Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:"

Transcriptie

1 De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt dan in de eerste plaats in, dat de mutaties in de omvang en samenstelling van het vermogen worden verwerkt. Het komt erop neer, dat er in een bedrijf gebeurtenissen plaatsvinden, van deze gebeurtenissen wordt een vastlegging gemaakt, de vastlegging wordt in de boekhouding verwerkt. Figuur 1 Boekhouden is verwerken van transacties Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: Gebeurtenis Ontvangsten en uitgaven per kas Ontvangsten en uitgaven per bank Inkopen bij derden Verkopen Ontvangst of aflevering van goederen Vastlegging Kassabonnen Dagafschrift van de bank met bijlagen Inkoopfacturen Verkoopfacturen Magazijnbonnen Bij de boekhoudkundige verwerking gebruiken bedrijven vrijwel altijd de methode van het dubbel boekhouden. Bij het dubbel boekhouden worden alle mutaties in de samenstelling en de omvang van het vermogen naar twee richtingen geboekt. Boekingen van eigen vermogen en van bezittingen Hoe het systeem van boekhouden in elkaar zit, kan het best met voorbeelden worden toegelicht. Transactie 1 Jaap Vis besluit een handelszaak te beginnen in Goudse kaas. Hij zal klein moeten beginnen, want veel geld heeft hij niet. Financieel begint hij de zaak met het storten van ,-- uit zijn privévermogen in de zakenkas. Indien hij na deze ene transactie een balans zou opmaken, is het duidelijk, hoe die balans er uit zou zien: Wanneer Jaap Vis tevens de boekhouding bijhield en een opleiding in boekhouden achter de rug had, zou hij voor iedere bezitting, iedere schuld en voor het eigen vermogen een rekening openen. Voorlopig zijn er nog maar twee rekeningen:

2 In dit voorbeeld wordt de term rekening gebruikt. Een rekening wordt in de boekhoudkundige terminologie gehanteerd om aan te duiden, dat een bezitting of vermogensbestanddeel afzonderlijk geadministreerd wordt. Iedere rekening heeft een naam, die naar het karakter van de bezitting of het vermogensbestanddeel verwijst. Op te merken is, dat de term rekening in het Nederlands in verschillende betekenissen wordt gebruikt: we leggen rekening en verantwoording af, we ontvangen een rekening van de tandarts, de rekeningen van de boekhouding. We zien in dit voorbeeld enkele belangrijke regels uit het boekhouden: 1. Bezittingen worden op de rekeningen debet geboekt. 2. Eigen vermogen wordt credit geboekt. De termen debet en credit betekenen letterlijk: te vorderen, respectievelijk schuldig. Maar bij de boekhoudkundige toepassing hebben deze termen hun oorspronkelijke betekenis verloren. In plaats van debet en credit hadden we net zo goed de termen links en rechts kunnen gebruiken. Dat de bezittingen debet en het eigen vermogen credit wordt geboekt, is alleen maar een kwestie van afspraak of gewoonte. We zouden het net zo goed andersom kunnen doen. In Engeland - toch altijd al moeite met links en rechts - heeft men dat gedaan. Op een Engelse balans staat het eigen vermogen aan de debetkant en de bezittingen aan de creditkant. Even wennen, maar dat gaat snel. Maar in de meeste landen is de afspraak: bezittingen debet, eigen vermogen credit. Van transacties kan ook worden gegeven de opdracht voor boekhoudkundige verwerking. Voor transactie 1 is de opdracht: - debiteer rekening kas voor ,-- - crediteer rekening eigen vermogen voor ,-- Boekhouders hebben daarvoor een verkorte notatie: kas aan eigen vermogen Of een rekening gedebiteerd of gecrediteerd wordt, blijkt uit de plaatsing van de bedragen en uit het woord aan bij creditering. Deze verkorte notatie wordt een journaalpost genoemd. Een journaalpost is te omschrijven als de boekhoudkundige weergave van een transactie. Een journaalpost geeft dus aan welke rekening moet worden gedebiteerd en welke rekening moet worden gecrediteerd. Het opstellen van de journaalpost wordt journaliseren genoemd.

3 Transactie 2 Jaap Vis opent een bankrekening en stort 8.000,-- kasgeld bij de bank. De rekening bank in de boekhouding moet voor 8.000,-- worden gedebiteerd, van de kas moet 8.000,-- worden afgeboekt. De boekhouder zegt: de rekening kas moet voor 8.000,-- worden gecrediteerd. De journaalpost is: bank aan kas De spelregels voor de boekhouding van de bezittingen kunnen nu scherper worden omschreven: a. Een rekening van een bezitting wordt gedebiteerd, wanneer het bedrag van de bezitting groter wordt. b. Een rekening van een bezitting wordt gecrediteerd, wanneer het bedrag van de bezitting kleiner wordt. Transactie 3 Jaap Vis koopt voor een bedrag van 600,-- hout voor magazijnstellingen. De magazijnstellingen zet hij zelf in elkaar. Hij betaalt contant per kas. Jaap Vis heeft er een nieuwe bezitting bij gekregen, maar zijn kasvoorraad is gezakt. De magazijnstellingen behoren tot de inventaris. De journaalpost wordt: inventaris 600 aan kas 600 NB: Bij aankoop en verkoop van bijna alle goederen en diensten moet BTW worden berekend. Deze complicatie laten we voorlopig buiten beschouwing. Boekingen van schulden Transactie 4 Jaap Vis koopt een partij kaas voor 7.000,--. Met de leverancier is afgesproken, dat Jaap de kaas over twee maanden moet betalen. Er is weer een bezitting bijgekomen maar daar staat een schuld tegenover. De journaalpost wordt: voorraad kaas aan crediteuren Transactie 5 Jaap Vis besluit om bij de leverancier vertrouwen te wekken door op de ontvangen factuur van 7.000,-- meteen 2.500,-- per bank te betalen. De schuld aan de leverancier neemt af maar ook het saldo van de bank gaat omlaag. Journaalpost: Crediteuren aan bank De spelregels voor de boekhouding van de schulden zijn bij de journaalposten van de transacties 4 en 5 toegepast: c. Een rekening van een schuld wordt gecrediteerd, wanneer het bedrag van de schuld groter wordt. d. Een rekening van een schuld wordt gedebiteerd, wanneer het bedrag van de schuld kleiner wordt. Deze spelregel is precies tegenovergesteld aan de spelregel voor het boeken van bezittingen. Dat is ook begrijpelijk, want een schuld is het tegenovergestelde van een bezitting. De schuld in de voorbeelden van de transacties 4 en 5 is de rekening crediteuren.

4 De balans Jaap Vis wil na deze transacties zien, hoe zijn bedrijfsvermogen is samengesteld. Met andere woorden: hij wil een balans opmaken. Daarvoor moeten eerst de rekeningen worden bijgewerkt uit de journaalposten van de in de vorige paragrafen vermelde transacties. Op de bijgewerkte rekeningen zijn de nummers van de transacties en de omschrijvingen vermeld. In de praktijk zal men meestal ook de data vermelden. De rekeningen worden daarna aan weerskanten geteld. De tellingen worden op een aparte staat overgenomen, die proefbalans wordt genoemd. Uit de proefbalans worden de saldi getrokken. Zo ontstaat de saldibalans. D = debet, C = credit. Het essentiële in ons voorbeeld is: 1. Van alle transacties worden journaalposten gemaakt. 2. Vanuit de journaalposten worden de rekeningen in de boekhouding bijgewerkt. 3. Vanuit de rekeningen wordt de saldibalans opgesteld.

5 In ons voorbeeld is de saldibalans tevens de balans. We zien in dit voorbeeld uit welke bezittingen het vermogen is samengesteld. We zien ook, dat het vermogen voor ,-- bestaat uit eigen vermogen en voor 4.500,-- uit vreemd vermogen. We zullen later zien, dat het erg ongewoon is, dat de saldibalans tevens als balans kan dienst doen. Enkele niet essentiële zaken: 1. In dit voorbeeld komt een proefbalans voor, die de tellingen aan weerszijden van de rekening aangeeft. De term proefbalans geeft aan, dat er een controle wordt uitgevoerd: de totaaltelling aan de debetkant moet gelijk zijn aan de totaaltelling aan de creditkant. Dit moet uiteraard zo zijn, omdat ook bij de journaalposten, waaruit de boekhouding is opgesteld, de debetbedragen gelijk zijn aan de creditbedragen. Bij gebruik van computers zijn de saldi van de rekeningen bekend en wordt de fase van de proefbalans dikwijls overgeslagen. 2. Welke omschrijvingen op de rekeningen voorkomen, is een kwestie van behoefte en voorkeur. In elk geval zijn het de data en de nummers van de boekingsstukken. De boekingsstukken kunnen doorlopend genummerd zijn zoals in het voorbeeld van Jaap Vis, die nog maar enkele boekingsstukken heeft te verwerken. Maar wanneer de zaak wat groter wordt, zullen er meestal aparte nummerseries zijn voor verkoopfacturen, inkoopfacturen, kasstukken, bankstukken, enz. De winst- en verliesrekening Na transactie 6 wil Jaap Vis opnieuw een balans opstellen. Hij gaat uit van de saldibalans en van de journaalposten. Gemakkelijk is na te gaan, dat de saldibalans er dan gaat uitzien als in de volgende opstelling. De bedragen op de saldibalans moeten nu in twee groepen worden gesplitst: 1. rekeningen van bezittingen, van schulden en van eigen vermogen gaan naar de balans; 2. rekeningen van opbrengsten en kosten gaan naar de winst- en verliesrekening. In onderstaande opstelling is dat uitgevoerd. Dit noemt men de kolommenbalans.

6 Wanneer de bedragen van de saldibalans worden gesplitst en gedeeltelijk naar de winst- en verliesrekening worden gebracht en gedeeltelijk naar de balans, zijn de winst- en verliesrekeningen en balans als zodanig niet in evenwicht. Op de winst- en verliesrekening zijn de creditbedragen 1.150,-- hoger dan de debetbedragen. Het verschil is de ons bekende winst. Op de balans zijn de bezittingen 1.150,-- hoger dan het eigen vermogen en de schulden. Maar we weten, dat winst niets anders is dan de toename van het vermogen. De tellingen worden weer in evenwicht gebracht door het saldo van de winsten verliesrekening op de juiste zijde van de balans bij te boeken. In ons geval is dat winst, de bijboeking moet plaatshebben op de creditzijde van de balans. Het voorbeeld leidt tot de volgende spelregels voor het opstellen van de winsten verliesrekening en de balans: g. Vanuit de saldibalans worden de bedragen van balansrekeningen (bezittingen, schulden en eigen vermogen) overgebracht naar de balans en de bedragen van omzet- en kostenrekeningen naar de winst- en verliesrekening. h. Het saldo van de winst- en verliesrekening wordt overgebracht naar de balans. Daarna moet de balans in evenwicht zijn. Het saldo moet worden overgebracht naar de creditkant van de balans, wanneer er winst is gemaakt. Het saldo van de winst- en verliesrekening moet worden overgebracht naar de debetkant van de balans, wanneer er verlies is geleden. Opmerking bij het voorbeeld: we kunnen ons afvragen, of Jaap Vis de winst juist heeft berekend. Op de aangeschafte magazijnstellingen is nog niet afgeschreven. Jaap stelt zich op het standpunt, dat de gebruiksperiode nog zo kort is (veel minder dan een jaar), dat dit nog niet nodig is. Een oefening De openingsbalans van Jaap Vis voor de volgende periode is gelijk aan de balans, waarmee de vorige periode is afgesloten. Op de openingsbalans is de winst van de vorige periode ad 1.150,-- toegevoegd aan het eigen vermogen. In de volgende periode, die een geheel jaar omvat, nemen de zaken van Jaap Vis een tamelijk grote vlucht. Van de transacties worden de verzamelbedragen vermeld: Transactie 7 Er wordt voor ,-- kaas ingekocht op rekening. Transactie 8 Er wordt voor een bedrag van ,-- verkocht op rekening en voor ,-- contant per kas. De inkoopwaarde van de omzet is ,--. Transactie 9 Van klanten op rekening wordt een bedrag ontvangen van ,-- per bank. Transactie 10 Aan leveranciers wordt een bedrag van ,-- betaald per bank. Transactie 11 Aan diverse kosten wordt betaald een bedrag van ,--, waarvan ,-- wordt betaald per kas en ,-- per bank. Transactie 12 Er wordt bij de bank ,-- kasgeld opgenomen.

7 Transactie 13 Er wordt inventaris (schrijfmachine, etc.) gekocht voor 6.000,--, betaald per bank. Transactie 14 Op de inventaris aan het begin van het jaar aanwezig en in de loop van het jaar aangeschaft wordt 20% afgeschreven. Aanwijzing: debiteer de rekening afschrijvingskosten inventaris, crediteer de rekening inventaris.

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Management en Organisatie. Proefles

Management en Organisatie. Proefles Management en Organisatie Proefles I. Geld lenen. Stel: je wordt 18 jaar, je haalt je rijbewijs en je wilt dan direct een auto hebben. Die kost 25.000, maar jij hebt geen cent. Je kijkt naar de TV en je

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken

IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken Nieuwe administratieve richtlijnen IAS-39 dwingt om opnieuw naar risicomanagement te kijken De Amerikaanse Financial Accounting Standard Board (FASB) kwam eind jaren negentig met een nieuwe instructie,

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie