2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15"

Transcriptie

1 P = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa C.Materiële vaste activa 22/ Terreinen en gebouwen In volle eigendom 22/ van de vereniging - Overige 22/ Installaties, machines en uitrusting - In volle eigendom van de vereniging - Overige Meubilair en rollend materieel - In volle eigendom van de vereniging - Overige Leasing en soortgelijke rechten. Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging - Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen D.Financiële vaste activa Verbonden entiteiten 280/ * * 7 * - Deelnemingen * * 2 * in verbonden vennootschappen - Vorderingen * * 5 *. Andere vennootschappen waarmee 282/3 78 * * 3 * een deelnemingsverhouding bestaat - Deelnemingen * * 2 * - Vorderingen * * 1 *. Andere financiële vaste activa 284/ * * 81 * - Aandelen * * 15 * - Vorderingen en borgtochten in contanten 285/ * * 77 * VLOTTENDE ACTIVA 29/ A.Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente B.Voorraden en bestellingen in uitvoering. Voorraden 30/ Grond- en hulpstoffen 30/ * * 64 * - Goederen in bewerking * * 2 * - Gereed product * * 11 * - Handelsgoederen * * 7 * - Onroerende goederen bestemd * * 1 * voor verkoop - Vooruitbetalingen 36 * * *. Bestellingen in uitvoering 37 C.Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente D.Geldbeleggingen 50/ E.Liquide middelen 54/ F.Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/

2 P PASSIVA EIGEN VERMOGEN, positief saldo 10/ EIGEN VERMOGEN, negatief saldo 10/ A.Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering B.Herwaarderingsmeerwaarden C.Bestemde fondsen D.Overgedragen winst (+) Overgedragen verlies (-) E.Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN A.Voorzieningen voor risico's en kosten 160/ Pensioenen en soortgelijke verplichtingen * * 50 *. Belastingen * * 2 *. Grote herstellings- en onderhoudswerken * * 29 *. Overige risico's en kosten 163/ * * 43 * B.Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht SCHULDEN 17/ A.Schulden op meer dan één jaar. Financiële schulden 170/ Kredietinstellingen, leasingschulden en 172/ soortgelijke schulden * Leasingschulden en * * 13 * soortgelijke schulden * Kredietinstellingen * * 74 * - Overige leningen 174/ * Achtergestelde leningen * * 4 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 3 * * Overige leningen * * 22 *. Handelsschulden Leveranciers 1750 * * * - Te betalen wissels 1751 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente - Borgtochten ontvangen in contanten B.Schulden op ten hoogste één jaar 42/ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen Handelsschulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ Diverse schulden Vervallen obligaties, coupons en 480/ borgtochten ontvangen in contanten - Andere rentedragende schulden - Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente C.Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/

3 P. 3 - = = = = = = = 3 RESULTATENREKENING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) positief saldo TOEGEVOEGDE WAARDE (EXCL. BTW) negatief saldo A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/ (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Omzet (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (+) 71 4 * * 3 * afname (-) * * 5 *. Geproduceerde vaste activa * * 7 *. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Andere bedrijfsopbrengsten * * 115 * B.BEDRIJFSKOSTEN 60/ * * 115 *. Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, 60/ diensten en diverse goederen (facultatieve vermelding voor de verkorte schema's). Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen * * 109 * - Aankopen 600/ * * 109 * - Voorraad: afname (+) * * 28 * toename (-) * * 32 *. Diensten en diverse goederen * * 115 *. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-). Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (+) 631/ terugnemingen (-) 631/ Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoe- toevoegingen (+) 635/ bestedingen en terugnemingen (-) 635/ Andere bedrijfskosten 640/ Als herstructureringskosten geactiveerde 649 bedrijfskosten (-) C.BEDRIJFSWINST (+) BEDRIJFSVERLIES (-) D.FINANCIELE OPBRENGSTEN Opbrengsten uit financiële vaste activa * * 14 *. Opbrengsten uit vlottende activa * * 95 *. Andere financiële opbrengsten 752/ * * 87 * E.FINANCIELE KOSTEN Kosten van schulden * * 89 *. Waardeverminderingen op vlottende activa * * 13 * andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-). Andere financiële kosten 652/ * * 107 * F.WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VERLIES UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING G.UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Terugneming van afschrijvingen en * * 4 * van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa. Terugneming van waardeverminderingen 761 * * * op financiële vaste activa. Terugneming van voorzieningen * * 5 * voor uitzonderlijke risico's en kosten. Meerwaarden bij de realisatie * * 31 * van vaste activa. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/ * * 94 * H.UITZONDERLIJKE KOSTEN Uitzonderlijke afschrijvingen en waardever * * 14 * minderingen op oprichtingskosten,

4 P. 4 - op immateriële en materiële vaste activa. Waardeverminderingen * * 1 * op financiële vaste activa. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (+) * * 3 * bestedingen (-) * * 2 *. Minderwaarden bij de realisatie * * 17 * van vaste activa. Andere uitzonderlijke kosten 664/ * * 92 *. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 * * * uitzonderlijke kosten (-) I.WINST VAN HET BOEKJAAR (+) VERLIES VAN HET BOEKJAAR (-) = = = = = 4 RESULTAATVERWERKING = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > A.Te bestemmen positief resultaat (+) Te bestemmen negatief resultaat (-) Te bestemmen positief resultaat van het boekjaar (+). Te verwerken negatief resultaat van het boekjaar (-). Overgedragen positief resultaat 14P van het vorige boekjaar (+). Overgedragen negatief resultaat 14P van het vorige boekjaar (-) B.Onttrekking aan het eigen vermogen 791/ aan de fondsen van de vereniging of stichting aan de bestemde fondsen C.Toevoeging aan de bestemde fondsen D.Over te dragen positief resultaat (+) Over te dragen negatief resultaat (-)

5 P. 5 - = = = = = = = = 5 TOELICHTING = = = = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 5.1.STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Nettoboekwaarde per einde van het vorige 20P 221 * * 7 * boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar. Nieuwe kosten van het boekjaar * * 2 *. Afschrijvingen * * 5 *. Andere (+)/(-) 8004 * * * Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar * * 7 * Waarvan. Kosten van oprichting, 200/2 92 * * 2 * kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten. Herstructureringskosten * * 1 * 5.2.STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA A.TOTAAL VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8059P Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8049 Per einde van het boekjaar b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8129P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8119 Per einde van het boekjaar c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR B.UITSPLITSING VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8051P * * 6 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 4 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031 * * *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8041 * * * Per einde van het boekjaar * * 6 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8121P 681 * * 5 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 5 *. Teruggenomen 8081 * * *. Verworven van derden 8091 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8101 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8111 * * * Per einde van het boekjaar * * 5 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 5 * CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8052P 833 * * 27 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 17 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 2 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8042 * * * Per einde van het boekjaar * * 29 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8122P 666 * * 26 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 23 *. Teruggenomen 8082 * * *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 1 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8112 * * *

6 P. 6 - Per einde van het boekjaar * * 28 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 22 * GOODWILL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8053P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, 8023 * * * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen 8033 * * *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8043 * * * Per einde van het boekjaar 8053 * * * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8123P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8073 * * *. Teruggenomen 8083 * * *. Verworven van derden 8093 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8103 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8113 * * * Per einde van het boekjaar 8123 * * * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 212 * * * VOORUITBETALINGEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8054P 24 * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 1 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 1 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8044 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * b)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8124P 16 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8074 * * *. Teruggenomen 8084 * * *. Verworven van derden 8094 * * *. Afgeboekt na overdrachten en * * 1 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8114 * * * Per einde van het boekjaar 8124 * * * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 1 * 5.3.STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA A.TOTAAL VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8199P Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) Per einde van het boekjaar b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8259P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8249 Per einde van het boekjaar c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8329P Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) Per einde van het boekjaar d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 22/ WAARVAN In volle eigendom van de vereniging

7 P. 7 - B.UITSPLITSING VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN TERREINEN EN GEBOUWEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8191P * * 108 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 84 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 24 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 23 * Per einde van het boekjaar * * 110 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8251P * * 7 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8211 * * *. Verworven van derden 8221 * * *. Afgeboekt * * 2 *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8241 * * * Per einde van het boekjaar * * 6 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8321P * * 107 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 107 *. Teruggenomen * * 2 *. Verworven van derden * * 3 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 20 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 5 * Per einde van het boekjaar * * 108 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 108 * WAARVAN In volle eigendom van de vereniging 22/ * * 105 * INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8192P * * 111 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 108 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 46 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 13 * Per einde van het boekjaar * * 112 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8252P 6 * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8212 * * *. Verworven van derden 8222 * * *. Afgeboekt 8232 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8242 * * * Per einde van het boekjaar * * 2 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8322P * * 111 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 110 *. Teruggenomen * * 3 *. Verworven van derden * * 4 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 47 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 6 * Per einde van het boekjaar * * 112 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 111 * WAARVAN In volle eigendom van de vereniging * * 110 * MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8193P * * 114 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 104 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 53 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 9 * Per einde van het boekjaar * * 115 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8253P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8213 * * *. Verworven van derden 8223 * * *. Afgeboekt 8233 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8243 * * * Per einde van het boekjaar 8253 * * *

8 P. 8 - c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8323P * * 114 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 112 *. Teruggenomen 8283 * * *. Verworven van derden * * 2 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 53 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 4 * Per einde van het boekjaar * * 115 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 113 * WAARVAN In volle eigendom van de vereniging * * 113 * LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8194P * * 19 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 6 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 2 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 3 * Per einde van het boekjaar * * 20 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8254P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8214 * * *. Verworven van derden 8224 * * *. Afgeboekt 8234 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8244 * * * Per einde van het boekjaar 8254 * * * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8324P * * 19 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 18 *. Teruggenomen 8284 * * *. Verworven van derden * * 2 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 1 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 3 * Per einde van het boekjaar * * 20 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 16 * WAARVAN Terreinen en gebouwen * * 10 * Installaties, machines en uitrusting * * 4 * Meubilair en rollend materieel * * 9 * OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8195P * * 34 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 15 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 7 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8185 * * * Per einde van het boekjaar * * 34 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8255P 64 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8215 * * *. Verworven van derden 8225 * * *. Afgeboekt 8235 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8245 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8325P * * 28 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 25 *. Teruggenomen 8285 * * *. Verworven van derden * * 1 *. Afgeboekt na overdrachten en * * 5 * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 29 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 31 * WAARVAN In volle eigendom van de vereniging * * 18 * ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8196P * * 46 *

9 P. 9 - Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen, * * 50 * met inbegrip van de geproduceerde vaste activa. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 7 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 26 * Per einde van het boekjaar * * 47 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8256P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8216 * * *. Verworven van derden 8226 * * *. Afgeboekt 8236 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8246 * * * Per einde van het boekjaar 8256 * * * c)afschrijvingen EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 8326P * * 4 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 3 *. Teruggenomen 8286 * * *. Verworven van derden 8296 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8306 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 4 * d)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 47 * 5.4.STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA SPECIFIEK VOOR DE VERKORTE MODELLEN : a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8395P * * * 123 Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen 8365 * * * 53. Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375 * 27 * * 14. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8385 * -7 * * 3. Andere mutaties (+)/(-) 8386 * -2 * * 7 Per einde van het boekjaar 8395 * * * 126 b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8455P * 55 * * 1 Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8415 * * *. Verworven van derden 8425 * * *. Afgeboekt 8435 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8445 * * * Per einde van het boekjaar 8455 * 55 * * 1 c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8525P * 34 * * 3 Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8475 * 0 * * 4. Teruggenomen 8485 * * *. Verworven van derden 8495 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8505 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8515 * * * Per einde van het boekjaar 8525 * 34 * * 6 d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8555P * * * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8545 * * * Per einde van het boekjaar 8555 * * * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 28 * * * 124 SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN : A.TOTAAL VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA A.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN : TOTAAL a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8394P 958 * * 19 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 1 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 2 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 20 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8454P 12 * * 3 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Verworven van derden 8424 * * *. Afgeboekt 8434 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8444 * * * Per einde van het boekjaar * * 3 * c)waardeverminderingen

10 P Per einde van het vorige boekjaar 8524P 5 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Teruggenomen 8484 * * *. Verworven van derden 8494 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8504 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8514 * * * Per einde van het boekjaar * * 2 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8554P 0 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8544 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 19 * A.2.VORDERINGEN : TOTAAL a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 8644P * * 78 * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 36 *. Terugbetalingen * * 19 *. Geboekte waardeverminderingen 8604 * * *. Teruggenomen waardeverminderingen 8614 * * *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8624 * * *. Overige mutaties (+)/(-) * * 3 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 78 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 1 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR B.UITSPLITSING VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN VERBONDEN ENTITEITEN 1.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8391P 16 * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen 8361 * * *. Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371 * * *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8381 * * * Per einde van het boekjaar * * 2 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8451P 0 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Verworven van derden 8421 * * *. Afgeboekt 8431 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8441 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8521P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8471 * * *. Teruggenomen 8481 * * *. Verworven van derden 8491 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8501 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8511 * * * Per einde van het boekjaar 8521 * * * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8551P * * * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8541 * * * Per einde van het boekjaar 8551 * * * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 2 * 1.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde 281P * * 5 * PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen 8581 * * *. Terugbetalingen * * 1 *. Geboekte waardeverminderingen 8601 * * *. Teruggenomen waardeverminderingen 8611 * * *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621 * * *. Overige mutaties (+)/(-) 8631 * * * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 5 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 8651 * * * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

11 P VENNOOTSCHAPPEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING 2.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8392P 4 * * 3 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen * * 1 *. Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372 * * *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) 8382 * * * Per einde van het boekjaar * * 3 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8452P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8412 * * *. Verworven van derden 8422 * * *. Afgeboekt 8432 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8442 * * * Per einde van het boekjaar 8452 * * * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8522P * * * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt * * 1 *. Teruggenomen 8482 * * *. Verworven van derden 8492 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8502 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8512 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8552P * * * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8542 * * * Per einde van het boekjaar 8552 * * * e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 2 * 2.2.VORDERINGEN a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 283P 75 * * 1 * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen 8582 * * *. Terugbetalingen 8592 * * *. Geboekte waardeverminderingen 8602 * * *. Teruggenomen waardeverminderingen 8612 * * *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622 * * *. Overige mutaties (+)/(-) 8632 * * * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 1 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN * * 1 * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ANDERE VENNOOTSCHAPPEN 3.1.DEELNEMINGEN EN AANDELEN a)aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar 8393P 938 * * 15 * Mutaties tijdens het boekjaar. Aanschaffingen 8363 * * *. Overdrachten en buitengebruikstellingen * * 2 *. Overboekingen v.e. post naar een andere(+)/(-) * * 1 * Per einde van het boekjaar * * 15 * b)meerwaarden Per einde van het vorige boekjaar 8453P 11 * * 2 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8413 * * *. Verworven van derden 8423 * * *. Afgeboekt 8433 * * *. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8443 * * * Per einde van het boekjaar * * 2 * c)waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar 8523P 5 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar. Geboekt 8473 * * *. Teruggenomen 8483 * * *. Verworven van derden 8493 * * *. Afgeboekt na overdrachten en 8503 * * * buitengebruikstellingen. Overgeboekt v.e. post naar een andere (+)/(-) 8513 * * * Per einde van het boekjaar * * 1 * d)niet-opgevraagde BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 8553P 0 * * 1 * Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543 * * * Niet-opgevraagde bedragen * * 1 * Per einde van het boekjaar e)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR * * 15 *

12 P VORDERINGEN a)nettoboekwaarde PER EINDE VAN 285/8P * * 78 * HET VORIGE BOEKJAAR b)mutaties TIJDENS HET BOEKJAAR. Toevoegingen * * 36 *. Terugbetalingen * * 19 *. Geboekte waardeverminderingen 8603 * * *. Teruggenomen waardeverminderingen 8613 * * *. Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623 * * *. Overige mutaties (+)/(-) * * 3 * c)nettoboekwaarde PER EINDE BOEKJAAR 285/ * * 77 * d)gecumuleerde WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 8653 * * * PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 5.6.GELDBELEGGINGEN. Aandelen * * 15 * - Boekwaarde verhoogd * * 15 * met het niet-opgevraagde bedrag - Niet-opgevraagd bedrag 8682 * * *. Vastrentende effecten * * 21 * - Vastrentende effecten uitgegeven * * 12 * door kredietinstellingen. Termijnrekeningen * * 48 * bij kredietinstellingen. Met een resterende looptijd of opzegtermijn van - hoogstens één maand * * 21 * - meer dan één maand en hoogstens één jaar * * 24 * - meer dan één jaar * * 19 *. Hierboven niet-opgenomen * * 25 * overige geldbeleggingen 5.8.STAAT VAN DE SCHULDEN A.UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OOR- SPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD A.1.Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Financiële schulden * * 77 * - Achtergestelde leningen * * 4 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 3 * - Leasingschulden en * * 13 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 69 * - Overige leningen * * 16 *. Handelsschulden * * 1 * - Leveranciers * * 1 * - Te betalen wissels 8881 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891 * * *. Overige schulden * * 6 * Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen A.2.Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar. Financiële schulden * * 75 * - Achtergestelde leningen 8812 * * * - Niet-achtergestelde obligatieleningen * * 3 * - Leasingschulden en * * 13 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 71 * - Overige leningen * * 17 *. Handelsschulden 8862 * * * - Leveranciers 8872 * * * - Te betalen wissels 8882 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892 * * *. Overige schulden * * 15 * Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar A.3.Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. Financiële schulden * * 72 * - Achtergestelde leningen * * 4 * - Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823 * * *

13 P Leasingschulden en * * 5 * soortgelijke schulden - Kredietinstellingen * * 67 * - Overige leningen * * 15 *. Handelsschulden 8863 * * * - Leveranciers 8873 * * * - Te betalen wissels 8883 * * *. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893 * * *. Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar B.GEWAARBORGDE SCHULDEN B.1.Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden * Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951 * * * * Kredietinstellingen * * 34 * - Overige leningen * Achtergestelde leningen * * 1 * * Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941 * * * - Overige leningen * * 1 *. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten. Overige schulden Totaal van de door Belgische overheids instellingen gewaarborgde schulden B.2.Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vereniging. Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden * Leasingschulden en soortgelijke schulden * * 2 * * Kredietinstellingen * * 36 * - Overige leningen * Achtergestelde leningen 8932 * * * * Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942 * * * - Overige leningen * * 1 *. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vereniging C.SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN C.1.Belastingen. Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden * * 99 *. Geraamde belastingschulden * * 10 * C.2.Bezoldigingen en sociale lasten. Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Andere schulden met betrekking * * 113 * tot bezoldigingen en sociale lasten

14 P BEDRIJFSRESULTATEN A.BEDRIJFSOPBRENGSTEN Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. Lidgeld 730/ * * 11 *. Schenkingen 732/ * * 76 *. Legaten 734/5 135 * * 7 *. Kapitaal- en intrestsubsidies, exploitatie- 736/ * * 78 * subsidies en compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost. Kapitaal- en intrestsubsidies * * 1 * B.BEDRIJFSKOSTEN a)werknemers ingeschreven in het personeelsregister. Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren b)personeelskosten. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen. Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen c)voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen. Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) * * 48 * d)waardeverminderingen. Op voorraden en bestellingen in uitvoering - Geboekt * * 1 * - Teruggenomen * * 1 *. Op handelsvorderingen - Geboekt * * 32 * - Teruggenomen * * 19 * e)voorzieningen voor risico's en kosten. Toevoegingen * * 56 *. Bestedingen en terugnemingen * * 59 * f)andere bedrijfskosten. Bedrijfsbelastingen en -taksen * * 113 *. Andere 641/ * * 109 * g)uitzendkrachten en ter beschikking van de vereniging gestelde personen. Totaal aantal op de afsluitingsdatum * * 2 *. Gemiddeld aantal berekend * * 11 * in voltijdse equivalenten. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren * * 11 *. Kosten voor de vereniging * * 11 * 5.10.FINANCIELE RESULTATEN a)afschrijving van kosten bij uitgifte 6501 * * * van leningen en van disagio b)geactiveerde intercalaire interesten c)waardeverminderingen op vlottende activa. Geboekt * * 12 *. Teruggenomen * * 6 * d)andere financiële kosten. Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging bij de verhandeling van vorderingen e)voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen * * 2 *. Bestedingen en terugnemingen * * 1 * 5.11.TAKSEN BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde. Aan de vereniging (aftrekbaar) * * 14 *. Door de vereniging * * 16 * Ingehouden bedragen ten laste van derden als. Bedrijfsvoorheffing * * 110 *. Roerende voorheffing * * 10 *

15 P NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN A.DOOR DE VERENIGING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN Waarvan. Door de vereniging geëndosseerde 9150 handelseffecten in omloop. Door de vereniging getrokken 9151 * * * of voor aval getekende handelseffecten. Maximumbedrag ten belope waarvan * * 1 * andere verplichtingen van derden door de vereniging zijn gewaarborgd B.ZAKELIJKE ZEKERHEDEN a)zakelijke zekerheden die door de vereniging op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vereniging. Hypotheken - Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving. Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa. Zekerheden op de nog 9201 door de vereniging te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa b)zakelijke zekerheden die door de vereniging op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden. Hypotheken - Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds Bedrag van de inschrijving. Pand op andere activa Boekwaarde van de in pand gegeven activa. Zekerheden op de nog 9202 door de vereniging te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa C.TERMIJNVERRICHTINGEN. Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 * * *. Verkochte (te leveren) goederen 9214 * * *. Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 * * *. Verkochte (te leveren) deviezen 9216 * * * D.PENSIOENEN DIE DOOR DE VERENIGING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen * * 7 * die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 5.13.BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN EN MET VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT A.VERBONDEN ENTITEITEN a)financiële vaste activa 280/ * * 7 *. Deelnemingen * * 2 *. Achtergestelde vorderingen 9271 * * *. Andere vorderingen * * 5 * b)vorderingen op verbonden entiteiten Op meer dan één jaar * * 1 *. Op hoogstens één jaar * * 17 * c)geldbeleggingen * * 3 *. Aandelen 9331 * * *. Vorderingen * * 3 * d)schulden * * 17 *. Op meer dan één jaar * * 5 *. Op hoogstens één jaar * * 15 * e)persoonlijke en zakelijke zekerheden. Door de vereniging gesteld of onherroepelijk 9381 * * *

16 P beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden entiteiten (volledige modellen). Waarborgen ten gunste van verbonden 9294 * 300 * * 1 ondernemingen (verkorte modellen). Door verbonden entiteiten gesteld of * * 1 * onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vereniging f)andere betekenisvolle financiële verplichtingen. Specifiek voor de volledige modellen * * 2 *. Specifiek voor de verkorte modellen 9295 * 297 * * 1 g)financiële resultaten. Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421 * * *. Opbrengsten uit vlottende activa * * 3 *. Andere financiële opbrengsten 9441 * * *. Kosten van schulden 9461 * * *. Andere financiële kosten 9471 * * * h)realisatie van vaste activa. Verwezenlijkte meerwaarden 9481 * * *. Verwezenlijkte minderwaarden 9491 * * * i)omzet, lidgeld, schenkingen, legaten en * * 1 * subsidies alsook andere bedrijfsopbrengsten B.VENNOOTSCHAPPEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT a)financiële vaste activa 282/3 78 * * 3 *. Deelnemingen * * 2 *. Achtergestelde vorderingen 9272 * * *. Andere vorderingen * * 1 * b)vorderingen 9292 * * *. Op meer dan één jaar 9302 * * *. Op hoogstens één jaar 9312 * * * c)schulden 9352 * * *. Op meer dan één jaar 9362 * * *. Op hoogstens één jaar 9372 * * * 5.14.FINANCIELE BETREKKINGEN MET A.BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VERENIGING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN. Uitstaande vorderingen op deze personen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toe- gekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon - Aan bestuurders * * 1 * - Aan oud-bestuurders 9504 * * * B.COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN). Bezoldiging van de commissaris(sen) * * 88 *. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vereniging door de commissaris(sen) - Andere controleopdrachten * * * - Belastingadviesopdrachten * * 1 * - Andere opdrachten * * 3 * buiten de revisorale opdrachten. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vereniging door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) - Andere controleopdrachten * * * - Belastingadviesopdrachten * * * - Andere opdrachten * * 2 * buiten de revisorale opdrachten

17 P = = = = = = = 6 SOCIALE BALANS = = = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > ("VTE" = "voltijdse equivalenten") I.STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN A.WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER 1.Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS. Voltijds 1001 * * * 181. Deeltijds 1002 * * * 180. Totaal in VTE (boekjaar) 1003 * * * 182. Totaal in VTE (vorig boekjaar) 1003P * * * 179 AANTAL DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN. Voltijds 1011 * * * 181. Deeltijds 1012 * * * 180. Totaal (boekjaar) 1013 * * * 182. Totaal (vorig boekjaar) 1013P * * * 179 PERSONEELSKOSTEN. Voltijds 1021 * * * 181. Deeltijds 1022 * * * 180. Totaal (boekjaar) 1023 * * * 182. Totaal (vorig boekjaar) 1023P * * * Tijdens het boekjaar a)gemiddeld AANTAL WERKNEMERS Voltijds. Totaal * * 110 *. Mannen * * 110 *. Vrouwen * * 110 * Deeltijds. Totaal * * 110 *. Mannen * * 110 *. Vrouwen * * 110 * Totaal in VTE. Totaal * * 110 *. Mannen * * 110 *. Vrouwen * * 110 * b)aantal DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN Voltijds. Totaal * * 110 *. Mannen * * 110 *. Vrouwen * * 110 * Deeltijds. Totaal * * 110 *. Mannen * * 110 *. Vrouwen * * 110 * Totaal. Totaal * * 110 *. Mannen * * 110 *. Vrouwen * * 110 * c)personeelskosten Voltijds. Totaal * * 110 *. Mannen * * 109 *. Vrouwen * * 109 * Deeltijds. Totaal * * 110 *. Mannen * * 109 *. Vrouwen * * 109 * Totaal. Totaal * * 110 *. Mannen * * 109 *. Vrouwen * * 109 * d)voordelen BOVENOP HET LOON. Totaal * * 19 *. Mannen * * 19 *. Vrouwen * * 19 * 2.Tijdens het vorige boekjaar Gemiddeld aantal werknemers in VTE. Totaal 1003P * * 110 *. Mannen 10031P * * 110 *. Vrouwen 10032P * * 110 * Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren. Totaal 1013P * * 110 *. Mannen 10131P * * 110 *. Vrouwen 10132P * * 110 * Personeelskosten. Totaal 1023P * * 110 *

18 P Mannen 10231P * * 109 *. Vrouwen 10232P * * 109 * Voordelen bovenop het loon. Totaal 1033P * * 19 *. Mannen 10331P 548 * * 19 *. Vrouwen 10332P * * 19 * 2.Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 3.Op de afsluitingsdatum van het boekjaar a)aantal WERKNEMERS. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Vervangingsovereenkomst. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE c)volgens HET GESLACHT EN HET STUDIENIVEAU Mannen. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE lager onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE secundair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE hoger niet-universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Vrouwen. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE lager onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE secundair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE hoger niet-universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE universitair onderwijs. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE d)volgens DE BEROEPSCATEGORIE Directiepersoneel. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Bedienden. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE Arbeiders. Voltijds

19 P Deeltijds Totaal in VTE Andere. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN : B.UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VERENIGING GESTELDE PERSONEN TIJDENS HET BOEKJAAR a)uitzendkrachten. Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen * * 8 *. Aantal daadwerkelijk * * 8 * gepresteerde uren. Kosten voor de vereniging * * 8 * b)ter BESCHIKKING VAN DE VERENIGING GESTELDE PERSONEN. Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen * * 3 *. Aantal daadwerkelijk * * 3 * gepresteerde uren. Kosten voor de vereniging * * 3 * II.TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR A.INGETREDEN a)aantal WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING TIJDENS HET BOEKJAAR EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE TIJDENS HET BOEKJAAR WERDEN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN : b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds * * 75 *. Deeltijds * * 91 *. Totaal in VTE * * 100 * Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds * * 94 *. Deeltijds * * 102 *. Totaal in VTE * * 107 * Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds 2121 * * *. Deeltijds * * 5 *. Totaal in VTE * * 5 * Vervangingsovereenkomst. Voltijds * * 78 *. Deeltijds * * 91 *. Totaal in VTE * * 96 * B.UITGETREDEN a)aantal WERKNEMERS MET EEN IN DIMONA AANGEGEVEN OF EEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER OPGETEKENDE DATUM WAAROP HUN OVEREENKOMST TIJDENS HET BOEKJAAR EEN EINDE NAM. Voltijds Deeltijds Totaal in VTE SPECIFIEK VOOR DE VOLLEDIGE MODELLEN : b)volgens DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Overeenkomst voor een onbepaalde tijd. Voltijds * * 83 *. Deeltijds * * 104 *. Totaal in VTE * * 107 * Overeenkomst voor een bepaalde tijd. Voltijds * * 94 *. Deeltijds * * 97 *. Totaal in VTE * * 105 * Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Voltijds * * 1 *. Deeltijds * * 3 *. Totaal in VTE * * 3 * Vervangingsovereenkomst. Voltijds * * 71 *. Deeltijds * * 83 *. Totaal in VTE * * 92 *

20 P c)volgens DE REDEN VAN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST Pensioen. Voltijds * * 19 *. Deeltijds * * 41 *. Totaal in VTE * * 51 * Werkloosheid met bedrijfstoeslag. Voltijds * * 12 *. Deeltijds * * 35 *. Totaal in VTE * * 39 * Afdanking. Voltijds * * 44 *. Deeltijds * * 56 *. Totaal in VTE * * 66 * Andere reden. Voltijds * * 105 *. Deeltijds * * 107 *. Totaal in VTE * * 110 * waarvan: het aantal werknemers dat als zelf- standige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de vereniging:. Voltijds * * 1 *. Deeltijds 3502 * * *. Totaal in VTE * * 1 * III.INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR a)totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vereniging waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Vrouwen. Aantal betrokken werkneemsters Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vereniging waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding - waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) b)totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vereniging Vrouwen. Aantal betrokken werkneemsters Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vereniging c)totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Mannen. Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vereniging Vrouwen. Aantal betrokken werkneemsters Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de vereniging

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 30/06/2017 BE 0419.261.219 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17269.00561 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.576.955 4.078.604 11.655.559 1.092 4.172 A.Oprichtingskosten 20 26.807

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde rechtspersoon sui generis Adres: Koningstraat Nr: 18 Bus: Postnummer: 9000 Gemeente: Gent Land: België

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen * in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen * in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen * in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.342.695 524.520 1.867.215 258 561 A.Oprichtingskosten 20 61 40

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 422.647 156.487 579.134 103 186 A.Oprichtingskosten 20 183 208

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 473.281 91.474 564.755 96 134 A.Oprichtingskosten 20 15 51 66 1

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.460.955 304.359 1.765.314 183 184 A.Oprichtingskosten 20 3.978 601

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 749.601 106.337 855.938 34 151 A.Oprichtingskosten 20 13 13 1 B.Immateriële

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 418.237 100.897 519.134 86 145 A.Oprichtingskosten 20 117 117 4 B.Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR) Boekjaar Vorig A. Te bestemmen winstsaldo 8.211 12.282 Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het -3.578 9.842 Te verwerken verlies van het (-) 2.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO. Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Ondernemingsnummer BE

JAARREKENING IN EURO. Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Ondernemingsnummer BE JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Flanders Hydraulics Eigen Vermogen Vlaamse Overheid Adres: Berchemlei Nr: 115 Bus: Postnummer: 2140 Gemeente: Borgerhout (Antwerpen) Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 482.228 99.053 581.281 98 135 A.Oprichtingskosten 20 19 38 57 2 2 B.Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/08/2014 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14488.00391 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verhaert Dave Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'enseignement Strategische Adviesraad Adres: Kunstlaan Nr: 6BUS6 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 41.832 38.328 80.160 10 54 A.Oprichtingskosten 20 11 11 1 B.Immateriële

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 106.285 179.305 285.590 12 88 A.Oprichtingskosten 20 3 62 64 1 2 B.Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 29/06/2016 BE 0476.060.855 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16239.00370 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMSE BASKETBALLIGA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Paul-Henri

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 17/07/2017 BE 0458.098.930 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17323.00104 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/ 850036239 BALANS NA WINSTVERDELING Toel. VO 3.1 ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN 20 VASTE ACTIVA 21/28 12.911 18.140 Immateriële vaste activa 6.2 21 Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2009: volledig schema voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro s 2/32

Jaarrekening per 31 december 2009: volledig schema voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro s 2/32 Jaarrekening per 31 december 2009: volledig schema voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro s 2/32 Nr. 0209.851.580 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel.

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 87.704 392.579 480.284 15 118 A.Oprichtingskosten 20 153 153 4

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 420.672 672.237 1.092.909 10 239 A.Oprichtingskosten 20 962 962

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 131.468 138.052 269.520 12 86 A.Oprichtingskosten 20 58 6 65 1

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 41.327 88.913 130.240 35 191 A.Oprichtingskosten 20 82 86 168 3

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 87.241 150.552 237.793 24 39 A.Oprichtingskosten 20 1.621 133 1.754

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 24.738 74.043 98.781 31 170 A.Oprichtingskosten 20 101 114 215 3 8

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 116.468 94.729 211.197 27 331 A.Oprichtingskosten 20 141 11 153 1 4

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 19/06/2015 BE 0458.098.930 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15194.00114 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 07/06/2016 BE 0458.098.930 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16157.00038 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten B.Immateriële vaste activa P. 1 = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 106.008 156 A.Oprichtingskosten 20 22 2 B.Immateriële vaste activa

Nadere informatie

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten 20. B.Immateriële vaste activa

2.1.ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ A.Oprichtingskosten 20. B.Immateriële vaste activa P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 22.047 27 A.Oprichtingskosten 20 B.Immateriële vaste activa 21

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TOEKOMSTATELIERDELAVENIR Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Rue Paul Spaak Nr: 18 Bus: Postnummer: 1050 Gemeente: Elsene Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0822.880.197 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ecofest Rechtsvorm: VZW Adres: Ferdinand Coosemansstraat Nr.: 145 Postnummer: 2600 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Journalismfund.eu Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Rozenweg Nr: 4 Bus: Postnummer: 1731 Gemeente: Zellik Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 30/09/2018 BE 0476.060.855 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 18685.00311 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BASKETBAL VLAANDEREN Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Ottergemsesteenweg-Zuid

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 08/07/2013 BE 0425.043.508 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13284.00503 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN AFGEKORT CIB-VLAANDEREN

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 22/04/2015 BE 0435.871.478 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15101.00114 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMSE JU-JITSU FEDERATIE Vereniging zonder winstoogmerk Adres:

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 04/07/2017 BE 0476.060.855 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17277.00292 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMSE BASKETBALLIGA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Ottergemsesteenweg-Zuid

Nadere informatie