.' :.,:~ ",:1' ',' ::' ..:.. t:.,1~"""'" I).'"." ;,',.'." ... -~,,,~=,. <" I. ti llaveyfl'~ pyplbe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".' :.,:~ ",:1' ',' ::' ..:.. t:.,1~"""'" I).'"." ;,',.'." ... -~,,,~=,. <" I. ti llaveyfl'~ pyplbe"

Transcriptie

1 ",:1' ','.' :.,:~ ::'..:.. t:.,1~"""'" I).'".",J ;,',.'."... -~,,,~=,. ti llaveyfl'~ pyplbe <" I

2 Wij hebben aan te bieden: - puin - mijnsteen (rode en zwarte) - lava-slakken - l-io1ldgrond - betontegels FA. A. DE RUITER & ZN. Buorren 66 - telefgon 440 of '- 374 H.8REjIT, \TL'~HR S U' j VHom.-;'! GeeÎ met de St:~ Nicolê2.S ee!ls :-:.~ ts [':-:.6.( "'.-:8. Geef haa:..:' een?huikj,s Geschikt voor alle gelegenheden, Ook hebben wij een grote keus in: TOIU~Tj\.RTIKl<.:1EN - COSl~TLA - Pi,RFDNS van bekende merken. KAPSJ\LON IliV10i\JIQUE" r-iieekeshof J~ TEL "Uw haar tot in de puntjes verzorgd.. ';

3 11 I T Hl, V[!\JPYFKE 11 Dorpsblad voor Wijtg~2rd Re,.adr : Hegedyk 13. no. 7 - nov UIT HET HANDSCHRIFT VAN PA TaaR VaN SCHEL'E Hetgeen i~. sedert lllljn 1 ierzi'n zogte, vond ik, God z1" dank!, t\{ee dagen voor nuivrjaar 1 59, e n stuk g ond om esyl Parochiaal Ker~hof aan te 1 ggel. D Boerenplaats, ~aartoe de 2 pondemat n minus ~ circa, ten noordoosten van mijnen tuin geleg n, behoo_den onder genoe, de pl-ats. De gehe Ie plaats we~d bij percelen geveild, met regt van z menvo,gi' g. Wij moesten du~, zoo als ook gehandeld is, het uiterste voor de zamenvoe.ng af1:tagten, dan op onfj beoogde perceel, dat eeds met hon ert Gul en v rhoogt was, n et onkost n op circa 2100 Glldens,tond, zoodanig verhoogen / zonder dat men ontdekt voor wie.et {as / dat ~e ~ooper bij de z.menvoeging i t stuk niet zoude ne.. ~ n, e.. daa om H~ het, at ~ij met f 300 er op te leg en doen, werkelijk Kopere 1:Terden op aam d r parochie K rk. Monseigne r, onz nartsbis chop, wien ik hiero..trent bij mis ieve van de 1 Dec. 185 reeds kennis gegeven en Authorioatie verzocht ha, ste~de in mijn voorstel toe en toen ook mijne beide brave Kerkneester~, Koopers geworden zijnde, verzochten n verkrege wij op onze missieve aan den Aartsbisschop 4 Jan No. 12 volmagt, de Gelden tot den Koopschat (circa f 2400/ en tot verdere '101 toöjing benoodi' d, te ogen.egotieren om dat wij geen voorraad in Cassa, maar toch gelukkig, onze vroeger gemaakte schulden, wegen verbouwing der Kerk en Pastorij, hadden afbetaald. Door Beeren Ker meester, werd genoemde zaak en den aanleg van het Kerkhof, geheel aan mijn goeddunken opgedragen. Oogenblikkig werden een ze tal flinke aarbeiders, die voor een gedeelte, bij aanbesteding het werk verkregen, later bij daghuur en zoo was in circa 9 i 10 weken, de sloot die mijnen terrein, van het gekochte peree 1 scheide, gevuld, en het Kerkhof met eene zachte gloojing opgehoogd 9 de wallen net zooden

4 ,., c. opgezet en daarin circa 2000 plan en van Haagedoornen en essehen geplant, terwijl bin n rond 300 IJperen feeren, die reeds meer dan 7 voeten hoogie hadden, geplant. Dadelijk, nadat vrij Kooper waren, gaven wij per Mis ieven aan het burgerlijk bestuu::c ennis van ons plan, "maraan vrij reeds werkzaam WQren te voltooyeno Ik wil hier niet wijdloopig verhaaien, dat èn Bestuur der G eente Leeuwarderadeel èn eeren Gedeputee::cde staten al het mogelijke gedaan hebben, om on ct zaak zoo niet te b~letten dan toch moojelijk te laken, tot dat wij eindelijk D na een strijd val 4 maanden zegevierden, de Verpligting op ons nemende, het Kerkhof te omheinen met een aaneengeslooten palisaden werk à twee ellen hoogte. De Aartsbiacchop, ii n wij onophoudelijk bleven berigt even, hoe dat de zaken tonden, ermaa_ e ons toch te zo g n, dat vrij ons aan 'let zouden ;rasthou en en behartigen, d t dan a Ie' in S Ivo wa", on mij re ds den 'io m' art, de facultas over, het KeLkho~ zooera h t klaar wa", Servati" Se van is te benediceeren en in te wijden. Het be telcl Kruis voor h t Cemite - kwam intusschen uit de fabriek Qer H.e n leigers en Diepenbroek te Ulft in Geld r land aan x f 200 oblenrlln) e eindelijks ontvingen wij een Exstrakt u t d~ Notul n 'e- V rgaderi1g van Bur.gemeester n W~thou ers van 13 ~ei 1259, at on~e zaken in or e waren, ODeler voor\"aa!'den? zoo.1:3 in het BeU, in het Archief ber s tende, to lezen is. - Hierop gaf ik dez_ blijae tijding aan 1'1rrr t kennen, bij Missie 14 18~9 en verzoc~t Mgr: tegelijk aan mij 'e faeult te willen geven, ook het ruis te mogen bonediceeren, dat de geloovigen die ier zouden heenat_oomen, om bij dien h. tandaard, het eerst na 300 jar n tijel~, in deze st eek w der in openbaar geplant, te komen idd n, om dert aflaat van 5 jaren voor het bidden Vijfmaal het Onze Vader en even zoovele We sgegroeten, zoo als Zijne Heili heid Piu IX deze den 10 Dec aan ZDiI: te G~ve verleend had '0 kunnen verdienen. Dit mijn aanzoek werd verhoort, ik verkreeg ook e facuta0 supra genoe ~ en God zij gezegend i Eeuwi "heid! Op den 1ste Junij, daag voor xts' Bemelvaart is door mij, omiaardig8, het Kerkhof, naar het voorge"chrevene, pontificaal Gebenedice rel en ingeiijd. Alleen d Zuid-Zuidwesten hoek die door hardstenen is afgepaald, met het pad, naar het Zuiden aan dien hoek gelegen, i niet gebenediceert, en zal kunnen dienen, dan wanneer de Priesters de Kerkelijke begr fenis piet mogen doen en weigeren moeten, ~,B~ In 1874, is ook deze plaats, door ~ij cu~ facultate, ge~ijdt VoS..

5 Voor DROGI8TERIJ-PRTIKELEN Voor V ~~ R F en B E H A N G en nog veel meer naar: C. HCFKSTRA 8UORREN 22, T R ", H SPO R T E lif en VER H U I ZIN GEN naar overal waarheen U wenst VRACHTAUTO'S VRACHTAUTO-COHBINATIES TRAILER van 5-35 ton J i INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF TH. VAN DER IN ERF F & ZI\I. TEL. 321 EN 594

6 L 0 0 N BED R IJ F SJ. MUL 0 R & ZON F N Voor alle loonwerkzaamheden, zoals: mestverspreiden gieren slatten maaien persen kuilen kraamverk Adres: Fopma's Reed 18 Telefoon \1 I EU' BOUW VERBOUW ONDERHOUDS\VERKE I Bij al Uw bouwen verbouw verstrekken wij gaarne des kundig advies. Ook verzorgen wij graag alle bouwaanvragen, zoals ont werp en constructie. aouwbedrijf W. KINGM 8UORREN 43 TEL

7 HEAR ING De reeds aangekondigde :earing van de jeugd ~et het bestuur van Plaatselijk Belang is vastgesteld. op "ioensdag 25 november, 's avonds 8 Ulr in café Hoekstra. Toegang hebben jongelui van 15-2' jaar die geen lid zijn van de vereniging Plaatselijk Belang. Let wel: dit is de enige kennisgeving. Dus onthoudt de datum goed. CONTACT MET GEMEENTE Op 7 december heeft het bestuur van Dorpsbelang weer een ontmoeting weten te k~ijgen me~ leden van het college van B. & W. van de gemeente Leeuwarden, om ve_schillende g_ieven en wensen nog eens duidelijt naar voren te brengen. OVERLEDEN Sinds het vorige Haven yp~e versc~een zijn de volgende dorpsgenoten overledeng Wietge Vissers Mevr. de Ruiter~Hoogland en Thomes Hestra. OE BUSHALTE richting Leeuwarden is, zoals U z lt hebben opgemerkt of '.?rvaren, verplaatst voorbï de Fundyk en voorzien van een overkapping. Laten wij allen zorgen voor een ongeschonden en lang leven van deze aanwinst.

8 4. SNELHE IDS8[PERKING Voordat automobilisten de ko van Wijtgaard naderen zullen ze straks hev 70 km bord tegenkomen. Een hele verbetering, vooral voor de bewoners van o.m. de Hegedyk. jls de con~role op naleving van die beperken d snelheid even goed zal zijn als die voor de Buorren, zal dit bo:;:-d inderdaad een zeer utti8'e functie vervul len. OUD PAP IER... moet U echt iet m~t de vuilniua:uto L'1 e~ even. De sc _001 jeugd en de Jeug aad is er blij mee en baalt bet gerege ld "l ij L' v'),ndaan en.::telt L' ervoor p Betic za <ken b schikbaa_. U ku. t ervan overtuigd zijn )et geld dat hier ee wo d'- va die&d l en zeer gog e Le ing rijgt. om precies te zi,jn Ol' 2~ no' em,be:go. r-l An lringa in Wijt -3,arc1 een tr, nspo:::,tbedrijf, annex brand tofhandel. Tegelijk was ook criauffet P. Jorn~ raar l' fst een lnrart eeu1-( bij il d:rili?:a,., r Za2J71. On'7,-O' felici tatie:.; en op naa' het goucen jubile~. IJSCLUB 11 De -jaarvergadexinc vàn IJsclub "Pie Thoma.,_"ordt gehouden op vrijda-avond 20 novenber, in café Hoek tra. ~r wordt op veel bezoek gerekend en D komt toch ook?

9 5. TONEELUITVOERINGEN Toneelclub "Lyts I\1ar Krigel"? al meer dan 50,jaar oud j voert op 27 novembe~ een toneelst:k op voor jongeren en op 28 novemoer voor de ouder~n. Gespeeld \'Ïordt het stuk "Sil, de strancljutte_". Ook voor het voor~~ar heeft L.1.{. plannen een reper toire in te studeren. Ge~ellige dorpsavondeu j waarvoor we raag reclame maken. OE VU I Lf\1 I SBEL T waarover in ons vorige blaadje werd gerept j wordt of is in u 'sen verwijderd. Door de woningqtichting is aan het ~annere- sbedrijf, door wie de waringen d ar zijn gebouwd? opdracht gegeven de hoop uar e te verwijd ren. TOT AGENT va _ de Lee1.Hla der CouIë3.nt 's aangesteld d~ heer 'r. H'lrL_g~.ma, bij "rie ook 2.dve.ctentie kunnon uoj::'den opgep'8ven cn uiteraard ook nieuwe ab nnementen. OE FAMILIE P. SCHAAFSliA die uit Wijtgaar naar Irn~um is vertrok~en verzoekt on~ I ee te willen delen, da+ s'j bedankt voor a_ie lidmaat schappen van verenigingen enz. Ze lat n weten, dat het hen in huri nieuwe woonplaats goed naar de zi _ ga~t. Wij w~nsen hun ook 'n genoegelijke tijd toe.

