SYLLABUS COMMUNICATIEBELEID & PLANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYLLABUS COMMUNICATIEBELEID & PLANNING"

Transcriptie

1 Beroepsopleiding Senior Communicatiemedewerker/Senior Adviseur Van der Hilst Communicatie-opleidingen, Amersfoort, september 2007 SC Communicatiebeleid en -planning 1

2 INLEIDING Deze syllabus beschrijft de totstandkoming van communicatiebeleid in relatie tot het organisatiebeleid. De verschillende niveaus van beleid en planning vormen daarbij ons uitgangspunt. I. NIVEAUS VAN BELEID EN PLANNING Beleid maken gebeurt op verschillende niveaus binnen de organisatie. Van het hoogste niveau van beleid voor de totale organisatie tot het laagste niveau van planning van concrete activiteiten. Van der Hilst hanteert de volgende niveaus worden onderscheiden: 1. Strategisch beleidsplan van de organisatie 2. Corporate communication plan, waarin ook opgenomen de deelbeleidsplannen 2a. concern communicatie 2b. interne communicatie 2c. marketing communicatie 3. Communicatiejaarplan, waarin ook opgenomen het plan van aanpak voor 3a. procescommunicatie 3b. going concern communicatie 3c. projectcommunicatie 4. Draaiboeken voor concrete activiteiten Een overzicht van deze niveaus en de opbouw van elk beleidsplan vind je in de bijlagen. SC Communicatiebeleid en -planning 2

3 1. Strategisch beleidsplan van de organisatie Iedere organisatie heeft doelen, doelstellingen of een ambitie voor de toekomst. Vaak zijn deze doelen expliciet geformuleerd als onderdeel van een missie of mission statement, maar soms ook nog impliciet of erg oppervlakkig (geld verdienen). De directie van de onderneming legt de bedrijfsdoelen en de missie vast in het strategisch beleidsplan van de organisatie. Dit is het hoogste niveau waarop beleid en planning beschreven is. Het strategisch beleidsplan van de organisatie vormt de basis voor alle handelen binnen de onderneming. Alle disciplines en medewerkers binnen de onderneming werken mee aan het realiseren van het strategisch beleidsplan en de ondernemingsdoelen: Productieafdelingen, Marketing, Verkoop, P&O en uiteraard ook Communicatie. Zij doen dat afzonderlijk binnen hun eigen aandachtsgebied, maar vooral ook gezamenlijk. In de praktijk bestaan er twee visies op het strategisch beleidsplan. De ene visie stelt dat het communicatiebeleid volledig afgeleid is van het organisatiebeleid. Deze visie was vroeger populair: Pr-medewerkers hadden slechts uit te voeren wat er elders, op een hoger niveau, in de organisatie beslist was. De tweede, modernere, visie gaat uit van een wisselwerking tussen organisatiebeleid en communicatiebeleid. Organisatiebeleid beïnvloedt het communicatiebeleid, maar er is ook beïnvloeding de andere kant op: signalen uit de afdeling communicatie hebben hun invloed op het totale organisatiebeleid. Uitgaande van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid, zijn alle disciplines in de organisatie ook betrokken bij het formuleren van het ondernemingsbeleid en de strategie waarlangs de organisatiedoelen bereikt kunnen worden. Daarnaast zal iedere discipline ook zelf een beleid formuleren. Een beleid dat erop gericht is de ondernemingsdoelen te bereiken. In het beleid van stafafdelingen (-functies) zal de ondersteuning en advisering van andere afdelingen een belangrijke plaats innemen. Inhoud strategisch beleidsplan van de organisatie Het strategische beleidsplan start met het opstellen van een bedrijfsprofiel, waarin de karakteristiek van de organisatie wordt neergelegd. Zo n bedrijfsprofiel is noodzakelijk om voor alle stakeholders (zowel in- als extern) duidelijk te maken waar de organisatie staat en waar ze heen wil. Een belangrijk onderdeel van het strategisch beleidsplan wordt gevormd door de missie van de organisatie, de organisatiedoelstellingen en de strategie om deze te bereiken. Om een strategisch beleidsplan te kunnen opstellen is informatie nodig. Veel informatie. Die informatie wordt verkregen door middel van het uitvoeren van onderzoek en door het maken van grondige analyses Op organisatieniveau is de SWOT-analyse een belangrijk instrument om te weten te komen hoe de organisatie er zowel in- als extern voorstaat. De afkorting SWOT staat voor de termen Strength, Weakness, Opportunities en Threats. De SWOT-analyse is zowel een in- als een externe analyse. Intern worden de sterke en zwakke kanten van de organisatie opgespoord en geanalyseerd. (S en W). De externe analyse betreft de kansen en bedreigingen waarmee de organisatie te maken heeft. Het gaat daarbij om gebeurtenissen, ontwikkelingen enzovoort waar de organisatie op zich geen invloed op heeft. Door te reageren kan zij dit soort situaties zodanig naar haar hand zetten SC Communicatiebeleid en -planning 3

4 dat er kansen ontstaan. Anderzijds moet zij de gevaren die de organisatie bedreigen onderkennen en adequaat reageren en daar een antwoord op weten te vinden. Tot slot mag in het strategisch beleidsplan een financiële prognose van de organisatie niet ontbreken. De rol van Communicatie. Het opstellen van een strategisch beleidsplan is primair een zaak voor de top van de organisatie (directie, raad van bestuur). Deze doet dit echter idealiter niet alleen. Als het goed is, gebeurt dat in een wisselwerking met de organisatie en met de buitenwereld. Organisatiebeleid is geen statisch geheel. Gebeurtenissen binnen en buiten de organisatie zijn van invloed op het beleid en maken het noodzakelijk dat voortduren wordt geëvalueerd of het beleid moet worden bijgesteld. Het voortdurend monitoren van deze gebeurtenissen is een taak die ook wel wordt aangeduid met Issuesmanagement. De in deze paragraaf beschreven rol van communicatie- en issuemanagement zijn taken die worden uitgevoerd door de communicatiemanager op beroepsniveau D. 2. Corporate communication plan Ook op het terrein van de communicatie zullen (op basis van het ondernemingsbeleid) een communicatiebeleid en een communicatievisie geformuleerd moeten worden. Gebruikelijk is dat een dergelijk beleid voor een middellange termijn (± 3 jaar) wordt geformuleerd. Dit corporate communication beleid wordt vastgelegd in een corporate communication plan. Er bestaan vele definities over corporate communication. Van Riel omschrijft het als volgt: 'het managementinstrument waarmee alle vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd, dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee de organisatie een afhankelijkheidrelatie heeft'. Dit corporate communication plan geeft aan op welke wijze communicatie een bijdrage kan leveren aan de realisatie van het ondernemingsbeleid. Zowel door middel van eigen activiteiten als door middel van (de ondersteuning van) activiteiten van andere disciplines binnen de organisatie. Het communicatiebeleid omvat ook een communicatievisie. Deze schetst hoe in de organisatie tegen communicatie wordt aangekeken, welke plaats communicatie in de organisatie inneemt en welke gemeenschappelijke vertrekpunten men ten aanzien van communicatie hanteert. Op basis van het corporate communication plan kan ook invloed worden uitgeoefend op de invulling van het strategisch beleidsplan van de organisatie. In deze fase van beleidsvorming wordt ook de communicatiestrategie bepaald. Dat wil zeggen de formulering van de doelstellingen en het vaststellen van de marsroute waarlangs we die zullen bereiken. Uit deze strategie is als het ware af te lezen waarmee en met wie communicatie zich de komende jaren zal bezig houden. Het corporate communication plan omvat ook de deelplannen op de drie hoofdgebieden van communicatie: 2a. concerncommunicatie (alle externe communicatie die de organisatie betreft); 2b. interne communicatie (alle communicatie binnen de organisatie); 2c. marketingcommunicatie (alle externe communicatie die de producten betreft). Inhoud Corporate Communication plan Wie communicatiebeleid wil formuleren zal eerst moeten analyseren hoe het met de communicatie in de organisatie gesteld is. Dat houdt dus in dat er een communicatieanalyse moet worden uitgevoerd. Net als bij het organisatiebeleid het geval is, geldt ook voor de communicatieanalyse SC Communicatiebeleid en -planning 4

5 dat deze zowel in- als extern moet worden uitgevoerd. Alle aspecten van communicatie moeten daarbij betrokken worden. Verschillende soorten analyses kun je op dit niveau uitvoeren: - actorenanalyse; - knelpuntenanalyse; - krachtenveldanalyse; - SWOT op deelgebied, bijvoorbeeld interne communicatie. De analyse mondt bijvoorbeeld uit in een overzicht van - actoren die een rol in de situatie spelen; - knelpunten die met communicatie op te lossen zijn; - krachten die invloed op de situatie uitoefenen (bv. belangen); - sterke/zwakke kanten van een deelgebied, bijvoorbeeld interne communicatie. Vervolgens wordt een visie op communicatie ontwikkeld, waarin wordt aangegeven hoe de organisatie met communicatie omgaat. De identiteit van de organisatie wordt vastgesteld en de manier waarop men wil dat de buitenwereld de organisatie ziet: het imago. Dit alles wordt vertaald in een mission statement (gebaseerd op de missie van de organisatie). Belangrijkste elementen daaruit kunnen worden geformuleerd als kernwaarden, die voor de interne doelgroepen de speerpunten van de organisatie aangeven. Het corporate communicatieplan is niet alleen van belang voor de afdeling communicatie, die op het hoogste niveau van de organisatie functioneert. Het geeft voor iedereen binnen de organisatie de voorschriften en uitgangspunten aan met betrekking tot hoe de organisatie als geheel communiceert met de buitenwereld. Dit worden ook wel de gemeenschappelijke vertrekpunten genoemd. Tot slot geeft het corporate communicationplan aan hoe de organisatie van de communicatie wordt vormgegeven. Op welke plaatsen in de organisatie vindt professioneel communicatie plaats en met wie, langs welke lijnen enzovoort. De rol van Communicatie Dat het opstellen van het corporate communication plan een zaak is voor communicatieprofessionals zal duidelijk zijn. Deze taak is primair weggelegd voor de communicatiemanager op beroepsniveau D. Inhoud deelbeleidsplannen CC, IC en MC Op elk van de deelgebieden worden binnen de gestelde kaders de visies en kernwaarden vastgesteld, de operationele criteria geformuleerd en de doelen en strategieën ontwikkeld. De rol van Communicatie De vertaling van het corporate communicatiebeleid naar deelbeleid en het formuleren van de uitgangspunten daarvan is een taak voor de senior communicatiemedewerker op beroepsniveau C. 3. Communicatie jaarplan Het corporate communication beleid, de -visie en de -strategie worden voor langere termijn vastgesteld. De concretisering daarvan vinden we terug in het communicatie jaarplan. Daarin staat telkens voor één jaar specifiek beschreven hoe we te werk zullen gaan: wat we willen realiseren; wat we dus gaan aanpakken; wat we daarvoor nodig hebben aan middelen, geld, mensen; de fasering enzovoort. SC Communicatiebeleid en -planning 5

6 We kunnen deze activiteiten als het op uitvoering aankomt op drie manieren benaderen: 3a. als een proces; 3b. als continue stroom van activiteiten ( going concern ) 3c. als een project We beginnen met 3b., omdat dat de centrale as is van alle communicatieactiviteiten. Going concern-communicatie (3b) Vanuit communicatiebeleid en -strategie (en meer specifiek vanuit de jaarplannen van de verschillende afdelingen) wordt een constante stroom communicatieactiviteiten in gang gezet, gericht op de realisering van de ondernemingsdoelen. Dit is een continu proces van de 'lange adem', dat over de jaarplannen heengaat. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de zorg voor imago en identiteit, perscontacten, bewaking van de huisstijl, allerlei vormen van interne communicatie, monitoring, lobby enzovoort, kortom het dagelijkse werk van de communicatieafdeling. Dit soort communicatie duiden we verder aan met de term 'going concern'. Goinig concernactiviteiten zijn een taak van de gehele afdeling communicatie, waarbij beleid en advisering meer een taak zijn voor de communicatiemanager en de senior communicatiemedewerker (beroepsniveau D en C), en de uitvoering meer ligt op het terrein van de communicatiemedewerker en de assistent communicatiemedewerker (beroepsniveaus B en A). Project- en procescommunicatie (3a en 3c) Naast deze going concern-communicatie wordt de communicatieafdeling regelmatig geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarbij de inbreng van communicatie gewenst is. In de filosofie van Van der Hilst maken we daarbij onderscheid in procescommunicatie, bijvoorbeeld communicatie als onderdeel van een bedrijfsproces, zoals een reorganisatie, een kwaliteitstraject, een fusie of een inkrimping en projectcommunicatie bijvoorbeeld het organiseren van een evenement, het ontwikkelen van een campagne, het maken van een corporate brochure of de invoering van een huisstijl. Procescommunicatie (3a) Procescommunicatie wordt altijd ingezet als beleidsinstrument voor het management. Bij procescommunicatie is er vrijwel altijd sprake van een ondersteunende rol van communicatie in een proces dat speelt op organisatieniveau en waarbij andere disciplines betrokken zijn. De relatie met deze andere disciplines is van groot belang. Communicatie is slechts één van de gelijkwaardige participanten in het proces. Interactie en dialoog staan centraal. De basis voor procescommunicatie is altijd een stappenplan en er is sprake van een actorenanalyse. Vaardigheden staan centraal in de communicatie. Omdat in het proces verschillende disciplines samenwerken, is er geen sprake van een vaste rolverdeling. Er ligt in principe niets vast vanuit het verleden, zodat de gehele procesgang en de stappen daarin door de deelnemers zelf gecreëerd moeten worden. Gaande het proces kunnen er nog allerlei veranderingen in de koers plaatsvinden. Dit alles maakt ook dat de effecten en het verloop van de communicatie binnen een proces minder gemakkelijk voorspelbaar zijn en dat het ook minder gemakkelijk kan worden uitbesteed dan bij projectcommunicatie. De rol van de communicatieadviseur is bij procescommunicatie een andere dan die bij projectcommunicatie. Communicatie vervult in het proces een faciliterende rol. Soms is communicatie ook niet meer dan de smeerolie in een complex van actoren en factoren. Het komt bij procescommunicatie veel meer aan op de persoonlijke vaardigheden van de communicatie-adviseur dan op zijn technische vaardigheden. Binnen het proces is hij adviseur, intermediair en vooral faciliteerder. Bij procescommunicatie is er sprake van een voortgaande ontwikkeling, waarvan begin en eindpunt veelal niet exact vaststaan. SC Communicatiebeleid en -planning 6

7 Het betreft hier taken voor de senior communicatiemedewerker op beroepsniveau C. Voor complexere processen ook voor de communicatiemanager op beroepsniveau D. Uitvoering kan een taak zijn voor de communicatiemedewerker op beroepsniveau B. Projectcommunicatie (3c) Bij projectcommunicatie gaat het in principe om eenmalige, in tijd afgebakende activiteiten, waarbij de communicatie doel en middel tegelijk is. Zo n project verloopt via vastgestelde stappen. Projectcommunicatie kan voortvloeien uit het communicatiebeleidsplan, maar het kan ook een reactie zijn op signalen vanuit de organisatie of van buiten de organisatie. Anders dan (doorgaans) in het proces, staat bij projectcommunicatie de boodschap centraal. De communicatieafdeling is daarbij dominant. De basis voor projectcommunicatie is het communicatieplan. Bij deze vorm van communicatie staan de middelen centraal. Omdat communicatie de enige, dan wel de dominante discipline is, ligt de rolverdeling vast. Dat geldt ook voor de stappenplannen, checklists en dergelijke. Daarom is projectcommunicatie ook eenvoudiger uit te besteden. Bij projectcommunicatie is er geen sprake van een coproductie, zoals bij procescommunicatie. Dit maakt de uitvoering overzichtelijker. Bij projectcommunicatie zijn de (gewenste) uitkomsten en effecten altijd vooraf bepaald. De invloed op het organisatiebeleid van de onderneming is slechts indirect. Bij projectcommunicatie is altijd sprake van een vaste begin- en eindtijd. De communicatieadviseur is bij projectcommunicatie zelf verantwoordelijk voor de uitvoering of aansturing van de communicatieactiviteiten. Dat maakt hem tot uitvoerder, organisator of coördinator. De nadruk ligt ook veel meer op de technische vaardigheden. Er is niet zonder meer aan te geven op welk niveau de hiervoor beschreven werkzaamheden thuishoren. Als het gaat om meervoudige en complexe problematiek, dan zal dat al gauw niveau C zijn. Eenvoudiger projecten kunnen ook op B-niveau worden uitgevoerd. SC Communicatiebeleid en -planning 7

8 In schema strategisch beleidsplan organisatie corporate communication plan deelbeleidsplannen cc, ic, mc communicatiejaarplan procescommunicatie aanpak typering - management/beleidsinstrument - ondersteunend aan processen in de organisatie - rol naast andere disciplines - relaties, dialoog centraal - interactie, gelijkwaardigheid, participatie hoe - stappenplan/actoren-analyse - vaardigheden centraal - nieuwe participatievormen - procesgang/stappen zelf maken - moeilijker uit te besteden - symmetrisch/co-productie - actoren zijn partners, gelijkwaardige, wisselende rollen roltypering - persoonlijke vaardigheden - adviseur - intermediair - faciliteerder resultaat - uitkomsten bepaald door interactie tijdens proces - invloed op organisatie-/beleidsprocessen tijdsaspect - doorlopend going concern lopende communicatieactiviteiten (gepland, structureel) projectcommunicatie aanpak typering - communicatie is doel en middel - activiteit staat meer op zich - boodschappen centraal - zenderdominantie hoe - communicatieplan - middelen centraal - vaste rolverdeling - checklist/stappen liggen vast - makkelijker uit te besteden - asymmetrisch (lineair), voorlichting - doelgroepen (zender-boodschapmiddelen-ontvanger) - zender is dominant roltypering - technische vaardigheden - organisator - uitvoerder - coördinator resultaat - uitkomsten/effecten vooraf bepaald - alleen indirecte invloed tijdsaspect - begin- en eindtijd 4. Draaiboeken voor concrete activiteiten Het laagste niveau van beleid en planning betreft concrete activiteiten, zoals een evenement (bijvoorbeeld Open Dag), een eenvoudige schriftelijke uiting (bijvoorbeeld een persbericht) e.d. Het gaat dan om het maken van draaiboeken en praktische plannen van aanpak voor de inzet van middelen. Dit zijn werkzaamheden die met name op de beroepsniveaus B en A liggen. SC Communicatiebeleid en -planning 8

9 Bijlage 1: Overzicht niveaus van beleid en planning In schema: 1 Strategisch Beleidsplan Organisatie 2 Corporate Communication Plan Deelbeleidsplan Deelbeleidsplan Deelbeleidsplan Concern- Interne communicatie Marketing communicatie communicatie 2a 2b 2c 3 Communicatie Jaarplan Procescommunicatie Going concern Projectcommunicatie communicatie 3a 3b 3c 4 Uitvoering SC Communicatiebeleid en -planning 9

10 Bijlage 2: Inhoud beleidsplannen 1. Strategisch Beleidsplan van de organisatie 1. Management samenvatting 2. Bedrijfsprofiel - historisch overzicht - beschrijving producten / diensten - omvang en structuur van de organisatie - markt 3. Interne analyse - management - personeel en organisatie - financiën - operaties - onderzoek en ontwikkeling - marketing - communicatie Uitmondend in sterkten / zwakten. 4. Externe analyse - product/marktmatrix - trends en ontwikkelingen - marktpositie - afnemersanalyse - concurrentie - bedrijfstakanalyse Uitmondend in kansen / bedreigingen 5. Strategie - confrontatiematrix (SWOT) - missie - doelstellingen - strategie - uitwerking van de plannen - allocatie van middelen en mensen - marsroute 6. Financiële prognose - balans en resultatenrekening - ratio s - liquiditeitsprognose - staat van herkomst en besteding van middelen SC Communicatiebeleid en -planning 10

11 2. Corporate communication plan 1. Management samenvatting 2. Samenvatting uitgangspunten strategisch beleidsplan van de organisatie - missie, doelstellingen. strategie - samenvatting SWOT 3. Strategische positionering en communicatieve profilering - visie op communicatie en kernwaarden - huidige en gewenste identiteit - huidige en gewenste imago - mission statement - gemeenschappelijke vertrekpunten in de communicatie - organisatie van de communicatie 4. Deelbeleidsplan Concerncommunicatie - visie op concerncommunicatie - vertaling kernwaarden in toetsingscriteria - doelen van concerncommunicatie - stakeholders en doelgroepen - structurele issues - strategie Modaliteiten - issuesmanagement - public relations, waaronder mediacontacten - arbeidsmarktcommunicatie - financiële communicatie / investor relations - public affairs - sponsoring / donaties - voorlichting - crisiscommunicatie 5. Deelbeleidsplan Interne communicatie - visie op interne communicatie - vertaling kernwaarden in toetsingscriteria - doelen van interne communicatie - doelgroepen - strategie 6. Deelbeleidsplan Marketingcommunicatie - visie op marketingcommunicatie - vertaling kernwaarden in toetsingscriteria - doelen van marketingcommunicatie - doelgroepen - strategie Modaliteiten - customer relations - reclame 7. Onderzoek 8. Budget SC Communicatiebeleid en -planning 11

12 3. Communicatie jaarplan 1. Management samenvatting 2. Samenvatting uitgangspunten corporate communication plan - visie op communicatie - identiteit / imago - gemeenschappelijke vertrekpunten 3. Issues en communicatieve knelpunten - structurele issues - actuele issues - communicatieve knelpunten 4. Going concern-, proces- en projectcommunicatie - beschrijving van de aanpak per activiteit 5. Concerncommunicatie Per modaliteit: - publieksgroepen en doelgroepen - doelstellingen en strategie - plan van aanpak: middelen en kanalen - fasering - budget Modaliteiten: - issuesmanagement - public relations, waaronder mediacontacten - arbeidsmarktcommunicatie - financiële communicatie / investor relations - public affairs - sponsoring / donaties - voorlichting - crisiscommunicatie 6. Interne communicatie - publieksgroepen en doelgroepen - doelstellingen en strategie - plan van aanpak: middelen en kanalen - fasering - budget 7. Marketingcommunicatie - publieksgroepen en doelgroepen - doelstellingen en strategie - plan van aanpak: middelen en kanalen - fasering - budget Modaliteiten: - reclame - customer relations 7. Onderzoek en evaluatie SC Communicatiebeleid en -planning 12

13 3c. Projectcommunicatie Projectplan 1 (complex communicatievraagstuk) 1. Analyse op communicatieniveau - knelpunten: communicatief of niet - ordening: intern/extern, tijd, prioriteit. - communicatiefunctie in de organisatie - conclusie: communicatieknelpunten 2. Communicatiestrategie - doelgroepen - communicatiedoelstellingen - afwegingen en keuzen 3. Plan van aanpak - doelstellingen per doelgroep - boodschap per doelgroep - middelen per doelgroep - fasering - begroting 4. Organisatie van de communicatie 5. Evaluatie / onderzoek 6. Randvoorwaarden Projectplan 2 (eenvoudig communicatievraagstuk: productie folder) 1. Voorbereidingsfase 2. Ontwerpfase 3. Uitwerkingsfase 4. Eerste revisiefase 5. Tweede revisiefase 6. Productiefase 7. Verspreidingsfase 8. Evaluatiefase SC Communicatiebeleid en -planning 13

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Voorstel aan het DB. Directie (Guus Pelzer) Van. Corsanr. vrosch/2012.08091. Onderwerp. Extern communicatieplan WBL

Voorstel aan het DB. Directie (Guus Pelzer) Van. Corsanr. vrosch/2012.08091. Onderwerp. Extern communicatieplan WBL DIR Voorstel aan het DB Van Directie (Guus Pelzer) Corsanr. vrosch/2012.08091 Onderwerp Extern communicatieplan WBL Agendapuntnr. DB-vergadering 11-6-2012 Besluit Instemmen met het door WBL opstellen van

Nadere informatie

Workshop Accountability. Kader Accountability van communicatie Drs. Cathelijne Janssen

Workshop Accountability. Kader Accountability van communicatie Drs. Cathelijne Janssen Workshop Accountability Kader Accountability van communicatie Drs. Cathelijne Janssen Wat is accountability? De onderdelen van communicatie en hun invloed op het eindresultaat van communicatie ten behoeve

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Programma. mobiliteit

Programma. mobiliteit STICHTING BUS Programma mobiliteit Programma mobiliteit positie nederlandse bussector Programma mobiliteit positie nederlandse bussector sterktes & zwaktes Programma mobiliteit positie nederlandse bussector

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Communicatiemanagement

Communicatiemanagement Communicatiemanagement Sheet 1 Programma Welkom Groepslijst + communicatie Uitleg module n.a.v. studiehandleiding Coll. 1 Theorie Coll. 2 Praktijk (consult) Aan de slag COLLEGE 01 SHEET 2 Will Goderie

Nadere informatie

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Inhoud Inleiding... 3 1 Visie op communicatie... 4 1.1 Kernwaarden... 4 2 Communicatiedoelstellingen... 7 2.1 Resultaten doelstellingen... 9 3 Organisatie

Nadere informatie

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Whitepaper Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Dynamics Business Consultancy, september 2010 Interne merkbeleving is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

6 Planmatige aanpak van communicatie

6 Planmatige aanpak van communicatie 6 Planmatige aanpak van communicatie 6.1 Opzet plan Om een positief imago bij de publieksgroepen te bereiken, is veel inspanning en tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat onvoldoende. Zij denken niet

Nadere informatie

NIMA Communicatie-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Over communicatie. Communicatie en de externe omgeving

NIMA Communicatie-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Over communicatie. Communicatie en de externe omgeving NIMA Communicatie-A Inhoudsopgave Les 1 Over communicatie 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip communicatie 1.3 Definitie van communicatie 1.4 Basismodel voor communicatie 1.5 Elementen die een rol spelen bij

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

L ijst met figuren 7. 1 Accountability voor de communicatie 13 Wat is de meerwaarde van communicatie? 14 Waar gaat het bij prestatiemeting om?

L ijst met figuren 7. 1 Accountability voor de communicatie 13 Wat is de meerwaarde van communicatie? 14 Waar gaat het bij prestatiemeting om? I nhoud L ijst met figuren 7 Inleiding 9 1 Accountability voor de communicatie 13 Wat is de meerwaarde van communicatie? 14 Waar gaat het bij prestatiemeting om? 17 2 Visie op communicatie 21 Wat heeft

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Het operationele communicatieplan Opleiding CDM - College 3 CM Sheet 2 Wat is communicatiemanagement? Het planmatig opzetten,

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Publiciteit optimalisatie

Publiciteit optimalisatie Publiciteit optimalisatie inhoudsopgave 1. Doelstelling van publiciteit: realiseren gewenste positionering 4 2. Fases plan van aanpak om publiciteit te genereren 4 Voorbereiding 4 Uitvoering 4 Evaluatie/bijstellen

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T Leerwerkplan-TripleT 2011-2012 Naam student: Martin van der Kevie Leerwerkplan Bijbehorende ie (niveau C) Leerdoel Activiteiten per leerdoel (wat ga ik concreet doen

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11 Hoe vaak draait het niet om communicatie? Een professionele organisatie bestaat uit mensen die actief en effectief communiceren. Ik, Bas Douma, sta op interim-basis uw organisatie, project en/of afdeling

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Moeten Horen Kunnen. Hoe bereiken? Evaluatie. Hoe bereiken?

Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Kwaliteit. Moeten Horen Kunnen. Hoe bereiken? Evaluatie. Hoe bereiken? Kwaliteit Kwaliteit Moeten Horen Kunnen Act Check Plan Do Kwaliteit Kwaliteit Wat Hoe Voortgang meten Evaluatie Wat Hoe Voortgang meten Evaluatie Projectdefinitie Bijstellen Bijstellen Kwaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Exameneisen Overheidscommunicatie BNP niveau 4 (C)

Exameneisen Overheidscommunicatie BNP niveau 4 (C) Exameneisen Overheidscommunicatie BNP niveau 4 (C) Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Curriculum vitae Loes hekkens

Curriculum vitae Loes hekkens Curriculum vitae Loes hekkens Ervaring als communic atieadviseur Gemeente Katwijk Oktober 2008 - heden Coördinator/senior adviseur gemeente Katwijk. Opzet afdeling communicatie Coaching medewerkers Implementatie

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1 Programma vandaag Welkom Mededelingen (planning; contact e.d.) Coll. 3a Theorie Tactisch communicatieplan Coll. 3b Theorie Operationele communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Publieksparticipatie Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Waarom een whitepaper? Participatie- en communicatieadviseurs ondervinden over en weer dat er onduidelijkheid is over de doelen

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Rol en positie van COBRA 2008

Rol en positie van COBRA 2008 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding Februari 2007 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding

Nadere informatie

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management Permanent op de hoogte Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN?

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl

Nadere informatie

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Vandaag Voormiddag (9u30-12u) Terugblik introductiemoment, inleiding Uitwisselingsmoment De SWO-ART als tool voor

Nadere informatie

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations 1. Belang van de context Elk bedrijf staat in wisselwerking met zijn omgeving. Voorbeelden? Coca Cola

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie Blok P1 Kennismaken Algemene Economie (micro) Schöndorff, R., Pleus, J. F. B., Kam, F.., & Bilsen, T.. (1998). Onderneming en omgeving: Algemene economie voor het hoger onderwijs. Leiden: Spruyt. De omgevingsfactoren

Nadere informatie

Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Communicatie in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Oktober 2013 Inleiding De bovenstaande omschrijving uit Van Dale toont het al aan: communicatie is een containerbegrip. Dat maakt het soms lastig

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015 3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015 December 2014 Inleiding Indaver Nederland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Secretarieel & Talen Diploma('s) Praktijkdiploma Directiesecretaresse Management Assistent Eamen Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 3.0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen Integratie Strategisch marketingplan in tien stappen S. van Leeuwen STRATEGISCHE MARKETING Strategisch marketingplan in tie Zorgaanbieders moeten sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Communicatieplan. Deel 1 Schriftelijke communicatie/beleid. Inleiding

Communicatieplan. Deel 1 Schriftelijke communicatie/beleid. Inleiding Deel 1 Schriftelijke communicatie/beleid Communicatieplan Erik van der Spek* Inleiding Help, we moeten communiceren! Deze kreet wordt in vele variaties regelmatig gehoord in de wandelgangen van een bedrijf

Nadere informatie

Diagnose: EVC als strategische keuze

Diagnose: EVC als strategische keuze Activiteit 1 De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen voor EVC (korte en lange termijn). 2 De klanten en doelgroepen voor EVC zijn vastgesteld. 3 Ambities rond kwantiteit

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie