WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT"

Transcriptie

1 WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept

2 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst de gemiddelde scores op de componenten van werkstress, arbeidsplezier en de gevolgen aan bod komen. Vervolgens zullen de belangrijkste oorzaken van deze scores aan bod komen. Hierbij zal er allereerst gekeken worden naar de ervaren energiebronnen binnen de Faculteit ICT, aangezien deze de belangrijkste rol hierin spelen. Tot slot zullen de werkstressoren besproken worden. Deze worden als laatste besproken omdat de werkstressoren pas negatieve effecten zullen opleveren wanneer er onvoldoende compenserende energiebronnen zijn. 1.1 Werkstress, Arbeidsplezier en Effecten In de tabellen 1.1a en 1.1b zijn de gemiddelde scores op de componenten van werkstress, arbeidsplezier en de gevolgen daarvan weergegeven voor alle faculteiten. Deze scores zijn vergeleken met de referentiegroep. Zie voorts Bijlage II voor voorbeelditems van deze componenten. Daarnaast is er in dit onderzoek een schaal opgenomen die de kwaliteit van het onderwijsprogramma meet. Tabel 1.1a

3 3 Tabel 1.1b Allereerst blijkt dat de medewerkers van de Faculteit ICT matig evenveel bereid om taken uit te voeren die buiten de functie plezier in hun werk hebben en veel werkstress ervaren. De gevolgen vereisten vallen (extra rol prestatie). Tot slot blijkt dat de kwaliteit laten dan ook een wat minder positief beeld zien. Zo zijn de van het onderwijsprogramma een 5.3 heeft gekregen. Aangezien we medewerkers minder betrokken, tevreden, hebben een hogere geen referentiegroep data hebben van andere vergelijkbare verloopintentie, voelen zich minder gezond en zijn relatief vaak instellingen is 5.9 (het gemiddelde van de hele Hogeschool Zuyd) ziek. Dit laatste wil zeggen dat de medewerkers zich het afgelopen het gemiddelde waarmee alle groepen medewerkers vergeleken jaar gemiddeld 1.6 keer per persoon hebben ziek gemeld zijn. Ten opzichte van dit gemiddelde heeft de faculteit ICT minder (ziektefrequentie). Daarnaast voldoet men wel goed aan de eisen positief gescoord. die gesteld worden en is men in vergelijking met de referentiegroep

4 4 In dit onderzoek is eveneens, als kenmerk van de persoonlijkheid, aandacht besteed aan intrinsieke motivatie van de medewerkers. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn bereid meer voor hun organisatie te doen en ervaren over het algemeen veel energiebronnen en weinig werkstress. Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers van de Faculteit ICT minder intrinsiek gemotiveerd zijn dan de referentiegroep. Het is dus van belang hier aandacht aan te besteden.

5 5 1.2 Energiebronnen bij Faculteit ICT In de tabel 1.2 wordt de gemiddelde scores gepresenteerd voor de energiebronnen bij alle faculteiten. Alle scores zijn weergegeven ten opzichte van de referentiegroep. In de tabel is tevens het belang van iedere energiebron met een getal aangegeven. De belangrijkste voorspeller heeft hierbij het getal 1. Deze waardering is gebaseerd op een verdere analyse van de data welke in de algemene rapportage van de Hogeschool Zuyd te vinden is (Rapportage Hogeschool Zuyd; paragraaf 5.2). Zoals de tabel laat zien zijn de meest voorspellende factoren voor werkstress, arbeidsplezier en de effecten daarvan leiderschap, feedback en ontplooiing. Tabel 1.2a

6 6 Tabel 1.2 laat zien dat de medewerkers bij Faculteit ICT in vergelijking met de referentiegroep minder positief scoren. Zo scoren zij positief op besluitvorming. Neutraal heeft men gescoord op ontplooiing. Verder ervaart men minder afwisseling en regelmogelijkheden, minder billijkheid, een minder goede communicatie, minder duidelijkheid en feedback, een verminderde samenwerking met andere afdelingen en minder sociale steun ten opzichte van de referentiegroep. Tot slot hebben zij op twee van de vier leiderschapsaspecten minder positief gescoord dan de referentiegroep. Alleen wat charismatisch leiderschap betreft hebben zij vergelijkbaar gescoord en op stimulerend leiderschap positief. Tabel 1.2b

7 7 1.3 Werkstressoren bij Faculteit ICT In de tabel 1.3 wordt de gemiddelde scores op zeven werkstressoren weergegeven voor de onderzoeksgroep. Deze scores zijn vergeleken met de referentiegroep. Zie voorts Bijlage II voor voorbeelditems voor elk van de werkstressoren. Voor de werkstressoren geldt in zijn algemeenheid dat hoe lager de scores zijn, hoe beter dat voor de medewerker en organisatie is. Tabel 1.3 Tabel 1.3 laat zien dat Faculteit ICT op vier van de zeven stressoren significant hoger (= minder gunstig) scoort dan de referentiegroep. Verder heeft men neutraal gescoord op agressie, bureaucratie en emotionele taakeisen. Tot slot blijkt dat, net als in de referentiegroep, werkdruk de meest voorkomende werkstressor is. De meeste werkdrukscores bevinden zich echter tussen het 60e en 80e percentiel wat acceptabel is voor goed presterende organisaties. Merk op dat meest voorkomend hierbij niet hetzelfde

8 8 is als meest belangrijk. De werkstressoren die namelijk in belangrijke mate werkstress (en verminderd arbeidsplezier) voorspellen, zijn werk-thuis interferentie, emotionele belasting en de organisatie van het werk. (zie verder Rapportage Hogeschool Zuyd; paragraaf 5.2) Conclusies 1) De faculteit ICT scoort minder positief op de gemeten energiebronnen. Men scoort hoger op besluitvorming en stimulerend leiderschap. Vergelijkbaar heeft men gescoord op ontplooiing en charismatisch leiderschap. Tot slot scoort men lager op afwisseling, autonomie, billijkheid, communicatie, duidelijkheid, feedback, samenwerking met andere afdelingen en sociale steun. 2) De top drie voorspellers van arbeidsplezier (en verminderd werkstress) zijn: Leiderschap, feedback, ontplooiing en besluitvorming. 3) Over het algemeen ervaart men veel werkstressoren in de werkomgeving. Op vier van de zeven stressoren heeft men minder positief dan de referentiegroep gescoord. 4) De top drie voorspellers van werkstress (en verminderd arbeidsplezier) zijn: werk-thuis interferentie, emotionele belasting en de organisatie van het werk. 5) Over het algemeen scoren de medewerkers van Faculteit ICT op de componenten werkstress, arbeidsplezier en gevolgen minder positief in vergelijking met de referentiegroep. Zo ervaart men minder arbeidsplezier, en meer werkstress en zijn de scores op de effecten overwegend neutraal tot minder gunstig. Advies algemeen 1) Bespreek de uitkomsten van het onderzoek binnen de Faculteit ICT. Het is belangrijk dat deelnemers aan het onderzoek een terugkoppeling krijgen van de uitkomsten en mee kunnen denken over de te nemen maatregelen om werkstress te verminderen. Op deze manier kunnen de wat meer algemene begrippen uit het onderzoek uitgewerkt worden naar concretere en specifiekere, en dus ook voor medewerkers wellicht meer herkenbare begrippen. Ook kunnen prioriteiten voor aanpak gezamenlijk besproken worden. Tot slot maakt deze aanpak de kans op een breed draagvlak binnen de organisatie voor de te nemen maatregelen het grootst. 2) In de rapportage Hogeschool Zuyd, paragraaf 5.2, zijn relaties gelegd tussen de kenmerken uit de werkomgeving, arbeidsbeleving en de gevolgen daarvan. Hieruit is gebleken dat met name energiebronnen van invloed zijn op de motivatie van medewerkers. Om het arbeidsplezier, arbeidstevredenheid en de betrokkenheid bij Faculteit ICT te vergroten, dient de werkomgeving geoptimaliseerd te worden door bijvoorbeeld de aanwezigheid van energiebronnen te vergroten. Deze kennis kan gebruikt worden om specifieke acties voor bepaalde (sub)groepen vorm te geven. 3) Naast aandacht voor de belangrijkste voorspellers van arbeidsplezier (en verminderde werkstress) kan het waar mogelijk per energiebron identificeren en implementeren van best practices een bijdrage leveren aan het realiseren van meer arbeidsplezier en een verbeterde motivatie van de medewerkers. Hierbij dient gekeken te worden naar faculteiten die goed gescoord hebben op de onderwerpen waar de Faculteit ICT minder goed op heeft gescoord.

9 9 Advies Energiebronnen 1) Het is van belang om aandacht te (blijven) besteden aan de belangrijkste voorspellers van arbeidsplezier (en verminderde werkstress). 2) Voor Faculteit ICT betekent dit onder andere om de negatieve scores te verbeteren en de neutrale en positieve scores te blijven behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het is belangrijk om hierbij met name aandacht te besteden aan leiderschap, feedback en ontplooiing. aangezien dit de belangrijkste voorspellers voor arbeidsplezier zijn. De volgende zaken zijn dan ook van belang: Blijf met de leidinggevenden werken aan het motiveren van de medewerkers. Dit betekent onder andere: - Het enthousiast maken van medewerkers voor werkopdrachten, - Het stimuleren van medewerkers om zijn/haar talenten te ontwikkelen, - Het motiveren van medewerkers om beter te presteren, - Het stimuleren van medewerkers om problemen zelf op te lossen, - Het aansporen van medewerkers om na te denken over de manier waarop zij dingen doen. Daarnaast is het van belang om als leidinggevende een duidelijke visie uit te dragen op mogelijkheden voor de toekomst en deze te communiceren naar uw medewerkers. Het is daarbij van belang om als leidinggevende aan uw medewerkers kenbaar te maken waar u de komende jaren naar toe wil werken. Communiceer dit op een enthousiaste manier naar uw medewerkers, zodat ook zij enthousiast worden om deze toekomstplannen te realiseren. Geef regelmatig feedback aan de medewerkers: - Ga bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken na wat de knelpunten zijn die medewerkers ervaren. - Probeer niet alleen te zien wat er beter kan maar ook wat al goed gaat en laat dit weten aan de medewerkers. - Wees duidelijk en helder in de feedback die je geeft (communicatie) en doe dit op een goede manier (feedbackregels) Aandacht te (blijven) besteden aan de ontplooiingsmogelijkheden (voor zover dit nog niet gebeurt): - Periodiek evalueren van de regelingen omtrent functionerings- en beoordelingsgesprekken. - Bespreek naar aanleiding van de Persoonlijke Ontwikkel Plannen van mensen binnen functioneringsgesprekken hoe iedere medewerker aankijkt tegen zaken als ontplooiingsmogelijkheden en zelfstandigheid in het werk. - Inventariseer hierbij welke wensen en verwachtingen men heeft voor de toekomst. Hoe ziet men zichzelf in het werk over vijf jaar? - Samengevoegd met de steun en beoordeling van de leidinggevende, en binnen de marges van wat mogelijk is, kan dit expliciet gemaakt worden in bijvoorbeeld een scholings- en/of loopbaanwens. - Het ontwikkelingsgerichte hrm-beleid van de Hogeschool Zuyd biedt mogelijkheden op het gebied van opleiding en loopbaan.

10 10 Advies Werkstressoren 1) Het is van belang om aandacht te (blijven) besteden aan de belangrijkste voorspellers van werkstress (en verminderd arbeidsplezier). Dit betekent dat beïnvloeding of behoud van de belangrijkste voorspellers, waarvan sommigen groen scoren, een groter effect heeft op de vermindering van werkstress en de toename van arbeidsplezier dan minder belangrijke voorspellers, waarvan sommigen oranje scoren. 2) Voor Faculteit ICT betekent dit onder andere om de negatieve en neutrale scores op alle stressoren te (blijven) verbeteren. Het is belangrijk om hierbij vooral aandacht te besteden aan werk-thuis interferentie, emotionele belasting en de organisatie van het werk aangezien dit de belangrijkste voorspellers voor werkstress zijn. Dat wil zeggen: een toename op deze stressoren leidt tot meer werkstress. De volgende zaken zijn dan ook van belang: Aandacht blijven besteden, bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken, aan de balans tussen het werk en het privé-leven van medewerkers: - Vraag naar de prive-situatie van medewerkers, - Is het werk goed te combineren met de privé-situatie van medewerkers? Is een verandering van werktijden noodzakelijk? Aandacht blijven besteden aan het emotionele welzijn van de medewerkers: - Aandacht hebben voor de dingen die medewerkers zich persoonlijk aantrekken, - Aandacht hebben voor emotioneel beladen situaties in het werk, - Aandacht hebben voor medewerkers die met ontevreden collega s en / of studenten te maken hebben, - Aandacht hebben voor medewerkers die niet met voldoende respect en beleefdheid behandeld worden. Daarnaast is het van belang om te kijken of de medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken om goed om te kunnen gaan met emotioneel belastende situaties. Tot slot kan de vraag worden gesteld of er sprake is van een beleid gericht op de preventie hiervan. Het blijven monitoren van de organisatie van het werk: - Beter afstemmen van verschillende organisatie onderdelen, - Bedacht zijn op verstoring van de dagelijkse gang van zaken door ad hoc zaken, - Informeer de medewerkers tijdig en voldoende over het werk en zorg dat er voldoende materiaal en hulpmiddelen aanwezig zijn om het werk naar behoren uit te kunnen voeren.

11 11 BIJLAGE I MEETINSTRUMENTEN EN ANALYSES Meetinstrumenten De werkstressoren en energiebronnen zijn geoperationaliseerd met meetschalen, bestaand uit 3 tot 10 items (vragen of stellingen). Bij de opict van de uiteindelijke vragenlijst is gebruik gemaakt van de laatste stand van zaken in de wetenschap. Voorts zijn er meetinstrumenten opgenomen in de elektronische vragenlijst die hun waarde reeds hebben bewezen in eerder onderzoek (in termen van betrouwbaarheid en geldigheid of validiteit). Voorbeelden hiervan zijn instrumenten voor het meten van werkdruk, sociale steun, werkstress en arbeidsplezier. In Bijlage I worden alle instrumenten genoemd die in de uiteindelijke vragenlijst zijn opgenomen. Per concept wordt een voorbeelditem gegeven. Analyses Aan de hand van het onderzoeksmodel kan worden vastgesteld wat bij Faculteit ICT de belangrijkste voorspellers zijn van werkstress en arbeidsplezier. De gegevens zijn verwerkt met een statistisch pakket voor de sociale wetenschappen, en met speciale software om de fit (passing) van het onderzoeksmodel op de gegevens te toetsen. Dit geeft antwoord op de vraag of Figuur 1.2 klopt en hoe sterk de verbanden zijn die in de figuur worden afgebeeld. Omdat toegankelijkheid van de informatie een belangrijk criterium is voor de rapportage, worden statistische termen zoveel mogelijk vermeden. We volstaan hier met de constatering dat alle gerapporteerde verbanden betekenisvol en significant zijn en dat de verschillende modellen de werkelijkheid bij Faculteit ICT goed weergeven.

12 BIJLAGE II VOORBEELDITEMS Werkstressoren Bureaucratie Emotionele Taakeisen Organisatie van het werk Veranderingen op het werk Werk-Thuis Interferentie Werkdruk Voorbeelditem Hoe belastend vindt u de (wettelijke) regelingen en voorschriften waaraan u zich in uw werk moet houden? (Niet van toepassing - In zeer sterke mate belastend) In hoeverre vormt bureaucratische rompslomp in uw organisatie voor u een belasting? (Niet van toepassing - In zeer sterke mate belastend) Wordt u in uw werk met dingen geconfronteerd die u zich persoonlijk aantrekt? (nooit - altijd) Heeft u in uw werk te maken met mensen die onophoudelijk klagen, alhoewel u alles doet om hen te helpen? (nooit altijd) Wordt u in uw werk gehinderd omdat de benodigde informatie niet aanwezig is? (nooit - altijd) Wordt u in uw werk gehinderd omdat de dagelijkse gang van zaken telkens anders loopt dan verwacht? (nooit altijd) Hoe vaak verandert de organisatie (in termen van personeel, diensten, processen)? (nooit altijd) Hoe vaak moet u zich aanpassen aan veranderingen in de organisatie? (nooit altijd) Hoe vaak komt het voor dat u moeilijk aan uw verplichtingen thuis kunt voldoen omdat u in gedachten steeds met uw werk bezig bent? (nooit altijd) Hoe vaak komt het voor dat uw werktijden het moeilijk maken om aan uw verplichtingen thuis te voldoen? (nooit altijd) Hoe vaak komt het voor dat u extra hard moet werken om iets af te krijgen? (nooit - altijd) Heeft u te veel werk te doen? (nooit altijd)

13 Gezond werken bij Hogeschool Zuyd 13 BIJLAGE II VOORBEELDITEMS Energiebronnen Afwisseling Autonomie Besluitvorming Billijkheid Charismatisch Leiderschap Coaching Communicatie Duidelijkheid Voorbeelditem Leert u nieuwe dingen in uw werk? (1 = nooit, 5 = altijd) Is uw werk afwisselend? (nooit altijd) Kunt u zelf beslissen hoe u het werk uitvoert? (nooit - altijd) Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? (nooit altijd) Is de manier waarop de besluitvorming verloopt binnen uw organisatie duidelijk? (nooit altijd) Kunt u meebeslissen over de aard van uw werkzaamheden? (nooit altijd) Hoe vaak heeft u het gevoel dat u meer in de relatie met uw (interne) klanten en/of collega s investeert dan u ervoor terugkrijgt? (nooit altijd) Hoe vaak heeft u het gevoel dat u uw (interne) klanten en/of collega s veel tijd en aandacht geeft, maar weinig waardering oogst? (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende draagt een duidelijke visie op mogelijkheden voor de toekomst uit (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende communiceert een uitdagende visie op de toekomst van het bureau (nooit altijd) Ik voel mij door mijn direct-leidinggevende gewaardeerd (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende is vriendelijk en staat open voor mij (nooit altijd) De communicatie tussen de verschillende afdelingen is goed. (geheel mee oneens geheel mee eens) Ik word goed op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van mijn organisatie. (geheel mee oneens geheel mee eens) Het is mij duidelijk welke doelen mijn organisatie zichzelf gesteld heeft voor de nabije toekomst. (geheel mee oneens geheel mee eens) De doelstellingen van mijn afdeling zijn helder en goed omschreven. (geheel mee oneens geheel mee eens)

14 Gezond werken bij Hogeschool Zuyd 14 Feedback Inspirerend Leiderschap Ontplooiing Samenwerking Andere Afdelingen Stimulerend Leiderschap Sociale Steun Ik krijg voldoende informatie over het doel van mijn werk. (nooit altijd) Mijn werk biedt mij mogelijkheden om er achter te komen hoe goed ik mijn werk doe. (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende maakt mij enthousiast voor mijn werkopdrachten (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende stimuleert mij de kwaliteit van mijn eigen werk te beoordelen (nooit altijd) In mijn werk heb ik de mogelijkheid om mijn sterke punten te ontwikkelen. (geheel mee oneens geheel mee eens) Ik kan mijzelf bij mijn organisatie voldoende ontplooien. (geheel mee oneens geheel mee eens) Leveren collega s van andere afdelingen hun werk op tijd aan? (nooit altijd) Zijn collega s van andere afdelingen behulpzaam als u een probleem heeft? (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende vraagt mij oplossingen te vinden voor mijn problemen (nooit altijd) Mijn direct-leidinggevende verwacht van mij dat ik doelen voor mij zelf stel (nooit altijd) Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw collega's? (nooit altijd) Kunt u als dat nodig is uw collega s om hulp vragen? (nooit - altijd)

15 Gezond werken bij Hogeschool Zuyd 15 BIJLAGE II VOORBEELDITEMS Werkstress Uitputting Cynisme Voorbeelditem Er zijn dagen dat ik al moe ben voordat ik naar mijn werk ga (geheel oneens - geheel eens) Als ik werk voel ik me meestal fit (hergecodeerd; geheel oneens geheel eens) Het gebeurt steeds vaker dat ik me afstandelijk over mijn werk uitlaat (geheel oneens - geheel eens) Ik kan me geen fijner beroep voorstellen (hergecodeerd; geheel oneens geheel eens) Arbeidsplezier Vitaliteit Toewijding Absorptie Op mijn werk bruis is van energie (nooit - altijd) Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan (nooit altijd) Ik zet me heel erg in om mijn werk goed te doen (nooit altijd) Ik ben enthousiast over mijn baan (nooit altijd) Als ik werk vergeet ik alle andere dingen om mij heen (nooit altijd) Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij (nooit altijd)

16 Gezond werken bij Hogeschool Zuyd 16 BIJLAGE II VOORBEELDITEMS Gevolgen Betrokkenheid Gezondheid Tevredenheid Verloop Intentie Voorbeelditem Ik vertel mijn vrienden en/ of familie dat mijn organisatie een prettige organisatie is om voor te werken (geheel oneens geheel eens) Deze organisatie is voor mij de beste organisatie om voor te werken (geheel oneens geheel eens) Voelt u zich over het algemeen gezond? (nooit - zeer vaak) Ik ben tevreden met mijn huidige werk (geheel oneens - geheel eens) Alles bij elkaar genomen ben ik heel tevreden over mijn baan (geheel oneens geheel eens) Ik denk er wel eens over om van baan te veranderen (geheel oneens geheel eens) Ik denk dat ik mijn huidige baan over een jaar nog steeds wil hebben (geheel oneens geheel eens)

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 STICHTING IKPOB RAPPORTAGE Beste lezer, Voor u ligt de rapportage van het medewerkersonderzoek binnen het openbaar bestuur. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Ben Projectmanager

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Ben Projectmanager Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Ben Projectmanager 9-10-2013 Beste Ben, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Accountant

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Accountant Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Accountant 18-11-2016 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op.

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. SUR-V.com HR Monitor Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. Onze unieke HR Monitor Weet u wat er speelt binnen uw organisatie? Waar uw medewerkers energie van krijgen

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Vragenlijst mentale vitaliteit. Koninklijke Burger Groep B.V.

Vragenlijst mentale vitaliteit. Koninklijke Burger Groep B.V. Vragenlijst mentale vitaliteit Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365goesting heeft een valide en betrouwbare vragenlijst om de mentale vitaliteit van medewerkers en organisaties te meten. Deze

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach 4-5-2014 Beste Chris, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010 Programmalijn: Expeditie Durven, Delen, Doen: Onderwijs is populair, personeel is trots Jaar 3: Deelrapportage 4 Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Nadere informatie

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Dhr. Karel de Groot, Politie Brabant-Noord Drs. Maggie (Machteld) van den Heuvel, UU Prof. dr. Eva Demerouti, Dr. Maria

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Vrijwilligerstevredenheid

Vrijwilligerstevredenheid Vrijwilligerstevredenheid Algemeen 1. Wat zijn de afgesproken inzetbare uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem

Nadere informatie

5 sleutels voor volop werkplezier!

5 sleutels voor volop werkplezier! 5 sleutels voor volop werkplezier! www.weerwerkenmetplezier.nl Inhoud Volop werkplezier is meer dan je vermaken 3 Voordelen van bevlogenheid 4 Bevlogenheid versterkt zichzelf 6 5 Sleutels voor volop werkplezier

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Hoe medewerkers bevlogen aan het werk houden?

Hoe medewerkers bevlogen aan het werk houden? Hoe medewerkers bevlogen aan het werk houden? Hoe medewerkers bevlogen aan het werk houden? Bevlogenheid en burn-out in België Uitdagend werk, positieve relaties met collega s en leidinggevenden, opleidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften.

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Neem bij het beantwoorden van de vragen de afgelopen maand als

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

OLDHOFF NETWORK Human Resource Development Communicatietraining Loopbaanadvies Outplacement

OLDHOFF NETWORK Human Resource Development Communicatietraining Loopbaanadvies Outplacement Belevingsonderzoek Hoe zorg je dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zitten? Hoe haal je de juiste mensen binnen en hoe houd je ze binnen? Hoe zorg je dat mensen optimaal presteren

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid Medewerkerstevredenheid Algemeen 1. Wat is je contractsomvang in uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem de zorg

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Signaalkaart Intake. Richting geven aan studiesucces

Signaalkaart Intake. Richting geven aan studiesucces Richting geven aan studiesucces Naam: Datum: Timo van 't Ende 23 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Timo... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 9 Inleiding Op 23 december

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Job crafting op basis van een online feedback instrument

Job crafting op basis van een online feedback instrument Job crafting op basis van een online feedback instrument Theoretische achtergrond Toepasbaarheid Resultaten Aan het werk! Groepsopdracht / discussie Theoretische achtergrond (1) Job crafting 1.0: Fysieke

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Wilmar Schaufeli Senior adviseur, Schouten & Nelissen Inzicht Hoogleraar A&O psychologie, Universiteit Utrecht Agenda 1. Visie op duurzame inzetbaarheid 2. Vitaal

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger Diestsepoort 1 3000 Leuven T 016-24 53 24 I www.acerta.be E consult@acerta.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER Noortje Wiezer Themagebieden van TNO Waarom is het belangrijk om over werkdruk, werkstress en werkplezier te praten? Wat is stress? Een (noodzakelijke) reactie op een bedreigende

Nadere informatie

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Zingeving. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Zingeving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Zingeving (QZN) 2 Mens-zijn betekent verantwoordelijkheid nemen: het je ervan bewust zijn

Nadere informatie

Engagementgame Workshop

Engagementgame Workshop Engagementgame Workshop Inzicht in stressoren en energiebronnen met de Engagementgame Inloggen internet: awifiguest Username: rreceptie First name: rec Last name: receptie Password: qa2e73fb Engagementgame

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Vragenlijst Arbeid en Re-integratie

Vragenlijst Arbeid en Re-integratie Vragenlijst Arbeid en Re-integratie Inzicht in werk en welbevinden Naam Geslacht Leeftijd Sans Nom-Example Vrouw 39 jaar Geboortedatum 08-02-1975 Referentiecode A1.0003.256 Datum 25-01-2015 Rapport Versie

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers Toelichting onderzoeksmodel en opzet onderzoek Toon Taris Universiteit Utrecht congres hoogbegaafdheid en werk, 27/6/2014 1 Opzet Aanleiding Achtergrond van het

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

"The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them."

The significant problems we have can not be solved at the level of thinking we were at when we created them. Levens Stijlen Inventarisatie De Levens Stijlen Inventarisatie (LSI) is een instrument waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit blijvend kunnen verbeteren. "The significant problems we have can not

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Samen in gesprek over plezier in het werk

Samen in gesprek over plezier in het werk Samen in gesprek over plezier in het werk Gesprekshandleiding Samen in gesprek over plezier in het werk Inleiding Werkdruk is een ervaring. Twee mensen in dezelfde situatie, in dezelfde organisatie kunnen

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Geluk 2016

Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Zaltbommel, 25 februari 2016 Inhoudsopgave Verantwoording onderzoek 3 Highlights 4 Toelichting 5 2 Verantwoording onderzoek Inleiding Schouten & Nelissen is het nieuwe jaar

Nadere informatie

WERKDRUK EN HOE VERDER. 04-11-2014 Zestor

WERKDRUK EN HOE VERDER. 04-11-2014 Zestor WERKDRUK EN HOE VERDER 04-11-2014 Zestor Even voorstellen Hoe meten we de werkdruk Wat levert het op En hoe verder. TINEKE DE HAAN MANAGER LOOPBAAN EXPERTISE TEAM HOGESCHOOL ROTTERDAM LOOPBAAN EXPERTISE

Nadere informatie

Werkdruk in het hoger beroepsonderwijs. Hernieuwde rapportage 2000 en 2005

Werkdruk in het hoger beroepsonderwijs. Hernieuwde rapportage 2000 en 2005 Monitor @Work Werkdruk in het hoger beroepsonderwijs Hernieuwde rapportage 2000 en 2005 Mw. dr. A. Ridderbos Senior adviseur Arbeid & Organisatie SKB Postbus 12354 1100 AJ Amsterdam T 020 4627890 F 020

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek. Picture

Werkbelevingsonderzoek. Picture Werkbelevingsonderzoek Picture Bestuursstaf 2008 December 2008 Documentnummer GW-08-028 GWmail@mindef.nl Colofon Commando DienstenCentra Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Gedragswetenschappen

Nadere informatie

Hé jij, word eens tevreden!

Hé jij, word eens tevreden! Héjij,wordeenstevreden! of hoemedewerkerstevredenheid eninternecommunicatiezichverhouden. Auteur :LiesbethDolman(student424868,CD3A) Datum :donderdag25oktober2007 Minor :Internecommunicatiebijveranderingen

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016

LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID. Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 LEIDERSCHAP EN DUURZAME INZETBAARHEID Tinka van Vuuren NEVI 4 februari 2016 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de zorg: een deskundige partner voor werkgevers; Ontstaan uit de wereld van pensioen en sociale zekerheid;

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Statistische analyses. Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken

Statistische analyses. Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken Statistische analyses Statistische analyse (1) Persoons achtergrond kenmerken Statistische analyse (2) Vergelijking gemiddelde scores ontwerpcriteria per OGP De scores worden als volgt geïnterpreteerd

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Vitaal personeel Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Curatie Preventie Amplitie Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 2 Leidt geluk tot succes

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie