Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)"

Transcriptie

1 Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde pabostudenten man. november Inleiding Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s en in het basisonderwijs in Nederland. Ondervertegenwoordiging van mannen verdient niet alleen aandacht vanwege het streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de samenleving, maar ook omdat met een divers personeelsbestand optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare kwaliteiten van de individuele medewerkers. Diversiteit is van invloed op kwaliteit, productiviteit en innovatie. Het beoogde evenwichtige personeelsbestand kan echter niet worden bewerkstelligd wanneer op de pabo s relatief weinig mannen instromen en er bovendien relatief meer mannen dan vrouwen de opleiding zonder diploma verlaten. In deze notitie wordt besproken hoeveel mannen instromen in de opleiding tot leraar in het basisonderwijs en hoeveel van de ingestroomde studenten de eindstreep halen. Om de cijfers in een bredere context inzichtelijk te maken zullen de prestaties van deze mannen op de pabo ook worden afgezet tegen die van hun vrouwelijke medestudenten. 2. Instroom en totaal aantal mannelijke studenten Totaal aantal In 2010 waren in totaal studenten ingeschreven aan een van de lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Hiervan was ruim 17 procent man en bijna 83 procent vrouw. Niet alleen in 2010 was minder dan een op de vijf pabostudenten man, het percentage mannelijke studenten op de pabo s schommelt al jaren rond de 16 à 17 procent van de totale studentenpopulatie op de pabo s. Wanneer ter vergelijking wordt gekeken naar de studentenaantallen in het totale hbo is het aantal mannen nagenoeg gelijk aan het aantal vrouwen: in 2010 was ruim 47 procent van de ingeschreven hbostudenten man en bijna 53 procent vrouw. Instroom Bij de instroom van nieuwe studenten vormen de mannelijke studenten op de pabo s ook een minderheid, in 2010 was 19 procent van de instroom op de pabo man mannelijke studenten = 18,9% 7451 vrouwelijke studenten = 81,1% Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 1 van 8

2 Het ging in absolute getallen om mannelijke studenten op een totale instroom van studenten. Ook dit wijkt niet af ten opzichte van eerdere jaren: de absolute instroom van mannelijke pabostudenten varieerde de afgelopen jaren rond de tot iets minder dan Hiermee vormen mannen al jaren minder dan 20 procent van de totale instroom op de pabo s Figuur 2: instroom aantal mannelijke studenten in de pabo's instroom 2003 t/m 2009 Jaartal=instroomjaar (bron: stamos.nl, bewerking CAOP Research) 3. Uitval van mannelijke pabostudenten Niet alleen stromen er vergeleken met vrouwen minder mannen in in de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, bij de mannelijke studenten is bovendien sprake van een relatief hogere uitval. De oorzaak van die hogere uitval ligt overigens niet in het kennisniveau van de mannelijke studenten, hiervoor zijn geen significante verschillen aangetoond. Er zijn meerdere redenen voor de relatief hogere uitval van mannelijke studenten. De opleiding zelf sluit bijvoorbeeld niet altijd goed aan bij hun wensen en behoeften, de pabo is voor relatief meer mannelijke studenten niet de eerste keuze en ze zien de pabo als noodzakelijk tussenstation tot het beroep van leerkracht Uitval na het eerste studiejaar Wanneer gekeken wordt naar de totale uitval na het eerste studiejaar van de studenten die in 2009 aan de opleiding begonnen, blijkt dat deze voor 25 procent bestaat uit mannelijke en voor 75 procent uit vrouwelijke studenten. Dat komt omdat het aandeel vrouwen in de instroom veel hoger is dan het aandeel mannen. Van de jongens die in 2009 aan de pabo begonnen, had iets meer dan 39 procent na het eerste studiejaar de pabo verlaten. Van de vrouwen die in 2009 begonnen, bijna 26 procent na het eerste jaar uit, een verschil van 13 procentpunt ten opzichte van de mannelijke instroom. 1 Diversiteitmonitor 2010, Grootscholte & Jettinghoff, SBO, november Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 2 van 8

3 Ook voor de studenten uit andere instroomjaren ligt het uitvalpercentage na 1 jaar studie bij mannen hoger dan bij vrouwen. In figuur 3.1 is vanaf instroomjaar 2004 zowel bij de mannelijke als de vrouwelijke studenten een toename van de uitval te zien. Onder de studenten die in 2008 zijn ingestroomd is echter de uitval na het eerste studiejaar gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. Van de instromers in 2009 is de uitval vrij wel gelijk aan het jaar er voor Man Vrouw Figuur 3.1: uitval na het eerste studiejaar van mannelijke en vrouwelijke pabostudenten als percentage van de instroom van 2002 t/m Jaartal=instroomjaar (bron: stamos.nl, CAOP Research) Mannen op de pabo vergeleken met overige lerarenopleidingen De uitval van mannen is op de pabo hoger en meer toegenomen dan bij andere lerarenopleidingen. Wanneer de mannelijke pabostudenten worden vergeleken met mannelijke studenten op de andere lerarenopleidingen is te zien dat van de studenten die instroomden tussen 2004 en 2009 het uitvalpercentage na het eerste studiejaar bij de pabo s het hoogst was. Van de studenten die in 2009 aan de opleiding begonnen, viel zoals eerder geconstateerd 39 procent van de mannelijke pabostudenten uit, tegenover 36 procent in de tweedegraads lerarenopleiding, 24 procent in de eerstegraads hboopleidingen en iets meer dan 22 procent in de opleiding voor het speciaal onderwijs. Het verschil tussen de uitvalpercentages van het speciaal onderwijs en de pabo bedroeg voor de mannelijke instromers uit 2009 dus ruim 17 procentpunt. Bij de studenten die instroomden in de jaren 2000 tot en met 2004 lagen de uitvalpercentages voor de verschillende soorten lerarenopleidingen veel dichter bij elkaar Uitval na het derde studiejaar Het grootste deel van de studenten die voor het einde van de studie uitvallen uit de opleiding, valt al uit na het eerste studiejaar. Maar ook later in de opleiding verlaten studenten de opleiding. Eerder is al besproken dat na het eerste jaar ongeveer 40 procent van de mannelijke pabostudenten de opleiding heeft verlaten. Nog iets verder in de opleiding, na het derde studiejaar, is het aandeel uitvallers onder de mannelijke studenten opgelopen tot ruim de helft van de oorspronkelijke instroom. Bij de vrouwelijke studenten ligt het uitvalpercentage na drie jaar een stuk lager. Wanneer bijvoorbeeld de studenten die instroomden in 2007 (het jaar met de hoogste uitvalpercentages) onder de loep worden genomen, is te zien dat bij de vrouwen na het derde studiejaar minder dan 40 procent van de instroom was uitgevallen. Bij de mannen uit 2007 was na het eerste studiejaar al meer dan 40 procent uitgevallen. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 3 van 8

4 Man Vrouw Figuur 3.2: uitval na het derde studiejaar van mannelijke en vrouwelijke pabostudenten als percentage van de instroom van 2000 t/, Jaartal=instroomjaar (bron: stamos.nl, bewerking CAOP Research) Studie-uitval na 3 jaar vergeleken met overige lerarenopleidingen Wanneer de uitval na drie jaar studie van mannelijke pabostudenten vergeleken wordt met die van mannelijke studenten op de andere lerarenopleidingen, zijn de verschillen in de uitvalpercentages tussen de verschillende lerarenopleidingen na drie jaar groter dan na afloop van het eerste studiejaar. Bij de mannelijke studenten die instroomden tussen 2000 en 2007 is de uitval relatief het laagst bij de eerstegraads hbo-lerarenopleidingen. Daarnaast liggen voor de meeste instroomjaren ook de uitvalpercentages na drie jaar in de tweedegraads lerarenopleidingen lager dan die in de opleidingen voor het speciaal onderwijs en het basisonderwijs. Van de studenten die in 2007 instroomden, was de pabo de enige lerarenopleiding waar meer dan de helft (58 procent) van de mannelijke studenten na 3 jaar de opleiding had verlaten. Voor de andere lerarenopleidingen lagen de uitvalpercentages op achtereenvolgens 40 procent voor het speciaal onderwijs, 47 procent voor de tweedegraads lerarenopleidingen en 40 procent voor de eerstegraads hbo-opleidingen. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 4 van 8

5 3.3. Cumulatieve uitval na eerste en derde studiejaar mannelijke pabostudenten ,4 11,6 12, ,5 14,6 12,8 12, ,9 35,1 27,8 33,6 32,7 38,6 41,4 45, Uitval na 1e jaar % Uitval na 3e jaar % Figuur 3.3: uitval na het derde studiejaar van mannelijke pabostudenten als percentage van de instroom van 2000 t/m Jaar=instroomjaar (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) In figuur 3.3 zijn de uitvalpercentages van de mannelijke studenten na het eerste en het derde jaar samengevoegd. Tussen de instroomjaren 2004 en 2005 is een sterke toename te zien van het aantal mannelijke studenten die uitvallen na het eerste studiejaar. Dat aantal stijgt tot rond de 45 procent van de instroom voor het instroomjaar Samen met de uitval na het derde studiejaar is van het instroomjaar 2007 ruim de helft van de mannelijke pabostudenten uitgestroomd. Van de studenten uit de stroomjaren 2000 tot en met 2004 vielen na het eerste studiejaar iets minder mannen uit dan de laatste jaren het geval was. Door de jaren heen is te zien, dat ongeacht het percentage mannelijke studenten dat na het eerste jaar uitvalt, de uitval na het derde studiejaar steeds tussen de 10 en 15 procentpunt hoger ligt. Het feit dat in het eerste studiejaar meer studenten uitvallen, betekent dus niet dat er in de studiejaren erna nog meer mannelijke pabostudenten zullen uitvallen. 4. Studierendement na 5 jaar studie Meer dan de helft van de ingestroomde mannelijke studenten verdwijnt na het derde studiejaar van de opleiding, maar hoe zit het met het studierendement na vijf jaar studie? Hoe groot is het aandeel mannelijke studenten dat na vijf jaar de opleiding verlaat met een diploma? En hoe verhoudt dit zich tot hun vrouwelijke collega s? Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 5 van 8

6 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Man Vrouw Alle studenten Figuur 4.1: studierendement van mannelijke en vrouwelijke pabostudenten als percentage van de instroom van instroomjaren 2000 t/m 2005 (bron: stamos.nl, bewerking CAOP Research) Het percentage mannen dat de eindstreep haalt met een diploma binnen vijf jaar schommelde voor de studenten die instroomden van 2000 tot en met 2003 rond de 40 procent. Dit daalt bij de instroom van 2004 naar 36 procent, en voor de instroom van 2005 naar 31 procent. Deze percentages liggen substantieel lager dan bij vrouwelijke studenten. Van hen studeerde meer dan 60 procent af van de instroomjaren 2000 tot en met Voor de instroom van 2005 was dit voor het eerst minder dan 60 procent, namelijk 58 procent. In figuur 4.1 zijn de percentages voor het totaal aantal studenten ook weergegeven. De totaalpercentages liggen veel dichter bij de percentages voor de vrouwelijke studenten dan bij die van mannen. Dit is te verklaren doordat er veel meer vrouwen dan mannen op de pabo zitten. Studierendement vergeleken met overige lerarenopleidingen Hoewel op de pabo s de uitvalpercentages van mannelijke studenten hoger liggen dan bij andere lerarenopleidingen, betekende dit voor de instroom uit 2000 tot en met 2005 niet dat het studierendement voor mannen op de pabo ook het laagst was van alle lerarenopleiding. Het studierendement na 5 jaar was bij de mannelijke studenten voor de genoemde instroomjaren het laagst bij de tweedegraads lerarenopleiding. Van de mannelijke pabostudenten studeren steeds enkele procentpunten meer binnen vijf jaar af dan bij de mannelijke studenten aan tweedegraadsopleidingen. Het hoogste gemiddelde studierendement na 5 jaar werd behaald door mannen op de opleidingen voor het speciaal onderwijs en de eerstegraads lerarenopleiding. 5. Uitval en rendement mannen op de pabo In de vorige paragrafen is besproken dat de laatste jaren zo n 40 procent van de mannelijke studenten na het eerste studiejaar uitvalt van de pabo en dat dit percentage oploopt tot meer dan de helft van de ingestroomde mannen na het derde studiejaar. Verder is gebleken dat ongeveer 30 procent van de mannelijke studenten de eindstreep haalt binnen 5 jaar na aanvang van de opleiding in het bezit van een bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs. Om het studieverloop van mannelijke pabostudenten inzichtelijker te maken, zijn de uitval- en rendementsgegevens van de instroomjaren 2000 tot en met 2005 samengebracht in een figuur (figuur 5.1). Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 6 van 8

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42% 42% 39% 31% 36% 44% 15% 10% 12% 14% 13% 15% 33% 35% 28% 34% 33% 39% Uitval na 1 jaar Uitval na 3 jaar studierendement 5 jaar Figuur 4.1: overzicht uitval na 1 e en 3 e studiejaar en studierendement van mannelijke pabostudenten als percentage van de instroom, instroomjaren 2000 t/m 2005 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) In figuur 5.1 is te zien dat de staven in de figuur niet helemaal optellen tot de volle 100 procent die ooit was ingestroomd. Dit komt doordat een aantal studenten niet is meegeteld. Het betreft hier de studenten die vanaf het vierde studiejaar alsnog uit zijn gevallen en studenten die na vijf jaar nog niet hun opleiding succesvol hadden afgerond. Gemiddeld betreft dit 12,5 procent van de instroom van een bepaald jaar. Hoeveel mannen jaarlijks afstuderen aan de pabo komt in de volgende paragraaf aan de orde. 6. Aantal pabo-gediplomeerden In de tabellen hieronder is het totaal aantal en het percentage mannelijke en vrouwelijke pabogediplomeerden per studiejaar weergegeven. Aantal gediplomeerden Man Vrouw Totaal Tabel 6.1: Aantal mannelijke en vrouwelijke pabo-gediplomeerden studiejaren (bron: stamos.nl, bewerking CAOP Research) Percentage gediplomeerden naar geslacht Man Vrouw 10,6% 89,4% 10,3% 89,7% 10,5% 89,5% 12,0% 88,0% 11,7% 88,3% 12,1% 87,9% 11,5% 88,5% 13,3% 86,7% Tabel 6.2: Percentages mannelijke en vrouwelijke pabo-gediplomeerden studiejaren (bron: stamos.nl; bewerking CAOP Research) In 2009 bijvoorbeeld, gaat het in totaal om diploma s, waarvan 707 werden behaald door mannelijke studenten (zie ook tabel 6.1). Zoals in tabel 6.2 te zien is, wordt in de afgelopen jaren zo n 10 tot 13 procent van alle pabodiploma s behaald door mannen. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 7 van 8

8 7. Conclusie Op de pabo s in Nederland zijn mannelijke studenten ondervertegenwoordigd, minder dan 1 op de 5 van alle pabostudenten in 2009 was man. Voor de instroom gelden ongeveer dezelfde verhoudingen. Bovendien vallen er op de pabo s relatief meer mannen tussentijds uit dan vrouwen. De laatste jaren is de uitval na het eerste studiejaar toegenomen. Niet alleen vallen bijvoorbeeld de eerstejaarsstages in de onderbouw veel jongens tegen, ook in andere opzichten sluit de opleiding minder goed aan op de wensen en behoeften van jongens. Na het eerste studiejaar is van de mannelijke instroom ongeveer 40 procent uitgevallen en na het derde studiejaar is meer dan de helft van de mannelijke studenten uitgevallen. Bij de vrouwen ligt de uitval tot en met het derde studiejaar rond de 40 procent. Uiteindelijk studeert ongeveer 60 procent van de vrouwen en ongeveer 30 procent van de mannen binnen vijf jaar af. In verhouding is slechts dertien procent van de afgestudeerden aan de pabo s man. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de diversiteit binnen de basisscholen waar in 2010 slechts 1 op de 6 docenten man was. De komende jaren zullen relatief veel mannelijke leerkrachten uit het basisonderwijs uitstromen naar pensioen. Dit tezamen met de ondervertegenwoordiging van mannelijke studenten op de pabo zal leiden tot een verdere scheefgroei in de man/vrouwverhoudingen in het basisonderwijs. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 8 van 8

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008)

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008) Uitval van studenten aan lerarenopleidingen Bij de verschillende hbo lerarenopleidingen vallen in het algemeen minder studenten uit dan in het totale hbo. Bij de talenopleidingen vallen relatief veel studenten

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS5 en in de overige Nederlandse hogescholen

Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS5 en in de overige Nederlandse hogescholen Bijlage bij hoofdstuk 2 Analyse van instroom en rendement in hogescholen in de GS en in de overige Nederlandse hogescholen Instroom, uitval- en rendementcijfers In figuur 1 is te zien hoe groot het aandeel

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Resultaten van de eerste bevraging van het Studentenpanel

Resultaten van de eerste bevraging van het Studentenpanel Opinies en verwachtingen van studenten aan hbo-lerarenopleidingen over hun opleiding en stage, het verrichten van invalwerk en hun toekomstige baan als leraar. Resultaten van de eerste bevraging van het

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Loopbaanmonitor onderwijs

Loopbaanmonitor onderwijs Loopbaanmonitor onderwijs Microdata: 2006-2014 Enquête: 2015-2016 CentERdata MOOZ Peter Fontein Natalia Kieruj Marcia den Uijl Klaas de Vos Eva van der Boom Sil Vrielink 28 oktober 2016 CentERdata, Tilburg,

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Diversiteitsmonitor. Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een stand van zaken

Diversiteitsmonitor. Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een stand van zaken Diversiteitsmonitor 2005 2006 2007 Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een stand van zaken Diversiteitsmonitor Cijfers en feiten over diversiteit in het po,

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Mbo ers doen het beter dan havisten... 2 55 procent behaald -diploma na vijf jaar... 2 62 procent behaald -diploma na vier jaar... 3 Wo psychologie heeft bovengemiddeld rendement... 4 Rendement van master

Nadere informatie

INVENTARISATIE STAGEWENSEN ALLOCHTONE PABO-STUDENTEN

INVENTARISATIE STAGEWENSEN ALLOCHTONE PABO-STUDENTEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers INVENTARISATIE STAGEWENSEN ALLOCHTONE PABO-STUDENTEN Rapport november 2012 Regionale intervisiegroepen 1 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE

DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE Utrecht, 8 oktober 2014 Voorwoord Voor u ligt deel 1 van De sector lerarenopleidingen

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Factsheet september 2009. Contactpersoon: Daphne Hijzen, onderzoeker en lid van de Kenniskring beroepsonderwijs

Nadere informatie

Feminisering van het primair onderwijs Marjolein van Dijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte Januari 2013 (update van versie augustus 2012)

Feminisering van het primair onderwijs Marjolein van Dijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte Januari 2013 (update van versie augustus 2012) Feminisering van het primair onderwijs Marjolein van Dijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte Januari 2013 (update van versie augustus 2012) 1. Inleiding Het aandeel mannen dat in het basisonderwijs

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Studenten hoger onderwijs in Leiden

Studenten hoger onderwijs in Leiden September 2010 ugu Studenten hoger onderwijs in Samenvatting 1. In het studiejaar 2009/10: wonen er in 1 duizend studenten hoger onderwijs, dat is 10% van de bevolking; studeren er in 25,7 duizend studenten,

Nadere informatie

Diversiteitsmonitor 2011

Diversiteitsmonitor 2011 Diversiteitsmonitor 2011 Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een update van de Diversiteitsmonitor 2010. Diversiteitsmonitor 2011 Cijfers en feiten over diversiteit

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Verkenning op basis van de registraties van DUO Oktober 2016 Jaap-Jan Bakker DUO 1 Inleiding Naar aanleiding van een bericht in de media over

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noordwest-Veluwe December 2012 17 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Utrecht Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Utrecht... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij

Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij Het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij geeft de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken weer binnen alle opleidingen in deze sector. Dan kunt u denken

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio Zuid- en Midden-Drenthe januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio West- en Midden- Brabant Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio West- en Midden-Brabant... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt is een

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Het gebruiken van studievoorlichting levert mannelijke student meer studiepunten op 1

Het gebruiken van studievoorlichting levert mannelijke student meer studiepunten op 1 Het gebruiken van studievoorlichting levert mannelijke student meer studiepunten op 1 De uitval onder eerstejaars pabostudenten in Nederland is hoog, met name onder mannelijke studenten. Bekend is dat

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam:

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken september 2009 Daphne Hijzen Juliette Hoogeveen Karel Ligtvoet Erik Punt Carla Spek Jaap de Waard Peter Wildschut

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Datum 8 februari 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het bericht dat selectie aan de poort allochtonen dupeert

Datum 8 februari 2016 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het bericht dat selectie aan de poort allochtonen dupeert >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs & Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Uw brief van. 2 en 5 april 2004

Uw brief van. 2 en 5 april 2004 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 21 april 2004 AP/AOM/2004/17149 2 en 5 april 2004 2030411790 en

Nadere informatie

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs FACTSHEET Toptalenten VO in het vervolgonderwijs De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Deze factsheet geeft inzicht in de

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom 2014-2015 Dit rapport over de leerlingendoorstroom en tussentijdse in- en uitstroom (school) toont detailinformatie over de leerlingenstromen binnen

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB personeel 14-11-2011 Juni 2011 3.14 Taskforce Meer Mans personeel/taskforce Meer Mans Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelen 3 1.2 Feiten 4 1.3 Mogelijke

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld. Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc s

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld. Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc s Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc s Colofon Titel Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld: replicatieonderzoek

Nadere informatie

Studieprestaties van allochtone studenten

Studieprestaties van allochtone studenten Studieprestaties van allochtone studenten Amsterdam, maart 2008 In opdracht van de Bestuursstaf van de Universiteit van Amsterdam Studieprestaties van allochtone studenten drs. J. Holleman drs. D. de

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Stoppen met de tweedegraads lerarenopleiding

Stoppen met de tweedegraads lerarenopleiding Stoppen met de tweedegraads lerarenopleiding Een analyse van verschillen tussen allochtone en autochtone stakers Stoppen met de tweedegraads lerarenopleiding Een analyse van verschillen tussen allochtone

Nadere informatie

Waar zitten de goede docenten?

Waar zitten de goede docenten? Waar zitten de goede docenten? Studiekeuzes en loopbanen van potentieel goede docenten Onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad Anja van den Broek Wouter van Casteren M.m.v. Jules Warps en Marjolein

Nadere informatie

Werkloosheid. basisonderwijs. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends. Werkloosheidsduren op basis van de Enquête.

Werkloosheid. basisonderwijs. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends. Werkloosheidsduren op basis van de Enquête. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Steeds 2004-2011 meer vrouwen voor Stromen en de duren klas in het Werkloosheidsduren op basis van de Enquête basisonderwijs beroepsbevolking

Nadere informatie

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland.

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Definitief. 15 Juni 2012. Groningen/Zwolle Juni 2012 1 Inhoud 1

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie