Thema 7 Overlopende rekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 7 Overlopende rekeningen"

Transcriptie

1 Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig verwerken. Overlopende rekeningen Info en analyse Stel dat Multi Media Store op 2000x een factuur ontvangt voor de aankoop van een stapel printpapier voor de administratie (2 450,00 EUR). Ze konden dit nu aan een gunstprijs kopen. Deze stapel papier dekt het verbruik voor zeker één jaar. In welk boekjaar ontvangt Multi Media Store deze factuur? In welk boekjaar zou deze factuur dan worden geboekt voor 2 450,00 EUR? Wat zou dit betekenen voor het resultaat van het boekjaar 200(X)? Vooraleer je dit doet, lees je best het realisatiebeginsel op de website van het instituut van de accountants. Wat is een accountant? Boekhoudkundig wordt het resultaat van de onderneming bepaald als het saldo van de resultatenrekening over het boekjaar: de opbrengsten verminderd met de kosten. De toerekening van opbrengsten en kosten aan een periode gebeurt op grond van een aantal beginselen die gegroeid zijn in de boekhoudkundige praktijk, en die erop gericht zijn boekhouden zo relevant en eerlijk mogelijk te houden. Een erg belangrijke en kenmerkende rol speelt het realisatiebeginsel. Dat bepaalt dat kosten en opbrengsten moeten worden toegerekend aan het boekjaar waarin ze gerealiseerd werden. 160

2 Wanneer worden de uitgaven van 2 450,00 EUR geraliseerd? Wat zou er dan volgens het realisatiebeginsel moeten gebeuren met de aankoop van het printpapier? Waarom zou men dit realisatiebeginsel toepassen in de boekhouding? Op het einde van het boekjaar moet je dus nagaan of: alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar wel geboekt werden; alle geboekte kosten en opbrengsten tijdens het boekjaar wel betrekking hebben op het boekjaar. Zo niet, moet je gebruik maken van overlopende rekeningen. Je hebt daarbij 4 mogelijkheden: Er is al een boeking gebeurd tijdens het boekjaar: 1 Je hebt dit boekjaar een factuur ontvangen, maar je ge- of verbruikt de goederen volgend boekjaar (49000 Over te dragen kosten). 2 Je hebt een betaling ontvangen voor zaken die je pas volgend boekjaar realiseert (49300 Over te dragen opbrengsten). Er werd tijdens het boekjaar nog niets geboekt: 3 Je hebt al goederen of diensten verbruikt, maar doet de betaling hiervan pas volgend boekjaar (49200 Toe te rekenen kosten). 4 Je krijgt de betaling pas volgend boekjaar, hoewel de prestatie dit boekjaar is geleverd (49100 Verkregen opbrengsten). Heb je in de onderstaande voorbeelden te maken met overlopende rekeningen of niet? Indien ja, met welke bovenstaande overlopende rekening heb je dan te maken (1, 2, 3 of 4)? 200(X) je betaalt de huur voor het magazijn voor de maanden december 200(X), januari en februari 200(X+1) Overlopende rekening? Welke overlopende rekening? ja /neen 1 / 2 / 3 / 4 200(X) je verkoopt voor 5 000,00 EUR handelsgoederen. ja /neen 1 / 2 / 3 / 4 200(X+1) je ontvangt de intrest voor de termijnrekening op 1 jaar. ja /neen 1 / 2 / 3 / 4 200(X+1) je ontvangt de elektriciteitsrekening voor de maanden december 200(X) en januari 200(X+1). ja /neen 1 / 2 / 3 / 4 200(X) (X) je ontvangt een aankoopfactuur van ,00 EUR voor de aankoop van een bestalwagen Ford Transit. je ontvangt huur voor een kantoorruimte voor de maanden december 200(X), januari 200(X+1). ja /neen 1 / 2 / 3 / 4 ja /neen 1 / 2 / 3 / 4 In deze cursus behandelen we, bij wijze van voorbeeld, één van de vier overlopende rekeningen. 161

3 De intrest bij een lening 200(X) Multi Media Store gaat een lening aan bij KBC van ,00 EUR voor 3 jaar, rente 6 %. De kapitaalaflossing en de intrest is na verloop van elk jaar te betalen op 1 oktober. Aflossingstabel met annuïteiten Te lenen bedrag Looptijd in jaren 3 Jaarlijkse rentevoet 6,00 % Jaarlijks te betalen bedrag Max jaren Te betalen Rentedeel Kapitaaldeel Schuld Boekhoudkundige verwerking Boekjaar 200(X) 1 Op 200(X) boek je het aangaan van de lening (zie leningen op korte termijn): D Kredietinstellingen C D KBC R/C C 2 Op 200(X) zonder je de kapitaalaflossing van 200(X+1) af. (zie leningen op korte termijn) D Schulden op meer dan één C D Kredietinstellingen C jaar die binnen het jaar vervallen 31/12/200x ,00 (AW) CS CS 3 200(X) Toerekenen van de intrest aan boekjaar 200(X). Wanneer betaal je de eerste intrest? Hoeveel rente betaal je dan? Op welke maanden heeft die intrest betrekking? Boekjaar 200(X) Boekjaar 200(X+1) Hoeveel maanden intrest moet je dus nog toerekenen aan dit boekjaar? Hoeveel rente is dat? 162

4 å Er is dus al enkele maanden gewerkt het geld van de lening gewerkt. Je moet deze intrest dan ook toerekenen aan de financiële kosten van dit boekjaar. De intrest die je nog moet toerekenen aan boekjaar 200(X) boek je op de debetzijde van rekening (zie eerder: leningen op korte termijn) ç Tegelijk is deze intrest een schuld vermits je die pas het volgende boekjaar betaalt. Hiervoor gebruik je de overlopende rekening. Zoek in de info en analyse van dit hoofdstuk welk van de vier overlopende rekeningen je hiervoor gebruikt: Is dit een actief- of passiefrekening? Waarom? Dus, een passiefrekening die vermeerdert Document: regularisatie eindejaar Kosten van de rente verhogen Kosten verbonden aan schulden ,00 K + D Overlopende rekening: schuld stijgt Toe te rekenen kosten ,00 P + C D Kosten verbonden C D Toe te rekenen kosten C DS Wat gebeurt er met het saldo van rekening Kosten verbonden aan schulden? Boekjaar 200x (x+1) wordt het boekjaar geopend. Welk bedrag staat er dan op rekening Toe te rekenen kosten? å De overlopende rekening Toe te rekenen kosten wordt afgesloten. Daartoe debiteer / crediteer je deze rekening. ç Je brengt het saldo van de Over te dragen kosten over naar de financiële kostenrekening Kosten verbonden aan schulden. Is dit een vermeerdering of vermindering van deze kosten? Is dat juist? 163

5 Document: regularisatie begin boekjaar Toe te rekenen kosten overboeken Toe te rekenen kosten ,00 P - D Kosten van de rente verlagen Kosten verbonden aan schulden ,00 K - C D Kosten verbonden C D Toe te rekenen kosten C aan schulden 5 200(x+1) BA 56 Aflossing van het kapitaal (3 141,00 EUR) en betaling intrest (600,00 EUR) (zie aflossingstabel). å Ons banktegoed vermindert met het bedrag van de annuïteit, nl ,00 EUR. ç De rente van 600,00 EUR wordt betaald. Hiervoor debiteren we kostenrenekening é De kapitaalafloosing wordt eveneens afgelost. In stap 2 hadden we dat bedrag reeds afgezonderd op rekening Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Schematisch ziet dat er zo uit: Document: BA 56 KBC Verminderen bankrekening KBC R/C ,00 A - C Vermeerderen financiële kost Verminderen schuld op minder dan één jaar Kosten verbonden aan schulden Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ,00 K + D ,00 P - D D 4200 Schulden op meer dan één C D KBC R/C C jaar die binnen het jaar vervallen (AW) 3 141,00 (AW) D Kosten verbonden aan schulden C 150,00 (AW) DS 450,00 164

6 Welk intrestbedrag zal als kost worden verrekend in boekjaar 200(X+1)? Welke uitgave is er gebeurd in 200(X+1)? De overlopende rekeningen en de balans Op het einde van het boekjaar 200(X) had je deze situatie: D Kosten verbonden C D Toe te rekenen kosten C aan schulden 150,00 150,00 DS 150,00 Wat gebeurt er nu met rekening Toe te rekenen kosten? Omdat het hier een schuldrekening betreft (de intresten betaal je in boekjaar 200(X+1)) is dit een passiefrekening. Deze rekeningen komen dan onder de post Overlopende rekeningen. Afhankelijk van het soort overlopende rekening, kan dit ook een actiefrekening zijn Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten Verkregen opbrengst Over te dragen kosten Verkorte enkelvoudige balans Omega Pharma NV (in duizenden EUR) 2006 VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA passiefrekeningen actiefrekening EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies Wettelijke reserves Onbeschikbare reserves Overgedragen winst SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA In deze balans van Omega Pharma zie je dus zowel aan de actiefzijde als aan de passiefzijde overlopende rekeningen. De benamingen Toe te rekenen kosten, Over te dragen kosten worden dus niet gebruikt in de balans. 165

7 Document: Oefeningen 1 Op 200(X) werd van Mobistar nog geen factuur ontvangen voor de maanden november en december. Op basis van gegevens uit het verleden schat men de kost op 585,00 EUR. 200(X) Document: 200(X+1) Document: 200(X+1) AF 6 Mobistar: rekening november en december 200(X): 612,00 EUR + 21% btw 166

8 D C Welk bedrag is er toegerekend aan: boekjaar 200(X)? boekjaar 200(X+1)? 2 Op 1 oktober 200(X) heeft bvba Feel wel een lening afgesloten van ,00 EUR met een looptijd van 3 jaren, rente 6%. De terugbetaling in gelijke delen en de rente op het uitsaande bedrag worden jaarlijks betaald op 1 oktober. Geef de boeking betreffende intrest op: 200(X) (X+1) (X+1) Hoeveel rente is ten taste gekomen van: boekjaar 200(X)? boekjaar 200(X+1)? 167

9 Kernleerstof Overlopende rekeningen worden gebruikt om op het einde van het boekjaar: alle kosten en opbrengsten die gedaan zijn tijdens dat boekjaar, maar normaal het volgende boekjaar in rekening worden gebracht, toe te rekenen aan het juiste boekjaar; alle kosten en opbrengsten die tijdens het boekjaar niet zijn gedaan, maar normaal wel zijn verrekend, over te dragen naar het volgende boekjaar. Voorbeeld: toe te rekenen kosten betaling intrest van een lening 200(X) de fictieve toekenning van dat gedeelte van de intrest dat dit boekjaar in rekening worden gebracht. D Kosten verbonden C aan schulden D Toe te rekenen kosten C 200(X+1) Overboeken van de overlopende rekeningen naar de kostenrekening (of eventueel opbrengstenrekening) D Kosten verbonden C aan schulden D Toe te rekenen kosten C (AW) De overlopende rekening Toe te rekenen kosten wordt gesaldeerd. 200(X+1)-xx-xx Betaling intrest D Kosten verbonden C aan schulden D Bank R/C C (AW) Het debetsaldo van rekening Kosten van schulden geeft nu het bedrag dat in rekening wordt gebracht van boekjaar 200(X+1). 168

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten.

Aan- en verkopen. Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN. BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten. Aan- en verkopen Handboek p. 69 tot 139 BASISBEGINSELEN VAN HET UBBEL BOEKHOUEN BALANS Ondernemingsmiddelen Oprichtingskosten Bestendige middelen Immateriële VA Materiële VA Financiële VA méér dan 1 jaar

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden

De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN OMSCHRIJVING De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid

Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Samenvatting Economisch Bedrijfsbeleid Pepijn Mistiaen 3ELOT1 16-06-2005 1 De balans 1.1 Werk- en financieringsmiddelen 1.1.1 Financieringsmiddelen Dit zijn de middelen die de onderneming kan gebruiken

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

8.1 Afschrijvingsmethoden

8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1.2 Afschrijving machine 31-12-x2 6302 Afschrijvingen op MVA 24.000,00 239 @ Geb. afschr. op IMU 24.000,00 Afschrijving op machine Berekeningen Afschrijving: periode (n) 2 jaar

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari Bulletin 67 cbn Commissie voor Boekhoudkundige Normen januari 2014 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie