Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)"

Transcriptie

1 Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen. Mannen en personen van allochtone afkomst zijn ondervertegenwoordigd, vooral in het primair onderwijs. januari Inleiding Het onderwijs is een relatief vergrijsde sector, de verwachting is dat de komende jaren de generatie babyboomers zal uitstromen naar pensioen en tekorten in bepaalde regio s zullen ontstaan of zullen toenemen. Om die reden is het interessant om te kijken hoeveel mensen hun bevoegdheid halen en in kunnen stromen in het onderwijs. In de eerste paragraaf worden de ontwikkelingen voor de verschillende soorten lerarenopleidingen toegelicht, in de paragrafen daarna wordt ook aandacht besteed aan de aantallen gediplomeerden per vakkencluster en worden tekortvakken onder de loep genomen. Ten slotte wordt gekeken naar de man-/vrouwverhoudingen onder de gediplomeerden en de vertegenwoordiging van westerse en niet-westerse allochtonen onder de afgestudeerden. 2. Gediplomeerden per soort lerarenopleiding Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar (bronnen: -raad en vsnu, bewerkt door sbo) leraar bo leraar so leraar vo leraar vo gr. leraar vo gr. Van alle lerarenopleidingen studeren aan de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs verreweg de meeste studenten af. In de opleidingen in het eerste gebied is het aantal gediplomeerden het laagst, het aantal ligt in de getoonde jaren steeds rond de duizend studenten. De meerderheid van deze gediplomeerden bestaat uit docenten lichamelijke opvoeding. In de genoemde jaren is hun aandeel onder de gediplomeerden binnen het eerste steeds zo n 6 à 75 procent; Het aantal gediplomeerden voor de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo) is tussen 24 en 28 teruggelopen met bijna 2 procent tot gediplomeerden in 28; Het aantal gediplomeerden van de opleiding voor het speciaal onderwijs liep in 28 met bijna 3 procent terug ten opzichte van 27. In absolute aantallen ging het om ruim duizend gediplomeerden minder. In 28 waren er gediplomeerden met een bevoegdheid voor het speciaal onderwijs; Het aantal gediplomeerden voor de tweede lerarenopleidingen loopt na een kleine daling in de jaren ervoor weer op tot in 28; Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 1 van 6

2 Het aantal gediplomeerden bij de universitaire lerarenopleidingen ( s) schommelt in de getoonde jaren een beetje, maar het aantal personen dat afstudeert ligt steeds rond de duizend. 3. Gediplomeerden per vakkencluster In onderstaande grafiek komt het aantal gediplomeerden per vakkencluster aan de orde voor de verschillende lerarenopleidingen die een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs opleveren. Figuur 2: Gediplomeerden lerarenopleidingen per vakkencluster (bron: -raad, bewerkt door sbo) exact maatschappij talen kunst Maatschappij Binnen het tweede -gebied zijn de meeste gediplomeerden te vinden binnen het vakkencluster maatschappij. In 28 studeerden hier 1.12 personen af; Ook bij de eerste universitaire opleidingen studeerden de meeste mensen af binnen het vakkencluster maatschappij: 249 personen studeerden af in 28. Exact Het aantal gediplomeerden binnen het tweede cluster exact is met wat schommelingen teruggelopen in 28 ten opzichte van 24. In 28 studeerden nog 46 mensen af aan deze opleidingen. In 24 waren dit er 527; Aan de eerste universitaire lerarenopleidingen is het aantal gediplomeerden sinds 24 jaarlijks teruggelopen. In 24 studeerden 21 studenten af, maar in 28 liep dit met 37 procent terug tot 133 gediplomeerde studenten. Talen Het aantal gediplomeerden binnen het talencluster schommelde tussen 24 en 28 bij zowel de eerste als de tweede lerarenopleidingen. In 28 werden de meeste gediplomeerden binnen dit cluster gehaald door de tweede studenten, gevolgd door de universitaire eerste opleidingen en daarna de eerste ers. 4. Tekortvakken Het onderwijs behoort tot de relatief meest vergrijsde sectoren en de komende jaren zullen veel docenten uitstromen naar pensioen. Omdat in veel regio s het aantal leerlingen voorlopig nog niet daalt, betekent dit dat de leraren die met pensioen gaan de komende jaren vervangen zullen moeten worden. Voor een aantal vakken komen er onvoldoende nieuwe leraren bij om aan die vraag te voldoen, de zogenaamde tekortvakken. Dit is zowel in het eerste- als in het tweede gebied het geval, maar omdat in het tweede gebied meer lesuren worden gegeven, zijn de tekorten daar groter. Er zijn geen ramingen op vakniveau bekend, maar de volgens de Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 2 van 6

3 vacaturecijfers is de vraag het grootst bij de exacte vakken en Engels, Duits en economie. In de paragrafen hierna wordt gekeken naar het aantal personen dat een bevoegdheid voor deze vakken. Begonnen wordt met een aantal bètavakken: wis-, natuur- en scheikunde. In de paragraaf daarna wordt aandacht besteed Engels en Duits en economie 4.1. Wiskunde, natuurkunde en scheikunde Binnen de bètavakken is er vooral sprake van tekorten voor het vak wiskunde. Hierbij gaat het zowel om eerste- als tweede vakdocenten. Ook bij natuur- en scheikunde is er sprake van tekorten. Figuur 3: Gediplomeerden lerarenopleidingen wiskunde, natuurkunde en scheikunde (bron: -raad, bewerkt door sbo) HBO ULO HBO ULO HBO ULO wiskunde natuurkunde scheikunde Wiskunde Voor het vak wiskunde is het aantal gediplomeerden voor zowel de tweede- als beide eerste opleidingen in 28 teruggelopen ten opzichte van 24. In 24 studeerden nog 37 studenten af met een bevoegdheid voor wiskunde, maar na een kleine toename van het totaal in 25 en 26 liep dit aantal per 27 flink terug. In 28 studeerden 216 studenten af met een bevoegdheid voor het vak wiskunde; Bij de tweede wiskundeopleiding liep het aantal gediplomeerden in 28 met een kwart terug ten opzichte van 24. In 24 studeerden nog 217 studenten af, maar in 28 waren dit er nog maar 217; Bij de eerste universitaire lerarenopleiding studeerden in 24 nog 49 studenten af. De jaren daarna liep het aantal gediplomeerden hier steeds verder terug, in 28 studeerden nog maar 19 studenten af aan deze eerste opleiding. Natuurkunde Ook het totale aantal gediplomeerden met een bevoegdheid voor het vak natuurkunde lag in 28 lager dan in 24. Er studeerden in 28 in totaal 119 studenten af in dit schoolvak, tegenover 137 in 24. De oorzaak van de afname van het aantal gediplomeerden ligt met name bij de eerste opleidingen; Het aantal personen dat afstudeerde met een tweede bevoegdheid natuurkunde nam wèl toe: ten opzichte van 24 ging dit om 1 procent meer gediplomeerden (86 personen) in 28. Scheikunde Het aantal personen dat afstudeerde om les te geven in het vak scheikunde liep terug van in totaal 119 gediplomeerden in 24 naar 82 in 28; Bij de eerste HBO-opleiding nam het aantal gediplomeerden ten opzichte van 24 eerst toe tot 28 in 26, om daarna terug te lopen tot 14 afgestudeerden in 28. Ook bij de universitaire lerarenopleiding studeerden in personen af. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 3 van 6