10 OE COLLECTE... c voor de actie nvlerk aan de Herelà H heer t in ons dorp het fraaie bedrag opgeleverd VBn f. 344,--. Annio F. Jorna 1i~t i& 1 collectebus zelfs f. 116,35 te vcl:zamelen. Een prachtig resultaa~. HOBBY-TENTOONSTELLiNG Begin volgend jaar vordt weer oen hobbytentoonstelling georganiseerd. I.v.m. de vele voorlg~aidi1gs-wer~zaamhedenwordt ieder, cue hier aan uil de 2lnemen, LU recrlc verzocht zich dan l te!flel r en bij de h :rcl. ['esse Hoe!(str2 5 1\~e8ke.shof 45 of Anne Hoekstra, l-ieel~e...:hof 25. IJeelnamekoDt n :;:l'c'c:h JU ct. Deze tgntoonst'.:dling i.s niet bedoeld voor de ~chooljeugd, i.~.m. de beperkto.l'.imtç. EER MEDEVERKING gevr agd van de zijde van de inwoners van Wijtgaard voor artikelo~ in dit blad. Was ~et vorige Havenpypke rijk voorzien van mededelingen van Vijtgaarders zei, de ze keel' b"am eon groot gedoe I te T!nieu':rs 11 van buiten, ':fat n2.tuurli,jk ook ZOOI' f::>c;vr.:?a~ _erd Hordt 0 Toci") nog eens een dril eend beroep cp U om ook eens iets te 3chrijvecL oen 1,re HEi VOLGENDE Havenpypke verschijnt o.streeks 20 januari, waarvoor U berichten kunt inzenden to~ 15 januari 0

11 - radio's - t.v.-toestellen -,vasmachines - gaskachels en andere elektrische huishoudelijke artikelen Voor A_fKOOP en REPA AllE naar: Buorren 25 tel Voor T~~RIC' SC L-8 ROFlTEr 1/,. 8 TTE MA ëc Z j\j Buorren 28 - telefoon 319 rijhielen Voet-oen schoenverzorgin Buorren 32 Telefoon bromfietsen - radio en t.v. - taxi-verhuur HELL-benzinestation G ROU IJ TEL I ~

12 o «I- r"'/ ~ Y a: 4:,,«'-~ ( <,--- z W --l W 2 Ol: a: ~ I llj Cl- -.J 0:: ~ <r (/) a: l- LJ 0 :r: \,~) Z 0 U ~-_.. - a: w > Cf) LJ a: 0 ~ w -~ 0 I ::2: I- «z «CL! ::> --l N ~<: Z 0 0 U Z Z f- Cf)

13 ''!ij Gebben een ruime sortering~ - SPEELGOED - HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN - GALANTERIE~Nw.o. glaswerk aarde"lerk keramiek enz. Ook alle maten C HOC 0 L A D E - LET TER S Voor al onze artikelen geldt~ 'rs)) J )\ /, '//~j' ~ ~ 11"'::"'-0; 'i:!;;l... I 1:::7'*' I L. / C~r' /" I-I!/'~\ 't~ H I -:,\/. \\; I'::::'~c;,~ "1 11'. 1/X:-,-:,:.-.. \ I \i l'$~~ ';~\> /~.~'"_ ~.:'~. te.:::>l'\f{;;,p 11' I~:~\ i (i &- ("'- '~~;-:;;, ) J ~.,, ~;.,;;c~ I I\. 1 / I! é~. ',;;3>~.:f:./II/" I,,,y;_ ~'-'-.~,.' Ü "';.:1.--' b r( \ I' --.:;\ _::=-<:':J"/'/;'~I'I \'ièl goed ~N Ij;: T duur!!!!! FA. M. TEKSTRA-~ELAGEN MEEKESHOF 1 I, ~;/! <;1 v' l I TELEFOON 707!! \~\ I,) ':::ë'::) / I 1Jh /.. ~"'---; " "5/ ~, ~..', \? I 4 "~\~.\\. ~{( '-..- \ \ 'i/. ' "'-1~\,---=: ~.-.- " \ './.:-1 '--, ;:;. I,,) 'Yj~ ~, ~ ". '1-' ~. ~. 1~.1 ['] /...::1 - "-1.. 1,... -= \-',.. :;:cj ~ ;?~} I I

14 UI, goed voor U... Behalve dinsdags zijn wij iedere dag geopend tot 's nachts 1 uur. GEZELLIG IU KENT GEEN TIJD,... Blijft U liever thuis, verhoog dan de huiselijke stemming met een meer of minder pittig drankje uit onze welvoorzie ne voorre.ad gedistilleerd en Hijnen (slijterskwaliteit!!). Ook in ROOIURTIKELD hebben Hij veel keuze. Aanbevelend ~ C A F É HOE KST R A Buorren 34 - tel f----~ ~ Wij bieden U keus uit een grote verscheidenheid z U VEL - PRO 0 U K TEN H.O. bot e r k a a s ver s e e ier e n van EERSTE K11ALITEIT! Î! Ook voor F RIS DRA N K E r is Uw adres: H. o E R U I TER Hegedyk 33 - tel. 797

15 DORPSKAATSPARTIJ VAN 15 AUGUSTUS J.L. Afgevaardigden van de diver e besturen zijn rond de tafel gaan zitten naar aa_leidin van het artikel dat de Kaatsclub in ons vorig Havenpypk8 plaatsts j en daarin haar ongenoegen uits_rak over _et niet-mee~erken an de dorpska tspartij van d zijde van Plaatselijk Belanc en de jeugdfee tcommi~8ie. Gezegd mag w rdan d~t dit gesprek een zeer vrie _delijk karakter r eg en g~lu~kig is gebleken d tg_en enkele moedwil aanw zig was bij deze niet 3amem, erking. Er sclüjnen en:::" 1<_!!lisv r tanden n KO t sl~itingen gewest e zijn. In iedor gev~l ~e~nde de Jeugdfeestcommissie et het Plaats lij~ Belane ct oed was afgespro~en dat j in verband m~t de BevrijdinG3fees~en op 5 l,ei, ni8t nog een~ te gaan fe stvieren, De ka tsclub is.i ~v~n echter nlet geheel dui olijk op de hoogte g,-~~~told, I-iaardoor zij te -crgeefs it.j..c tte op mede"rerl~ing toen de d rpsk?atsda[; al 'o:-:a::-:. lamme:r', maarondanks dat is 15 au~l3tu2 toch een geslaagde ae eeworden..n het -lervolg zal ieder bestu' r Heer zijn --iterste best dosn in volledige sad nwe~k'ng ee s per jaar een do:cp"'dag te organiseren j met né~ast kaatsen oo~~ 1<::inder~p_ on en vgrtic~ voor de ou ere J. DAMES-K~RSTFEEST Ook dit jaar hoopt ot comit He met éllo dames uit l'lirdlyi!, S\lichum en Hijtgaard, gezam nli,jk het Kerstfe<?st te viere '1 5 on,-rol op vrij:j.ag 13 december, I s a~.ronds 7 45 uur, in "Unitas" te \olil'du.... In plaats van de ge:ruikelijke liturgie in dit jaar voor een ander programma gekozen j met o.m. de, rerking v,'?-n mev' '. Betzcma-Ficolai (voordracht- ( -nstenares) j terwijl er tevens sa e.zang znl zijn en er lieti ren door het dameskoor ten gehore zullen worden gebracht. Allen hartelijk, wlkom! Bet comité.

16 8. TA 1[\1 OANTINKEN OAN KLAES sl~r~~s TERPSTRA Lang om let is de ild ~ik an dochs delploft, Klae. Siillens T rpstra. M i Sint Steffen (Twace Krystdei) soed er 92 jier ~mrden w~ze. Dat hnt er dus net lhie1 kle~rkrije kinnen, hy lat op 0 oktobe bilie j~ n moatten, in lot dat ~s allegearreleffe sil, de iene hij2.t ec._der, de care h',,,at letter. ~lae8 S~ons T rps tra i te litald kolmen op 26 desimber 1878 ta Hytgaerd, yn in rbeid'3r 8h~sh.11ding, as i t my net mist. t Hie in tlnke-r en kol.'.fjl8iker doe' t ik yn 1926 ta vytgaer,;:aem. Hy wi. troud oan 1arij~e Tsc rde lndrin a, in 'u ter fan Boulee Andr'::' a n d 18 in j uoikc fan Tys. Sy,8nDon oan'e Woiwiskodyk en hia _e ien soan Simen K12ze~, dy't tige Dlsikael wie e oplaet is to ut rt ta tsjgrkmuzil~u', a'" learling f".n de forneamde \-lin _ubst..:)0 muzikale o~ l' z sic 'e famylj e hi,rant Klaes Simens '..'ip mei He.,sel Koopm ns oa golist yn 1 e tsjer '~e < Klae,.:ie iü, "rotter (cn u..::'amer en h;y h' e i t spul tige y_. aarder,,-rie hurc oer hi lsels e e, hmg net rüjen faal' in aar. O~ in foarbyld to ne~ e~, hy h&t op it skoalleh~em 28 p,'.rre- en apelb an.;::ien pünte, de bêste <,oay te" dy't d8r destiids wie. Ne. Der uie gen6ch p12k f ar, der bleau seis noch - 0 te oe:::' foar h -Ja t hî:i bou, bean'tsjes en,,,a. Nou hie ik fa-_ sok spul net it mea~te f rs~an en ek net g noch tiid om dat alle a" re syn gera_: to j2.er_, ",a't IO_8 c, dat ha"li...-e Hoe, Tt joech hi:n ;:)',fol1e arge mesje, dat er in k ar tsji:! my ::;ei: "Sûnde 1 Lan, dat jo gronn hm1he!" Dê:-c "ie gjin '.m cl Frán..3 b., ':0181ein fortsjinne. vly h~.\tvje yn Ie tûs in k 'ppe c' igaer op~ tutsen en dêr,-rie it!'lei ut. Yn î90' wiene Kla8s en Marijke trond, dat yn 1926 koene de sulveren bul10ft fiere. ~t ~oar hat faal' dy gelegenheit aan Johannes Bakker (Vliegen2ehond) in krintebolle bisteld fan mear as in meter la~g, de aare mji'ten dêr neffens. Hy Hoech, salt my by leit 26 poun. Yn optocht hawwe de koaristen dy krintebolle op in planke oer it skouder

17 by de feestelingen 6flevere en fansels mei oansitten. It seit himsels j it kadootsje is de jouns net op kommen. Elkenien, dy I t by IZlaes en Harijke o'an Ie doar kaem, moast der ynkomme en krige in stik krinteb611e. In nij sgj irrige bisûnd erheit vii6" d.e boll e."merd 'hiel tyd 1 ek kerderoan. Se hawwe der aahwat in fearnsjier wille fan hawn. Yn 'e tritiger jierren hat Klaes syn spul forkocht oàn Heabele Lettinga. Sy hawwe doe in ~ear jier tonijmegen wenne, mar kamen noch foar 1940 nei?ryslan werom, earst yn 'e Skrans.!t hiem wie al f~u foroare yn in t~n mei lied beamit!en. In jiermànnich letter kochten se har yn yn it St? Joazep o pinsion to Ljouwert, H8.rijke Haerd der net bettel op. Y! hawwe se dêr noch!,ar g.)uden brul10ft fierd. Harijke is doe ridlik r;au forstoarn. Dat Hie in 81ach f(jar Klaes. Hy is letter wei' troud mei Allegonda Kuklma rm, de \otiddol.~ fan Bernard Vossenberg. Oant yn Ie sechstiger jierren wie Klaes wurksu op te tun fan Johannes Jongma 'rl 'e Skrans; hy moast lh/at by de ein hawwe. Ik trof hi. doe ris op in freeê op Je Kelders to Ljouwert. "Hoe is it, Klaes?\; fre eik. "Nou, net bêst;', wie syn biskied. IlJuster ha \-1 L - it \ rie yn oktober - faar it lêst op 'e t~n viest en nou rin ik oant takooine maeije ta mei de siel ûnder 1 e earrn yn r e stêd om to dangeljen". Hy wie doe 83 jier. De polysje hat him doe al ris ûnder it eaeh brocht, hy moast net mear troch de 8krans fytse, dat wie net fortroud. Dat Vloe him ears t net oan, mar letter Haerd i t.imsk Vlol d~dlik. De jierren kaem er net folle mear op 'e strjitte, it forfal kaem stadich, mar wis. It libben siet lykwols yn him..fortiisd, hy koe net ta stjerren komme, mar klaeide hurd of. Oant op 8 oktober 1970 Us Loaven Hear him rop. Mei er.rêste yn frede! 9. Burgum, oktober Haster Terpstra.

18 10. SCHAAKLIEFHEBBERS IN IJTGAARO Wist U dat er in Uirdum een Schaakvereniging bestaat, die een grote behoefte heeft aan nieuwe leden? Dat U daar als lid hartelijk welkom bent? Elke maandag is hot clubavond in café Duhoux, tegelijk met de damclub Fries spel. Een gezellige avond. Helaas zijn er in UirduID te weinig schakers om een spannende competitie te krijgen. Hebt U helangstelling, geeft U dan op bij J. Kuperus, Rege Dyk 30, Wirdum. Of komt U liever eerst eens kijken? VL I EGENOEHONO KAMP! OEN TAR'\,'EBROOO-BAI<KEN Bakkerij Vliegendehond ui t de Van Rarenstraat te -olvega die 10 jaar geleden vanuit ~ijtgaard verhuisde- h~eft tijdens de bakkersvakwedstrijden in Wageningen beslag weten te leggen op het kampioenschap van Nederland voor de afdeling tarwebrood. Deze kampioenschappen, werden voorafgegaan door regio nale bakkers\'ledstrijdon. ',a.n de hand van de hierop gele verde prestaties kon ~on zich klassificeren voor de nationale manifestatie. Het prodrikt van de luxe bakkerij Vliegendehond, bestond uit drie onderdelen,namelijk tarwebrood, tarwe punt jes en tarwerozijnenbol, en werd tot stand gehracht door Ivo Vliegendehond. Via gunstige jurybeoordelincen I,rist de 'olvegaster bakkerij de eerste prijs in de ~acht te slepen. Deze prijs bestond uit een zilveren broodmandje. Tevens was hieraan verbonden het gouden speldje, een oorkonde en een herinnerings-medaille. Het is trouwens niet de eerste maal dat bakkerij Vlie gendehond opmerkelijke resultaten boekt. In 1967 werd men reeds kampioen van ons land in de af deling krentebrood en vorig jaar veroverde men een der de prijs.

19 Voor al ij\, VERVOER en levering van alle soorten BRANDSTOFFEN (nu nog tegen zomerprijzen) ZAJ\TIJ TUINGROND M. (, NOR I N G BUORREN 64 TELE 001'! J 9 4 TE :;OOP a2l.ngeboden: zo goed als nieuwe 1'10TO_ MAAIER Prijs in overleg. P. DE JONG IVIEEKESHOF Jl

20 I 1 U. T. D. VOEREi' Î E N G V o E 0 E R S '\ TOT j VOOR AL UW VEE I 11 NST!! ) Voor Uw tuin: URF TROOISEL per pak - - pak en per zak KUNS HE 1;-"I'OFFE.J Verder alle vaste en vloeibare _A D _O'F TI BUT 1N en P OF AJ, in kleine en grote flessen Ook CAîiIPI G-(U~S B'STRIJDING0HIDD~LEN tegen ratten, muizen, vliegen, o KRUID-ZOU All e soorten CON 'UMPTI -AAR APP LB--, tegen populaire prijzen.--- 8UOR EN 38 F. A. J 0 R \1 A-= TELEFOON 308 U'.1 adres voor is BOERE WE,,-,PRO n LA:r.mHE <X ; KO LENDER SCHROTEN A. H IJ \11 A HEGEDYK 53

21 1 1 Volgens de heer Vliegendehond jr. was de samenstelling van de ingezonden artikelen gelijk aan de dagelijkse pro duktie. Alleen aan de afwerking was extra aandacht besteed. Dit is een inzending van de heer H.Nota, die in Wijtgaard heeft gewoond en nu in Eaa,rlem -'1et Vogelpension "FriesLcnd'! drijft., Hartelijk dank heer Nota, en voor ~eer berichten houden we ons zeer aanbevolen. r~e I I Î',! CL I MLA lts., 1. _tl in lapke\::n]-01 yn IJjouuert, komt in knap jongfaem me i har tleppe foar de toanljank om I int to keapj en. In jo~af~int dy't el'ter de toanbank stiet, freget hwat der nedich is_ "Ik i'toe Lvlat lint keapje" sei it jonge from::ünske. Hja siket in ~oai stael ~t en freget hwat Tt kostet. ]Ie jonge man sjocht h'i' ris oan en s(;;it dan, "tsien t~tsjes de jelne". "Nou" s(it de jol1o'f Cl, Ildan moat ik mar t""eintich jelne hai Me", Dat '.-JUrdt ofrjètten, mar doelt it oan biteljen ta,,.,rie sei de jong faem tsjin beppe~ 'Sil beppe mar efk6s bitelje"? 2, Yn 'e skoalle yn Wytgaord ftegct master aan 'e bern in sin op to neamen hw8l' Tt it wurd fakant yn foarkomt. IJieter stekt de fingel' op en seit: I'ÜS pastoar is ~t Tt doarp wei gien en nou is us plak fakant", "In moaije sin", Geit master, "mar in oare jonge seit: "Ik vlyt ek noch in sin master", I!Nou", seit master, "lit dan ris hearre". "In omke fan ~s hat alles forsûi)t, master en doe hat er him fakànt makke"!

22 Yn Den Helder roun lêsten-midden op Ie dei in dronkene marinier op Ie strjitte. Dêr kaem him 'n hegere yn rang tomjitte, dy makke gans drokte, dat de marinier midden op 'e dei dronken \vie. Mar dizze sei dat er niks mei 'm to meitsjen hie. ïar de oare sei dat er syn Meardere wie en 'm opbringe litte soe. Doe frege de Garinier: "Har hl.ra binne jo dan"? IIIk bin de schout by nachtli, "raerd der sein. IINou, dan ha"l ik midden op I e dei niks mei jo nedich:," sei de marinier. 4. In ienfaldige boer mei in sláp pypke yu 'e male stapt yn In koupé 'net rakeli De kondukteur komt en seit~ IJ"-;'et is ier verboden te roken". "Ik rook net' seit de boer. n Je hebt toch een pijl) in de mond ", sei de kondukteur vier "Nou" seit de boer, Ilik hal,v ek klompen aan, mar d êrom rin ik ne t ',.rol"? 5. In oare boer komt yn 'e bioskoop: hy hat twa bidriu HeD sjoen en nou komt der op I t doek to staan: i'bet volgende bedrijf speel t t1vee jaar later'l. Doe r t dg man dat ligs,sei er~ I;::OU gean ik der ut bear,,'ltt&nt dêr kin ik r.et op vlachtsje"! 6. Op 'n bruiloft freget 101ke aan ~joerd: Rwat hast dou aspresintsje jo'tm"? "In théservys'i seit Sjoerd, Hen dou"? In maai klokkest01. "En hwa t ;:l8.stou j o,.m" freget C=armen aan Janke. Illtensspul foar 24 persoa:len, en dou'!? "I':<"? seit Harm, "in kofjeseef foar 60 man"!

23 WAARMEE KAN DE BOERENLEENBANK U VAN DIENST ZIJN? I * * SPAARREKENING Nu sparen geeft zekerheid voor later. Met regelmatig sparen opent U de deur naar toekomstig bezit. Sparen is een solide zekere manier om Uw doel te bereiken. Hoge rentes. GEZINSREKENIl~G Uw salaris komt automatisch elke maand op Uw gezins I rekening. Alle regelmatig te rugkerende be talinge n kun nen automatisch en stipt op tijd door de bank worden verricht, geheel kosteloos,.y, -x -l' BAl'lKGIRO Rege lmatig terugkerende be talingen kunnen via Uw bank- giro automatisch door de bank worden verzorgd. DEVIEZEF Onmisbaar voor een pretttige, onbezorgde vakantie of zajcenre is ierzekeringel'j De Boerenleenbank geeft U deskundig en strikt persoonlijk advies voor alle verzekeringen. ~. EFFECTEN -_._-- De Boerenleenbanlc is een veilige, vakkundige en vertrouwde raadsman, die alle effecten-transacties voor U kan behartigen. -lt HYPO TliEEK De Boerenleenbank kan U een hypothecaire geldlening verstrekken tegen gunstige voorwaarden. BOERENLEENBANK LEEU~ARDEN-WIJTGAARD BUORREN 23 - TELEFOON 367 " _.. I, Stap eens binnen bij die Boerenleenbank - de bank voor i ede I' een - die U op de meest efficiënte wijze van dienst kan z1 jn. I _------J

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

We zingen samen Lied 632

We zingen samen Lied 632 We zingen samen Lied 632 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 3 Ere zij

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie