Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn"

Transcriptie

1 Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen (+) Werken van burgerlijke bouwkunde (+) Installaties, machines en uitrusting (+) Meubilair en (rollend) 1 materieel (+) Leasing en soortgelijke rechten (+) Overige materiële vaste activa (+) Activa in aanbouw en vooruitbetalingen (+) Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen (+) Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen (+) Andere financiële vaste activa Aandelen (+) Vorderingen en borgtochten in contanten (+) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Overige vorderingen (+) Voorraden en bestellingen in uitvoering Grond- en hulpstoffen (+) Goederen in bewerking (+) Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen (+) Overige vorderingen (+) Geldbeleggingen Aandelen (+) Vastrentende effecten (+) Termijndeposito's (+) Liquide middelen (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 1

2 PASSIVA huidig jaar vorig jaar EIGEN VERMOGEN Kapitaal (+) Geplaatst kapitaal Reserves (+) Beschikbare reserves Overgedragen winst (of verlies) (+/-) Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) VREEMD VERMOGEN Voorzieningen en uitgestelde belastingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+) Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (+) Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+) Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+) Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Niet-achtergestelde obligatieleningen (+) Kredietinstellingen (+) Borgtochten ontvangen in contanten (+) Overige schulden (+) Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden (+) Kredietinstellingen (+) Handelsschulden op ten hoogste één jaar (+) Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (+) Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 2

3 RESULTATENREKENING huidig jaar vorig jaar Operationele opbrengsten Lopende opbrengsten (+) Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+/(-)) Geproduceerde vaste activa (+) Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) Andere operationele opbrengsten (+) Operationele kosten (-) Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (+/(-)) Aankopen (+) Voorraad: afname (toename) (+/(-)) Diensten en diverse goederen (+) Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+) Afschrijvingen en waarderverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (+) Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels- en overige vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-)) Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-) Inkomensoverdrachten (+) Andere operationele kosten (+) Operationeel resultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 0 10 Opbrengsten uit vlottende activa (+) Andere financiële opbrengsten (+) Financiële kosten (-) Kosten van schulden (+) Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen: toevoegingen (terugnemingen) (+/(-)) Andere financiële kosten (+ /(-)) Financieel resultaat Resultaat uit de gewone activiteiten (voor belastingen) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immatriële en materiële vaste activa (+) Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) Uitzonderlijke kosten (-) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa(+) Andere uitzonderlijke kosten (+) Uitzonderlijk resultaat NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) Belastingen op het resultaat Belastingen (+) NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-)) Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 3

4 UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Overige opbrengsten van vermogen Concessies INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVER HEIDSSECTOR 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDS SECTOR 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen in het binnenland Verkoop van gronden Binnen de overheidssector Verkoop van bestaande gebouwen Aan andere sectoren dan de overheidssector Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 4

5 UITVOERING VAN DE BEGROTING budget uitvoering afwijking 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIEN STEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens weddeschalen Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Pensioenen van overheidspersoneel Lonen in natura Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Rente op overheidsschuld Rente op overheidsschuld in euro Rente op financiële leasings INVESTERINGEN Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland Aankoop van gronden In andere sectoren dan de overheidssector Aankoop van bestaande gebouwen In andere sectoren dan de overheidssector Wegen- en waterbouwkundige werken Wegenbouwkundige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 74.1 Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Verwerving van overig materieel Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriele goederen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriele goederen OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen bij financiële leasings TOTAAL UITGAVEN Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 5