Bureau voor Maatschappelijke oplossingen. Actief vrijwilligersbeleid. Een goede investering voor gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bureau voor Maatschappelijke oplossingen. Actief vrijwilligersbeleid. Een goede investering voor gemeenten"

Transcriptie

1 Bureau voor Maatschappelijke oplossingen Actief vrijwilligersbeleid Een goede investering voor gemeenten

2 Actief gemeentelijk vrijwilligersbeleid: een goede investering Door bezuinigingen in zorg en welzijn zal meer en meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Ondanks dat al veel Nederlanders vrijwilligerswerk doen, liggen er kansen voor uitbreiding. Mits gemeenten kiezen voor een actieve aanpak. Een investering die garant staat voor een hoog rendement. Nederland is Europees gezien een koploper in vrijwillige inzet. Veel Nederlanders zetten zich vrijwillig in voor anderen. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet is ongeveer 40% en dit percentage blijft de laatste decennia redelijk constant. Is het genoeg? De komende jaren wordt er zwaar bezuinigd op langdurige zorg. Ouderen, gehandicapten en mensen met een psychiatrische aandoening moeten langer zelfstandig wonen en kunnen daarbij steeds minder rekenen op betaalde ondersteuning. Dat wil uiteraard niet zeggen dat zij geen hulp nodig hebben. Integendeel. Door de vergrijzing zal de behoefte juist toenemen. Het organiseren en betalen van grote delen van zorg en welzijn komt op het bordje van gemeenten. Zij denken na over oplossingsrichtingen in het hele spectrum van wonen, zorg en welzijn. Eén van de mogelijke oplossingen is het vergroten van het aantal vrijwilligers. Omdat er al veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, zal het niet eenvoudig zijn om extra mensen te vinden die in het gat willen springen dat ontstaat door de bezuinigingen. Misschien lukt het om meer vrijwilligers te vinden voor zaken als een boodschappendienst, maar voor zwaardere zorgtaken is dit een stuk lastiger. Een probleem is hierbij dat de gemeente haar burgers, afgezien van uitkeringsgerechtigden, niet kan dwingen om vrijwilligerswerk te gaan doen. De vraag is dus welke strategie gemeenten kunnen volgen om dit doel te bereiken. Gemeenten onderschrijven weliswaar het belang van vrijwilligerswerk, maar beperken zich vaak tot een voorwaardenscheppend beleid. Het vinden en ondersteunen van vrijwilligers laten zij over aan een gesubsidieerde organisatie zoals een vrijwilligerscentrale. Daarnaast subsidiëren gemeenten vrijwilligersorganisaties om hun activiteiten uit te voeren en waarderen zij vrijwilligers met bijvoorbeeld een jaarlijks feest. Wij pleiten voor een andere, actievere aanpak. Te beginnen bij het doel. Veel gemeenten hebben als doel het verhogen van het percentage burgers dat vrijwilligerswerk doet. Zij kunnen zich er echter beter op richten dat er meer vrijwilligerswerk wordt gedaan. Dus meer uren vrijwilligerswerk, ongeacht of dit door meer of minder vrijwilligers wordt verricht. Als we het doel anders formuleren, komen er ook andere strategieën in beeld. Vooral bestaande vrijwilligers willen meer doen, aldus onderzoek in Rotterdam. In 2011 was 26% van de Rotterdamse vrijwilligers bereid om meer te doen, terwijl 11% van de niet- vrijwilligers bereid was om in actie te komen. Als dit beeld ook in andere gemeenten geldt, is er dus veel onbenut potentieel. Dat biedt kansen. We stellen daarom voor om vooral in te zetten op het behoud van bestaande vrijwilligers en hen waar mogelijk te vragen extra klussen op te pakken. Hetzelfde onderzoek in Rotterdam wijst uit dat het gros van het vrijwilligersuren door een minderheid wordt verricht. Het behoud van deze harde kern verdient daarom veel aandacht van de gemeente. Hoe organisaties omgaan met vrijwilligers is dan ook niet alleen een zaak van organisaties zelf. Een negatieve bejegening door de coördinator van 2 Actief gemeentelijk vrijwilligersbeleid: een goede investering

3 die organisatie is soms de reden dat vrijwilligers afhaken. Gaat een organisatie slecht om met haar vrijwilligers, dan kan dat (potentiële) vrijwilligers afschrikken. Brundney en Meijs pleiten in dit verband voor het veranderen van paradigma, van plundering naar verduurzaming. Dat is in ieders belang. Het zou voor gemeenten reden moeten zijn om zich hier actief mee te bemoeien. Dat kan door voeling te houden met de praktijk en door signalen van vrijwilligers op te pakken en samen met organisaties te werken aan goede praktijken. Een voorbeeld is deskundigheidsbevordering. Veel vrijwilligers willen zich ontwikkelen. Het is bovendien nodig omdat steeds meer van vrijwilligers wordt gevraagd. Er zijn veel hoog opgeleide vrijwilligers, maar ook vrijwilligers die worden gestuurd door de sociale dienst. Een standaardcursus stoot beide groepen af. Er is meer differentiatie nodig. Uit een verkenning die we hielden onder Amsterdamse vrijwilligers blijkt dat zij zeer uiteenlopende wensen hebben met betrekking tot deskundigheidsbevordering. Veel organisaties zijn te klein voor een aanbod op maat. Samenwerking met andere organisaties kan zorgen voor voldoende keuze in trainingen en tegelijk zorgen voor voldoende deelname. De gemeente kan deze samenwerking tot stand brengen. Een ander element is inzetten op de burgers die nog niet als vrijwilliger actief zijn, maar daartoe wel bereid zijn. Deze potentiële vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en te verleiden dan de bestaande vrijwilligers. Het vereist dan ook een andere, slimme aanpak om hen over de drempel te krijgen. Een idee is om bepaalde doelgroepen gericht te benaderen. De literatuur noemt verschillende groepen die mogelijk interessant zijn: gepensioneerde babyboomers, gezinnen, studenten, expats etc. Volgens ons gaat het minder om een specifieke groep, maar meer om de benaderingswijze. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst uit dat de meeste vrijwilligers jong en oud gestart zijn omdat ze werden gevraagd. Ze zijn erin gerold. Slechts een klein aantal vrijwilligers is zelf op zoek gegaan naar de ideale vrijwilligersbaan. Wie sociaal actiever is, heeft een groter netwerk en loopt daarmee een grotere kans om gevraagd te worden. Of ze ja zeggen is afhankelijk van de eigen motieven en ambities en het aanbod van de organisatie. Vanuit deze kennis kunnen organisaties het vinden en matchen van nieuwe vrijwilligers creatiever aanpakken. Het aanbieden van een vacature op de website van een vrijwilligerscentrale is niet de meest effectieve aanpak. Wie als taak heeft om vrijwilligers te vinden, zal een netwerk moeten opbouwen. Zorgen dat hij of zij de wijk of gemeente kent en omgekeerd. De buurtbewoners hoeven niet allemaal goede vrienden te worden, als je maar weet wie je waarvoor kunt vragen. Dit is wat Granovetter de kracht van zwakke schakels noemt. Wie een uitgebreid netwerk met kennissen (zwakke schakels) heeft, bereikt meer dan wie alleen hechte contacten binnen een kleine, vaste groep onderhoudt. Een ander aspect is het loslaten van het vacaturedenken, zoals ook Brundney en Meijs adviseren. Veel mensen willen wel iets doen als ze gevraagd worden. Dat hoeft echter niet per se de vacature te zijn die de organisatie wil invullen. Wat iemand wil en kan zou het vertrekpunt moeten zijn, in plaats van de behoefte van de organisatie. Als de organisatie niet kan bieden wat de aspirant vrijwilliger wil, zou het de organisatie sieren om hem of haar in contact te brengen met een organisatie waar de aspirant vrijwilliger wel op zijn of haar plek is. We zien een taak voor de gemeente om organisaties te stimuleren op deze manier te werken en om zelf in de wijk aanwezig te zijn om verbindingen te leggen tussen bewoners en organisaties en tussen organisaties onderling. 3 Actief gemeentelijk vrijwilligersbeleid: een goede investering

4 Zoals doorklinkt in de voorgestelde lijn, is het nodig dat gemeenten een actieve rol spelen. Nauw contact met organisaties en vrijwilligers is noodzakelijk. De werkvloer van de civil society op, weten wat er leeft, wat er goed gaat en waar zaken blijven steken. Aanwezigheid en aanspreekbaarheid zijn belangrijk. Niet alleen sturen via beschikkingen, maar ook snel en direct op locatie. Bovendien krijgt de gemeente dan een betere feedback op haar beleid, zodat bijstelling mogelijk is. Of er worden vragen gesteld en ideeën meegegeven waar nieuwe initiatieven uit kunnen voortkomen. Als de aanpak gepaard gaat met een oprechte belangstelling en waardering voor organisaties en vrijwilligers, zal het beleid vruchten afwerpen. Waarmee we overigens niet willen zeggen dat feestelijke bijeenkomsten voor vrijwilligers dan maar afgeschaft moeten worden. Integendeel. Kleine en grote waarderingsevenementen vallen in de smaak bij vrijwilligers. Hoe meer waardering en hoe meer communicatie over vrijwillige inzet, hoe beter. Nederland is al koploper vrijwillige inzet. Maar aan de top blijven gaat niet vanzelf. In deze tijden van bezuinigingen zijn gemeenten niet enthousiast over extra inzet en investeringen. Ze gaven volgens de Wmo- benchmark in 2012 minder uit voor ondersteuning van vrijwilligerswerk dan in 2011 en in 2011 minder dan in Een logische gedachte is echter dat een extra investering zichzelf terugverdient. Er zijn verschillende methoden om vrijwilligerswerk economisch te waarderen. In 2009 is becijferd dat de economische waarde van vrijwilligerswerk in Nederland tussen de 5 en 20 miljard euro ligt, afhankelijk van welke methode wordt gehanteerd. Voor een gemiddelde Nederlandse gemeente gaat het om miljoenen. Interessante feiten nu gemeenten zelf een groot deel van de zorg moeten regelen en betalen. Enkele kanttekeningen hierbij zijn wel op hun plaats. Als het betaald zou moeten worden, zou veel vrijwilligerswerk niet meer gebeuren. Bovendien is de ware betekenis van vrijwilligerswerk niet in geld uit te drukken. We willen met de cijfers dan ook slechts illustreren dat de business case van extra inzet voor gemeentelijk vrijwilligersbeleid positief is. Een slimme investeerder laat zo n kans niet voorbij gaan. Tips voor een hoog rendement van gemeentelijk vrijwilligersbeleid 1. Richt u op het uitbreiden van (uren) vrijwillige inzet en niet op uitbreiding van het aantal vrijwilligers. 2. Geef prioriteit aan bestaande vrijwilligers. 3. Stuur op een positieve bejegening van (potentiële) vrijwilligers door organisaties. Maar hier een gezamenlijk belang van. 4. Wees op locatie - aanwezig en aanspreekbaar voor organisaties en vrijwilligers. 5. Stuur op een (re)organisatie van het aanbod aan deskundigheidsbevordering tot een gezamenlijk, gedifferentieerd aanbod van hoge kwaliteit. 6. Vergroot de kans dat nieuwe vrijwilligers erin rollen. Stimuleer organisaties om op een andere manier te werven, bijvoorbeeld door meer te netwerken in de wijk en door het vacaturedenken los te laten. 7. Blijf vrijwilligerswerk als iets waardevols en leuks promoten en waarderen. Auteurs Marcel van Lochem is senior adviseur sociaal beleid bij Transitiepartners, Dianne Geerds is junior adviseur bij Transitiepartners en geeft in opdracht van stadsdeel Amsterdam Oost handen en voeten aan het vrijwilligersbeleid. Albert van Woerden werkte recent, tot zijn pensionering, bij dit stadsdeel en heeft aan de basis gestaan van de nieuwe benadering. 4 Actief gemeentelijk vrijwilligersbeleid: een goede investering

5 Reactie? Mail ons: Referenties Brundney, J.L. en L.C.P.M. Meijs, Een tragedie in vrijwilligerswerk voorkomen: een nieuw paradigma, in: Vrijwillige Inzet Onderzocht, Jaargang 4, supplement (maart 2007), p Brundney, J.L. en L.C.P.M. Meijs, Winning Volunteer Scenarios: The Soul of a New Machine, in: The International Journal of Volunteer Administration, Jaargang 24, nummer 6 (oktober 2007), p Dekker, P. en J. de Hart (red.), Vrijwilligerswerk in meervoud; Civil society en vrijwilligerswerk 5, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, De Nederlandsche Bank, Dossier: Vrijwilligerswerk, DNB Magazine nr. 6, 2010, p Devilee, J., Vrijwillig verzorgd: over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de instellingen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, Elferink, J., C. Scholten en O. Storms, Binden vanuit de basis: onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties, Vilans en Movisie, Utrecht, november Graaf, P. de, Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011: resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2011, Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Rotterdam, februari Granovetter, M.S., The Strength of Weak Ties, in: American Journal of Sociology, Vol. 78, nummer 6 (mei 1973), p SGBO, Benchmark Wmo 2012: resultaten over het jaar 2011, Den Haag, november Actief gemeentelijk vrijwilligersbeleid: een goede investering

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Wmo en vrijwillige inzet

Wmo en vrijwillige inzet Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten DSP-groep Carla Kolner Paul Duijvestijn Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten Amsterdam, 8 april 2007 DSP-groep Carla Kolner Paul

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers

Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers Motiveren is maatwerk! Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers Auteur(s): Annette van den Bosch en Else-Marije Boss Fotografie omslag: Redmar Kruithof Vormgeving: Suggestie & illusie Drukwerk: True

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Trendrapport 2011. Vrijwillige inzet 2.0

Trendrapport 2011. Vrijwillige inzet 2.0 Trendrapport 2011 Vrijwillige inzet 2.0 MOVISIE, 2011 Met dank aan alle mensen die mee hebben gedacht en hun input hebben geleverd voor dit trendrapport. In het bijzonder dank aan de deelnemers aan de

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Met pensioen als vrijwilliger?

Met pensioen als vrijwilliger? Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers Jolanda Elferink (MOVISIE) Cecil Scholten (Vilans) November 2009 MOVISIE en Vilans Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek

Nadere informatie

Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1

Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1 Over hedendaagse vrijwillige inzet en vrijwilligersmanagement als bouwstenen voor de pedagogische civil society 1 Hoe te verwijzen naar deze publicatie?: Baren van, E.A., Meijs, L.C.P.M., Roza, L., Metz,

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie