VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45"

Transcriptie

1 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar VASTE ACTIVA 20/ , ,83 I. Oprichtingskosten , ,45 II. Immateriële vaste activa , ,85 III. Materiële vaste activa 22/ , ,49 A. Terreinen en gebouwen , ,95 B. Materieel voor medische uitrusting , ,59 C. Mat. Voor niet-med.uitrusting en meubilair , ,47 D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten 25 E. Overige materiële vaste activa 26 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen , ,48 IV. Financiële vaste activa , ,04 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,88 V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00 A. Vorderingen voor prestaties 290 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,40 A. Grondstoffen en leveringen , ,40 B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen 36 0,00 C. Bestellingen in uitvoering 37 0,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,65 A. Vorderingen voor prestaties , ,99 1. Patiënten , ,15 2. Verzekeringsinstellingen , ,42 3. Inhaalbedragen , ,30 4. Te innen opbrengsten , ,61 5. Overige vorderingen voor prestaties 406/ , ,51 B. Overige vorderingen , ,66 1. Geneesh., tandartsen, verpl.pers.en paramedici , ,10 2. Overige 41x , ,56 VIII. Geldbeleggingen 51/ , ,49 IX. Liquide middelen 54/ , ,92 X. Overlopende rekeningen 490/1/ , ,42 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,71 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

2 PASSIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar EIGEN VERMOGEN 10/ , ,45 I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal , ,48 II. Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 III. Reserves , ,31 A. Wettelijke reserves , ,99 B. Niet-beschikbare reserves 131 0,00 C. Beschikbare reserves , ,32 IV. Overgedragen resultaat , ,39 V. Investeringssubsidies , ,27 VI Sluitingspremies 18 0,00 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,70 1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen en rechten , ,05 2. Voorzieningen voor grote onderhoudswerken , ,03 3. Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen 163 0,00 4. Voorzieningen voor overige risico's en kosten 164/ , ,62 SCHULDEN 17/ , ,56 VIII. Schulden op meer dan één jaar , ,03 A. Financiële schulden 170/ , ,98 1. Achtergestelde leningen 170 0,00 2. Niet-achtergestelde leningen 171 0,00 3. Schulden voor huur, financiering en soortgelijke 172 0,00 4. Kredietinstellingen , ,98 5. Overige leningen 174 0,00 B. Handelsschulden 175 0,00 C. Voorschotten FOD Volksgezondheid , ,05 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 E. Diverse schulden 179 0,00 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ , ,59 A. Schulden op > één jaar die binnen het jaar vervallen , ,38 B. Financiële schulden 43 0,00 1. Kredietinstellingen 430/4 0,00 2. Overige leningen 435/9 0,00 C. Lopende schulden , ,87 1. Leveranciers 440/ , ,58 2. Te betalen wissels 441 0,00 3. Inhaalbedragen , ,37 2. Geneesh., tandartsen, verpl.pers.en paramedici , ,81 3. Diverse lopende schulden , ,11 D. Ontvangen vooruitbetalingen ,20 E. Schulden met betrekking tot belastingen bezoldigingen en sociale lasten , ,94 1. Belastingen 450/ , ,15 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,79 F. Overige schulden 47/ , ,20 1. Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat 47 0,00 2. Deposito's van patiënten ontvangen in contanten 481 0,00 3. Borgtochten , ,00 4. Andere diverse schulden , ,20 X. Overlopende rekeningen 492/ , ,94 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,71 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

3 IMELDAZIEKENHUIS RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar I. Bedrijfsopbrengsten 70/ , ,79 A. Omzet , ,55 1. Verpleegdagprijs , ,84 2. Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar , ,19 3. Supplementen kamers , ,38 4. Forfaits conventies RIZIV , ,88 5. Nevenproducten , ,02 6. Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde prod , ,51 7. Honoraria 708/ , ,11 B. Geactiveerde interne productie , ,29 C. Andere bedrijfsinkomsten , ,95 1. Bedrijfssubsidies , ,51 2. Overige 741/ , ,44 II. Bedrijfskosten (-) 60/ , ,84 A. Voorraden en leveringen , ,14 1. Aankopen 600/ , ,22 2. Voorraadwijzigingen (toename + afname) , ,08 B. Diensten en bijkomende leveringen , ,83 1. Andere diensten en bijkomende leveringen 610/ , ,18 2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis , ,46 3. Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingpensioenen van bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders die niet worden toegekend in hoofde van een arbeidsovereenkomst 618 0,00 4. Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici , ,19 C. Bezoldigingen en sociale lasten , ,77 1. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het medisch personeel , ,29 2. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het overige personeel 620 x , ,75 3. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het medisch personeel , ,54 4. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het overige personeel 621 x , ,37 5.Werkgeverspremie voor bovenwettelijke verzekeringen voor het medisch personeel ,00 6. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het overige personeel 622 x , ,76 7. Andere kosten voor personeel voor het medisch personeel ,98 501,93 8. Andere kosten voor personeel voor het overige pers 623 x , ,81 9. Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het medisch personeel , Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het overige personeel 624 x , , Loonsvoorzieningen voor het medisch personeel , Loonsvoorzieningen voor het overige personeel 625 x , ,68 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

4 RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,44 E. Andere waardeverminderingen 631/ , ,77 F. 1. Voorzieningen voor pens.en soortgelijke verplichting , ,98 2. Voorzieningen voor grote herstellingswerken, onderhoudswerken, overige risico's 636/ , ,89 G. Overige bedrijfskosten , ,02 1. Bedrijfsbelastingen , ,11 2. Overige bedrijfskosten 642/ , ,91 3. Exploitatiekost geactiveerd als herstructureringskost 649 0,00 III. Bedrijfswinst (+) 70/ , ,95 Bedrijfsverlies (-) 64/70 IV. Financiële opbrengsten , ,89 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa , ,03 2. Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa , ,37 C. Subsidies in kapitaal en intresten , ,02 D. Andere financiële opbrengsten 754/ , ,47 V. Financiële kosten (-) , ,57 A. Kosten voor investeringsleningen , ,60 B. 1. Waardevermindering op vlottende activa toevoeging , ,68 2. Waardevermindering op vlottende activa terugnemin 6511 C. Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 652 0,00 D. Koers- en omzettingsverschillen van deviezen 654/ ,92 637,97 E. Kosten voor kredieten op korte termijn 656 F. Diverse financiële kosten 657/ , ,32 VI. Courante winst (+) 70/ , ,27 Courant verlies (-) 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten , ,51 A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 0,00 B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0,00 C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten , ,23 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,12 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/ ,20 304,68 F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren ,39-464,52 VIII. Uitzonderlijke kosten (-) , ,39 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste act , ,49 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

5 RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ,53 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/ ,10 0,00 F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren , ,90 IX. Winst van het boekjaar (+) 70/ , ,39 Verlies van het boekjaar (-) 66/70 Bestemmingen en voorheffingen A. Te bestemmen winstsaldo (+) 70/ , ,39 Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het bo(+) 70/ ,33 Te verwerken verlies van het bo(-) 66/70 2. Overgedragen winst van het vor(+) 790 Overgedragen verlies van het vo(-) 690 B. Onttrekking van de eigen middelen 791/2 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de reserves 792 C. Toevoeging aan de reserves (-) 691/2 D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst (-) ,33 2. Over te dragen verlies (+) 793 E. Tussenkomst van de derden in het verlies 794 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

6 WZC DEN OLM ACTIVA Code Euro Euro VASTE ACTIVA 20/ , ,43 I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa 22/ , ,43 A. 1. Terreinen en gebouwen 22 en , ,46 A. 2. Tech.uit.onr.bij best , ,77 B. Installaties, machines en uitr , ,13 C. Meubilair en rollend materieel , ,77 E. Overige mat.vaste activa 26 F. Vaste activa in aanbouw ,30 IV. Financiële vaste activa 28 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,79 V. Vorderingen op meer dan een jaar 29 0,00 Vorderingen op bouw RVT Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Voorraden , ,77 A. Goederen en producten , ,77 VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar 40/ , ,50 A. Werkingsvorderingen , ,21 1. Bewoners , ,92 2. Verz.instellingen , ,29 B. Overige vorderingen , ,29 VIII. Geldbeleggingen 51/ , ,39 IX. Liquide middelen 54/ , ,68 X. Overlopende rekeningen 490/ , ,45 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,22 PASSIVA Code

7 Euro Euro EIGEN VERMOGEN 10/ , ,66 I. Patrimonium , ,87 IV. Reserves , ,04 V. Overgedragen resultaat 14 V. Resultaat van het boekjaar , ,78 VI. Investeringssubsidies , ,97 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN , ,55 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,55 1. Voorzieningen voor pensioenen en , ,08 soortgelijke verplichtingen rechten 2. Voorzieningen voor grote onderhoudswe , ,47 SCHULDEN 17/ , ,01 VIII. Schulden op meer dan 1 jaar , ,93 A. Financiële schulden 172/ , ,93 1. Erfpachtschuld en soortgel Kredietinstellingen , ,93 C. Schuld aan nevendiensten 177 IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/ , ,11 A. Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar , ,83 vervallen. C. Werkingsschulden , ,00 1. Leveranciers , ,35 3. Overige werkingsschulden ,41 4. Te ontvangen facturen , ,65 E. Schulden m.b.t. belast., bez. En soc , ,45 last 1. Belastingen 451/ , ,03 2. Bezoldigingen en soc.last 454/ , ,42 F. Overige schulden , ,83 X. Overlopende rekeningen 492/ , ,97 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,22

8 WZC DEN OLM Code Euro Euro I. WERKINGSOPBRENGSTEN EN 70/ , ,18 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA A. Werkingsopbrengsten , ,65 B. Subsidies , ,34 C. Andere werkingsopbrengsten , ,19 II. WERKINGSKOSTEN 60/ , ,25 A. Goederen en producten , ,51 B. Diensten en diverse leveringen , ,71 C. Bezold, soc last en pensioenen , ,08 D. Afschrijvingen en waardevermind , ,38 E. Waardeverminderingen op vorderingen 634 F. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,70 Voorzieningen voor groot onderhoud , ,22 G. Andere werkingskosten 640/ , ,65 III. BEDRIJFSWINST 70/ ,93 BEDRIJFSVERLIES 64/ ,93 IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN , ,13 V. FINANCIELE KOSTEN , ,30 VI. WINST uit de gewone activiteit 70/ , ,76 VERLIES uit de gewone activiteit 65/70 VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGST , ,79 VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN , ,68 IX. RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTING 3.829, ,87 X. BELASTINGEN , ,09 A. Inkomstenbelastingen , ,03 1. Onroerende voorheffing Roerende voorheffing , ,03 3. Overige inkomstenbelastingen 6703 B. Patrimoniumtaksen , ,06 IX. RESULTAAT BOEKJAAR 70/ , ,78

9 IMELDA VZW ACTIVA Codering VZW VZW VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Materieel voor medische uitrusting C. Mat. voor niet-med. uitrusting en meubilair D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Grondstoffen en leveringen B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen C. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ A. Vorderingen voor prestaties Patiënten/bewoners Verzekeringsinstellingen Inhaalbedragen Te innen opbrengsten Overige vorderingen voor prestaties 406/ B. Overige vorderingen Geneesh., tandartsen, verpl. pers. en paramedici Overige 41x VIII. Geldbeleggingen 51/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/

10 PASSIVA Codering VZW VZW EIGEN VERMOGEN 10/ I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal II. Herwaarderingsmeerwaarden III. Reserves A. Wettelijke reserves B. Niet-beschikbare reserves C. Beschikbare reserves IV. Overgedragen resultaat V. Investeringssubsidies VI. Sluitingspremies VII. Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor pens. en soortgelijke verpl. rechten Voorzieningen voor grote onderhoudswerken Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen Voorzieningen voor overige risico's en kosten 164/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde leningen Schulden voor huur, financiering en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen B. Handelsschulden C. Voorschotten FOD Volksgezondheid D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Diverse schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op > één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 435/9 0 0 C. Lopende schulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels Inhaalbedragen Geneesh., tandartsen, verpl. pers. en paramedici Diverse lopende schulden D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en soc. Lasten Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden 47/ Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het res Deposito's van patiënten ontvangen in contanten Borgtochten Andere diverse schulden

11 X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/

12 IMELDA VZW RESULTATENREKENING codering VZW VZW I. Bedrijfsopbrengsten 70/ A. Omzet Verpleegdagprijs Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Nevenproducten Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten Honoraria 708/ B. Geactiveerde interne productie C. Andere bedrijfsinkomsten Bedrijfssubsidies Overige 742/ II. Bedrijfskosten (-) 60/ A. Voorraden en leveringen Aankopen 600/ Voorraadwijzigingen (toename +, afname -) B. Diensten en bijkomende leveringen Andere diensten en bijkomende leveringen 610/ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders die niet worden toegekend in hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici C. Bezoldigingen en sociale lasten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het medisch personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het overige personeel 620 x Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het medisch personeel Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het overige personeel 621 x Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het medisch personeel Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het overige personeel 622 x Andere kosten voor personeel voor het medisch personeel Andere kosten voor personeel voor het overige pers. 623 x Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het medisch pers Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het overige pers. 624 x Loonsvoorzieningen voor het medisch personeel Loonsvoorzieningen voor het overige personeel 625 x

13 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Andere waardeverminderingen 631/ F. 1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verpl Voorzieningen voor grote herstellingswerken, onderhoudswerken, overige risico's 636/ G. Overige bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen Overige bedrijfskosten 642/ Exploitatiekost geactiveerd als herstructureringskost III. Bedrijfswinst (+) 70/ Bedrijfsverlies (-) 64/70 IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa C. Subsidies in kapitaal en intresten D. Andere financiële opbrengsten 754/ V. Financiële kosten (-) A. Kosten voor investeringsleningen B. 1. Waardevermindering op vlottende activa toevoegingen Waardevermindering op vlottende activa terugnemingen C. Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa D. Koers- en omzettingsverschillen van deviezen 654/ E. Kosten voor kredieten op korte termijn F. Diverse financiële kosten 657/ VI. Courante winst (+) 70/ Courant verlies (-) 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/ F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren VIII. Uitzonderlijke kosten (-)

14 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/ F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren IX. Winst van het boekjaar (+) 70/ Verlies van het boekjaar (-) 66/70 Bestemmingen en voorheffingen A. Te bestemmen winstsaldo (+) 70/ Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 70/ Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 66/70 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690 B. Onttrekking van de eigen middelen 791/2 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves 792 C. Toevoeging aan de reserves (-) 691/ D. Over te dragen resultaat 1. over te dragen winst (-) over te dragen verlies (+) 793 E. Tussenkomst van de derden in het verlies 794

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Voorgaand boekjaar Afdeling 1. 2009 2008 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 88.118 84.160 I. Oprichtingskosten

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 per 31/12/2010

JAARREKENING 2010 per 31/12/2010 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 2600 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 0832.645.030 JAARREKENING per 31/12/ Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen 4. Specificatie

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting'

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

KERNCIJFERS Bert Coenen, financieel-administratief directeur JUNI 2015 INTRO 1

KERNCIJFERS Bert Coenen, financieel-administratief directeur JUNI 2015 INTRO 1 KERNCIJFERS 2014 Bert Coenen, financieel-administratief directeur JUNI 2015 INTRO 1 KERNCIJFERS 2 ACTIVITEITEN Deze grafiek geeft de evolutie weer van de activiteiten in het St-Franciskusziekenhuis op

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO'S

JAARREKENING IN EURO'S 971 1 EUR Nat. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. S-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO'S Naam: Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare Rechtsvorm: VZW Adres: Zaffelare-dorp Postnummer: 9080 Gemeente: Zaffelare

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie