Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige."

Transcriptie

1 33. Dubbele boekhouding Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli. Luca Pacioli Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495 Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. Pacioli studeerde in Venetië en in Rome Tevens was hij broeder bij de Franciscanen. In 1497 gaf hij les in Milaan. Een van zijn leerlingen was Leonardo da Vinci. Pacioli publiceerde verschillende boeken over wiskunde waaronder: Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita (1494) gaf een overzicht van de wiskunde van die tijd. Tevens bevat dit boek de beschrijving van wat bekend staat als dubbel boekhouden. Divina proportione (1509), een boek over de wiskunde in de kunst. Het bespreekt de wiskunde van de gulden snede. Dit werk bespreekt ook het gebruik van kunstschilders perspectief door De dubbele boekhouding bestaat dus al meer dan 500 jaar en zal nog waarschijnlijk de volgende 500 jaar niet veranderen van structuur. 1

2 33.2 Nut van de dubbele boekhouding. In de dubbele boekhouding gaan wij alle transacties die gebeuren in het bedrijf 2 maal opschrijven. Dit maakt de controle veel beter. In een eenvoudige boekhouding gaat men alles maar 1 keer opschrijven. Als men dan iets vergeet, kan men het niet terugvinden. Uit de dubbele boekhouding kan men ook interessante informatie krijgen voor uzelf als bedrijfsleider, maar ook voor anderen: leveranciers, schuldeisers, banken die aan u willen lenen. Tevens verschaft het de nodige informatie voor de BTW administratie en de fiscus Begrippen Wij gaan dus alle transacties 2 maal opschrijven. En wij gaan dit opschrijven op T rekeningen. Elke T rekening heeft 2 zijden De linkerzijde noemen wij DEBET De rechterzijde noemen wij CREDIT DEBET CREDIT LINKERZIJDE RECHTERZIJDE Wij gaan dus een bedrag 1 maal schrijven op de DEBET zijde van een T-rekening. Dit noemen wij DEBITEREN. en ook 1 maal schrijven op de CREDIT zijde van een T-rekening. Dit noemen wij CREDITEREN 2

3 DEBET = LINKERZIJDE VAN DE T-REKENING CREDIT = RECHTERZIJDE VAN DE T-REKENING DEBITEREN = OPSCHRIJVEN AAN DE LINKERZIJDE VAN DE T-REKENING CREDITEREN = OPSCHRIJVEN AAN DE RECHTERZIJDE VAN DE T-REKENING Deze T rekeningen worden bewaard in het GROOTBOEK. Wanneer wij 2 rekeningen gaan debiteren en crediteren spreken wij van een boeking of journaal. Deze ziet als volgt uit Datum boeking debet credit Naam T rekening bedrag aan Naam T rekening bedrag De boekingen of journaals worden bewaard in het JOURNAALBOEK. Als wij 1 T-rekening debiteren moeten wij de andere T-rekening crediteren Als wij 1 T-rekening crediteren moeten wij de andere T-rekening debiteren. Wij mogen geen 2 maal debiteren of geen 2 maal crediteren. 3

4 33.4 Methode in 5 stappen om boekingen te maken 1. Wat gebeurt er? 2. Welke T-rekeningen moet ik gebruiken? 3. Welke type rekeningen zijn het? Actief (B), Passief (B), Kosten (RR) of Opbrengsten (RR) 4. Komt er iets bij of gaat er iets af? (toename + of afname -) 5. Debet of credit? De 4 type T-rekeningen die jij moet gebruiken zijn de volgende: D Actief C D Passief C Dit zijn balans rekeningen D Kosten C D Opbrengst C Dit zijn resultatenrekening rekeningen Een boeking wordt op de volgende wijze geschreven: Datum boeking debet credit Naam T rekening bedrag aan Naam T rekening bedrag 4

5 Voorbeeld 1: Mijn dag verkoop in het kapsalon bedraagt 745,00. Maak de juiste boeking. Wij volgen onze methode in 5 stappen. 1. Wat gebeurt er? Het geld dat binnenkomt met uw verkopen komt in de kassa terecht. 2. Welke T-rekeningen moet ik gebruiken? Kas en omzet 3. Welke type rekeningen zijn het? Actief (B), Passief (B), Kosten (RR) of Opbrengsten (RR) Kas is een actief rekening op de balans. Omzet is een opbrengsten rekening op de resultatenrekening 4. Komt er iets bij of gaat er iets af? (toename + of afname -) Kas toename + Er komt inderdaad geld bij in de kassa. Omzet ook een toename + Er wordt verkoop (omzet) gerealiseerd. 5. Debet of credit? Kas is een actief (B) rekening en dus wordt deze gedebiteerd bij een toename. Omzet is een passief (RR) en dus wordt deze gecrediteerd bij een toename. 5

6 De 2 T-rekeningen die jij moet gebruiken zijn dan: D Kas C D Omzet C De juiste boeking is dan: 01/03/10 Kas 745 aan Omzet 745 Voorbeeld 2: Jij koopt shampoos aan ter waarde van 600,00 bij de firma Joico. Maak de juiste boeking. Voorbeeld 3: Jij betaalt deze aankoopfactuur van 600,00 bij de firma Joico via de bank. Maak de juiste boeking. Voorbeeld 4: Jij krijgt een lening van de KBC voor ,00. Maak de juiste boeking. Voorbeeld 5: Bij de oprichting van jouw vennootschap stort jij ,00 kapitaal. Maak de juiste boeking. 6

7 34. Minimum algemeen rekeningstelsel (MAR) Men mag zoveel T-rekeningen maken als men wil. Maar op een zeker moment moet men wel in elk bedrijf dezelfde benamingen gebruiken zodanig dat men 2 bedrijven met elkaar kan vergelijken. Dit noemen wij het Minimum algemeen rekeningstelsel of MAR Deze T-rekeningen kunnen wij onderverdelen in 7 klassen. Klasse 1 tot 5 zijn Balans rekeningen Klasse 6 en 7 zijn Resultatenrekening rekeningen KLASSE 1 EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN > 1 JAAR (PASSIEF) KLASSE 2 VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN > 1 JAAR (ACTIEF) KLASSE 3 VOORRADEN (ACTIEF) KLASSE 4 VORDERINGEN<1 JAAR (ACTIEF)+SCHULDEN<1 JAAR (PASSIEF) KLASSE 5 LIQUIDE MIDDELEN (ACTIEF) KLASSE 6 KOSTEN (RR) KLASSE 7 OPBRENGSTEN (RR) Verder wordt elke klasse nog eens onderverdeeld in groepen. Elke T-rekening krijgt een specifiek nummer. Men mag daar buiten de rekeningen zoveel splitsen en onderverdelen als men wil. Maar de basis moet hetzelfde zijn. Hieronder vind jij in bijlage het uitgebreide MAR. 7

8 34.6. Interpretatie van de jaarrekening Ratio-analyse Ratio = verhouding tussen 2 grootheden. WINST RENDABILITEIT = EIGEN VERMOGEN De rendabiliteit is de winst die gemaakt wordt op het ingezet eigen vermogen. (Dit wil zeggen het kapitaal en de eventuele reserves) Dit getal wordt uitgedrukt in een percentage. Voorbeeld : 8

9 EIGEN VERMOGEN SOLVABILITEIT = VREEMD VERMOGEN De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de onderneming. Dit wordt meestal uitgedrukt in een getal. Indien de solvabiliteit groter is dan 1, dan zitten wij goed. Dit wil zeggen dat de onderneming meer eigen vermogen heeft dan vreemd vermogen. Indien de solvabiliteit kleiner is dan 1 zitten wij in de gevarenzone. Dit wil zeggen dat er in de onderneming meer schulden zijn dan eigen vermogen. Bij een solvabiliteit gelijk aan 1 wil dit zeggen dat er voor elke euro eigen vermogen 1 euro vreemd vermogen is in de onderneming. De solvabiliteit is een soort buffer van eigen geld ten opzichte van de schulden. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe veiliger, en hoe meer de onderneming tegen een stootje kan. Voorbeeld 9

10 LIQUIDITEIT LIQUIDE MIDDELEN = SCHULDEN < 1 JAAR De liquiditeit is de verhouding tussen de liquide middelen (bank en kas) en De schulden die op korte tijd moeten betaald worden namelijk minder dan 1 jaar. Dit wordt uitgedrukt in een getal. Wanneer de liquiditeit groter is dan 1 wil dit zeggen dat dat de onderneming haar schulden die binnen het jaar vervallen kan terugbetalen. Wanneer de liquiditeit kleiner is dan 1 wil dit zeggen dat de onderneming haar schulden die binnen het jaar vervallen niet kan terugbetalen met de bestaande liquide middelen. De onderneming heeft dan een liquiditeitsprobleem. En wij weten dat liquiditeitsproblemen de directe aanleiding zijn van een mogelijk faillissement. De liquiditeitsratio is dus een belangrijke indicator voor het overleven van de onderneming. Men moet natuurlijk het cijfer altijd plaatsen binnen de activiteit van het bedrijf. Een winkel waar alle dagen cash geld binnenkomt kan zelfs met een slechte liquiditeitsratio toch nog geen financiële problemen hebben. 10

11 31. Het begrip cashflow. Er zijn verschillende definities van het begrip Cash flow. Dus als uw boekhouder spreekt over cash flow, kan jij best eerst vragen: Over welke cash flow hebt u het? Hierna de belangrijkste definities. 1. CASHFLOW = inkomsten en uitgaven in liquide middelen (bank + kas) Vermits men niet altijd de juiste gegevens uit de boekhouding kan opvragen, kunnen wij gebruik maken van een benaderende definitie waar de gegevens vrij gemakkelijk in de jaarrekening zijn terug te vinden. 2. CASHFLOW = WINST + AFSCHRIJVINGEN 3. OPERATIONELE CASHFLOW Dit wil zeggen de cashflow die voortvloeit uit de bedrijfsactiviteit a. De enge visie Er wordt enkel rekening gehouden met de werkelijk geïnde en betaalde inkomsten en uitgaven. b. De ruime visie Er wordt eveneens rekening gehouden met de nog niet ontvangen verkopen en de nog niet betaalde aankopen. = openstaande verkoopfacturen + niet betaalde aankoopfacturen 4. COURANTE CASHFLOW = OPERATIONELE CASHFLOW in ruime zin + FINANCIEEL RESULTAAT De courante cashflow geeft weer hoeveel geld de onderneming uit haar exploitatie overhoudt na betaling van de interesten. 11

12 Als men beide voorgaande cashflows naast elkaar legt, kan het zijn dat de operationele cashflow mooie resultaten oplevert terwijl de courante cashflow negatief is. Dit kan alleen te wijten zijn aan een slechte financieringsstructuur Te veel vreemde middelen, waardoor er te veel interesten moeten worden betaald. 5. TOTALE CASHFLOW = COURANTE CASHFLOW + UITZONDERLIJK RESULTAAT Hierbij bekijkt men de totale resultatenrekening. Men vertrekt van de courante cashflow en voegt er het uitzonderlijke resultaat/de uitzonderlijke kost en de belastingen aan toe 6. VRIJE CASHFLOW = TOTALE CASHFLOW KAPITAALAFLOSSINGEN VAN DE LENINGEN Deze benadering wordt veel gebruikt bij de beoordeling van de terugbetalingscapaciteit bij financieringsaanvragen.. De vrije cashflow geeft weer hoeveel cash er van de exploitatie resteert na betaling van de leningen In feite is dit het bedrag dat vrij besteed kan worden aan nieuwe investeringen. Men spreekt in dat geval over de autofinancieringsgraad van de onderneming. Dit begrip wordt vooral door de banken gebruikt om nieuwe leningen toe te staan. CONCLUSIE Cash flow voor een onderneming is zoals bloed voor een mens. Deze doet de onderneming draaien. Als de Cashflow (bloeddruk bij de mens) daalt, krijgen wij een onderneming in moeilijkheden. 12

13 34.7. Financiële hefboomwerking. (Engels : leverage) Financiële hefboomwerking wil zeggen dat men een hogere rendabiliteit kan bekomen door meer schulden aan te gaan. Deze hefboom werkt positief als er winsten worden gemaakt. Let op! De hefboom kan ook negatief werken, namelijk als er verliezen worden gemaakt. Dit is een groot gevaar voor het overleven van het bedrijf. Daarom is het aangewezen om de hefboomwerking slechts in beperkte mate toe te passen en alleen bij een gezond rendabel bedrijf met stabiele inkomsten. Wij gaan dit aantonen met een voorbeeld. Wij hebben een kapsalon in de volgende situatie. SITUATIE 1 WINST 5000 EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN RENDABILITEIT = = 10 % SOLVABILITEIT = =

14 SITUATIE 2 WINST 5000 EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN RENDABILITEIT = = 20 % SOLVABILITEIT = = 0, TERWIJL DE RENDABILITEIT STIJGT (VERDUBBELD) DAALT DE SOLVABILITEIT. 14

15 Wij gaan nu de hefboom extreem gebruiken. SITUATIE 3 WINST 5000 EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN RENDABILITEIT = = 100 % SOLVABILITEIT = = 0, Terwijl de rendabiliteit sterk stijgt. Voor elke geinvesteerde euro, wordt er 1 euro winst gemaakt. Of men heeft binnen het jaar zijn geinvesteerd kapitaal terugverdiend. Nadeel is dat de solvabiliteit extreem daalt. Naar 0,052. Zolang de onderneming winsten maakt geen probleem. Anders wordt het als er verliezen gemaakt worden. 15

16 Stel er is 5000 verlies. SITUATIE 1 VERLIES 5000 EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN RENDABILITEIT = = - 10 % SOLVABILITEIT = = Men kan het 10 jaar volhouden alvorens het eigen vermogen opgebruikt is. SITUATIE 2 VERLIES 5000 EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN RENDABILITEIT = = - 20 % SOLVABILITEIT = = 0,

17 Men verliest elk jaar een vijfde van zijn eigen vermogen. Na 5 jaar is het eigen vermogen opgebruikt. Wij gaan nu de hefboom extreem gebruiken. SITUATIE 3 VERLIES 5000 EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN RENDABILITEIT = = % SOLVABILITEIT = = 0, Door de hoge schuldgraad is na 1 jaar is het eigen vermogen reeds opgebruikt. Vanaf het 2 de jaar krijgt men financiële problemen. Dit voorbeeld toont aan dat men zeer voorzichtig moet zijn met de schulden te verhogen. De hefboom werkt positief bij winsten, maar let op dezelfde hefboom werkt negatief bij verliezen. 17

18 34.8 NETTO BEDRIJFSKAPITAAL Definitie : Netto bedrijfskapitaal is het gedeelte van het permanent vermogen van een bedrijf dat overblijft na financiering van de vaste activa. VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN VLOTTENDE ACTIVA NBK VREEMD VERMOGEN > 1 JAAR LIQUIDE MIDDELEN VREEMD VERMOGEN < 1 JAAR FORMULE NETTOBEDRIJFSKAPITAAL of NBK NBK = EIGEN VERMOGEN + VREEMD VERMOGEN > 1 JAAR VASTE ACTIVA Dus het nettobedrijfskapitaal is het gedeelte van het lange termijn geld dat beschikbaar is om korte termijn investeringen te doen. Als het netto-bedrijfskapitaal positief is, dan zit de onderneming goed. Als het netto-bedrijfskapitaal negatief is, dan worden vaste activa : investeringen die langdurig in het bedrijf zitten gefinancierd door korte termijn schulden. Dit is niet goed voor de onderneming. 18

19 34.9 Boordtabel In een boordtabel kunnen wij in 1 oogopslag een idee vormen van de toestand van de onderneming. Hierna geven wij de belangrijkste kengetallen. OMZET WINST RENDABILITEIT SOLVABILITEIT LIQUIDITEIT NETTO BEDRIJFSKAPITAAL CASHFLOW Oefening : 19

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Krediet. Droedels en rebussen

Krediet. Droedels en rebussen Opdrachten Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een..

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten.

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten. 14 De kasstromentabel Tot nog toe hebben we kennis gemaakt met de balans en de resultatenrekening. Alleen de kasstromentabel is nog niet uit de doeken gedaan. Alvorens hierover uit te weiden, nog enkele

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Eenvoudig. en snel. boekhouden

Eenvoudig. en snel. boekhouden Eenvoudig en snel boekhouden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Woord vooraf... 3 2. Ken je bedrijf!... 3 3. Doe het voor je zelf!... 4 4. Natuurlijk!... 4 5. Je vakgebied en financiën... 5 6. Welke kennis

Nadere informatie