VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)"

Transcriptie

1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE DRIE JAARREKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP, EVENTUEEL AANGEVULD MET HET LAATSTE HALFJAARBERICHT, INDIEN DAT LATER IS GEPUBLICEERD. A Korte weergave van de Beleggingsinstelling Rolinco N.V., de "Beleggingsinstelling", is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die is opgericht naar Nederlands recht bij akte van 2 juni 1965 met statutaire zetel te Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam (Postbus AZ Rotterdam, Tel. +31 (0) ) De Beleggingsinstelling is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal zonder compartimenten die heeft geopteerd voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG; De Beleggingsinstelling is een bevek die een beheervennootschap heeft aangesteld (de Beheerder ), zijnde Robeco Fund Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die werd opgericht op 18 augustus 1994 en met statutaire zetel te Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam (Postbus 973, 3000 AZ Rotterdam, Tel. +31 (0) ) Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap bedraagt EUR. De directieleden zijn Drs. E.J. Siermann, Drs. V. Wytzes en Dr. P.J.J. Ferket. De Beheerder is tevens de enige statutair bestuurder van de Beleggingsinstelling. Robeco Fund Management B.V. heeft een vergunning ontvangen van de stichting Autoriteit Financiële Markten om als beheerder in de zin van artikel 2:65 lid 1 en 2 Wet op het financieel toezicht op te treden en kwalificeert alzo als beheermaatschappij in de zin van de richtlijn 85/611/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, als gewijzigd. De vergunning kan worden geraadpleegd op De accountant van Robeco Fund Management B.V. is Ernst & Young Accountants. Robeco Fund Management B.V. neemt het beheer waar van een groot aantal beleggingsinstellingen. Voor een lijst van deze beleggingsinstellingen kunt u terecht in de Belgische bijlage tot het prospectus, bij Robeco Fund Management B.V. of op De Beheerder heeft ten behoeve van de Beleggingsinstelling een overeenkomst gesloten met RIAM (Robeco Institutional Asset Management B.V. met zetel te Coolsingel 120 te 3011 AG Rotterdam) op grond waarvan aan RIAM is uitbesteed: (1) de uitvoering van het beleggingsbeleid, (2) het voeren van de financiële administratie van de Beleggingsinstelling en (3) de marketing en distributie van de Beleggingsinstelling. De Beleggingsinstelling heeft bij overeenkomst Robeco Securities Lending B.V. opgedragen lending transacties voor rekening van de Beleggingsinstelling af te sluiten tegen een marktconforme vergoeding, die 30% van de bruto-inkomsten uit deze securities lending transacties bedraagt.. In de jaarrekening van de Beleggingsinstelling wordt nadere informatie opgenomen over de financiële resultaten van deze activiteiten. De Beleggingsinstelling werd voor onbepaalde duur opgericht. De bewaarder van de Beleggingsinstelling (uitsluitend belast met de materiële bewaring van de activa van de Beleggingsinstelling) is CitibankN.A. (National Association), een kredietinstelling naar het recht van de staat van New York, handelend via haar bijkantoor in Londen, gevestigd te Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB; Ernst & Young Accountants, Wassenaarseweg 80, 2596 CZ Den Haag (Postbus 90636, 2509 LP Den Haag Tel. +31 (0) ) is benoemd tot accountant van de Beleggingsinstelling. Hoofdbetaalkantoor: ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam; De Financiële Groep die de Beleggingsinstelling promoot, betreft Robeco Groep N.V. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus (m.i.v. de Belgische bijlage) en hun bijwerkingen: Robeco Fund Management B.V. als bestuurder van de Beleggingsinstelling, vertegenwoordigd door de directie van Robeco Fund Management B.V. (zijnde Drs. E.J. Siermann, Drs. V. Wytzes en Dr. P.J.J. Ferket ). De directie verklaart dat, voor zover haar bekend, de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. 1

2 Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen tijdens de kantooruren op elke bankwerkdag in Nederland: Robeco Fund Management B.V., Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam (Postbus AZ Rotterdam, Tel. +31 (0) )(De Toezichtslijn kan op werkdagen worden gebeld van tot uur). De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de Beleggingsinstelling, gevestigd te Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, Nederland, Tel. +31 (0) , website Exemplaren van de jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus, de financiële bijsluiter-vereenvoudigd prospectus, de statuten, alsmede alle overige relevante documenten, kunnen kosteloos worden verkregen bij de Beleggingsinstelling, de Rabobanken alsmede op de website en ten kantore van Robeco Groep N.V. te Rotterdam; Onderhavig vereenvoudigd prospectus wordt, samen met de Belgische bijlage, gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 135 j.o. artikel 53, 1er van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. B Beleggingsgegevens: doel en beleid Doel: De Beleggingsinstelling is een wereldwijd aandelenfonds dat voornamelijk belegt, hetzij indirect (via deelnemingsrechten van andere beleggingsinstellingen), hetzij direct in goed verhandelbare groei-aandelen waarbij ze als doelstelling heeft een goed gespreide, wereldwijde aandelenportefeuille te bieden, die gericht is op groeiaandelen, en waarbij gestreefd wordt naar een hoger rendement dan de Benchmark, zijnde de MSCI World All Countries Index. Het beheer van Rolinco is evenwel niet op de benchmark afgestemd: de benchmark zal enkel als referentie worden gebruikt in het kader van het risicobeheer van Rolinco, alsook voor de berekening van de eventueel verschuldigde performance fee. De Beleggingsinstelling zal hoofdzakelijk in Verbonden Beleggingsinstellingen beleggen, zijnde beleggingsinstellingen die behoren tot de Robeco Groep of beheerd worden door de Beheerder of een andere entiteit van de Robeco Groep. Beleggingen: De aandelenselectie van Rolinco is gericht op de aandelen van ondernemingen wereldwijd die bovengemiddelde groeipotentie hebben. Indien en voorzover de Beleggingsinstelling belegt in een Verbonden Beleggingsinstelling vindt de aandelenselectie plaats binnen die Verbonden Beleggingstelling. De Beleggingsinstelling hanteert een thema benadering met betrekking tot wereldwijd beleggen. De beleggingsinstelling gebruikt een top-down benadering (gebaseerd op een combinatie van kwantitatieve en fundamentele analyse) om de allocatie over de verschillende thema s te bepalen. De volgende beleggingsrestricties zijn van toepassing: Indien de Beleggingsinstelling belegt in beleggingsinstellingen zal dit uitsluitend plaatsvinden: (1) in rechten van deelneming in ICBE s, indien de betreffende ICBE s volgens hun statuten of fondsreglementen niet meer dan tien procent van hun beheerde vermogen beleggen in rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen; (2) voor maximaal 30% van het Fondsvermogen (zijnde alle activa van de Beleggingsinstelling verminderd met alle verplichtingen van de Beleggingsinstelling) in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met zetel in een aangewezen staat of in beleggingsinstellingen waarop het toezicht gelijkwaardig is aan de ICBE-richtlijn (85/611/EEG) en ten aanzien waarvan de samenwerking tussen de toezichthouders en de toezichthoudende instanties genoegzaam is gewaarborgd ( ICB s ), indien: (a) de rechten van deelneming in de beleggingsinstellingen op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald; (b) het doel van de beleggingsinstellingen uitsluitend is het beleggen in effecten, geldmarktinstrumenten, deposito s of financiële derivaten met toepassing van het beginsel van risicospreiding; (c) de op de beleggingsinstellingen toepasselijke regels inzake scheiding van het vermogen, opnemen en verstrekken van leningen en verkopen van effecten en geldmarktinstrumenten vanuit een ongedekte positie gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van de richtlijn beleggingsinstellingen; (d) over de activiteiten van de beleggingsinstellingen halfjaarlijks en jaarlijks wordt gerapporteerd; en (e) de beleggingsinstellingen volgens hun statuten of fondsreglementen niet meer dan tien procent van hun beheerde vermogen beleggen in rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen; (3) voor maximaal 10% van het Fondsvermogen in rechten van deelneming in andere Verbonden Beleggingsinstellingen en andere beleggingsinstellingen (al dan niet ICB s), alsmede in financiële instrumenten die (mede) zijn uitgegeven door Gelieerde Partijen. Directe beleggingen Op directe beleggingen door de Beleggingsinstelling zijn de volgende beleggingsrestricties van toepassing: 2

3 1. De Beleggingsinstelling kan geen short verkopen in effecten aangaan, een beleggingsinstelling waarin de Beleggingsinstelling belegt kan dergelijke verkopen wel aangaan. 2. De Beleggingsinstelling kan geen leningen verstrekken aan enig persoon en ook niet ten behoeve van derde partijen optreden als borg. 3. De Beleggingsinstelling kan niet rechtstreeks beleggen in onroerend goed. Indirecte beleggingen Ingeval van beleggingen in andere beleggingsinstellingen zijn de volgende aanvullende beleggingsrestricties van toepassing: 1. De Beleggingsinstelling kan tot 20% van het Fondsvermogen beleggen in één open-end beleggingsinstelling, waarbij subfondsen van een beleggingsinstelling als separate beleggingsinstellingen worden beschouwd. 2. De Beleggingsinstelling kan het Fondsvermogen niet beleggen in een Alternatief Fonds. ICBE s en ICB s worden niet beschouwd als Alternatieve Fondsen. 3. De Beleggingsinstelling kan niet meer dan 30% van het Fondsvermogen beleggen in beleggingsinstellingen die worden beheerd door dezelfde fondsmanager (d.w.z. natuurlijke persoon die binnen de vennootschap die belast is met het beheer verantwoordelijk is voor het beheer van de portefeuille van de betreffende beleggingsinstelling). 4. De Beleggingsinstelling kan niet beleggen in meer dan twee beleggingsinstellingen die worden beheerd door dezelfde fondsmanager (d.w.z. natuurlijke persoon die binnen de vennootschap die belast is met het beheer verantwoordelijk is voor het beheer van de portefeuille van de betreffende beleggingsinstelling). 5. De beleggingsinstelling waarin de Beleggingsinstelling belegt kan niet beleggen, noch direct noch indirect, in fysieke commodities (grondstoffen), edele metalen of andere fysieke goederen (zoals kunst, antiek etc.). 6. De Beleggingsinstelling kan niet meer dan 25% van de deelnemingsrechten in één ICBE en/of ICB verwerven. Valutabeleid: Naast het eventuele actieve valutabeleid in de beleggingsinstellingen waarin de Beleggingsinstelling belegt, vindt er in de Beleggingsinstelling actief valutabeleid plaats met de euro als basisvaluta. De gewichten van de valuta s in de Benchmark dienen als uitgangspunt. De Beleggingsinstelling kan gebruik maken van valutatermijntransacties om valutawegingen aan te passen. Het beheer van het valutarisico is onderdeel van het totale risicobeheer van de Beleggingsinstelling. Over het gevoerde valutabeleid zal in het jaarverslag en de jaarrekening van de Beleggingsinstelling verantwoording worden afgelegd. Afgeleide instrumenten: De Beleggingsinstelling kan, met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties, gebruik maken van afgeleide instrumenten, technieken of structuren zoals opties, repo's, futures en swaps. Indien er in de toekomst andere instrumenten, technieken of structuren in de financiële markten beschikbaar komen, die voor de Beleggingsinstelling geschikt worden geacht voor (1) het realiseren van haar doelstelling of beleggingsbeleid of (2) efficiënt portefeuillebeheer, dan kan de Beleggingsinstelling ook dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruiken. Met het oog op (1) het dekken van valuta risico s en rentevoet risico s en (2) het afdekken (hedging) - waar het fund-infund beleggingen betreft - van risico s verbonden aan directe investeringen, zal de beleggingsinstelling uitsluitend hedging technieken gebruiken met behulp van afgeleide instrumenten. De Beleggingsinstelling kan ter afdekking van het risico van ongunstige bewegingen op de aandelenmarkten, futures en call opties verkopen of put opties op indices van aandelenmarkten kopen. De Beleggingsinstelling kan onder meer als een afdekking van risico s van schommelingen in rentetarieven (i) futures en call opties op rentetarieven verkopen of put opties op rentetarieven kopen, (ii) interest rate swaps aangaan met eersteklas financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in dit soort transacties. Kasbeleid: De Beleggingsinstelling kan een beperkte kaspositie aanhouden, onder andere met het oog op de in- en uitstroom van vermogen. De Beleggingsinstelling kan als debiteur tijdelijke leningen aangaan tot maximaal 10% van het Fondsvermogen. Beleggen in andere beleggingsinstellingen: De Beleggingsinstelling zal - met inachtneming van de hiervoor genoemde beleggingsrestricties - in Verbonden Beleggingsinstellingen en andere beleggingsinstellingen beleggen (fund-in-fund beleggingen). De Beleggingsinstelling kan beleggen in financiële instrumenten die (mede) zijn uitgegeven door Gelieerde Partijen. Dit zal conform de terzake doende transparantievoorschriften in de jaarrekening van de Beleggingsinstelling worden vermeld. Beleggingen in Verbonden Beleggingsinstellingen vinden plaats tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de relevante fondsdocumentatie van de betreffende Verbonden Beleggingsinstelling. 3

4 Voor- en nadelen verbonden aan fund-in-fund beleggingen Door middel van fund-in-fund beleggingen biedt de Beleggingsinstelling een eenvoudige manier om in een gespreide portefeuille van Verbonden Beleggingsinstellingen te beleggen. Dit resulteert in een indirecte verscheidenheid van honderden aandelen. Bovendien worden de beleggingsinstellingen waarin de Beleggingsinstelling belegt beheerd door fondsmanagers of teams van portefeuille managers die specifieke expertise op een bepaald gebied hebben. Het voornaamste nadeel van een fund-in-fund structuur in vergelijking tot een traditionele fondsstructuur is dat iedere beleggingsinstelling waarin de Beleggingsinstelling belegt haar eigen kostenstructuur heeft naast de kostenstructuur van de Beleggingsinstelling. De kosten in verband met beleggingen in Verbonden Beleggingsinstellingen en met beleggingen in andere beleggingsinstellingen worden nader beschreven in het prospectus. Uitlenen van effecten: Ter verhoging van het totale beleggingsresultaat van haar beleggingsportefeuille, kan de Beleggingsinstelling met financiële instellingen transacties aangaan met betrekking tot het uitlenen van effecten. De Beleggingsinstelling gaat deze uitleentransacties nagenoeg uitsluitend aan op basis van standaardcontracten zoals die worden ontwikkeld door belangenorganisaties. De Beleggingsinstelling kan uitleentransacties aangaan tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. De Beleggingsinstelling zal ervoor zorgdragen dat de door deze uitleentransacties ontstane risico's ("exposures onder meer tegenpartijrisico s) zoveel mogelijk worden beperkt door strenge eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van de financiële instelling waaraan wordt uitgeleend en door het verkrijgen van in de markt gebruikelijke zekerheden (collateral). Gebruikelijke zekerheden zijn onder meer liquiditeiten, (staats)-obligaties en aan een markt in financiële instrumenten genoteerde aandelen. C. Wat zijn de financiële risico s van de Beleggingsinstelling? De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de Beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De Beleggingsinstelling is onderhevig aan de volgende risico s: De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst (algemeen beleggingsrisico). Binnen het algemeen beleggingsrisico kan een onderscheid worden gemaakt tussen marktrisico, concentratierisico en valutarisico; - marktrisico: De waarde van de aandelen is gevoelig voor marktbewegingen in het algemeen en ook voor fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten in het bijzonder. - concentratierisico: op grond van haar beleggingsbeleid kan de Beleggingsinstelling beleggen in financiële instrumenten van uitgevende instellingen die (hoofdzakelijk) opereren binnen dezelfde sector, regio of op dezelfde markt. Indien dit gebeurt zullen gebeurtenissen die van invloed zijn op deze uitgevende instellingen een sterkere invloed op het Fondsvermogen hebben dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. - valutarisico: de De gehele of een deel van de effectenportefeuille van de Beleggingsinstelling kan worden belegd in (financiële instrumenten luidende in) andere valuta s dan de euro. Valutakoersschommelingen kunnen zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op het beleggingsresultaat. De Beleggingsinstelling kan vorderingen hebben op tegenpartijen (tegenpartijrisico). De Beleggingsinstelling kan gebruik maken van afgeleide instrumenten, technieken of structuren. Deze kunnen worden toegepast voor zowel het afdekken van risico s als efficiënt portefeuillebeheer als het realiseren van de beleggingsdoelstellingen. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking, waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot (leverage risico). Het is mogelijk dat een ten behoeve van de Beleggingsinstelling ingenomen positie vanwege een (tijdelijk) gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod, (1) gewaardeerd zal worden tegen een verouderde koers en (2) niet (tijdig) tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd (liquiditeitsrisico). De Beleggingsinstelling loopt het risico, bij uitleentransacties van financiële instrumenten, dat de inlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen tot teruggave van de ingeleende financiële instrumenten op de afgesproken datum of tot verstrekking van gevraagde zekerheden. De Beleggingsinstelling kan niet (tijdige) of onjuiste betaling dan wel aanlevering van financiële instrumenten door een tegenpartij tot gevolg hebben dat afwikkeling via een handelssysteem niet, niet op tijd of niet conform verwachting plaatsvindt (afwikkelingsrisico). 4

5 Bij beleggen in andere beleggingsinstellingen wordt de Beleggingsinstelling mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsinstellingen waarin zij belegt. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van beleggingsinstellingen waarin de Beleggingsinstelling zal beleggen. De Beleggingsinstelling heeft een open-end karakter en kan in theorie op ieder moment worden geconfronteerd met een groot aantal uittredingen (inflexibiliteitrisico). De Beleggingsinstelling kan beleggen met geleend geld. Het gebruik van geleend geld voor het doen van beleggingen vergroot niet alleen de kans op winst, maar ook de kans op verlies. De Beleggingsinstelling loopt een risico dat als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of fraudeleuze handelingen van de door haar benoemde (onder)bewaarnemer, bij die (onder)bewaarnemer in bewaring gegeven activa van de Beleggingsinstelling verloren gaan (bewaarnemingsrisico). Als gevolg van inflatie kunnen de reële beleggingsopbrengsten worden aangetast (inflatierisico). Ook dient er rekening gehouden te worden met het gegeven dat financiële en fiscale wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en dat een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele kan wijzigen, al dan niet met terugwerkende kracht (fiscaal risico). Onder specifieke omstandigheden kan de uitgifte en inkoop van aandelen worden gelimiteerd of opgeschort. Aandeelhouders lopen het risico dat zij niet altijd op korte termijn aandelen kunnen aan- of verkopen. Een uitgebreide beschrijving van de risico s kunt u nalezen in het prospectus van de Beleggingsinstelling. D. Risicoprofiel van de belegger? De Beleggingsinstelling is geschikt voor beleggers die beleggingsinstellingen beschouwen als een gemakkelijke manier om in te spelen op ontwikkelingen op de aandelenmarkt. De belegger moet aanzienlijke, tijdelijke verliezen kunnen opvangen. De belegger dient ervaring te hebben met volatiele producten. De Beleggingsinstelling is geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven het door hen in de Beleggingsinstelling belegde kapitaal voor ten minste vijf jaar opzij te zetten. E. Bedrijfsinformatie De kostenratio van de Beleggingsinstelling bedroeg over het boekjaar ,01%. Deze kostenratio omvat alle kosten die in een boekjaar ten laste van het Fondsvermogen zijn gebracht, exclusief de kosten die de Beleggingsinstelling moet betalen in verband met haar portefeuilletransacties, de interestkosten en de provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald. De kostenratio over de afgelopen jaren was: ,09% ,14% ,13% ,20% ,05% ,98% ,92% ,68% ,65% Daarnaast dient u rekening te houden met de volgende kosten: 1. Aan- en verkoopkosten, evenals bewaarloon. Deze tarieven variëren, afhankelijk van de bank of effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. 2. Op- en afslagpercentages van maximaal 0,35% die ten opzichte van de intrinsieke waarde bij uitgifte en inkoop van eigen aandelen kunnen worden gehanteerd. Dit dient ter dekking van de transactiekosten verbonden aan het inkopen en plaatsen van eigen aandelen door de Beleggingsinstelling. De omloopfactor bedroeg over het boekjaar 2009 bedroeg 89%. Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De Beleggingsinstelling maakt via de Beheerder gebruikt van commission sharing arrangementen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het prospectus en de jaarrekening. 5

6 Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten wordt verwezen naar het volledige prospectus. Het volledige prospectus en de jaarrekening zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij Robeco en de Rabobanken. F. Belastingsstelsel: De Beleggingsinstelling is een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap met de status van vrijgestelde beleggingsinstelling, vallend onder het regime van artikel 6a van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit betekent dat de Beleggingsinstelling, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting over de door haar behaalde resultaten en de aan haar uitgekeerde dividenden zijn vrijgesteld van de inhouding van Nederlandse dividendbelasting. Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifiek statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. G. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming: De aandelen luiden op naam 1. De aandelen zijn genoteerd op Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. Daarnaast kent de Beleggingsinstelling beursnoteringen te Berlijn, Brussel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, München, Partijs, Wenen en Zürich. Dividendenbeleid: De Beleggingsinstelling is een zogenoemde vrijgestelde beleggingsinstelling en zal wegens het ontbreken van een fiscale verplichting daartoe geen dividend hoeven uit te keren. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van de Statuten kan het Bestuur wel besluiten om dividend uit te keren.. Basisvaluta: euro Initiële inschrijvingsdag: 19 november 1965 Initiële inschrijvingsprijs: NLG 100 Berekening van de intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde wordt vastgesteld door de som van activa en passiva te delen door het aantal uitstaande gewone aandelen, gecorrigeerd voor de winstgerechtigdheid van de uitstaande prioriteitsaandelen. De Intrinsieke Waarde wordt iedere Beursdag berekend. De Intrinsieke Waarde wordt tenminste éénmaal op iedere Beursdag vastgesteld en uitgedrukt in euro s. Publicatie van de Intrinsieke Waarde en de Transactieprijs: de intrinsieke waarde en de transactieprijs per aandeel zijn op de websites of en via de Rabobanken beschikbaar. Voor de wijze waarop op de aandelen kan worden ingeschreven en waarop ze kunnen worden teruggekocht moet de belegger zich informeren bij de krediet- of effecteninstelling waarnaar de belegger zich wenst te richten voor deze transactie. Verzoeken tot inschrijving of terugkoop kunnen niet rechtstreeks bij de Beleggingsinstelling worden ingediend. Datum waarop het vereenvoudigd prospectus is geactualiseerd: mei De Beleggingsinstelling heeft ook cumulatieve preferente aandelen ( Cumprefs die recht geven op een preferent dividendrecht en een preferent recht bij liquidatie) uitgegeven die enkel genoteerd zijn op Euronext Amsterdam en in Luxemburg en prioriteitsaandelen. Elke verwijzing in het vereenvoudigd prospectus alsook in de Belgische bijlage naar het begrip "aandelen" betreft uitsluitend de gewone aandelen, en niet de cumprefs of prioriteitsaandelen. 6

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Prospectus. Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Prospectus. Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam 2 februari 2009 Inhoudsopgave Definities...3 Belangrijke informatie... 6 Algemene gegevens Beleggingsinstelling...

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Continu Klik Fonds aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie