Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE Brussel, 31 mei Balanscentrale. Ondernemingsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999."

Transcriptie

1 Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel Fax ondernemingsnummer: RPR Brussel Ondernemingsdossier BE Brussel, 31 mei 2013 DE 1 Kenmerkende gegevens NAAM COMPANY Ondernemingsnummer Adres Bedrijfslaan GENT NIS-code gemeente Gent Activiteitscode (NACE-BEL) Construction et assemblage de véhicules automobiles Rechtsvorm Naamloze vennootschap Rechtstoestand Situation normale BOEKJAREN (duizenden euro's, tenzij anders vermeld) Model van de jaarrekening Volledig Volledig Volledig Activiteitscode (NACE-BEL) Begindatum van het boekjaar 01/01/ /01/2009 1/01/2010 Datum van afsluiting van het boekjaar 31/12/ /12/ /12/2010 Datum van de algemene vergadering 09/04/ /04/ /06/2011 Datum van neerlegging van de jaarrekening 23/04/ /08/ /07/2011 Controlestatus van de jaarrekening Tous les contrôles légaux sont vérifiés Tous les contrôles légaux sont vérifiés Tous les contrôles légaux sont vérifiés Totaal van de activa Omzet Toegevoegde waarde Gemiddeld personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) 4.479, , ,9

2 DE 2.1 Samenvatting van de jaarrrekening Balans (duizenden euro's; percentages van het totaal der activa of der passiva) ACTIVA PASSIVA Activa op lange termijn (27,9) (25,4) (49,3) Passiva op lange termijn (25,9) (17,6) (59,3) Vaste activa (27,9) (25,4) (49,3) Eigen vermogen (20,4) (12,2) (5,8) Oprichtingskosten Kapitaal en uitgiftepremies Immateriële vaste activa Reserves en overgedragen resultaat Materiële vaste activa Overig eigen vermogen Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan 16 één jaar (1) (0,0) 14 (0,0) 12 (0,0) Vreemd vermogen op lange termijn (5,5) (5,4) (53,5) Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan één jaar Kredietinstellingen Overige financiële schulden Vlottende activa op korte termijn (72,1) (74,6) (50,7) Vreemd vermogen op korte termijn (74,1) (82,4) (40,7) Bedrijfsactiva (40,5) (44,0) (23,9) Bedrijfspassiva (71,8) (78,0) (39,7) Voorraden en bestellingen in uitvoering Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar Handelsschulden op ten hoogste één jaar Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Overige bedrijfsvorderingen op Overige bedrijfsschulden op ten ten hoogste één jaar (2) hoogste één jaar (2) Geldmiddelen en kasequivalenten (31,6) (30,6) (26,8) Financiële schulden op korte termijn (3) (2,3) (4,4) (1,0) Geldbeleggingen Kredietinstellingen Liquide middelen Overige leningen Totaal van de activa (100,0) (100,0) (100,0) Totaal van de passiva (100,0) (100,0) (100,0) (1) Vlottende activa op lange termijn (2) Met inbegrip van de overlopende rekeningen Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

3 DE 2.1 Samenvatting van de jaarrrekening Balans Grafiek Evolutie van de balansstructuur (percentages van het totaal der activa) ,9 25,9 25,4 17,6 49,3 59,3 Activa op lange termijn Bedrijfsactiva 50 40,5 44,0 Geldmiddelen en kasequivalenten 40 71,8 78,0 23,9 Passiva op lange termijn ,7 31,6 30,6 26,8 2,3 4,4 1,0 Bedrijfspassiva Financiële schulden op korte termijn Grafiek Evolutie van het nettobedrijfskapitaal, van de behoefte aan bedrijfkapitaal en de nettothesaurie (percentages van het totaal der activa) Nettobedrijfskapitaal 30 Nettokas ,3-2,0 26,2 25,8-7,8-15,8 10,0 Nettobedrijfskapitaalbehoefte ,3-34, Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

4 DE 2.2 Samenvatting van de jaarrrekening Resultatenrekening (duizenden euro's) Duur van het boekjaar (in maanden) Bedrijfsopbrengsten Verbruik van goederen en diensten Toegevoegde waarde Exploitatiesubsidies Personeelskosten Andere bedrijfskosten Brutobedrijfsresultaat Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor riscio's en kosten Nettobedrijfsresultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa en vlottende activa Andere financiële opbrengsten Financiële kosten Kosten van schulden Andere financiële kosten Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting Netto-overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Nettoresultaat van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Onttrekking aan het eigen vermogen Toevoeging aan het eigen vermogen Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-) Over te dragen resultaat Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

5 DE 2.2 Samenvatting van de jaarrrekening Resultatenrekening Grafiek Ontleding van de toegevoegde waarde (percentages van de toegevoegde waarde) Personeelskosten ,9 77,8 70,8 Andere bedrijfskosten na aftrek van subsidies ,2 0,1 0,7 16,0 16,2 19,5 4,9 2,0 13,0 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor riscio's en kosten Nettobedrijfsresultaat Toegevoegde waarde Grafiek Vorming van het nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting (percentages van de toegevoegde waarde) ,4 4,5 4,1 0,8 4,6 7,4 0,1 8,4 Uitzonderlijke opbrengsten min uitzonderlijke kosten Financiële opbrengsten min financiële kosten Nettobedrijfsresultaat 0 4,9 2,0 13,0-4,7 Nettoresultaat van het boekjaar vóór belasting Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

6 DE 2.3 Samenvatting van de jaarrrekening Vaste activa (duizenden euro's) Nettoboekwaarde van de vaste activa bij het begin van het boekjaar Nettoaanschaffingen tijdens het boekjaar (1) Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Overdrachten, buitengebruikstellingen en andere nettomutaties tijdens het boekjaar (2) Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Nettoinvesteringen tijdens het boekjaar (1)+(2) Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Meerwaarden, afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt tijdens het boekjaar Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Nettoboekwaarde van de vaste activa per einde van het boekjaar Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

7 DE 2.4 Samenvatting van de jaarrrekening Sociale balans (duizenden euro's, tenzij anders vermeld) STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN TIJDENS HET BOEKJAAR Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Gemiddeld aantal werknemers Gemiddeld aantal werknemers (voltijdse equivalenten) 4.479, , ,9 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Gemiddeld uurloon (euro's) 37,0 39,6 41,8 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen (voltijdse equivalenten) 105,1 158,6 568,8 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming Gemiddeld uurloon (euro's) 26,3 26,8 29,6 PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister op de begindatum van het boekjaar Aantal ingetreden werknemers Aantal uitgetreden werknemers Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister op de datum van afsluiting van het boekjaar Graad van het personeelsverloop (%) 5,0 3,7 5,4 OPLEIDING VAN DE WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER Duur van de beroepsopleidingen (uren) Formele voortgezette opleidingen Minder formele en informele voortgezette opleidingen Initiële opleidingen Duur van de beroepsopleidingen (in % van het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren) 5,9 3,9 6,2 Nettokosten voor de onderneming (in % van de personeelskosten) 3,9 2,9 2,9 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

8 DE 3 Kasstroomoverzicht (duizenden euro's) OPERATIONELE ACTIVITEITEN Nettoresultaat van het boekjaar Aanpassingen voor niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten Nettoafschrijvingen en -waardeverminderingen Nettovoorzieningen Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Kapitaalsubsidies Overboeking naar (min onttrekking aan) de uitgestelde belastingen Aanpassingen voor het tijdsverschil tussen boeking en vereffening van de opbrengsten (kosten) Wijziging in de voorraden en bestellingen in uitvoering Wijziging in de bedrijfsvorderingen Wijziging in de handelsschulden Wijziging in de schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Wijziging in de overlopende rekeningen van het passief Wijziging in de provisies en de uitgestelde belastingen Kosten van schulden Kasstromen uit operationele activiteiten (1) INVESTERINGSACTIVITEITEN - Netto-investeringen in oprichtingskosten Netto-investeringen in immateriële vaste activa Netto-investeringen in materiële vaste activa Netto-investeringen in financiële vaste activa Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Kasstromen uit investeringsactiviteiten (2) Kasstromen uit operationele en investeringsactiviteiten (1)+(2) = (4)-(3) FINANCIERINGSACTIVITEITEN + Wijziging in het eigen vermogen zonder kapitaalsubsidies Uit te keren winst Tussenkomst van de vennoten in het verlies Ontvangen kapitaalsubsidies Wijziging in de financiële schulden op lange termijn Wijziging in de financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Wijziging in de financiële schulden op korte termijn Kosten van schulden Kasstromen uit financieringsactiviteiten (3) Totale kasstroom tijdens het boekjaar (4) = (1) + (2) + (3) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van het boekjaar Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

9 DE 4.1 Financiële ratio's Situering van de onderneming binnen de sector (jaar yyyy) Referentiesector PU Auto-industrie Volledige modellen (1) Definitieve statistieken Onderneming Situering van de onderneming in vergelijking met de kwartielen Toegevoegde waarderatio's Sector (1) Q1 Q2 Q3 Aantal ondernemingen Bruto toegevoegde waardemarge (%) 9,7 17,5 26,5 39,1 82 Toegevoegde waarde per personeelslid (euro's) Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa (%) Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/ Toegevoegde waarde (%) Kosten van de schulden / Toegevoegde waarde (%) Aanschaffingen van materiële vaste activa / Toegevoegde waarde (%) Vernieuwingsgraad van de materiële vaste activa (%) ,6 25,9 43,1 82, ,6 66,7 80,8 106, ,8 6,2 11,8 25,1 77 1,3 0,5 1,8 5, ,1 1,6 5,6 15, ,2 4,5 10,9 28,3 69 Liquiditeitsratio's Liquiditeit in ruime zin 0,91 0,95 1,49 2,18 86 Liquiditeit in enge zin 0,79 0,65 1,07 2,10 86 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product 49,9 5,1 12,0 27, ,0 10,9 29,1 92,7 59 Aantal dagen klantenkrediet Aantal dagen leverancierskrediet Solvabiliteitsratio's Graad van financiële onafhankelijkheid 19,4 12,3 39,0 61,7 86 Schuldgraad 7,2 n.a. n.a. n.a. n.a. Gemiddelde kost van het vreemd vermogen (%) 0,7 n.a. n.a. n.a. n.a. Rendabiliteitsratio's Brutoverkoopmarge (%) 2,1-3,8 3,7 8,7 82 Nettoverkoopmarge (%) 0,2-5,3 0,7 5,8 82 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, na belasting (%) 28,6 n.a. n.a. n.a. n.a. 18,6-11,5 3,8 12,7 75 Cashflow / Eigen vermogen (%) 93,0-2,2 11,3 40,5 75 Brutorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 13,3-3,5 4,2 15,1 85 Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 4,1-6,1 1,2 7,1 85 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

10 DE 4.2 Financiële ratio's Evolutie van de ratio's van de onderneming in vergelijking met de sector Referentiesector PU Auto-industrie Verkorte en volledige modellen (1) Definitieve statistieken (2) Voorlopige statistieken Toegevoegde waarderatio's Onderneming Evolutie Sector - Mediaan 2008 (1) 2009 (1) 2010 (2) Bruto toegevoegde waardemarge (%) 11,1 9,7 8,9 25,5 26,5 25,7 Toegevoegde waarde per personeelslid (euro's) Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste activa (%) Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/ Toegevoegde waarde (%) Kosten van de schulden / Toegevoegde waarde (%) Aanschaffingen van materiële vaste activa / Toegevoegde waarde (%) Vernieuwingsgraad van de materiële vaste activa (%) ,9 27,6 32,1 63,4 43,1 54,5 79,8 78,6 70,2 75,7 80,8 73,3 15,3 18,8 16,6 11,0 11,8 9,2 2,4 1,3 5,2 2,1 1,8 1,1 16,5 15,1 10,4 8,6 5,6 5,1 29,1 27,2 23,4 23,8 10,9 15,0 Liquiditeitsratio's Liquiditeit in ruime zin 0,97 0,91 1,25 1,51 1,49 1,55 Liquiditeit in enge zin 0,85 0,79 1,14 1,05 1,07 1,19 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product 52,7 49,9 53,3 10,1 12,0 8,6 280,6 338,0 268,8 23,5 29,1 27,0 Aantal dagen klantenkrediet Aantal dagen leverancierskrediet Solvabiliteitsratio's Graad van financiële onafhankelijkheid (%) 17,4 19,4 20,6 36,6 39,0 40,9 Schuldgraad 3,9 7,2 16,2 n.a. n.a. n.a. Gemiddelde kost van het vreemd vermogen (%) 1,5 0,7 1,2 n.a. n.a. n.a. Rendabiliteitsratio's Brutoverkoopmarge (%) 2,3 2,1 2,6 3,7 3,7 5,8 Nettoverkoopmarge (%) 0,5 0,2 1,2 1,6 0,7 2,5 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) 30,9 28,6 32, 0 n.a. n.a. n.a. Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, na belasting (%) 22,9 18,6 19,7 6,9 3,8 5,6 Cashflow / Eigen vermogen (%) 66,3 93,0 77,7 15,0 11,3 15,9 Brutorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 16,4 13,3 6,4 6,8 4,2 6,3 Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) 7,5 4,1 3,0 3,1 1,2 2,8 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

11 DE 4.3 Financiële ratio's Financiële hefboommultiplicator FINANCIËLE HEFBOOMMULTIPLICATOR Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) (Ra) 7,5 4,1 3,0 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) (Rs) 30,9 28,6 32,0 Financiële hefboommultiplicator (Rs/Ra) 4,12 6,91 10,7 INVLOED VAN DE FINANCIËLE HEFBOOM OP DE RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden (%) (Ra) 7,5 4,1 3,0 Gemiddelde kost van het vreemd vermogen (%) (I) 1,5 0,7 1,2 Rendabiliteit van het totaal der activa vóór belasting (%) (Ra-I) 6,0 3,4 1,8 Schuldgraad (D) 3,9 7,2 16,2 Invloed van de financiële hefboom (%) (L) = (Ra-I)*(D) 23,4 24,5 29,0 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting (%) (Rs) = (Ra) + (L) 30,9 28,6 32,0 Grafiek Hefboomeffect en rendabiliteit van het eigen vermogen ,9 28,6 32,0 20 Schaal rechts Schuldgraad Schaal links (%) Nettorendabiliteit van het eigen vermogen, vóór belasting Nettorendabiliteit van het totaal der activa, vóór belasting en kosten van de schulden 10 7,5 5 Gemiddelde kost van het vreemd vermogen 5 4,1 3,0 0 0 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

12 DE 5 Financiële gezondheidsindicator Referentiesector Financiële gezondheids klasse Gemiddeld percentage ondernemingen in faling PU Auto-industrie Verkorte en volledige modellen Verdeling van de ondernemingen per financiële gezondheidsklasse Financiële gezondheidsklasse van de onderneming PU400 - Geheel van de nietfinanciële ondernemingen Referentiesector 1 0,1 8,1 4,7 2 0,2 16,5 13, ,5 15,9 16,2 4 1,0 16,0 15,8 5 2,5 24,9 25,6 6 5,8 11,9 12,7 7 10,3 4,7 7,1 8 15,5 1,2 2,4 9 19,7 0,5 1, ,1 0,2 0,8 Totaal 2,4 100,0 100,0 Ondernemingsdossier BE NBB 31 mei /12

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Balanscentrale. Ondernemingsdossier. Methodologische bijlage

Balanscentrale. Ondernemingsdossier. Methodologische bijlage Balanscentrale Ondernemingsdossier Methodologische bijlage November 2014 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Balanscentrale. Ondernemingsdossier

Balanscentrale. Ondernemingsdossier Balanscentrale Ondernemingsdossier Methodologie en gebruiksaanwijzing Oktober 2008 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse 1 HAND-OUT VAN DE SLIDES Praktijk gerichte Financiële analyse 2 10/1/2012 RATIO-ANALYSE 6 oktober 2012 BIBF www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1 Ratio-analyse Een praktische benadering Precise.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 11/06/2014 BE 0463.455.904 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14179.00477 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/12/2007 BE 0451.292.005 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07853.00076 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FIDES CONSULTING Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst?

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? KDT Financiele analyse P05.01 1 RENTABILITEIT KDT Financiele analyse P05.01 2 RENTABILITEIT = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? winst = continuïteit 1 KDT Financiele analyse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 08/07/2013 BE 0425.043.508 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13284.00503 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN AFGEKORT CIB-VLAANDEREN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 19/05/2015 BE 0462.439.580 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15124.00182 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FM Brussel Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Place Eugène Flagey

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 17/06/2010 BE 0456.177.934 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10184.00496 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OSTEND AIR COLLEGE NV Naamloze vennootschap Adres: Nieuwpoortsesteenweg

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 31/12/2015 BE 0464.859.137 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15711.00528 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: INTERAKT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: VOSSESTAART

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Philipssite Nr.: 5 Bus 10 Postnummer: 3001 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 02/08/2013 BE 0470.903.821 30 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13393.00096 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Chiquita Fresh Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen. in duizenden euro's (EUR)

JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen. in duizenden euro's (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen in duizenden euro's (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... Alba... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: stenen kruisstraat... 85 Bus:...

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie