HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar"

Transcriptie

1 HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS- MEERWAAREN 12 IV. RESERVES 13 A. Wettelijke reserves 130 B. Onbeschikbare reserves voor eigen aandelen andere Belastingsvrije reserves 132. Beschikbare reserves 133 V. OVERGERAGEN WINST 14 VERLIES VI. KAPITAALSUBSIIES 15 VII.A. VOORZIENINGEN VOOR RISIO S EN KOSTEN 16 A. Pens. en soortgel. verpl. 160 B. Belastingen 161. Grote herst. en onderh Ov. risico s en kosten 163/165 B. UITGESTELE BELAST. 168

2 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA VIII. SHULEN OP > 1 JAAR 17 A. Financiële schulden 170/4 1. Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde leningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176. Overige schulden 178/9 IX. SHULEN OP < 1 JAAR 42/48 A. Schulden op méér dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 SHULEN OP MÉÉR AN ÉÉN JAAR méér dan één jaar: - contractuele duur > 1 jaar - niet tijdens het boekjaar vervallen Voorbeeld 1: 15/03/20N0, lening van, jaarlijkse vervaldag ,00 1/1/N0 15/3/N0 31/12/N0 15/3/N0 31/12/N1 Schuld > 1 j. Schuld 1 j , , , , ,00 enz. Voorbeeld 2: 15/03/20N0, lening van, zesmaandelijkse vervaldag. 1/1/N0 15/3/N0 15/9/N0 31/12/N0 15/3/N1 15/9/N1 Schuld > 1 j. Schuld 1 j , , , , , , , ,00 -

3 SHULEN OP MÉÉR AN ÉÉN JAAR AHTERGESTELE LENING in geval van faling/vereffening als laatste schuld terugbetaald (juist vóór het eigen vermogen). rangorde bij vereffening: activa te gelde maken bevoorrechte schulden uit actief in waarborg bij wet bevoorrecht (bezoldigingen, sociale lasten, belastingen) gewone schuldeisers achtergestelde schuldeisers eigenaars ONVERTEERBARE LENINGEN lening die omzetbaar is in kapitaal bij start gewone lening met rente, met terugbetalingstermijn speciale clausule nl.: mogelijkheid voor de schuldeiser de lening op bepaald moment, tegen bepaalde voorwaarden om te zetten in Eigen Vermogen het is de schuldeiser die kiest

4 LENINGEN MET WARRANT Gewone lening waaraan een speciaal recht gehecht is Recht om bij voorrang tegen een bepaalde prijs in te tekenen op kapitaalverhoging dus geen omzetting schuld in eigen vermogen Wel additioneel vermogen door recht op kapitaalverhoging OBLIGATIELENING Speciale vorm van lening e lening wordt vertegenwoordigd door titels (effecten)

5 LEASINGSHULEN Schuld ontstaan uit huurfinanciering Relatie tussen leasinggever en leasingnemer gespecialiseerde maatschappij die vaste activa inkoopt en ter beschikking stelt van leasingnemer onderneming die vaste activa kiest en permanent gebruikt, mits termijnbetalingen LENINGEN Algemene term Actief van een onderneming: leningen u/g (uitgegeven geld) onderneming heeft aan derden een lening verstrekt VORERING Passief van een onderneming: lening o/g (opgenomen geld) onderneming ontvangt van derden een lening: SHUL

6 ONERSHEI EIGEN VERMOGEN - SHULEN Eigen vermogen Niet opeisbaar Vermogen van de onderneming Geen zekerheid van opbrengst Schulden ontractueel eisbaar Vermogen van derden ontractuele interest BASISKENMERKEN VAN SHULEN Waardeuitdrukking: NOMINALE WAARE bedrag dat men moet terugbetalen tijdsaspect: looptijd van de lening interestvoet: contractueel vastgelegd ofwel: - postnumerando = na vervallen termijn - prenumerando = voor vervallen termijn interest steeds pro-rata temporis belang voor inventaris toe te rekenen 1 jaar 1/1/N0 1/4/N0 31/12/N0 1/4/N1 31/12/N1 t 9 maanden Toe te rekenen intrest intrest betalen voor de voorbije 12 maanden

7 BASISSHEMA LENING - PRENUMERANO - JAARMETHOE Voorbeeld: Een onderneming heeft 01/09/20N0 een lening bekomen van ,00 EUR, terugbetaalbaar in vjif jaarlijkse schijven van, eerste maal op 01/09/20N1. e intrest bedraagt 8% en is betaalbaar vóór vervallen termijn (prenumerando) op 01/09 en 01/03. e kosten met betrekking tot de lening bedragen ,00 EUR en worden ingehouden bij de terbeschikkingstelling van het geld. e kosten worden geactiveerd en afgeschreven over 5 jaar. 01/09/20N0: ontvangst leningsbedrag: ,00 EUR betaling zesmaandelijkse intrest voor vervallen termijn: TE BOEKEN (1) ,00 x 0,08 x 6/12 = EUR kosten worden geactiveerd: ,00 EUR 31/12/20N0: overboeking deel lening dat in de loop van het volgende boekjaar vervalt: EUR overdragen van deel intrest dat betrekking heeft op N1: ,00 x 0,08 x 2/12 = 6 666,67 EUR afschrijven kosten aan 20%: 0,20 x ,00 = 2 417,00 EUR TE BOEKEN (2) 01/01/20N0: tegenboeken over te dragen kosten TE BOEKEN (3) 01/03/20N1: betaling zesmaandelijkse intrest voor vervallen termijn: ,00 x 0,08 x 6/12 = EUR TE BOEKEN (4) 01/09/20N1: eerste aflossing leningsbedrag: betaling zesmaandelijkse intrest voor vervallen termijn: ,00 x 0,08 x 6/12 = ,00 EUR TE BOEKEN (5) Enz... Boekingen voor 20N0 en 20N1 423 Binnen het jaar verv. KI : schulden 173 KI: Schulden op rekening op rekening 55 KI: R/ (2) , ,00 (6) (1) (5) ,00 (4) 650 R.,. en K. ver- a. schulden gifte van leningen 201 Kosten bij uit- bonden (5) , , , , , Over te dragen (3) (2) kosten (6) 6 666, , , Geboekte afschrijv. op kosten bij uitgifte van leningen 2 417,00 (2) 2 417,00 (6) Afschrijv. op kosten bij uitgife van leningen 2 417, ,00

8 BASISSHEMA LENING - POSTNUMERANO - JAARMETHOE Voorbeeld: Een onderneming heeft op 01/10/20N0 een lening bekomen van ,00 EUR, terugbetaalbaar in vier jaarlijkse schijven van EUR, te beginnen op 01/10/20N1. e kosten met betrekking tot de lening bedragen ,00 EUR en worden ingehouden bij het ter beschikking stellen van het leningsbedrag. e kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen. e intrest bedraagt 7% en is jaarlijks betaalbaar op 1/10 na vervallen termijn. 01/10/20N0: ontvangst leningsbedrag: ,00 kosten worden ten laste genomen: ,00 TE BOEKEN (1) 31/12/20N0: overboeking deel lening dat in de loop van het volgende boekjaar vervalt: EUR toerekenen van deel intrest dat betrekking heeft op N0: ,00 x 0,07 x 3/12 = 7 000,00 EUR 01/01/20N0: tegenboeken overlopende rekening TE BOEKEN (3) 01/10/20N1: eerste aflossing leningsbedrag: betaling intrest vervallen termijn: ,00 x 0,07 = ,00 EUR TE BOEKEN (4) 31/12/20N1 overboeking deel lening dat in de loop van het volgende boekjaar vervalt: EUR toerekenen van het deel intrest dat betrekking heeft op N1: ,00 x 0,07 x 3/12 = 5 250,00 EUR TE BOEKEN (5) TE BOEKEN (2) Boekingen voor 20N0 en 20N1 423 Binnen het jaar 173 KI: Schulden verv. KI : schulden op rekening op rekening 55 KI: R/ (2) (4) , ,00 (5) 650 R.,. en K. ver- a. schulden bonden (1) , , , , , ,00 (5) (3) (2) (4) 492 Toe te rekenen kosten 7 000, , ,00

9 MAANELIJKS VERREKENEN VAN E INTREST Voorbeeld: Een lening op 10 jaar met een waarde van EUR aangegaan per 1 februari 20N0, rente 6,25% driemaandelijks betaalbaar vóór vervallen termijn. e termijnen vervallen per 30 april, 31 juli, 31 oktober en 31 januari. e intrestbetalingen zullen echter respectievelijk verricht moeten worden op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. e terugbetaling gebeurt integraal op vervaldag. e rente wordt maandelijks verrekend. Verdeelstaat: jaarrente 6 250,00 januari - februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december MAANELIJKS VERREKENEN VAN E INTREST Boekjaar 20N0: 1/ KI: R/ 174 Overige leningen 1/2 1/5 1/8 1/ Over te dragen R.,. en K financiële kosten verbonden a. schulden 28/02 31/03 30/04 31/05 30/06 31/07 31/08 30/09 31/10 30/11 31/12 31/12 0,04 0,04 31/ Over te dragen kosten

10 MAANELIJKS VERREKENEN VAN E INTREST Boekjaar 20N1: KI: R/ 1/2 1/5 1/8 1/ Overige leningen Over te dragen financiële kosten 1/ R.,. en K verbonden a. schulden 31/01 28/02 31/03 30/04 31/05 30/06 31/07 31/08 30/09 31/10 30/11 31/12 31/12 0,04 0,04 31/ Over te dragen kosten VOORBEEL OBLIGATIELENING O/G - PRIVATE PLAATSING Voorbeeld: Op 1 oktober 20N0: private emissie van een obligatielening aan 8% over 5 jaar. Bedrag: EUR, obligaties van 100,00 EUR. Aflossing via uitloting 1/5 per jaar, eerste maal op 1/10/20N1. Rente verbonden aan de coupons 8%, jaarlijks te betalen na vervallen termijn op 1 oktober. Volledig ingetekend door NV INVESTO tegen de prijs van 100% en per bank ontvangen. Aflossingstabel: atum Schuld intrest op 1/10 aflossing Toe te rekenen op > 1 jaar op < 1jaar (via uitloting) intrest 1/10/N /12/N , ,00 1/10/N , ,00-31/12/N , ,00 1/10/N , ,00-31/12/N , ,00 1/10/N , ,00-31/12/N ,00 1/10/N ,00-31/12/N ,00 1/10/N ,00 -

11 Uitwerking: 1/10/20N0 VOORBEEL OBLIGATIELENING O/G - PRIVATE PLAATSING Beslissing tot private uitgifte obligatielening: er worden obligaties gecreëerd die nog niet geplaatst zijn. TE BOEKEN (1a) e obligaties zijn volledig ingetekend => er onstaat een vordering op korte termijn op de intekenaars (NV INVESTO). TE BOEKEN (1b) e intekenaars voldoen hun vordering en storten het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de onderneming. TE BOEKEN (1c) 31/12/20N0 Aanduiden dat in het boekjaar 20N1 1/5 van obligaties (door uitloting) zullen terugbetaald worden. TE BOEKEN (2a) Toerekenen van de intrest: 3/12 x 0,08 x = 2 000,00 TE BOEKEN (2b) 01/01/N1 Tegenboeken overlopende rekening TE BOEKEN (2c) 1/10/20N1 Rente-uitbetaling (via de bank) bij indienen van de coupons. e onderneming is verplicht bij betaalbaarstelling 15% roerende voorheffing in te houden. TE BOEKEN (3a en 3b) Indien coupons niet worden aangeboden zal men dit afzonderlijk registreren Terugbetaling van 1/5 van de obligaties met een totale waarde van TE BOEKEN (3c en 3d) enz... VOORBEEL OBLIGATIELENING O/G - PRIVATE PLAATSING Boekingen van 01/10/20N0 t.e.m. 1/10/20N Niet-achtergestelde OL: niet-converteerbaar Niet-geplaatste niet-achterg., niet Obligatiehouders converteerbare oblig. nog te storten (1a) (1b) Binnen het jaar vervallende niet conv. OL (2a) Vervallen obligaties (3c) (3d) R.,. en K TTR kosten verbonden a. schulden (2b) 2 000, , ,00 (2c) 2 000, ,00 (3a) (1c) KI: R/ 8 000,00 (3b) Ingehouden R.V , , Vervallen coupons 6 800, ,00

12 VOORBEEL OBLIGATIELENING O/G - PRIVATE PLAATSING Boekingen van 31/12/20N1 t.e.m. 1/10/20N Niet-achtergestelde OL: niet-converteerbaar , Binnen het jaar vervallende niet conv. OL (4a) Vervallen obligaties (5c) (5d) R.,. en K TTR kosten verbonden a. schulden (4b) 1 600, , ,00 (4c) 1 600, ,00 (5a) Ingehouden R.V. 960,00 960, KI: R/ BS 6 800,00 (5b) Vervallen coupons 5 440, ,00

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden

De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN EN OMSCHRIJVING De passief rubriek VIII van de balans Schulden op meer dan één jaar bestaat uit 4 categorieën: Rekening nr A. Financiële Schulden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties,

Nadere informatie

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN INVESTERINGEN IN UURZAME MIELEN EN ANERE BELEGGINGEN Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar HOOFSTUK 1 Oprichtingskosten

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 401 22/05/2014 BE 0413.119.733 22 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14130.00239 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VIA Don Bosco Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Leopold II -

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

3.2 Overlopende rekeningen

3.2 Overlopende rekeningen 3.2 Overlopende rekeningen 3.2.1 Bedrijf X 1 Verzekeringspremie 01-05-x3 61x D&DG (verzekeringspremie) 2.400,00 440 @ Leveranciers 2.400,00 AF/120 01-05-x3 440 Leveranciers 2.400,00 5500 @ KI 2.400,00

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Deze samenvatting werd voorbereid overeenkomstig de inhoudelijke vereisten en vormvereisten van de Prospectusverordening. Voor doeleinden van de Prospectusverordening zijn

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Handelsregister nr. 33224298

Handelsregister nr. 33224298 BELGISCH PROSPECTUS 3 december 2002 AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht maatschappelijke zetel: Burgemeester Haspelslaan 131 NL-1181 NC Amstelveen (Nederland) Handelsregister

Nadere informatie

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE

SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE Bijlage Circulaire CBFA_2010_10-2 SCHEMA VAN PERIODIEKE RAPPORTERING DOOR DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN EN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN ICB'S OVER HUN FINANCIËLE POSITIE 1 19 Nr. 01 - ACTIVA Codes [05] I.

Nadere informatie