Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Beleidsvoorstellen per basisfunctie Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen Verbinden en makelen Versterken Verbreiden Verankeren Uitvoeringsprogramma Bronvermelding

3 1. Inleiding De gemeente Oostzaan heeft een rijk vrijwilligersleven en is daar trots op. De gemeente doet haar best het vrijwilligerswerk te ondersteunen en wil dit verder intensiveren met dit vrijwilligersbeleid. Ook op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), prestatieveld 4, is de gemeente verplicht om vrijwilligerswerk en mantelzorg te ondersteunen. Dit doet zij vanuit haar regierol: de gemeente brengt partijen samen, faciliteert, stimuleert en subsidieert. De inzet van vrijwilligers is van enorm belang voor de lokale gemeenschap omdat het verbondenheid stimuleert maar ook leidt tot ontmoeting, sociale activiteiten en ontspanning. Vrijwilligerswerk wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gedefinieerd als: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk is enorm groot voor een kleine gemeente als Oostzaan. Het leidt tot een uitgebreider en divers aanbod van voorzieningen voor de burgers, het voorkomt sociaal isolement, het neemt gemeente en (welzijns)instellingen werk uit handen en het bevordert de sociale cohesie. Ook voor de vrijwilligers zelf is het waardevol omdat ze de gelegenheid krijgen tot zelfontplooiing, een sociaal netwerk kunnen uitbouwen en werkervaring op kunnen doen. Het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) en het aanboren van nieuwe vrijwilligersgroepen kan ook de toenemende druk op verleners van informele zorg verlichten. Wanneer vrijwilligers kunnen worden ingezet om mantelzorgers te ontlasten wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan het doel om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Dit uitvoeringsprogramma is een vervolg op de beeldplaat Ondersteuning van Vrijwillige Inzet. Hierin wordt beschreven dat de samenleving verandert en vergrijst, mensen steeds minder tijd hebben, de budgetten vanuit de gemeente dalen en dat daarmee ook de aard van het vrijwilligerswerk aan verandering onderhevig is. Deze ontwikkelingen vragen om andere vormen van vrijwilligerswerk, zoals de Maatschappelijke Stage (MaS) of het verplicht maken van vrijwillige inzet voor uitkeringsgerechtigden. Voor de gemeente is hierin een regierol weggelegd. Zij moet vooral zorgen dat vraag en aanbod op een juiste manier worden gematcht en dat vrijwilligers waardering krijgen voor het werk dat ze verrichten. In het volgende hoofdstuk zullen beleidsmaatregelen worden weergegeven die voortkomen uit de hierboven genoemde beeldplaat. De beleidsmaatregelen zijn ondergeschikt naar de basisfuncties vrijwilligerswerk zoals ze door het Ministerie van VWS zijn weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de beleidsmaatregelen weergegeven in het uitvoeringsprogramma, waarin ook de planning en financiering is opgenomen. 2. Beleidsvoorstellen per basisfunctie Naar aanleiding van de evaluatie van het vrijwilligerswerkbeleid , de beleidsplaat Ondersteuning van Vrijwillige Inzet, de gehouden enquêtes en gesprekken met sleutelfiguren in Oostzaan stellen wij de volgende beleidsmaatregelen voor per basisfunctie vrijwilligerswerk: 2.1. Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen 2

4 Coördineer en faciliteer reïntegratietrajecten zodat er nuttig werk wordt gedaan en herintreders een vaste baan kunnen vinden Met de Wet werken naar vermogen (WWNV) zullen er steeds meer mensen in de Wajong, WSW en WWB met behoud van uitkering vrijwillige inzet moeten tonen. De gemeente kan op deze ontwikkeling inspelen door in samenwerking met de gemeente Zaanstad passende werkzaamheden te vinden in Oostzaan (bijvoorbeeld met betrekking tot landschapsbehoud) en trajecten te faciliteren voor de vrijwilligers om een vaste baan te vinden. Hierbij mag niet vergeten worden dat het werk vrijwillig uit de eigen intrinsieke motivatie verricht dient te worden. Op die manier doen vrijwilligers namelijk op een positieve manier dagritme op en vergroten ze de kans op betaalde arbeid Stimuleren en ondersteunen van informele zorg De vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van informele zorg zal de komende jaren (mede als gevolg van de vergrijzing) flink toenemen. Er zijn al veel zorgvrijwilligers in Oostzaan, echter die worden zelf ook ouder. Het is dus belangrijk deze vrijwilligers naar behoefte te ondersteunen, maar ook te stimuleren dat jongere vrijwilligers worden geworven Verbinden en makelen Zorg voor adequate communicatie over het aanbod aan faciliteiten ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties Uit de enquête onder vrijwilligersorganisaties blijkt dat organisaties niet of nauwelijks weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten met betrekking tot ondersteuning bij vrijwilligerswerk. Dit moet concreet en duidelijk in kaart worden gebracht en worden gecommuniceerd zodat de gemeente beter ondersteuning kan verlenen Organiseer activiteiten om vrijwilligersbeleid zichtbaar te maken en verschillende organisaties, bedrijven en vrijwilligers bij elkaar te brengen Door activiteiten zoals het Kenniscafé van de Vrijwilligerscentrale Welsaen te organiseren komen organisaties in contact met de gemeente en met ondersteuningsorganisaties. Ze kunnen zo ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. In Zaanstad loopt het Kenniscafé goed en wordt ook door Oostzaners bezocht. Oostzaan kan hierbij een koppeling maken met het wijkgericht werken en dan specifiek inzoomen op ondersteuningsbehoeften Versterken Maak één organisatie verantwoordelijk voor de lokale ondersteuningsinfrastructuur en de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Voor veel vrijwilligersorganisaties is het onduidelijk waar ze moeten aankloppen voor hulp en ondersteuning. Door één organisatie (of persoon) verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van de ondersteuningsinfrastructuur, weten vrijwilligersorganisaties in het vervolg bij wie ze moeten aankloppen Organiseer een ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en organisaties om het vrijwilligerswerk te versterken Voor sommige vormen van vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld in de zorg of leidinggevende functies) is het wenselijk dat vrijwilligers over bepaalde capaciteiten beschikken. Dit kan via een scholingsaanbod door het Regio College worden gefaciliteerd. Daarnaast kunnen ook Sportservice Zaanstad en de Vrijwilligerscentrale Welsaen hier een belangrijke rol in spelen. Daarnaast kunnen de toekomstige combinatiefunctionarissen hierop worden ingezet. 3

5 2.4. Verbreiden Besteed een maandelijkse pagina in Kompas aan vrijwilligersbeleid om mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk Om vrijwilligerswerk te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven zou er iedere maand een pagina in Kompas kunnen worden besteed aan vrijwilligerswerk. Middels interviews met vrijwilligers en vacatures voor vrijwilligerswerk kunnen potentiële vrijwilligers enthousiast worden gemaakt Organiseer jaarlijks activiteiten om vrijwilligers te bedanken Erkenning en waardering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wordt erg op prijs gesteld. Hiermee zorg je ervoor dat vrijwilligers actief blijven en dat anderen enthousiast worden. Gedacht kan worden aan een vrijwilligersfeest, een verkiezing van de vrijwilligers van het jaar of een persoonlijke felicitatie van de burgemeester Besteed tijdens de jaarlijkse nieuwe inwonersdag aandacht aan vrijwilligerswerk voor nieuwe bewoners Vrijwilligerswerk is voor nieuwe inwoners een goede gelegenheid om met anderen in contact te komen en een sociaal netwerk op te bouwen Besteed speciale aandacht aan jonge vrijwilligers Bij het organiseren van activiteiten en werven van nieuwe vrijwilligers zou er speciale aandacht moeten uitgaan naar jonge vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand vergrijst dus is het met het oog op de toekomst belangrijk dat er veel jongeren worden geworven Verankeren Zet de combinatiefunctionarissen in om deskundigheid te bevorderen en vrijwilligers te ondersteunen Vanuit het Rijk en de gemeente wordt bekeken hoe combinatiefunctionarissen kunnen worden ingezet voor activiteiten en op (brede) scholen. Combinatiefunctionarissen besteden een deel van hun tijd in het onderwijs en een deel van hun tijd aan het begeleiden van kinderen op het gebied van sport, muziek of cultuur. De combinatiefunctionarissen kunnen vanuit hun professionele achtergrond deskundigheid bevorderen van vrijwilligers binnen hun terrein door bijvoorbeeld bij verenigingen vrijwilligers te begeleiden. 4

6 3. Uitvoeringsprogramma De gemeente Oostzaan heeft voor de ondersteuning van vrijwilligers vanaf 2012 de volgende bedragen beschikbaar: Vrijwilligersverzekering, jaarlijks begroot Kadernota vrijwilligersbeleid, jaarlijks begroot Subtotaal Voorts stellen wij u voor om de reserve Volksfeesten en Herdenkingen, nu , aan te wenden voor de ondersteuning en waardering van vrijwilligers. De uitgaven hieruit te spreiden over de beleidsperiode van vier jaar, dus per jaar. Het totale budget voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid komt hiermee op per jaar gedurende een periode van vier jaar. Het budget van kan op basis van projecten worden aangevraagd door organisaties als de Vrijwilligerscentrale, Centrum Mantelzorg, Sportservice Zaanstad, SHO en GBZW. Beleidsvoorstellen per basisfunctie Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen Maak vrijwilligerswerk een vast onderdeel van reïntegratietrajecten Zet vrijwilligers in op informele zorg Wie Wanneer Indicator Financiering Sociale zaken Servicepunt WWZ, Stichting Hulpdienst Oostzaan, Evean Lishof September 2012 Juni 2012, daarna continu proces - Uitkeringsgerechtigden verrichten verplicht vrijwilligerswerk - Vrijwilligerswerk is een opstap naar betaalde arbeid - Meer vrijwilligers in informele zorg - Faciliteren van een cursusaanbod voor vrijwilligers in informele zorg Inzet ambtelijke capaciteit (ca. 80 uur) Onderdeel van de prestatieafspraken 5

7 Verbinden en makelen Communicatie van de faciliteiten ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties Organisatie activiteiten om vrijwilligersbeleid zichtbaar te maken, zoals het Kenniscafé Versterken Maak één persoon of organisatie verantwoordelijk voor de lokale ondersteuningsinfrastructuur Deskundigheidsbevordering en vrijwilligersondersteuning Verbreiden Besteed een pagina in Kompas aan vrijwilligerswerk Jaarlijkse activiteit om vrijwilligers te bedanken Besteed tijdens de nieuwe inwonersdag aandacht aan Gemeente, Vrijwilligerscentrale en Sportservice Zaanstad Gemeente en Vrijwilligerscentrale Gemeente, afdeling Beleid en Regie Vrijwilligerscentrale i.s.m. Regio College Stichting Hulpdienst Oostzaan, Servicepunt WWZ, Centrum Mantelzorg Gemeente April 2012, daarna continu proces Eens per kwartaal Maart 2012, daarna continu Continu proces Maandelijks vanaf maart 2012 Jaarlijks in december - Ontwikkelen van een folder/factsheet over ondersteunende voorzieningen - Communicatie van deze voorzieningen via de website - Eens per kwartaal een bijeenkomst ter ondersteuning van vrijwilligers - Eén organisatie of persoon binnen de gemeente is verantwoordelijk voor vrijwilligerszaken - Een cursusaanbod voor vrijwilligers - Er is een centraal punt waar organisaties terecht kunnen met vragen - Organisatie bijeenkomsten voor kennisoverdracht - Maandelijkse rubriek over vrijwilligerswerk en ondersteuning, ook over mantelzorgondersteuning - Organisatie jaarlijkse bijeenkomst om vrijwilligers te bedanken Gemeente Jaarlijks in mei - Presentatie/ verspreiding informatiemateriaal vrijwilligersorganisaties op Wmo budget, ambtelijke uren (ca. 30 uur) Wmo budget, ambtelijke uren (ca. 20 uur) Inzet ambtelijke capaciteit (ca. 120 uur per jaar) Participatiebudget in overleg met Regio College Wmo budget ambtelijke uren (ca. 60 uur) Wmo budget, inzet ambtelijke capaciteit (ca. 20 uur) Inzet ambtelijke capaciteit (ca. 20 uur) 6

8 vrijwilligerswerk Speciale aandacht voor jonge vrijwilligers Verankeren Combinatiefunctionarissen voor deskundigheidsbevordering SHO, Servicepunt WWZ, Centrum Mantelzorg Gemeente en werkgevers combinatiefunctionarissen Continu proces Vanaf september 2012, daarna continu proces nieuwe bewonersdag - Inzet sociale media om jonge vrijwilligers te werven - Extra aandacht voor de MaS - Combinatiefunctionarissen zijn actief op verschillende brede scholen Wmo-budget, onderdeel prestatieafspraken Inzet ambtelijke capaciteit (ca. 80 uur) en financiering combinatiefunctionarissen 7

9 4. Bronvermelding Basisfuncties Lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mei Beleidsplaat Ondersteuning van Vrijwillige Inzet, Gemeente Oostzaan, Nota Vrijwilligerswerkbeleid Aan de waterkant, Gemeenten Landsmeer en Oostzaan, Evaluatie nota vrijwilligersbeleid Oostzaan Aan de Waterkant, Gemeente Oostzaan, Kantelen om mee te doen, Beleidsnota Maatschappelijke Ondersteuning, Gemeente Oostzaan,

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk Deze brochure is een uitgave van MOVISIE Tekst: Matthijs Terpstra, Vanessa Zondag, Fraukje van Dijk Eindredactie: afdeling Communicatie MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp. Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015

Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp. Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015 Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015 Registratienummer: 2011i02180 Datum: 1 december 2011 VRIJWILLIGERS Zij zijn het die zonder tegenprestatie een helpende

Nadere informatie

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving

Uitwerking basisfuncties. Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Uitwerking basisfuncties Intensieve vrijwilligerszorg in de samenleving Voorwoord Het ministerie van VWS publiceerde op 30 maart 2009 de basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Project Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Datum 24 mei 2016 Auteur S. Dohmen, M. Megens Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige situatie 3. Relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

Notitie Vrijwilligerswerk November 2012

Notitie Vrijwilligerswerk November 2012 Notitie Vrijwilligerswerk November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Definitie 4 3. Trends 5 4. Cijfers 6 5. Beleid 7 6. Aandachtspunten 9 7. Gemeentelijke inzet 10 8. Nieuwe ontwikkelingen 12 2 1.

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

VOLLE KRACHT VOORUIT Conceptnota vrijwillige inzet 2010-2013

VOLLE KRACHT VOORUIT Conceptnota vrijwillige inzet 2010-2013 VOLLE KRACHT VOORUIT Conceptnota vrijwillige inzet 2010-2013 Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding : d.d. : d.d. : d.d. Registratienr: 2009/11/001450/Z2009-005040

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Datum: 1 september 2010 Vooraf De Wmo-Adviesraad wil deze notitie aanbieden als ongevraagd advies. Bij de invulling van het basispakket collectieve

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2011-2014. Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Den Helder op XX november 2012

Vrijwilligersbeleid 2011-2014. Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Den Helder op XX november 2012 2011-2014 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Den Helder op XX november 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1. Waarom deze nota 2 1.2. Hoe is deze nota ontstaan? 3 2. Visie, opdracht en missie

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VRIJWILLIGERS. Beleidsnota vrijwilligerswerk 2012-2019

DE KRACHT VAN VRIJWILLIGERS. Beleidsnota vrijwilligerswerk 2012-2019 DE KRACHT VAN VRIJWILLIGERS Beleidsnota vrijwilligerswerk 2012-2019 1 1. Inleiding Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. Vrijwilligerswerk is geen doel op zich. Het is een

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oostzaan PROJECT INVOERING WMO Vandaag: Informatie over de Wmo 26 april 2005: Project van start 6 december 2005: Kadernota vastgesteld 17 maart 2006: Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Augustus 2011. Beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011-2014 Gemeente Maassluis

Augustus 2011. Beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011-2014 Gemeente Maassluis Augustus 2011 Beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011-2014 Gemeente Maassluis 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Maatschappelijke ontwikkelingen 7 2.1 Wmo en verantwoord burgerschap 7 2.2 Nieuwe Media 7 2.3

Nadere informatie

Notitie Vrijwilligersbeleid

Notitie Vrijwilligersbeleid Notitie Vrijwilligersbeleid Met elkaar, voor elkaar Gemeente Barneveld November 2010 1 Inhoud pagina 1. Waar hebben we het over 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Omvang van vrijwilligerswerk 3 1.3. Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid

Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Inventarisatie onder steunpunten vrijwilligerswerk en organisaties in de vrijwilligerszorg naar de uitvoering van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Auteur(s)

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers W045232 / 47882 Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het rapport evaluatie waardering vrijwilligers 2013. De WMO verplicht de gemeenten jaarlijks verantwoording af te leggen

Nadere informatie

Van: 06L0922L92. Even voorstellen

Van: 06L0922L92. Even voorstellen pagina I van4 Sambeek, ldi van Van: Mark Molenaar [m.molenaar@nov.nl] Vezonden: donderdag 6 maart 2014 09:38 Ondenrerp: De participatiesamenleving in het Collegeprogramma Bijlagen: briefgemeenteraadsleden

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel ^ ^ ^ ^ L Ql# II gemeente Zoetermeer Welzijn Beleid Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Memo 2 8 OKT. 2010 Aan De leden van de raad Datum Van Het college /wethouder F. Speel Onderwerp Vrijwilligersimpuls 2010-2011

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

Advies over het Wmo-beleidsplan 2011-2015

Advies over het Wmo-beleidsplan 2011-2015 Advies over het Wmo-beleidsplan 2011-2015 Samenvatting De Wmo-adviesraad heeft zijn reactie op de in het beleidsplan opgenomen voorstellen hieronder kort samengevat. Daarnaast is een selectie gemaakt van

Nadere informatie

Nota Vrijwilligersbeleid 2010-2011

Nota Vrijwilligersbeleid 2010-2011 Nota Vrijwilligersbeleid 2010-2011 Prestatieveld 4 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Het ondersteunen van mantelzorgers daaronder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien

Nadere informatie

Projectbeschrijving vrijwilligerssteunpunt in it Koartling te Buitenpost.

Projectbeschrijving vrijwilligerssteunpunt in it Koartling te Buitenpost. Projectbeschrijving vrijwilligerssteunpunt in it Koartling te Buitenpost. Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost / it Koartling juni 2014 ELKENIEN DWAANDE IV Kadernota 2014 van de Gemeente Achtkarspelen.

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk debat over vrijwillige inzet donderdag 19 april 2012

Gemeentelijk debat over vrijwillige inzet donderdag 19 april 2012 ID12.04040 Gemeentelijk debat over vrijwillige inzet donderdag 19 april 2012 Uit het gemeentelijk debat van 19 april 2012 blijkt dat de onderlinge communicatie en begrip cruciaal zijn om actief te kunnen

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Concept Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Inleiding: De Stedelijke Wmo-Adviesraad biedt deze notitie aan de Gemeente aan als ongevraagd advies. In de Wmo doet de overheid een dringend

Nadere informatie

Titel-Titel Beleidsnota informele zorg

Titel-Titel Beleidsnota informele zorg Titel-Titel Beleidsnota informele zorg 2014-2017 Een boom groeit niet door aan de takken te trekken, maar door de wortels water te geven. (Peter Paul Doodkorte) Inhoud Wat vooraf ging 4 Kader: Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wat kenmerkt de Alblasserdamse vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk. Wat kenmerkt de Alblasserdamse vrijwilliger? Vrijwilligerswerk Wat kenmerkt de Alblasserdamse vrijwilliger? Vrijwilligerswerk: het is onbetaald, niet verplicht, maar wel georganiseerd èn levert enige vorm van sociale winst op. Sommigen doen het ad

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Ondersteuning Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Conceptbeleidsnota

Ondersteuning Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Conceptbeleidsnota Ondersteuning Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Conceptbeleidsnota 2008-2012 1 1. Inleiding Mantelzorg en vrijwilligerswerk Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ervoor gekozen om de ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidskader - vrijwilligerswerk - mantelzorg - maatschappelijke stage. Helpen in meedoen

Beleidskader - vrijwilligerswerk - mantelzorg - maatschappelijke stage. Helpen in meedoen Beleidskader - vrijwilligerswerk - mantelzorg - maatschappelijke stage Helpen in meedoen Diever, september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vrijwilligerswerk 2.1. Wat verstaan we onder vrijwilligerswerk?

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid

2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid 2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid Auteur: Marieke Ploegmakers, Michaëla Merkus en Matthijs Terpstra Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden. Beleidskaders vanaf 2015

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden. Beleidskaders vanaf 2015 Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid gemeente Coevorden Beleidskaders vanaf 2015 Gemeente Coevorden Afdeling Beleid en Strategie Team Samenleving Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk

Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding en doel... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Kaders... 7 2.1 Wettelijk Kader: Wmo 2015... 7 2.1.1 Wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het maatschappelijk hart van Bloemendaal. Vrijwilligerswerkbeleid Bloemendaal 2005 t/m 2010

Het maatschappelijk hart van Bloemendaal. Vrijwilligerswerkbeleid Bloemendaal 2005 t/m 2010 Inleiding Sinds 2001 doet de gemeente Bloemendaal een beroep op de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De besteding van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg

Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg Het hart van de transformatie De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg i Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 4 3. Vrijwilligerswerk 5 3.1 Het gebruik van de basisfuncties

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009866 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer Geheim Nee Kadernota Vrijwillige Inzet

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Stap voor stap naar een veranderende toekomst

Stap voor stap naar een veranderende toekomst Stap voor stap naar een veranderende toekomst Vrijwilligersbeleid gemeente Boxtel 2012-2016 1 november 2011 Gemeente Boxtel Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Caren Julien Beleidsmedewerker Kunst &

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in Kampen

Vrijwillige inzet in Kampen Vrijwillige inzet in Kampen Adviesrapport over vrijwilligerswerk, voor de gemeente Kampen Auteur(s) Datum MOVISIE Vanessa Zondag Utrecht, 23 november 2009 Utrecht, 23 november 2009 * Vrijwillige inzet

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Programma 3. Meidwaan en omtinken

Programma 3. Meidwaan en omtinken Trojka: Programmahouder : R. Bos Donormanager : L. Venekamp Programmaregisseur : R. Meekma 3.1 Hoofddoelstelling Inwoners doen actief mee aan de samenleving. Dantumadiel streeft naar een samenleving waarin

Nadere informatie

EIGEN KRACHT GESTEUND PERSPECTIEF OP DE HERZIENING VAN DE STEUNSTRUCTUUR VOOR ROTTERDAMSE VRIJWILLIGERSORGANISATIES. Gemeente Rotterdam/SoZaWe

EIGEN KRACHT GESTEUND PERSPECTIEF OP DE HERZIENING VAN DE STEUNSTRUCTUUR VOOR ROTTERDAMSE VRIJWILLIGERSORGANISATIES. Gemeente Rotterdam/SoZaWe EIGEN KRACHT GESTEUND PERSPECTIEF OP DE HERZIENING VAN DE STEUNSTRUCTUUR VOOR ROTTERDAMSE VRIJWILLIGERSORGANISATIES Gemeente Rotterdam/SoZaWe December 2011 Inhoudsopgave EIGEN KRACHT GESTEUND PERSPECTIEF

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2009 t/m 2012

Vrijwilligersbeleid 2009 t/m 2012 Vrijwilligersbeleid 2009 t/m 2012 Onbetaalbare waarde De helpende handen van onze stad. Zijn daar waar ze mee kunnen dragen. Vanzelfsprekend en zonder vragen. Last verlichtend waar die zwaar is. Zoals

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Vrijuit over vrijwillige inzet. Inzicht in de informele zorg Land van Cuijk. RMC Radius 1

Vrijuit over vrijwillige inzet. Inzicht in de informele zorg Land van Cuijk. RMC Radius 1 Vrijuit over vrijwillige inzet Inzicht in de informele zorg Land van Cuijk RMC Radius 1 Inleiding In onze samenleving zijn mensen steeds meer op elkaar aangewezen. Informele zorg is belangrijker dan ooit.

Nadere informatie

Kadernota Vrijwilligersbeleid Gemeente Heerhugowaard

Kadernota Vrijwilligersbeleid Gemeente Heerhugowaard Kadernota Vrijwilligersbeleid Gemeente Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave Beleidssamenvatting 3 1. Leeswijzer 5 2. Stand van zaken 6 3. Evaluatie beleidsnota 2008-2011 7 4. Wat gebeurt er om ons heen 13 5.

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011. Prioriteit Versterken van het vrijwilligerswerk. Plan van aanpak

Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011. Prioriteit Versterken van het vrijwilligerswerk. Plan van aanpak Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 Prioriteit Versterken van het vrijwilligerswerk Plan van aanpak Stadszaken, afdeling WWGZ Oktober 2010 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

ONTWERP-NOTA VRIJWILLIGERSBELEID GEMEENTE SOEST 2012-2015. Vrijwilligers maken het verschil. Versie d.d. 24-1-2012

ONTWERP-NOTA VRIJWILLIGERSBELEID GEMEENTE SOEST 2012-2015. Vrijwilligers maken het verschil. Versie d.d. 24-1-2012 ONTWERP-NOTA VRIJWILLIGERSBELEID GEMEENTE SOEST 2012-2015 Vrijwilligers maken het verschil Versie d.d. 24-1-2012 Beleidsnota d.d. 16-1-2012 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 9 3 Vertalen maatschappelijke

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019

KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019 KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019 INHOUDSOPGAVE Aanleiding 2 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 3 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 3 1.2 Welke doelen hebben we bereikt

Nadere informatie

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009

Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 10 B Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsplan Mantelzorgondersteuning in Sliedrecht, 2009-2012 Samenvatting: Aanleiding Met de komst

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie