ook voor contracten van zes maanden of langer die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan en na die datum eindigen. Bij niet-naleving is een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris (naar rato). Op tijd beslissen over doorgaan of niet. Agendeer het altijd goed. Aanzeggen bij voorbaat? 6

7 Aanzegplicht Voorbeeldtekst aanzegging bij voorbaat: De werkgever wenst de werknemer, bij deze, bij voorbaat aan te zeggen dat de onderhavige arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, niet zal worden verlengd. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke aanzegverplichting als bedoeld in artikel 7:668 lid 1 B.W. De werknemer erkent dat hiermee aan de aanzegverplichting is voldaan, en zal dus geen aanspraak maken op de vergoeding als bedoeld in artikel 7:668 lid 3 B.W. 7

8 Proeftijd (per 1 januari 2015) Oude situatie Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten was het altijd mogelijk om bij het eerste contract een proeftijd aan te gaan. Nieuwe situatie Er kan geen proeftijd meer worden aangegaan bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of minder. Kiezen: een kort contract (van bijvoorbeeld drie maanden) zonder proeftijd, of een langer contract (van bijvoorbeeld zeven maanden) mét een proeftijd. De proeftijd zelf verandert niet: maximaal één maand bij contracten korter dan twee jaar, en maximaal twee maanden bij contracten langer dan twee jaar of bij een vast dienstverband. 8

9 Concurrentiebeding (per 1 januari 2015) Oude situatie Een concurrentiebeding was mogelijk zowel bij tijdelijke als bij vaste dienstverbanden. Nieuwe situatie Er is geen concurrentiebeding meer toegestaan bij tijdelijke arbeidscontracten, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. In het beding moet worden gemotiveerd welke bedrijfsbelangen het betreffen en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Dit geldt ook voor een relatiebeding. Neem een motivering op, die specifiek ziet op de functie van de werknemer en die het belang van het aangaan van het concurrentiebeding duidelijk maakt. 9

10 Oproepkrachten (per 1 januari 2015 en 1 april 2016) Oude situatie Uitgangspunt: geen arbeid, geen loon. Nieuwe situatie De positie van oproepkrachten wordt versterkt. Geen arbeid, toch loon. 10

11 Oproepkrachten (per 1 januari 2015 en 1 april 2016) Opgeroepen, maar het werk kan niet worden verricht? (Ziek, of werk is niet meer nodig.) Recht op loon. Voor de duur van de oproep. Niet opgeroepen, maar er is wel werk? Recht op loon. Voor de duur waarvoor opgeroepen had kunnen worden. Sluit de loondoorbetalingsverplichting uit voor de eerste zes maanden. Behalve: - als het niet werken een oorzaak heeft die voor rekening van de oproepkracht komt (bijvoorbeeld staking, of onwettig verzuim); - als in het oproepcontract is bepaald dat de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsverplichting bestaat (welke periode alleen kan worden verlengd als dat in een cao is geregeld, waarvoor strikte voorwaarden gelden). Sluit eerst contracten af voor bepaalde tijd. Als de gemiddelde of te verwachten urenomvang bekend is, bepaal het arbeidscontract daar dan op (min-max contract). 11

12 Oproepkrachten Nulurencontract. Stel: niet opgeroepen, en er is geen werk? Dan geldt: drie maanden gewerkt (wekelijks of minstens 20 uur per maand) dan wordt vermoed dat sprake van een arbeidsovereenkomst. De urenomvang wordt vermoed het gemiddelde te zijn van de laatste drie maanden. Dit zegt de website van SZW over nulurencontracten! Bij een oproep- of nulurencontract geldt na drie maanden: het aantal afgesproken uren dat je per maand werkt, moet ten minste overeenkomen met het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden. Dat gemiddelde aantal uren wordt dan beschouwd als het aantal afgesproken uren per maand. Kun je niet of minder werken door een reden die je werkgever valt aan te rekenen (je werkgever roept je niet op), bijvoorbeeld omdat er niet genoeg werk is? Dan is hij verplicht om je toch loon over dat aantal uren te betalen. Soms is het gemiddelde aantal uren in de voorgaande drie maanden geen goede maatstaf, bijvoorbeeld omdat er sprake was van een piek in de werkzaamheden. [..] Voor de eerste zes maanden van het oproep- of nulurencontract kan je werkgever met je overeenkomen dat hij geen loon hoeft te betalen als hij je niet oproept. Let op met oproepcontracten na de eerste zes maanden. Geen werk voorhanden voor de oproepkracht, dan na die zes maanden mogelijk toch loon betalen. 12

13 Scholingsplicht (per 1 juli 2015) Oude situatie Er bestaat geen wettelijke scholingsverplichting voor de werkgever. Nieuwe situatie Er komt een wettelijke verplichting voor de werkgever tot scholing van de werknemer die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Scholing: maak beleid, communiceer het, voer het uit, en registreer. Zonder scholing wordt ontslag moeilijker. Ook wordt scholing van belang in het kader van mogelijke herplaatsing bij het einde van de arbeidsovereenkomst. 13

14 Ketenregeling (per 1 juli 2015) Oude situatie 3 x 3 x 3 Bij tijdelijke arbeidscontracten die elkaar binnen een periode van drie maanden opvolgen, ontstaat bij het vierde contract of na drie jaar een vast dienstverband. Afwijking bij CAO is onbeperkt mogelijk. Nieuwe situatie 3 x 2 x 6 Bij tijdelijke arbeidscontracten die elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen, ontstaat bij het vierde contract of na twee jaar een vast dienstverband. Afwijking bij CAO is beperkt mogelijk (6 x 4 x 6). De werkgever zal eerder (na twee jaar in plaats van na drie) moeten besluiten of er een vast contract wordt aangeboden of dat het dienstverband eindigt. Zeven + acht + acht maanden? Want dan: is er een maximale benutting van de ketenregeling, is een proeftijd mogelijk, en geldt er geen transitievergoeding. Wel natuurlijk de aanzegplicht. 14

15 Ketenregeling De ketenregeling geldt niet voor medewerkers tot 18 jaar die maximaal 12 uur per week werken. De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg. Schriftelijke afwijking ten nadele van de statutair bestuurder is mogelijk ten aanzien van de duur. Let op de uitzonderingen. Afwijking bij CAO wordt slechts beperkt mogelijk, onder stringente voorwaarden. 15

16 Ketenregeling 1 juli mnd 12 mnd 12 mnd hier geen vast contract: de arbeidsovereenkomst eindigt na 12 maanden, want deze is aangegaan vóór 1 juli mnd 12 mnd 4 mnd 12 mnd wel een vast contract: arbeidsovereenkomst aangegaan ná 1 juli 2015, de tussenpoos bedraagt minder dan 6 maanden, de duur overschrijdt de periode van 24 maanden. 12 mnd 9 mnd 3 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd ook een vast contract: arbeidsovereenkomst aangegaan op 1 juli 2015, de tussenpoos bedraagt minder dan 6 maanden, na drie maanden wordt de duur van 24 maanden overschreden. mogelijkheid arbeidsovereenkomst open te breken? ja. 16

17 Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst (per 1 juli 2015) Oude situatie Er geldt geen bedenktermijn voor de werknemer na het aangaan van een beëindigingsovereenkomst. Nieuwe situatie Voor de werknemer geldt een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen, waarbinnen hij de beëindigingsovereenkomst schriftelijk kan ontbinden. Er geldt een plicht voor de werkgever om de werknemer in de overeenkomst te informeren over de bedenktermijn, anders wordt de bedenktermijn verlengd tot drie weken. Neem de bedenktermijn op in de beëindigingsovereenkomst. De werkgever zal na het aangaan van een beëindigingsovereenkomst veertien dagen in onzekerheid verkeren over de beëindiging. 17

18 Bedenktermijn Voorbeeldtekst bedenktermijn: De werknemer heeft het recht om de onderhavige overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. 18

19 Huidig ontslagrecht Ontslagreden Bedrijfseconomisch Persoonlijk Procedure UWV Kantonrechter Vergoeding UWV: geen vergoeding, tenzij sociaal plan of k.o.o. Kantonrechter: ontbindingsvergoeding (kantonrechterformule) 19

20 Komend ontslagrecht (per 1 juli 2015) Ontslagreden Bedrijfseconomisch/ langdurig arbeidsongeschikt Persoonlijk Procedure UWV (en meer) Kantonrechter (en meer) Vergoeding Transitievergoeding 20

21 Ontslagrecht (per 1 juli 2015) Oude situatie Werkgever kiest de ontslagroute, ongeacht de ontslagreden: het UWV (opzegging) of de kantonrechter (ontbinding). Hoger beroep en cassatie tegen de uitspraak van de kantonrechter is niet mogelijk. Nieuwe situatie De ontslagroute wordt afhankelijk van de ontslagreden: het UWV bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, en de kantonrechter bij persoonlijke redenen. De beslissing van het UWV kan getoetst worden door de kantonrechter. Hoger beroep en cassatie tegen uitspraken van de kantonrechter worden mogelijk. De duur van de ontslagprocedure kan in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. Mogelijk wordt het zeer langdurig procederen in ontslagzaken. 21

22 Ontslaggronden Tot 1 juli 2015: art. 7:685 B.W: gewichtige redenen. Verzoek is te allen tijde mogelijk. Vanaf 1 juli 2015: art. 7:669 lid 1 B.W.: opzeggen kan als daar een redelijke grond voor is, en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt, waarbij de redelijke grond kan zijn: a. bedrijfssluiting/bedrijfseconomische omstandigheden, b. twee jaar ziek, c. regelmatig ziek, d. gecommuniceerd disfunctioneren na verbetertraject, e. verwijtbaar handelen of nalaten, f. gewetensbezwaren, g. een verstoorde arbeidsverhouding die maakt dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren, h. andere gronden die zodanig zijn dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. De ontslaggrond zal naar verwachting kritischer worden getoetst. 22

23 Ontslaggronden Hokje d: art. 7:669 lid 3 sub d B.W.: aangetoond moet worden dat (i) werknemer, anders dan tengevolge van ziekte of gebrek, ongeschikt is tot het verrichten van de arbeid, en (ii) werkgever werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren, en (iii) de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van werkgever voor de scholing van werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van werknemer. Een goede dossiervorming is van essentieel belang. Hokje g: art. 7:669 lid 3 sub g B.W.: een verstoorde arbeidsverhouding zodanig dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 23

24 Transitievergoeding (per 1 juli 2015) Oude situatie Eventueel een ontbindingsvergoeding op grond van de kantonrechtersformule of eventueel een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Nieuwe situatie Bij een dienstverband van twee jaar of langer bestaat er recht op een transitievergoeding bij een beëindiging of bij niet-verlenging, indien dit geschiedt op initiatief van de werkgever of op initiatief van de werknemer als gevolg van verwijtbaar gedrag van de werkgever. Lagere vergoeding dan de kantonrechtersformule, dus ontslag wordt mogelijk moeilijker. Goede dossiervorming is essentieel. Het is een opgebouwd recht, vergelijkbaar met vakantiedagen. 24

25 Transitievergoeding De eerste tien jaar: 1/6 e maandsalaris per half dienstjaar. Na tien jaar: 1/4 e maandsalaris per half dienstjaar. Gemaximeerd op , of één jaarsalaris als dat hoger is. Bepaalde kosten mogen in mindering worden gebracht (bijvoorbeeld outplacement, langere opzegtermijn, mogelijk opleidingskosten). Ingeval van opvolgend werkgeverschap: perioden bij de vorige werkgever worden meegeteld bij de opbouw van de transitievergoeding. Registreer de kosten die worden gemaakt ten behoeve van bredere inzetbaarheid (bijvoorbeeld in het kader van reïntegratie) en maak daar met de werknemer afspraken over. De leeftijd en de kansen op de arbeidsmarkt spelen geen rol bij de hoogte van de vergoeding. 25

26 Transitievergoeding Ook verschuldigd bij: niet-verlenging van een tijdelijk contract van twee jaar of meer; opzegging na twee jaar ziekte. Niet verschuldigd bij: opzegging door de werknemer; werknemer jonger dan 18 jaar en met gemiddelde omvang van ten hoogste 12 uur per week; pensioenontslag; ontslag dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. 26

27 Transitievergoeding: overgangsregelingen Tot 2020: voor werknemers van 50 jaar of ouder, die minimaal tien jaar in dienst zijn, geldt een hogere transitievergoeding: voor elk halfjaar vanaf de leeftijd van 50 in dienst, een half maandsalaris. Dit geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. Bij werkgevers met een slechte financiële positie en minder dan 25 werknemers wordt de transitievergoeding van de werknemer slechts berekend over zijn dienstjaren vanaf 1 mei De definiëring van slechte financiële positie is nog niet bekend. Reparatiewetgeving met betrekking tot onder meer de seizoenswerknemer: - Uitstel: (nog) geen TV als de werkgever de werknemer garandeert dat hij binnen zes maanden weer in dienst komt. - Arbeidscontracten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en die elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van meer dan drie maanden tellen niet mee voor de TV. (Contracten die elkaar na 1 juli 2012 hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal zes maanden tellen dus wel mee.) - Als op of na 1 juli 2015 een vast dienstverband wordt aangegaan dan worden de aan 1 juli 2015 voorafgaande arbeidsovereenkomsten (met een tussenpoos van meer dan drie maanden) niet meegeteld. Kijk altijd goed of een overgangsregeling van toepassing is. 27

28 Transitievergoeding Kosten die in mindering mogen worden gebracht o.b.v. Ontwerpbesluit. Onderscheid : transitiekosten: kosten die worden gemaakt in het zicht van een ontslagsituatie en die erop zijn gericht werkloosheid te voorkomen. Bijv: outplacement of langere opzegtermijn met vrijstelling van arbeid. inzetbaarheidskosten: kosten die tijdens dienstverband zijn gemaakt en die erop zijn gericht de wkn breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt (niet in de eigen functie of t.b.v. de wkg). Voorwaarden: Schriftelijke instemming van de wkn. Het moet gaan om kosten die door de wkg zijn gemaakt die ook de transitievergoeding moet betalen. Het mag niet gaan om loonkosten van de wkn. De kosten moeten in redelijke verhouding staan met het doel. Ze mogen dus niet buitensporig hoog zijn. De kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend, mogen niet in mindering worden gebracht. De inzetbaarheidskosten moeten gemaakt zijn in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding verschuldigd is (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Neem in een studieovereenkomst op dat de kosten in mindering komen op een toekomstige transitievergoeding en dat van de termijn van 5 jaar wordt afgeweken. Instemming is niet vereist als de werkgever afspraken heeft gemaakt met vakbonden/or over aanbieden en bekostigen van bepaalde trajecten (bijv. een sociaal plan met daarin een outplacementtraject). 28

29 Ontbindingsvergoeding vs. transitievergoeding Geboortedatum: 9 december 1963 In dienst: 9 december 2000 Ontslag: 1 juli 2015 (dan 51 jaar oud) Huidig bruto maandsalaris: dienstjaren / 29 halve dienstjaren NU STRAKS 8 dienstjaren x gewicht 1 20 halve dienstjaren x gewicht 1/6 7 dienstjaren x gewicht 1,5 6 halve dienstjaren x gewicht 1/4 3 halve dienstjaren x gewicht 1/2 Totaal 18,5 maandsalarissen = bruto (grote werkgever) = bruto = bruto (kleine werkgever) = bruto (kleine werkgever slechte financiële positie) 29

30 Billijke vergoeding (per 1 juli 2015) Oude situatie Eventueel een ontbindingsvergoeding op grond van de kantonrechtersformule of eventueel een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Nieuwe situatie Toekenning van een billijke vergoeding mogelijk naast de transitievergoeding, in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. De transparantie die er komt met de transitievergoeding wordt met de aanvullende vergoeding misschien deels teniet gedaan. Slechts verschuldigd in uitzonderlijke gevallen. De billijke vergoeding is niet gemaximeerd. 30

31 Veranderingen in de WW (1 januari 2016) Oude situatie Met elk jaar arbeidsverleden wordt één maand WW opgebouwd. De maximale duur van de WW is 38 maanden. Na twaalf maanden wordt alle arbeid als passend aangemerkt. Nieuwe situatie Met de eerste tien jaar arbeidsverleden wordt één maand WW per jaar opgebouwd. Voor elk daaropvolgend jaar arbeidsverleden wordt een halve maand WW opgebouwd. De maximale WW-duur wordt 24 maanden. Na zes maanden wordt alle arbeid als passend aangemerkt (per 1 juli 2015). Op cao-niveau wellicht een aanvulling van twaalf of veertien maanden WW. Werknemers zullen wellicht een hogere ontslagvergoeding eisen, omdat de duur en opbouw van de WW-uitkering wordt beperkt. 31

32 Dank voor uw aandacht!

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS. Wake-Update Van Herwijnen Kreston 18 april 2019

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS. Wake-Update Van Herwijnen Kreston 18 april 2019 WET ARBEIDSMARKT IN BALANS Wake-Update Van Herwijnen Kreston 18 april 2019 BARNEVELD HARDINXVELD KAMPEN VEENENDAAL WERKENDAM Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) WAB voorlopige sluitstuk wetgeving? (BW/BBA

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 1 Mr. E.A.A.M (Liesbeth) Mijnsbergen» Arbeidsjuriste Schipper Personeel & Organisatie 2 Agenda» Flexibele arbeid» Ontslagrecht» Werkloosheidswet»

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 26 maart 2015 Berdine van Eerden en Lidwien Hazenberg Johan Hobma en Marie-Louise van Kalmthout advocaten arbeidsrecht Ingangsdatum wijzigingen WWZ 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht

Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Belangrijkste punten nieuw ontslagrecht Nieuw ontslagstelsel Gronden voor ontslag Transitievergoeding Opbouw transitievergoeding Tips De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 Ontslagrecht tot 1 juli 2015 Duaal stelsel, namelijk twee mogelijke ontslagprocedures: opzegging met toestemming van UWV of ontbinding door de

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl Wet Werk en Zekerheid Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl 1 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. 4 Waarom het ontslagrecht wijzigen? 2 5

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht

Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) van toepassing op arbeidsovereenkomsten. Als gevolg hiervan gelden andere regels op het gebied

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie