VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)"

Transcriptie

1 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE DRIE JAARREKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP, EVENTUEEL AANGEVULD MET HET LAATSTE HALFJAARBERICHT, INDIEN DAT LATER IS GEPUBLICEERD. A Korte weergave van het fonds Rorento N.V. is gevestigd in de Nederlandse Antillen en werd opgericht op 26 april 1974 voor onbeperkte duur; Rorento heeft haar zetel te Willemstad op het eiland Curaçao (onderdeel van de Nederlandse Antillen) alwaar Rorento is ingeschreven onder het nummer Rorento N.V. is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal zonder compartimenten die heeft geopteerd voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG; Rorento N.V. is een zelfbeheerde bevek met delegatie van intellectueel en administratief beheer en verhandeling van effecten aan Robeco Institutional Asset Management B.V. gevestigd te Coolsingel 120, Rotterdam, Nederland; Hoofdbetaalkantoor: ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam; Distributeurs: Robeco Direct NV, gevestigd te Coolsingel 120, Rotterdam, Nederland en de Rabobanken; De bewaarder van het fonds (uitsluitend belast met de materiële bewaring van de activa van het fonds) is CitibankN.A. (National Association), een kredietinstelling naar het recht van de staat van New York, handelend via haar bijkantoor in Londen, gevestigd te Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB; Promotor: Robeco Groep NV; De accountant van het fonds is Ernst & Young Accountants. Drentestraat HK Amsterdam P.O. Box AB Amsterdam, Nederland; Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus (m.i.v. de Belgische bijlage) en hun bijwerkingen: de directie van het fonds als orgaan van het fonds (zijnde Dhr. F.L.E.G. Boll, Mevr. Drs. E.J. Siermann en Dhr. F.L.I. van de Walle). De directie verklaart dat, voor zover haar bekend, de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen tijdens de kantooruren op elke bankwerdag in Nederland: RAM/Support & Information, Postbus 973, 3000 AZ Rotterdam (Nederland); 1

2 De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten houdt toezicht op het fonds, gevestigd te Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao (Nederlandse Antillen), tel (599 9) , ; Exemplaren van de jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus, de financiële bijsluitervereenvoudigd prospectus, de statuten, alsmede alle overige relevante documenten, kunnen kosteloos worden verkregen bij Rorento N.V. alsmede op de website en ten kantore van Robeco Groep N.V. te Rotterdam; Ten kantore van Rorento alsmede ten kantore van Robeco Institutional Asset Management B.V. te Rotterdam liggen de navolgende stukken ter inzage: - vergunning van Rorento - de statuten van Rorento - halfjaarbericht en jaarverslag van Rorento - uittreksel uit het handelsregister van Rorento - de maandelijks door Rorento gedane opgave overeenkomstig artikel 50, lid 2 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen - een eventueel door de toezichthouder genomen besluit met betrekking tot Rorento. Het fonds zal op verzoek aan ieder kosteloos een afschrift van het prospectus alsmede van de financiële bijsluiter-vereenvoudigd prospectus van het fonds verstrekken. Rorento zal op verzoek aan deelnemers in Rorento ten hoogste tegen kostprijs verstrekken - een afschrift van de maandelijks gedane opgave overeenkomstig artikel 50, lid 2 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen - een eventueel door de toezichthouder genomen besluit met betrekking tot het fonds. De hiervoor genoemde documenten kunnen ook via de website worden geraadpleegd, Onderhavig vereenvoudigd prospectus wordt, samen met de Belgische bijlage, gepubliceerd na goedkeuring door de CBFA, overeenkomstig artikel 135 j.o. artikel 53, 1er van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. B Beleggingsgegevens: doel en beleid Doel: Rorento heeft als doelstelling het aanbieden van een goed gespreide, wereldwijde obligatieportefeuille, waarbij op basis van een top down asset allocatie beleid gestreefd wordt naar het behalen van een aantrekkelijk rendement en waarbij behoud van kapitaal een belangrijk aandachtspunt is. Beleggingen: Rorento belegt wereldwijd in vastrentende waarden, voornamelijk obligaties uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO en door ondernemingen komend uit OESO-landen. De beleggingen vinden voornamelijk plaats in goed verhandelbare effecten genoteerd aan beurzen wereldwijd. Maximaal 20% van het Fondsvermogen wordt belegd in vastrentende waarden die niet aan een beurs, of een andere openbare gereglementeerde markt, genoteerd zijn.beleggingen in andere beleggingsinstellingen: Het fonds kan tot een maximum van 20% van het Fondsvermogen beleggen in Verbonden Beleggingsinstellingen 2

3 en andere beleggingsinstellingen. Indien hiervan sprake is, zal dit conform de ter zake doende transparantievoorschriften in de jaarverslaggeving van het fonds worden vermeld. Valutabeleid: Het fonds voert een actief valuta-overlaybeleid 1. Over het gevoerde valutabeleid zal in het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds verantwoording worden afgelegd. Afgeleide instrumenten: Er kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten, technieken of structuren zoals opties, futures, repo's en swaps. Indien er in de toekomst andere instrumenten, technieken of structuren in de financiële markten beschikbaar komen, die voor het fonds geschikt worden geacht voor het realiseren van haar doelstelling of beleggingsbeleid, dan kan het fonds ook dergelijke technieken, instrumenten en/of structuren gebruiken. Deze kunnen worden toegepast voor zowel hedging als efficient portefeuillebeheer. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking. Echter, het gebruik van afgeleide instrumenten wordt beperkt binnen de randvoorwaarden van het integrale risicobeheer van het fonds. Het fonds zal voornamelijk transacties aangaan met tegenpartijen die in dergelijke transacties zijn gespecialiseerd, en ten minste een P1-rating volgens Moody's hebben of een A-1-rating volgens Standard&Poor's. Benchmark: De benchmark van het fonds is de Barclays Capital Multiverse Index 100%Informatie over deze index kan worden verkregen via de website Kasbeleid: Het fonds kan een passend percentage kas aanhouden als resultaat van het durationbeleid (beleid dat wordt toegepast voor het sturen van de rentegevoeligheid van het fonds) en de keuze van instrumenten, en in verband met de in- en uitstroom van vermogen.. Het fonds kan als debiteur tijdelijke leningen aangaan tot maximaal 25% van het Fondsvermogen. Uitlenen van effecten: Ter verhoging van het totale beleggingsresultaat van haar beleggingsportefeuille, kan het fonds en een beleggingsinstelling waarin het fonds belegt met financiële instellingen transacties aangaan met betrekking tot het uitlenen van effecten. Het fonds gaat deze uitleentransacties nagenoeg uitsluitend aan op basis van standaardcontracten zoals die worden ontwikkeld door belangenorganisaties. Het fonds kan uitleentransacties aangaan tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. Het fonds zal ervoor zorgen dat de door deze transacties ontstane risico s ("exposures" onder meer tegenpartijrisico's) zoveel mogelijk worden beperkt door strenge eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van de financiële instelling waaraan wordt uitgeleend en door het verkrijgen van in de markt gebruikelijke zekerheden (collateral). Gebruikelijke zekerheden zijn onder meer liquiditeiten, (staats)-obligaties en aan een markt in financiële instrumenten genoteerde aandelen. C. Wat zijn de financiële risico s van Rorento? De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in het fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. 1 Hiermee wordt bedoeld dat valuta s als een afzonderlijk beleggingsobject worden behandeld onafhankelijk van de valutaexposure naar de benchmark. Het valutabeleid wordt dus onafhankelijk van de beleggingen in vastrentende beleggingen gevoerd. 3

4 Het fonds is onderhevig aan de volgende risico s: Marktrisico: het fonds is gevoelig voor marktbewegingen in het algemeen, alsook voor fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten in het bijzonder. Daarnaast dienen beleggers zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in politieke, economische of marktomstandigheden, alsmede door een veranderde individuele bedrijfssituatie. Concentratierisico: op grond van haar beleggingsbeleid kan het fonds beleggen in financiële instrumenten van uitgevende instellingen die (hoofdzakelijk) opereren binnen dezelfde sector, regio of op dezelfde markt. Indien dit gebeurt zullen gebeurtenissen die van invloed zijn op deze uitgevende instellingen een sterkere invloed op het Fondsvermogen hebben dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Valutarisico: de gehele of een deel van de effectenportefeuille van het fonds kan worden belegd in (financiële instrumenten luidende in) andere valuta s dan de euro. Valutakoersschommelingen kunnen zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op het beleggingsresultaat. Kredietrisico: beleggingen in vastrentende financiële instrumenten zijn onderworpen aan risico s in verband met rentepercentages, in gebreke blijven van betaling en kredietrisico. Financiële instrumenten met een lagere kredietwaardigheid brengen over het algemeen meer op dan financiële instrumenten met een hogere kredietwaardigheid. Voor het fonds gelden er concentratielimieten voor vastrentende portefeuilles om het risico van een lagere classificatie en in gebreke blijven (zogenaamde event risico s) te beperken. Tegenpartijrisico: een tegenpartij van het fonds kan tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen jegens het fonds. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid bij de selectie van tegenpartijen. In het bijzonder bij transacties die op niet-officiële markten worden aangegaan (bijvoorbeeld transacties op afgeleide instrumenten) loopt het fonds het risico dat de directe tegenpartij zijn verplichtingen verbonden aan de transacties niet nakomt. Het fonds zal alleen transacties via een niet-officiële kanaal aangaan met tegenpartijen die op het moment van aangaan van de betreffende transactie kredietwaardig worden geacht. Het is mogelijk dat een ten behoeve van de Beleggingsinstelling ingenomen positie vanwege een (tijdelijk) gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod, (1) gewaardeerd zal worden tegen een verouderde koers en (2) niet (tijdig) tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd (liquiditeitsrisico). De waarde en kwaliteit van door hypotheken gedekte financiële instrumenten en assetbacked securities hangt af van de waarde en de kwaliteit van de onderliggende activa die bij deze financiële instrumenten als onderpand dienen voor een lening, lease of andere uitstaande vordering. Risico s verbonden aan het gebruik van afgeleide instrumenten: o liquiditeitsrisico: voor posities die niet-liquide zijn (posities op futures, posities in nietofficiële beurzen, enz.), kan het zijn dat het fonds niet in staat is een gewenste transactie te verrichten of geen compenserende transactie kan uitvoeren voor een open positie. 4

5 o Handel in credit default swaps kan afwijken van de gedekte financiële instrumenten van de referentie-entiteit. Bij ongunstige marktomstandigheden kan de basis (het verschil tussen de obligatiespread en de spread op credit default swaps) grotere volatiliteit laten zien. o Het gebruik van afgeleide instrumenten, technieken of structuren, kan worden toegepast voor zowel het afdekken van risico s, als efficiënt portefeuillebeheer, als het realiseren van de beleggingsdoelstellingen. Daarbij kan ook sprake zijn van hefboomwerking, waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. o Veel afgeleide instrumenten, met name afgeleide instrumenten die niet via officiële beurzen worden verhandeld, zijn complex en worden vaak subjectief gewaardeerd. Bovendien kan de waardering slechts door een beperkt aantal marktprofessionals worden verstrekt die vaak als tegenpartij bij de te waarderen transactie optreden; dit kan de onafhankelijkheid van dergelijke waarderingen in gevaar brengen. Onjuiste waarderingen kunnen resulteren in vereiste hogere contante betalingen aan tegenpartijen of een waardeverlies voor het fonds. Uitleenrisico: bij uitleentransacties van financiële instrumenten loopt het fonds het risico dat de inlener niet aan zijn verplichting kan voldoen tot teruggave van de ingeleende financiële instrumenten op de afgesproken datum of tot verstrekking van gevraagde zekerheden. Risico s van terugkoopovereenkomsten : (a) nalatigheid van de tegenpartij bij wie liquide middelen van het fonds zijn belegd (risico dat het ontvangen onderpand minder opbrengt of van onjuiste prijsbepaling ervan, of van onvoldoende liquiditeit op de markt waarop het wordt verhandeld); (b) mogelijke beperking van het vermogen van het fonds om aan verzoeken tot terugkoop, aankopen van effecten of, meer in het algemeen, herbelegging, te voldoen (ten gevolge van het vastzetten van liquide middelen in transacties van uitzonderlijke omvang of duration, vertragingen in het terugkrijgen van belegde liquide middelen, of problemen bij het verkopen van het onderpand); en (c) mogelijke blootstelling in horge mate aan risico s die samenhangen met afgeleide instrumenten van het type optie- of termijncontract. Afwikkelingsrisico: de Beleggingsinstelling kan niet (tijdige) of onjuiste betaling dan wel aanlevering van financiële instrumenten door een tegenpartij tot gevolg hebben dat afwikkeling via een handelssysteem niet, niet op tijd of niet conform verwachting plaatsvindt. Bij beleggen in andere beleggingsinstellingen wordt het fonds mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsinstellingen waarin zij belegt. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van beleggingsinstellingen waarin het fonds zal beleggen. Inflexibiliteitrisico: het fonds heeft een open-end karakter en kan in theorie op ieder moment worden geconfronteerd met een groot aantal uittredingen. Het fonds kan beleggen met geleend geld. Het gebruik van geleend geld voor het doen van beleggingen vergroot niet alleen de kans op winst, maar ook de kans op verlies. Inflatierisico: als gevolg van inflatie kunnen de reële beleggingsopbrengsten worden aangetast. Bewaarnemingsrisico: de financiële instrumenten in de effectenportefeuille van het fonds worden in bewaring gegeven bij een te goeder naam en faam bekend staande bank (custodian). Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa bestaat als gevolg van 5

6 liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de custodian of onderbewaarnemer. Onder specifieke omstandigheden, kan de uitgifte en inkoop van Aandelen worden gelimiteerd of opgeschort. Ten slotte dient u rekening te houden met het gegeven dat financiële en fiscale wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en dat een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele kan wijzigen, al dan niet met terugwerkende kracht. Een uitgebreide beschrijving van de risico s kunt u nalezen in het prospectus van het fonds. Het risicobeheer van het fonds vindt plaats met behulp van een systematiek die het totale risico van de gehele beleggingsportefeuille ten opzichte van de benchmark inschat. Hierbij worden statistische methodieken toegepast. Het fonds houdt zich bij de samenstelling van de portefeuille aan van te voren vastgestelde limieten met betrekking tot het portefeuillerisico ten opzichte van het benchmarkrisico. Hierdoor kan een bandbreedte worden aangegeven, waarbinnen het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark zich naar verwachting zal bewegen. D. Risicoprofiel van de belegger? Rorento is geschikt voor alle soorten beleggers, zelfs voor beleggers die geen interesse hebben in of geïnformeerd zijn over onderwerpen betreffende de kapitaalmarkten, maar die beleggingsfondsen vooral zien als een gemakkelijk beleggingsproduct. Het fonds is ook geschikt voor de meer ervaren beleggers die ernaar streven duidelijke beleggingsdoelstellingen te realiseren. Ervaring met kapitaalmarktproducten is niet vereist. De belegger moet middelgrote, tijdelijke verliezen kunnen opvangen en het fonds is geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven hun kapitaal voor twee tot drie jaar opzij te zetten. E. Bedrijfsinformatie De kostenratio van het fonds bedroeg over het boekjaar ,78%%. Deze kostenratio omvat alle kosten die in een boekjaar ten laste van het Fondsvermogen zijn gebracht, exclusief de kosten die het fonds moet betalen in verband met haar beleggingstransacties en de interestkosten. De provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald worden eveneens van deze kostenratio uitgesloten. De kostenratio over de afgelopen jaren was: ,79% ,79% ,78% ,90% ,65% ,62% ,63% ,65% 6

7 2000 0,45% ,42% Daarnaast dient u rekening te houden met de volgende kosten: 1. Aan- en verkoopkosten, evenals bewaarloon. Deze tarieven variëren, afhankelijk van de bank of effecteninstelling waar de transactie plaatsvindt. 2. Op- en afslagpercentages van maximaal respectievelijk 0,15% en 0,05%, die ten opzichte van de intrinsieke waarde bij uitgifte en inkoop van eigen aandelen kunnen worden gehanteerd. Dit dient ter dekking van de transactiekosten verbonden aan het inkopen en plaatsen van eigen aandelen door het fonds. De omloopfactor bedroeg over het boekjaar %. Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. Er kan gebruik worden gemaakt van softdollar-arrangementen. Hierbij stelt de dienstverlener of leverancier van effectendiensten in het kader van voor het fonds uitgevoerde prestaties middelen ter beschikking zoals researchrapporten. Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten wordt verwezen naar het volledige prospectus. Het volledige prospectus en de jaarrekening zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij Robeco en de Rabobanken. F. Belastingsstelsel: De bevek is een te Willemstad, Curaçao gevestigde naamloze vennootschap en aldus niet onderhevig aan Nederlandse vennootschapsbelasting noch kapitaalsbelasting. Slechts een geringe Antilliaanse winstbelasting wordt geheven. Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifiek statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. G. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming: De aandelen luiden op naam. De aandelen zijn genoteerd op Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. Daarnaast kent Rorento N.V. beursnoteringen te Parijs, Brussel, Luxemburg, London, Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Wenen en Zürich. Dividendenbeleid: Rorento is niet verplicht haar rente-inkomsten als dividend uit te keren. De beleggingsresultaten kunnen hierdoor tot uitdrukking komen in de koers. Basisvaluta: euro Initiële inschrijvingsdag 3 juli 1974 Initiële inschrijvingsprijs NLG 100,-- Berekening van de intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde wordt vastgesteld door de som van activa en passiva te delen door het aantal uitstaande gewone aandelen, gecorrigeerd voor de 7

8 winstgerechtigdheid van de uitstaande prioriteitsaandelen. De intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend. Publicatie van de intrinsieke waarde en de transactieprijs: de intrinsieke waarde en de transactieprijs per aandeel zijn op de websites of en via de Rabobanken beschikbaar. Voor de wijze waarop op de aandelen kan worden ingeschreven en waarop ze kunnen worden teruggekocht moet de belegger zich informeren bij de krediet- of effecteninstelling waarnaar de belegger zich wenst te richten voor deze transactie. Verzoeken tot inschrijving of terugkoop kunnen niet rechtstreeks bij het fonds worden ingediend. Datum waarop het vereenvoudigd prospectus is geactualiseerd: mei

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS

RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS RISICO'S VERBONDEN AAN VALUTAHANDEL EN IB MULTI- CURRENCY ACCOUNTS De regels van de "U.S. National Futures Association (NFA") vereisen dat Interactive Brokers ("IB") u wijzen op de volgende risico's: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk

ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk 58 Tom Loonen en Dennis Weewer Dr. A.J.C.C.M. Loonen is werkzaam als directeur Private Planning bij Bank Insinger de Beaufort NV en is als associate professor verbonden aan de postgraduate opleiding Investment

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie