Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 4 Eindejaarsverrichtingen"

Transcriptie

1 Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig? Hoe stellen we een jaarrekening op? Info en analyse Op het einde van het seizoen wordt voor alle sporttakken een eindklassement opgesteld, zodat we weten wie kampioen is. Op die manier kunnen we ook nagaan hoe onze club en/of andere clubs het gedaan hebben in het voorbije jaar. foto kampioen De ondernemingen stellen zich op het einde van het jaar dezelfde vragen. Hoe heeft onze onderneming het gedaan dit jaar? Was het resultaat beter of slechter dan de vorige jaren? Hoe doen we het in vergelijking met andere gelijkaardige ondernemingen? Moeten we nieuwe bronnen opzoeken, zoals de clubs op zoek gaan naar nieuwe spelers en trainers? En nog zoveel andere vragen 1 Verantwoording Wie heeft er belangstelling voor ons eindresultaat? De ondernemer zelf natuurlijk. We hebben vroeger geleerd dat men eenmaal per jaar de moet opstellen. Die staat vormt een belangrijk onderdeel van de eindejaarsverrichtingen; maar laten we het boekjaar nog eens schematisch voorstellen. 207

2 Tijdens het boekjaar Beginbalans Verrichtingen van elke dag Journaal Grootboek Einde boekjaar Inventaris Werkelijke waarde Proef en saldibalans Boekwaarde Aanpassing van de boekwaarde aan de werkelijke waarde: regularisatie Journaal Grootboek Proefbalans na regularisatie Berekening van het resultaat Winstverdeling Definitieve proef en saldibalans Eindbalans of JAARREKENING Uit dat schema blijkt dat er op het einde van het boekjaar nog heel wat werk staat te wachten. Omdat de meeste ondernemingen het boekjaar laten samenvallen met het burgerlijk jaar, valt dat in de kerst en nieuwjaarsperiode. Maar wees gerust, ook de boekhouder mag feestvieren, want buiten de inventaris kan het meeste werk verschoven worden naar de maanden januari en februari. 208

3 2 Verloop, resultaatverwerking en jaarrekening In de loop van het jaar hebben we meermaals verwezen naar verrichtingen die je op het einde van het boekjaar niet mag vergeten, zoals: leningen over meerdere jaren overlopende rekeningen... en dus nu vooral de regularisatie en resultaatbepaling en verdeling. Maar laten we even logisch te werk gaan en alle eindejaarsverrichtingen bondig overlopen. 1 Opstellen van de inventaris Eén keer per jaar, op het einde van het boekjaar, stellen we de inventaris op omdat: 2 Opstellen van de voorlopige proef en saldibalans In de proef en saldibalans nemen we ALLE rekeningen op die we dit boekjaar hebben gebruikt. Dat laat ons toe een eerste belangrijke controle uit te voeren, namelijk D Proefbalans = C Proefbalans = D Journaal = C Journaal Het heeft geen zin om voort te werken, als we die gelijkheden niet vaststellen, want dan zijn er zeker fouten gebeurd bij het boeken of het overboeken van journaal naar grootboek. We moeten dan alles afpunten en dat is een tijdrovend maar noodzakelijk werk. De invoering van de computer heeft ervoor gezorgd dat die gelijkheid er altijd is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle boekingen juist zijn. De werkelijke waarde vinden we in de en de boekwaarde in de. 3 Regularisatie Waar de boekwaarde niet overeenstemt met de werkelijke waarde, moeten we de boeken aanpassen aan de inventaris. 3.1 Regularisatie Klasse 1 Welke rekeningen van klasse 1 komen in aanmerking om op het einde van het jaar bij de regularisatie aangepast te worden? 209

4 Om Reserves, Overgedragen winst/verlies en Voorzieningen voor risico s en kosten aan te passen, moeten we eerst het resultaat en de toekenning van het resultaat kennen. 3.2 Regularisatie Klasse 2 Wat hebben we daar vroeger over gezien? 3.3 Regularisatie Klasse 3 Ook al hebben we het hele jaar goederen gekocht en verkocht, toch hebben we de rekening Aanschaffingswaarde handelsgoederen niet gebruikt, omdat we de aankopen boekten als (invullijn) en de verkopen als (invullijn). Maar er speelt nog een element mee, namelijk de voorraadwijziging of het verschil tussen de beginvoorraad (BV) en de eindvoorraad (EV) van onze handelsgoederen. Voorbeeld 1 Op 200(X)0101 is de BV handelsgoederen 3 125,00 EUR en op 200(X)1231 is de EV handelsgoederen volgens de inventaris 3 745,00 EUR. EV 3 745,00 EUR > BV 3 125,00 EUR of er is een toename van de voorraad met 620,00 EUR Voorraadwijziging D Handelsgoederen C D handelsgoederen C (AW) 3 125,00 620,00 620,00 voorraadtoename DS 3 745,00 = EV Voorbeeld 2 Op 200(X)0101 is de BV handelsgoederen 3 125,00 EUR en op 200(X)1231 is de inventaris EV 2 680,00 EUR. BV 3 125,00 EUR > EV 2 680,00 EUR of er is een afname van de voorraad met 445,00 EUR Voorraadwijziging D Handelsgoederen C D handelsgoederen C (AW) 3 125,00 DS 2 680,00 = EV 445,00 445,00 voorraadafname Het saldo van Voorraadwijziging handelsgoederen vormt als het ware een correctie op de aankopen: een voorraadtoename (CS 620,00) vermindert de kostenlast van de aankopen, want de kostenrekening Voorraadwijziging handelsgoederen heeft een CS en dus minder kosten. een voorraadafname (DS 445,00) verhoogt de kostenlast van de aankopen, 210

5 want de kostenrekening Voorraadwijziging handelsgoederen heeft een DS en dus een verhoging van de kosten. Laten we de twee voorbeelden verwerken met de aankoop en verkoopcijfers van het boekjaar: Aankopen handelsgoederen DS , Creditnota s handelsgoederen () CS 189, Handelskortingen handelsgoederen () CS 180, Aankoopkosten handelsgoederen DS 500, Verkopen handelsgoederen CS , Creditnota s handelsgoederen () DS 190, Handelskortingen handelsgoederen () DS 107,50 Voorbeeld 1 Aankoopwaarde verkochte goederen: Aankopen ,00 (15 489,00 500,00 189,00 180,00) Voorraadtoename 620,00 (CS ) ,00 Verkoopwaarde verkochte goederen ,50 (21 864,00 190,00 107,50) Aankoopwaarde verkochte goederen ,00 Resultaat op de verkopen 6 566,50 Voorbeeld 2 Aankoopwaarde verkochte goederen: Aankopen ,00 (15 489,00 500,00 189,00 180,00) Voorraadafname 445,00 (DS ) ,00 Verkoopwaarde verkochte goederen ,50 (21 864,00 190,00 107,50) Aankoopwaarde verkochte goederen ,00 Resultaat op de verkopen 5 501,50 Besluit: een voorraadtoename (CS ) verhoogt de winst. een voorraadafname (DS ) verlaagt de winst. 211

6 Oefening Op 200(X)0101 bedraagt de beginwaarde van de voorraad handelsgoederen 5 862,00 EUR. Op 200(X)1231 is die voorraad verminderd tot 4 926,00 EUR. Los op en geef de boeking. Voorraadwijziging Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Voorraadwijziging D Handelsgoederen C D handelsgoederen C 3.4 Regularisatie Klasse Handelsdebiteuren Bij het opstellen van de inventaris worden de handelsdebiteuren nauwkeurig gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en kredietwaardigheid; nadere informatie kan men inwinnen bij financiële instellingen of beroepsverenigingen. Bij twijfel wordt een handelsdebiteur overgeboekt naar Dubieuze vorderingen en boekt men eventueel een waardevermindering op rekening Geboekte waardeverminderingen. Ondernemingen met een volledig computerbestand van hun klanten versturen hen op het einde van het boekjaar een rekeningafschrift. Als de klant niet reageert, mag men veronderstellen dat hij met het afschrift akkoord gaat Btwrekeningen Op het einde van het boekjaar moet zeker een btwaangifte gebeuren (jaar, semester of maandaangifte). De cijfers daarvan zullen ook in de inventaris worden opgenomen voor de boekwaarde Leveranciers Die rekeningen worden in de inventaris opgenomen voor de boekwaarde, omdat het de enige manier is om de telling te doen. Het is mogelijk dat we rekeningafschriften van onze leveranciers ontvangen die we dan met onze boekhouding kunnen vergelijken Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Dat zijn de rekeningen die verband houden met bezoldigingen en sociale lasten. Het erkend sociaal secretariaat zal ons, als we aangesloten zijn, verwittigen als er 212

7 aanpassingen noodzakelijk zijn. Het sociaal secretariaat is de veiligste manier om daarover zekerheid te hebben. Als alle regularisaties geboekt zijn, is de boekwaarde aangepast aan de. We kunnen dan overgaan tot de bepaling van het resultaat. 3.5 Regularisatie Klasse Termijndeposito s, Bankrekeningen R/C, Bank van De Post R/C Die rekeningen worden in de inventaris opgenomen op basis van het laatste rekeningafschrift van het boekjaar. Als we toch verschillen met de boekwaarde vaststellen, zijn die waarschijnlijk te wijten aan een foutieve boeking. Omdat de meeste boekhouders maandelijks een voorlopige proef en saldibalans opstellen, moet de fout zeer onlangs gebeurd zijn. Als de fout niet in onze boekhouding te vinden is, moeten we met de bank overleggen. Wat de intresten betreft, verwijzen we naar de regularisatie van de resultatenrekeningen Kassen We tellen onze kas en zegelkas na, voor de opmaak van de inventaris. Bij eventuele verschillen met de boekwaarde moeten we eerst de rekeningen grondig nazien. Als we geen verklaring voor het verschil vinden, zullen we dat boeken op ofwel Andere uitzonderlijke kosten, ofwel Andere uitzonderlijke opbrengsten. 3.6 Regularisatie Klasse 6 en Klasse 7 Bij de inventarisatie moeten we nagaan of er bij de resultatenrekeningen geen sprake is van boekjaaroverschrijdende kosten of opbrengsten (zie overlopende rekeningen). 4 Berekening van het voorlopige resultaat Dat doen we best aan de hand van een tabel waarop alle gebruikte rekeningen van de klassen 6 en 7 vermeld staan. Wel even opletten dat je rekeningen met een CS en rekeningen met een DS inschrijft met () en dus in mindering moet brengen. 213

8 RESULTATENBEREKENING I BEDRIJFSOPBRENGSTEN A OMZET Verkopen handelsgoederen Creditnota s handelsgoederen () Handelskorting handelsgoederen () Doorgerekende kosten handelsgoederen D ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Meerwaarden op de courante realisatie materiële vaste activa Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen Huuropbrengsten Diverse bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSOPBRENGSTEN II BEDRIJFSKOSTEN A HANDELSGOEDEREN Aankopen handelsgoederen Creditnota s handelsgoederen () Handelskorting handelsgoederen () Aankoopkosten handelsgoederen Voorraadwijziging handelsgoederen: toename afname B DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN Huur en huurkosten Onderhoud en herstellingen Energiekosten Telefoon Reclame en advertenties Verzekeringen Vervoer en verplaatsingskosten Beheerskosten sociaal secretariaat Andere diverse kosten Inkomende creditnota s op diensten en diverse goederen () C BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN Bezoldigingen bedienden Bezoldigingen arbeiders Werkgeversbijdrage RSZ Werkgeversbijdrage wettelijke verplichte sociale verzekeringen Andere personeelskosten D AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen op oprichtingskosten Afschrijvingen op immateriële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardeverminderingen op immateriële vaste activa Waardeverminderingen op materiële vaste activa Waardeverminderingen op handelsvorderingen: toevoeging Waardeverminderingen op handelsvorderingen: terugneming () Voorzieningen voor risico s en kosten: toevoeging Voorzieningen voor risico s en kosten: besteding () G ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Bedrijfsbelastingen Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen Diverse bedrijfskosten TOTALEN NA I en II 214

9 III BEDRIJFSRESULTAAT WINST: I > II / VERLIES: I < II V W IV FINANCIELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Betalingskortingen van leveranciers Diverse financiële opbrengsten V FINANCIELE KOSTEN Kosten verbonden aan schulden Discontokosten op vorderingen Betalingskortingen aan klanten Diverse financiële kosten Incassokosten TOTALEN NA IV EN V VI RESULTAAT NA DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN V W VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN TOTALEN NA VII EN VIII IX WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING V W X BELASTING OP HET RESULTAAT Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen XI WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR RESULTAATVERWERKING Overgedragen verlies van het vorige boekjaar Toevoeging aan de reserves Over te dragen winst Vergoeding bestuurders of zaakvoerders/eigenaars Overgedragen winst van het vorige boekjaar Onttrekking aan de reserves Over te dragen verlies V V W W 5 Belastingen op de winst De belastingen worden berekend op het voorlopige resultaat. De huidige tarieven zijn: algemeen tarief (zonder crisisbelasting): 33,00 % verlaagd tarief (zonder crisisbelasting): Op de schijf van 0,00 tot ,00 EUR 24,25 % Op de schijf van ,00 tot ,00 EUR 31,00 % Op de schijf van ,00 tot ,00 EUR 34,50 % Vanaf ,00 EUR 33,00 % 215