4 4.2. Engels, Duits en economie Bij een aantal van de moderne vreemde talen is of dreigt er een tekort in verschillende regio s in Nederland. Er is vooral vraag naar docenten Engels en Duits. Daarnaast is er vraag naar docenten economie. Hieronder wordt gekeken naar hoeveel mensen de lerarenopleidingen verlaten met een bevoegdheid voor deze vakken. Figuur 4: Gediplomeerden lerarenopleidingen Engels, Duits en economie (bron: -raad, bewerkt door sbo) HBO ULO HBO ULO HBO ULO Engels Duits economie Engels Het totaal aantal gediplomeerden met een bevoegdheid voor het vak Engels is in 28 met personen toegenomen ten opzichte van 24 toen studeerden totaal 35 mensen af; De groei van de gediplomeerden voor het vak Engels is toe te schrijven aan de tweede opleidingen. In 24 studeerden iets meer dan 25 studenten af aan deze opleiding, maar in 28 waren dit er meer dan 3; Bij beide eerste opleidingen liep het aantal gediplomeerden voor het vak Engels in de periode na wat schommelingen in de tussenliggende jaren uiteindelijk in 28 toch terug ten opzichte van 24. In 28 haalden ruim 8 studenten hun eerste bevoegdheid. Duits In 28 haalden iets minder studenten hun bevoegdheid voor het vak Duits dan in 24; Voor het vak Duits is met name het aantal gediplomeerden binnen het eerste gebied in 28 sterk teruggelopen ten opzichte van 24. Binnen de eerste opleidingen studeerden in 28 in totaal 37 personen af met een eerste bevoegdheid. In 24 waren er bijna 2 keer zoveel, namelijk 72; Binnen het tweede gebied nam het aantal gediplomeerden voor het vak Duits na wat schommelingen in de tussenliggende jaren in 28 juist met ruim een kwart toe ten opzichte van 24. In 24 studeerden 97 studenten af, in 28 waren dat 122 geworden. Economie In 28 studeerden 311 studenten af met een bevoegdheid voor het vak economie. Dit aantal ligt hoger dan het voorgaande jaar, maar nog altijd lager dan in 25, toen nog 387 personen hun bevoegdheid voor dit vak haalden; Ten opzichte van 24 daalde het aantal gediplomeerden bij zowel de tweede als de universitaire lerarenopleiding in 28 met ongeveer 1 procent. Bij de tweede opleiding studeerden in 28 bijna 24 studenten af en bij de eerste universitaire opleiding haalden 5 studenten hun bevoegdheid voor het vak economie; Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 4 van 6

5 Met wat schommelingen ligt het aantal studenten voor de eerste -opleiding economie in 28 weer ongeveer op hetzelfde niveau als in 24. In 28 studeerden er 22 studenten af aan deze opleiding. 5. Aandeel mannen onder gediplomeerden aan de lerarenopleidingen In de media wordt vaak gesproken over de feminisering van het onderwijs. In het totale onderwijs is minder dan een kwart van de werknemers in het onderwijs man. In het basisonderwijs is een op de vijf werknemers man. Hoewel in het voortgezet onderwijs het aantal mannelijke en vrouwelijke werknemers ongeveer gelijk verdeeld is, neemt het aandeel vrouwen ook in deze sector al jaren gestaag toe. Een evenwichtig personeelsbestand wordt gezien als een meerwaarde voor de school als organisatie, maar ook voor de leerlingen. In dat licht is het interessant om te kijken wat het aandeel is van de mannen onder de gediplomeerden van de verschillende lerarenopleidingen. Figuur 5: Percentage gediplomeerde mannen per soort lerarenopleiding (bron: -raad, bewerkt door sbo) leraar bo leraar so leraar vo leraar vo leraar vo Het basisonderwijs is een sector waarbinnen mannelijke werknemers sterk ondervertegenwoordigd zijn. Het aandeel van mannen onder de pabo-gediplomeerden lijkt op de korte termijn weinig soelaas te bieden. De laatste jaren is iets meer dan 1 op de 1 afgestudeerden van de pabo man; In 24 was het aandeel mannen onder de gediplomeerden voor de opleiding voor het speciaal onderwijs nog bijna 16 procent, in 28 was dit teruggelopen tot iets meer dan 1 op de 1; Hoewel op dit moment het aantal mannen en vrouwen in het voortgezet onderwijs nog redelijk evenwichtig is verdeeld, loopt het aandeel mannelijke afstudeerders bij de grootste leverancier voor vo-docenten, de tweedeopleiding, gestaag terug. In 24 was het aandeel mannen onder de gediplomeerden nog 4 procent, maar in 28 was dit teruggelopen tot iets meer dan 36 procent; Mannen vormden tussen 24 en 28 al minimaal de helft van het aantal afgestudeerden aan de eerste -opleiding, maar hun aandeel is in deze periode wèl gestaag toegenomen tot ruim 56 procent van de gediplomeerden in 28. In dat jaar studeerden iets minder dan duizend studenten af aan dit type lerarenopleiding; Binnen de universitaire lerarenopleidingen schommelde het aandeel mannen onder de gediplomeerden tussen 24 en 28 rond de 4 procent. In 28 studeerden aan de universitaire lerarenopleidingen in totaal iets minder dan 6 mannen en vrouwen af. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 5 van 6

6 6. Aandeel allochtonen onder de gediplomeerden aan de lerarenopleidingen Behalve aandacht voor de man-/vrouwverhoudingen binnen het onderwijs, moet voor een evenwichtig personeelsbestand ook gekeken worden naar het aandeel allochtone medewerkers op scholen. Om ook op dit gebied een divers personeelsbestand te bewerkstelligen, zou ook het aandeel van allochtone personen onder de gediplomeerden voldoende groot moeten zijn. Hieronder wordt gekeken naar het aandeel van de allochtone studenten onder het totaal aantal personen dat een lesbevoegdheid haalde in de periode Figuur 6: Percentage gediplomeerde mannen per soort lerarenopleiding (bron: -raad, bewerkt door sbo) leraar bo leraar so leraar vo ( ) leraar vo ( ) leraar bo leraar so leraar vo ( ) leraar vo ( ) niet-westers allochtoon westers allochtoon Zowel de westerse als de niet-westerse allochtonen zijn binnen de lerarenopleiding het best vertegenwoordigd bij de tweede opleidingen. Het aandeel van beide allochtone groepen onder de gediplomeerden aan de tweede opleidingen lag rond de 1 procent; Binnen het speciaal onderwijs zijn de niet-westerse allochtonen het minst vertegenwoordigd onder de afstudeerders. Hun aandeel schommelt rond de 2 procent en groeide in 28 tot 2,7 procent van het totaal aantal gediplomeerden. Het percentage westers allochtone studenten onder de gediplomeerden voor het speciaal onderwijs ligt ongeveer twee keer zo hoog als de niet-westers allochtonen. In 28 vormde deze groep bijna 6 procent van alle gediplomeerden van dit type lerarenopleiding; Onder de mensen die in de periode hun bevoegdheid haalden om les te geven in het basisonderwijs, was het aandeel westerse en niet-westerse allochtonen ongeveer even groot, steeds rond de 4 à 5 procent van het totaal aantal afgestudeerden; Bij de eerste -opleidingen ligt het aandeel westers allochtone gediplomeerden door de jaren heen hoger dan het aandeel niet-westers allochtone afstudeerders. Tegelijkertijd lijkt het aandeel westers allochtonen met wat schommelingen terug te lopen, maar neemt het aandeel niet-westerse allochtonen bij deze opleiding tussen 25 en 28 gestaag toe. In 28 was het aandeel niet-westerse allochtone studenten onder de gediplomeerden 4,6 procent en het aandeel westerse allochtonen 6,5 procent; Bij de universitaire lerarenopleidingen wordt geen onderscheid gemaakt naar westers en nietwesters allochtoon, maar naar Nederlandse en niet-nederlandse studenten. In de jaren varieerde het aandeel van de niet-nederlanders onder de gediplomeerden van 3,5 tot 6 procent. Deze en meer gegevens zijn te vinden op pagina 6 van 6

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008)

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008) Uitval van studenten aan lerarenopleidingen Bij de verschillende hbo lerarenopleidingen vallen in het algemeen minder studenten uit dan in het totale hbo. Bij de talenopleidingen vallen relatief veel studenten

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Studenten aan lerarenopleidingen

Studenten aan lerarenopleidingen Studenten aan lerarenopleidingen Factsheet januari 219 In de afgelopen vijf jaar is het aantal Amsterdamse studenten dat een lerarenopleiding volgt met ruim 9% afgenomen. Deze daling is het sterkst voor

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Bevoegdheid leraren basisonderwijs 19 november 2018

Bevoegdheid leraren basisonderwijs 19 november 2018 Bevoegdheid leraren basisonderwijs 19 november 2018 Conclusie In oktober 2017 heeft 97 procent van de leraren in het primair basisonderwijs geboren na 1970 een bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs,

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Ontwikkeling aantal leerlingen, 212-216 Bron: Scenariomodel-VO +5,5% Prognose aantal leerlingen, 217-221 Bron: Scenariomodel-VO -6,3% Tussen 212 en 216 is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 218 Noordoost- en De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Zuid- en Oost-Gelderland Ontwikkeling aantal leerlingen, 212-216 Bron: Scenariomodel-VO +6,7% Prognose aantal leerlingen, 217-221 Bron: Scenariomodel-VO -9,1% Tussen 212 en 216 is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio niet per definitie hetzelfde zijn als in een andere regio.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 218 / Rijn Gouwe Ontwikkeling aantal leerlingen, 212-216 Bron: Scenariomodel-VO +8,5% Prognose aantal leerlingen, 217-221 Bron: Scenariomodel-VO +1,9%

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Afgestudeerden en uitvallers 2017 In deze factsheet staan de belangrijkste kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot uitval, studiewissel en studiesucces. Alle cijfers betreffen voltijd hbo-bachelorstudenten

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 218 Noord-Holland De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 218 Limburg De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio niet per definitie hetzelfde zijn als in een andere regio.

Nadere informatie

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek

Onderwijs: kiezen voor en leren in de techniek Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Onderwijs: kiezen voor en leren in de Ontwikkeling instroom mbo 24, 25, 26 4% 24 3% 2% % 25 % -4% -3% -2% -% % -% % 2% 3% 4% 26-2% -3% -4% Verticale as: afwijking

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 West- en De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio niet per definitie hetzelfde zijn als in een andere

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio niet per definitie hetzelfde zijn als in een andere regio.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio niet per definitie hetzelfde zijn als in een andere regio.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Rotterdam De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene regio niet per definitie hetzelfde zijn als in een andere

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTANALYSE PRIMAIR ONDERWIJS Thema: de lerarenopleiding. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers

ARBEIDSMARKTANALYSE PRIMAIR ONDERWIJS Thema: de lerarenopleiding. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTANALYSE PRIMAIR ONDERWIJS 2017 Thema: de lerarenopleiding ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 218 Friesland De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de ene

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018

Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 218 Regio Utrecht De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Dit betekent dat ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie

Notitie Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd

Notitie Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd Notitie a Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd Juli 2014 Nelet Kuipers, team Onderwijs SQS 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Groningen

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Groningen De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Groningen datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Noord-Gelderland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Studiesucces en uitval 2018 Deze factsheet bevat de belangrijkste ontwikkelingen in het hbo op het gebied van studiesucces, studieduur, uitval en studiewissel van voltijd bachelorstudenten uitgesplitst

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Friesland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Utrecht datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO

Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Samenvatting onderzoek Medewerkers in het MBO Uitgevoerd door ABF Research in opdracht van SOM Aanleiding De arbeidsmarkt voor mbo-personeel is dynamisch. Nieuw personeel stroomt in en ander personeel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Flevoland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zeeland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zeeland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren vo Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Utrecht Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Utrecht... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta s

PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta s PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta s Grootste populariteitsonderzoek naar schoolvakken ooit onder 25. scholieren. De bètavakken natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt is een

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio West- en Midden- Brabant Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio West- en Midden-Brabant... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Friesland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Friesland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Groningen

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Groningen De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Groningen datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Mobiliteit van leraren tussen onderwijssectoren

Mobiliteit van leraren tussen onderwijssectoren Mobiliteit van leraren tussen onderwijssectoren Versie 2 Datum 15 oktober 2018 Status Definitief Onze referentie 1427719 Colofon Directie Projectnaam Contactpersoon Kennis/DUO Mobiliteit leraren Ministerie

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Rotterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Rotterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Rotterdam December 2012 19 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Rotterdam en Rijnmond Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Rotterdam en Rijnmond... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost- Gelderland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Zuid- en Oost-Gelderland... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2018-2023 Regio Limburg datum 4 januari 2018 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Drenthe / Overijssel Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Drenthe / Overijssel... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Trends in passend onderwijs

Trends in passend onderwijs DEFINITIEF Trends in passend onderwijs 2014-2017 DUO Informatieproducten Susan Borggreve, Daniël van Eck & Thijs Nielen 12 juni 2018 Inhoud 1 SAMENVATTING... 3 2 LEESWIJZER... 5 3 ONTWIKKELINGEN IN LEERLINGAANTALLEN...

Nadere informatie

Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt

Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt 18 april 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Wat valt onder de sector Onderwijs? De sector Onderwijs bestaat uit de volgende onderwijstypen: Primair onderwijs

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant... De onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

De lerarenopleidingen: wie beginnen eraan en wie halen de eindstreep?

De lerarenopleidingen: wie beginnen eraan en wie halen de eindstreep? De lerarenopleidingen: wie beginnen eraan en wie halen de eindstreep? ONDERWIJS AAN HET WERK - 218 75 Inge de Wolf (Bijzonder hoogleraar & strategisch inspecteur Maastricht University & Inspectie van het

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage ResearchNed Nijmegen Sil Vrielink 26 september 2007 2007 ResearchNed Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2019-2024 Regio Limburg datum 7 augustus 2018 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie