Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht"

Transcriptie

1 Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht

2 Algemeen: kern van het nieuwe ontslagrecht Enkelvoudig civielrechtelijk ontslagstelsel waarin het ontslagrecht is geregeld in het BW. Regels voor een redelijke grond voor ontslag uit Ontslagbesluit en beleidsregels UWV zijn in het BW opgenomen Artikelen 7:669, 671, 671 a-c en 683 BW vormen kern nieuwe ontslagrecht Artikel 7:669 stelt als voorwaarden (i) redelijke grond voor opzegging/ontbinding en (ii) herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, is niet mogelijk of ligt niet in de rede Redelijke gronden genoemd in artikel 7:669 lid 3 Ontslagroute wordt voorgeschreven door ontslaggrond 2

3 Onderwerpen 1. Transitievergoeding (7:673 e.v. BW) 2. Beeindiging met wederzijds goedvinden/ opzegging met instemming (7:670b BW/7:671 BW) 3. UWV-route (7:671a BW) 4. Kantonrechters-route (7:671b en 7:671c BW) 3

4 Transitievergoeding (7:673 e.v.) Hangt samen met vervallen Kantonrechtersformule en kennelijk onredelijk ontslag. Bij CAO kan van transitievergoeding worden afgeweken als gelijkwaardig. Voorwaarden o Arbeidsovereenkomst (van ten minste 2 jaar) is op initiatief van werkgever beëindigd/niet verlengd. o Arbeidsovereenkomst is door werknemer beëindigd als gevolg van ernstig verwijt aan werkgever. Hoogte o 1/6 van het maandloon per periode van 6 maanden over de eerste 10 jaar. o 1/4 van het maandloon per periode van 6 maanden over de jaren daarna. o Voor 50+er met dienstverband van tenminste 10 jaar: ½ van het maandloon per periode van 6 maanden over de jaren na 50 ste jaar, tenzij kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). o Maximaal EUR of één jaarsalaris als dat hoger is dan EUR

5 Transitievergoeding Vermindering van de transitievergoeding o Als eerder in het kader van beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd een transitievergoeding is betaald. o Bij AMvB: Kosten i.v.m. voorkomen werkloosheid werknemer of bevorderen inzetbaarheid werknemer. Geen transitievergoeding o Als einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijt aan werknemer. o Bij einde wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd. o Bij werknemer jonger dan 18 met arbeidsovereenkomst voor minder dan 12 uur per week. o Beëindiging met wederzijds goedvinden. o Bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. 5

6 Beëindiging met wederzijds goedvinden 7:670b Lid 1: Alleen schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Lid 2: Werknemer mag beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden. Uitsluiting van dit recht is nietig (lid 6) Lid 3: Werkgever moet het recht tot ontbinding vermelden in beëindigingsovereenkomst. Sanctie: termijn wordt 3 weken. Lid 4: Eenmaal bedenktermijn per zes maanden. Lid 5: Recht tot ontbinding geldt niet voor bestuurder rechtspersoon als herstel van diens arbeidsovereenkomst niet kan o.g.v. Boek 2 BW. 6

7 Instemming met opzegging 7:671 BW Lid 1: instemming van de werknemer kan alleen schriftelijk Lid 2: Werknemer mag beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen herroepen. Uitsluiting van dit recht is nietig (lid 6) Lid 3: Werkgever moet werknemer binnen 2 werkdagen na de instemming schriftelijk wijzen op herroepingsrecht. Sanctie: termijn wordt drie weken Lid 4: Gevolg van de herroeping: Opzegging wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden. Lid 5: Eenmaal bedenktermijn per zes maanden. 7

8 Rechtsgeldige opzegging 7:669 BW Lid 1: werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen indien: o Er een redelijke grond voor is (zie lid 3) o Herplaatsing binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passend functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Lid 3: limitatief genoemde redelijke gronden: sub a. tot en met h. Lid 4: werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop werknemer AOW-leeftijd of, indien anders, pensoengerechtigde leeftijd heeft bereikt (mits arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het bereiken van die leeftijd) Lid 7: dit artikel is niet van toepassing bij opzegging tijdens proeftijd 8

9 Rechtsgeldige opzegging: 7:671 BW Rechtsgeldige opzegging zonder tussenkomst UWV of kantonrechter: Met instemming van de werknemer (art. 671 lid1) Tijdens de proeftijd (art. 7:671 lid 1 sub b BW) Ontslag op staande voet (art. 7:671 lid 1 sub c BW) Huishoudelijke diensten (art. 7:671 lid 1 sub d BW) Bestuurder rechtspersoon (art. 7:671 lid 1 sub e BW) Geestelijk ambt (art. 7:671 lid 1 sub f BW) AOW leeftijd/pensioengerechtigde leeftijd (art. 7:671 lid 1 sub g BW) Bijzonder onderwijs (art. 7:671 lid 1 sub h BW) 9

10 UWV route: in welke gevallen? 7:671a Verzoek tot toestemming aan het UWV (7:671a) indien: o Rechtsgrond 7:669 lid 3 sub a: bedrijfseconomisch ontslag; o Rechtsgrond 7:669 lid 3 sub b.: langdurige ziekte (periode van 2 jaar is verstreken en aannemelijk dat binnen 26 weken geen herstel zal opstreden) Bij CAO kan een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige commissie worden aangewezen die verzoeken van werkgever ex artikel 7:669 lid 3 sub a behandelt ipv UWV 10

11 Opzegverboden 7:670 BW en 7:670a BW De opzegverboden genoemd in art. 7:670 zijn grotendeels ongewijzigd. In art. 7:670a staan de uitzonderingen. Ziekte: Tijdens de eerste twee jaar van ziekte (art. 7:670 lid 1 sub a BW) o Uitzondering bij niet naleving re-integratieverplichtingen (7:670a lid1) o Uitzondering bij bedrijfseconomisch ontslag: Alleen als het werk in de hele onderneming eindigt (art. 7:670a lid 2 sub d BW) o Uitzondering bij bereiken AOW leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd: mits de opzegging geen verband houdt met de reden van ziekte (art. 7:670a lid 2 sub e BW) 11

12 Opzegverboden 7:670 BW en 7:670a BW Zwangerschap en bevallingsverlof: Niet tijdens zwangerschap, tijdens bevallingsverlof en tijdens de periode tot 6 weken na afloop bevallingsverlof (art. 7:670 lid 2 BW). Uitzondering bij bedrijfseconomisch ontslag: o Bij sluiting hele onderneming (art. 7:670a lid 2 sub d BW), of o Indien de werkzaamheden van het onderdeel van de onderneming waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is worden beëindigd, mits de werknemer minstens 26 weken op de te vervallen arbeidsplaats werkt (art. 7:670a lid 3 sub a BW) o Maar: in alle gevallen nooit tijdens verlof! 12

13 Opzegverboden 7:670 BW en 7:670a BW OR-leden/kandidaat-leden: Opzegverbod (art. 7:670 lid 4 en lid 10 BW). Uitzondering bij bedrijfseconomisch ontslag: o Bij sluiting hele onderneming (art. 7:670 lid 2 sub d BW) of o Indien de werkzaamheden van het onderdeel van de onderneming waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is worden beëindigd, mits de werknemer minstens 26 weken op de te vervallen arbeidsplaats werkt (art. 7:670a lid 3 sub c BW) 13

14 Opzegging met toestemming UWV: beeindigingsdatum Proceduretijd in mindering op opzegtermijn (7:672 lid 4) o Proceduretijd mag van opzegtermijn worden afgetrokken. o Proceduretijd vangt aan als UWV volledige ontslagaanvraag heeft ontvangen en loopt tot dagtekening van de beslissing. UWV geeft datum waarop volledige verzoek is ontvangen aan. o Stel werkgever krijgt op 10 januari 2016 toestemming en er geldt een opzegtermijn van 3 maanden en de procedure bij het UWV duurt 3 weken: o Beëindigingsdatum: 10 januari plus 3 maanden opzegtermijn = 10 april 10 april minus 3 weken = 20 maart Beëindigingsdatum: 1 april 14

15 Wat kan de werknemer doen tegen de opzegging? Diverse vorderingsmogelijkheden bij kantonrechter (maar niet langer kennelijk onredelijk ontslag) Alles middels verzoekschrift (7:686a lid 2) Buitengerechtelijke vernietiging niet meer mogelijk Vernietiging inroepen of billijke vergoeding vorderen (7:681 BW): Wanneer? o Geen instemming werknemer èn geen toestemming UWV waar deze wel vereist was o.g.v. artikel 7:671 (art. 7:681 lid 1 sub a BW); o Wel toestemming UWV maar er is opgezegd in strijd met een opzegverbod en uitzonderingen op opzegverbod zijn niet van toepassing (art. 7:681 lid 1 sub b en c BW); o Wel toestemming UWV, maar (uitzend)werkgever heeft gehandeld in strijd met wederindiensttredingsvoorwaarde (art. 7:681 lid 1 sub d en e BW); 15

16 Wat kan de werknemer doen tegen de opzegging? (7:682) Als de werkgever heeft opgezegd met toestemming UWV, maar opzegging is in strijd met art. 7:669, dan kan de werknemer (7:682 lid 1 en lid 2): o Herstel vorderen van de arbeidsovereenkomst; o Of billijke vergoeding indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever Dit herstel vindt plaats op tijdstip bepaald door de rechter, rechter treft voorzieningen omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking van de arbeidsovereenkomst (7:682 lid 6) 16

17 Wat kan de werknemer doen tegen de opzegging? (7:682) Als de werkgever een bestuurder of geestelijke heeft opgezegd (toestemming UWV niet nodig), is herstel niet mogelijk maar wel vordering tot billijke vergoeding indien: o o Opzegging in strijd met artikel 7:669 (geen redelijke grond of rechter oordeelt dat de werkgever (bij bestuurder) haar herplaatsingsinspanningen niet heeft vervuld): of Opzegging is gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever 17

18 Wat kan de werknemer doen tegen de opzegging? Als de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding heeft opgezegd zonder dringende en/of zonder onverwijlde mededeling (7:677 lid 4 BW): o Vernietiging van de opzegging, of o Vergoeding gelijk aan loon over resterende periode (rechter heeft bevoegdheid tot matigen maar niet tot minder dan 3 maanden) 18

19 Wat kan werkgever doen? Als UWV toestemming weigert: Werkgever kan bij de kantonrechter ontbinding vragen (art. 7:671b lid 1 sub b BW). 19

20 Hoger beroep na (weigering tot) vernietiging van de opzegging Als de rechter de opzegging vernietigt: werkgever kan in beroep (art. 7:683 lid 1 BW). Rechter kan bepalen dat en wanneer de arbeidsovereenkomst alsnog eindigt (art. 7:683 lid 6 BW). Werknemer kan in cassatie (art. 7:683 lid 3 BW). Als de rechter de opzegging niet vernietigt: werknemer kan in beroep (art. 7:683 lid 3 BW). Rechter kan de arbeidsovereenkomst herstellen of billijke vergoeding toekennen aan de werknemer (art. 7:683 lid 3 BW). Werkgever kan in cassatie (art. 7:683 lid 6 BW). 20

21 Hoger beroep na (weigering tot) herstel van de arbeidsovereenkomst Als de rechter de arbeidsovereenkomst herstelt: werkgever kan in beroep (art. 7:683 lid 1 BW). Rechter kan bepalen dat en wanneer de arbeidsovereenkomst alsnog eindigt (art. 7:683 lid 6 BW). Werknemer kan in cassatie (art. 7:683 lid 3 BW). Als de rechter de arbeidsovereenkomst niet herstelt: werknemer kan in beroep (art. 7:683 lid 3 BW). Rechter kan de arbeidsovereenkomst herstellen of billijke vergoeding toekennen aan de werknemer (art. 7:683 lid 3 BW). Werkgever kan in cassatie (art. 7:683 lid 6 BW). 21

22 Route kantonrechter: ontbinding op verzoek werkgever (7:671b) werkgeversverzoek tot ontbinding (7:671b) indien: o Eén of meer van de rechtsgronden genoemd in 7:669 lid 3 sub c-h; of o In geval van rechtsgrond art. 7:669 lid 3 sub a of b BW: als de toestemming voor opzegging door het UWV is geweigerd, of o In geval van rechtsgrond art. 7:669 lid 3 sub a of b BW: als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd. 22

23 Route kantonrechter: ontbinding op verzoek werkgever (7:671b) Ontbinding door de kantonrechter wordt de aangewezen route voor een ontslag op de ontslaggronden van art. 7:669 lid 3 sub c-h BW: (c) regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, (d) disfunctioneren, (e) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, (f) werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar, (g) verstoorde arbeidsrelatie, of (h) andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven. 23

24 Route kantonrechter: ontbinding op verzoek werkgever (7:671b) Kantonrechter kan verzoek slechts inwilligen indien: o aan de voorwaarden voor opzegging is voldaan genoemd in 7:669 BW o er bij bedrijfseconomische reden, voldaan is aan 7:671a lid 5 o er bij de reden 7:669 lid 3 sub c, voldaan is aan 7:671b lid 4 o er bij de reden 7:669 lid 3 sub e. voldaan is aan 7:671b lid 5; en o er geen sprake is van een opzegverbod, tenzij uitzondering artikel 7:671b lid 6 24

25 Ontbinding op verzoek werkgever: opzegverboden De kantonrechter mag slechts overgaan tot ontbinding indien er geen sprake is van een opzegverbod (7:670 juncto 7:670a). Hierop gelden de volgende uitzonderingen: Indien er sprake is van een opzegverbod ivm ziekte, zwangerschap, dienstplicht, of OR-lid of kandidaatschap, en er is geen sprake van bedrijfseconomische reden dan mag de kantonrechter toch ontbinden indien: o o verzoek geen verband houdt met de omstandigheid waar het opzegverbod op ziet, of er is sprake van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen In geval er sprake is van bedrijfseconomische reden gelden dezelfde regels als UWV-route: ontbinding kan alleen bij beeindiging van de werkzaamheden van de onderneming! 25

26 Ontbinding op verzoek werkgever: ontbindingsdatum Ontbindingsdatum arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding : kantonrechter bepaalt op welk tijdstip arbeidsovereenkomst eindigt (art. 7:671b lid 9 BW). Ontbindingsdatum arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding: o kantonrechter bepaalt einde van de arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd, termijn wordt verkort met proceduretijd bij de rechter, met minimum van 1 maand (art. 7:671b lid 8 sub a BW) o ontbinding op eerder tijdstip als deze het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer (art. 7:671b lid 8 sub b BW). 26

27 Ontbinding op verzoek werkgever: vergoeding Vergoeding ontbinding arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding: o rechter kan vergoeding toekennen over termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben bij einde van rechtswege (art. 7:671b lid 9 sub a BW) o hogere vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (art. 7:671b lid 9 sub b BW) o bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer kan werkgever aanspraak maken op vergoeding over termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben bij einde van rechtswege (art. 7:671b lid 9 sub c BW) 27

28 Ontbinding op verzoek werkgever: vergoeding Billijke vergoeding ontbinding arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd/bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding: o rechter kan aan werknemer billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, naast recht van werknemer op de transitievergoeding (art. 7:671b lid 8 sub c BW) o loon en lengte dienstverband en gevolgencriterium niet meegenomen in billijke vergoeding. 28

29 Ontbinding op verzoek werknemer Het werknemersverzoek op grond van artikel 7:671c BW Op grond van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen (art. 7:671c lid 1 BW) Ontbindingsdatum arbeidsovereenkomst voor (i) bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding, (ii) onbepaalde tijd of (iii) bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding: kantonrechter bepaalt op welk tijdstip arbeidsovereenkomst eindigt (art. 7:671c lid 2 sub a en lid 3 BW) Billijke vergoeding ontbinding arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd/bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding: o rechter kan aan werknemer billijke vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, naast recht van werknemer op de transitievergoeding (art. 7:671c lid 2 sub b BW) 29

30 Ontbinding op verzoek werknemer: vergoeding Vergoeding ontbinding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding: o indien billijk, vergoeding tot ten hoogste het loon over termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben bij einde van rechtswege (art. 7:671c lid 3 sub a BW) o Daarnaast een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (art. 7:671c lid 3 sub b BW) o bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer of indien billijk kan werkgever aanspraak maken op vergoeding over termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben bij einde van rechtswege (art. 7:671c lid 3 sub c BW) 30

31 Vernietiging, hoger beroep en cassatie Als de arbeidsovereenkomst is ontbonden door de kantonrechter, maar de werkgever handelt in strijd met de wederterwerkstellingsvoorwaarde (7:682 lid 4 BW): o Herstel vorderen van de arbeidsovereenkomst per de dag waarop deze is geëindigd o Of billijke vergoeding Artikel 7:683 De WWZ introduceert de mogelijkheid om beroep en cassatie in te stellen tegen de beschikking van de kantonrechter, zowel na het doorlopen van de procedure bij het UWV als in de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter zelf. Tenuitvoerlegging van beschikking wordt niet geschorst 31

32 Wet Werk en Zekerheid II: wijzigingen flexibele arbeid en varia

33 Ketenregeling Wijzigingen per : Concurrentiebeding Proeftijdbeding Aanzegtermijn Oproepcontracten Uitzendarbeid Varia Flexarbeid en varia 33

34 Ketenregeling Art. 7:668a BW Lid 1: Hoofdregels - Duur keten gaat van 3 naar 2 jaar; - Tussenpoos gaat van 3 naar 6 maanden; - Aantal arbeidsovereenkomsten blijft 3 Lid 2: Toegevoegd: ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. 34

35 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheden van de totale duur van 2 jaar: Lid 3: na arbeidsovereenkomst van 24 maanden of langer mag onmiddellijk daarna een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor max. 3 maanden Lid 5: Bij cao tot max. 4 jaar mits: - het een uitzendovereenkomst betreft of - uit de cao blijkt dat intrinsieke aard bedrijfsvoering dit vereist voor de in die cao te bepalen functies Lid 7: Bij schriftelijke overeenkomst oneindig voor bestuurder rechtspersoon. 35

36 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheden van het aantal van max. 3 arbeidsovereenkomsten: Lid 5: Bij cao tot max. 6 mits: - het een uitzendovereenkomst betreft of - uit de cao blijkt dat intrinsieke aard bedrijfsvoering dit vereist voor de in die cao te bepalen functies 36

37 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheden van het hele artikel. Lid 8: Bij cao mits: - Minister van SZW dit toestaat omdat: - Het bepaalde functies betreft en - Het voor die functies bestendig gebruik is en - Het vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is om de arbeid uitsluitend te verrichten o.g.v. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en - Het geen uitzendovereenkomsten betreft 37

38 Ketenregeling Art. 7:668a BW Afwijkingsmogelijkheid van lid 2: Lid 6: Bij cao ten nadele van de werknemer

39 Ketenregeling Art. 7:668a BW Ketenregeling helemaal niet van toepassing op: Lid 9: arbeidsovereenkomsten uitsluitend of overwegend omwille van de educatie indien cao dit bepaalt. Lid 10: arbeidsovereenkomsten in de zin van art Wet Educatie Beroepsonderwijs. Lid 11: arbeidsovereenkomst met werknemer jonger dan 18 jaar met een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde omvang van max. 12 uur per week. 39

40 Ketenregeling Art. 7:668a BW Inwerkingtreding per 1 juli 2015 Overgangsrecht: Nieuwe ketenregeling geldt voor ketens die starten op of na 1 juli Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 wordt gesloten binnen 6 maanden na het einde van de daaraan voorafgaande tijdelijke arbeidsovereenkomst: nieuwe art. 7:668a geldt, met dien verstande dat de keten van vóór 1 juli 2015 wordt beoordeeld op basis van het oude artikel 7:668a. Oude afwijkingsmogelijkheden in de cao blijven gelden als die cao op 1 juli 2015 nog geldt. Is tot einde looptijd cao maar maximaal tot 1 juli Geldt dan ook voor op die cao gebaseerde arbeidsovereenkomsten die op 1 juli 2015 lopen of na 1 juli 2015 worden gesloten. Nieuwe recht gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

41 Concurrentiebeding art. 7:653 BW In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding alleen nog maar mogelijk indien e werkgever in het beding schriftelijk motiveert waarom het voro de werkgever noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dat er een concurrentiebeding wordt afgesproken. Indien geen motivering: beding nietige Rechter mag beding vernietigen indien er geen sprake is van noodzaak vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Overgangsregeling: oude art. 7:653 (leden 1 tot en met 3) BW blijft gelden voor arbeidsovereenkomst aangegaan voor 1 januari

42 Proeftijdbeding art. 7:652 BW Geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 6 maanden of korter. Bij een arbeidsovereenkomst voor langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar: proeftijd van ten hoogste 1 maand. Lid 8 sub d: Geen proeftijd in nieuwe arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen. Lid 8 sub e: Geen proeftijd in arbeidsovereenkomst met opvolgend werkgever. 42

43 Inwerkingtreding per 1 januari 2015 Proeftijdbeding Overgangsrecht: Oude art. 7:652 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan. Oude afwijkingsmogelijkheden in cao blijven gelden als die cao geldt op 1 januari 2015 tot einde cao maar maximaal tot 1 juli Geldt dan ook voor op die cao gebaseerde arbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2015 lopen of na 1 januari 2015 worden gesloten. Nieuwe recht gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

44 Aanzegplicht art. 7:668 BW Lid 1: Aanzegplicht (werkgever) van 1 maand voordat arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt over: o Wel of niet voortzetten o Indien wel voortzetten: voorwaarden waaronder Lid 2: Uitzonderingen: o Einddatum is niet op kalenderdatum bepaald o Arbeidsovereenkomst is korter dan 6 maanden Lid 3: Financiële sancties (tenzij faillissement, surseance of schuldsanering): o Vergoeding van 1 maandloon als werkgever niet informeert o Vergoeding pro rata als werkgever te laat informeert. 44

45 Aanzegplicht art. 7:668 BW Lid 4: stilzwijgende voortzetting voor zelfde periode met max. 1 jaar als: o De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar de werkgever niet heeft aangezegd (of in aanzegging niet de duur van voortzetting heeft aangegeven), of o Arbeidsovereenkomst voor duur project of korter dan 6 maanden zonder tegenspraak is voortgezet. Inwerkingtreding per 1 januari 2015 Overgangsrecht: Oude art. 7:668 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 februari 2015 eindigen. 45

46 Oproepcontracten art. 7:628 BW Lid 1: Werknemer moet nu aantonen dat niet verrichten van arbeid voor rekening en risico van de werkgever komt. Bewijslast wordt straks in feite omgedraaid. Lid 9: Minister SZW kan bepalen dat lid 1 niet geldt i.g.v. buitengewone omstandigheden en als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Lid 5: Afwijking ten nadele van de werknemer nu alleen de 1 e zes maanden in individuele arbeidsovereenkomst. Straks in individuele arbeidsovereenkomst èn bij regeling door bestuursorgaan. Lid 7: Nu na 6 maanden afwijken bij cao zonder verdere voorwaarden. Straks alleen maar als het daarin genoemde specifieke functies betreft èn de daaraan verbonden werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben. Lid 8: Minister SZW kan op verzoek van de SvdA bepalen dat de beperkte afwijkingsmogelijkheden van leden 5-7 niet gelden voor bepaalde bedrijfstakken. 46

47 Inwerkingtreding per 1 januari Het nieuwe lid 1 gaat meteen gelden. Overgangsrecht: Oproepcontracten art. 7:628 BW Oude lid 5 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan. Oude lid 7 blijft gelden voor cao s en daarop gebaseerde arbeidsovereenkomsten als die cao geldt op 1 januari Blijft gelden tot einde looptijd cao maar maximaal tot 1 juli Oude lid 7 blijft ook gelden voor arbeidsovereenkomst die na 1 januari 2015 wordt gesloten als die arbeidsovereenkomst valt onder een cao die was afgesloten vóór 1 januari Nieuwe lid 7 gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

48 Toepasselijkheid ketenregeling: Uitzendarbeid art. 7:691 BW Afwijken bij CAO van de 26-weken termijn wordt begrensd tot maximaal 78 weken (lid 8 sub a). Kan nu nog tot in oneindige. Lid 4: Tussenpozen van 1 jaar wordt 6 maanden. Aantal arbeidsovereenkomsten wordt maximaal 6 bij CAO Uitzendbeding: Lid 3 blijft hetzelfde maar afwijken (bij CAO) van de 26-weken termijn wordt begrensd tot ten hoogste 78 weken (lid 8 sub a). Kan nu nog tot in oneindige. Geen werk geen loon: art. 7:628 BW kan nu nog bij uitzend-cao tot in oneindige. Straks alleen in tot 78 weken (lid 8 sub a). Aanzegplicht (artikel 7:668 BW) geldt niet voor een uitzendovereenkomst (lid 2). 48

49 Inwerkingtreding per 1 januari 2015 Uitzendarbeid 7:691 BW Overgangsrecht: Oude art. 7:691 blijft gelden voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan. Oude afwijkingsmogelijkheden in cao blijven gelden als die cao geldt op 1 januari 2015 tot einde cao maar maximaal tot 1 juli Geldt dan ook voor op die cao gebaseerde arbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2015 lopen of na 1 januari 2015 worden gesloten. Nieuwe recht gaat gelden na einde cao maar uiterlijk op 1 juli

50 WNT: verlaging naar ,00 WAS: Wet Aanpak Schijnconstructies Bonusbeleid Belangrijkste andere ontwikkelingen 50

51 Amsterdam Arnhem Aruba Brussel Curaçao Dubai Genève Hong Kong Londen Luxemburg New York Parijs Rotterdam Singapore Tokio Zürich

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014 Wet Werk en Zekerheid HR Seminar van 17 juni 2014 Inhoudsopgave I. Doel II. Flexibele arbeid III. Ontslagrecht IV. WW-rechten I. Wet Werk en Zekerheid Doelen Wet Werk en Zekerheid 1 Vereenvoudigen ontslagrecht

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht

Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht Werk in uitvoering icafé Nieuw ontslagrecht 26 juni 2014 Programma 1. Wijzigingen(flex)contracten 2. Wijzigingen ontslagrecht (kort) Deel 1: (flex)contracten 1 Vooraf: waarom deze wijzigingen? Doelen Doorstroming:

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6.

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Onderwerpen 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Sociale zekerheid 1. Inleiding Uitgangspunten van de regering: Het stelsel wordt: - duidelijker,

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid - 11 april 2013: Sociaal akkoord - 29 november 2013: ingediend bij Tweede Kamer; - 18 februari 2014: Tweede Kamer stemt in; - 10 juni

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)

DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ) DE GEVOLGEN VOOR TRAINERSCONTRACTEN IN HET AMATEURVOETBAL DE NIEUWE WET De eerste onderdelen van de wet zijn per 1 januari 2015 in werking getreden en per 1 juli 2015 was

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist EVEN VOORSTELLEN Rianne Hillenaar-Cöp: 1993-2003: Procesjurist Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht bij FNV 2003-2011: Advocaat Arbeidsrecht

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Ontslagrecht - huidige situatie

Ontslagrecht - huidige situatie Flexrecht - huidige situatie Belangrijk voor werkgever (aanpassing personeelsbestand aan ontwikkelingen arbeidsmarkt en orderportefeuille). Belangrijk voor werknemer (soepele combinatie werk en privé).

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Overzicht Hoofdlijnen WWZ-ontslag(proces)recht Mogelijke verzoeken werknemer na opzegging of tijdens/na ontbinding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015

WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015 WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015 Wet Werk en Zekerheid mr. Frank Boelhouwer WWZ Doelstellingen: Eerlijker Eenvoudiger Economisch

Nadere informatie

WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015. Wet Werk en Zekerheid. mr.

WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015. Wet Werk en Zekerheid. mr. WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015 Wet Werk en Zekerheid mr. Frank Boelhouwer 1 Doelstellingen: Eerlijker Eenvoudiger WWZ Economisch

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie