Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V."

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Halfjaarverslag Balans Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar Mutatieoverzicht Eigen Vermogen voor het eerste halfjaar Kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar Toelichting op het halfjaarverslag Algemeen Profiel Grondslagen voor de opstelling van het halfjaarverslag Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Eigen Vermogen Kostenparagraaf Vereiste informatie voor indirecte beleggingen Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Directie Dividendvoorstel Informatieverstrekking

4 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. (tot 13 mei 2011: Insinger de Beaufort Alchemy N.V.) Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer Directie/Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: J.J. Human P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. Herengracht BV Amsterdam - 4 -

5 Halfjaarverslag 2011 Balans (Bedragen in EUR en vóór resultaatbestemming) Beleggingen Aandelen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van verkoop eigen aandelen 64 - Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Crediteuren en overlopende passiva (110) (69) (110) (69) Uitkomst van vorderingen en overige activa minus verplichtingen Uitkomst van activa minus verplichtingen Eigen Vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Algemene Reserve (28.765) (37.974) Resultaat lopend boekjaar (702) Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 29,48 29,81-5 -

6 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (Bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Resultaat uit beleggingen Direct resultaat Rentebaten 21 1 Dividendopbrengsten Transactiekosten (37) (32) Overige inkomsten Indirect resultaat Waardeveranderingen van beleggingen (1.041) 95 Gerealiseerd resultaat uit overige koersverschillen (1.012) 120 Totaal resultaat beleggingen (284) 530 Overig resultaat Op- en afslagvergoeding Totaal overig resultaat Kosten Beheervergoeding (306) (195) Bewaarvergoeding (13) - Vergoeding voor administratieve diensten (24) (36) Accountants- en fiscale advieskosten (13) (7) Bankkosten - (1) Overige operationele kosten (76) (14) Totaal kosten 4 (432) (253) Netto beleggingsresultaat (702) 340 Resultaat per aandeel (0,44) 0,24-6 -

7 Mutatieoverzicht Eigen Vermogen voor het eerste halfjaar (Bedragen in EUR 1.000) Geplaatst kapitaal Beginstand Uitgifte aandelen Inkoop aandelen (139) (291) Per 30 juni Agioreserve Beginstand Uitgifte aandelen Inkoop aandelen (3.513) (5.810) Per 30 juni Algemene reserve Beginstand (37.974) (45.035) Resultaatbestemming vorig boekjaar Per 30 juni (28.765) (37.974) Onverdeeld resultaat Beginstand Resultaatbestemming vorig boekjaar (9.209) (7.061) Saldo baten en lasten (702) 340 Per 30 juni (702) 340 Totaal Eigen Vermogen Beginstand Uitgifte aandelen Inkoop aandelen (3.652) (6.056) Saldo baten en lasten (702) 340 Per 30 juni

8 Mutatieoverzicht Eigen Vermogen voor het eerste halfjaar (vervolg) (Bedragen in EUR 1.000) Aantal aandelen Beginstand Uitgifte aandelen Inkoop aandelen ( ) ( ) Per 30 juni Prioriteitsaandelen per 30 juni

9 Kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar (Bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen (17.896) (12.710) Verkopen van beleggingen Betaalde beheerkosten (300) (192) Betaald bewaarloon (13) - Betaalde organisatie- en operationele kosten (78) (64) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (5.530) (4.320) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen aandelen Betaald bij inkoop eigen aandelen (3.652) (6.056) Ontvangen op- en afslagvergoeding Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquiditeiten aan het begin van het jaar Netto kasstroom Overige valutakoersverschillen Liquiditeiten aan het einde van de periode De liquiditeiten bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen

10 Toelichting op het halfjaarverslag Algemeen Het halfjaarverslag van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. is ingericht overeenkomstig de modellen zoals deze krachtens Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor beleggingsmaatschappijen van toepassing zijn verklaard. Het Fonds is opgericht naar Nederlands recht en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Ten tijde van het opmaken van dit halfjaarverslag was de datum van het meest recente prospectus mei Op 13 mei 2011 is de naam van het Fonds gewijzigd van Insinger de Beaufort Alchemy N.V. naar Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Tevens heeft er per 30 mei 2011een fusie plaatsgevonden tussen Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. en Insinger de Beaufort Emerging Companies met een conversiekoers van 0, aandeel Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. voor 1 participatie Insinger de Beaufort Emerging Companies. Profiel Het doel van de Vennootschap is gericht op het behalen van lange termijn vermogensgroei met daarnaast een jaarlijkse inkomstenstroom. De Vennootschap tracht dit te bereiken door te beleggen in middelgrote ondernemingen met een redelijke waardering en goede vooruitzichten. Gelet op de normaliter hogere koersgevoeligheid van mid- en small cap aandelen, zal risicobeheer daarbij wel van belang zijn. In dit verband kunnen van tijd tot tijd eveneens ruime kasmiddelen en/ of staatsobligaties gehouden worden in de Vennootschap. Om haar doelstelling te bereiken voert de Beheerder onderzoek uit om aandelen te signaleren die ondergewaardeerd zijn in verhouding tot hun winstgenererend vermogen. Bij de waardering van een aandeel wordt het toekomstige macro-economische klimaat, de balans, de kwaliteit van het bestuur, de historische resultaten, het winst- dan wel kasgenererend vermogen, alsmede schommelingen in de inkomsten beschouwd. De nadruk ligt niet zo zeer op de korte als wel op de wat langere termijn, daar het enige tijd kan duren voordat de over- of onderwaardering van een aandeel in de koers tot uitdrukking komt. Door middel van deze selectieprocedure wordt door de Beheerder een aandelenportefeuille samengesteld. Om ervan verzekerd te zijn dat de samenstelling van de portefeuille overeenkomt met de visie van de Beheerder op de macro-economische ontwikkelingen, wordt de positie van de portefeuille ten opzichte van diverse bedrijfstakken en valuta regelmatig geanalyseerd en zo nodig bijgesteld. De samenstelling van de portefeuille vindt plaats op basis van risicospreiding, zowel in absolute als in relatieve zin. In absolute zin wordt het beleggingsrisico gespreid over minimaal 15 en maximaal 25 aandelen

11 van verschillende ondernemingen. In relatieve zin wordt de totale belegging in aandelen waarvan het koersverloop onderlinge samenhang vertoont beperkt gehouden. Tenminste een derde van de belangen zal uit Nederlandse bedrijven bestaan om het lokale karakter te waarborgen. De Vennootschap zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door Europese bedrijven, die worden verhandeld op de Europese effectenbeurzen met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 1. De nadruk zal liggen op liquide Europese aandelen. 2. Er wordt belegd in aandelen van minimaal 15 naar maximaal 25 verschillende ondernemingen, waarvan tenminste een derde uit Nederlandse ondernemingen zal bestaan. 3. De Vennootschap zal zich in haar beleggingen beperken tot officieel genoteerde aandelen en participaties van bedrijven en beleggingsfondsen. Daarnaast heeft de Vennootschap de mogelijkheid om ruime kasmiddelen en staatsobligaties aan te houden. 4. De Vennootschap mag niet meer dan 10% van haar intrinsieke waarde beleggen in aandelen van één bepaald bedrijf op moment van aankoop; de Vennootschap is het wel toegestaan meer dan 10% te beleggen in genoteerde beleggingsinstellingen. Indien de Vennootschap rechten van deelneming in een andere beleggingsinstelling inkoopt dan wel verkoopt, geldt als uitgangspunt dat dit onder marktconforme voorwaarden geschiedt. Indien de Vennootschap rechten van deelneming inkoopt dan wel verkoopt in een beleggingsinstelling die wordt beheerd door een aan de Beheerder of de Vennootschap gelieerde partij dan wel een bewaarder heeft die is gelieerd aan de Beheerder of de Vennootschap, zal dit eveneens geschieden onder marktconforme voorwaarden. 5. De Vennootschap mag alleen beleggen in long posities in aandelen. Het aangaan van short posities is uitgesloten. De prestaties van de Vennootschap worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. De Vennootschap streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Op voorwaarde dat aan bepaalde fiscale voorwaarden wordt voldaan, kan het nultarief voor de vennootschapsbelasting worden toegepast. Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Grondslagen voor de opstelling van het halfjaarverslag De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn ongewijzigd en derhalve conform weergave in het jaarverslag

12 Toelichting bij specifieke posten in de balans 1 Beleggingen Mutatieoverzicht beleggingen (Bedragen in EUR 1.000) Aandelen Per 1 januari Aankopen Verkopen (11.914) (8.271) Waardeveranderingen (1.041) 95 Per 30 juni Beleggingen totaal Per 1 januari Aankopen Verkopen (11.914) (8.271) Waardeveranderingen (1.041) 95 Per 30 juni Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Hieronder wordt aangegeven in welke mate het Fonds is blootgesteld aan de risico s van financiële instrumenten. De beleggingsrisico's worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Tevens worden in het selectieproces strikte kwaliteits- en liquiditeitsnormen gehanteerd. Alleen kwalitatief goede ondernemingen komen in aanmerking voor belegging. Een fundamentele en waarderingstechnische analyse maken deel uit van het selectieproces. Hieronder worden specifieke risico s beschreven die van invloed kunnen zijn op beleggingen in aandelen betreffende Vennootschap Prijsrisico De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving onderkennen drie vormen van prijsrisico: Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van valutawisselkoersen. Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van de marktrente

13 Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele instrument of de emittent hiervan, of door factoren die alle instrumenten die verhandeld worden in de markt beïnvloeden. Valutarisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van een andere valuta waarin de prijs van een belegging wordt uitgedrukt. Valutarisico s kunnen worden afgedekt middels het gebruik van valutatermijntransacties en valutaopties. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd optimaal van deze technieken gebruik zal worden gemaakt. Het Fonds heeft geen gebruik gemaakt van valutatermijntransacties en/of valutaopties gedurende de verslagperiode. Renterisico De Vennootschap belegt niet in instrumenten welke zijn onderworpen aan fluctuaties als gevolg van veranderingen van de marktrente, en is daarom niet blootgesteld aan een significant renterisico. Marktrisico De Vennootschap is onderworpen aan fluctuaties van de financiële markten en de prijs van de aandelen in de Vennootschap kan fluctueren. De aandelenkoersen kunnen wereldwijd of op beurzen in Europa dalen. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat de ene contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal voldoen, waardoor de rechtspersoon een financieel verlies te verwerken krijgt. Bij aan- en verkooptransacties zullen over het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De Vennootschap belegt niet in vastrentende financiële instrumenten en is hierdoor niet blootgesteld aan een significant kredietrisico. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico, ook wel funding-risico genoemd, is het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten te voldoen. Het is mogelijk dat een ten behoeve van de Vennootschap ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. De Vennootschap belegt in vrij verhandelbare beursgenoteerde financiële instrumenten. Hierdoor is de Vennootschap, onder normale marktomstandigheden, niet blootgesteld aan grote liquiditeitsrisico s. Echter omdat de Vennootschap in klein tot middelgrote bedrijven belegt, is dit risico significant groter als gevolg van verminderde liquiditeiten in deze markten

14 Kasstroomrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument zullen fluctueren in omvang. De Vennootschap heeft geen beleggingen in instrumenten waarbij sprake is van een variabele rente en is hierdoor niet blootgesteld aan een significant kasstroomrisico. 3 Eigen Vermogen Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR ,50 en bestaat uit gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van EUR 1,15 per aandeel. 4 Kostenparagraaf Het Fonds maakt gebruik van de diensten van verschillende partijen voor beheer, administratie en bewaring. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de contracten met de verschillende partijen en het kostenniveau over het boekjaar. (Bedragen per 30 juni in EUR 1.000) Kosten gelieerde partijen Beheervergoeding Bewaarloon 13 - Kosten niet-gelieerde partijen Vergoeding voor administratieve diensten Accountants- en fiscale advieskosten 13 7 Juridische kosten 15 6 Euronext kosten 3 3 AFM/DNB kosten 2 1 Marketing en drukkosten 7 4 Bankkosten - 1 Overige kosten 49 - Totaal Op- en afslagen bij inkoop of uitgifte van eigen aandelen Alle toe- en uittredingen in de Vennootschap worden tegen de transactieprijs uitgevoerd. De transactieprijs is de intrinsieke waarde van de Vennootschap plus een opslag van 0,20% (indien de Vennootschap per saldo aandelen moet uitgeven) of min een afslag van 0,20% (tot 1 juni 2011: 0,25%) (indien de Vennootschap per saldo aandelen moet inkopen). Deze op- of afslagen komen volledig ten gunste van de Vennootschap en worden in de winst- en verliesrekening verwerkt

15 Een percentage van maximaal 3% boven de transactiewaarde bij de aankoop van aandelen in de Vennootschap aan de beleggers via de Beleggersgiro kan in rekening gebracht ter dekking van de distributiekosten. In geval van toetreding via de beurs worden deze kosten niet in rekening gebracht. In- en uitlenen van effecten Het Fonds leent geen effecten uit aan derde partijen. 5 Vereiste informatie voor indirecte beleggingen Volgens de informatievereisten van artikel 124, eerste lid, onderdeel i van Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( Bgfo ) hoeft Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. geen informatie te verschaffen ten aanzien van indirecte beleggingen

16 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op het inzicht in het halfjaarverslag. Belangen van de Directie De leden van de Directie hebben per 30 juni de volgende belangen in fondsen waarin het Fonds per 30 juni een positie heeft (belangen in stukken): Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V Dividendvoorstel De Directie stelt voor geen interimdividend uit te keren. Informatieverstrekking Dit halfjaarbericht, het prospectus en de financiële bijsluiter van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder of kosteloos te downloaden van de website van de Beheerder:

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2012 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds

Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds Jaarverslag Mn Services Levensloop Fonds 1 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie Mn Services Levensloop Fonds 3 Profiel Mn Services Levensloop Fonds 4 Kerncijfers 10 Verslag van de beheerder 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Kempen Orange Fund J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 Kempen Orange Fund N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Raad van Commissarissen (tot 1 januari 2010) Drs. R.W.J.M. Bonnier, voorzitter

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie