" # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $."

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" # $ % &'$ ) '& # * +, ' - &!././ $.""

Transcriptie

1 Bankboekhouden

2 ! " # $ % &'$ (% ) '& # * +, ' - &!././ 0-1..! $." 2

3 # 1 11 $ ' ' ' 4 '2 ' '55 '& # 1$ ' $ 1 & : ; ' '.66" < 2 ' 4 ' # 2 1 # 2.66! 1' 4 & =: 4 ' & > & 4 & ' ;? $&? ' ' && & 42 # ' 4 2: 2 ; 2 1 ' =7' A $ % 1 1' 8&&' 1 'B 9 7='& ' = ' 8.66"9C# '2 2 4 & ) 2 D 4 % 1' 2.66!4 ' )4.6.66! 8? ')4 $.66!4" $.66!4 6 $.66!9 &&' 1 'B 7

4 ' &2 ' E 09=.=' =!= "= F= = #. 4 " F! ' ' # 1 1 $ 2 ' ' 2 $ ' $ '$ 81 9 ' ' 1$ 4, 4 $ ' 2 6 ' $ # ' ' 8 G 2 4 H '94 ' 8 ' 4 *H ' ' 9 % '2 = 5 )' $ 7 22 )' '$ # 1 2 ' & 42 I'2 8 $9 6 )' 2 ' 2 $$ ' $ 6 % ' ')

5 Posten buiten balans rechten verplichtingen 1 Balans 2 activa passiva 5 Resultatenrekening 4 kosten opbrengsten 6 Resultaatverwerking overdracht over te dragen 2 1 $ 4 2 $ 2 2 J ' $ 1$# & 2 2 '* '& 1$ 1 1 '4 '4 ' ' 2 1'2 ' & 2 ' & ' $ 2 42 & &!/6/.66 $' ' ' $ 2 K + &1 $ &'$ 2 '& 1$ ' & # 2 4 &'$ ' 1' 4 ' 8 # 2'* 2 H 2 $ 4 2 $ 2 $ 2 ' 2 1$ '*2 + 1 $1 1 $ 41$ $ 1 # 1 1 & 8.F=:# 1 ;9 1$ ' 1 1$4 7 $ $! ' ).668 ')46 ' 2.66 $.66!9 &&' 1 'B 7.L

6 2$& $1$''1 $ '' ' 1$ # 1 1 $ ' $ 1 $ E ' 2 $ $$ ' & & & ' 1' 1 ' # ' '* ' ' 2 2 $ ( 2 '* 2 H '* '* 2 '& 1 2 ' # '* 1$4 ' ' 1 2 2'* 2 4 ' 1 1 & 1 '* # 1 1 & 2 '* 1$ 1 ' 2 $?1$ & $ ' ' 9? = F.L ( 1 & '* F" 1 & '* + = F" 1 & '* ".L 1 & '* 2 2 $ )' 2941$ 1 $ M2 ' 2 4 && 2 # 2 ' 4 $ $ 2 $ $ #. )' 2 9 ' =7' A $

7 # (% ' ' ' 8 & 4 9 & ' $ & # & (% $ ' 2 2 '&&.# & (% $ I F. : $& =< & (%;# & ' 1 2 (% ' ' (% 4 2 (% & $ (% 1$ && *4 1 10!"#" # 2 4 ' I $ 2 2 # 1 K ' = * 4, ' # # 2 *4 1 1' $ # 1 * # ).N 1' $ +.& # 1 & ) '$&1$1' FN # $ 2 I2 F N? ' 2 & 1'. N $.O ' 4.FO && &!O $L 2.N1$1' $%&' ). N 1' # '.N 01/02/ Onze zichtrekeningen , Aan Zichtrekening S. Koning ,00 10 %!$.664 ').$.66B 0' I!" ""4P!4FQ4Q4Q 7

8 %(' ) '$& F N 1$ 1' 1$ ' ' 01/02/ Zichtrekening S. Koning , Aan Gereglementeerde spaardeposito S. Koning ,00 )'''& # FNM ' 2 ' $ 4 ' # 01/02/ Toegekend kaskrediet , Aan Begunstigde toegekende kaskrediet ,00 # 1' 4 4 # 2I2 + $ 4 * : ; 4.. :' '; (*'& #.N 1' # "F4F!N8FR4.R!!"/!F9 L4! N && ).!4 N 8F R! R!!"/!F && # Zichtrekening S. Koning 10, Aan Betalingsdiensten - ontvangen beheersvergoeding 10, Zichtrekeningen - betaalde intresten 457, Aan Zichtrekening S. Koning 88, Te betalen RV 68, Gereglementeerde spaardeposito's - betaalde intresten 1 72, Aan Gereglementeerde spaardeposito S. Koning 1 72,60 # 2.N1$1' 02/01/ Zichtrekening S. Koning 1 000, Aan Kas 1 000,00 8

9 # ,' $', ' 4 2 1$ $ # $ 2 $ ' ' 4 1# 1 2 1$ # 2 4.F ' 2, ' (+.N# K $$ '$ 4 $ FO $ # &1$,.N #!. ' 2?' 2 )&'&( + 2 ' 15/12/ Lijnen toegezegd aan cliënteel - hypothecaire kredietopening , Aan Crediteuren wegens hypothecaire kredietopening ,00 %+&%%( # 2, ' '$ $ 1 $ ' 2 (+ # ' 02/01/ Debiteuren wegens ontvangen zakelijke zekerheden , Aan Ontvangen zakelijke zekerheden - hypothecaire inschrijving ,00 &&* $ $ # & ' 02/01/ Hypothecaire lening met aflossing T. Huis , Aan Zichtrekening T. Huis ,00 02/01/ Crediteuren wegens hypothecaire kredietopening , Aan Lijnen toegezegd aan cliënteel - hypothecaire kredietopening ,00 K L"4N (+# FN!"4N& 81 & $ 9# 9

10 1' Vervaldag hypothecaire lening T. Huis 8024, Aan Renteopbrengsten hypothecaire leningen 5000, Hypothecaire lening met aflossing T. Huis 024, Zichtrekening T. Huis 8024, Aan Vervaldag hypothecaire lening T. Huis 8024,26! "!"##$ A $ 8 &2$ 11 $ < 9= DS CS 111. Centrale Banken NBB , Onze zichtrekeningen , Hypothecaire lening met aflossing T. Huis , Zichtrekening S. Koning 50 78, Zichtrekening T. Huis , Gereglementeerde spaardeposito S. Koning 51 72, Te betalen RV 68, Geplaatst kapitaal , Toegekend kaskrediet , Begunstigde toegekend kaskrediet , Ontvangen zakelijke zekerheden - hypothecaire inschrijving , Debiteuren wegens ontvangen zakelijke zekerheden , Renteopbrengsten hypothecaire leningen 5 000, Betalingsdiensten - ontvangen beheersvergoeding 10, Zichtrekeningen - betaalde intresten 457, Gereglementeerde spaardeposito's - betaalde intresten 1 72,60 Totaal: , ,87 %& &' ' 2 $& &' # $ &' # 1 $ $? 2 + $4 FO $ ' $ 2 2 N 8. 1' 2.66!4 ')4.6.66! 8? ')4 $.66!4" $.66!46 $.66!9&&' 1 'B 79 10

11 #,&&' I Renteopbrengsten 5 000,00 II Rentekosten 1 80,1 IV Ontvangen provisies 10,00 XXI Winst van het boekjaar 179,87 XXIII Te bestemmen winst van het boekjaar 179,87 #,&&-' A. Te bestemmen winstsaldo 179,87 C.2. Toevoeging aan de wettelijke reserves 158,99 D.1. Over te dragen winst 020,88 # = ACTIVA I. Tegoeden bij Centrale Banken ,00 III. Vorderingen op kredietinstellingen ,00 IV. Vorderingen op cliënten ,74 & Totaal der activa: ,74 PASSIVA II. Schulden aan cliënten ,24 IV. Overige schulden 68,6 IX. Kapitaal ,00 XII. Reserves 158,99 XIII. Overgedragen winst 020,88 Totaal der passiva: ,74 0 ' 8, '$ 9 ' 8 9 1$ 2 12 = I.E. Activa bewaard met zakelijke zekerheden ,00 II.C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen ,00 12?

12 :1 ;& < G', LL ' # 41 4 ' &+ 1 $ $ '* 2 2 && 1' 21 1 ' '*4 $ 4 2 $ $1 ( # 8 '9 2 2 '* 'M $LO ' # ' & $ $ 8' 4 $&94 $ &'J 2 ' I ' 1 '55'' 1 1$ F'' J= O = FO = S.O S.FO =.O=?.N N2 2 &' 8.RORLO9 % 1 2 ' 42.N2 2 &' 8.R.FO RLO $ '$ # 2 $ ' 1 $ 2 $ '$ 1 )5 #2 A'# E 2 ' ' ' $ 2 ' 2 '& 15 12

13 ) # '*1 & # ' # 1 1$ '2 = 2 $1$ ' 2 H 4 2 $ &H '9 &? &.F ' '' $ 1!O2 2 1 ) # '4 &'J 4 ' ' # '2 I 2 1' ' ' $ ' # 2 T 1

14 /. U & (+! )' 2 " 0 14

15 /#)" 1/02/ Onze zichtrekeningen , Aan Zichtrekening S. Koning ,00 1/02/ Zichtrekening S. Koning , Aan Gereglementeerde spaardeposito S. Koning ,00 1/02/ Toegekend kaskrediet , Aan Begunstigde toegekende kaskrediet , Zichtrekening S. Koning 10, Aan Betalingsdiensten - ontvangen beheersvergoeding 10, Zichtrekeningen - betaalde intresten 457, Aan Zichtrekening S. Koning 88, Te betalen RV 68, Gereglementeerde spaardeposito's - betaalde intresten 1.72, Aan Gereglementeerde spaardeposito S. Koning 1.72,60 2/01/ Zichtrekening S. Koning 1.000, Aan Kas 1.000,00 15/12/ Lijnen toegezegd aan cliënteel - hypothecaire kredietopening , Aan Crediteuren wegens hypothecaire kredietopening ,00 2/01/ Debiteuren wegen ontvangen zakelijke zekerheden , Aan Ontvangen zakelijke zekerheden - hypothecaire inschrijving ,00 2/01/ Hypothecaire lening met aflossing T. Huis , Aan Zichtrekening T. Huis ,00 2/01/ Crediteuren wegens hypothecaire kredietopening , Aan Lijnen toegezegd aan cliënteel - hypothecaire kredietopening , Vervaldag hypothecaire lening T. Huis 8.024, Aan Renteopbrengsten hypothecaire leningen 5.000,00 15

16 Hypothecaire lening met aflossing T. Huis.024, Zichtrekening T. Huis 8.024, Aan Vervaldag hypothecaire lening T. Huis 8.024, , ,65 16

17 ! ))0 periode beginkapitaal annuïteit intrestbedrag kapitaalaflossing eindkapitaal , , ,00.024, , , , ,79.175, , , , ,01.4, , , , ,0.500, , , , ,25.676, , , , ,45.859, , , ,26.971, , , , ,26.768, , , , ,26.556, , , , ,26.2, , , , ,26.098, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 746, , , , ,26 82, ,15 0,00 17

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie