Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE Brussel, 31 mei Balanscentrale. Ondernemingsnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999."

Transcriptie

1 Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel Fax ondernemingsnummer: RPR Brussel Ondernemingsdossier BE Brussel, 31 mei 2013 DE 1 Kenmerkende gegevens NAAM COMPANY Ondernemingsnummer Adres Bedrijfslaan GENT NIS-code gemeente Gent Activiteitscode (NACE-BEL) Construction et assemblage de véhicules automobiles Rechtsvorm Naamloze vennootschap Rechtstoestand Situation normale BOEKJAREN (duizenden euro's, tenzij anders vermeld) Model van de jaarrekening Volledig Volledig Volledig Activiteitscode (NACE-BEL) Begindatum van het boekjaar 01/01/ /01/2009 1/01/2010 Datum van afsluiting van het boekjaar 31/12/ /12/ /12/2010 Datum van de algemene vergadering 09/04/ /04/ /06/2011 Datum van neerlegging van de jaarrekening 23/04/ /08/ /07/2011 Controlestatus van de jaarrekening Tous les contrôles légaux sont vérifiés Tous les contrôles légaux sont vérifiés Tous les contrôles légaux sont vérifiés Totaal van de activa Omzet Toegevoegde waarde Gemiddeld personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) 4.479, , ,9

2 DE 2.1 Samenvatting van de jaarrrekening Balans (duizenden euro's; percentages van het totaal der activa of der passiva) ACTIVA PASSIVA Activa op lange termijn (27,9) (25,4) (49,3) Passiva op lange termijn (25,9) (17,6) (59,3) Vaste activa (27,9) (25,4) (49,3) Eigen vermogen (20,4) (12,2) (5,8) Oprichtingskosten Kapitaal en uitgiftepremies Immateriële vaste activa Reserves en overgedragen resultaat Materiële vaste activa Overig eigen vermogen Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan 16 één jaar (1) (0,0) 14 (0,0) 12 (0,0) Vreemd vermogen op lange termijn (5,5) (5,4) (53,5) Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan één jaar Kredietinstellingen Overige financiële schulden Vlottende activa op korte termijn (72,1) (74,6) (50,7) Vreemd vermogen op korte termijn (74,1) (82,4) (40,7) Bedrijfsactiva (40,5) (44,0) (23,9) Bedrijfspassiva (71,8) (78,0) (39,7) Voorraden en bestellingen in uitvoering Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar Handelsschulden op ten hoogste één jaar Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Overige bedrijfsvorderingen op Overige bedrijfsschulden op ten ten hoogste één jaar (2) hoogste één jaar (2) Geldmiddelen en kasequivalenten (31,6) (30,6) (26,8) Financiële schulden op korte termijn (3) (2,3) (4,4) (1,0) Geldbeleggingen Kredietinstellingen Liquide middelen Overige leningen Totaal van de activa (100,0) (100,0) (100,0) Totaal van de passiva (100,0) (100,0) (100,0) (1) Vlottende activa op lange termijn (2) Met inbegrip van de overlopende rekeningen Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

3 DE 2.1 Samenvatting van de jaarrrekening Balans Grafiek Evolutie van de balansstructuur (percentages van het totaal der activa) ,9 25,9 25,4 17,6 49,3 59,3 Activa op lange termijn Bedrijfsactiva 50 40,5 44,0 Geldmiddelen en kasequivalenten 40 71,8 78,0 23,9 Passiva op lange termijn ,7 31,6 30,6 26,8 2,3 4,4 1,0 Bedrijfspassiva Financiële schulden op korte termijn Grafiek Evolutie van het nettobedrijfskapitaal, van de behoefte aan bedrijfkapitaal en de nettothesaurie (percentages van het totaal der activa) Nettobedrijfskapitaal 30 Nettokas ,3-2,0 26,2 25,8-7,8-15,8 10,0 Nettobedrijfskapitaalbehoefte ,3-34, Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

4 DE 2.2 Samenvatting van de jaarrrekening Resultatenrekening (duizenden euro's) Duur van het boekjaar (in maanden) Bedrijfsopbrengsten Verbruik van goederen en diensten Toegevoegde waarde Exploitatiesubsidies Personeelskosten Andere bedrijfskosten Brutobedrijfsresultaat Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor riscio's en kosten Nettobedrijfsresultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa en vlottende activa Andere financiële opbrengsten Financiële kosten Kosten van schulden Andere financiële kosten Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting Netto-overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Nettoresultaat van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Onttrekking aan het eigen vermogen Toevoeging aan het eigen vermogen Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-) Over te dragen resultaat Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

5 DE 2.2 Samenvatting van de jaarrrekening Resultatenrekening Grafiek Ontleding van de toegevoegde waarde (percentages van de toegevoegde waarde) Personeelskosten ,9 77,8 70,8 Andere bedrijfskosten na aftrek van subsidies ,2 0,1 0,7 16,0 16,2 19,5 4,9 2,0 13,0 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor riscio's en kosten Nettobedrijfsresultaat Toegevoegde waarde Grafiek Vorming van het nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting (percentages van de toegevoegde waarde) ,4 4,5 4,1 0,8 4,6 7,4 0,1 8,4 Uitzonderlijke opbrengsten min uitzonderlijke kosten Financiële opbrengsten min financiële kosten Nettobedrijfsresultaat 0 4,9 2,0 13,0-4,7 Nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

6 DE 2.3 Samenvatting van de jaarrrekening Vaste activa (duizenden euro's) Nettoboekwaarde van de vaste activa bij het begin van het boekjaar Nettoaanschaffingen tijdens het boekjaar (1) Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Overdrachten, buitengebruikstellingen en andere nettomutaties tijdens het boekjaar (2) Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Nettoinvesteringen tijdens het boekjaar (1)+(2) Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Meerwaarden, afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt tijdens het boekjaar Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Nettoboekwaarde van de vaste activa per einde van het boekjaar Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

7 DE 2.4 Samenvatting van de jaarrrekening Sociale balans (duizenden euro's, tenzij anders vermeld) STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN TIJDENS HET BOEKJAAR Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Gemiddeld aantal werknemers Gemiddeld aantal werknemers (voltijdse equivalenten) 4.479, , ,9 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Gemiddeld uurloon (euro's) 37,0 39,6 41,8 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen (voltijdse equivalenten) 105,1 158,6 568,8 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming Gemiddeld uurloon (euro's) 26,3 26,8 29,6 PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister op de begindatum van het boekjaar Aantal ingetreden werknemers Aantal uitgetreden werknemers Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister op de datum van afsluiting van het boekjaar Graad van het personeelsverloop (%) 5,0 3,7 5,4 OPLEIDING VAN DE WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER Duur van de beroepsopleidingen (uren) Formele voortgezette opleidingen Minder formele en informele voortgezette opleidingen Initiële opleidingen Duur van de beroepsopleidingen (in % van het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren) 5,9 3,9 6,2 Nettokosten voor de onderneming (in % van de personeelskosten) 3,9 2,9 2,9 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

8 DE 3 Kasstroomoverzicht (duizenden euro's) OPERATIONELE ACTIVITEITEN Nettoresultaat van het boekjaar Aanpassingen voor niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten Nettoafschrijvingen en -waardeverminderingen Nettovoorzieningen Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Kapitaalsubsidies Overboeking naar (min onttrekking aan) de uitgestelde belastingen Aanpassingen voor het tijdsverschil tussen boeking en vereffening van de opbrengsten (kosten) Wijziging in de voorraden en bestellingen in uitvoering Wijziging in de bedrijfsvorderingen Wijziging in de handelsschulden Wijziging in de schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Wijziging in de overlopende rekeningen van het passief Wijziging in de provisies en de uitgestelde belastingen Kosten van schulden Kasstromen uit operationele activiteiten (1) INVESTERINGSACTIVITEITEN - Netto-investeringen in oprichtingskosten Netto-investeringen in immateriële vaste activa Netto-investeringen in materiële vaste activa Netto-investeringen in financiële vaste activa Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Kasstromen uit investeringsactiviteiten (2) Kasstromen uit operationele en investeringsactiviteiten (1)+(2) = (4)-(3) FINANCIERINGSACTIVITEITEN + Wijziging in het eigen vermogen zonder kapitaalsubsidies Uit te keren winst Tussenkomst van de vennoten in het verlies Ontvangen kapitaalsubsidies Wijziging in de financiële schulden op lange termijn Wijziging in de financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Wijziging in de financiële schulden op korte termijn Kosten van schulden Kasstromen uit financieringsactiviteiten (3) Totale kasstroom tijdens het boekjaar (4) = (1) + (2) + (3) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van het boekjaar Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

9 DE 4.1 Financiële ratio's Situering van de onderneming binnen de sector (jaar yyyy) Referentiesector PU Auto-industrie Volledige modellen (1) Definitieve statistieken Onderneming Situering van de onderneming in vergelijking met de kwartielen Toegevoegde waarderatio's Sector (1) Q1 Q2 Q3 Aantal ondernemingen Bruto toegevoegde waardemarge (%) 9,7 17,5 26,5 39,1 82 Toegevoegde waarde per personeelslid (euro's) Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa (%) Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/ Toegevoegde waarde (%) Kosten van de schulden / Toegevoegde waarde (%) Aanschaffingen van materiële vaste activa / Toegevoegde waarde (%) Vernieuwingsgraad van de materiële vaste activa (%) ,6 25,9 43,1 82, ,6 66,7 80,8 106, ,8 6,2 11,8 25,1 77 1,3 0,5 1,8 5, ,1 1,6 5,6 15, ,2 4,5 10,9 28,3 69 Liquiditeitsratio's Liquiditeit in ruime zin 0,91 0,95 1,49 2,18 86 Liquiditeit in enge zin 0,79 0,65 1,07 2,10 86 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product 49,9 5,1 12,0 27, ,0 10,9 29,1 92,7 59 Aantal dagen klantenkrediet Aantal dagen leverancierskrediet Solvabiliteitsratio's Graad van financiële onafhankelijkheid 19,4 12,3 39,0 61,7 86 Schuldgraad 7,2 n.a. n.a. n.a. n.a. Gemiddelde kost van het vreemd vermogen (%) 0,7 n.a. n.a. n.a. n.a. Rendabiliteitsratio's Brutoverkoopmarge (%) 2,1-3,8 3,7 8,7 82 Nettoverkoopmarge (%) 0,2-5,3 0,7 5,8 82 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, na belasting (%) 28,6 n.a. n.a. n.a. n.a. 18,6-11,5 3,8 12,7 75 Cashflow / Eigen vermogen (%) 93,0-2,2 11,3 40,5 75 Brutorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 13,3-3,5 4,2 15,1 85 Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 4,1-6,1 1,2 7,1 85 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

10 DE 4.2 Financiële ratio's Evolutie van de ratio's van de onderneming in vergelijking met de sector Referentiesector PU Auto-industrie Verkorte en volledige modellen (1) Definitieve statistieken (2) Voorlopige statistieken Toegevoegde waarderatio's Onderneming Evolutie Sector - Mediaan 2008 (1) 2009 (1) 2010 (2) Bruto toegevoegde waardemarge (%) 11,1 9,7 8,9 25,5 26,5 25,7 Toegevoegde waarde per personeelslid (euro's) Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa (%) Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/ Toegevoegde waarde (%) Kosten van de schulden / Toegevoegde waarde (%) Aanschaffingen van materiële vaste activa / Toegevoegde waarde (%) Vernieuwingsgraad van de materiële vaste activa (%) ,9 27,6 32,1 63,4 43,1 54,5 79,8 78,6 70,2 75,7 80,8 73,3 15,3 18,8 16,6 11,0 11,8 9,2 2,4 1,3 5,2 2,1 1,8 1,1 16,5 15,1 10,4 8,6 5,6 5,1 29,1 27,2 23,4 23,8 10,9 15,0 Liquiditeitsratio's Liquiditeit in ruime zin 0,97 0,91 1,25 1,51 1,49 1,55 Liquiditeit in enge zin 0,85 0,79 1,14 1,05 1,07 1,19 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product 52,7 49,9 53,3 10,1 12,0 8,6 280,6 338,0 268,8 23,5 29,1 27,0 Aantal dagen klantenkrediet Aantal dagen leverancierskrediet Solvabiliteitsratio's Graad van financiële onafhankelijkheid (%) 17,4 19,4 20,6 36,6 39,0 40,9 Schuldgraad 3,9 7,2 16,2 n.a. n.a. n.a. Gemiddelde kost van het vreemd vermogen (%) 1,5 0,7 1,2 n.a. n.a. n.a. Rendabiliteitsratio's Brutoverkoopmarge (%) 2,3 2,1 2,6 3,7 3,7 5,8 Nettoverkoopmarge (%) 0,5 0,2 1,2 1,6 0,7 2,5 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) 30,9 28,6 32, 0 n.a. n.a. n.a. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, na belasting (%) 22,9 18,6 19,7 6,9 3,8 5,6 Cashflow / Eigen vermogen (%) 66,3 93,0 77,7 15,0 11,3 15,9 Brutorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 16,4 13,3 6,4 6,8 4,2 6,3 Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 7,5 4,1 3,0 3,1 1,2 2,8 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

11 DE 4.3 Financiële ratio's Financiële hefboommultiplicator FINANCIËLE HEFBOOMMULTIPLICATOR Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) (Ra) 7,5 4,1 3,0 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) (Rs) 30,9 28,6 32,0 Financiële hefboommultiplicator (Rs/Ra) 4,12 6,91 10,7 INVLOED VAN DE FINANCIËLE HEFBOOM OP DE RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) (Ra) 7,5 4,1 3,0 Gemiddelde kost van het vreemd vermogen (%) (I) 1,5 0,7 1,2 Rendabiliteit van het totaal der activa vóór belasting (%) (Ra-I) 6,0 3,4 1,8 Schuldgraad (D) 3,9 7,2 16,2 Invloed van de financiële hefboom (%) (L) = (Ra-I)*(D) 23,4 24,5 29,0 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) (Rs) = (Ra) + (L) 30,9 28,6 32,0 Grafiek Hefboomeffect en rendabiliteit van het eigen vermogen ,9 28,6 32,0 20 Schaal rechts Schuldgraad Schaal links (%) Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden 10 7,5 5 Gemiddelde kost van het vreemd vermogen 5 4,1 3,0 0 0 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

12 DE 5 Financiële gezondheidsindicator Referentiesector Financiële gezondheids klasse Gemiddeld percentage ondernemingen in faling PU Auto-industrie Verkorte en volledige modellen Verdeling van de ondernemingen per financiële gezondheidsklasse Financiële gezondheidsklasse van de onderneming PU400 - Geheel van de nietfinanciële ondernemingen Referentiesector 1 0,1 8,1 4,7 2 0,2 16,5 13, ,5 15,9 16,2 4 1,0 16,0 15,8 5 2,5 24,9 25,6 6 5,8 11,9 12,7 7 10,3 4,7 7,1 8 15,5 1,2 2,4 9 19,7 0,5 1, ,1 0,2 0,8 Totaal 2,4 100,0 100,0 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSDOSSIER. 1. Kenmerkende gegevens AFFLIGEM BROUWERIJ BDS. Naamloze vennootschap

ONDERNEMINGSDOSSIER. 1. Kenmerkende gegevens AFFLIGEM BROUWERIJ BDS. Naamloze vennootschap Balanscentrale ONDERNEMINGSDOSSIER 1. Kenmerkende gegevens Naam AFFLIGEM BROUWERIJ BDS Adres Ringlaan 18 1745 OPWIJK Ondernemingsnummer 0472.078.214 Activiteitscode 11050 Vervaardiging van bier (NACEBEL)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Balanscentrale. Ondernemingsdossier. Methodologische bijlage

Balanscentrale. Ondernemingsdossier. Methodologische bijlage Balanscentrale Ondernemingsdossier Methodologische bijlage November 2014 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Balanscentrale. Ondernemingsdossier

Balanscentrale. Ondernemingsdossier Balanscentrale Ondernemingsdossier Methodologie en gebruiksaanwijzing Oktober 2008 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Micromodel voor microvennootschappen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Verkort model voor kleine ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/01/2015 BE 0478.819.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15012.00239 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Salon Concepts - Gent-Noord Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/07/2016 BE 0866.063.807 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16372.00595 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FG Porsche Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 04/07/2013 BE 0890.591.543 25 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13269.00546 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Antigoon Invest Naamloze vennootschap Adres: Korte Nieuwstraat Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2013 BE 0834.909.781 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13604.00462 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLECO SUD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0441.393.649 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15003.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BLOEMEN M & B Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/07/2009 BE 0866.161.203 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 09365.00392 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SLAGERIJ KIMPEN Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2014 BE 0454.340.080 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14711.00438 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: EQUINE ENCOUNTERS ETCETERA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse 1 HAND-OUT VAN DE SLIDES Praktijk gerichte Financiële analyse 2 10/1/2012 RATIO-ANALYSE 6 oktober 2012 BIBF www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1 Ratio-analyse Een praktische benadering Precise.

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie