1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN"

Transcriptie

1 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1.1. De balans Verrichtingen op balansen We beginnen een zaak met EUR, dit geld komt uit ons persoonlijk fortuin. We plaatsen dit geld op de bankrekening van de zaak, rekeninguittreksel (RU) nr. 1 van de bank ontvangen. We kopen voor EUR handelsgoederen bij Evert, betaling op termijn, AF nr. 1. We lenen EUR bij Goolagong voor een periode van 6 maanden en deponeren het geld in de brandkast van de zaak, kasdocument nr. 1. We kopen een vrachtwagen bij de firma Connors, bedrag EUR, betaling op termijn, AF nr. 2. We betalen onze schuld aan Evert, RU nr. 2 van de bank ontvangen. We kopen voor EUR handelsgoederen bij Gerulaitis, betaling op termijn, AF nr. 3. We verkopen voor EUR handelsgoederen (AKP = EUR) aan Wade, betaling op termijn, VF nr. 1. We betalen de helft van onze lening terug aan Goolagong, RU nr. 3 van de bank ontvangen. Stel de opeenvolgende balansen op. 1

2 Belangrijke begrippen: a. Op de balans treffen we op de linkerzijde de bezittingen of de werkmiddelen aan. Om de bezittingen te financieren zijn er geldmiddelen of financieringsmiddelen nodig. De financieringsmiddelen treffen we op de rechterzijde van de balans aan. b. De linkerzijde van balans = de actiefzijde; de rechterzijde van de balans = de passiefzijde. c. Actiefzijde: aanwending van vermogen Passiefzijde: bronnen van vermogen Eigen vermogen: van de onderneming/eigenaar(s) zelf bv. Kapitaal Vreemd vermogen = schulden bv. Leveranciers (betalingsuitstel verkregen bij een leverancier) Lening Dexia (lening met een bepaalde looptijd van Dexia) d. Bezittingen = Kapitaal + Schulden Kapitaal = Bezittingen Schulden e. Een balans geeft de toestand weer van de onderneming op een bepaald ogenblik = MOMENTOPNAME. f. Een balans is steeds in evenwicht omdat ACTIEF = PASSIEF. 2

3 Indeling van de balans in rubrieken ACTIEF BALANS PASSIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves V. Overgedragen winst Overgedragen verlies (-) VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen VREEMD VERMOGEN = SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan 1 jaar IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar X. Overlopende rekeningen 3

4 Actiefzijde van de balans a. De bezittingen die voorkomen op de actiefzijde van de balans worden ingedeeld volgens de graad van liquiditeit van de bezittingen, dat wil zeggen de mate waarin ze al dan niet vlug in liquide middelen (geld) kunnen worden omgezet. b. Vaste activa hebben de kleinste graad van liquiditeit, de vaste activa moeten blijvend in de onderneming aanwezig zijn omdat ze dienen voor de exploitatie van de onderneming. Ze worden pas verkocht als ze economisch verouderd of technisch versleten zijn. c. Oprichtingskosten zijn kosten die geactiveerd worden bij het oprichten van een vennootschap. Immateriële vaste activa: goodwill, licenties, know-how, merkenrecht, R&D, Materiële vaste activa: Terreinen: Stuk grond Gebouwen: Magazijn, winkel, oude loods, Rollend materieel: Bestelwagen, vrachtwagen, personenwagen Installaties, machines en uitrusting: Verpakkingsmachine, transportband, snijmachine, Meubilair: Stoelen, tafels, wandkasten, Financiële vaste activa: deelnemingen in andere ondernemingen, aandelen in andere ondernemingen, Vorderingen op meer dan 1 jaar: lange termijn tegoeden Voorraden en bestellingen in uitvoering De handelsgoederen, grondstoffen, halfafgewerkte producten die aanwezig zijn in het magazijn. 4

5 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klanten, Terug te vorderen BTW, Geldbeleggingen: termijndeposito s Liquide middelen: Het geld dat beschikbaar is in de brandkast (Kas), bij de Post (Post) of bij een kredietinstelling (Bank). Overlopende rekeningen: Over te dragen kosten en Verworven opbrengsten Actiefrekeningen die dienen om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan de correcte periode. (cfr. infra) Passiefzijde van de balans a. De bronnen van vermogen die voorkomen op de passiefzijde van de balans worden ingedeeld volgens de tijd dat de onderneming over deze financieringsmiddelen kan beschikken (hoe lang het in de onderneming blijft). b. Passiefzijde bestaat uit eigen en vreemd vermogen. De voorzieningen en uitgestelde belastingen behoren mee tot het eigen vermogen van een onderneming. c. Kapitaal Staat bovenaan op de balans. Het is een blijvende schuld van de onderneming ten opzichte van de eigenaars van de onderneming. Wanneer die zich terugtrekken en hun geld uit de onderneming halen, betekent dit het einde van de onderneming. Uitgiftepremies: worden gecreëerd bij kapitaalverhogingen om ervoor te zorgen dat de bestaande aandeelhouders geen nadeel van de kapitaalverhoging ondervinden. Herwaarderingsmeerwaarden 5

6 Reserves Wettelijke reserves: bij een NV en een BVBA, 5% van de winst tot 10% van het kapitaal is bereikt, statutaire reserves. Overgedragen winst / overgedragen verlies: De winst of het verlies dat wordt overgedragen naar het volgende boekjaar. Winst is eigenlijk een vermeerdering van kapitaal en verlies is een vermindering van kapitaal. Kapitaalsubsidies: verkregen van de overheid Voorzieningen voor risico s en kosten (zie later) en uitgestelde belastingen. Schulden op meer dan 1 jaar (LT leningen) Schulden op ten hoogste 1 jaar: Te betalen BTW, Leveranciers, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Overlopende rekeningen: Toe te rekenen kosten en Over te dragen opbrengsten Passiefrekeningen die ervoor zorgen dat kosten en opbrengsten worden toegewezen aan de juiste periode. (cfr. infra) 6

7 Oefeningen op de balans Oefening 1: Gegevens met betrekking tot onderneming B.J. King: Lening Dexia (3 jaar): EUR; installaties: EUR; vrachtwagen: EUR; kantoormeubilair: EUR; terug te vorderen BTW: EUR, schulden bij leveranciers: EUR; tegoeden bij de bank: EUR, kapitaal:?? Stel de gerubriceerde balans op van deze onderneming. Oefening 2: Welke uitspraak is fout? De balans: a. is een momentopname m.b.t. bezittingen en schulden op een welbepaald tijdstip. b. heeft een actiefzijde waarvan de indeling van de rubrieken gebaseerd is op de graad van liquiditeit. c. is een staat van ontvangsten en uitgaven. d. heeft tevens een passiefzijde waarvan de indeling gebaseerd is op de termijn waarvoor de middelen ter beschikking staan. Oefening 3: Teken voor iedere verrichting die de ondernemer uitvoert een nieuwe balans met de correcte weergave van de toestand van de onderneming. Bij de laatste verrichting geef je de gerubriceerde balans weer. 1. Een ondernemer, Piet Sercu, start een onderneming en brengt hiervoor EUR van zijn eigen spaarcenten in de zaak, RU nr. van de bank ontvangen. 2. Hiermee koopt hij 500 eenheden handelsgoederen voor een totaal bedrag van EUR bij Cornelis, 21% BTW, AF nr.. Piet krijgt uitstel van betaling. 3. Piet beseft dat hij een gebouw zal moeten kopen om zijn onderneming in onder te brengen en gaat een lening aan bij Dexia voor een bedrag van EUR. Het gaat om een lening met een looptijd van 5 jaar, RU nr. 4. Piet koopt een gebouw ter waarde van EUR, 21% BTW, RU nr.. 5. Jef Sercu, de broer van Piet, wenst ook toe te treden tot de zaak en Piet vindt dit een uitstekend idee. Jef brengt uiteraard ook een deel van zijn spaargelden in de zaak, nl EUR, RU nr.. 6. Jef en Piet betalen hun schulden aan Cornelis, RU nr.. 7

8 7. Jef en Piet verkopen 200 eenheden van hun product aan Smith aan een verkoopprijs van 80 EUR per stuk, 21% BTW, VF nr.. Smith moet binnen de 4 weken betalen. 8. Jef en Piet kopen een verpakkingsmachine ter waarde van EUR, 21% BTW, RU nr.. 9. Smith betaalt zijn schuld, RU nr Jef en Piet betalen 1/5 van de lening bij Dexia terug, RU nr.. Oefening 4: Teken voor iedere verrichting die de ondernemer uitvoert een nieuwe balans met de correcte weergave van de toestand van de onderneming. Bij de laatste verrichting geef je de gerubriceerde balans weer. 1. (1/3) Jan start een zaak en brengt EUR van zijn eigen spaarcenten in de zaak, RU nr. 1 van de bank ontvangen. 2. (20/3) Omdat hij van plan is een gebouw te kopen gaat hij een lening aan bij Dexia voor een looptijd van 10 jaar. Het geleende bedrag bedraagt: EUR, RU nr. 2 van de bank ontvangen. 3. (16/4) Jan koopt een gebouw van Simons ter waarde van EUR, 21% BTW, RU nr. 3 van de bank ontvangen. 4. (9/5) Jan koopt voor EUR goederen (5.000 stuks) bij Verkerk, met de bedoeling deze door te verkopen,21% BTW. Hij zal binnen de 4 weken moeten betalen, AF nr (15/5) Jan koopt een vrachtwagen ter waarde van EUR, 21% BTW, AF nr. 2. Hij moet binnen de 2 weken betalen. 6. (20/5) Jan verkoopt stuks van zijn goederen aan Servaes aan een eenheidsprijs van 35 EUR, 21% BTW. Servaes moet binnen de 3 weken betalen, VF nr (26/5) Jan betaalt reeds de helft van zijn schuld aan Verkerk, RU nr. 4 van de bank ontvangen. 8. (28/5) Jan betaalt zijn vrachtwagen, RU nr. 5 van de bank ontvangen. 9. (1/6) Jan verkoopt stuks van zijn goederen (verkoopprijs 35 EUR per stuk) aan Claes en geeft hem 3 weken uitstel van betaling, 21% BTW, VF nr (5/6) Servaes betaalt zijn factuur, Ru nr. 6 van de bank ontvangen. 8

9 1.2. De rekeningen De balansrekeningen De stap van balansen naar rekeningen a. Telkens er een verrichting plaatsvindt in onze onderneming stellen we een nieuwe balans op. In de realiteit is dit niet vol te houden wegens het vele werk. b. Oplossing? We zullen slechts op het einde van een periode (meestal op 31 december) een balans opmaken (= de eindbalans). In tussentijd moeten we de activiteiten van de onderneming zeer nauwkeurig registreren. Dit doen we aan de hand van T- rekeningen of het grootboek. Iedere balanspost zullen we uitsplitsen in rekeningen. c. Voorbeeld: 1. De toestand van onze zaak is als volgt: Gebouwen: EUR, Handelsgoederen: EUR, Klanten: EUR (Ancic: EUR en Becker EUR), Bank EUR, Leveranciers EUR (Court EUR en Dokic EUR), Kapitaal EUR 2. We kopen voor EUR handelsgoederen bij Evert, betaling op termijn, 21% BTW, AF nr We betalen onze schuld aan Court, RU nr. 1 van de bank ontvangen. 4. Ancic betaalt zijn schuld, RU nr. 3 van de bank ontvangen. 5. We verkopen voor EUR handelsgoederen (AKP = EUR) aan Federer, betaling op termijn, 21% BTW, VF nr Federer betaalt zijn schuld in contant, kasdocument nr. 1. Boek deze verrichtingen op rekeningen en stel nadien de gerubriceerde eindbalans op. 9

10 Actief- en passiefrekeningen a. De rekeningen die voorkomen op de actiefzijde van de balans noemen we actiefrekeningen. De rekeningen die voorkomen op de passiefzijde van de balans noemen we passiefrekeningen. b. De linkerzijde van de balans is de actiefzijde en de rechterzijde van de balans is de passiefzijde. De linkerzijde van een rekening is de debetzijde en de rechterzijde van een rekening is de creditzijde. We noteren de gegevens uit onze beginbalans op onze rekeningen en noteren het cijfer (0) om aan te duiden dat het om de begintoestand gaat. c. Het beginbedrag van de rekeningen die voorkomen op de linkerzijde (=actiefzijde) van de beginbalans, plaatsen we ook op de linkerzijde (=debetzijde) van de rekeningen. Het beginbedrag van de rekeningen die voorkomen op de rechterzijde (=passiefzijde) van de beginbalans, plaatsen we ook op de rechterzijde (=creditzijde) van de rekeningen. d. Een bedrag plaatsen op de debetzijde van een rekening noemen we een rekening debiteren. Een bedrag plaatsen op de creditzijde van een rekening noemen we een rekening crediteren. e. Een actiefrekening ontstaat en vermeerdert op de debetzijde, ze vermindert en verdwijnt op de creditzijde. Een passiefrekening ontstaat en vermeerdert op de creditzijde, ze vermindert en verdwijnt op de debetzijde. f. Voor elke verrichting moet debet = credit. g. Als alle verrichtingen geboekt zijn, stellen we de eindbalans op. De rekeningen komen op de eindbalans met hun saldo, dat wil zeggen het verschil tussen de debetzijde en de creditzijde. De rekeningen met een debetsaldo = DS (debetzijde > creditzijde) komen op de actiefzijde van de balans. De rekeningen met een creditsaldo = CS (creditzijde > debetzijde) komen op de passiefzijde van de balans Boekingsregels Stijgen (of ontstaan) Dalen (of verdwijnen) Actiefrekening D C Passiefrekening C D 10

11 OPMERKING: De belangrijkste verschilpunten tussen balans en rekening. BALANS Statisch: beeld van de toestand van de onderneming op een bepaald ogenblik REKENING Dynamisch: wordt gebruikt bij de boeking van elk document Betrekking op alle activa- en passivabestanddelen Betrekking op 1 enkel actief- op passiefbestanddeel Linkerzijde = actief, rechterzijde = passief Linkerzijde = debet, rechterzijde = credit Actief = passief Debetbedrag = creditbedrag bij elke boeking 11

12 De kosten- en opbrengstenrekeningen Inleiding a. WINST = vermeerdering van kapitaal VERLIES = vermindering van kapitaal b. De winst kunnen we beschouwen als de vergoeding die de ondernemer ontvangt voor het kapitaal dat hij ter beschikking stelt van de onderneming. c. Om WINST te realiseren moet de ondernemer eerst KOSTEN maken en nadien trachten tot een OPBRENGST te komen. d. OPBRENGSTEN - KOSTEN = RESULTAAT positief = winst negatief = verlies Boekingsregels Het boeken van een kost, houdt een vermindering van de winst (kapitaal) in. Indien we dit op de rekening Kapitaal zouden noteren, zouden we deze rekening debiteren (passiefrekening die daalt). Het boeken van een opbrengst, houdt een vermeerdering van de winst (kapitaal) in. Indien we dit op de rekening Kapitaal zouden noteren, zouden we deze rekening crediteren (passiefrekening die stijgt). Indien we alle opbrengsten en kosten op de rekening Kapitaal zouden boeken, krijgen we enkel een zicht op de grootte van de verandering. We hebben dan geen inzicht in de aard en de grootte van de verschillende soorten kosten en opbrengsten. Het wordt dan zeer moeilijk voor een ondernemer om zijn kosten te beheersen en opbrengsten te optimaliseren. Door het creëren van specifieke kosten- en opbrengstenrekeningen kunnen we elke kost en opbrengst apart volgen. De boekingsregels vloeien voort uit de boekingsregels van rekening Kapitaal. Vandaar dat een kostenrekening die vermeerdert of ontstaat, wordt gedebiteerd (en een kostenrekening die daalt, wordt gecrediteerd). Volgens dezelfde redenering wordt een 12

13 opbrengstenrekening die vermeerdert of ontstaat, gecrediteerd (en een opbrengstenrekening die daalt, wordt gedebiteerd). Samengevat: Stijgen (of ontstaan) Dalen (of verdwijnen) Kostenrekening D C Opbrengstenrekening C D Opmerking: Bij iedere boeking, moeten we ons bij elke gebruikte rekening de volgende vragen stellen: 1. Welke soort rekening? Actiefrekening / passiefrekening / kostenrekening / opbrengstenrekening 2. Gaat het hier over een vermeerdering op een vermindering? 3. Toepassen van de boekhoudregels: A D P C A C P D K D O C K C O D 13

14 Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) De rekeningen worden ingedeeld in 7 klassen: Klasse 1: Klasse 2: Klasse 3: Klasse 4: Klasse 5: Klasse 6: Klasse 7: Eigen vermogen, voorzieningen voor risico s en kosten en schulden op meer dan 1 jaar Oprichtingskosten, vaste activa, vorderingen op meer dan 1 jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar Geldbeleggingen en liquide middelen Kosten Opbrengsten Klasse 1 tot en met 5: Balansrekeningen Klasse 6 en 7: Kosten- en opbrengstenrekeningen (NOOIT OP BALANS!!) Actief Balans Passief Klasse 2 Oprichtingskosten, vaste activa, vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico s en kosten, schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 Schulden op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 14

15 KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen voor risico s en kosten en schulden op meer dan 1 jaar. Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet opgevraagd kapitaal (-) Herwaarderingsmeerwaarde op materiële vaste activa Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst Overgedragen verlies (-) Kredietinstellingen: Schulden op rekening Overige leningen KLASSE 2: Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar. Kosten van oprichting en kapitaalverhoging Goodwill Gebouwen Geboekte meerwaarde op gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair Rollend materieel Geboekte afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalverhoging Geboekte afschrijvingen op gebouwen Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting Geboekte afschrijvingen op meubilair Geboekte afschrijvingen op rollend materieel KLASSE 3: Voorraden en bestellingen in uitvoering Handelsgoederen 15

16 KLASSE 4: Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar Klanten Dubieuze handelsvorderingen Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-) Terug te vorderen BTW Regularisaties terug te vorderen BTW (-) Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: schulden op rekening Kredietinstellingen: schulden in rekening-courant Leveranciers Geraamd bedrag van de Belgische belastingsschuld Te betalen BTW Regularisaties te betalen BTW (-) Ingehouden bedrijfsvoorheffing Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Verschuldigde bezoldigingen Opgevraagd niet gestort kapitaal Ontvangen voorschotten op kapitaal Gestort niet opgevraagd kapitaal Over te dragen kosten Verworven opbrengsten Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten KLASSE 5: Geldbeleggingen en liquide middelen Bank Kas Post Interne overboekingen 16

17 KLASSE 6: Kosten 60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen hulpstoffen Aankopen diensten, werk en studies Aankopen Hg Uitgaande retouren Hg (-) Commerciële kortingen op aankopen Hg (-) Voorraadwijzigingen Hg 61 Diensten en diverse goederen 62 Bezoldigingen, sociale lasten (= personeelskosten) Bezoldigingen arbeiders Bezoldigingen bedienden Werkgeversbijdrage RSZ 63 Afschrijvingskosten, waardeverminderingskosten en voorzieningen voor risico s en kosten Afschrijvingskosten op oprichtingskosten Afschrijvingskosten op materiële vaste activa Waardeverminderingskosten op handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar: toevoeging Voorzieningskosten voor grote onderhoudswerken: toevoeging Voorzieningskosten voor grote onderhoudswerken: besteding en terugneming (-) 64 Andere bedrijfskosten Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 65 Financiële kosten Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Betalingskortingen aan klanten Diverse financiële kosten 66 Uitzonderlijke kosten Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 17

18 67 Belasting op het resultaat Geraamde Belgische belastingen 69 Resultaatverwerking Overgedragen verlies van het vorige boekjaar Toevoeging aan de wettelijke reserve Toevoeging aan de andere reserves Over te dragen winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden KLASSE 7: Opbrengsten 70 Omzet Verkopen Hg Inkomende retouren Hg (-) Commerciële kortingen op verkopen Hg (-) 74 Andere bedrijfsopbrengsten Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen Huuropbrengsten 75 Financiële opbrengsten Opbrengsten uit vlottende activa Betalingskortingen bij leveranciers 76 Uitzonderlijke opbrengsten Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 79 Resultaatverwerking Overgedragen winst van het vorig boekjaar Over te dragen verlies 18

19 Intra-boekhoudkundige verwerking van het resultaat van het boekjaar Opgave: Op 1 januari N0 is de beginvoorraad van de handelszaak Bates als volgt: EUR. In de loop van N0 wordt voor EUR handelsgoederen aangekocht en wordt voor EUR handelsgoederen verkocht. De eindvoorraad in N0 bedraagt: EUR. Gevraagd: 1. Bereken het bedrijfsresultaat intra-boekhoudkundig (op T-rekeningen). 2. Veronderstel dat de eindvoorraad EUR bedraagt. Bereken het bedrijfsresultaat intra-boekhoudkundig (op T-rekeningen). 3. Veronderstel dat de eindvoorraad EUR bedraagt. Bereken het bedrijfsresultaat intra-boekhoudkundig (op T-rekeningen). Oplossing: 1. Kosten Opbrengsten Resultaatverwerking 19

20 2. Kosten Opbrengsten Resultaatverwerking 3 Kosten Opbrengsten Resultaatverwerking 20

21 Uitleg bij de verrichtingen Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten is het resultaat, indien de opbrengsten groter zijn dan de kosten, hebben we winst. Winst is een vermeerdering van kapitaal, maar in plaats van de rekening kapitaal te vermeerderen (crediteren), gaan we dit bedrag noteren op de rekening Overgedragen winst (Klasse 1: eigen vermogen). Dit is een passiefrekening en wordt dus bij het ontstaan (of vermeerderen) gecrediteerd. Om de kosten en opbrengsten in evenwicht te brengen, creëren we de rekening Over te dragen winst. Daar er winst is, zijn de opbrengsten immers groter dan de kosten en op deze manier kunnen alle opbrengsten en kosten worden weggeboekt of gesaldeerd in de allerlaatste verrichting van het boekjaar (= sluitpost). Deze kosten en opbrengstenrekeningen komen namelijk niet voor op de eindbalans. We noemen Over te dragen winst dan ook een oneigenlijke kostenrekening (klasse 6), die ervoor zorgt dat de kosten en opbrengsten in evenwicht worden gebracht. In de sluitpost worden alle kosten- en opbrengstenrekeningen tegenover elkaar weggeboekt (gesloten of gesaldeerd). De opbrengstenrekeningen worden dan gedebiteerd (opbrengst die daalt) en de kostenrekeningen worden dan gecrediteerd (kost die daalt). Voor de actief- en passiefrekeningen wordt het DS (debetsaldo) of CS (creditsaldo) berekend en deze rekeningen komen met dit bedrag op de eindbalans. Kosten- en opbrengstenrekeningen komen dus NOOIT voor op de eindbalans, maar verdwijnen in de sluitpost, vóór het opstellen van de eindbalans (ze zijn vertegenwoordigd via hun saldo (overgedragen winst / overgedragen verlies) op de eindbalans). De rekening Handelsgoederen en de rekening Overgedragen winst noteren we in een rode kleur om aan te duiden dat dit GEEN kosten of opbrengstenrekening zijn, maar balansrekeningen. Indien de voorraad daalt, betekent dit dat er tijdens het jaar meer werd verkocht dan aangekocht. De rekening Handelsgoederen wordt dus gecrediteerd (actiefrekening die daalt). De daling of wijziging van de voorraad wordt genoteerd op de rekening Voorraadwijzigingen Hg. Deze rekening wordt gedebiteerd (kost die stijgt, klasse 6). Het dalen van de voorraad is immers een kost voor de onderneming. Het dalen van de 21

22 voorraad betekent dat een deel van de beginvoorraad werd verkocht. Dat deel staat reeds genoteerd bij Verkopen Hg als een opbrengst en tegen verkoopprijs. De aankoopkostprijs van dat deel moeten we dus nog noteren en dat doen we met de kostenrekening Voorraadwijzigingen Hg. Indien de voorraad toeneemt, betekent dit dat er tijdens het jaar minder werd verkocht dan aangekocht. De rekening Handelsgoederen wordt dus gedebiteerd (actiefrekening die stijgt), en de rekening Voorraadwijzigingen Hg wordt gecrediteerd. In dit geval is de rekening Voorraadwijzigingen Hg een kostenrekening met een min-teken (omdat deze rekening omgekeerd werkt als een gewone kostenrekening: bij ontstaan wordt deze rekening gecrediteerd!). Het toenemen van de voorraad kunnen we dus bekijken als een minderkost voor de onderneming. Een deel van de handelsgoederen die we dit boekjaar hebben aangekocht hebben we nog niet verkocht en zullen we dus pas in een volgende periode verkopen. Vandaar dat we eigenlijk teveel kosten hebben geboekt, wat gecorrigeerd wordt met deze minderkost. Opgelet: rekening Voorraadwijzigingen Hg (-) is GEEN opbrengstenrekening, wel kostenrekening met min-teken! 22

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief

3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief 3. Boeken op rekeningen (grootboek) We gaan uit van volgende beginbalans: Actief Beginbalans Passief Gebouwen 250.000 Rollend materieel 100.000 Handelsgoederen 40.000 Bank 30.000 Kapitaal 300.000 Lening

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 6 de jaar

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 6 de jaar BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 6 de jaar 2014-2015 Rudy De Wever Sam Vangoetsenhoven Inhoud 1. HET SYSTEEM VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN... 1 1.1. De balans... 1 1.1.1. Verrichtingen op balansen... 1 1.1.2. Indeling

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING

2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING 2. DE REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEITEN VAN EEN HANDELSONDERNEMING 2.1. Aankopen en verkopen van handelsgoederen (met BTW) Voorbeeld: 1/12/N0: We kopen voor 20.000 EUR handelsgoederen aan bij Mandlikova,

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

zijn de principes van het dubbel boekhouden?

zijn de principes van het dubbel boekhouden? focus 4 Wat zijn de principes van het dubbel boekhouden? Focus 4.1 Wat versta je onder boekhouden en een balans? Beschrijf wat je op de cartoon ziet. Eigen antwoord leerlingen Wat ga je leren? Je leert:

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer.

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: BOEKHOUDEN Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475

440 aan Leveranciers AF/643 22/ Btw op aankopen 617, aan Versch. btw ICV 617,40 Btw-verrekening ICV 23/ Bank 475 Herhalingsoefening intracommunautaire handel en medecontractant p. 148 15/4 1 604 4110 Aankopen handelsgoederen Btw op aankopen 8 000 1 680 440 4512 aan Leveranciers aan Versch. btw ICV 8 000 1 680 AF/641

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie