Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Obligaties DividendFunds N.V."

Transcriptie

1 Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High Yield Obligaties 27 november 2009

2 Inhoudsopgave Definities...3 Belangrijke informatie...5 Algemene gegevens Beleggingsinstelling...7 Kapitaal, Aandelen en Prioriteitsaandelen Beleggingsbeleid...11 Subfonds Specificaties Risicofactoren Uitgifte en inkoop van Aandelen...24 Waardering en resultaatbepaling Kosten en vergoedingen...27 Dividendbeleid Fiscale aspecten Verslaggeving en overige informatie...33 Assurance-rapport...35 Verklaring van de Beheerder Registratiedocument van de Beheerder...37 Statuten Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 2

3 Definities In dit Prospectus hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis: Aandeel Aandeelhouder AFM Beheerder Beleggingsinstelling Benchmark Bestuur Beursdag BGfo Boekjaar Code Cut-off Tijd EUR Euronext Amsterdam Fondsvermogen Fund Agent Gelieerde Partij Intrinsieke Waarde OP Prioriteit Een aandeel in het kapitaal van de Beleggingsinstelling, met uitzondering van de Prioriteitsaandelen Een houder van één of meer Aandelen De stichting Autoriteit Financiële Markten Robeco Fund Management B.V., de beheerder van de Beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 Wft Robeco Obligaties DividendFunds N.V. De benchmark die door een Subfonds wordt gebruikt De enig statutair bestuurder van de Beleggingsinstelling, zijnde Robeco Fund Management B.V. Een dag waarop Euronext Amsterdam open is voor handel Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Het boekjaar van de Beleggingsinstelling zoals aangegeven in de Statuten De Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat) die is aangewezen als gedragscode bedoeld in artikel 2:391 lid 5 BW Tijdstip (16:00 uur (CET)) waarvoor orders op een Beursdag ontvangen moeten zijn door de Fund Agent om geaccepteerd te kunnen worden voor handel op de volgende Beursdag Euro Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services Alle activa van de Beleggingsinstelling verminderd met alle verplichtingen van de Beleggingsinstelling Rabo Securities, een handelsnaam van Rabobank Nederland Een (natuurlijke) persoon als bedoeld in artikel 1 BGfo De intrinsieke waarde per Aandeel van een Subfonds de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. De houder van de Prioriteitsaandelen, zijnde Robeco Groep N.V. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 3

4 Prioriteitsaandeel Prospectus Registratiedocument RFM RIAM Robeco Groep Statuten Subfonds Subfonds Specificatie Subfondsvermogen Transactieprijs Verbonden Beleggingsinstelling Verbonden Entiteit Voorwaarden Website Wft Een prioriteitsaandeel met een nominale waarde van EUR 0,50 in het kapitaal van de Beleggingsinstelling Het meest recente prospectus van de Beleggingsinstelling zoals dit van tijd tot tijd zal luiden, met inbegrip van het Registratiedocument en alle bijlagen Het registratiedocument van de Beheerder als bedoeld in artikel 4:48 Wft Robeco Fund Management B.V. Robeco Institutional Asset Management B.V. De economische eenheid met aan het hoofd Robeco Groep N.V. waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden De statuten van de Beleggingsinstelling Een serie Aandelen waarvan de specifieke kenmerken in de Subfonds Specificaties zijn opgenomen Het onderdeel van het Prospectus dat specifieke kenmerken over een Subfonds bevat Alle vermogensbestanddelen van een Subfonds verminderd met alle verplichtingen van het betreffende Subfonds De koers waartegen de Beleggingsinstelling Aandelen inkoopt of uitgeeft Een beleggingsinstelling die verbonden is met dan wel wordt beheerd door de Beheerder of een andere Verbonden Entiteit Een entiteit die onderdeel uitmaakt van de Robeco Groep de voorwaarden die gelden tussen de Beleggingsinstelling en de Aandeelhouders, zoals (onder meer) opgenomen in het Prospectus en de Statuten De website van de Beheerder, De Wet op het financieel toezicht Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 4

5 Belangrijke informatie De Beheerder heeft dit Prospectus opgesteld op grond van artikel 4:49 Wft en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen. Dit Prospectus verschaft informatie over de Beleggingsinstelling en de Aandelen. Potentiële Aandeelhouders wordt er op gewezen dat aan een belegging in de Beleggingsinstelling financiële risico s zijn verbonden. Alvorens te beslissen tot aankoop van Aandelen wordt beleggers geadviseerd om dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de integrale inhoud daarvan. De Aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit Prospectus, in combinatie met - voorzover de bestaansduur van de Beleggingsinstelling hiertoe aanleiding geeft - de drie laatst verschenen jaarverslagen en de drie laatst verschenen jaarrekeningen van de Beleggingsinstelling, eventueel aangevuld met het halfjaarbericht dat is gepubliceerd na het laatst verschenen jaarverslag en de laatst verschenen jaarrekening. De in dit Prospectus verschafte informatie is geen beleggingsadvies. Waar in dit Prospectus rendementcijfers worden genoemd of toekomstverwachtingen worden uitgesproken, geldt dat de waarde van een Aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Met uitzondering van de Beheerder is niemand gerechtigd informatie te verstrekken of verklaringen te doen die afwijken van dit Prospectus. Een aankoop verricht op basis van informatie die afwijkt van dit Prospectus geschiedt geheel op eigen risico. De uitgifte en verspreiding van dit Prospectus en het aanbieden, verkopen en leveren van Aandelen kunnen in bepaalde jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Dit Prospectus vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod of uitnodiging op grond van de aldaar geldende wet- en regelgeving niet toegestaan is. De Beleggingsinstelling verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke wet- en regelgeving. De Beheerder, de Beleggingsinstelling, Robeco Groep N.V. en/of enigerlei Verbonden Entiteit aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schending van de hiervoor bedoelde beperkingen door enigerlei derde. De Aandelen zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 ( Securities Act ) van de Verenigde Staten van Amerika ( VS ) en mogen daar niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met regulation S van de Securities Act. In beginsel zal de Beleggingsinstelling geen Aandeelhouders toelaten die gevestigd zijn in de VS of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de VS. Dit Prospectus mag niet worden aangeboden of verstuurd aan enig persoon in het Verenigd Koninkrijk, tenzij de betreffende persoon valt onder Artikel 49(2) van de Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 van het Verenigd Koninkrijk, zoals laatstelijk gewijzigd, of anderszins een persoon is aan wie dit Prospectus rechtmatig kan worden aangeboden of verstuurd. Dit Prospectus wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht en vervangt alle eerder gepubliceerde prospectussen van de Beleggingsinstelling. Voor elk Subfonds van de Beleggingsinstelling is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter(s). Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 5

6 De Beleggingsinstelling adviseert geïnteresseerden nadrukkelijk hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen om advies in te winnen over de fiscale implicaties die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de Beleggingsinstelling. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 6

7 Algemene gegevens Beleggingsinstelling Juridische informatie De Beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek. Zij is opgericht naar Nederlands recht bij akte van 4 april 1997 verleden voor notaris mr. H.P.Ch. van Dijk. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van 13 juni 2007 verleden voor notaris mr. C.J.J.M. Commissaris. De Beleggingsinstelling is statutair gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer Fusie Op 18 december 2009 zal de Beleggingsinstelling (als verdwijnende vennootschap) grensoverschrijdend fuseren met Robeco Capital Growth Funds (als verkrijgende vennootschap) in de zin van (i) artikel XIV van de Luxembourg Law on Companies en (ii) titel 2.7 Burgerlijk Wetboek, waarbij de verkrijgende vennootschap het gehele vermogen van de Beleggingsinstelling onder algemene titel verkrijgt en waarbij de Beleggingsinstelling zal ophouden te bestaan. De verkrijgende vennootschap zal de volgende aandelen in haar kapitaal en subfondsen toekennen aan de Aandeelhouders: Serie Aandelen Beleggingsinstelling Subfonds verkrijgende vennootschap Aandelenklasse A - Robeco Divirente B - Robeco Euro Obligaties Dividend C - Robeco High Yield Obligaties Robeco Capital Growth Fund Euro Medium Term Bonds Robeco Capital Growth Fund Euro Bonds Robeco Capital Growth Fund Robeco High Yield Bonds Klasse B Euro Klasse B Euro Klasse B Euro Bestuurder en Beheerder RFM is enig statutair bestuurder van de Beleggingsinstelling. Het bestuur van RFM wordt gevormd door: Drs. E.J. Siermann; Drs. V. Wytzes; en Drs. M.F. van der Kroft. Deze personen zijn tevens lid van het bestuur van Verbonden Entiteiten of Verbonden Beleggingsinstellingen. RFM is tevens de beheerder van de Beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft. De beheerder beschikt sinds 29 december 2005 over een door de AFM verleende vergunning ex artikel 2:65 lid 1 Wft voor het beheren van beleggingsinstellingen. Nadere informatie over de Beheerder is opgenomen in het Registratiedocument. RFM is tevens statutair bestuurder en beheerder van andere beleggingsinstellingen van de Robeco Groep. Voor een actueel overzicht van en informatie over deze beleggingsinstellingen wordt verwezen naar de Website. Accountant Ernst & Young Accountants LLP is benoemd tot accountant van de Beleggingsinstelling. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 7

8 Adresgegevens Beleggingsinstelling RFM Accountant Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Robeco Fund Management B.V. Ernst & Young Accountants LLP Coolsingel 120 Coolsingel 120 Wassenaarseweg AG Rotterdam 3011 AG Rotterdam 2596 CZ Den Haag Postbus 973 Postbus 973 Postbus AZ Rotterdam 3000 AZ Rotterdam 2509 LP Den Haag Telefoon Telefoon: Telefoon: Verbonden Entiteiten en Verbonden Beleggingsinstellingen De Beheerder en de Beleggingsinstelling zijn verbonden met Verbonden Entiteiten of andere beleggingsinstellingen die worden beheerd door Verbonden Entiteiten. De Robeco Groep is op zijn beurt een onderdeel van de Rabobank Groep. De bestuurlijke structuur van Robeco Groep N.V. waarbij belangrijke bevoegdheden bij haar raad van commissarissen zijn neergelegd is dusdanig, dat de Rabobank geen zeggenschap heeft over of invloed van betekenis heeft op het zakelijke beleid van de Beleggingsinstelling. Naast de diensten van andere marktpartijen kunnen de Beleggingsinstelling en de Beheerder gebruikmaken van de diensten van Verbonden Entiteiten of Gelieerde Partijen. Onder meer de navolgende diensten of transacties zullen of kunnen door of met Verbonden Entiteiten of Gelieerde Partijen worden verricht: treasury management, derivaten transacties, bewaring van financiële instrumenten, uitlenen van financiële instrumenten, plaatsing en opname van Aandelen, kredietverstrekking, het aan- en verkopen van financiële instrumenten op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Al deze diensten en transacties vinden plaats tegen marktconforme tarieven. Met uitzondering van transacties in deelnemingsrechten in Verbonden Beleggingsinstellingen die uitsluitend openstaan voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft of niet-beursgenoteerde deelnemingsrechten in andere Verbonden Beleggingsinstellingen, voorziet de Beheerder geen transacties met Verbonden Entiteiten, Verbonden Beleggingsinstellingen of Gelieerde Partijen met betrekking tot financiële instrumenten buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. Indien en voorzover hiervan sprake is, zal steeds een onafhankelijke bepaling van de prijs aan dergelijke transacties ten grondslag liggen. Structuurschema Robeco Groep In onderstaand schema is de positie van de in het Prospectus genoemde relevante entiteiten en hun relevante onderlinge aandeelhoudersrelaties binnen de Robeco Groep aangegeven. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 8

9 Uitbesteding De Beleggingsinstelling heeft met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:16 Wft de navolgende werkzaamheden uitbesteed: RFM De Beleggingsinstelling is een overeenkomst aangegaan met RFM op grond waarvan RFM is benoemd tot Beheerder en onder meer de volgende taken aan RFM zijn uitbesteed: (1) de uitvoering van het beheer van het Fondsvermogen overeenkomstig het beleggingsbeleid, (2) het voeren van de financiële administratie van de Beleggingsinstelling en (3) de marketing en distributie van de Beleggingsinstelling. De Beheerder ontvangt voor haar werkzaamheden als beheerder van de Beleggingsinstelling een beheervergoeding. Voor de hoogte en de wijze van berekening van de beheervergoeding wordt verwezen naar het hoofdstuk Kosten en vergoedingen. RIAM De Beheerder heeft ten behoeve van de Beleggingsinstelling een overeenkomst gesloten met RIAM, op grond waarvan aan RIAM is uitbesteed: (1) de uitvoering van het beleggingsbeleid, (2) het voeren van de financiële administratie van de Beleggingsinstelling en (3) de marketing en distributie van de Beleggingsinstelling. RIAM beschikt over een door de AFM verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Deze vergunning strekt zich uit tot (1) het ontvangen en doorgeven van orders, (2) vermogensbeheer, (3) beleggingsadvies en (4) bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten. Rabo Securities De Beheerder heeft ten behoeve van de Beleggingsinstelling een fund agency overeenkomst afgesloten met Rabo Securities op grond waarvan laatstgenoemde zal optreden als agent ter beurze en verantwoordelijk is voor de beoordeling en acceptatie overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in het Prospectus van aan- en verkooporders zoals die zijn ingelegd in het beursorderboek. Deze overeenkomst ligt voor de Aandeelhouders ter inzage op het kantooradres van de Beheerder. Rabo Securities is daarnaast benoemd tot hoofdbetaalkantoor van de Beleggingsinstelling. Relatie Robeco Nederland B.V. De Beleggingsinstelling, de Beheerder en RIAM hebben geen personeel in dienst. Zowel de Beheerder als RIAM zijn overeenkomsten aangegaan met Robeco Nederland B.V., de centrale service entiteit binnen de Robeco Groep, met betrekking tot de beschikbaarstelling van (onder meer) personeel door Robeco Nederland B.V. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 9

10 Kapitaal, Aandelen en Prioriteitsaandelen Het maatschappelijk kapitaal van de Beleggingsinstelling bedraagt per de laatste wijziging van de Statuten nominaal EUR ,-- en is onderverdeeld in Aandelen van elk groot nominaal EUR 0,50 en Prioriteitsaandelen van elk groot nominaal EUR 0,50. De beleggingsinstelling is een zogenaamd paraplufonds waarvan de Aandelen zijn verdeeld over verschillende series, elk een Subfonds. Een Subfonds als zodanig heeft geen rechtspersoonlijkheid, noch vormen de Subfondsen onderling afgescheiden vermogens. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Voor specifieke informatie over elk Subfonds wordt verwezen naar de betreffende Subfonds Specificatie. Het Bestuur behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in de Statuten, het recht voor desgewenst een nieuw Subfonds open te stellen in aanvulling op (de) reeds opengestelde Subfonds(en). Informatie over openstelling en sluiting van Subfondsen wordt gepubliceerd op de Website. De Beleggingsinstelling is onderverdeeld in de volgende opengesteld Subfondsen: Serie Aandelen Aanduiding Statuten Naam Subfonds Aandelen A Fonds A Robeco Divirente Aandelen B Fonds B Robeco Euro Obligaties Dividend Aandelen C Fonds C Robeco High Yield Obligaties De Aandelen luiden aan toonder en zijn per Subfonds belichaamd in één globaal verzamelbewijs (global share). Een verzamelbewijs kan niet in enkelvoudige of meervoudige aandeelbewijzen worden verwisseld. Een verzamelbewijs is in bewaring gegeven bij Necigef (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.) optredend onder de handelsnaam Euroclear Nederland. Op grond van de Wet giraal effectenverkeer nemen rechten van een Aandeelhouder met betrekking tot in een verzamelbewijs belichaamde Aandelen de vorm aan van een mede-eigendomsrecht (aandeel) in een verzameldepot. Een aangesloten instelling houdt een verzameldepot aan bij Euroclear Nederland. De eigendomsrechten worden door de aangesloten instelling geadministreerd op de rekening van de Aandeelhouder die deze aanhoudt bij de betreffende aangesloten instelling. Beursnotering De Aandelen zijn per Subfonds toegelaten tot de handel aan Euronext Amsterdam. ISIN codes: de Aandelen in Robeco Divirente: NL , de Aandelen in Robeco Euro Obligaties Dividend: NL en de Aandelen in Robeco High Yield Obligaties: NL Prioriteitsaandelen De Prioriteitsaandelen worden gehouden door de Prioriteit. Aan de Prioriteitsaandelen zijn bijzondere rechten verbonden. Deze rechten zijn: (1) het opmaken van een bindende voordracht voor de benoeming van statutaire bestuurders, (2) het - met inachtneming van het door de algemene vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid - vaststellen van de bezoldiging van de arbeidsvoorwaarden van iedere statutair bestuurder en (3) het doen van voorstellen tot wijziging van de Statuten en ontbinding van de Beleggingsinstelling. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 10

11 Beleggingsbeleid Dit hoofdstuk bevat informatie over het algemene beleggingsbeleid van de Beleggingsinstelling. In het hoofdstuk Subfonds Specificaties staat specifieke informatie over het beleggingsbeleid van elk Subfonds voorzover dit afwijkt van dit algemene beleggingsbeleid. Inleiding Voor beleggers die een voorkeur hebben voor obligatiefondsen die alle inkomsten, na aftrek van kosten, in principe uitkeren, heeft Robeco Groep de Beleggingsinstelling opgericht. Afgeleide instrumenten De Beleggingsinstelling kan gebruik maken van afgeleide instrumenten, technieken of structuren zoals opties, repo's, futures en swaps. Indien er in de toekomst andere instrumenten, technieken of structuren in de financiële markten beschikbaar komen, die voor de Beleggingsinstelling geschikt worden geacht voor het realiseren van haar doelstelling of beleggingsbeleid, dan kan de Beleggingsinstelling ook dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruiken. Afgeleide instrumenten, technieken of structuren kunnen tevens worden toegepast ter afdekking van financiële risico s (hedging) als voor efficiënt portefeuillebeheer. Kasbeleid De Beleggingsinstelling kan ten behoeve van een Subfonds als debiteur tijdelijke leningen aangaan tot een percentage van 15% van het Subfondsvermogen. De Beleggingsinstelling kan deze leningen onder meer gebruiken voor het verrichten van additionele beleggingen. Beleggen in andere beleggingsinstellingen De Subfondsen beleggen in Verbonden Beleggingsinstellingen. De Subfondsen kunnen in andere beleggingsinstellingen beleggen, alsmede in financiële instrumenten die (mede) zijn uitgegeven door Gelieerde Partijen. Dit zal conform de terzake doende transparantievoorschriften in de jaarrekening van de Beleggingsinstelling worden vermeld. Beleggingen in Verbonden Beleggingsinstellingen vinden plaats tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de relevante fondsdocumentatie van de betreffende Verbonden Beleggingsinstelling. Stembeleid De Beheerder heeft het streven om wereldwijd het stemrecht uit te oefenen op door de Beleggingsinstelling gehouden aandelen. De Beheerder doet dit vanuit de overtuiging dat good corporate governance op de lange termijn goed is voor de aandeelhouderswaarde. Het corporate governance beleid van de Beheerder is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De Beheerder heeft de opvatting dat lokale wetten en codes voor ondernemingsbestuur, zoals de Code in Nederland, het leidende kader voor de corporate governance praktijk en het stemgedrag vormen. Deze zienswijze is consistent met de toepassing van de ICGN-principes 7.2 ( naleving van de wet ) en 8.1 ( naleving en openbaarmaking van codes en systemen voor corporate governance ). Meer informatie over het stembeleid wordt gepubliceerd op Rendement Voor het behaalde rendement, een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van het Fondsvermogen alsmede van de baten en lasten van de Beleggingsinstelling over de afgelopen drie boekjaren, wordt verwezen naar de jaarverslagen en de jaarrekeningen van de Beleggingsinstelling. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 11

12 Subfonds Specificaties Hieronder wordt per Subfonds een aantal specifieke gegevens voor dat Subfonds weergegeven, alsmede een aantal aanvullingen op het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van dat Subfonds. I Robeco Divirente Doel van het fonds Divirente stelt zich ten doel een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat boven de geldmarktrente te behalen bij een beperkt risicostelt zich ten doel een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat boven de geldmarktrente te bereiken bij een beperkt risico. Methodiek Divirente belegt volledig in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Verbonden Beleggingsinstellingen die voornamelijk (dat wil zeggen ten minste twee derde van het vermogen) beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldtitels gedenomineerd in euro en met een rating van minimaal BBB- of vergelijkbaar van één van de erkende kredietbeoordelaars. Benchmark Als Benchmark voor Divirente wordt de ML EUR LIBOR Overnight Index gebruikt. Beheervergoeding Divirente betaalt een beheervergoeding aan de Beheerder van 0,48% per jaar (exclusief BTW). Het pro-rata deel van de beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van het Subfondsvermogen (zonder aftrek van de nog niet ten laste van het resultaat van het Subfonds gebrachte verplichtingen uit hoofde van beheervergoeding en service fee) van de voorafgaande dag vermeerderd of verminderd met de netto-cashflow verbonden aan het saldo van de aan- en verkopen van Aandelen in Divirente die op het eerstvolgende handelsmoment plaatsvinden. De som van de pro-rata delen vanaf het begin tot en met het einde van de maand wordt vervolgens ten laste van het resultaat van het Subfonds gebracht. Master-feeder constructie Divirente belegt het beheerde vermogen (nagenoeg) uitsluitend in een Verbonden Beleggingsinstelling. Hierdoor is sprake van een zogenaamde master-feeder constructie. De beleggingen vinden plaats in Robeco Euro Medium Term Bonds Z EUR ( Master I ). Dit is een aandelenklasse van Robeco Euro Medium Term Bonds, een subfonds van Robeco Capital Growth Funds SICAV. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 12

13 Het beleggingsbeleid van de Master I is gericht op vermogensaanwas op lange termijn. De Master I investeert ten minste tweederde van zijn vermogen in obligaties en vergelijkbare vastrentende effecten die in euro luiden en minimaal een rating hebben van BBB- of vergelijkbaar van een van de erkende kredietbeoordelaars. De effectieve duration van het vermogen van de Master I mag niet meer bedragen dan zes jaar. De Master I belegt in financiële afgeleide instrumenten met het oog op het afdekken van risico's en een goed portefeuillebeheer, maar ook actief posities in te nemen op de mondiale obligatie-, geld- en valutamarkten. In het geval dat de Master I afgeleide instrumenten gebruikt voor andere doeleinden dan voor duration en/of valuta-aanpassingen, passen de onderliggende effecten van dergelijke instrumenten binnen het beleggingsbeleid. Het kopen en verkopen van op gereguleerde beurzen verhandelde afgeleide instrumenten en afgeleide instrumenten die niet via officiële beurzen worden verhandeld, is toegestaan, waaronder, maar niet uitsluitend, futures (waaronder, maar niet uitsluitend rentefutures, obligatiefutures en swapnotefutures), opties, swaps (waaronder, maar niet uitsluitend, renteswaps, credit default swaps ( CDS ), index swaps, CDS-basketswaps en crosscurrencyswaps) en valutatermijncontracten. De Master I mag niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen of andere rechten op winstdeling, niet meer dan 25% in converteerbare obligaties en niet meer dan een derde in geldmarktinstrumenten en deposito s waarvan de uitgevende instelling een minimale korte termijn rating heeft van A-1 of vergelijkbaar van een van de erkende kredietbeoordeelaars. De Master I streeft naar een optimaal beleggingsresultaat in de valuta waarin het luidt. De benchmark waarnaar de Master I zich richt, is een algemeen erkende index afgedekt tegen valutarisico. Onder goed portefeuillebeheer kan worden begrepen afdekking van valutarisico's. Desvereist zal het valutarisico van de beleggingen van de Master I worden afgedekt. De valutaposities van de Master I kunnen ten gevolge van dit actieve beleid afwijken van de gewichten van de valuta s in de benchmark van de Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 13

14 Master I. De Master I mag een actief valutabeleid volgen met als gevolg positieve of negatieve valutaexposure in andere valuta's dan de valuta waarin de Master I luidt. De Master I is (een subfonds van) een ICBE die overeenkomstig de ICBE-richtlijn in Luxemburg is toegelaten. De Master I wordt beheerd door Robeco Luxembourg S.A. en staat onder Luxemburgs toezicht. De Master I heeft een mededeling als bedoeld in artikel 2:66 jo. 2:72 Wft gedaan en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De Master I staat niet onder Nederlands toezicht. Niveau kosten Master Voor wat betreft het niveau van de kosten per boekjaar van de Master I geldt het volgende: - De Master I brengt geen beheervergoeding in rekening; - De Master I brengt geen service fee in rekening; - Bij in- en uitstap in de Master I wordt gewerkt met een zogenaamde swing price. Swing pricing is een methodiek die wordt ingezet om de kosten die samenhangen met de plaatsing en opname van aandelen niet ten laste van zittende aandeelhouders te laten komen, maar ten laste van de toe- dan wel uittredende aandeelhouders. Het swing percentage is gebaseerd op de hoogte van de gemiddelde kosten van de reële aanen verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin het subfonds (Robeco Euro Medium Term Bonds), waarvan Master I een aandelenklasse is, belegt. Op dagbasis wordt de richting van de swing price bepaald door de plaatsingen en opnames van alle aandelenklassen van het subfonds Euro Medium Term Bonds te salderen, waarbij een bepaalde minimum grens voor toepassing van de swing price gehanteerd kan worden. Het salderen van de plaatsingen en opnames van verschillende aandelenklassen kan met zich meebrengen dat bij alle aandelenklassen een opslag wordt berekend hoewel bij een individuele aandelenklasse een uitstroom heeft plaatsgevonden en vice versa. Ter vermijding van arbitrage wordt de hoogte van deze minimum grens niet openbaar gemaakt. De hoogte van de swing voor Master I wordt gepubliceerd op de Website. De swing price wordt verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de aandelen van de Master I. Er worden noch instap- noch uitstapkosten in rekening gebracht; - De total expense ratio van de Master I bedroeg over de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni ,03%. In deze total expense ratio zijn de transactiekosten niet begrepen. - De transactiekosten bestaande uit brokerkosten en beursbelastingen van de beleggingstransacties zijn verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de beleggingen. De brokerkosten van obligaties zijn in de koers begrepen en zijn niet afzonderlijk te kwantificeren. Deze kosten en belastingen komen ten laste van het resultaat van de Master I. Voor zover te kwantificeren worden deze gegevens opgenomen in het jaarverslag van de Master I. Valutabeleid Divirente streeft naar een optimaal beleggingsresultaat in de valuta waarin het is genoteerd. Het valutarisico van de beleggingen kan worden afgedekt. De valutaposities kunnen ten gevolge van dit actieve beleid afwijken van de gewichten van de valuta s in de benchmark. Er kan een actief valutabeleid worden gevoerd met als gevolg positieve of negatieve valuta-exposure in andere valuta dan de euro. Over het gevoerde valutabeleid zal in het jaarverslag en de jaarrekening van de Beleggingsinstelling verantwoording worden afgelegd. Risicoprofiel Aandeelhouder Divirente is geschikt voor alle soorten beleggers, zelfs voor beleggers die geen interesse hebben in of geïnformeerd zijn over onderwerpen betreffende de kapitaalmarkten, maar die beleggingsfondsen vooral zien als een gemakkelijk spaarproduct. Divirente is ook geschikt voor de meer ervaren beleggers die ernaar streven duidelijke beleggingsdoelstellingen te realiseren. Ervaring met kapitaalmarktproducten is niet vereist. De Aandeelhouder moet middelgrote, tijdelijke verliezen kunnen opvangen en Divirente is geschikt voor Aandeelhouders die het zich kunnen veroorloven hun kapitaal voor twee tot drie jaar opzij te zetten. Het Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 14

15 beleggingsdoel waarvoor Divirente is ontworpen is kapitaalopbouw. Divirente kan een kernpositie in een beleggingsportefeuille innemen. II Robeco Euro Obligaties Dividend Doel van het fonds Euro Obligaties Dividend streeft naar een zo hoog mogelijk rendement, bestaande uit koerswinsten en -verliezen plus rente-inkomsten. Methodiek Euro Obligaties Dividend belegt volledig in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Verbonden Beleggingsinstellingen die voornamelijk (dat wil zeggen ten minste twee derde van het vermogen) beleggen in obligaties, asset backed securities en vergelijkbare schuldtitels gedenomineerd in euro en met een rating van minimaal BBB- of vergelijkbaar van één van de erkende kredietbeoordelaars. Benchmark Als Benchmark voor Euro Obligaties Dividend wordt de Barclays Capital Euro Aggregate Index gebruikt. Beheervergoeding Euro Obligaties Dividend betaalt een beheervergoeding aan de Beheerder van 0,70% per jaar (exclusief BTW). Het pro-rata deel van de beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van het Subfondsvermogen (zonder aftrek van de nog niet ten laste van het resultaat van het Subfonds gebrachte verplichtingen uit hoofde van beheervergoeding en service fee) van de voorafgaande dag vermeerderd of verminderd met de netto-cashflow verbonden aan het saldo van de aan- en verkopen van Aandelen in Euro Obligaties Dividend die op het eerstvolgende handelsmoment plaatsvinden. De som van de pro-rata delen vanaf het begin tot en met het einde van de maand wordt vervolgens ten laste van het resultaat van het Subfonds gebracht. Master-feeder constructie Euro Obligaties Dividend belegt het beheerde vermogen (nagenoeg) uitsluitend in een Verbonden Beleggingsinstelling. Hierdoor is sprake van een zogenaamde master-feeder constructie. De beleggingen vinden plaats in Robeco Euro Bonds Z EUR ( Master II ). Dit is een aandelenklasse van Robeco Euro Bonds, een subfonds van Robeco Capital Growth Funds SICAV. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 15

16 Het beleggingsbeleid van de Master II is gericht op vermogensaanwas op lange termijn. De Master II belegt ten minste tweederde van zijn totale vermogen in obligaties, asset-backed securities en vergelijkbare vastrentende effecten die in euro luiden en minimaal een rating hebben van BBB- of vergelijkbaar van een van de erkende kredietbeoordelaars. De Master II belegt in financiële afgeleide instrumenten met het oog op het afdekken van risico's en een goed portefeuillebeheer, maar ook actief posities in te nemen op de mondiale obligatie-, geld- en valutamarkten. In het geval dat de Master II afgeleide instrumenten gebruikt voor andere doeleinden dan voor duration en/of valuta-aanpassingen, passen de onderliggende effecten van dergelijke instrumenten binnen het beleggingsbeleid. Het kopen en verkopen van op gereguleerde beurzen verhandelde afgeleide instrumenten en afgeleide instrumenten die niet via officiële beurzen worden verhandeld, is toegestaan, waaronder, maar niet uitsluitend, futures (waaronder, maar niet uitsluitend rentefutures, obligatiefutures en swapnotefutures), opties, swaps (waaronder, maar niet uitsluitend, renteswaps, credit default swaps ( CDS ), index swaps, CDS-basketswaps en crosscurrencyswaps) en valutatermijncontracten. De Master II mag niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen of andere rechten op winstdeling, niet meer dan 25% in converteerbare obligaties en niet meer dan een derde in geldmarktinstrumenten. De Master II streeft naar een optimaal beleggingsresultaat in de valuta waarin het luidt. De benchmark waarnaar de Master II zich richt, is een algemeen erkende index afgedekt tegen valutarisico. Onder goed portefeuillebeheer kan worden begrepen afdekking van valutarisico's. Desvereist zal het valutarisico van de beleggingen van de Master II worden afgedekt. De valutaposities van de Master II kunnen ten gevolge van dit actieve beleid afwijken van de gewichten van de valuta s in de benchmark van de Master II. De Master II mag een actief valutabeleid volgen met als gevolg positieve of negatieve valutaexposure in andere valuta's dan de valuta waarin de Master II luidt. De Master II is (een subfonds van) een ICBE die overeenkomstig de ICBE-richtlijn in Luxemburg is toegelaten. De Master II wordt beheerd door Robeco Luxembourg S.A. en staat onder Luxemburgs toezicht. De Master II heeft Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 16

17 een mededeling als bedoeld in artikel 2:66 jo. 2:72 Wft gedaan en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De Master II staat niet onder Nederlands toezicht. Niveau kosten Master Voor wat betreft het niveau van de kosten per boekjaar van de Master II geldt het volgende: - De Master II brengt geen beheervergoeding in rekening; - De Master II brengt geen service fee in rekening; - Bij in- en uitstap in de Master II wordt gewerkt met een zogenaamde swing price. Swing pricing is een methodiek die wordt ingezet om de kosten die samenhangen met de plaatsing en opname van aandelen niet ten laste van zittende aandeelhouders te laten komen, maar ten laste van toe- dan wel uittredende aandeelhouders. Het swing percentage is gebaseerd op de hoogte van de gemiddelde kosten van de reële aanen verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin het subfonds (Robeco Euro Bonds), waarvan Master II een aandelenklasse is, belegt. Op dagbasis wordt de richting van de swing price bepaald door de plaatsingen en opnames van alle aandelenklassen van het subfonds Euro Bonds te salderen, waarbij een bepaalde minimum grens voor toepassing van de swing price gehanteerd kan worden. Het salderen van de plaatsingen en opnames van verschillende aandelenklassen kan met zich meebrengen dat bij alle aandelenklassen een opslag wordt berekend hoewel bij een individuele aandelenklasse een uitstroom heeft plaatsgevonden en vice versa. Ter vermijding van arbitrage wordt de hoogte van deze minimum grens niet openbaar gemaakt. De hoogte van de swing voor Master II wordt gepubliceerd op de Website. De swing price wordt verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de aandelen van de Master II. Er worden noch instap- noch uitstapkosten in rekening gebracht; - De total expense ratio van de Master II bedroeg over de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni ,03%. In deze total expense ratio zijn de transactiekosten niet begrepen. - De transactiekosten bestaande uit brokerkosten en beursbelastingen van de beleggingstransacties zijn verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de beleggingen. De brokerkosten van obligaties zijn in de koers begrepen en zijn niet afzonderlijk te kwantificeren. Deze kosten en belastingen komen ten laste van het resultaat van de Master II. Voor zover te kwantificeren worden deze gegevens opgenomen in het jaarverslag van de Master II. Valutabeleid Euro Obligaties Dividend voert geen actief valutabeleid. Alle beleggingen luiden in euro of in valuta's van de EMU-lidstaten. Over het gevoerde valutabeleid zal in het jaarverslag en de jaarrekening van de Beleggingsinstelling verantwoording worden afgelegd. Risicoprofiel Aandeelhouder Euro Obligaties Dividend is geschikt voor alle soorten beleggers, zelfs voor beleggers die geen interesse hebben in of geïnformeerd zijn over onderwerpen betreffende de kapitaalmarkten, maar die beleggingsfondsen vooral zien als een gemakkelijk spaarproduct. Euro Obligaties Dividend is ook geschikt voor de meer ervaren beleggers die ernaar streven duidelijke beleggingsdoelstellingen te realiseren. Ervaring met kapitaalmarktproducten is niet vereist. De Aandeelhouder moet middelgrote, tijdelijke verliezen kunnen opvangen en Euro Obligaties is geschikt voor Aandeelhouders die het zich kunnen veroorloven hun kapitaal voor twee tot drie jaar opzij te zetten. Het beleggingsdoel waarvoor Euro Obligaties Dividend is ontworpen is kapitaalopbouw. Euro Obligaties Dividend kan een kernpositie in een beleggingsportefeuille innemen. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 17

18 III Robeco High Yield Obligaties Doel van het fonds High Yield Obligaties streeft naar een zo hoog mogelijk rendement bestaande uit koerswinsten en -verliezen plus rente-inkomsten. Methodiek High Yield Obligaties belegt volledig in verbonden Beleggingsinstellingen die voornamelijk (dat wil zeggen ten minste twee derde van het vermogen) beleggen in obligaties, asset backed securities en vergelijkbare schuldtitels die een rating hebben van BBB+ of vergelijkbaar van een van de erkende rating agencies dan wel lager, dan wel in vastrentende waarden die geen rating hebben, maar waarvan mag worden aangenomen dat deze geclassificeerd zouden worden op de hierboven genoemde ratings dan wel op het equivalent hiervan. High Yield Obligaties mag niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen of andere rechten op winstdeling, niet meer dan 25% in converteerbare obligaties en niet meer dan een derde in geldmarktinstrumenten. Benchmark Als Benchmark voor High Yield Obligaties wordt de Barclays Capital US High Yield Index + PanEuropean High Yield Index hedged to EUR (Capped issuer weights at 2.5%) ex financials gebruikt. Beheervergoeding High Yield Obligaties betaalt een beheervergoeding aan de Beheerder van 0,90% per jaar (exclusief BTW). Het pro-rata deel van de beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van het Subfondsvermogen (zonder aftrek van de nog niet ten laste van het resultaat van het Subfonds gebrachte verplichtingen uit hoofde van beheervergoeding en service fee) van de voorafgaande dag vermeerderd of verminderd met de netto-cashflow verbonden aan het saldo van de aan- en verkopen van Aandelen in High Yield Obligaties die op het eerstvolgende handelsmoment plaatsvinden. De som van de pro-rata delen vanaf het begin tot en met het einde van de maand wordt vervolgens ten laste van het resultaat van het Subfonds gebracht. Master-feeder constructie High Yield Obligaties belegt het beheerde vermogen (nagenoeg) uitsluitend in een Verbonden Beleggingsinstelling. Hierdoor is sprake van een zogenaamde master-feeder constructie. De beleggingen vinden plaats in Robeco High Yield Bonds Z EUR ( Master III ). Dit is een aandelenklasse van Robeco High Yield Bonds, eensub fonds van Robeco Capital Growth Funds SICAV. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 18

19 Het beleggingsbeleid van de Master III is gericht op vermogensaanwas op lange termijn. De Master III belegt ten minste tweederde van zijn totale vermogen in obligaties, asset-backed securities en vergelijkbare vastrentende effecten die een rating hebben van BBB+ of vergelijkbaar of lager van een van de erkende kredietbeoordelaars, of die geen rating hebben. Beleggers moeten er rekening mee houden dat voor beleggingen in obligaties en andere overdraagbare schuldpapieren waarvan de kredietwaardigheid door een van de erkende kredietbeoordelaars als 'BB+ of lager of een equivalent daarvan geclassificeerd is, op de lange termijn geen voldoende zekerheid bestaat ten aanzien van de hoofdsom en rente. De Master III belegt in financiële afgeleide instrumenten met het oog op het afdekken van risico's en een goed portefeuillebeheer, maar ook actief posities in te nemen op de mondiale obligatie-, geld- en valutamarkten. In het geval dat de Master III afgeleide instrumenten gebruikt voor andere doeleinden dan voor duration en/of valuta-aanpassingen, passen de onderliggende effecten van dergelijke instrumenten binnen het beleggingsbeleid. Het kopen en verkopen van op gereguleerde beurzen verhandelde afgeleide instrumenten en afgeleide instrumenten die niet via officiële beurzen worden verhandeld, is toegestaan, waaronder, maar niet uitsluitend, futures (waaronder, maar niet uitsluitend rentefutures, obligatiefutures en swapnotefutures), opties, swaps (waaronder, maar niet uitsluitend, renteswaps, credit default swaps ('CDS'), index swaps, CDS-basket-swaps en crosscurrencyswaps) en valutatermijncontracten. De Master mag niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen of andere rechten op winstdeling, niet meer dan 25% in converteerbare obligaties en niet meer dan een derde in geldmarktinstrumenten. De Master III streeft naar een optimaal beleggingsresultaat in de valuta waarin het luidt. De benchmark waarnaar de Master III zich richt, is een algemeen erkende index afgedekt tegen valutarisico. Onder goed portefeuillebeheer kan worden begrepen afdekking van valutarisico's. Desvereist zal het valutarisico van de beleggingen van de Master III worden afgedekt. De valutaposities van de Master III kunnen ten gevolge van dit actieve beleid afwijken van de gewichten van de valuta s in de benchmark van de Master III. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 19

20 De Master III mag een actief valutabeleid volgen met als gevolg positieve of negatieve valutaexposure in andere valuta's dan de valuta waarin de Master III luidt. De Master III is (een subfonds van) een ICBE die overeenkomstig de ICBE-richtlijn in Luxemburg is toegelaten. De Master III wordt beheerd door Robeco Luxembourg S.A. en staat onder Luxemburgs toezicht. De Master III heeft een mededeling als bedoeld in artikel 2:66 jo. 2:72 Wft gedaan en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De Master III staat niet onder Nederlands toezicht. Niveau kosten Master Voor wat betreft het niveau van de kosten per boekjaar van de Master III geldt het volgende: - De Master III brengt geen beheervergoeding in rekening; - De Master III brengt geen service fee in rekening; - Bij in- en uitstap in de Master III wordt gewerkt met een zogenaamde swing price. Swing pricing is een methodiek die wordt ingezet om de kosten die samenhangen met de plaatsing en opname van aandelen niet ten laste van zittende aandeelhouders te laten komen, maar ten laste van de toe- dan wel uittredende aandeelhouders. Het swing percentage is gebaseerd op de hoogte van de gemiddelde kosten van de reële aanen verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin het subfonds (Robeco High Yield Bonds), waarvan Master III een aandelenklasse is, belegt. Op dagbasis wordt de richting van de swing price bepaald door de plaatsingen en opnames van alle aandelenklassen van het subfonds Robeco High Yield Bonds te salderen, waarbij een bepaalde minimum grens voor toepassing van de swing price gehanteerd kan worden. Het salderen van de plaatsingen en opnames van verschillende aandelenklassen kan met zich meebrengen dat bij alle aandelenklassen een opslag wordt berekend hoewel bij een individuele aandelenklasse een uitstroom heeft plaatsgevonden en vice versa. Ter vermijding van arbitrage wordt de hoogte van deze minimum grens niet openbaar gemaakt. De hoogte van de swing voor Master III wordt gepubliceerd op de Website. De swing price wordt verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de aandelen van de Master III. Er worden noch instap- noch uitstapkosten in rekening gebracht; - De total expense ratio van de Master III bedroeg over de periode van 1 juli 2007 tot en met 30 juni ,02%. In deze total expense ratio zijn de transactiekosten niet begrepen. - De transactiekosten bestaande uit brokerkosten en beursbelastingen van de beleggingstransacties zijn verdisconteerd in de kostprijs c.q. de opbrengstwaarde van de beleggingen. De brokerkosten van obligaties zijn in de koers begrepen en zijn niet afzonderlijk te kwantificeren. Deze kosten en belastingen komen ten laste van het resultaat van de Master III. Voor zover te kwantificeren worden deze gegevens opgenomen in het jaarverslag van de Master III. Valutabeleid High Yield Obligaties voert geen actief valutabeleid. Alle beleggingen die luiden in vreemde valuta zullen worden afgedekt naar de euro. Over het gevoerde valutabeleid zal in het jaarverslag en de jaarrekening van de Beleggingsinstelling verantwoording worden afgelegd. Risicoprofiel Aandeelhouders High Yield Obligaties is geschikt voor beleggers die zeer geïnteresseerd zijn in gespecialiseerde kapitaalmarkten en die zich bewust zijn van de mogelijkheden en risico s. De belegger dient ervaring te hebben met volatiele producten. De Aandeelhouder moet aanzienlijke, tijdelijke verliezen kunnen opvangen en High Yield Obligaties is geschikt voor Aandeelhouders die het zich kunnen veroorloven hun kapitaal voor ten minste zeven jaar opzij te zetten. Het beleggingsdoel waarvoor High Yield Obligaties is ontworpen is het profiteren van kansen op de markt. High Yield Obligaties kan een toevoeging zijn aan een breed gespreide portefeuille. Robeco Obligaties DividendFunds N.V. 20

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Prospectus. Robeco Safe Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. 5 juni Robeco Safe Mix N.V.

Prospectus. Robeco Safe Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. 5 juni Robeco Safe Mix N.V. Prospectus Robeco Safe Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam 5 juni 2008 Robeco Safe Mix N.V. 1 Inhoudsopgave Definities 3 Belangrijke informatie 5 Algemene

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Prospectus. Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Prospectus. Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam 2 februari 2009 Inhoudsopgave Definities...3 Belangrijke informatie... 6 Algemene gegevens Beleggingsinstelling...

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Robeco Afrika Fonds N.V.

Robeco Afrika Fonds N.V. Prospectus Robeco Afrika Fonds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam 1 september 2008 Robeco Afrika Fonds N.V. 1 Inhoudsopgave Definities 3 Belangrijke informatie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

De afwikkeling (settlement) van deze orders zal standaard op T+2 plaatsvinden.

De afwikkeling (settlement) van deze orders zal standaard op T+2 plaatsvinden. Addendum Bij het prospectus van Robeco Afrika Fonds N.V. Dit document is een addendum bij het prospectus van Robeco Afrika Fonds N.V. gedateerd 29 november 2013 en is onlosmakelijk verbonden met het prospectus.

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Robeco Dynamic Mix N.V.

Robeco Dynamic Mix N.V. Prospectus Robeco Dynamic Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Dynamic Mix Robeco RTB Dynamic Mix Robeco ROE Dynamic Mix 1 juni 2011

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V.

Robeco Hollands Bezit N.V. Prospectus Robeco Hollands Bezit N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Hollands Bezit Aandelen B: Robeco Hollands Bezit - EUR G 16 september

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z Prospectus AUGUSTUS

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Robeco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam

Robeco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam Robeco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Aandelen B: Robeco - EUR G Prospectus 30 Januari 2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Robeco Afrika Fonds N.V.

Robeco Afrika Fonds N.V. Prospectus Robeco Afrika Fonds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Afrika Fonds Aandelen B: Robeco Afrika Fonds -

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie