LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs"

Transcriptie

1 LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskude Stagebegeleider DLO: Mevr. Verstappen School: Sint-Pieters College Onderwijsvorm: A-stroom Richting: Latijn Klas: 2D Lokaal: 303 Aantal leerlingen: 22 Les gegeven door: Sara Michels Vak: Aardrijkskunde Onderwerp: 3.2 Gebieden met weinig of geen landbouwmogelijkheden: IJsland Vakmentor: Mr. Jacquemin Datum/Data: 18 november 2016 Lesuur/-uren: 7 e lesuur (14u50-15u40) BEGINSITUATIE Situering in de lessenreeks De les is een onderdeel binnen het 2 de thema Landbouwlandschappen. In eerdere lessen zagen de leerlingen verschillende landbouwlandschappen/types. In de vorige les zagen ze de verschillende factoren die landbouw beïnvloeden en de toepassing op de gebieden met veel landbouwmogelijkheden. In de volgende les zien de leerlingen gebieden met beperkte landbouwmogelijkheden. Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is) -! De leerlingen kunnen de verschillende landbouwtypes onderscheiden, een omschrijving ervan geven en ze herkennen a.d.h.v een afbeelding. -! De leerlingen kunnen de verschillende factoren die landbouw beïnvloeden opsommen en verklaren. -! De leerlingen kunnen een atlas begruiken. -! De leerlingen kunnen gebruik maken van een determineertabel voor het klimaat. -! De leerlingen kunnen een klimatogram lezen en gebruiken. -! De leerlingen kunnen een reliëfkaart gebruiken. Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit De leerlingen hebben in het nieuws al wel eens iets gehoord over vulkaanuitbarstingen op Ijsland. De meest recente is deze van de Katla, eind augustus. Tijdens het EK voetbal kwam Ijsland ook even in de actualiteit. Via deze weg zijn de leerlingen eventueel al te weten gekomen dat Ijsland een laag bevolkingsaantal heeft en zagen ze misschien al enkele beelden van het landschap. Leerniveau van de klasgroep, klassfeer, / DIDACTISCHE VERANTWOORDING Welke (vak)didactische principes en werkvormen komen in je les aan bod? Waarom kies je voor deze aanpak? In deze les over Gebieden met weinig of geen landbouwmogelijkheden: IJsland leren de leerlingen a.d.h.v. de atlas, kaarten, grafieken en afbeeldingen op welke manier de verschillende factoren de landbouw in IJsland beïnvloeden en welke soorten landbouw er bijgevolg wel mogelijk zijn. Aan het begin van de les vraagt de leerkracht aan de leerlingen wat ze over IJsland weten. Hierdoor worden de leerlingen gemotiveerd omdat ze zelf mogen/ kunnen zeggen wat ze allemaal weten over IJsland. De leerkracht noteert de woorden op het bord en kan hierbij dus steeds inspelen op de antwoorden van de leerlingen. Deze woorden blijven een hele les op het bord staan zodat iedereen ze steeds kan bekijken. 1

2 Na deze brainstorm toont de leerkracht nog een filmpje. De leerlingen worden opnieuw gemotiveerd omdat er een ander soort media gebruikt wordt. In dit filmpje worden er kort verschillende bewegende beelden van IJsland getoond. De leerlingen kunnen op die manier nog enkele extra kernwoorden vinden. Hierna worden er op de presentatie 2 foto s getoond van landbouw in IJsland. Ik koos hierbij voor stilstaande beelden omdat deze nu eventjes kort aan bod moeten komen en er later in de les pas dieper wordt op ingegaan. De leerlingen zullen deze beelden niet verwachten omdat ze deze kernwoorden niet zeiden tijdens de brainstorm. Op die manier kan de leerkracht overgaan naar de probleemstelling. In een volgend stadium van de les worden enkele begrippen van de vorige les opgefrist. Dit is noodzakelijk omdat de leerlingen deze begrippen in deze les ook zullen moeten gebruiken. De leerlingen krijgen de bijhorende figuren te zien op de PowerPoint-presentatie, zo zou het voor hen makkelijker moeten zijn om die leerstof te reproduceren. Ook hier schrijft de leerkracht de begrippen op bord en kan ze dus inspelen op de antwoorden van de leerlingen. In een volgende lesfase wordt IJsland gesitueerd op een wereldkaart. Ook hier is het belangrijk dat de leerlingen dit weten zodat ze alvast enkele gegevens hieruit kunnen afleiden. Hiervoor gebruiken de leerlingen de atlas. De leerkracht laat de leerlingen zelfstandig het gevraagde opzoeken. Deze vaardigheid leerden ze immers het jaar voordien en deze zouden ze dus moeten beheersen. In de volgende onderwijsleergesprekken moeten de leerlingen zelf op zoek gaan naar de bijhorende gegevens in het werkboek om het kader te kunnen aanvullen. Ze moeten dus telkens eerst de gegevens zoeken waarna ze op de verschillende vragen kunnen antwoorden die de leerkracht stelt. De gegevens die de leerlingen nodig hebben worden ook steeds geprojecteerd in de presentatie, zo weet iedereen welk gegeven ze moeten onderzoeken. Aan het einde van elk onderwijsleergesprek moeten de leerlingen de antwoorden noteren in het kader. Deze antwoorden worden steeds getoond in de presentatie zodat de leerlingen het antwoord zeker correct zullen noteren. De opzoekactiviteiten worden dus steeds klassikaal uitgevoerd, op die manier is het makkelijker om bij te sturen wanneer leerlingen fouten maken of moeilijkheden ondervinden. De leerkracht vult aan het einde van elk onderwijsleergesprek de belangrijkste kernwoorden van elke factor aan op het bord. Dit laatste is belangrijk voor de laatste lesfase. In deze fase blikt de leerkracht terug naar de kernwoorden op bord om op die manier een logische overgang te creëren naar de verschillende landbouwtypes. De belangrijkste voor- en nadelen worden hierbij herhaald. De landbouwtypes worden steeds ontdekt aan de hand van een onderwijsleergesprek. De leerkracht stelt telkens verschillende vragen over wat de leerlingen kunnen zien op de afbeeldingen. Ook hier kan de leerkracht bijsturen bij eventuele (denk)fouten of moeilijkheden. De verschillende antwoorden worden ook hier getoond in de presentatie. EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden) Uit: D/2008/7841/038 ( 3 Het natuurlijk milieu 3.3 Weer en klimaat De leerlingen kunnen ET19 met voorbeelden illustreren dat weer en klimaat de plantengroei en de activiteiten van dier en mens beïnvloeden. 4 De mens en het landschap 4.1 Het landelijk landschap De leerlingen kunnen ET21 een landelijk landschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en eenvoudige observeerbare kenmerken ervan vergelijken met een landelijk landschap elders. Situering in het leerplan: VVKSO-Brussel, leerplan aardrijkskunde eerste graad, tweede leerjaar, September 2008, Brussel. D/2008/7841/ Landbouwlandschappen 3. In een gebied met fysische beperkingen in Europa het verband zoeken tussen landbouwtype en fysische omstandigheden. ALGEMEEN LESDOEL A.d.h.v. foto s, grafieken en kaarten onderzoeken op welke manier de verschillende factoren de landbouw in IJsland beïnvloeden en welke soorten landbouw er bijgevolg wel mogelijk zijn. SCHOOLAGENDA (Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina s in het werk- en/of handboek.) SMARTSCHOOL 2

3 BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.) -! Cox K., Leysen, R., Van Boven, M. & Wauters, J. (2010). Werkmap aardrijkskunde 2. Kontich: Dilligentia. -! Goyvaerts, E. & Verspagen, F. (2011). Meridiaan 2B. Mechelen: Plantyn. -! De Maeyer, P., Tibau G., Daenekint, D., et al. (2015). De Boeck Atlas. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck -! Explore the Stunning Waterfalls, Mountains, and Glaciers of Iceland, geraadpleegd op 15 oktober 2016 via -! Visible Earth: Iceland, geraadpleegd op 15 oktober 2016 via & LEERMIDDELEN & MEDIA Computer (PowerPoint) Beamer + projectiescherm Krijtbord + krijtjes 3

4 Leerdoelen Lesfasen & timing Instapfase 10min Didactisch lesontwerp KRACHTIGE LEEROMGEVING Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud Lkr stelt zichzelf voor. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. PPT: IJsland Wat weten jullie allemaal over IJsland? Lkr schrijft kernwoorden op het bord. Ik heb hier een kort filmpje van iemand die een roadtrip heeft gemaakt doorheen IJsland. Weet iemand wat dat juist is, zo n road trip? We kijken eventjes naar het filmpje en kijken daarna of we het bord nog wat kunnen aanvullen. Filmpje National Geographic ravel-source/road-trip/ iceland?source=relatedvideo Lkr toont foto s landbouw IJsland. Deze foto s zijn allemaal gemaakt in IJsland. Wat zien jullie op de foto s? Zijn dit beelden die jullie verwacht hadden in IJsland? Waarom wel? Waarom niet? Lkr linkt het beeld met de woorden op bord. PROBLEEMSTELLING: In deze les gaan we zien op welke manier de verschillende factoren de landbouw beïnvloeden en welke landbouwtypes er, ondanks de beperkingen, bijgevolg wel mogelijk zullen zijn. PPT: foto s landbouw IJsland PROBLEEMSTELLING: A.d.h.v. foto s, grafieken en kaarten onderzoeken op welke manier de verschillende factoren de landbouw in IJsland beïnvloeden en welke landbouwtypes er bijgevolg wel mogelijk zijn. Lln kunnen de verschillende factoren die landbouw beïnvloeden opsommen en omschrijven. Er zijn dus bepaalde factoren die een invloed hadden op de landbouw. Jullie hebben het in de vorige les gehad over gebieden met veel landbouwmogelijkheden en zagen daarbij de verschillende factoren. In welke 2 groepen konden we die factoren onderverdelen? Lkr noteert 2 groepen op bord. Welke factoren behoren tot de eerste/tweede groep? Lkr noteert factoren op bord. PPT: verschillende factoren 3) Factoren die de landbouw beïnvloeden Fysische omstandigheden: -! Klimaat -! Reliëf -! Bodem Culturele omstandigheden: -! Bevolkingsdichtheid -! Milieubescherming 4

5 Lln kunnen IJsland situeren op een kaart van Europa en de wereld. Lesfase 1: 5min Op pagina 57 en 58 hebben we verschillende gegevens van IJsland. Op pagina 59 staan de vraagjes die we er bij zullen oplossen, de antwoorden ervan noteren we in de tabel bij de verschillende factoren. OLG (situering): Maar wat er niet bij de gegevens staat, is waar op de aardbol IJsland juist gelegen is. We gaan met ander woorden IJsland eerst even situeren en we gebruiken daarvoor onze atlas. Welke kaart ga je daarvoor gebruiken? Op welke pagina vind je die kaart terug? Wat is bij benadering de breedte- en lengteligging van IJsland? Wat kan je hieruit afleiden i.v.m. het klimaat? PPT: kaart IJsland Atlas p.42, p.45, p.138 of p ) Gebieden met weinig of geen landbouwmogelijkheden Lln kunnen a.d.h.v. gegeven cijfers de bevolkingsdichtheid berekenen en uitleggen waarom dit gunstig is voor de landbouw. Lesfase 2: 5min OLG (bevolking): Nu kunnen we de gegevens in de tabel aanvullen. Om te beginnen zou ik graag willen weten wat de bevolkingsdichtheid van IJsland is. Wat betekent bevolkingsdichtheid? Met welke gegevens gaan we dit berekenen? Wat verwachten jullie? Wat is dan de bevolkingsdichtheid van IJsland? Dit mogen jullie noteren op pagina 59 bij bevolking. Even ter vergelijking: -! Oppervlakte van IJsland = 3x oppervlakte van België. Hoeveel inwoners telt België? Gaat de bevolkingsdichtheid in België dus hoger of lager zijn dan deze in IJsland? -! Als het centrum van Leuven dezelfde bevolkingsdichtheid zou hebben als IJsland dan zouden er maar 20 mensen wonen. Nu wonen er ongeveer Waarom zou die bevolkingsdichtheid zo laag zijn? Welke andere factoren kunnen hier nog een rol in spelen? (Leg uit.) Hoeveel mensen werken er in de IJslandse landbouwsector? Dit mogen jullie noteren op pagina 59 bij bevolking. Werkboek bevolking PPT: info IJsland bevolking + wist-je-datjes PPT: info IJsland Oefening 18: landbouwmogelijkheden in IJsland onderzoeken 1.! Beïnvloedende factoren: 1.1! Bevolking -! Bevolkingsdichtheid: 3,12 inwoners/km² -! Actieve bevolking in de landbouw: 8200 personen 5

6 Dat wil dus zeggen dat er 2,5% van de totale bevolking in de landbouwsector werkt. Heeft de bevolking dus een gunstige of ongunstige invloed op de landbouw? Waarom? bevolking + invloed & verklaring! Gunstig voor de landbouw: Veel ruimte voor landbouw. Er is wel maar 2,5% actief in de landbouwsector. Lln kunnen a.d.h.v. een reliëfkaart en afbeeldingen de invloed van het reliëf op de landbouw uitleggen. Lesfase 3: 5min OLG (reliëf): We dachten daarjuist dat het reliëf misschien wel eens de oorzaak kan zijn voor die lage bevolkingsdichtheid. A.d.h.v. welke gegevens op pagina zouden we iets over het reliëf kunnen afleiden? Wat valt er meteen op aan het reliëf? (Kijk zowel naar de reliëfkaart als naar de foto s.) Welke reliëfvormen zie je vooral op de foto s? Kijk vooral naar de achtergrond. Gaat men daar goed aan landbouw kunnen doen? Zijn er veel vlakke gebieden? Waar bevinden deze gebieden zich? Hoe zie je dat? Waar gaan de meeste inwoners bijgevolg dus wonen? Wat we daarnet hebben besproken i.v.m. het reliëf gaan we ook eventjes noteren in de tabel op pagina 59. Lkr overloopt de tabel en duidt steeds een andere leerling aan. Gaat het reliëf dus gunstig of ongunstig zijn voor de landbouw? Waarom? Werkboek reliëf PPT: reliëfkaart reliëf + invloed & verklaring 1.2! Reliëf -! Hoogte: 0 tot 2000m, enkele toppen hoger dan 2000m. -! Meest voorkomende reliëfvorm: gebergte -! Weinig vlakke gebieden, eerder klein en geleden aan de kust! Ongunstig voor de landbouw: Er zijn weinig grote vlaktes. Het bergachtige binnenland is weinig geschikt voor landbouw. Lln kunnen a.d.h.v. afbeeldingen de invloed van de bodem op de landbouw uitleggen. Lesfase 4: 5min OLG (bodem): Welke woorden staan er op bord die te maken hebben met de factor bodem? Lkr toont foto s op ppt. De foto s op de ppt zijn op dezelfde plaatsen genomen als de foto s in ons boek. Lkr overloopt verschillende bodems a.d.h.v. foto s. Werkboek PPT: beeld filmpje PPT: foto s bodems (4) 6

7 Weten jullie hoeveel vulkanen er eigenlijk zijn in IJsland? (200 vulkanen waarvan 20-tal actieve.) Kennen jullie misschien de naam van een vulkaan? PPT: Eyjafjallajökull Ze hebben voor ons al een stuk van de tabel ingevuld. Er is dus onder andere vulkanische bodem aanwezig op het eiland. Het zal misschien gek klinken maar zo n vulkanische bodem is heel vruchtbaar omdat er veel mineralen in zitten. Wat is het grootste nadeel van zo n bodem? Waar is zo n bodem gelegen? bodem + invloed & verklaring 1.3! Bodem -! Vulkanische bodem, lavavelden, ijskappen (gletsjers), ijsmeren en poolwoestijnen Gaat de bodem dus gunstig of ongunstig zijn voor de landbouw? Waarom?! Ongunstig voor de landbouw: Vruchtbare bodem maar bedekt met ijs of lava. Lln kunnen a.d.h.v. een klimatogram en kaarten de invloed van het klimaat op de landbouw uitleggen. Lesfase 5: 10min OLG (klimaat): Tenslotte gaan we ook nog een klimaat bestuderen. Ik heb hier een determineertabel. Welk gegeven hebben we hiervoor nodig? Van welke stad is het klimatogram? Zoek nu eventjes per 2 wat het klimaat is. Wat is het klimaat in IJsland? Lkr legt kort de werkwijze uit. Dit mogen jullie noteren op pagina 59 bij klimaat. We gaan ook de groeimaanden onderaan in de vakjes van het klimatogram groen kleuren. (Lkr duidt vakjes aan) Wie weet nog wat de 2 voorwaarden zijn voor groeimaanden? Bijvraag: Onder welke omstandigheden kunnen planten groeien? In welke maanden wordt er aan de eerste voorwaarde voldaan? In welke maanden wordt er aan de tweede voorwaarde voldaan? In welke periode kan men dus aan landbouw doen? Werkboek PPT: determineertabel klimaat PPT: klimatogram 1.4! Klimaat (Determineertabel in bijlage) -! Klimaattype: koud gematigd Voorwaarden groeimaanden: Niet koud: Tm 10 C Nat: Nm 2.Tm -! Aantal groeimaanden: 2 7

8 Dit mogen jullie noteren op pagina 59 bij klimaat. Ik heb hier 2 foto s van IJsland die genomen zijn door satellieten van NASA. In welke maanden zijn de foto s genomen denken jullie? Vinden we ergens tussen de gegevens op pagina 57 en 58 terug hoeveel dagen/ jaar dat er volledige sneeuwbedekking is? Dit mogen jullie noteren op pagina 59 bij klimaat. Welk vegetatietype is er in IJsland denken jullie? Hoe kan je dat bepalen? Op welke pagina vind je die kaart terug? Wat is het vegetatietype? Dit mogen jullie noteren op pagina 59 bij klimaat. Gaat het klimaat dus gunstig of ongunstig zijn voor de landbouw? Waarom? klimaat PPT: foto s NASA klimaat Atlas p. 47 -! Sneeuwbedekking: 55 dagen/jaar -! Vegetatietype: toendra en ijswoestijn! Ongunstig voor landbouw: Er is voldoende neerslag, vaak als sneeuw. De temperatuur is echter 10 maanden koud. Lln kunnen a.d.h.v afbeeldingen de verschillende landbouwtypes in IJsland onderscheiden en uitleggen waarom ze mogelijk zijn. Lesfase 6: 10min Lkr overloopt snel de verschillende factoren en benadrukt de voor- en nadelen van elke factor door het in een groene en een rode kleur aan te duiden op het bord. OLG (landbouwtypes): We hebben verschillende voor- maar ook veel nadelen maar toch gaat men in IJsland aan landbouw kunnen doen. Op de volgende pagina staan 3 foto s van landbouwtypes in IJsland. Werkboek 2.! Landbouwtypes Wat zie je op afbeelding nr. 5? Waarvoor dient het hooi? Bij welk landbouwtype hoort deze afbeelding? Dit mogen jullie noteren op pagina 61. Wanneer zou men die activiteiten wel kunnen uitvoeren? Waarom zou men die activiteiten wel kunnen uitvoeren? (Tip: er is iets speciaals aan de hand met het gras.) Dit mogen jullie noteren bij de verklaring. PPT: foto 5 + kader 2.1! Veeteelt Het hooiland met snelgroeiend gras in de korte zomer levert voedsel voor het vee tijdens de winter. 8

9 Wat zie je op afbeelding nr. 6? Waarom rijdt de herder met zijn paard achter de schapen aan? Moet de herder hier veel schapen naar een andere wei leiden? Bij welk landbouwtype hoort deze afbeelding? Dit mogen jullie noteren op pagina 61. Waarom trekt de herder met zijn schapen steeds naar een andere plaats? Dit mogen jullie noteren bij de verklaring. Wat zie je op afbeelding nr. 7? Bij welk landbouwtype hoort deze afbeelding? Dit mogen jullie noteren op pagina 61. Is het in IJsland eigenlijk warm genoeg voor tuinbouw? Men moet daar dus zelf warmte creëren. Hoe gaat men dat doen denken jullie? Denk aan de verschillende bodems die we daarjuist zagen. Men gebruikt dus het water van de vele heetwaterbronnen om de serres te verwarmen. PPT: foto 6 + kader PPT: foto 7 + kader 2.2! Extensieve veeteelt De schaapherder trekt met de kudde van plaats naar plaats op zoek naar voldoende gras. 2.3! Tuinbouw Groenten en fruit wordt in serres nabij de steden gekweekt. De serres worden verwarmd met geothermische centrales. 9

10 SCHEMA Fysische omstandigheden: -! Klimaat! Neerslag = ok + temp. = 10 maanden te laag Kernwoorden IJsland -! Reliëf! weinig grote vlaktes + gebergte -! Bodem! vulkanische bodem = vruchtbaar MAAR ijs of lava Culturele omstandigheden: -! Bevolkingsdichtheid! veel ruimte -! Milieubescherming 10

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Bryan Bisschops Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - BI Stagebegeleider DLO: H. Verstappen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ingo Buskens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde/Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING H Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Maria Muñoz Vakkencombinatie: AA - GES Stagebegeleider DLO: H. Verstappen

Nadere informatie

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans LESONTWERP BaSO Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde Stagebegeleider:

Nadere informatie

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans LESONTWERP BaSO Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde Stagebegeleider:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops Vakkencombinatie: aa-ge & aa-bio UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde-geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Aan de slag met geografische werkbladen

Aan de slag met geografische werkbladen Aan de slag met geografische werkbladen 1. Analyse van de werkbladen De werkbladen: http://www.wdm.be/werkmappen/aardrijkskunde/aardrijkskunde2 vanaf pagina 87. - Leerplan en jaarplanning: De werkbladen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: AA-GE

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING School: / Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Onderwijsvorm: TSO/KSO Richting: / Klas: / Lokaal: / Aantal leerlingen: / LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ingo Buskens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts & Minko Peeters UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tom Sallets Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Didactiek aardrijkskunde Portfolio. Taak Werkbladen

Didactiek aardrijkskunde Portfolio. Taak Werkbladen Didactiek aardrijkskunde Portfolio Taak Werkbladen Tessa Bogaerts 2SA3 2015-2016 1. Analyse 1.1 Leerplan en jaarplanning: Situering in het leerplan: 4.4 Verschillen tussen agrarische regio s 1. Aan de

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld 1) Reflecteer over deze workshop en het bezoek. Wat vond je interessant? Wat minder? Wat heb je geleerd? Wat ontbrak er volgens jou? Wat ik interessant vind aan

Nadere informatie

Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen

Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen Werkvorm 1: Ik gaf de leerlingen in groepjes van 4 een schema van een oefening. Ik gaf hen ook een enveloppe met kaartjes waarop de oplossingen stonden.

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde- biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING - LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde-Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde- Engels Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Victor Bens, Arne Anseeuw, Robin Mewissen, Dries Wijckmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold, Tessa Bogaerts, Judie Loosen, Amber van Meerbeek, Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be

Nadere informatie

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Benjamin Van Steyvoort Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Nederlands - aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Benjamin Van Steyvoort Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Nederlands - aardrijkskunde

Nadere informatie

Seminarie4: Differentiatie in de lessen aardrijkskunde.

Seminarie4: Differentiatie in de lessen aardrijkskunde. Seminarie4: Differentiatie in de lessen aardrijkskunde. technieken en methoden soorten differentiatie KW GO K AM FB D T I L O V B Eindtermen 19 met voorbeelden illustreren dat weer en klimaat de plantengroei

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Robin Mewissen/ Lander Van Uythem/ Bram Godts/ Sander Schalley/ Dries Wijckmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Robin Hendrickx Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde & Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Naam: Ilona Betzhold, Minko Peeters, Amber Van Meerbeek, Arne Wagemans Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Robin Hendrickx Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Naam: Ingo Buskens, Toon steenssens, Bert Verheyden,

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Logo associatie naam :...Ruben Renard... jaar en vakkencombinatie :..Aardrijkskunde / Techniek.

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

OPDRACHT WERKBLADEN. Didactiek aardrijkskunde. 15 MAART 2016 UCLEUVEN Kelsey Fripont 2SA3

OPDRACHT WERKBLADEN. Didactiek aardrijkskunde. 15 MAART 2016 UCLEUVEN Kelsey Fripont 2SA3 OPDRACHT WERKBLADEN Didactiek aardrijkskunde 15 MAART 2016 UCLEUVEN Kelsey Fripont 2SA3 1. Kopie werkboek Wdm 3 2. Analyse werkblaadjes Werkblaadjes van WDM zijn zeer uitgebreid, de leerplan doelstellingen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ellen Van Tricht Campus everlee ertogstraat 178 3001 everlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde-nederlands Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Felis Jolien UC#Leuven)Limburg# Lerarenopleiding# Vestiging#Heverlee# Hertogstraat#178,#3001#Heverlee# Tel.#+32#16#37#56#00# Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Silke Bautmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Creatieve werkvormen binnen de aardrijkskundelessen vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Sara Michels Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS + PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LESONTWERP naam datum indienen (in te vullen door klasmentor) handtekening klasmentor eventuele reden uitstel David Janssens klas DLO FLLLEX 2.1

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Professionele bachelor in onderwijs: lager onderwijs Campus Heverlee Hertogstraat

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Benjamin Van Steyvoort Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Nederlands - aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP NaamIngrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Naam Eeckhout Andreas Cluster Bio - Fys - Aar - Che Groep 2 OSO 2 Academiejaar 2005-2006 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF)

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) 2014-2015 Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Naam en voornaam student Onderwijsvorm, studierichting,

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Sarah Labanieh LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde/ Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde / Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

DIDACTISCHE OPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 3

DIDACTISCHE OPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 3 DIDACTISCHE OPDRACHT AARDRIJKSKUNDE 3 1. ARTIKEL PASSEND BIJ MOESSON-AZIE 1.1 ARTIKEL 1. 1 Tijdschrift : QUEST p 97, 08/2014 auteur: L., Geelen. 1 1.2 ANALYSE 1.2.1 LEERVRAAG EN LEERPLANDOEL WAAR KOMT

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Observeren van een demoles. Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts

Observeren van een demoles. Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts Observeren van een demoles Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts VRAAG 1: WANNEER WERD ER AFGEWEKEN VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER? Over het algemeen werd er niet veel

Nadere informatie

IJSLAND: EEN LAND VAN WATER EN VUUR

IJSLAND: EEN LAND VAN WATER EN VUUR Naam: Klas : Nr: Datum: IJSLAND: EEN LAND VAN WATER EN VUUR A. Roegis & L. Van Eycken 2014-2015 BACHELORPROEF HOGENT Aardrijkskunde IJsland: een land van water en vuur Pagina 2 Deze werkbundel mag gebruikt

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Benjamin Van Steyvoort Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Nederlands - aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF)

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (LVF) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Naam en voornaam student Onderwijsvorm, afdeling, graad, leerjaar,

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Portfolio Didactisch Atelier Aardrijkskunde

Portfolio Didactisch Atelier Aardrijkskunde 0 Naomi Knapen 2SA3 Aardrijkskunde Biologie 2012-2013 Aardrijkskunde Ann Schellemans Portfolio Didactisch Atelier Aardrijkskunde 1. Geografische werkbladen De geografische werkbladen zijn terug te vinden

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Silke Bautmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Stagebegeleider DLO: School: Sint-Ursula-Instituut

Nadere informatie