10 6 Resultaatverdeling Het bedrag dat we moeten verdelen, vinden we in de rubriek XI Winst of verlies van het boekjaar. Er zijn twee mogelijkheden: 6.1 Er is een verlies Wat kunnen we nu doen? Het verlies overdragen naar een volgend boekjaar. D Over te dragen verlies C D Overgedragen verlies C overdragen van het verlies Het verlies afboeken door de reserves en/of de overgedragen winst van het vorige boekjaar aan te spreken. D Onttrekking aan de reserves C D Beschikbare reserves C verlies dekken met reserves Overgedragen winst D van het vorige boekjaar C verlies dekken met overgedragen winst 6.2 Er is een winst In dat geval zal de vergadering van de aandeelhouders (eigenaars) beslissen wat er met de winst moet gebeuren. Verlies van vorig boekjaar verminderen Overgedragen D Overgedragen verlies C D verlies van het vorige jaar C (AW) verlies van vorig boekjaar aanzuiveren Een reserve aanleggen van de winst. D Beschikbare reserves C D Toevoeging aan de reserves C (AW) deel van de winst wordt gereserveerd 216

11 De winst overdragen naar een volgend boekjaar. D Overgedragen winst C D Over te dragen winst C (AW) deel van de winst wordt overgedragen naar volgend boekjaar De winst toekennen aan bestuurders en/of eigenaars Vergoeding D R/C exploitant C D bestuurders of zaakvoerders C (AW) deel van de winst wordt toegekend als een vergoeding Meestal zal de winst over die verschillende mogelijkheden worden verdeeld. Belangrijke opmerking Op het ogenblik dat het resultaat wordt verwerkt, wordt gelijktijdig het resultaat omgezet in balansrekeningen en na de laatste boeking verkrijgen we: Het D. totaal klasse 6 = het C. totaal klasse 7 Alle kostenrekeningen (klasse 6) en opbrengstrekeningen (klasse 7) kunnen we als geheel uit de boekhouding lichten en worden dus niet overgeboekt naar een volgend boekjaar. Die rekeningen worden wel bewaard, omdat ze een enorme schat aan informatie bevatten voor de ondernemer en iedereen die de onderneming wil bestuderen: aandeelhouders, financiële instellingen, werknemers, andere ondernemingen en natuurlijk ook de belastingdiensten bij de controle. 217

12 Oefeningen op de winstverdeling 1 Uit de resultatenrekening nemen we de slotregel vóór de resultatenverdeling. XI Winst of verlies van het boekjaar V W ,10 EUR De eigenaar beslist volgende winstverdeling: 1 042,68 EUR wordt aangewend om het verlies van het vorige jaar te delgen ,05 EUR wordt aan de reserves toegevoegd ,10 EUR wordt toegekend aan de eigenaar. De rest wordt overgedragen naar volgend boekjaar. Vul de resultatenverwerking aan en journaliseer ze. RESULTATENVERWERKING Overgedragen verlies vorig boekjaar Toevoeging aan de reserves Over te dragen winst Vergoeding eigenaars Overgedragen winst vorig boekjaar Over te dragen verlies V W 2 Waarom is het niet noodzakelijk om alle resultatenrekeningen af te sluiten door overboekingen? 218

13 3 In de resultatenrekening vinden we als totalen na VII en VIII 5 875,00 EUR en ,00 EUR. Bereken de belasting op het resultaat volgens het tarief van de vennootschapsbelastingen. Bereken de winst (of het verlies) van het boekjaar, voer de beslissing van de eigenaar uit in verband met de resultatenverdeling en journaliseer die verrichtingen. Er zijn geen overgedragen resultaten. Toevoeging reserves: 6 200,00 EUR Vergoeding eigenaar: 8 650,00 EUR Over te dragen: de rest TOTALEN NA VII EN VIII 5 875, ,00 IX WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELAS TING X BELASTING OP HET RESULTAAT Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen V W XI WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR RESULTATENVERWERKING Overgedragen verlies vorig boekjaar Toevoeging aan de reserves Over te dragen winst Vergoeding eigenaars Overgedragen winst vorig boekjaar Over te dragen verlies V W 219

14 4 In de resultatenrekening vinden we als totalen na VII en VIII ,00 EUR en 9 343,00 EUR. Bereken de belasting op het resultaat volgens het tarief van de vennootschapsbelastingen. Bereken de winst (of het verlies) van het boekjaar, voer de beslissing van de eigenaar uit in verband met de resultatenverdeling en journaliseer die verrichtingen. De overgedragen winst van vorig jaar (6 197,33 EUR) wordt opgenomen. De winst wordt volledig aan de eigenaar toegekend. TOTALEN NA VII EN VIII , ,00 IX WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELAS TING X BELASTING OP HET RESULTAAT Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen V W XI WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR RESULTATENVERWERKING Overgedragen verlies vorig boekjaar Toevoeging aan de reserves Over te dragen winst Vergoeding eigenaars Overgedragen winst vorig boekjaar Over te dragen verlies V W 220

15 D Overgedragen winst C D C 6 197,33 (AW) D C D C 7 Opstellen van de definitieve proef en saldibalans We stellen nu opnieuw een proef en saldibalans op van alle balansrekeningen. De saldibalans geeft ons nu de (invullijn)waarde op 31 december. De boekwaarde stemt overeen met de (invullijn) (= inventaris). De saldibalans vormt de basis voor het opstellen van de eindbalans of publicatiebalans. 8 Eindbalans Omdat de meeste ondernemingen hun eindbalans moeten publiceren, streeft de boekhoudwetgeving naar eenvormigheid. Voor de kleine ondernemingen heeft men volgend verkort schema voorzien. We beperken ons hier tot de rubrieken die we dit schooljaar besproken hebben. Actief Balans Passief Vaste activa I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel IV. Financiële vaste activa Vlottende activa VI. Voorraden VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Andere vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Eigen vermogen I. Kapitaal IV. Reserves V. Overgedragen winst (Overgedragen verlies) Schulden VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Handelsschulden 1. Leveranciers 2. Te betalen wissels E. Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen A P 221

16 9 Het boekjaar afsluiten In het journaal en in het grootboek boeken we nu de sluitingspost, waardoor alle balansrekeningen afgesloten worden. Alle rekeningen met een CS worden gedebiteerd voor dat bedrag en alle rekeningen met een DS worden gecrediteerd voor dat bedrag. 10 Het nieuwe boekjaar openen Al hoort de opening van het volgend boekjaar niet bij de afsluiting, toch is ze er nauw mee verbonden. De eerste journaalpost in het nieuwe boekjaar is de omgekeerde van de sluitingspost. Daardoor worden alle balansrekeningen opnieuw geopend met de eindwaarde van het vorige boekjaar. Onmiddellijk boeken we ook de overlopende rekeningen af door de saldi over te boeken naar de oorspronkelijke rekeningen. Oefening 1 Uittreksel uit de inventaris op 200(X) Machines: af te schrijven over 10 jaar Meubilair: af te schrijven over 10 jaar Rollend materieel: af te schrijven over 5 jaar Eindvoorraad: 7 833,00 EUR /45100 Er werden geen fouten vastgesteld in de btwadministratie saldo: 761,03 EUR te betalen Fortis, lening 6 maanden 2 500,00 EUR aangegaan op 1 november van dit boekjaar rente 9 % te betalen einde lening KBC laatste bankafschrift 3 016,03 EUR Fortis laatste bankafschrift 1 752,61 EUR Bank van De Post laatste afschrift 679,23 EUR Kasgelden: 468,53 EUR Huur en huurkosten: we huren sinds 1 november ll. een garage voor 250,00 EUR per maand, 3 maanden op voorhand te betalen Onderhoud en herstellingen: voorraad nietverbruikte onderhoudsproducten: 446,21 EUR. Totaal D en C journaal: ,37 EUR. 222

17 2 Proef en saldibalans op 200(X)1231 Nr. Rekening Proefbalans Saldibalans Dtotaal Ctotaal Dsaldo Csaldo Kapitaal Machines Machines: geboekte afschrijvingen () Meubilair Meubilair: geboekte afschrijvingen () Rollend materieel Rollend materieel: geboekte afschrijvingen () Handelsgoederen Handelsdebiteuren Terug te vorderen btw KBC, lening 6 maanden Leveranciers Te betalen btw Ingehouden bedrijfsvoorheffing RSZ werknemer Bezoldigingen R/C exploitant Over te dragen kosten Over te dragen opbrengsten KBC R/C Fortis R/C Bank van De Post R/C Kas Interne overboekingen Aankopen handelsgoederen Creditnota s handelsgoederen () Aankoopkosten handelsgoederen Huur en huurkosten Onderhoud en herstellingen Vervoerkosten Beheerskosten sociaal secretariaat Bezoldigingen bedienden Bezoldigingen arbeiders Werkgeversbijdrage RSZ Werkgeversbijdrage wettelijk verplichte sociale verzekeringen Andere personeelskosten Bedrijfsbelastingen Kosten verbonden aan schulden Betalingskortingen aan klanten Andere uitzonderlijke kosten Verkopen handelsgoederen Handelskorting handelsgoederen () Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Betalingskortingen van leveranciers , , , , , , , , , , ,08 991,57 823,01 728, , , , , , ,61 805,65 743, , ,67 793, , , ,22 520,58 644,52 808,13 436,29 319,78 89,24 188, , , , , , , , , , , , ,08 99,16 823,01 728, , , , , ,77 979, ,18 892, , , , , , , , ,83 892, , ,61 679,23 478, ,61 805,65 743, , ,67 793, , , ,22 520,58 644,52 808,13 436,29 319,78 89,24 188, , , , , , , ,86 979, ,18 892, , , , , , ,14 Na het opstellen van de proef en saldibalans gaan we na of de totalen van de proefbalans overeenkomen met het totaal D en C van het journaal. In onze oefening is dat het geval. 223

18 In de praktijk werkt men verder op de bestaande rekeningen. We zullen de rekeningen openen met de waarden uit de saldibalans. 3 Regularisatie We vergelijken de boekwaarde (saldibalans) met de werkelijke waarde (inventaris) en passen de boeken aan. We starten in het journaal met journaalpost 51 met de bedoeling duidelijk aan te tonen dat we met de regularisatie aansluiten op de verrichtingen van het boekjaar en er dus al meerdere journaalposten aan voorafgaan. D Kapitaal C D Overgedragen winst C , Machines: geboekte D Machines C D afschrijvingen () C , , Meubilair: geboekte D Meubilair C D afschrijvingen () C 6 200, , Rollend materieel: D Rollend materieel C D geboekte afschrijvingen () C , ,30 D Handelsgoederen C D Handelsdebiteuren C 6 553, ,25 D Terug te vorderen btw C D KBC, lening 6 maanden C , ,00 224

19 D Leveranciers C D Te betalen btw C , ,86 D Te betalen belastingen C D R/C exploitant C 892,41 D Over te dragen kosten C D Toe te rekenen kosten C D KBC R/C C D Fortis R/C C 3 016, ,61 D Bank van De Post C D Kas C 679,23 478, Aankoopkosten D Aankopen handelsgoederen C D handelsgoederen C ,61 805, Voorraadwijziging D Creditnota s handelsgoederen () C D handelsgoederen C 979,18 D Onderhoud en herstellingen C 2 136,84 225

20 D Vervoerkosten C D Huur en huurkosten C 3 098,67 743, Beheerskoste D sociaal secretariaat C D Bezoldigingen bedienden C 793, ,10 D Bezoldigingen arbeiders C D Werkgeversbijdrage RSZ C , , Werkgeversbijdrage wettelijk D verplichte sociale verzekeringen C D Andere personeelskosten C 520,58 644, Afschrijvingen op D materiële vaste activa C D Bedrijfsbelastingen C 808,13 D Kosten verbonden aan schulden C 436,29 319,78 D Betalingskortingen aan klanten C Verschuldigde of gestorte D Andere uitzonderlijke kosten C D belastingen en voorheffingen C 89, Vergoeding D Over te dragen winst C D bestuurders of zaakvoerders C Handelskorting D Verkopen handelsgoederen C D handelsgoederen () C ,18 188,40 226

21 74100 Meerwaarden op de courante Opbrengsten uit D realisatie van materiële vaste activa C D vlottende activa C 892, ,03 D Betalingskortingen van leveranciers C 1 442,74 Regularisatie machines Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Regularisatie meubilair Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Regularisatie rollend materieel Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Regularisatie voorraad handelsgoederen Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Overboeking btw Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C 227

22 Regularisatie lening KBC Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Regularisatie kas Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Regularisatie huur Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Regularisatie bureelbenodigdheden Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Belastingen op de winst Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C Winstverdeling Betekenis Rekening nr. Bedrag A/P/K/O / D/C 228

23 229

24 4 Berekening van het voorlopige resultaat RESULTATENBEREKENING I BEDRIJFSOPBRENGSTEN A 70 OMZET Verkopen van handelsgoederen Handelskorting handelsgoederen () D 74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Meerwaarden op de courante realisatie materiële vaste activa BEDRIJFSOPBRENGSTEN II BEDRIJFSKOSTEN A 60 HANDELSGOEDEREN Aankopen handelsgoederen Creditnota s handelsgoederen () Aankoopkosten handelsgoederen Voorraadwijziging handelsgoederen: toename afname B 61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN Huur en huurkosten Onderhoud en herstellingen Vervoerkosten Beheerskosten sociaal secretariaat C 62 BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN Bezoldigingen bedienden Bezoldigingen arbeiders Werkgeversbijdrage RSZ Werkgeversbijdrage wettelijk verplichte sociale verzekeringen Andere personeelskosten D 63 AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen op materiële vaste activa G 64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Bedrijfsbelastingen TOTALEN NA I en II III BEDRIJFSRESULTAAT WINST I > II / VERLIES I < II IV 75 FINANCIELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit vlottende activa Betalingskortingen van leveranciers V 65 FINANCIELE KOSTEN Kosten verbonden aan schulden Betalingskortingen aan klanten TOTALEN NA IV EN V VI RESULTAAT NA DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELAS TINGEN VII 76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VIII 66 UITZONDERLIJKE KOSTEN Andere uitzonderlijke kosten TOTALEN NA VII EN VIII V V W W 230

25 IX WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING X BELASTING OP HET RESULTAAT Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen XI WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR V W RESULTAATVERWERKING Overgedragen verlies van het vorige boekjaar Toevoeging aan de reserves Over te dragen winst Vergoeding bestuurders of zaakvoerders/eigenaars Overgedragen winst van het vorige boekjaar Over te dragen verlies V W 5 Belastingen op de winst We passen het tarief van de vennootschapsbelasting toe, namelijk 24,25 % op ,65 EUR = 3 441,47 EUR. We boeken die belastingschuld. 6 Verdeling van het resultaat De eigenaar beslist 3 700,00 EUR winst over te dragen naar volgend boekjaar; de rest kent hij zich toe in R/C. We hebben nu het saldo van de resultatenrekeningen omgezet in balansrekeningen. Alle rekeningen van de klassen 6 en 7 sluiten elkaar af en worden uit de boekhouding gelicht. Bij de verdere afsluiting houden we er geen rekening meer mee; ze hebben volledig afgedaan. 231

26 7 Definitieve proef en saldibalans Nr. Rekening Proefbalans Saldibalans Dtotaal Ctotaal Dsaldo Csaldo Kapitaal Overgedragen winst Machines Machines: geboekte afschrijvingen () Meubilair Meubilair: geboekte afschrijvingen () Rollend materieel Rollend materieel: geboekte afschrijvingen () Handelsgoederen Handelsdebiteuren Terug te vorderen btw KBC, lening 6 maanden Leveranciers Te betalen btw Te betalen belastingen R/C exploitant Over te dragen kosten Toe te rekenen kosten KBC R/C Fortis R/C Bank van De Post R/C Kas 8 Eindbalans Op basis van de definitieve saldibalans stellen we nu de eindbalans op. In die balans komen alleen de nettobedragen voor en hier en daar worden bepaalde posten gegroepeerd. Voorbeeld 1 Rekening D C Meubilair Geboekte afschrijving op meubilair Rollend materieel Geboekte afschrijving op rollend materieel 6 200, , , ,30 Die rekeningen worden in de balans als volgt weergegeven: III. Materiële vaste activa C. Meubilair en rollend materieel: ,76 EUR Rubrieken die in de saldibalans niet voorkomen, moet je niet vermelden in de balans. 232

27 Voorbeeld 2 IX. Liquide middelen = de som van de DS van volgende rekeningen ( = 5 916,40 EUR) Actief Eindbalans 200(X)1231 Passief Vaste activa III. Materiële vaste activa B. Machines C. Meubilair en rollend materieel Vlottende activa VI. Voorraden VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Eigen vermogen I. Kapitaal V. Overgedragen winst Schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar B. Financiële schulden Kredietinstellingen C. Handelsschulden 1. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen F. Overige schulden Exploitant R/C X. Overlopende rekeningen 9 Boekjaar afsluiten De sluitingspost aan de hand van de definitieve saldibalans: 233

28 Je kunt nu zelf vaststellen dat alle balansrekeningen afgesloten zijn na het boeken van deze journaalpost in het grootboek. 10 Openen van het volgende boekjaar Na het afsluiten van het boekjaar openen we volgend boekjaar de balansrekeningen op basis van de definitieve saldibalans. We krijgen als eerste journaalpost alle rekeningen van de definitieve saldibalans met de saldi jan. Machines Meubilair Rollend materieel Handelsgoederen Handelsdebiteuren Over te dragen kosten KBC R/C Fortis R/C Bank van De Post R/C Kas aan Kapitaal Overgedragen winst Machines: geboekte afschrijvingen Meubilair: geboekte afschrijvingen Rollend materieel: geboekte afschrijvingen KBC, lening 6 maanden Leveranciers Te betalen btw Te betalen belastingen R/C exploitant Toe te rekenen kosten Opening boekjaar Onmiddellijk na de opening volgt de overboeking van de overlopende rekeningen naar de oorspronkelijke rekeningen. 234

29 jan. Toe te rekenen kosten aan Kosten verbonden aan schulden Overboeking 2 jan. Huur en huurkosten Onderhoud en herstellingen aan Over te dragen kosten Overboeking Als je wil, kun je controleren of alle resultatenrekeningen elkaar hebben afgesloten. Rek. nr. Rekening D Saldibalans C Aankopen handelsgoederen Creditnota s handelsgoederen () Aankoopkosten handelsgoederen Voorraadwijziging handelsgoederen Huur en huurkosten Onderhoud en herstellingen Vervoerkosten Beheerskosten sociaal secretariaat Bezoldigingen bedienden Bezoldigingen arbeiders Werkgeversbijdrage RSZ Werkgeversbijdrage wettelijk verplichte sociale verzekeringen Andere personeelskosten Afschrijvingen op oprichtingskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsbelastingen Kosten verbonden aan schulden Betalingskortingen aan klanten Andere uitzonderlijke kosten Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen Toevoeging aan de reserves Over te dragen winst Vergoeding eigenaars/bestuurders Verkopen handelsgoederen Handelskorting handelsgoederen () Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Betalingskortingen van leveranciers Andere uitzonderlijke opbrengsten Overgedragen winst vorig boekjaar 235

30 Kernleerstof We hebben kennisgemaakt met de 'kers op de taart': de eindbalans. We hebben de boekwaarde aangepast aan de werkelijke waarde (= inventaris) door de regularisatie. We hebben het nettoresultaat bepaald. We hebben het resultaat verdeeld. We hebben de eindbalans opgesteld. We hebben het boekjaar afgesloten en heropend. 236

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer.

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: BOEKHOUDEN Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

Herhalingsoefening 1

Herhalingsoefening 1 Herhalingsoefening 1 1 01-10-x1 230 IMU, AW 200.000,00 240 Meubilair en rollend materieel, AW 175.000,00 5500 KI, R/C 200.000,00 100 @ Geplaatst kapitaal 575.000,00 Oprichting & RU/01 2 30-09-x1 61x D&DG

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475 Herhalingsoefening intracommunautaire handel en medecontractant p. 148 15/4 1 604 4110 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen 8 000 1 680 440 4512 aan Leveranciers aan Versch. btw ICV 8 000 1 680 AF/641

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1.1. De balans 1.1.1. Verrichtingen op balansen We beginnen een zaak met 80.000 EUR, dit geld komt uit ons persoonlijk fortuin. We plaatsen dit geld op de bankrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen

+ 10 000,00 D opbrengsten Toename (bedrijfs)opbrengsten O 70400 Verkopen handelsgoederen OPLOSSING OEFENINGENBLOK 3 (p. 114) 3.3 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. activazijde 3 Regularisaties i.v.m. aan- en verkopen 1 Stel de redeneringsschema s op. Document Divers document nr. 26 Verrichting:

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

SOLUTION MINDED IT BVBA (SMIT) Ondernemers Zonder Grenzen vzw Boekjaar : 2014

SOLUTION MINDED IT BVBA (SMIT) Ondernemers Zonder Grenzen vzw Boekjaar : 2014 1 III. Materiële vaste activa ACTIVA VASTE ACTIVA B. Installaties, machines en uitrusting 230100 PC/Laptop/Printer 1.039,39 1.039,39 > Totaal - B. Installaties, machines en uitrusting 1.039,39 0,00 1.039,39

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie