Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen"

Transcriptie

1 Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen ALGEMENE INFORMATIE Naam van de hogeschool Hogeschool PXL Ondernemingsnummer van de hogeschool (vzw) Contactpersoon in de hogeschool. naam Geert Nelissen. telefoonnummer 011/ Jaarrekening 2016 Documenten op te sturen naar het commissariaat uiterlijk vijf vrije dagen vóór het hogeschoolbestuur vergadert over de jaarrekening : uitprint van het integraal ingevuld excel-bestand JR 2016 HOGESCHOOL ter controle bezorgen aan de regeringscommissaris en dit uiterlijk vijf vrije dagen vóór het hogeschoolbestuur. over de jaarrekening 2016 vergadert (cf. Codex HO - Art. IV.112) Documenten op te sturen naar het commissariaat (1 exemplaar) :. jaarrekening (balans, resultatenrekening en volledige toelichting). kopie van de rubriek Financiën van het jaarverslag met een afzonderlijke stuvogerelateerde rubriek. verslag van de bedrijfsrevisor (in voorkomend geval de managementletter) van de jaarrekening 2016 evenals het verslag van de bedrijfsrevisor over de beginbalans 2016 ingevolge fusies tussen hogescholen. verklaring vanwege de bedrijfsrevisor waaruit blijkt of het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (advies NFP - 2 van 23 juli 2008) m.b.t. de boekhoudkundige verwerking van de erfpachtcontracten in not-for-profit-organisaties, al of niet werd toegepast. kopie van de beslissing (van de betrokken organen op het niveau van het hogeschoolbestuur, stuvoraad en in voorkomend geval raad van bestuur van de School(s) of Arts) i.v.m. het opstellen en de goedkeuring van de jaarrekening 2016 en het jaarverslag print- en versie van de ingevulde werkbladen van het excel-bestand JR 2016 HOGESCHOOL - definitief goedgekeurde versie. normen gebruikt voor de berekening van het aantal VTE gastprofessoren. kopie van de waarderingsregels en beslissing hogeschoolbestuur in geval van wijziging. in voorkomend geval: aflossingstabellen van de leningen, betalingsplan van leasingcontracten,. proef- en saldibalans. in voorkomend geval: het verslag van de HOC-vergadering waarin de verantwoording van de afwijking van de 2,5% norm (afwijking tussen begrote en gerealiseerde personeelskost) werd besproken. in voorkomend geval: kopie van de overeenkomst (of de laatste beslissing) tussen de hogeschool en de universiteit betreffende de overheveling van bedragen naar de werkingsuitkering van de hogeschool ingevolge de samenwerking voor de academische opleidingen na de integratie (artikel III.25 3 van de CHO). 1 exemplaar van het jaarverslag (inclusief bijlagen) Achteraf op te sturen naar het commissariaat (1 exemplaar) :. kopie van het verslag van de HOC-vergadering i.v.m. de mededeling, door het Hogeschoolbestuur, van de jaarrekening en het jaarverslag van de hogeschool inclusief afdeling stuvo commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Algemene informatie 1

2 OVERZICHT WERKBLADEN THEMA TABBLAD - Jaarrekening Titel werkblad 1. Balans Ba - Actief (JR) ACTIVA. Ba - Passief (JR) PASSIVA. Ba - Actief - HA (JR-JR) ACTIVA - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve wijziging JR JR Ba - Passief - HA (JR-JR) PASSIVA - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve wijziging JR JR Ba - Actief - HA (JR-BG) ACTIVA - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve afwijking JR BG Ba - Passief - HA (JR-BG) PASSIVA - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve afwijking JR BG Ba - Actief - VA (JR-JR-BG) ACTIVA - VERTICALE ANALYSE - t.o.v. balanstotaal (%) JR JR BG Ba - Passief - VA (JR-JR-BG) PASSIVA - VERTICALE ANALYSE - t.o.v. balanstotaal (%) JR JR BG Ba (JR) - Overlopende rekening OVERLOPENDE REKENINGEN (activa en passiva). Ba (JR) - Schulden LT - KT SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR - SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Ba (JR) - Kapitaalsubsidies KAPITAALSUBSIDIES.. 2. Resultatenrekening RR (JR) RESULTATENREKENING. RR (JR) - Resultaatverwerking RESULTAATVERWERKING. RR - HA (JR-JR) RESULTATENREKENING - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve wijziging JR JR RR - HA (JR-BG) RESULTATENREKENING - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve afwijking JR BG RR - VA bedrijfsopbr (JR-JR-BG) RESELTATENREKENING - VERTICALE ANALYSE - t.o.v. bedrijfsopbrengsten (%) JR JR BG RR - VA omzet (JR-JR-BG) RESELTATENREKENING - VERTICALE ANALYSE - t.o.v. omzet (%) JR JR BG RR (JR) - Bo - Detail BEDRIJFSOPBRENGSTEN. RR (JR) - Bo - Aanvulling BEDRIJFSOPBRENGSTEN - Werkingsuitkeringen - Toevoeging aan werkingsuitkeringen hogeschool (Codex HO - III.25 3) Investeringen Investeringen (JR) BRUTO-INVESTERINGEN EN FINANCIERING. Investeringen HA (JR-JR) INVESTERINGEN - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve wijziging JR JR Investeringen HA (JR-BG) INVESTERINGEN - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve afwijking JR BG Investeringen VA (JR-JR-BG) INVESTERINGEN - VERTICALE ANALYSE - t.o.v. totale bruto-investeringen (%) JR JR BG Personeel Pers (JR) - BEZ - TW - OP BEZETTING - PERSONEEL OP WERKINGSUITKERING IN VTE - ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP).. TEWERKSTELLING - PERSONEEL OP WERKINGSUITKERING IN VTE - ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP). Ambtswijzigingen - OP AMBTSWIJZIGINGEN VAST BENOEMDE PERSONEELSLEDEN - ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP). Pers (JR) - BEZ - TW - ATP BEZETTING - PERSONEEL OP WERKINGSUITKERING IN VTE - ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL (ATP).. TEWERKSTELLING - PERSONEEL OP WERKINGSUITKERING IN VTE - ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL (ATP). Ambtswijzigingen - ATP AMBTSWIJZIGINGEN VAST BENOEMDE PERSONEELSLEDEN - ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL (ATP). Pers (JR) - BEZ - TW - BF BEZETTING - PERSONEEL BUITEN FORMATIE (BF).. TEWERKSTELLING - PERSONEEL BUITEN FORMATIE (BF). Ambtswijzigingen - BF AMBTSWIJZIGINGEN VAST BENOEMDE PERSONEELSLEDEN - PERSONEEL BUITEN FORMATIE (BF).... Pers (JR) - Pk - Detail PERSONEELSKOST - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Pers (JR) - Pk - Aanvulling PERSONEELSKOST - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Pers - Pk (JR-BG) PERSONEELSKOST - Absolute en relatieve afwijking JR BG Cashflow Cashflow LIQUIDITEITSBRONNEN EN -AANWENDING - CASHFLOW. Cashflow HA (JR-JR) CASHFLOW - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve wijziging JR JR Cashflow HA (JR-BG) CASHFLOW - HORIZONTALE ANALYSE - absolute en relatieve afwijking JR BG commissariaat hogescholen - 23/03/2017 2

3 6. Ratio's Financiële ratio's - LIQ (JR) FINANCIËLE RATIO'S - Liquiditeitsratio's. Financiële ratio's - RES (JR) FINANCIËLE RATIO'S - Resultatenratio's. Financiële ratio's - SOL (JR) FINANCIËLE RATIO'S - Solvabiliteitsratio's. Personeelsratio's - BEZ (JR) PERSONEELSRATIO'S - Bezetting. Personeelsratio's - TW (JR) PERSONEELSRATIO'S - Tewerkstelling. Personeelsratio's - LO (JR) PERSONEELSRATIO'S - Lonen Overige Detacheringen (JR) PERSONEELSKOST - Gedetacheerden naar andere instellingen - Codex HO - Art. V.223 en V.224. Inventaris onroerende goederen INVENTARIS ONROERENDE GOEDEREN - Toestand op 31/12/2016. Voorzieningen groot onderhoud INVENTARIS VOORZIENINGEN VOOR GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN - Ba 162. Overige voorzieningen risico's INVENTARIS OVERIGE VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN - Ba 163/165. Bestemde fondsen BESTEMDE FONDSEN - Ba commissariaat hogescholen - 23/03/2017 3

4 OVERZICHT WERKBLADEN STUVO THEMA TABBLAD - Jaarrekening Titel werkblad 8. Afdeling : STUVO srr (JR) AFDELING : STUVO - RESULTATENREKENING srr - Resultaatverwerking (JR) AFDELING : STUVO - RESULTAATVERWERKING - BESTEMD FONDS sinv - FIN (JR) AFDELING : STUVO - INVESTERINGEN en FINANCIERING spers - Lonen RR 62 (JR) AFDELING : STUVO - PERSONEELSKOSTEN swv - Investeringen (JR) AFDELING : STUVO - WERKVELDEN - ANALYTISCHE INDELING (volgens de decretaal vastgelegde werkvelden) - Investeringen swv - Bedrijfsopbrengsten (JR) AFDELING : STUVO - WERKVELDEN - ANALYTISCHE INDELING (volgens de decretaal vastgelegde werkvelden) - Bedrijfsopbrengsten swv - Bedrijfskosten (JR) AFDELING : STUVO - WERKVELDEN - ANALYTISCHE INDELING (volgens de decretaal vastgelegde werkvelden) - Bedrijfskosten swv - Bedrijfsresultaat (JR) AFDELING : STUVO - WERKVELDEN - ANALYTISCHE INDELING (volgens de decretaal vastgelegde werkvelden) - Bedrijfswinst/-verlies swv - Ingez. fin. middelen (JR) AFDELING : STUVO - WERKVELDEN - ANALYTISCHE INDELING (volgens de decretaal vastgelegde werkvelden) - Totaal ingezette financiële middelen swv - Detail activiteiten (JR) AFDELING : STUVO - WERKVELDEN - DETAIL ACTIVITEITEN - Werkveld sociale dienstverlening.. commissariaat hogescholen - 23/03/2017 STUVO 4

5 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar (eenheden euro) VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ Overige 22/92 B. Installaties, machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging Overige 232 C. Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging Overige 242 D. Leasing en soortgelijke rechten 25 E. Overige matriële vaste activa Die volle eigendom zijn van de vereniging Overige 262 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden entiteiten 280/1 0 0 B. 1. Deelnemingen in verbonden vennootschappen Vorderingen 281 Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/ Deelnemingen Vorderingen 283 C. Andere financiële vaste activa 284/ Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden 30/ Grond- en hulpstoffen 30/31 2. Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen 36 B. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente VIII. Geldbeleggingen 50/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/ Afstemming : Actief = Passief 0 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Actief (JR) 5

6 1. BALANS NA WINSTVERDELING PASSIVA codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar (eenheden euro) EIGEN VERMOGEN 10/ I. Fondsen van de vereniging A. Beginvermogen B. Permanente financiering 101 III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV. Bestemde fondsen V. Overgedragen winst Overgedragen verlies (-) 141 VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 0 0 B. 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht 168 SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels 1751 C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 D. Andere schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten 1792 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/8 2. Overige leningen 439 C. Handelsschulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels 441 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Andere schulden Vervallen obligaties, coupons en borgtochten onttvangen in contanten 480/ Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ Afstemming : Passief = Actief 0 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Passief (JR) 6

7 1. BALANS NA WINSTVERDELING HORIZONTALE ANALYSE absolute en relatieve wijziging JR JR 2015 ACTIVA codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar Absolute Relatieve wijziging wijziging VASTE ACTIVA 20/ ,04 % I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa ,57 % III. Materiële vaste activa 22/ ,94 % A. Terreinen en gebouwen ,50 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ ,50 % 2. Overige 22/ B. Installaties, machines en uitrusting ,97 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,97 % 2. Overige C. Meubilair en rollend materieel ,41 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,41 % 2. Overige D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige matriële vaste activa ,75 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,75 % 2. Overige F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ,90 % IV. Financiële vaste activa ,85 % A. Verbonden entiteiten 280/ Deelnemingen in verbonden vennootschappen Vorderingen B. Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/ ,85 % 1. Deelnemingen ,85 % 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 284/ Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ VLOTTENDE ACTIVA 29/ ,75 % V. Vorderingen op meer dan één jaar ,23 % A. Handelsvorderingen ,00 % B. Overige vorderingen ,63 % waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering ,86 % A. Voorraden 30/ ,71 % 1. Grond- en hulpstoffen 30/ Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen ,71 % 5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen B. Bestellingen in uitvoering ,24 % VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ ,34 % A. Handelsvorderingen ,66 % B. Overige vorderingen ,66 % waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente VIII. Geldbeleggingen 50/ ,44 % IX. Liquide middelen 54/ ,48 % X. Overlopende rekeningen 490/ ,89 % TOTAAL DER ACTIVA 20/ ,16 % VB = 0 Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Actief - HA (JR-JR) 7

8 1. BALANS NA WINSTVERDELING HORIZONTALE ANALYSE absolute en relatieve wijziging JR JR 2015 PASSIVA codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar Absolute Relatieve wijziging wijziging EIGEN VERMOGEN 10/ ,99 % I. Fondsen van de vereniging ,00 % A. Beginvermogen ,00 % B. Permanente financiering III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Bestemde fondsen ,02 % V. Overgedragen winst ,68 % Overgedragen verlies (-) VI. Kapitaalsubsidies ,39 % VOORZIENINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ B. 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten 163/ Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht SCHULDEN 17/ ,09 % VIII. Schulden op meer dan één jaar ,93 % A. Financiële schulden 170/ ,93 % 1. Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen ,93 % 5. Overige leningen B. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Andere schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ ,28 % A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ,00 % B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen C. Handelsschulden ,36 % 1. Leveranciers 440/ ,36 % 2. Te betalen wissels D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ,97 % E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ,31 % 1. Belastingen 450/ ,70 % 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ ,63 % F. Andere schulden ,11 % 1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten onttvangen in contanten 480/ ,59 % 2. Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente ,16 % X. Overlopende rekeningen 492/ ,49 % 0 0 TOTAAL DER PASSIVA 10/ ,16 % VB = 0 Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Passief - HA (JR-JR) 8

9 1. BALANS NA WINSTVERDELING HORIZONTALE ANALYSE absolute en relatieve afwijking JR BG 2016 ACTIVA codes JR - Boekjaar BG - Boekjaar Absolute Relatieve afwijking afwijking VASTE ACTIVA 20/ ,00 % I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa ,51 % III. Materiële vaste activa 22/ ,94 % A. Terreinen en gebouwen ,63 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ ,63 % 2. Overige 22/ B. Installaties, machines en uitrusting ,82 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,82 % 2. Overige C. Meubilair en rollend materieel ,58 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,58 % 2. Overige D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige matriële vaste activa ,48 % 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,48 % 2. Overige F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen BG = 0 IV. Financiële vaste activa ,85 % A. Verbonden entiteiten 280/ Deelnemingen in verbonden vennootschappen Vorderingen B. Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/ ,85 % 1. Deelnemingen ,85 % 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 284/ Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ VLOTTENDE ACTIVA 29/ ,09 % V. Vorderingen op meer dan één jaar ,63 % A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen ,63 % waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering ,65 % A. Voorraden 30/ ,96 % 1. Grond- en hulpstoffen 30/ Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen ,96 % 5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen B. Bestellingen in uitvoering ,94 % VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ ,46 % A. Handelsvorderingen ,26 % B. Overige vorderingen ,98 % waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente VIII. Geldbeleggingen 50/ ,44 % IX. Liquide middelen 54/ ,69 % X. Overlopende rekeningen 490/ ,26 % TOTAAL DER ACTIVA 20/ ,36 % BG = 0 Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in begroting commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Actief - HA (JR-BG) 9

10 1. BALANS NA WINSTVERDELING HORIZONTALE ANALYSE absolute en relatieve afwijking JR BG 2016 PASSIVA codes JR - Boekjaar BG - Boekjaar Absolute Relatieve afwijking afwijking EIGEN VERMOGEN 10/ ,88 % I. Fondsen van de vereniging ,00 % A. Beginvermogen ,00 % B. Permanente financiering III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Bestemde fondsen ,23 % V. Overgedragen winst ,75 % Overgedragen verlies (-) VI. Kapitaalsubsidies ,23 % VOORZIENINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ B. 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten 163/ Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht SCHULDEN 17/ ,01 % VIII. Schulden op meer dan één jaar ,00 % A. Financiële schulden 170/ ,00 % 1. Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen ,00 % 5. Overige leningen B. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Andere schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ ,85 % A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ,00 % B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen C. Handelsschulden ,67 % 1. Leveranciers 440/ ,67 % 2. Te betalen wissels D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ,50 % E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ,82 % 1. Belastingen 450/ ,80 % 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ ,77 % F. Andere schulden ,51 % 1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten onttvangen in contanten 480/ ,30 % 2. Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente ,87 % X. Overlopende rekeningen 492/ ,19 % 0 TOTAAL DER PASSIVA 10/ ,36 % BG = 0 Balanspost voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in begroting commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Passief - HA (JR-BG) 10

11 1. BALANS NA WINSTVERDELING VERTICALE ANALYSE t.o.v. balanstotaal (%) JR JR BG 2016 ACTIVA codes JR - Boekjaar % JR - Boekjaar % BG - Boekjaar % eenheden euro - (%) 2016 balanstotaal 2015 balanstotaal 2016 balanstotaal VASTE ACTIVA 20/ ,12% ,99% ,15% I. Oprichtingskosten ,00% 0 0,00% 0 0,00% II. Immateriële vaste activa ,12% ,16% ,15% III. Materiële vaste activa 22/ ,98% ,78% ,96% A. Terreinen en gebouwen ,27% ,01% ,39% 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ ,27% ,01% ,39% 2. Overige 22/92 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% B. Installaties, machines en uitrusting ,20% ,73% ,70% 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,20% ,73% ,70% 2. Overige ,00% 0 0,00% 0 0,00% C. Meubilair en rollend materieel ,06% ,11% ,78% 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,06% ,11% ,78% 2. Overige ,00% 0 0,00% 0 0,00% D. Leasing en soortgelijke rechten ,00% 0 0,00% 0 0,00% E. Overige matriële vaste activa ,04% ,89% ,08% 1. Die volle eigendom zijn van de vereniging ,04% ,89% ,08% 2. Overige ,00% 0 0,00% 0 0,00% F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ,40% ,04% 0 0,00% IV. Financiële vaste activa ,02% ,04% ,04% A. Verbonden entiteiten 280/1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Deelnemingen in verbonden vennootschappen ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Vorderingen ,00% 0 0,00% 0 0,00% B. Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/ ,02% ,04% ,04% 1. Deelnemingen ,02% ,04% ,04% 2. Vorderingen ,00% 0 0,00% 0 0,00% C. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Aandelen ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Actief - VA (JR-JR-BG) 11

12 VLOTTENDE ACTIVA 29/ ,88% ,01% ,85% V. Vorderingen op meer dan één jaar ,38% ,33% ,33% A. Handelsvorderingen ,00% ,00% 0 0,00% B. Overige vorderingen ,38% ,33% ,33% waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente ,00% 0 0,00% 0 0,00% VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering ,73% ,40% ,44% A. Voorraden 30/ ,39% ,35% ,36% 1. Grond- en hulpstoffen 30/31 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Goederen in bewerking ,00% 0 0,00% 0 0,00% 3. Gereed product ,00% 0 0,00% 0 0,00% 4. Handelsgoederen ,39% ,35% ,36% 5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop ,00% 0 0,00% 0 0,00% 6. Vooruitbetalingen ,00% 0 0,00% 0 0,00% B. Bestellingen in uitvoering ,33% ,05% ,08% VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ ,77% ,02% ,98% A. Handelsvorderingen ,13% ,78% ,65% B. Overige vorderingen ,65% ,24% ,33% waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente ,00% 0 0,00% 0 0,00% VIII. Geldbeleggingen 50/ ,21% ,19% ,19% IX. Liquide middelen 54/ ,92% ,56% ,39% X. Overlopende rekeningen 490/ ,86% ,51% ,52% TOTAAL DER ACTIVA 20/ ,00% ,00% ,00% commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Actief - VA (JR-JR-BG) 12

13 1. BALANS NA WINSTVERDELING VERTICALE ANALYSE t.o.v. balanstotaal (%) JR JR BG 2016 PASSIVA codes JR - Boekjaar % JR - Boekjaar % BG - Boekjaar % eenheden euro - (%) 2016 balanstotaal 2015 balanstotaal 2016 balanstotaal EIGEN VERMOGEN 10/ ,75% ,35% ,88% I. Fondsen van de vereniging ,62% ,84% ,27% A. Beginvermogen ,62% ,84% ,27% B. Permanente financiering ,00% 0 0,00% 0 0,00% III. Herwaarderingsmeerwaarden ,00% 0 0,00% 0 0,00% IV. Bestemde fondsen ,49% ,56% ,21% V. Overgedragen winst ,70% ,39% ,92% Overgedragen verlies (-) ,00% 0 0,00% 0 0,00% VI. Kapitaalsubsidies ,94% ,56% ,47% VOORZIENINGEN ,00% 0 0,00% 0 0,00% VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% B. 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Belastingen ,00% 0 0,00% 0 0,00% 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken ,00% 0 0,00% 0 0,00% 4. Overige risico's en kosten 163/5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht ,00% 0 0,00% 0 0,00% commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Passief - VA (JR-JR-BG) 13

14 SCHULDEN 17/ ,25% ,65% ,12% VIII. Schulden op meer dan één jaar ,54% ,43% ,72% A. Financiële schulden 170/ ,54% ,43% ,72% 1. Achtergestelde leningen ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Niet-achtergestelde obligatieleningen ,00% 0 0,00% 0 0,00% 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden ,00% 0 0,00% 0 0,00% 4. Kredietinstellingen ,54% ,43% ,72% 5. Overige leningen ,00% 0 0,00% 0 0,00% B. Handelsschulden ,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Leveranciers ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Te betalen wissels ,00% 0 0,00% 0 0,00% C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ,00% 0 0,00% 0 0,00% D. Andere schulden ,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Rentedragend ,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente ,00% 0 0,00% 0 0,00% 3. Borgtochten ontvangen in contanten ,00% 0 0,00% 0 0,00% IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ ,78% ,12% ,34% A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ,82% ,83% ,85% B. Financiële schulden ,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Kredietinstellingen 430/8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Overige leningen ,00% 0 0,00% 0 0,00% C. Handelsschulden ,94% ,56% ,33% 1. Leveranciers 440/ ,94% ,56% ,33% 2. Te betalen wissels ,00% 0 0,00% 0 0,00% D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ,35% ,00% ,08% E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ,56% ,61% ,87% 1. Belastingen 450/ ,25% ,31% ,34% 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ ,31% ,30% ,52% F. Andere schulden ,10% ,11% ,22% 1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten onttvangen in contanten 480/ ,06% ,07% ,17% 2. Rentedragend ,00% 0 0,00% 0 0,00% 3. Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente ,04% ,04% ,05% X. Overlopende rekeningen 492/ ,94% ,10% ,06% TOTAAL DER PASSIVA 10/ ,00% ,00% ,00% commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba - Passief - VA (JR-JR-BG) 14

15 Ba - Actief (JR) 1. BALANS NA WINSTVERDELING codes JR - Boekjaar (eenheden euro) 2016 OVERLOPENDE REKENINGEN (activa) 490/ a. Over te dragen kosten b. Verworven opbrengsten OVERLOPENDE REKENINGEN (passiva) 492/ a. Toe te rekenen kosten b. Over te dragen opbrengsten Afstemming met Ba 490/491 0 Afstemming met Ba 492/493 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba (JR) - Overlopende rekening 15

16 Ba - Passief (JR) 1. BALANS NA WINSTVERDELING codes JR - Boekjaar (eenheden euro) 2016 SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR a. Nieuwe LT schulden afgesloten in de loop van het boekjaar 0. Bedrag rechtstreeks geboekt op Ba 17. Bedrag rechtstreeks geboekt op Ba 42 b. Schulden op méér dan één jaar Per einde van het vorig boekjaar Bedrag nieuwe LT schulden rechtstreeks geboekt op Ba Bedrag overgeboekt van Ba 17 naar Ba 42 in de loop van het boekjaar ( ) - Financiële schulden (-) ( ) - Andere (oa. borgtochten, ) (-). Vervroegde aflossing op Ba 17 (-) Per einde van het boekjaar c. Aflossingen van schulden in de loop van het boekjaar Aflossingen op Ba Aflossingen op Ba 43. Vervroegde aflossing op Ba 17 0 Afstemming met Ba 17 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba (JR) - Schulden LT - KT 16

17 Ba - Passief (JR) 1. BALANS NA WINSTVERDELING codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar (eenheden euro) KAPITAALSUBSIDIES Per einde van het vorig boekjaar Officiëel goedgekeurde kapitaalsubsidies aangewend voor : a. investeringen b. rentebetaling c. kapitaalaflossing d. geactiveerde loonkost 0 0. betaald via AHOVOKS. betaald via de instelling In resultaat opgenomen kapitaalsubsidies : a. prorata afschrijvingen b. ter dekking van rentelasten c. ter dekking van kapitaalaflossing Per einde van het boekjaar Controle met Ba Controle kapitaalsubsidies aangewend voor "investeringen" 0 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 Ba (JR) - Kapitaalsubsidies 17

18 2. RESULTATENREKENING codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar (eenheden euro) I. Bedrijfsopbrengsten 70/ A. Omzet B. C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies E. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten (-) 60/64 ( ) ( ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Inkopen 600/ Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 609 (28 236) (38 719) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. E. F / /8 ( ) G. Andere bedrijfskosten 640/ H. (-) 649 III. Bedrijfswinst (+) 70/ Bedrijfsverlies (-) 64/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten (-) 65 ( ) ( ) A. Kosten van schulden B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -) C. Andere financiële kosten 652/ VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. B. C. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/ VIII. Uitzonderlijke kosten (-) 66 (18 461) ( ) A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeververminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. D. Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa 663 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/ F. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen -) Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten IX Winst van het boekjaar (+) 70/ commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR (JR) 18

19 Verlies van het boekjaar (-) 66/ commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR (JR) 19

20 Ba - Passief (JR) 2. RESULTATENREKENING codes JR - Boekjaar (eenheden euro) 2016 RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winst 70/ Te verwerken verlies 69/ Winst van het boekjaar 70/ Verlies van het boekjaar 66/ Gecumuleerde winst vorig boekjaar Gecumuleerd verlies vorig boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 791/ aan de bestemde fondsen aan de permanente financiering 792 C. Toevoeging aan het eigen vermogen 691/ aan de bestemde fondsen aan de permanente financiering 692 D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst Over te dragen verlies 793 Afstemming met RR 693/793 0 Afstemming met Ba 140/141 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR (JR) - Resultaatverwerking 20

21 2. RESULTATENREKENING HORIZONTALE ANALYSE absolute en relatieve wijziging JR JR 2015 codes JR - Boekjaar JR - Boekjaar Absolute Relatieve wijziging wijziging I. Bedrijfsopbrengsten 70/ ,58 % A. Omzet ,92 % B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering ,10 % (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,69 % E. Andere bedrijfsopbrengsten ,28 % II. Bedrijfskosten (-) 60/64 ( ) ( ) ,58 % A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ,11 % 1. Inkopen 600/ ,64 % 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 609 (28 236) (38 719) ,08 % B. Diensten en diverse goederen ,26 % C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,46 % D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste ,78 % activa E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, 631/ ,05 % terugnemingen -) F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 635/8 0 ( ) ,00 % G. Andere bedrijfskosten 640/ ,29 % H. Als herstructureringskosten geactiveerde (-) bedrijfskosten III. Bedrijfswinst (+) 70/ Bedrijfsverlies (-) 64/ ,19 % IV. Financiële opbrengsten ,14 % A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa ,65 % C. Andere financiële opbrengsten 752/ ,13 % V. Financiële kosten (-) 65 ( ) ( ) ,64 % A. Kosten van schulden ,41 % B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -) C. Andere financiële kosten 652/ ,44 % VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/ ,32 % VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,54 % A. B. C. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ,72 % E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/ ,18 % VIII. Uitzonderlijke kosten (-) 66 (18 461) ( ) ,64 % A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeververminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ,68 % B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen -) D. Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten 664/ ,15 % F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten IX Winst van het boekjaar (+) 70/ % commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR - HA (JR-JR) 21

22 Verlies van het boekjaar (-) 66/ ,25 % VB = 0 Post voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in vorig boekjaar commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR - HA (JR-JR) 22

23 2. RESULTATENREKENING HORIZONTALE ANALYSE absolute en relatieve afwijking JR BG 2016 codes JR - Boekjaar BG - Boekjaar Absolute Relatieve afwijking afwijking I. Bedrijfsopbrengsten 70/ ,99 % A. Omzet ,61 % B BG = 0 C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,68 % E. Andere bedrijfsopbrengsten ,50 % II. Bedrijfskosten (-) 60/64 ( ) ( ) ,76 % A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ,06 % 1. Inkopen 600/ ,94 % 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 609 (28 236) BG = 0 B. Diensten en diverse goederen ,47 % C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,36 % D. E. F ,13 % 631/ BG = 0 635/ G. Andere bedrijfskosten 640/ ,27 % H. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) III. Bedrijfswinst (+) 70/ Bedrijfsverlies (-) 64/70 0 ( ) BG = 0 IV. Financiële opbrengsten ,99 % A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa ,30 % C. Andere financiële opbrengsten 752/ ,02 % V. Financiële kosten (-) 65 ( ) ( ) ,56 % A. Kosten van schulden ,00 % B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -) C. Andere financiële kosten 652/ ,54 % VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (+) 70/ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening (-) 65/70 0 ( ) BG = 0 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,19 % A. B. C. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa BG = 0 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/ ,38 % VIII. Uitzonderlijke kosten (-) 66 (18 461) BG = 0 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeververminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa BG = 0 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen -) D. Minderwaarden bj de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten 664/ BG = 0 F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke IX Winst van het boekjaar (+) 70/ Verlies van het boekjaar (-) 66/70 0 ( ) BG = 0 commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR - HA (JR-BG) 23

24 BG = 0 Post voorzien in huidig boekjaar maar niet voorzien in begroting boekjaar commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR - HA (JR-BG) 24

25 2. RESULTATENREKENING VERTICALE ANALYSE t.o.v. bedrijfsopbrengsten (%) JR JR BG 2016 codes JR - Boekjaar % JR - Boekjaar % BG - Boekjaar % eenheden euro - (%) 2016 bedrijfsopbr bedrijfsopbr bedrijfsopbr. I. Bedrijfsopbrengsten 70/ ,00% ,00% ,00% A. Omzet ,88% ,58% ,22% B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering ,26% ,49% 0 0,00% (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa ,00% 0 0,00% 0 0,00% D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,61% ,30% ,68% E. Andere bedrijfsopbrengsten ,26% ,63% ,10% II. Bedrijfskosten (-) 60/64 ( ) -98,07% ( ) -99,96% ( ) -102,81% A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ,99% ,74% ,87% 1. Inkopen 600/ ,04% ,81% ,87% 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) 609 (28 236) -0,05% (38 719) -0,07% 0 0,00% B. Diensten en diverse goederen ,35% ,25% ,37% C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,69% ,85% ,81% D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste ,92% ,43% ,71% activa E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, 631/ ,09% ,22% 0 0,00% terugnemingen -) F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 635/8 0 0,00% ( ) -0,57% 0 0,00% G. Andere bedrijfskosten 640/ ,03% ,04% ,05% H. Als herstructureringskosten geactiveerde (-) ,00% 0 0,00% 0 0,00% bedrijfskosten III. Bedrijfswinst (+) 70/ ,93% ,04% 0 0,00% Bedrijfsverlies (-) 64/70 0 0,00% 0 0,00% ( ) -2,81% commissariaat hogescholen - 23/03/2017 RR - VA bedrijfsopbr (JR-JR-BG) 25

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0822.880.197 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ecofest Rechtsvorm: VZW Adres: Ferdinand Coosemansstraat Nr.: 145 Postnummer: 2600 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING Jaarrekening 2014

JAARREKENING Jaarrekening 2014 1 JAARREKENING 2014 2 INHOUDSTABEL 1. JAARREKENING 2014... 5 1.1 RESULTATENREKENING 2014... 5 1.1.1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN... 6 1.1.1.1 Omzet... 6 1.1.1.2 Opbrengsten kwaliteitszorg... 6 1.1.1.3 Andere bedrijfsopbrengsten...

Nadere informatie

1 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. ACTIVA 51/ Toel. Codes. Boekjaar. Vorig boekjaar VASTE ACTIVA

1 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. ACTIVA 51/ Toel. Codes. Boekjaar. Vorig boekjaar VASTE ACTIVA Nr. 048.896.677 VOL 2. BALANS NA WINSTVERDELING Toel. ACTIVA VASTE ACTIVA... 2028 Oprichtingskosten... 5. 20 Immateriële vaste activa....... 5.2 2 Materiële vaste activa... 5.3 22/27 Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Verkorte Jaarrekening (Nederlands)

Verkorte Jaarrekening (Nederlands) Periodes huidig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/217 31/12/217 Periodes vorig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/216 31/12/216 V Afdruk vorig boekjaar Met simulatie 9 Interwaas BE-2646639 Popsy 3.2.413 VKT2. 1.

Nadere informatie

Verkorte Jaarrekening (Nederlands)

Verkorte Jaarrekening (Nederlands) 9 Interwaas Verkorte Jaarrekening Nederlands) Datum Uur 7/4/211 16:28:4 Periodes huidig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/21 31/12/21 Periodes vorig boekjaar Van HER tot AFS 1/1/29 31/12/29 V Afdruk vorig boekjaar

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging)

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging) Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 4.1.1) 21 Materiële vaste activa (toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 30/06/2017 BE 0419.261.219 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17269.00561 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Hogere Zeevaartschool JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen HZS - Controle - Timing

Hogere Zeevaartschool JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen HZS - Controle - Timing JR - HZS - Controle - Timing Bijlage A Timing JR - Boekjaar 2016 A. Bestuurscollege. Kopie van de beslissing i.v.m. de het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag aanwezig in dossier. Datum goedkeuring

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Sui Generis Adres: Lange Kievitstraat Nr: Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen 111-113 BUS 100 Bus:

Nadere informatie

Thomas More Mechelen Antwerpen JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen TMMA - Controle - Timing

Thomas More Mechelen Antwerpen JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen TMMA - Controle - Timing JR - TMMA - Controle - Timing Bijlage A Timing JR - Boekjaar 2016 A. Raad van Bestuur. Kopie van de beslissing i.v.m. de het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag aanwezig in dossier. Datum

Nadere informatie

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen KdG - Controle - Timing

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen KdG - Controle - Timing JR - KdG - Controle - Timing Bijlage A Timing JR - Boekjaar 2016 A. Raad van Bestuur. Kopie van de beslissing i.v.m. de het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag aanwezig in dossier. Datum goedkeuring

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

AP Hogeschool Antwerpen JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen AP - Controle - Timing

AP Hogeschool Antwerpen JR - Overzicht werkbladen Overzicht werkbladen AP - Controle - Timing JR - AP - Controle - Timing Bijlage A Timing JR - Boekjaar 2016 A. Bestuursorgaan. Kopie van de beslissing i.v.m. de het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag aanwezig in dossier. Datum goedkeuring

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0405.110.404 Blz. E. D. VOL 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM: West-Vlaams

Nadere informatie

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011)

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011) Balans per 31/12/2011 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/29 136 030 109 193 194 994 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0 0 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21 0 0 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 0 0 A. Terreinen en gebouwen 22

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE FINANCIËLE TOESTAND VAN HET HOGER ONDERWIJS IN DEEL 3 sector associaties

VERSLAG OVER DE FINANCIËLE TOESTAND VAN HET HOGER ONDERWIJS IN DEEL 3 sector associaties VERSLAG OVER DE FINANCIËLE TOESTAND VAN HET HOGER ONDERWIJS IN 2011 DEEL 3 sector associaties 1 Inhoudslijst Inleiding... 3 1 Lijst van de associaties en hun instellingen... 4 2 Financiële analyse van

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0 5.3.6 Definitie van de ratio's voor verenigingen en stichtingen Codes die voorkomen in het A. EXPLOITATIE 1. BRUTOMARGE OP BEDRIJFSOPBRENGSTEN (%) De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0 Bedrijfswinst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging NBB Vollediq schema 27/0412012 10:36 ' Vak 201 1 20 10 VASTE ACTIVA 20/28 20,9s1,884.30 19,O72,632.87 L Oprichtingskosten (toel. l) 20 ll. lmmateriële vaste activa (toel. ll) 21 lll. Materiële vaste activa

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Afdeling 1. BALANS NA VERDELING ACTIVA 2008 2007 VASTE ACTIVA 20/28 84.160 78.075 I. Oprichtingskosten..... 20 II. Immateriële

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 29/06/2016 BE 0476.060.855 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16239.00370 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMSE BASKETBALLIGA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Paul-Henri

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 70 03/07/2018 BE 0826.779.795 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 18287.00039 MIC 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0548.910.033 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Act as One Rechtsvorm: VZW Adres: Blivenstraat Nr.: 54 Postnummer: 2100 Gemeente: Deurne

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Terreinen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/07/2015 BE 0555.655.590 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15299.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dr. Byaruhanga Dieudonne Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Impulsstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0643.634.986 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Rechtsvorm: Adres: Boudewijnlaan Nr.: 30 Postnummer: 1000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING Vlaamse openbare instelling (VOI) - type A Adres: Koning Albert II laan Nr: 19 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Brussel Land: België

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/08/2014 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14488.00391 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verhaert Dave Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:...Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 07/06/2016 BE 0458.098.930 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16157.00038 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie