Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg"

Transcriptie

1 Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Datum: 1 september 2010 Vooraf De Wmo-Adviesraad wil deze notitie aanbieden als ongevraagd advies. Bij de invulling van het basispakket collectieve welzijnsdiensten en bij de invulling van het Uitvoeringsprogramma vrijwillige inzet kunnen de kernpunten uit deze notitie wellicht meegenomen worden. Hierover gaan wij graag in gesprek met ambtenaren van WZS. Daarna kunnen wij het onderwerp wijksteunpunten informele welzijn en zorg met mensen uit Wmo-platforms, stadsdeelgroepen, ouderenadviesraden, ouderenbonden en andere geïnteresseerden bespreken. 1. Ter inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten vrijwilligerswerk te ondersteunen. Gemeenten hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop deze ondersteuning gestalte krijgt. In december 2009 is de dienst Wonen, Zorg en Samenleven gekomen met de notitie Actualisering Vrijwilligerswerkbeleid Amsterdam. Hierin wordt een stadsbrede ondersteuningsinfrastructuur voor vrijwilligerswerk voorgesteld. Het voorstel van de gemeente is om in elk stadsdeel een minimaal ondersteuningsaanbod voor vrijwilligerswerk te realiseren, bestaande uit: een steunpunt voor vrijwilligerswerk. In deze notitie concentreren wij ons op het vrijwilligerswerk in welzijn en informele zorg. Hoewel de ondersteuning van mantelzorg veel raakvlakken heeft met vrijwilligerswerk vereist dit een eigen traject. Daarom wordt dit hier niet behandeld. 2. Doel van deze notitie Deze notitie wil een stedelijk kader schetsen met uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en opzet van wijksteunpunten informele welzijn en zorg in de stadsdelen. 3. Ons advies is: te komen tot wijksteunpunten informele welzijn en zorg Wat wij bepleiten: 1. Een stadsbrede, heldere ondersteuningsstructuur in ieder stadsdeel, die kwaliteitsverhogend werkt voor het vrijwilligerswerk. 2. Een goed georganiseerd steunpunt vrijwilligerswerk op wijkniveau, gefaciliteerd door het stadsdeel. 3. Drempelverlaging voor bewoners van de wijk die erover denken vrijwilligerswerk te gaan doen en betere afstemming tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 4. Betrek bij de opzet van dit wijksteunpunt de volgende partijen: de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, buurt- en wijkopbouwwerk, bewoners- en cliëntenorganisaties, welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties. Het Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 1

2 stadsdeel kan hierbij het beste de regierol vervullen. Op stedelijk- en stadsdeelniveau moeten organisaties samenwerken die zich met de ondersteuning van vrijwilligerswerk bezighouden; op deze manier ontstaat er meer transparantie voor bewoners die vrijwilligerswerk willen doen en de organisaties die van hun diensten gebruik willen maken. 5. Geen nieuw instituut: het is niet nodig en niet praktisch om een nieuw instituut op te richten. De wijksteunpunten moeten een onafhankelijke positie kunnen innemen ten opzichte van de gemeente / stadsdelen, welzijns- en zorgorganisaties. Het is ook de plek waar bewoners voor hun belangen kunnen opkomen op het gebied van vrijwillige inzet. Tegelijkertijd moet het steunpunt goed samenwerken in het netwerk van stadsdeel, welzijns- en zorgvoorzieningen. Daarmee draagt het bij aan de samenhang in de wijk. Ook moet er een verbinding zijn met andere stadsdelen en stedelijke organisaties. 6. Goede communicatie met professionele dienstverleners: het steunpunt communiceert goed met gemeente, stadsdeel, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen welzijn en zorg. Helder moet zijn dat het wijksteunpunt en de professionele welzijns-, zorginstellingen en woningcorporaties aanvullend werken. Daarom is goede afstemming en nauwe samenwerking met professionele welzijns- en zorginstellingen in de wijk een vereiste. 4. Argumenten voor een steunpunt op wijkniveau Wij vinden het van groot belang dat het steunpunt op wijkniveau wordt georganiseerd, dit om de volgende redenen: Een steunpunt in de wijk biedt bewoners een fysieke plek dichtbij huis, zij kunnen het vinden; Het nodigt bewoners het meest uit om vrijwilligerswerk te doen; zeker nu er grotere stadsdelen zijn is het van belang dat bewoners dichtbij huis terecht kunnen. De grootte van het wijkniveau wordt per stadsdeel in overleg met bewoners vastgesteld; belangrijk hierbij is vooral dat bewoners de plek van het steunpunt in de wijk als een natuurlijke, toegankelijke plek in hun wijk ervaren; Op wijkniveau is het steunpunt het best bereikbaar, ook voor ouderen en mensen met een beperking en verlaagt zo de drempel naar vrijwillige inzet; Bij een steunpunt op wijkniveau is kennis aanwezig over de sterke en de zwakke kanten van een wijk; In het steunpunt is bekend welke deskundigen in de wijk bewoners met hun activiteiten kunnen ondersteunen. De vraag naar informele zorg en het aanbod aan vrijwillige inzet is op wijkniveau gemakkelijker te matchen; Het brengt mensen die iets willen doen in de wijk gemakkelijker met elkaar in contact; bewoners in een wijk zien zaken die in hun wijk verbeterd moeten worden; in deze gevallen is het gemakkelijker om met bewoners activiteiten op wijkniveau te organiseren. 5. Uitgangspunten van wijksteunpunten informele welzijn en zorg Bij het ontwikkelen van wijksteunpunten informele welzijn en zorg willen wij van de volgende punten uitgaan: Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 2

3 1. Plezierig leven van bewoners: Het is belangrijk dat bewoners van Amsterdam met en zonder beperking zo lang mogelijk plezierig hun leven kunnen leiden. De inzet van vrijwilligers en bewoners in hun wijk kan de kwaliteit van de samenleving (leefbaarheid, veiligheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid) ten goede komen. 2. Wijkanalyse: het is noodzakelijk bij het opzetten van het wijksteunpunt om een feitelijke analyse te maken van de wijk met sterke en zwakkere kanten: een sociale kaart van de wijk met alle professionele voorzieningen en sleutelfiguren (o.a. wijkagent, buurtconciërge, wijkverpleegkundige, opbouwwerker, jongerenwerker). Hierbij worden ook alle vrijwilligersorganisaties en bewonersgroepen, de betrokkenheid van bewoners en hun subjectieve beleving van de wijk in beeld gebracht. 3. Serieus nemen van de wensen, behoeften en interesses van burgers Serieus nemen van de wensen, behoeften en interesses van burgers die mogelijk vrijwilligerswerk willen gaan doen is essentieel. Vrijwilligers willen ook invloed op het vrijwilligerswerkbeleid. Zij willen helderheid over hun taak, een duidelijke omschrijving van hun positie en hun rechten. Een klant- en vraaggerichte opstelling is een vereiste. Het wijksteunpunt richt zich op de capaciteiten van burgers met de behoefte om zich als vrijwilliger in te zetten en op burgers die op zoek zijn naar nieuwe sociale contacten en een nieuwe maatschappelijke rol. 6. Plaatsbepaling van het wijksteunpunt Wij bepleiten het wijksteunpunt te koppelen aan de uitvoering van het basispakket collectieve welzijndiensten, met name de ondersteuning van bewonersinitiatieven en de stimulering van informele netwerken voor hulp en steun. In wijken waar een burenhulpdienst aanwezig is ligt het voor de hand om een directe verbinding te maken met het wijksteunpunt. Het wijksteunpunt kan ondergebracht worden bij een onafhankelijke organisatie in het stadsdeel, maar moet zoveel mogelijk samenwerken in het netwerk van vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen, zorginstellingen, wijkopbouworganen en bewonersgroepen. Alle welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties willen graag goed kunnen inspelen op de vraag van hun cliënten, voldoende goed gekwalificeerde vrijwilligers kunnen inzetten en tijd hebben om hen te begeleiden. Vrijwilligersorganisaties, zoals ouderen-, gehandicapten- en migrantenorganisaties draaien vaak volledig op vrijwilligers en hebben de grootste moeite om continuïteit en kwaliteit aan hun werk te geven. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) ondersteunt vrijwilligerswerk op vier plaatsen in de stad. Zij hebben een intermediaire rol tussen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en vrijwilligersorganisaties. Maar zij hebben nu niet de capaciteit om hun spreekuren op wijkniveau te houden. In sommige wijken bestaan steunpunten vrijwilligerswerk, zoals het Vrijwilligersinformatiepunt in Bos en Lommer. Ons advies is deze zoveel mogelijk in stand te houden en zonodig te versterken. Wijkopbouworganen en wijkopbouwwerkers ondersteunen bewoners die hun buurt willen verbeteren en die onderlinge sociale netwerken willen versterken. Maar ook zij missen de mogelijkheden om bewoners die andere vrijwilligerstaken Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 3

4 willen doen de weg te wijzen, te ondersteunen en te begeleiden. Wel kunnen zij een belangrijke rol vervullen bij de totstandkoming van het wijksteunpunt. Stedelijk werkende organisaties die vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties ondersteunen, zoals VCA, Rode Kruis, Humanitas, Zonnebloem en andere moeten worden uitgenodigd om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de wijksteunpunten. 7. Als taken en functies van het wijksteunpunt stellen wij voor: 1. Stimuleren dat bewoners zich (meer) vrijwillig inzetten in hun wijk op het gebied van informele welzijn en zorg; 2. Stimuleren dat (meer) bewoners weten waar zij hun vragen om ondersteuning kunnen stellen; 3. Bijdragen aan leefbaarheid, sociale cohesie en toegankelijkheid in de wijk. Het wijksteunpunt: verzamelt informatie m.b.t. bewoners die een vraag hebben en bewoners die een aanbod (willen) doen; bemiddelen tussen de behoefte aan informele welzijn en zorg en het aanbod aan vrijwillige hulp; biedt professionele ondersteuning aan vrijwilligers en bemiddelt tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. biedt ondersteuning aan bestaande vrijwilligersorganisaties ter versterking van sociale netwerken; ondersteuning van bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk; leidt toe naar scholing en training van vrijwilligers (vrijwilligersacademie) biedt ondersteuning bij de werving van nieuwe vrijwilligers wijst de weg naar goede faciliteiten voor vrijwilligers en laagdrempelige ruimtes voor vrijwilligers in de wijk; heeft een signaleringsfunctie met betrekking tot het beleid van gemeente en stadsdelen; vragen of noden van bewoners die de gemeente of het stadsdeel moeten oppakken. zet zich via verschillende communicatiemiddelen in om burgers te informeren over ondersteuningsmogelijkheden van hun initiatief. 8. Voorwaarden waaraan wijksteunpunten informele welzijn en zorg moeten voldoen 1. In het steunpunt moeten mensen werken die een goede antenne hebben voor wat er aan problemen in de wijk speelt en die weten wie daar iets aan kan doen en die bewoners enthousiast kunnen maken om zich vrijwillig in te zetten. 2. Het steunpunt moet vooral geen bureaucratische organisatie zijn, maar moet als een spin zijn in het web van allerlei initiatieven in de wijk en in het stadsdeel: soepel, flexibel en concreet vrijwilligerswerk stimuleren. 3. We zien het wijksteunpunt als het centrale ondersteuningspunt voor vrijwilligers(organisaties) in de wijk in alle sectoren; niet alleen gericht op ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie, maar ook op de versterking van de eigen kracht van bewoners en de versterking van sociale netwerken in de wijk. 4. Het wijksteunpunt moet zijn: een laagdrempelige en uitnodigende ontmoetingsplek van en voor bewoners. 5. Het moet voor bewoners goed te vinden zijn en fysiek toegankelijk: bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar. Bewoners moeten er gemakkelijk kunnen binnenlopen voor een vraag en er een luisterend oor vinden. Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 4

5 Bewoners moeten het kunnen ervaren als de centrale plek in hun wijk en er ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen, omdat het mede van henzelf is. 6. Bewoners moeten goed vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het steunpunt. 7. Het wijksteunpunt heeft een toegankelijke, digitale databank waarin het aanwezige vrijwilligerswerk in beeld wordt gebracht; een eigen interactieve website, waar het aanbod met de vrijwilligersvacatures staan vermeld en waarmee bewoners kunnen aangeven: Ik wil graag en hun behoefte aan activiteiten of ondersteuning kunnen aangeven. 8. De wijksteunpunten werken ten behoeve van diverse doelgroepen in de wijk. 9. De feitelijke opzet en invulling van het steunpunt moet zoveel mogelijk lokaal met bewoners, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties gebeuren, en worden georganiseerd door het stadsdeel; 10.De kenmerken en de cultuur van de wijk moeten bij de opzet betrokken worden. 11.Verder biedt het wijksteunpunt; toegang tot ICT, een goede PR, werving en publiciteit; 12.Het stadsdeel biedt: budget voor het stimuleren van lokaal vrijwilligerswerk, accommodaties, faciliteiten voor vrijwilligers en een toegankelijke ruimte voor het steunpunt Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 5

6 Bijlage bij Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Maatschappelijke veranderingen, die een wijksteunpunt noodzakelijk maken Er wordt verwacht dat mensen langer zelfstandig thuis wonen en dat zij zichzelf met enige hulp en voorzieningen kunnen redden. Met de komst van de Wmo in 2007 is er meer aandacht gekomen voor de noodzaak om mantelzorg en informele zorg van goede organisatie en ondersteuning te voorzien. Voor veel mensen blijkt de professionele hulp te beperkt: zij hebben ook behoefte aan andere vormen van ondersteuning in hun dagelijks leven. Zij hebben bijvoorbeeld iemand nodig die een boodschap doet, iemand die een korte wandeling maakt of iemand die op bezoek komt en de weg wijst naar bestaande activiteiten. In Amsterdam wonen veel mensen alleen en hebben in hun directe omgeving weinig of geen mensen die hen bij kleine of grotere vragen terzijde kunnen staan. Mensen die in een sociaal isolement komen lopen de kans de regie over eigen leven kwijt te raken. Dit kan leiden toenemende problemen op het gebied van welzijn en gezondheid. Doordat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, wordt de behoefte aan hoogwaardig vrijwilligerswerk op welzijnsterrein en in de informele zorg groter en diverser. Vrijwilligerswerk in informele welzijn en zorg kan enkele fundamentele aspecten toevoegen aan de professionele zorg, namelijk persoonlijke betrokkenheid, aandacht en aanbod van hand- en spandiensten op momenten en in situaties waarin de professionele dienstverlening en zorg worden afgebakend en begrensd. 2. In beeld brengen van de behoeften van vragers en vrijwilligers De behoefte van cliënten aan vrijwillige zorg verandert, net als de wensen van vrijwilligers. Vrijwilligerscoördinatoren in de zorg stellen zich de vraag: sluiten de behoeften van mijn cliënten en mijn vrijwilligers nog wel op elkaar aan? Om het aanbod goed te kunnen afstemmen op de behoeften van zorgvragers én zorgvrijwilligers, is er inzicht nodig in hun wensen en behoeften. Alleen dan kunnen vraag en aanbod goed aansluiten en kan er vraaggericht worden gewerkt. (zie factsheets Movisie) 3. Buurtinitiatieven Voortkomende uit de Wmo spelen ook andere maatschappelijke thema s als actief burgerschap, de leefbare buurt, maatschappelijke stage, maatschappelijk betrokken ondernemen, sociale activering en inburgering een rol: zo kunnen diverse mensen echt mee gaan doen. Ook via persoonlijke initiatieven of door buurt- en wijkinitiatieven wordt vrijwilligerswerk gedaan. Het is belangrijk dat bewoners die zaken in hun buurt willen verbeteren hiertoe de mogelijkheden en faciliteiten krijgen. 4. Vrijwillige inzet als onderdeel van de civil society Er zijn veel mensen die iets voor een ander willen doen of bijdragen aan een betere buurt of stad. De vrijwillige inzet van burgers vormt een onmisbaar deel van de civil society. Zowel informeel (kleinschalig burgerinitiatief) als in georganiseerd verband (vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld sport). Vrijwilligerswerk is ook bij uitstek het voertuig voor burgers om verantwoordelijkheid te nemen en niet alles van een ander of de overheid te Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 6

7 verwachten. Met zijn vrijwillige inzet is de burger niet slechts consument van publieke diensten, maar levert hij actief een bijdrage. Hij geeft niet alleen zijn eigen meedoen vorm, maar draagt ook bij aan het meedoen van kwetsbare groepen. De doelstelling van de Wmo is immers meedoen in den brede zin van het woord. 5. Definitie vrijwilligerswerk Vrijwillige inzet, ook wel vrijwilligerswerk genoemd, is werk dat in enig georganiseerd verband onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. De vrijwillige inzet voor andere mensen of voor maatschappelijke doelen komt in Amsterdam voor in vele verschillende vormen. Juist in deze diversiteit en veelkleurigheid krijgt dit vrijwilligerswerk maatschappelijke betekenis. 6. Functies, rollen en posities in het vrijwilligerswerk gericht op welzijn en zorg Vrijwilligerswerk in welzijn en zorg kent vele functies: 1. Versterking en verdere opbouw van sociale netwerken 2. Opkomen voor belangen van een doelgroep 3. Beïnvloeden van het beleid van gemeente en stadsdelen 4. Bijdragen aan het welbevinden van burgers 5. Inzet voor maatschappelijke doelen in welzijn, zorg, cultuur, sport, recreatie 6. In stand houden van het verenigingswerk 7. Bieden van informele zorg 8. Bijdragen aan sociale samenhang in een buurt door het versterken en opzetten van sociale netwerken in een wijk, waarbij alle bevolkingsgroepen betrokken zijn 9. Acceptatie en communicatie met mensen uit verschillende culturen 10.Wij vinden het tevens van belang bij vrijwilligers in welzijn en zorg verschillende rollen en posities te onderscheiden: vrijwilligers, die actief zijn in welzijns- of zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen vrijwilligers, die concreet uitvoerend werk doen in informele welzijn en zorg, in vrijwilligersorganisaties of in eigen sociale netwerk vrijwilligers als ervaringsdeskundigen, bijv. in patiënten- en ouderenorganisaties vrijwilligers die zich inzetten voor versterking van sociale netwerken belangenbehartigers op beleidsniveau in ouderen-, gehandicapten en patiënten/cliëntenorganisaties bestuurders 7. Heldere omschrijving van taken en verantwoordelijkheden Vrijwilligers werken bij activiteiten vaak samen met organisaties met betaalde krachten. De inzet van vrijwilligers vergroot dan de reikwijdte van deze organisaties of van projecten in deze organisaties. Vrijwilligers staan vaak dichter bij de doelgroep dan professionele organisaties. Zij zijn in staat de doelgroep goed te bereiken en zij kunnen de vraag van de doelgroep soms ook beter inschatten. In deze gevallen is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 7

8 8.0 De kaders voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk: 5 basisfuncties 8.1. Vertalen Hierbij gaat het erom maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in een visie op vrijwilligerswerkbeleid en concrete vrijwilligerswerkprojecten. 8.2.Verbinden Van een gemeente wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid neemt en middelen beschikbaar stelt om de diverse verwachtingen en belangen van verschillende spelers in het vrijwilligersveld met elkaar te verbinden. Het gaat ook om het verbinden en op elkaar afstemmen van vraag en aanbod en het op effectieve manier begeleiden en trainen van vrijwilligers. De gemeente / stadsdeel schept voorwaarden om mensen die actief willen zijn met elkaar in contact te brengen zodat zij samen zaken kunnen oppakken Versterken Vrijwilligersorganisaties geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Bijvoorbeeld om zich verder te ontwikkelen of om beter om te gaan met de veranderingen in het veld. Het gaat erom oog te hebben voor bestaande vrijwilligersorganisaties en ook voor kleine buurtinitiatieven. Hoe deze ondersteuning eruit ziet zal per organisatie en per lokale situatie verschillen. Belangrijk is in ieder geval dat de ondersteuningsstructuur geen blinde vlekken kent Verleiden Iedereen kent de traditionele vormen van vrijwilligerswerk. Maar het veld is veranderd en de verscheidenheid aan vrijwillige inzet is groot. De gemeente wil graag dat nog meer mensen zich in gaan zetten voor de samenleving. Vrijwilligerswerk kan vrijwilligers ook veel bieden: het persoonlijk contact, een interessante, leerzame taak vervullen, iets voor een ander kunnen betekenen kan vrijwilligers een goed gevoel geven. Voor de werving van nieuwe vrijwilligers is verleiden of uitnodigen het kernwoord. De vraag is hoe? Onder meer door inspirerende voorbeelden te laten zien, de inzet van vrijwilligers regelmatig te waarderen en het vrijwilligerswerk breed te promoten. Hiermee kunnen meer mensen voor vrijwilligerswerk enthousiast gemaakt worden. 8.5 Uitwisselen van kennis en ervaring In het vrijwilligerswerk wordt veel kennis en ervaring opgedaan. Het is belangrijk dat deze kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld. Organisaties moeten worden gestimuleerd met beproefde werkwijzen aan de slag te gaan. Het borgen en vastleggen van deze kennis en ervaring voorkomt dat vrijwilligersorganisaties steeds opnieuw het wiel uit moeten vinden. Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD, Amsterdam 8

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Concept Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Inleiding: De Stedelijke Wmo-Adviesraad biedt deze notitie aan de Gemeente aan als ongevraagd advies. In de Wmo doet de overheid een dringend

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad over Rapport Basispakket collectieve Welzijnsdiensten. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad over Rapport Basispakket collectieve Welzijnsdiensten. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad over Rapport Basispakket collectieve Welzijnsdiensten Datum: 2 september 2010 1. Algemene opmerkingen over de notitie Allereerst willen wij opmerken dat het een

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk Deze brochure is een uitgave van MOVISIE Tekst: Matthijs Terpstra, Vanessa Zondag, Fraukje van Dijk Eindredactie: afdeling Communicatie MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009866 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer Geheim Nee Kadernota Vrijwillige Inzet

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek

Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek Advisering Wmo raad bij transitie Begeleiding Lokale Wmo raad advies 1. Zorgvuldigheid bij keukentafelgesprek De inzet van een juiste interviewtechniek om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan)

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Visiedocument 2012 CAVENT Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Cavent heeft de voorbije jaren de visie beschreven zoals neergelegd in de nota naast mensen staan. Anno 2012 is de visie toe aan een

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Angst voor afhankelijkheid Over wederkerigheid en (on)afhankelijkheid in relaties tussen burgers

Angst voor afhankelijkheid Over wederkerigheid en (on)afhankelijkheid in relaties tussen burgers Angst voor afhankelijkheid Over wederkerigheid en (on)afhankelijkheid in relaties tussen burgers L.linders@fontys.nl Lilian Linders Fontys Hogeschool Sociale Studies 06 50242166 Masterclass Humanitas Academie

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

nieuwe doelgroepen gestalte te kunnen geven en ons te informeren over mogelijke financieringsbronnen.

nieuwe doelgroepen gestalte te kunnen geven en ons te informeren over mogelijke financieringsbronnen. Notitie van de Wmo-klankbordgroep op de gemeentelijke conceptnotitie: Naar een Amsterdams basispakket Wmo: algemene uitgangspunten voor de individueel gerichte welzijnsdiensten d.d. 12 december 2008 Ter

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 22 juni 2010 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema.

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema. In de afgelopen periode zijn we inmiddels 2 keer bij elkaar geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gekeken naar de kansen en aandachtspunten in de Waterwijk en naar de behoefte van de wijk. De

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

Monitoren effect en indicatoren

Monitoren effect en indicatoren Monitoren effect en indicatoren Waar zijn we mee bezig? - Coöperatie Amaryllis en gemeente Leeuwarden ontwikkelen samen een lijn, m.b.t. het monitoren van het effect van de inzet van sociale wijkteams

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn. Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn. Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Gemeente Apeldoorn, 31 januari 2013 Inhoudsopgave Waar komen we vandaan? Één integrale kadernota Hoe is de kadernota

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019

KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019 KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019 INHOUDSOPGAVE Aanleiding 2 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 3 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 3 1.2 Welke doelen hebben we bereikt

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Augustus Nota van Beantwoording Kadernota Versterking Sociaal Domein

Augustus Nota van Beantwoording Kadernota Versterking Sociaal Domein Augustus 2011 Nota van Beantwoording Kadernota Versterking Sociaal Domein 2 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Doel van de VSD 5 1.2 Leeswijzer 5 1.3 Status van definitieve kadernota VSD 5 2. Inspraak 5 2.1 Tijdens

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Vrijwilligerswerk in zorg & ondersteuning Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie