A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A"

Transcriptie

1 A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

2 Even voorstellen: wie is Huub Reulen? A2 I&A samenwerking- 27 juni

3 Interactie gewenst! Het is een discussie morgen/middag en er zijn talloze routes naar gemeentelijke I&A Samenwerking. Deel 1 = informatie over aanpak Deel 2 = ervaringen/uitdagingen A2 I&A samenwerking- 27 juni

4 Samenwerking A2 gemeenten? Cranendonck ( inw. / 150 werkplekken) Heeze-Leende ( inw. / 150 werkplekken) Valkenswaard ( inw. / 300 werkplekken) Deelnemers Samenwerking Regio Eindhoven landelijk gebied Maar toch 3 verschillende gemeenten: - achtergrond - cultuur - bedrijfsvoering - ambitie A2 I&A samenwerking- 27 juni

5 Ontstaan A2 samenwerking I&A in een vogelvlucht 2009 I-Visie 2010 Business Case 2011 Position Paper 2011 Businessplan (=> 4 naar 3 gemeenten) 2012 Implementatieplan 2013 Start A2 I&A samenwerking- 27 juni

6 Implementatie-Plan A2 I&A Wat is er allemaal gedaan om de gezamenlijke A2 afdeling I&A te realiseren? Start 1 juli 2011: Benoemen Projectmanager A2 I&A samenwerking- 27 juni

7 Implementatie-Plan A2 I&A Huisvesting: Eigen locatie beschikbaar bij W&I in Valkenswaard Techniek: ICT op orde, 3 deelprojecten per gemeente Financiën - Begroting - Verdeelsleutels A2 I&A samenwerking- 27 juni

8 Implementatie-Plan A2 I&A Toepassingen Inventarisatie applicaties: Selectieproces vastgesteld - A2 standaard - Maatwerk Dienstverlening - Producten en Diensten Catalogus => 9 producten/diensten - Taken + Capaciteit + Kwaliteit => Functies => Functieboek A2 I&A samenwerking- 27 juni

9 Implementatie-Plan A2 I&A Medewerker/formatie Inbreng gemeenten: - Cranendonck 4,2 fte - Heeze-Leende 4,0 fte - Valkenswaard 6,2 fte - Eind 2011 alle medewerkers gedetacheerd naar project - Begin 2012 geleidelijk alle medewerkers naar huisvesting - 1 mei 2013 alle medewerkers geplaatst in GR organisatie A2 functieboek: - ICT Helpdesk/Beheer 8,4 fte - I-Beleid/consulent/projectleiders 4,0 fte overig: - ICT administratief 1,0 fte - Afdelingsmanager 1,0 fte A2 I&A samenwerking- 27 juni

10 Implementatie-Plan A2 I&A Communicatie intern - Medewerkers betrekken - Voorbeeldgedrag - Veel communiceren gemeenten - Medewerkers: nieuwsbrieven - Management: bezoek MT s - Bestuur: PoHo I&A overleg A2 I&A samenwerking- 27 juni

11 Implementatie-Plan A2 I&A Bedrijfsvoering: - Procesmatig (ISM/ITIL) => inrichting dienstverlening - Keuze voor TOPdesk (CMDB-, incident-, probleem-, activiteit-, wijzigingsbeheer) - Interim servicemanager - Training on the Job - Projectmatig werken - Opstellen A2 Jaarwerkplan - Inrichten Projectmatig werken (project module TOPdesk) - Indeling in A2 projecten A2 = infrastructuur + kantoorautomatisering Gemeente = toepassingen A2 I&A samenwerking- 27 juni

12 Output Wet Programma Periode Jaarwerkplan A2 gemeenten I&A : Optimale I&A dienstverlening door efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen Ontwikkelingen & Doelen Optimale inzet door gefaseerde, iteratieve en projectmatige aanpak Planning, Uren en Investeringen Missie en doelen Efficiëntere en effectievere informatievoorziening door samenwerking De missie van de samenwerking van de drie A2 gemeenten op I&A gebied is om de informatievoorziening efficiënter en effectiever te organiseren met een betere kwaliteit. Daarbij wordt de kwetsbaarheid verminderd door samenvoeging van expertises en kunnen tegelijkertijd de gemeenten hun zelfstandigheid behouden. Door een gezamenlijke aanpak van de verschillende projecten waarbij informatisering een grote rol speelt en t.a.v het beheer van de informatievoorziening kan aanzienlijk op de kosten bespaard worden. De A2 gemeenten zijn dienstverlenend, met het oog op kwaliteitsverbetering en kostenbeparing. Concrete doelen A2 gemeenten I&A 1. Realiseer een regionale I&A-dienst voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. 2. Zorg voor het integreren van het personeel en centrale servers in Valkenswaard en voor een goede uitwijkvoorziening. 3. Implementeer een dienstverleningsconcept I&A dat zich kenmerkt door flexibiliteit, openheid en klantgerichtheid. 4. Bied medewerkers een uitdagende en passende werkomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden als competenties. 5. Realiseer een gezamenlijke inkoopfunctie voor alle hardware, software en ICT-Diensten 6. Draag zorg voor verbindingen tussen alle locaties die 100% betrouwbaarheid zo dicht mogelijk benaderen en een voor alle gemeenten acceptabele snelheid bieden. 7. Lever diensten die zich kenmerken door professionaliteit, kennis van zaken en toegevoegde waarde. 8. Ontwikkel een uniforme gezamenlijke en gedeelde functionele en technische architectuur die als toetsingskader dient bij alle investeringsbeslissingen. Maak afspraken onder welke voorwaarde en over de mate waarin afwijkingen van deze architectuur beperkt zijn toegestaan. Deze architectuur strekt zich uit over systemen, verbindingen, applicaties, gegevens en processen. 9. Zorg er voor dat de functionele en technische architectuur gebaseerd is op functionele en technische standaarden. Leg alle relevante aspecten voor de inrichting van de informatievoorziening in de deelnemende gemeenten vast in een meerjaren-informatiebeleidsplan inclusief informatiebeveiliging en zorg voor acceptatie daarvan in de gemeenten. 10. Zorg voor ruim voldoende kennis en vaardigheden om gemeenten op het vlak van administratieve, documentaire en ruimtelijke informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau adequaat te adviseren Externe Ontwikkelingen, Interne Ambities Wetgeving, decentralisatie, bezuiniging Wet Werken naar Vermogen, overheveling AWBZ-taken en Jeudzorg Regiegemeenten, RUD s, GSD s, Shared Service Center, Outsourcing Korting gemeentefonds, Economische tegenwind Concept Antwoord, Klant Contact Centrum (KCC), Burgerservicecode, Kwaliteitshandvest i-nup: Nationaal Uitvoerings Programma (20 bouwstenen waaronder DigiD, Antwoord voor bedrijven, mijnoverheid.nl, basisregistraties, digikoppeling) Gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA, WOZ, RNI), gebruik overige basisregistraties (BRK, BGT, NHR, Kentekens, BRO, BLAU, BRI), ruimtelijkeplannen.nl, WKPB, Webrichtlijnen, Wet elektronische bekendmakingen, Wet electronische handtekening) Inspelen op trends en ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Social Media (Twitter, Facebook, Yammer etc.) Cloud Computing, hosting en webservices Digitaal werken, papierluw vergaderen Bring Your Own Device (ipad, iphone etc.) Generatie Y, Einstein-generatie Vergrijzing Mondige, goed geïnformeerde burger Duurzaam ondernemen Co-creatie Bindend leiderschap Ambities colleges Jaarlijks een sluitende begroting. Vanaf 2014 een sluitende meerjarenbegroting Middelen zijn nodig om het financiële pakket te updaten, waardoor registratie, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid drastisch toeneemt. Invoeren van verplichtingenadministraties en digitale facturering geeft inzicht in voortgang en toekomst van uitgavenpatroon. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op gebied van elektronische dienstverlening. Verbeterpunten dienstverlening: terugdringen aantal balies door integratie van producten, werken op afspraak, invoeren gemeentelijk servicenummer, vergroten telefonische bereikbaarheid, website verbeteren, e- dienstverlening. Verzoeken van burgers worden snel en tijdig beantwoord Binnen de gemeente moet voor alle burgers duidelijk zijn wie welke contactpersonen zijn voor het melden van klachten Het college verzorgt periodiek een voortgangsrapportage over de uitvoering Verbetering van de efficiency, effectiviteit en dienstverlening van de organisatie zal plaatsvinden. O.a. door terugdringen/verkorten van procedures, automatisering en/of uitbesteding De (digitale) bereikbaarheid van Valkenswaard wordt versterkt. Ingezet wordt op een adequate gemeentelijke dienstverlening met een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven Herbezinning op gemeentelijke taken Doelstelling is om de voorzieningen en dienstverlening voor de burgers van Cranendonck zo veel mogelijk op peil te houden Een klantvriendelijke website zal zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd. De komende jaren zal ook het digitale loket verder worden doorontwikkeld. Waar mogelijkheden zijn, zal er verder moeten worden gedereguleerd. In ieder geval zal de procedure met betrekking tot het verlenen van bouwvergunningen onder de loep worden genomen. Er wordt gestreefd naar een jaarlijks sluitende begroting. Q Q Q Q Q Q Q Q I&A dienstverlening op orde 2. Informatie op orde 3. Digitaal werken op orde 4. Klant Contact Centra op orde 1a. Hardware en beveiliging ICT op orde: 2a. Documentenstroom op orde: 3a. Digitaal vergaderen Raad-College-MT 4a. Doorontwikkeling websites 3 alles op 1 centrale plek, snelle verbindingen implementatie nieuwe generatie DMS gemeenten 3b. Telewerken 3 gemeenten op orde 1b. I&A organisatie orde: planning, 2b. Informatiestroom op orde: Inrichting 4b. Herinrichting realisatie dienstverlening 3c. Invoering papierloos werken voor 3 servicedesk, systeembeheer, gegevens- en midoffice en aansluiting op backoffice voor 3 gemeenten (optimaliseren gebruik DMS) 4c. Implementatie Zaakgericht werken applicatiebeheer, inkoop, architectuur en gemeenten informatiebeleid, juridisch, financieel, 3d. Sturen met managementinformatie d.m.v. 4d. Implementatie KCS en aansluiting op 2c. Competenties gebruik teamintegratie, communicatie, service-levels, dashboard Midoffice informatiesystemen op orde huisvesting, projectmatig werken Modernisering GBA eherkenning bedrijven Koppeling basisregistraties Aansluiting op Nationaal Handelsregister (NHR) Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT - Huidige ICT middelen werken optimaal - Niveau informatievoorziening gemeenten gelijk - Optimale bezetting van werkplekken De burger krijgt snel antwoord - - Verbetering van het serviceniveau I&A - Verbetering kwaliteitsniveau van de gegevens - Flexibel in werktijden en werklocatie - 1 loket dus de burger is altijd bij het juiste adres - Projecten worden effectief en efficiënt uitgevoerd - Uitvoering van wettelijke taken m.b.t. basisregistraties - Resultaatgericht werken - Medewerkers KCC beschikken over de meest - Kortere besluitvormingsprocessen A2 3 gemeenten - Inzet van ICT hulpmiddelen voor relevante informatie over de burger - Start implementatie basisregistraties effectievere communicatie en samenwerking - Met telefoon, internet of balie krijgt de burger hetzelfde antwoord - Gegevens eenmalig vragen, meervoudig gebruiken Intensiteit (uren / FTE) Graduele aanpak Criteria prioritering en randvoorwaarden Criteria die gebruikt zijn ter bepaling van de prioriteit van het project: Niveau volwassenheidsgraad informatievoorziening 1. De uitvoering van een wettelijke bepaling (bijv. BGT) 2. Het organiseren van de I&A voor efficiënte en effectieve uitvoering van de projecten 3. Afdelingsoverstijgende activiteiten (bijv. DMS) 4. Het efficiënter maken van de gemeentelijke processen 5. Een urgent project bij de individuele gemeente 6. Een quickwin c.q. een al lopend project 7. Ondersteuning van het digitaal werken 8. Verbetering van de klantgerichtheid Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd: Zoveel mogelijk projecten worden in gezamenlijkheid van de 3 gemeenten opgepakt zodat de kostenvoordelen optimaal worden benut Afschrijftermijn van hard- en software voor 5 jaar De softwarelicentie en hardware incl. implementatie wordt zoveel mogelijk onder lease gebracht, i.v.m. spreiding van de kosten Doorlooptijd -> De graduele aanpak zorgt ervoor dat enerzijds er rekening wordt gehouden met een basisvolgorde voor een efficiënte uitvoering (eerst organiseren, dan de ICT basis op orde, dan verder informatiseren) anderzijds met het belang en urgentie van de doelstellingen van de organisatie en daarmee de effectiviteit (KCC, Nieuwe Werken, Digitaal vergaderen etc.). Iedere fase (1 t/m 4) ondersteunt weer de volgende fase, en op die manier groeit de volwassenheid van de informatievoorziening. Projectnr. Activiteit Gemeenten (A= Alle, A2/HL/VW/CD) Totaal aantal netto uren A2 I&A in 2012 Totaal aantal netto uren A2 I&A in 2013 Incidentele kosten in 2012 Incidentele kosten in 2013 Projectbudget Beschikbare investeringsruimte Aanvullende investeringsruimte Structurele kosten per jaar ( ) Bestaande exploitatie Aanvullend budget Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q2 Q3-Q4 1. Basis voor I&A dienstverlening I7 Informatiebeveiliging beleid & uitvoering x x x A I26 Dataverbindingen x x x x A x x I25 ICT-infrastructuur op orde x x x A x Best exploit. x I9 Draadloos netwerk x x x x VW I42 Multifunctionals x x HL/CR x I41 Mobiele telefonie x x x A2 150 x Best exploit. x I36 Licentiebeheer op orde x x A2 140 Projectbudg x 0 I37 Implementatie A2 Topdesk (A-producten/diensten) x x x x A x Best exploit. x I1 Informatie- en applicatiearchitectuur x x A I28 I&A teams integratie x x x x x A x 0 I34 Producten en dienstencatalogus A2 x x A I33 Inrichten werkprocessen tbv I-producten/diensten x x x x A I35 Kwaliteit dienstverlening A2 (nav 0 metingen) x x A x 0 i10 Applicatie- en gegevensbeheer in A2 x x A I13 Telefonie A2 x x VW/HL x Best exploit. x 2. Informatie op orde I4 Nieuwe keuze A2 DMS x x x x x A I3 Strategie Midoffice/Generieke systemen x x A Reservering aanschafkosten midoffice x x A nntb I5 Nieuwe generatie Wabo x x x x VW/CR Best exploit. x I2 A2 Applicatie omgeving x x x x A Best exploit. x I43 Software voor accomodatie reserveringen/verhuur x x VW I20 Software tbv beheer Onderhoud accomodaties x x x VW/HL x I44 Vervanging cursisten programma CMD x x x x VW Digitaal werken op orde I38 Papierloos vergaderen Raad x x x x x A I39 Papierloos vergaderen MT en College x x x A I16 Telewerken (incl. beleid) x A I18 Elektronische handtekening x A I40 Tablet en smartphone beleid (BYOD) x A I15 Managementinformatiesysteem (dashboard) x x x x x x A KCC op orde I6 Doorontwikkelen websites x x x x x A D1 Doorontwikkeling Programma's Dienstverlening x x x x x x A I23 Klantbegeleidingssysteem x x HL x D2 Zaakgericht werken x x x x x A D3 Klantenregistratie- en kennissysteem x x x x x VW/CR Wettelijke activiteiten N5 Modernisering GBA, koppeling basisregistraties x x x x x x A N4 Koppeling basisregistraties x x x x x A N7 eherkenning bedrijven x x x x A N6 Digikoppelingen x x x x x x A N1 Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT x x x x A Beheer en onderhoud Servicedesk en updates A Bestaande licenties software A Bestaande hardware A Huisvesting, P&O, administratie A Datacommunicatie A Totaal aantal benodigde projecturen en investeringen Totaal aantal benodigde uren beheer en structurele kosten Totaal aantal beschikbare projecturen en investeringen Totaal aantal beschikbare uren beheer en structurele kosten Verschil beschikbaar - benodigd Doelstellingen bedrijfsvoering I&A Toekomstige Informatie- en Applicatie architectuur Processtructuur Jaarwerkplan A2 I&A Fase in de bedrijfsvoering Afspraken bedrijfsvoering Gemeentelijk Model Architectuur (GEMMA): Standaardisering van informatiestromen ter Visie op informatiebeleid bevordering van klantgerichtheid en efficiënte dienstverlening We willen slim investeren en doen geen Bestuur A2 desinvesteringen Basisgegevens worden ontsloten en gebruikt Portefeuillehoudersoverleg binnen de gehele organisatie A2 Directie / Er wordt aangesloten op de e- Management A2 overheidsvoorzieningen (volgens inup); We zullen aansluiten op de keten (bijv. SUWI) Wat betreft de architectuur gaan we uit van Irt financiële / het midoffice concept organisatorische A2 I&A A2 I&A: 1. Planning en Organisatie We vertalen de strategische beleidsdocumenten naar tactische en operationele plannen In ons ICT beleid houden we rekening met consequenties Jaarwerkplan Projectbesturing zaakgericht werken Voortgangsbewaking We hebben een duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de I&A functies en de We gaan uit van zo min mogelijk leveranciers Opnemen Toets functioneel beheerders t.b.v. de beheerbaarheid en kostenreductie Aanpassen De toekomstige exploitatie-kosten van projecten worden meegenomen binnen de projectbudgetten. Document management professionaliseren Uitstellen We zullen dubbeling in systemen en/of Vervalt De gebruikersorganisatie is optimaal betrokken bij de uitwerking van strategische doelen t.a.v. IT. Maatwerk functionaliteiten zoveel mogelijk tegen gaan We borgen de relatie tussen IT projecten en operationele doelstellingen d.m.v. het informatiebeleid Gegevens die al bekend zijn bij de overheid Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard worden hergebruikt en niet opnieuw aan de Plannen/projecten met I&A Plannen/projecten met I&A Plannen/projecten met I&A We gaan projectmatig werken en borgen dit ook klant gevraagd component component component Project budgetten zijn altijd actueel en worden geïndexeerd op basis van veranderende De gemeente voert de intake zodanig uit dat omstandigheden en keuzes. voor een bepaald proces, ongeacht het intakekanaal, altijd dezelfde gegevens worden Groeimodel van de informatiearchitectuur van de 3 gemeenten gezamenlijk: Stapsgewijze verzameld integratie van de verschillende informatiesystemen en architecturen naar 1 centrale Onze gemeente past de landelijk vastgestelde informatie architectuur, waarbij wordt uitgegaan dat iedere gemeente zelfstandig haar eigen gemeentelijke en landelijke standaarden voor A2 I&A: dienstverlening en processen blijft verzorgen. Dit zorgt voor verlaging van de kosten basisgegevens toe Projectbesturing Advies (=minder meer kosten) en verbetering van de beheerbaarheid. Klanten kunnen aanvragen 24 uur per dag Voortgangsbewaking Projectleiding digitaal indienen, de status volgen en Coördinatie A2 I&A ontvangen Sturing A2 I&A Er is een vergaande digitalisering van Procesbewaking documenten en gebruik van workflow Uitvoering Een document wordt eenmalig digitaal opgeslagen, ook al hoort het bij meerdere zaken Onze gemeente communiceert met andere overheidsorganisaties zoveel mogelijk via de Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Digikoppeling Projectleiding Projectleiding Projectleiding Implementatie projectleiding I&A Implementatie projectleiding I&A Implementatie projectleiding I&A projecten projecten projecten B&O Wet 4. KCC 3. Digitaal werken 2. Informatie op orde 1. I&A dienstverlening Versie Jaarwerkplan A2 gemeenten

13 2013 Operationele start Begroting goedkeurd en financiele middelen overgeheveld naar A2 administratie Plaatsingsproces afgerond, medewerkers 1/5/2013 in dienst GR Dienstverlening afgestemd met gemeenten Processen ingericht DOEN! A2 I&A samenwerking- 27 juni

14 Medewerkers opleiden - kennis/kunde - gedrag/houding Integreren ICT omgevingen; - techniek nieuwe A2 ICT blauwdruk - toepassingen ontwikkelen, in afstemming met de A2 gemeenten Opstellen A2 I&A beleid en vertalen naar architectuur Aanleg/operationaliseren ICT WAN (glasvezel, private line) Keuze voor nieuwe centrale techniek (outsourcen?) Doorontwikkelen financiële doorbelasting sleutels Communicatie uitbouwen binding blijven houden A2 I&A samenwerking- 27 juni

15 A2 samenwerking I&A Zijn er nog vragen over de opzet en implementatie van de A2 samenwerking I&A? A2 I&A samenwerking- 27 juni

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met de samenwerking op gebied van IM/ICT met de gemeenten Culemborg en Tiel.

Beslispunten In te stemmen met de samenwerking op gebied van IM/ICT met de gemeenten Culemborg en Tiel. Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.08 Registratienummer : 13.008884 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Informatie notitie t.b.v. cie. Bestuur

Informatie notitie t.b.v. cie. Bestuur Informatie notitie t.b.v. cie. Bestuur Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Onderwerp Businesscase IM/ICT CGT n.v.t. L. Verspuij Paragraaf bedrijfsvoering Businesscase IM/ICT

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Blik op de overheidsdienstverlening in 2020. Alex Lambregts

Blik op de overheidsdienstverlening in 2020. Alex Lambregts Blik op de overheidsdienstverlening in 2020 Alex Lambregts Jorritsma/Antwoord: steen in de vijver; beweging en vernieuwing rimpelingen doven uit 1 steen niet genoeg Wat is er verder nodig? Probleemstelling

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0

Presentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0 Presentatie Syntrophos Verbeterplan Syntrophos 2.0 Agenda: 1. Syntrophos vanaf april 2013 2. Huidige stand van zaken 3. Aansturingsvoorstel van uit Westvoorne 4. Syntrophos 2.0 5. Syntrophos > AFO Voortaan

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren Case Houthalen-Helchteren De transformatie naar Het Nieuwe Werken, waar ICT borg staat voor de 4 I s: Informatie, Intelligentie, Integratie en Innovatie www.creando.be Houthalen-Helchteren p. 2 1 Historiek

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit ICT Forum Lokale Overheid 14 maart 2016 Informatiebeveiliging, samenwerking bij realisatie van maatregelen Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit Rijk heeft ICT niet op orde Vervanging servers en Kantoorautomatisering

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Gemeente Uden. ICT-visiedocument 2010-2012

Gemeente Uden. ICT-visiedocument 2010-2012 Gemeente Uden ICT-visiedocument 2010-2012 Inleiding Dit ICT-visiedocument geeft op hoofdlijnen de richting aan voor het te volgen ICT-beleid. Het doet echter geen uitspraken op detail over de inrichting

Nadere informatie

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk Léon-Paul de Rouw De servicedesk Spin in het facilitaire web Tweede herziene druk B+BVAKMEDIANET b.v., 2015 Inhoud Voorwoord 10 Deel 1 De servicedesk, betekenis en aanpak 13 1 De servicedesk in de facilitaire

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer Basis voor regionale informatievoorziening Mr. Rob K. Brons Regionaal Commandant Brandweer www.brandweerhaaglanden.nl www.brandweer.nl/haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie