SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep"

Transcriptie

1 SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

2

3 SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof Thela Thesis Amsterdam 2004

4 ISBN Kees van der Veer/ Annemarie van Elfrinkhof In opdracht van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam FSW voorlichting, De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam. Tel. +31 (0) Lay out: Saskia Stehouwer Vormgeving: Nancy Panjoel, Room for ID s Fotografie omslag: photodisc Drukwerk: Rozenberg Publishers / Thela Thesis, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).

5

6

7

8

9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... i Woord vooraf... 1 Inleiding Onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en methode van dataverzameling Alumni van FSW Probleemstelling en onderzoeksopzet Opzet van de vragenlijst en het veldwerk Opzet van de analyse De steekproef - het profiel van de geënquêteerde alumni Deelnemers aan de webenquête Opleiding en gevolgde vooropleiding Hoe lang doen FSW-ers over hun studie? Opleidingskeuze; sekse- of leeftijdgebonden? Wie zijn die FSW alumni? Van collegebank naar kantoorstoel. Arbeidsmarkt- en loopbaanperspectieven voor sociale wetenschappers Wie heeft geen baan en waarom? Werkloosheid onder afgestudeerde FSW-ers Hoe tevreden zijn afgestudeerden met hun huidige functie? Het niveau van de huidige functie In welke sectoren komen afgestudeerden terecht? In wat voor functies komen afgestudeerden terecht? Overige functiekenmerken Inkomen afstuderen: wie of wat verdient t meest? De eerste baan Van functie naar (hogere?) functie Stapelen, loont dat? Promoveren, ook een optie! Hoe kijken afgestudeerden terug op hun opleiding? Oordeel over de opleiding Wat hebben afgestudeerden tijdens hun opleiding het meest gemist? Van welke opleidingsonderdelen hebben afgestudeerden het meest profijt? Welke opleidingsonderdelen zijn afgestudeerden het beste bijgebleven? Na de meesterproef Wat hebben opleidingen aan afgestudeerden te bieden? Wat hebben afgestudeerden aan de opleidingen te bieden? Aanknopingspunten voor facultair beleid... 57

10 ii INHOUDSOPGAVE Beperkingen van het onderzoek Afgestudeerden in de sociaal-culturele wetenschappen Waar afgestudeerden terechtkomen Hoe alumni terugkijken op de opleiding Hoe de faculteit in contact kan blijven met afgestudeerden Literatuur Bijlage I Vragenlijst afgestudeerden van de faculteit FSW ( t/m ) Vervolgens willen wij u een aantal vragen stellen over uw loopbaan Wij willen u nu enige vragen stellen over de opleiding die u heeft gevolgd Tot slot willen wij u een aantal vragen stellen over activiteiten van de faculteit die voor u als alumnus van belang kunnen zijn Hartelijk bedankt voor uw medewerking! Bijlage II. Sectoren waarin afgestudeerden werken per opleiding Bijlage III. Functies van afgestudeerden per opleiding... 88

11 Lijst van tabellen Tabel 1: FSW-alumni die zijn afgestudeerd in de periode tot Tabel 2: Aantal respondenten per studierichting Tabel 3: Afgestudeerd via verkorte of via reguliere variant Tabel 4: Afgestudeerd in voltijd of in deeltijd Tabel 5: Opleiding en gevolgde vooropleiding Tabel 6: Studieduur van voltijds reguliere en voltijds verkorte FSW-alumni in jaren.. 16 Tabel 7: Aantal afgestudeerde vrouwen en mannen per studierichting (in ) Tabel 8: Leeftijd per categorie afgestudeerden op het moment van afstuderen Tabel 9: Afgestudeerde FSW-ers met en zonder baan Tabel 10: Mate van tevredenheid met huidige functie Tabel 11. Mate waarin huidige functie aansluit bij verwachtingen vooraf Tabel 12: Het vereiste opleidingsniveau voor het vervullen van de huidige functie Tabel 13: Het vereiste opleidingsniveau voor het vervullen van de huidige functie* Tabel 14: Sectoren waarbinnen afgestudeerden een baan vinden Tabel 15: Functies van afgestudeerden in hun eerste baan Tabel 16. Werktijdfactor van afgestudeerde FSW-ers in Tabel 17: Aard van de aanstelling en flexibiliteit van het contact* Tabel 18: Inkomensniveau per opleiding van recent afgestudeerden Tabel 19: Tijdsperiode tussen afstuderen en eerste baan bij hen die voltijds studeerden*. 35 Tabel 20: Kanalen waarlangs de eerste functie na afstuderen werd verkregen Tabel 21: Het vereiste opleidingsniveau voor het vervullen van de eerste functie Tabel 22: Carrières van (recent) afgestudeerde FSW-ers die sinds afstuderen eenmaal of vaker van functie zijn veranderd Tabel 23: Het diploma op grond men is aangenomen voor de eerste functie Tabel 24: Het effect van stapelen op carrières Tabel 25: Beoordeling van studieonderdelen door afgestudeerden (gemiddelde rapportcijfer en standaarddeviatie) Tabel 26: Wat heeft men achteraf tijdens de opleiding gemist? Tabel 27: Onderdelen in de opleiding men het meeste profijt heeft gehad Tabel 28: Rangorde van meest profijtelijke studieonderdelen per opleiding Tabel 29: Rangorde van meest profijtelijke studieonderdelen per opleidingsvariant Tabel 30: Animo voor alumni-activiteiten Tabel 31. Animo van alumni voor bijdrage aan opleiding Tabel 32: Werkgelegenheid alumni P&B, naar sector Tabel 33: Werkgelegenheid alumni CA/SNWS, naar sector Tabel 34: Werkgelegenheid alumni BCO naar sector Tabel 35: Werkgelegenheid alumni COM, naar sector Tabel 36: Werkgelegenheid alumni SG, naar sector Tabel 37: Werkgelegenheid alumni ESM, naar sector Tabel 38: Werkgelegenheid alumni BCS, naar sector... 85

12 iv INHOUDSOPGAVE Tabel 39: Werkgelegenheid alumni MVB, naar sector Tabel 40: Werkgelegenheid alumni P&V, naar sector Tabel 41: Functies alumni P&B Tabel 42: Functies alumni CA/SNWS Tabel 43: Functies alumni BCO Tabel 44: Functies alumni Tabel 45: Functies alumni SG Tabel 46: Functies alumni MVB Tabel 47: Functies alumni ESM Tabel 48: Functies alumni P&V Tabel 49: Functies alumni BCS... 96

13 Woord vooraf Ruim zes jaar geleden werd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de VU een onderzoek gedaan onder alumni, afgestudeerden in een van de opleidingen aan de faculteit die toen nog Faculteit der Sociaal Culturele Wetenschappen (SCW) heette. Het motief was destijds dat de faculteit weinig wist van hoe het hun afgestudeerden was vergaan nadat ze zij hun studie succesvol hadden afgerond. Alumni daarentegen weten veel over de faculteit, met name over de wijze waarop hun opleiding is ingericht, zowel wat betreft vorm als inhoud. Hun ervaringen zijn van belang om de verschillende sociaalwetenschappelijke opleidingen in de toekomst waar mogelijk en wenselijk te verbeteren. Het onderzoek uit 1998 (Van der Veer & Schoonhoven, 1998) heeft geleid tot een aantal verbeteringen in de opleidingen. De belangrijkste ervan was het meer en op structurele wijze aandacht schenken aan arbeidsmarktoriëntatie als onderdeel van de opleiding. Daarbij werd gebruik gemaakt van kennis en ervaring van alumni. Met de invoering van de BaMa structuur zijn de opleidingen weliswaar gewijzigd, maar die wijzigingen hebben vooral betrekking op de vorm van de opleiding en de volgorde waarin modules worden gepresenteerd. Ook de inhoud is recentelijk gewijzigd maar die wijzigingen zijn, behoudens de opzet van een aantal geheel nieuwe masters, relatief beperkt. Daarom besloot het Faculteitsbestuur wederom een onderzoek te doen uitvoeren onder alle recent - ditmaal in de periode van t/m afgestudeerden. Aan de afdeling Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (M&T) werd verzocht zo n onderzoek op te zetten en uit te voeren. De bedoeling was een onderzoek te verrichten de uitkomsten vergelijkbaar zouden zijn met het onderzoek uit In dit boek worden de resultaten ervan gerapporteerd. De verslaggeving van dit onderzoek is bestemd voor alumni. Niet alleen als dank voor hun medewerking - velen waren graag bereid de webenquête in te vullen of zich zelfs uitvoerig te laten interviewen - maar ook om hen te laten delen in ervaringen van anderen. Hopelijk wordt daarmee de band tussen de faculteit en hen (verder) versterkt. Daarnaast is dit boek natuurlijk geschreven voor het faculteitsbestuur, opleidingsmanagers en overige -verantwoordelijken en (toekomstige) studenten. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan een verbetering van de opleiding en een verbeterde werving onder potentiële studenten. Aan de totstandkoming van het onderzoek hebben velen meegewerkt. In de eerste plaats is dat het Faculteitsbestuur dat het onderzoek financieel mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast zijn dat de studieadviseurs en de opleidingsmanagers die de concept vragenlijst hebben becommentarieerd. De vragenlijst werd kundig tot webenquête geprogrammeerd dankzij de inzet van Rineke Bos en Arne Smeels van de afdeling ICT&O. De onderzoeksresultaten en de verslaggeving ervan werden becommentarieerd door Frans Kamsteeg, Tilly Klaassen

14 2 WOORD VOORAF en Hanneke Hovenkamp. Harry van den Berg en Henk Goede van de afdeling M&T voorkwamen door hun advies al te grote onderzoekstechnische blunders. Wij zijn allen, en niet in de laatste plaats de afgestudeerden die aan het onderzoek hebben meegewerkt, dankbaar voor hun medewerking. Vanzelfsprekend zijn de auteurs zelf volledig verantwoordelijk voor analyse, interpretatie en rapportage, inclusief onverhoopte tekortkomingen erin. Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof Amsterdam, juli 2004

15 Inleiding Dertig jaar geleden bestonden er aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (destijds Sociaal-Culturele Wetenschappen) van de Vrije Universiteit drie disciplinaire afstudeerrichtingen: sociologie, culturele antropologie inclusief niet-westerse sociologie (CA/SNWS) en politicologie en bestuurskunde (P&B). In die situatie zijn grote veranderingen opgetreden. De studierichting sociologie werd in de jaren tachtig opgeheven vanwege gebrek aan belangstelling. Ook de andere studierichtingen kampten met minder belangstelling van de zijde van aankomende studenten. Twee ontwikkelingen leidden tot het inzicht dat de faculteit er goed aan zou doen om meer arbeidsmarktgerichte interdisciplinaire opleidingen te starten, vanzelfsprekend steunend op de in de faculteit aanwezige disciplinaire expertise. De eerste reden was het afnemend studentenaantal: kennelijk ging van de oude studierichtingen minder wervingskracht uit. De tweede was het in bredere (maatschappelijke en politieke) kring medio jaren tachtig ontstane inzicht dat gamma-achtige studierichtingen tot iets (een beroep) zouden moeten opleiden: sociaal culturele studierichtingen zouden meer arbeidsmarktrelevante onderdelen dienen te bevatten en daarmee het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerden moeten vergroten. Zo ontstonden naast de disciplinaire opleidingen achtereenvolgens de opleiding SCW met de afstudeerrichtingen Sociale Gerontologie (SG), Etnische Studies en Minderheidsvraagstukken (ESM), Beleid, Cultuur en Seksevraagstukken (BCS, dat vroeger werd aangeduid als Vrouw en Beleid ), Cultuur, Organisatie en Management (COM), Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO). De opleidingen BCS en ESM werden in de jaren negentig samengevoegd tot de studierichting Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid (MVB). De belangstelling voor de nieuwe afstudeerrichtingen wisselt. COM en BCO trokken bijvoorbeeld van meet af aan veel studenten, met name hen die al een HBO-vooropleiding hebben; het laatste geldt ook voor Sociale Gerontologie. Bij de overige studierichtingen vond instroom plaats vanuit zowel het VWO als het HBO. De belangstelling voor MVB is door de jaren heen veel minder groot geweest dan voor COM en met name BCO. Naast de reguliere vierjarige studie is het mogelijk deze opleidingen in een verkorte tweejarige variant te doen. In een enkel geval hebben deze verkorte opleidingen een andere naam gekregen dan de reguliere studie, bijvoorbeeld Communicatie en Politiek in Europa. In 2000 is de studie Politie- en Veiligheidsstudies (PV) als specialistische variant op Bestuurskunde ingesteld. Voor alle studierichtingen - ook de disciplinaire - geldt ten slotte dat er een tendens bestaat onder studenten om in deeltijd te gaan studeren. Die tendens wordt in de eerste plaats veroorzaakt door een toenemende instroom van studenten die al een functie op het desbetreffende opleidingsdomein hebben, maar die de kwaliteit van hun

16 4 INLEIDING functioneren door middel van een academische opleiding willen verbeteren. In de tweede plaats draagt het huidige niveau van studiefinanciering en de noodzaak voor velen om er een baantje bij te nemen zonder twijfel bij aan deze trend. Inmiddels is een aantal studierichtingen - vanwege de afgenomen belangstelling - ten opzichte van de andere geherpositioneerd. Vanaf de cursus 2002/2003 werden op de VU, en dus ook op de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de opleidingen volgens het Bachelor Master sjabloon gestructureerd. Deze herstructurering veranderde de vorm van de opleidingen drastisch. De inhoud veranderde eveneens. In sommige gevallen was die verandering aanzienlijk (zoals de invoering van een bachelor opleiding Communicatie Wetenschap en een volledig nieuwe Masterprogramma s) en in andere gevallen (binnen de Bachelors) was die minder spectaculair. Hoe het ook zij, de doctorandus mag zich na afronding van het Masterprogramma Master of Science noemen, naar angelsaxisch taalgebruik. De instroom van studenten in de opleidingen is veranderd in vergelijking met de pre- BaMa periode. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de studenten die vanuit het VWO het (inmiddels gemeenschappelijke) eerste jaar instromen. De verkorte doctoraal opleiding, zoals die tot september 2002 bestond, bestaat echter niet meer. Studenten met een afgeronde HBO opleiding kunnen nu - zij zijn immers Bachelor - instromen in een eenjarige Master opleiding. Voorwaarde is dat zij eerst een assessment doen om hun kennis te toetsen van o.a. de wiskunde en de Engelse taal, en vervolgens, bij gebleken geschiktheid, deelnemen aan de zogenoemde premaster class. Tijdens dit opleidingsjaar worden HBO Bachelors geacht de voor de Masteropleiding noodzakelijke academische kennis en vaardigheden aan te leren die zij tijdens hun Bacheloropleiding op het HBO moesten ontberen. Het brede spectrum van opleidingen, nu binnen de BaMa structuur, slaat anno 2004 nog steeds aan, hoewel de instroom van studenten is verminderd. De meeste onderwijsdoelstellingen kunnen binnen de nieuwe structuur worden verwezenlijkt, maar dat betekent niet dat FSW voor de eerstkomende vijf jaar niet meer zou behoeven te vernieuwen. Kwaliteitsverbetering - men spreekt op (V)universitair niveau nog steeds onverschrokken over Noblesse Oblige - staat hoog in het vaandel, ook met betrekking tot het facultaire onderwijs. Vanuit die achtergrond besloot het faculteitsbestuur om wederom een balans op te maken van de kwaliteit van het onderwijs binnen FSW, gebaseerd op de ervaringen van degenen die in de afgelopen vijf jaar hun studie hebben afgerond. Meer in het bijzonder werd informatie gewenst omtrent een drietal zaken. In de eerste plaats wilde men weten waar de afgestudeerde FSW-ers na hun studie terecht zijn gekomen en of het beoogde arbeidsmarktperspectief binnen de opleidingen ook heeft geleid tot banen voor alumni, en zo ja wat voor banen. In de tweede plaats, en in samenhang met het voorgaande, wilde men weten hoe afgestudeerden, die immers, uitzonderingen daargelaten, letterlijk en figuurlijk afstand hebben genomen van de

17 universiteit, achteraf aankijken tegen hun opleiding. Wat zien zij als zwakke en als sterke kanten ervan? Ten slotte wilde men weten of afgestudeerden zelf behoefte hebben aan het onderhouden van contacten met de faculteit (bijvoorbeeld om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied) en op welke manier afgestudeerden betrokken zouden kunnen worden bij de huidige opleiding, ten behoeve van de arbeidsmarktoriëntatie van huidige studenten. Om die informatie te verkrijgen werd een deelonderzoek opgezet in de vorm van een survey onder FSW-alumni die zijn afgestudeerd in de periode tussen 1 september 1998 en 31 augustus De dataverzameling vond plaats door middel van een webenquête in december 2003 en januari Op basis van de resultaten van dit deelonderzoek werd vervolgens een kwalitatief onderzoek opgezet bestaande uit een reeks diepte-interviews onder enige tientallen afgestudeerden uit de verschillende studierichtingen. Oogmerk daarbij was om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de bevindingen die naar voren kwamen als resultaat van de webenquête. Een aantal van deze verhalen wordt in de rapportage gebruikt ter illustratie of ter inleiding van de verschillende hoofdstukken. De onderzoeksresultaten vormen een momentopname die in verschillende opzichten van nut kan zijn. De rapportage ervan is hopelijk niet alleen nuttig voor het Faculteitsbestuur, de afdelingen en de opleidingscommissies in de faculteit, maar kan eveneens gebruikt worden tijdens de voorlichting aan potentiële studenten en tijdens de arbeidsmarktoriëntatie van de huidige FSW-studenten. Daarnaast beoogt deze rapportage de banden met afgestudeerden te versterken.

18

19 1. Onderzoeksvragen, onderzoeksopzet en methode van dataverzameling De Nationale Hogeschool van Toerisme en Verkeer die ik, voordat ik aan COM begon, gedaan heb was het niet helemaal. De vakken die over cultuurverschillen gingen vond ik erg leuk, maar ik miste theoretisch onderbouwing en diepgang. COM sprak me erg aan, zeker ook omdat ik zelf tijdens een stage in Mexico tegen cultuurverschillen was opgelopen. Om niet de hele tijd met solliciteren bezig te zijn ben ik na mijn afstuderen gaan werken bij een Incoming Touroperator. Dit lag meer in lijn met mijn HBO studie. Ik wilde hier niet in verder, maar het was een mooie tussenoplossing. COM is erg breed en ik moest eerst uitzoeken wat ik er mee wilde en wat er mogelijk was. Nu ben ik beleidsmedewerker internationalisering op een Hbo-instelling. Ik houd me bezig met de kwaliteitszorg van de internationalisering, oftewel de beoordeling van het niveau van de buitenlandse stages en onderwijsprogramma s. Hierover heb ik dan contact met de opleidingsmanagers en afdelingsdirecteuren, maar ook met ander Hboinstellingen zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met studenten met cultuurproblemen, met huisvesting voor exchange-students etc. Dankzij mijn studie COM heb ik een beter idee hoe organisaties werken en hoe besluitvorming plaatsvindt. Het is voor een beleidsmedewerker belangrijk dat je dat kan inschatten. Niet alleen het formele circuit, ook het informele circuit is van belang. Dat wat ik geleerd heb over interculturele samenwerking gebruik ik dagelijks. Bij COM leer je niet per cultuur wat de kenmerken zijn, maar wel globaal waar je op moet letten. Hierdoor ben ik me goed bewust van culturele verschillen. Het leukste van mijn werk vind ik dan ook het dagelijkse contact met personen uit andere culturen. Zowel de zakelijke contacten met de partners van de Hogeschool, als de sociale contacten met de studenten. Zie hier een voorbeeld van een succesvol begonnen beroepscarrière na een uitgekiend opleidingstraject.

20 8 ONDERZOEKSVRAGEN, ONDERZOEKSOPZET EN METHODEN VAN DATAVERZAMELING In dit hoofdstuk doen we verslag van de wijze waarop het onderzoek onder afgestudeerde FSW-ers werd opgezet en uitgevoerd. Achtereenvolgens komt aan de orde: de onderzoekspopulatie, de vraagstelling en de onderzoeksopzet, de methode van dataverzameling, de opzet van de webenquête, de opzet van het diepte-interview en het veldwerk. We besluiten dit hoofdstuk met een beknopte weergave van de opzet van de analyse. 1.1 ALUMNI VAN FSW De VU heeft sinds een jaar of vijftien een centraal alumnibureau. Dit bureau, dat ressorteert onder de dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, administreert de alumni, onderhoudt het adressenbestand en onderhoudt het contact met de afgestudeerden door middel van het tot voor kort periodiek verschijnend blad ReVUe dat vanaf januari 2004 is opgevolgd door het drie keer per jaar verschijnend magazine Gewoon Bijzonder. Het databestand van afgestudeerden bij FSW werd in 1994 ondergebracht in het universitaire gegevensbestand dat werd opgezet door dit alumnibureau. Helaas bleek dit centrale databestand door omstandigheden verre van volledig. Onze onderzoekspopulatie - alle afgestudeerden van FSW opleidingen in de periode tussen 1 september 1998 en 31 augustus werd daarom getraceerd door middel van het samenvoegen van de beschikbare lijst met centraal geadministreerde alumni de meest recente adressen bij de universiteit bekend zijn, met de door de faculteit bijgehouden lijst van afgestudeerden eventuele adreswijzigingen niet worden bijgehouden. Aldus werd de onderzoekspopulatie vastgesteld die bestaat uit in totaal 1406 afgestudeerden. 1.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET Tijdens het onderzoek stonden drie vragen centraal. 1. Waar komen de afgestudeerden terecht op de arbeidsmarkt en bestaan er verschillen in loopbaan tussen (categorieën) afgestudeerden die verband houden met verschillen in gevolgde (SCW)-opleiding en/ of gevolgd (verkort of regulier) opleidingstraject? 2. Hoe kijken alumni terug op de door hen gevolgde opleiding en welke eventuele consequenties kunnen daaruit worden getrokken ten aanzien van de opzet van de studie in de toekomst? 3. Op welke manier kan de faculteit in contact komen en blijven met afgestudeerden en hoe dient een alumnibeleid er uit te zien? Om die vragen te kunnen beantwoorden werd een webenquête opgezet waar de afgestudeerden door middel van een brief met daarin het desbetreffende webadres naartoe werden geleid. Het onderzoek begon in december 2003 met het inventariseren van mogelijke onderzoeksvragen, de formulering van de definitieve probleemstelling, het opstellen, redigeren en programmeren van een vragenlijst op de onderwijswebsite van de faculteit en

21 HOOFDSTUK 1 9 het maken van een topiclijst voor diepte-interviews met enige tientallen alumni. De dataverzameling vond plaats in de maanden december 2003 en januari De diepteinterviews, de data-analyse, de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de rapportage van de bevindingen vonden plaats in de periode januari tot juli De kandidaten voor de diepte-interviews werden geselecteerd uit de respondenten van de webenquête. Ten behoeve van de selectie werd gekeken naar studierichting, deeltijd/ voltijd, regulier/ verkort. Dit resulteerde in vierentwintig diepte-interviews met afgestudeerden, waaronder twee cultureel antropologen, twee politicologen, twee bestuurskundigen, drie MVB-ers, twee SG-ers, vijf BCO-ers en vijf COM-ers. Van de studierichtingen politie- en veiligheidsstudies, etnische studies en minderheidsvraagstukken en communicatie en politiek in Europa werd telkens een afgestudeerde geïnterviewd. Daarnaast hebben we zes korte interviews gehouden met afgestudeerden die op de VU zijn blijven werken, hetzij als aio hetzij als toegevoegd docent. Dit betroffen aio s van de opleidingen Politicologie, Bestuurskunde, Culturele Antropologie, BCO en COM. Van de laatste studierichting hebben we twee alumni geïnterviewd. 1.3 OPZET VAN DE VRAGENLIJST EN HET VELDWERK De faculteit FSW heeft een naar vooropleiding, leeftijd en studietraject gemeten, zeer heterogene studentenpopulatie. Daarom werd beoogd in de eerste plaats een aantal algemene kenmerken per opleiding in kaart te brengen. De vragenlijst bestond, na een aantal algemene vragen met betrekking tot kenmerken als leeftijd, gevolgde opleiding, vooropleiding, gevolgd studietraject (verkort of regulier, voltijd of deeltijd), tijdstip van aanvang en afronding studie, uit een drietal onderdelen. 1. Vragen betreffende kenmerken van de eerste functie na het afstuderen en van de huidige functie (zoals de sector waarin men destijds en thans werkzaam was en/of is, het type aanstelling, het huidig inkomensniveau, het voor de huidige functie vereiste opleidingsniveau et cetera), en de wijze waarop men die functie(s) heeft verkregen. 2. Vragen betreffende diverse aspecten van de genoten opleiding (zoals de vakinhoudelijke kwaliteit van de opleiding, de training in diverse nader gespecificeerde vaardigheden, de organisatie van het onderwijs, de studiebegeleiding en de aansluiting van de gevolgde opleiding op de arbeidsmarkt). Daarnaast werd (via open vragen) gevraagd naar wat men achteraf in de opleiding heeft gemist enerzijds, en van welke studieonderdelen men achteraf juist veel profijt heeft in het werk dat men doet of deed anderzijds. 3. Vragen betreffende alumniactiviteiten. Bedoeling daarvan was om van een aantal concrete activiteiten na te gaan of daarvoor onder alumni belangstelling bestaat en zo ja, in welke mate. Daarbij werd niet slechts de belangstelling voor het blad Revue - het halfjaarlijks verschijnend VU-magazine dat vanaf 2004 doorgaat onder de nieuwe naam Gewoon Bijzonder, bestemd voor VUrelaties en afgestudeerden - gepeild, maar werd eveneens gevraagd naar de belangstelling voor studiedagen of nascholing, en naar de bereidheid om in de een of andere vorm mee te werken aan voorlichting over de

22 10 ONDERZOEKSVRAGEN, ONDERZOEKSOPZET EN METHODEN VAN DATAVERZAMELING arbeidsmarkt aan huidige studenten, en - voor zover men thans een betaalde baan heeft - naar de mogelijkheid van stageplaatsen voor huidige studenten. De volledige vragenlijst is opgenomen als bijlage I. Over respons en representativiteit van de onderzochte groep voor de totale onderzoekspopulatie wordt verslag gedaan in hoofdstuk OPZET VAN DE ANALYSE De weergave van de analyseresultaten bestaat, in aansluiting op de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen, uit de volgende onderdelen. Het eerste deel (in hoofdstuk 2) betreft een beschrijving van de groep alumni aan de hand van een aantal kenmerken, alsmede een analyse van verschillen tussen enige categorieën afgestudeerden. Daarna wordt (onderzoeksvraag 1) getracht overeenkomsten en verschillen in loopbanen tussen categorieën alumni te reconstrueren (hoofdstuk 3). Vervolgens analyseren we (onderzoeksvraag 2) verschillen en overeenkomsten in beoordeling achteraf van de genoten opleiding en gaan we na of men ook daadwerkelijk genoot van de opleiding, en zo ja in welk opzicht (hoofdstuk 4). Beantwoording van onderzoeksvraag 3 bestaat uit een inventarisatie van de gemeten belangstelling voor alumniactiviteiten (in hoofdstuk 5).

23 2. De steekproef - het profiel van de geënquêteerde alumni Na de HTS Autotechniek heb ik 5 jaar gewerkt, door allerlei reorganisaties ongeveer in vijf verschillende functies. Ik heb gewerkt als wagenparkbeheerder, bij een Opel dealer, verder twee jaar smeermiddelen voor auto s verkocht en een industrieel adviesbureau opgezet. Deze laatste baan lag niet in het verlengde van mijn studie of van mijn eerdere banen. De eigenaar van de holding waaronder de adviesgroep behoorde, had mij en iemand van de TU gevraagd om het bedrijf op te zetten. Dit bureau gaf trainingen in arbeidsveiligheid en machineveiligheid. Ik gaf bijvoorbeeld seminars in arbeidsbemiddeling en over de invoering van Europese richtlijnen. Ik ben weer gaan studeren omdat ik bij eerdere banen gemerkt had dat er steeds meer gevraagd werd om een universitaire opleiding in plaats van een Hbo-opleiding. Aangezien het werk voor de adviesgroep geen fulltime baan was had ik tijd voor een aanvullende studie. Via een vriend kwam ik bij SCW terecht. Daar werd de meest consumeerbare studievariant, namelijk in deeltijd het meest praktisch te doen, aangeboden. De mix van onderwerpen in BCO sprak me daarnaast erg aan. Door alle baanwisselingen die ik had gehad was ik erg geïnteresseerd geraakt in de O, Organisatie. Hoe zitten organisaties in elkaar? Ik was op zoek naar theoretische onderbouwing daarvan. Het bedrijf waar ik nu werk, is een pragmatisch bedrijf. Enerzijds HBOgetint, met mensen die zelf nog zwarte nagels hebben van het klussen, die het gereedschap in een garage kennen zodat ze weten waar de automonteur het over heeft. Aan de andere kant had het bedrijf de behoefte het eigen kennisniveau te verhogen. Onder de collega s is het dan ook 50 HBO, 50 WO. Voorlopig wil ik hier blijven werken. De grote zelfstandigheid bevalt me wel en de drang om te vernieuwen van het bedrijf ook. Ik voel me niet echt werknemer doordat ik bijdraag aan de ontwikkeling van het bedrijf. In de periode tot zijn volgens de gegevens uit de studentenadministratie van de Faculteit in totaal 1406 mensen afgestudeerd in een der sociaal wetenschappelijke studierichtingen. In tabel 1 is het totaal aantal alumni uit die periode weergegeven, uitgesplitst naar studierichting. Op basis van deze gegevens, alsmede de verdeling van de afgestudeerden naar geslacht, naar de aard van de gevolgde opleiding (reguliere of verkorte variant respectievelijk het voltijdse of deeltijdse traject) kunnen we nagaan in hoeverre de 208

24 12 DE STEEKPROEF HET PROFIEL VAN DE GEËNQUÊTEERDE ALUMNI respondenten kunnen worden beschouwd als een representatieve populatie van afgestudeerden. steekproef uit de Tabel 1: FSW-alumni die zijn afgestudeerd in de periode tot Studierichting Aantal Percentage Politicologie en Bestuurskunde Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen Beleid Communicatie en Organisatie Cultuur Organisatie en Management Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid Beleid Cultuur en Seksevraagstukken Etnische Studies en Minderheidsvraagstukken Sociale Gerontologie Totaal Percentage vrouwen 76,7 Percentage voltijd studenten 68,2 2.1 DEELNEMERS AAN DE WEBENQUÊTE Ik had een beroepskeuze test gedaan en daar kwam uit dat ik naast een culturele antropologische interesse ook zakelijk en carrière gericht was. Zo kwam ik bij COM uit. COM heeft een sterke internationale, culturele en zakelijke component. Het is de goede keuze gebleken. De webenquête kon worden ingevuld in de periode 15 december 2003 tot en met 15 februari De periode werd verlengd omdat bleek dat de respons beneden verwachting was. Uiteindelijk werd de enquête ingevuld door 208 afgestudeerden, 3 ervan zijn in twee studierichtingen afgestudeerd. In tabel 2 is het aantal respondenten per studierichting aangegeven, in tabel 3 de verdeling naar geslacht, in tabel 4 naar opleidingsvariant, en in tabel 5 naar het gevolgde opleidingstraject. Tabel 2: Aantal respondenten per studierichting Studierichting Aantal Percentage

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

2010 Kees van der Veer/ Laurens Higler

2010 Kees van der Veer/ Laurens Higler FSW- VU Voldoende, maar mag het nog iets beter? Afgestudeerden in de sociale wetenschappen aan de VU. Wie zij zijn, wat zij vinden van hun opleiding en wat ze ermee kunnen ze op de arbeidsmarkt Kees van

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

door B. Sondemeijer Verborgen werkloosheid Door de sociologen met een werkkring wordt in

door B. Sondemeijer Verborgen werkloosheid Door de sociologen met een werkkring wordt in De werkgelegenheidssituatie van sociologen door B. Sondemeijer Inleiding Werkloosheid onder academici is een verschijnsel dat de laatste jaren steeds sterker de aandacht trekt. Steeds vaker worden berichten

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding

Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Secundaire analyses op de gegevens in de loopbaanmonitor Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Secundaire analyses op de gegevens in de loopbaanmonitor

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht

Bindend studieadvies. Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Bindend studieadvies Een onderzoek naar de meningen en ervaringen van eerstejaars bachelorstudenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Utrecht, juli 2007 1 2 Bindend studieadvies

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Inventarisatie belangstelling voor opleiding

Inventarisatie belangstelling voor opleiding Inventarisatie belangstelling voor opleiding Onderzoek in het CentERpanel in opdracht van Adviescommissie vraagfinanciering mbo datum 17 januari 2017 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 classificatie

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

De ronde van Nederland

De ronde van Nederland De ronde van Nederland Studiekeuze van jongeren moeilijk te beïnvloeden Bloemen, H. & Dellaert, B. (2001), De studiekeuze van middelbare scholieren; een analyse van motieven, percepties en preferenties,

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek SAMENVATTING RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend

Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend Lian Kösters In 27 gaf ruim een derde van de werkzame beroepsbevolking aan regelmatig te maken te hebben met een psychisch hoge werkdruk. Iets minder

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

Belangstelling van vwo ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie

Belangstelling van vwo ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie Belangstelling van vwo ers voor een bacheloropleiding Nanobiologie Rita Kennis Frank Peters Nijmegen, mei 2011 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2011 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie