WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april Wet Werk en Zekerheid. mr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015. Wet Werk en Zekerheid. mr."

Transcriptie

1 WELKOM bij de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht op 9 april 2015 Wet Werk en Zekerheid mr. Frank Boelhouwer 1

2 Doelstellingen: Eerlijker Eenvoudiger WWZ Economisch motief: easy firing, easy hiring Vast > minder vast; flex > minder flex Ontslagbescherming

3 Ontslagbescherming 2013 Ontslagbescherming 2013 flex-krachten SAS 8 mei

4 Wet werk en zekerheid Programma 2 tranches: 1) 1 januari 2015: flex-krachten 2) 1 juli 2015: ketenregeling + nieuw ontslagrecht 1 e Tranche Veranderingen ingegaan per 1 januari 2015 o.a.: 1) Proeftijd 2) Concurrentiebeding 3) Aanzegtermijn 4) Verbetering loondoorbetaling oproepkrachten 4

5 Proeftijd Geen proeftijd meer toegestaan in contracten 6 maanden Géén uitzonderingen mogelijk Concurrentie-/ relatiebeding Mag in beginsel alléén in contract voor onbepaalde tijd. Niet in contract bepaalde tijd, tenzij in het beding een motivering is opgenomen waaruit blijkt dat dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen Er moet concreet worden aangegeven welke belangen ermee gemoeid zijn 5

6 Aanzegtermijn Bij contracten voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer: maand van tevoren schriftelijk aangeven: a) of wordt voortgezet of niet, en b) indien voortgezet: onder welke voorwaarden dat dan zal zijn Tip: aanzeggen al in arbeidsovereenkomst mag Aanzegtermijn Niet aanzeggen dat er wel of niet wordt doorgegaan >boete-claim wn ad 1 maandloon Niet tijdig aanzeggen, pro rata maandloon verschuldigd Maandloon = basis maandloon, zonder vakantietoeslag e.d. 6

7 Verbetering loondoorbetaling oproepkrachten Van belang bij nul-uren, min-max contracten In contract kan (nu en straks) worden opgenomen dat gedurende de eerste 6 maanden alleen recht op loon is, als er feitelijk gewerkt is (art 7: 628 BW) Verlengen van die 6 maanden termijn kan alléén bij CAO Vroeger kon bij cao die 6 maanden termijn onbeperkt worden verlengd Nu is die mogelijkheid echter beperkt, want.. Verbetering loondoorbetaling oproepkrachten Alleen mogelijk ten aanzien van functies waarvan de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben Het gaat om werk dat zich incidenteel voordoet Let op: cao geeft geen zekerheid!! 7

8 Verbetering loondoorbetaling oproepkrachten Overgangsrecht: eerbiedigende werking cao als op dag van inwerkingtreding van dit onderdeel (=1 januari 2015) een cao geldt waarin toepassing is gegeven aan de afwijkingsmogelijkheid van art 628 BW, dan geldt die afwijkingsmogelijkheid totdat De cao is afgelopen, doch uiterlijk tot 1 juli juli 8

9 2 e Tranche: vanaf 1 juli e Tranche Ketenregeling wijzigt Nieuw ontslagrecht: - routes: instemming, Uwv, ontbinding, ontslag op staande voet - transitievergoeding en uitzonderingen - zieke werknemer 9

10 2 e Tranche: Ketenregeling Wet nu: max 3 contracten en/of max gedurende 3 jaar; tussenpoos van minimaal 3 maanden dan begint keten opnieuw (3 x 3 x 3) Wet straks: max 3 contracten en/of max gedurende 2 jaar; tussenpoos van méér dan 6 maanden, dan begint keten (pas) opnieuw (3 x 2 x 6) Gedachte is dat flexkrachten eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen Ketenregeling Van de ketenregeling mocht en mag alléén bij CAO worden afgeweken Vroeger: onbeperkt afwijken bij CAO Nu: beperkt afwijken bij CAO Afwijken nu mogelijk tot max vier jaar en/of max 6 contracten, maar 10

11 Ketenregeling Alleen als het een uitzend-cao is, of Als de intrinsieke bedrijfsvoering dit voor specifieke functies vereist Niet bedoeld zijn: normale schommelingen in bedrijfsvoering (seizoensarbeid) Wel: afgeronde werkzaamheden die projectmatig worden gefinancierd (media, cultuur, academische wereld) Let op: CAO geeft geen zekerheid!! Ketenregeling Nieuwe recht geldt voor arbeidsovereenkomsten aangegaan op/na 1 juli 2015 Tenzij er op dat moment een CAO geldt, waarin de huidige ketenregeling is opgenomen of waarin toepassing is gegeven aan afwijkingsmogelijkheden op grond van de huidige (oude) wet (art. 7:668a BW); Is dat het geval, dan geldt nieuwe recht pas na expiratie van die CAO, maar in elk geval per 1 juli 2016; 11

12 Overgangsrecht: einde van rechtswege? Einde van rechtswege bij toepasselijkheid CAO waarin 668a BW (oud) is toegepast of afgeweken? 12

13 Einde van rechtswege bij toepasselijkheid CAO waarin 668a BW (oud) is toegepast of afgeweken? Overgangsrecht: einde van rechtswege? 13

14 2 e Tranche: ontslagrecht 2 e Tranche: ontslagrecht Let op: op UWV en rechtbankprocedures ingezet voorafgaande aan 1 juli > (alleen) huidige ontslagrecht van toepassing 14

15 Ontslagroutes : nu Instemming werknemer UWV of Ktg, naar keuze werkgever UWV: geen vergoeding, wel koo procedure; Ktr: ktr-formule > geen hoger beroep UWV / Ktr Osv? Ontslagroutes: per 1 juli 2015 Instemming werknemer, maar herroepbaar UWV of Ktr of ontslagcommissie ex cao, geen keuze Meestal vergoeding bij onvrijwillig ontslag, ongeacht de ontslagroute Hoger beroep en cassatie bij UWV en Ktr, voor zowel wg als wn (korte termijnen) Géén koo procedures meer mogelijk Osv 15

16 Ontslagroutes! Nieuw ontslagrecht: instemming werknemer Alleen geldig als schriftelijk is overeengekomen (vso) Geen plicht tot betalen transitievergoeding Binnen 2 weken te ontbinden / herroepen door werknemer In vso verplicht vermelden dat er een 2 weken ontbindingstermijn is (straf: er is een 3 weken ontbindingstermijn) Tip: dus opnemen in standaard vaststellingsovereenkomst 16

17 Ontslagroute: UWV Toestemming UWV > opzeggen (termijn) > transitievergoeding betalen > rechter kan opzegging vernietigen (7:681 BW) of ao herstellen / billijke vergoeding toekennen (7:682 BW) > hoger beroep/cassatie mogelijk Geen schorsende werking Ontslagroute: UWV Geen toestemming verkregen van UWV? > ontbinding bij kantonrechter verzoeken (termijn) > transitievergoeding betalen plus evt een billijke vergoeding als rechter die toekent > hoger beroep/cassatie mogelijk 17

18 Ontslagroute: ontbinding Ontbinding door rechter > einde ao (termijn) > transitievergoeding betalen plus evt een billijke vergoeding als rechter die heeft toegekend > hoger beroep/cassatie mogelijk voor wg en wn Ontbinding alleen mogelijk op grond van in de wet specifiek genoemde gronden (7:669 lid 3 sub c tot en met h) Was: op grond van gewichtige redenen. Ontslagroute: ontbinding > praktijk + 18

19 Ontslagroute: ontbinding Ontbinding op grond van disfunctioneren alleen mogelijk als: - Wn tijdig in kennis is gesteld dat hij disfunctioneerde - Kans tot verbetering is gegeven, en - Disfunctioneren niet is ontstaan vanwege onvoldoende zorg voor scholing door of namens wg Ontslagroute: ontbinding Dossieropbouw nog belangrijk dan vroeger 19

20 Ontslagroutes: opzegging zonder toestemming Ontslagroutes: opzegging zonder toestemming Nu: wn moet binnen 6 maanden per briefje nietigheid inroepen, kort geding, voorwaardelijke ontbindingsprocedure, evt bodemprocedure Straks: wn moet binnen 2 maanden bodemprocedure opstarten (vernietiging 7:681 BW), kort geding, voorwaardelijke ontbindingsprocedure met hoger beroep 20

21 Ontslagroutes: opzegging zonder toestemming Praktijk: Wn moet snel in actie komen; en Osv geven in verwachting dat rechter toch wel voorwaardelijk ontbindt wegens gewichtige redenen is straks risicovoller > nog méér voorzichtigheid geboden bij osv Opzegtermijn Nieuw: bij ontbinding houdt de rechter rekening met de opzegtermijn Nieuw: de doorlooptijd bij UWV en kantonrechter mag van de opzegtermijn worden afgetrokken Stel: opzegtermijn 3 maanden, doorlooptijd was 6 weken, toestemming op 6 april > opzeggen tegen 6 juli minus 6 weken = 25 mei = 1 juni Nog steeds: minimaal 1 maand opzegtermijn in acht nemen 21

22 Transitievergoeding Nieuw ontslagrecht: transitievergoeding Bij ontslag of niet voortzetten bepaalde tijd contract op initiatief werkgever: vergoeding; Mits arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd; Voor berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden overeenkomsten bij elkaar opgeteld als ze elkaar binnen een periode van 6 maanden hebben opgevolgd; Geldt voor ontslagen op/na 1 juli 2015; 22

23 Nieuw ontslagrecht: transitievergoeding Hoogte: gedurende eerste 10 jaar 1/6 e maandloon per gewerkte 6 maanden, daarna 1/2 e maandloon, per 6 gewerkte maanden; Van hoogte mag bij CAO worden afgeweken. Nieuw ontslagrecht: transitievergoeding Plafond: ,- of 1 jaarsalaris als dat hoger is Maandloon = basis maandloon plus: - Vakantietoeslag en (evt) vaste eindejaarsuitkering - Vaste looncomponenten (overwerk- en ploegentoeslag), referte periode van 1 jaar; en - Afgesproken variabele componenten (winstuitkering/bonus), referteperiode van 3 jaar 23

24 Nieuw ontslagrecht: transitievergoeding Niet verschuldigd (oa) bij: Arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar Ontslag op/na pensioendatum Opzegging door werknemer Ontslag vanwege ernstig verwijtbaar handelen werknemer Faillissement werkgever In cao gelijkwaardige voorziening Speciale hoogte transitievergoeding 25 wns of meer in dienst? > hogere transitievergoeding voor 50+ werknemer (10+ jaar in dienst) Minder dan 25 wns in dienst en ontslag na toestemming UWV ivm slechte financiële situatie? > tellen pas vanaf 1 mei 2013 (nadere regelgeving > moet nog komen!) (tijdelijk tot 2020) 24

25 Transitievergoeding en scholingskosten Aftrek scholingskosten mag, mits: - Afgesproken tussen wg en wn (of: in cao/sociaal plan); en - Het gaat om transitiekosten of inzetbaarheidskosten - Kosten gemaakt langer dan 5 jaar geleden mogen niet worden afgetrokken tip: al in ao opnemen dat scholingskosten worden afgetrokken Transitievergoeding en cumulatie 25

26 Transitievergoeding en cumulatie Stel: wn heeft zowel recht op transitievergoeding als op vergoeding uit hoofde van een afspraak uit reeds nu bestaande cao / sociaal plan > wn moet kiezen welke hij wil (ontwerpbesluit) Wg moet wn informeren Geen keuze binnen 2 weken nadien? > geen transitievergoeding Transitievergoeding en seizoenswerkers Seizoenswerkers, soms lang bij een wg betrokken met tussenpozen van meer dan 3 maar minder dan 6 maanden Voor berekenen recht op en hoogte van transitievergoeding worden ao-en opgeteld als er 6 maanden of minder tussen zit Dat geldt óók voor het verleden 26

27 Transitievergoeding en seizoenswerkers Bij einde van rechtswege van een oa met seizoenswerker zou wg dus vrij hoge transitievergoeding verschuldigd kunnen zijn Reparatie > Ao-en tellen voor de transitievergoeding niet mee voor zover er voorafgaande aan 1 juli 2012 een knip van meer dan 3 maanden (of de cao-knip ) tussen heeft gezeten Transitievergoeding en seizoenswerkers Daarnaast: Als ao voor bepaalde tijd is geëindigd vóór 1 juli 2015 en binnen 6 maanden na dat einde een ao voor onbepaalde tijd ingaat, dan wordt er voor de transitievergoeding pas geteld vanaf die ao. Uitgestelde transitievergoeding 27

28 Billijke vergoeding Billijke vergoeding Aan de werknemer kan bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding worden toegekend wanneer ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever ten grondslag ligt aan de beëindiging of de niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Het gaat hierbij om uitzonderlijke gevallen en het gevolgencriterium (slechte arbeidsmarktpositie) speelt hierbij geen rol; de gevolgen zijn immers al verdisconteerd in de transitievergoeding. Discriminatie; het grovelijk veronachtzamen van verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst; het aanvoeren van een valse ontslaggrond of het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid bij de werknemer als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg; een verstoorde arbeidsrelatie wegens laakbaar gedrag van de werkgever. 28

29 Ontslagroute en vergoeding: praktijk? Nieuw ontslagrecht: de zieke werknemer 29

30 Tips Aanpassen bepaalde tijd contracten: - Géén proeftijd opnemen in ao 6 maanden of korter; - Opnemen van aanzegging in ao; - Schriftelijk motiveren conc-/relatiebeding in ao; - Werk met 7 x 8 x 8 maanden contracten (of 2 x 11). Tips Aanpassen bepaalde en onbepaalde tijd contracten: - Opnemen verrekening studiekosten met transitievergoeding Aanpassen vso: bedenktijd 2 weken er in opnemen 30

31 Tips -Verlenging contract > steeds schriftelijk opnieuw overeen komen is het beste -Inventariseer keten van huidige werknemers -Nog meer aandacht geven aan opbouw (ontbinding) & bijhouden (keten, aanzegtermijn) van dossiers Meer weten? Frank Boelhouwer De Groen & Van Lint Advocaten Hoofdstraat 345 Postbus AA Sassenheim T F E fboelhouwer@dgvl.nl 31

32 Disclaimer De sheets zijn met zorg samengesteld, maar naar aard onvolledig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 32