A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie. Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A"

Transcriptie

1 A2 I&A Samenwerking Deel 1 Van visie tot en met implementatie Huub Reulen Afdelingsmanager A2 I&A

2 Even voorstellen: wie is Huub Reulen? A2 I&A samenwerking- 27 juni

3 Interactie gewenst! Het is een discussie morgen/middag en er zijn talloze routes naar gemeentelijke I&A Samenwerking. Deel 1 = informatie over aanpak Deel 2 = ervaringen/uitdagingen A2 I&A samenwerking- 27 juni

4 Samenwerking A2 gemeenten? Cranendonck ( inw. / 150 werkplekken) Heeze-Leende ( inw. / 150 werkplekken) Valkenswaard ( inw. / 300 werkplekken) Deelnemers Samenwerking Regio Eindhoven landelijk gebied Maar toch 3 verschillende gemeenten: - achtergrond - cultuur - bedrijfsvoering - ambitie A2 I&A samenwerking- 27 juni

5 Ontstaan A2 samenwerking I&A in een vogelvlucht 2009 I-Visie 2010 Business Case 2011 Position Paper 2011 Businessplan (=> 4 naar 3 gemeenten) 2012 Implementatieplan 2013 Start A2 I&A samenwerking- 27 juni

6 Implementatie-Plan A2 I&A Wat is er allemaal gedaan om de gezamenlijke A2 afdeling I&A te realiseren? Start 1 juli 2011: Benoemen Projectmanager A2 I&A samenwerking- 27 juni

7 Implementatie-Plan A2 I&A Huisvesting: Eigen locatie beschikbaar bij W&I in Valkenswaard Techniek: ICT op orde, 3 deelprojecten per gemeente Financiën - Begroting - Verdeelsleutels A2 I&A samenwerking- 27 juni

8 Implementatie-Plan A2 I&A Toepassingen Inventarisatie applicaties: Selectieproces vastgesteld - A2 standaard - Maatwerk Dienstverlening - Producten en Diensten Catalogus => 9 producten/diensten - Taken + Capaciteit + Kwaliteit => Functies => Functieboek A2 I&A samenwerking- 27 juni

9 Implementatie-Plan A2 I&A Medewerker/formatie Inbreng gemeenten: - Cranendonck 4,2 fte - Heeze-Leende 4,0 fte - Valkenswaard 6,2 fte - Eind 2011 alle medewerkers gedetacheerd naar project - Begin 2012 geleidelijk alle medewerkers naar huisvesting - 1 mei 2013 alle medewerkers geplaatst in GR organisatie A2 functieboek: - ICT Helpdesk/Beheer 8,4 fte - I-Beleid/consulent/projectleiders 4,0 fte overig: - ICT administratief 1,0 fte - Afdelingsmanager 1,0 fte A2 I&A samenwerking- 27 juni

10 Implementatie-Plan A2 I&A Communicatie intern - Medewerkers betrekken - Voorbeeldgedrag - Veel communiceren gemeenten - Medewerkers: nieuwsbrieven - Management: bezoek MT s - Bestuur: PoHo I&A overleg A2 I&A samenwerking- 27 juni

11 Implementatie-Plan A2 I&A Bedrijfsvoering: - Procesmatig (ISM/ITIL) => inrichting dienstverlening - Keuze voor TOPdesk (CMDB-, incident-, probleem-, activiteit-, wijzigingsbeheer) - Interim servicemanager - Training on the Job - Projectmatig werken - Opstellen A2 Jaarwerkplan - Inrichten Projectmatig werken (project module TOPdesk) - Indeling in A2 projecten A2 = infrastructuur + kantoorautomatisering Gemeente = toepassingen A2 I&A samenwerking- 27 juni

12 Output Wet Programma Periode Jaarwerkplan A2 gemeenten I&A : Optimale I&A dienstverlening door efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen Ontwikkelingen & Doelen Optimale inzet door gefaseerde, iteratieve en projectmatige aanpak Planning, Uren en Investeringen Missie en doelen Efficiëntere en effectievere informatievoorziening door samenwerking De missie van de samenwerking van de drie A2 gemeenten op I&A gebied is om de informatievoorziening efficiënter en effectiever te organiseren met een betere kwaliteit. Daarbij wordt de kwetsbaarheid verminderd door samenvoeging van expertises en kunnen tegelijkertijd de gemeenten hun zelfstandigheid behouden. Door een gezamenlijke aanpak van de verschillende projecten waarbij informatisering een grote rol speelt en t.a.v het beheer van de informatievoorziening kan aanzienlijk op de kosten bespaard worden. De A2 gemeenten zijn dienstverlenend, met het oog op kwaliteitsverbetering en kostenbeparing. Concrete doelen A2 gemeenten I&A 1. Realiseer een regionale I&A-dienst voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. 2. Zorg voor het integreren van het personeel en centrale servers in Valkenswaard en voor een goede uitwijkvoorziening. 3. Implementeer een dienstverleningsconcept I&A dat zich kenmerkt door flexibiliteit, openheid en klantgerichtheid. 4. Bied medewerkers een uitdagende en passende werkomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden als competenties. 5. Realiseer een gezamenlijke inkoopfunctie voor alle hardware, software en ICT-Diensten 6. Draag zorg voor verbindingen tussen alle locaties die 100% betrouwbaarheid zo dicht mogelijk benaderen en een voor alle gemeenten acceptabele snelheid bieden. 7. Lever diensten die zich kenmerken door professionaliteit, kennis van zaken en toegevoegde waarde. 8. Ontwikkel een uniforme gezamenlijke en gedeelde functionele en technische architectuur die als toetsingskader dient bij alle investeringsbeslissingen. Maak afspraken onder welke voorwaarde en over de mate waarin afwijkingen van deze architectuur beperkt zijn toegestaan. Deze architectuur strekt zich uit over systemen, verbindingen, applicaties, gegevens en processen. 9. Zorg er voor dat de functionele en technische architectuur gebaseerd is op functionele en technische standaarden. Leg alle relevante aspecten voor de inrichting van de informatievoorziening in de deelnemende gemeenten vast in een meerjaren-informatiebeleidsplan inclusief informatiebeveiliging en zorg voor acceptatie daarvan in de gemeenten. 10. Zorg voor ruim voldoende kennis en vaardigheden om gemeenten op het vlak van administratieve, documentaire en ruimtelijke informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau adequaat te adviseren Externe Ontwikkelingen, Interne Ambities Wetgeving, decentralisatie, bezuiniging Wet Werken naar Vermogen, overheveling AWBZ-taken en Jeudzorg Regiegemeenten, RUD s, GSD s, Shared Service Center, Outsourcing Korting gemeentefonds, Economische tegenwind Concept Antwoord, Klant Contact Centrum (KCC), Burgerservicecode, Kwaliteitshandvest i-nup: Nationaal Uitvoerings Programma (20 bouwstenen waaronder DigiD, Antwoord voor bedrijven, mijnoverheid.nl, basisregistraties, digikoppeling) Gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA, WOZ, RNI), gebruik overige basisregistraties (BRK, BGT, NHR, Kentekens, BRO, BLAU, BRI), ruimtelijkeplannen.nl, WKPB, Webrichtlijnen, Wet elektronische bekendmakingen, Wet electronische handtekening) Inspelen op trends en ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Social Media (Twitter, Facebook, Yammer etc.) Cloud Computing, hosting en webservices Digitaal werken, papierluw vergaderen Bring Your Own Device (ipad, iphone etc.) Generatie Y, Einstein-generatie Vergrijzing Mondige, goed geïnformeerde burger Duurzaam ondernemen Co-creatie Bindend leiderschap Ambities colleges Jaarlijks een sluitende begroting. Vanaf 2014 een sluitende meerjarenbegroting Middelen zijn nodig om het financiële pakket te updaten, waardoor registratie, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid drastisch toeneemt. Invoeren van verplichtingenadministraties en digitale facturering geeft inzicht in voortgang en toekomst van uitgavenpatroon. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op gebied van elektronische dienstverlening. Verbeterpunten dienstverlening: terugdringen aantal balies door integratie van producten, werken op afspraak, invoeren gemeentelijk servicenummer, vergroten telefonische bereikbaarheid, website verbeteren, e- dienstverlening. Verzoeken van burgers worden snel en tijdig beantwoord Binnen de gemeente moet voor alle burgers duidelijk zijn wie welke contactpersonen zijn voor het melden van klachten Het college verzorgt periodiek een voortgangsrapportage over de uitvoering Verbetering van de efficiency, effectiviteit en dienstverlening van de organisatie zal plaatsvinden. O.a. door terugdringen/verkorten van procedures, automatisering en/of uitbesteding De (digitale) bereikbaarheid van Valkenswaard wordt versterkt. Ingezet wordt op een adequate gemeentelijke dienstverlening met een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven Herbezinning op gemeentelijke taken Doelstelling is om de voorzieningen en dienstverlening voor de burgers van Cranendonck zo veel mogelijk op peil te houden Een klantvriendelijke website zal zo snel mogelijk moeten worden gerealiseerd. De komende jaren zal ook het digitale loket verder worden doorontwikkeld. Waar mogelijkheden zijn, zal er verder moeten worden gedereguleerd. In ieder geval zal de procedure met betrekking tot het verlenen van bouwvergunningen onder de loep worden genomen. Er wordt gestreefd naar een jaarlijks sluitende begroting. Q Q Q Q Q Q Q Q I&A dienstverlening op orde 2. Informatie op orde 3. Digitaal werken op orde 4. Klant Contact Centra op orde 1a. Hardware en beveiliging ICT op orde: 2a. Documentenstroom op orde: 3a. Digitaal vergaderen Raad-College-MT 4a. Doorontwikkeling websites 3 alles op 1 centrale plek, snelle verbindingen implementatie nieuwe generatie DMS gemeenten 3b. Telewerken 3 gemeenten op orde 1b. I&A organisatie orde: planning, 2b. Informatiestroom op orde: Inrichting 4b. Herinrichting realisatie dienstverlening 3c. Invoering papierloos werken voor 3 servicedesk, systeembeheer, gegevens- en midoffice en aansluiting op backoffice voor 3 gemeenten (optimaliseren gebruik DMS) 4c. Implementatie Zaakgericht werken applicatiebeheer, inkoop, architectuur en gemeenten informatiebeleid, juridisch, financieel, 3d. Sturen met managementinformatie d.m.v. 4d. Implementatie KCS en aansluiting op 2c. Competenties gebruik teamintegratie, communicatie, service-levels, dashboard Midoffice informatiesystemen op orde huisvesting, projectmatig werken Modernisering GBA eherkenning bedrijven Koppeling basisregistraties Aansluiting op Nationaal Handelsregister (NHR) Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT - Huidige ICT middelen werken optimaal - Niveau informatievoorziening gemeenten gelijk - Optimale bezetting van werkplekken De burger krijgt snel antwoord - - Verbetering van het serviceniveau I&A - Verbetering kwaliteitsniveau van de gegevens - Flexibel in werktijden en werklocatie - 1 loket dus de burger is altijd bij het juiste adres - Projecten worden effectief en efficiënt uitgevoerd - Uitvoering van wettelijke taken m.b.t. basisregistraties - Resultaatgericht werken - Medewerkers KCC beschikken over de meest - Kortere besluitvormingsprocessen A2 3 gemeenten - Inzet van ICT hulpmiddelen voor relevante informatie over de burger - Start implementatie basisregistraties effectievere communicatie en samenwerking - Met telefoon, internet of balie krijgt de burger hetzelfde antwoord - Gegevens eenmalig vragen, meervoudig gebruiken Intensiteit (uren / FTE) Graduele aanpak Criteria prioritering en randvoorwaarden Criteria die gebruikt zijn ter bepaling van de prioriteit van het project: Niveau volwassenheidsgraad informatievoorziening 1. De uitvoering van een wettelijke bepaling (bijv. BGT) 2. Het organiseren van de I&A voor efficiënte en effectieve uitvoering van de projecten 3. Afdelingsoverstijgende activiteiten (bijv. DMS) 4. Het efficiënter maken van de gemeentelijke processen 5. Een urgent project bij de individuele gemeente 6. Een quickwin c.q. een al lopend project 7. Ondersteuning van het digitaal werken 8. Verbetering van de klantgerichtheid Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden geformuleerd: Zoveel mogelijk projecten worden in gezamenlijkheid van de 3 gemeenten opgepakt zodat de kostenvoordelen optimaal worden benut Afschrijftermijn van hard- en software voor 5 jaar De softwarelicentie en hardware incl. implementatie wordt zoveel mogelijk onder lease gebracht, i.v.m. spreiding van de kosten Doorlooptijd -> De graduele aanpak zorgt ervoor dat enerzijds er rekening wordt gehouden met een basisvolgorde voor een efficiënte uitvoering (eerst organiseren, dan de ICT basis op orde, dan verder informatiseren) anderzijds met het belang en urgentie van de doelstellingen van de organisatie en daarmee de effectiviteit (KCC, Nieuwe Werken, Digitaal vergaderen etc.). Iedere fase (1 t/m 4) ondersteunt weer de volgende fase, en op die manier groeit de volwassenheid van de informatievoorziening. Projectnr. Activiteit Gemeenten (A= Alle, A2/HL/VW/CD) Totaal aantal netto uren A2 I&A in 2012 Totaal aantal netto uren A2 I&A in 2013 Incidentele kosten in 2012 Incidentele kosten in 2013 Projectbudget Beschikbare investeringsruimte Aanvullende investeringsruimte Structurele kosten per jaar ( ) Bestaande exploitatie Aanvullend budget Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q2 Q3-Q4 1. Basis voor I&A dienstverlening I7 Informatiebeveiliging beleid & uitvoering x x x A I26 Dataverbindingen x x x x A x x I25 ICT-infrastructuur op orde x x x A x Best exploit. x I9 Draadloos netwerk x x x x VW I42 Multifunctionals x x HL/CR x I41 Mobiele telefonie x x x A2 150 x Best exploit. x I36 Licentiebeheer op orde x x A2 140 Projectbudg x 0 I37 Implementatie A2 Topdesk (A-producten/diensten) x x x x A x Best exploit. x I1 Informatie- en applicatiearchitectuur x x A I28 I&A teams integratie x x x x x A x 0 I34 Producten en dienstencatalogus A2 x x A I33 Inrichten werkprocessen tbv I-producten/diensten x x x x A I35 Kwaliteit dienstverlening A2 (nav 0 metingen) x x A x 0 i10 Applicatie- en gegevensbeheer in A2 x x A I13 Telefonie A2 x x VW/HL x Best exploit. x 2. Informatie op orde I4 Nieuwe keuze A2 DMS x x x x x A I3 Strategie Midoffice/Generieke systemen x x A Reservering aanschafkosten midoffice x x A nntb I5 Nieuwe generatie Wabo x x x x VW/CR Best exploit. x I2 A2 Applicatie omgeving x x x x A Best exploit. x I43 Software voor accomodatie reserveringen/verhuur x x VW I20 Software tbv beheer Onderhoud accomodaties x x x VW/HL x I44 Vervanging cursisten programma CMD x x x x VW Digitaal werken op orde I38 Papierloos vergaderen Raad x x x x x A I39 Papierloos vergaderen MT en College x x x A I16 Telewerken (incl. beleid) x A I18 Elektronische handtekening x A I40 Tablet en smartphone beleid (BYOD) x A I15 Managementinformatiesysteem (dashboard) x x x x x x A KCC op orde I6 Doorontwikkelen websites x x x x x A D1 Doorontwikkeling Programma's Dienstverlening x x x x x x A I23 Klantbegeleidingssysteem x x HL x D2 Zaakgericht werken x x x x x A D3 Klantenregistratie- en kennissysteem x x x x x VW/CR Wettelijke activiteiten N5 Modernisering GBA, koppeling basisregistraties x x x x x x A N4 Koppeling basisregistraties x x x x x A N7 eherkenning bedrijven x x x x A N6 Digikoppelingen x x x x x x A N1 Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT x x x x A Beheer en onderhoud Servicedesk en updates A Bestaande licenties software A Bestaande hardware A Huisvesting, P&O, administratie A Datacommunicatie A Totaal aantal benodigde projecturen en investeringen Totaal aantal benodigde uren beheer en structurele kosten Totaal aantal beschikbare projecturen en investeringen Totaal aantal beschikbare uren beheer en structurele kosten Verschil beschikbaar - benodigd Doelstellingen bedrijfsvoering I&A Toekomstige Informatie- en Applicatie architectuur Processtructuur Jaarwerkplan A2 I&A Fase in de bedrijfsvoering Afspraken bedrijfsvoering Gemeentelijk Model Architectuur (GEMMA): Standaardisering van informatiestromen ter Visie op informatiebeleid bevordering van klantgerichtheid en efficiënte dienstverlening We willen slim investeren en doen geen Bestuur A2 desinvesteringen Basisgegevens worden ontsloten en gebruikt Portefeuillehoudersoverleg binnen de gehele organisatie A2 Directie / Er wordt aangesloten op de e- Management A2 overheidsvoorzieningen (volgens inup); We zullen aansluiten op de keten (bijv. SUWI) Wat betreft de architectuur gaan we uit van Irt financiële / het midoffice concept organisatorische A2 I&A A2 I&A: 1. Planning en Organisatie We vertalen de strategische beleidsdocumenten naar tactische en operationele plannen In ons ICT beleid houden we rekening met consequenties Jaarwerkplan Projectbesturing zaakgericht werken Voortgangsbewaking We hebben een duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen de I&A functies en de We gaan uit van zo min mogelijk leveranciers Opnemen Toets functioneel beheerders t.b.v. de beheerbaarheid en kostenreductie Aanpassen De toekomstige exploitatie-kosten van projecten worden meegenomen binnen de projectbudgetten. Document management professionaliseren Uitstellen We zullen dubbeling in systemen en/of Vervalt De gebruikersorganisatie is optimaal betrokken bij de uitwerking van strategische doelen t.a.v. IT. Maatwerk functionaliteiten zoveel mogelijk tegen gaan We borgen de relatie tussen IT projecten en operationele doelstellingen d.m.v. het informatiebeleid Gegevens die al bekend zijn bij de overheid Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard worden hergebruikt en niet opnieuw aan de Plannen/projecten met I&A Plannen/projecten met I&A Plannen/projecten met I&A We gaan projectmatig werken en borgen dit ook klant gevraagd component component component Project budgetten zijn altijd actueel en worden geïndexeerd op basis van veranderende De gemeente voert de intake zodanig uit dat omstandigheden en keuzes. voor een bepaald proces, ongeacht het intakekanaal, altijd dezelfde gegevens worden Groeimodel van de informatiearchitectuur van de 3 gemeenten gezamenlijk: Stapsgewijze verzameld integratie van de verschillende informatiesystemen en architecturen naar 1 centrale Onze gemeente past de landelijk vastgestelde informatie architectuur, waarbij wordt uitgegaan dat iedere gemeente zelfstandig haar eigen gemeentelijke en landelijke standaarden voor A2 I&A: dienstverlening en processen blijft verzorgen. Dit zorgt voor verlaging van de kosten basisgegevens toe Projectbesturing Advies (=minder meer kosten) en verbetering van de beheerbaarheid. Klanten kunnen aanvragen 24 uur per dag Voortgangsbewaking Projectleiding digitaal indienen, de status volgen en Coördinatie A2 I&A ontvangen Sturing A2 I&A Er is een vergaande digitalisering van Procesbewaking documenten en gebruik van workflow Uitvoering Een document wordt eenmalig digitaal opgeslagen, ook al hoort het bij meerdere zaken Onze gemeente communiceert met andere overheidsorganisaties zoveel mogelijk via de Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Digikoppeling Projectleiding Projectleiding Projectleiding Implementatie projectleiding I&A Implementatie projectleiding I&A Implementatie projectleiding I&A projecten projecten projecten B&O Wet 4. KCC 3. Digitaal werken 2. Informatie op orde 1. I&A dienstverlening Versie Jaarwerkplan A2 gemeenten

13 2013 Operationele start Begroting goedkeurd en financiele middelen overgeheveld naar A2 administratie Plaatsingsproces afgerond, medewerkers 1/5/2013 in dienst GR Dienstverlening afgestemd met gemeenten Processen ingericht DOEN! A2 I&A samenwerking- 27 juni

14 Medewerkers opleiden - kennis/kunde - gedrag/houding Integreren ICT omgevingen; - techniek nieuwe A2 ICT blauwdruk - toepassingen ontwikkelen, in afstemming met de A2 gemeenten Opstellen A2 I&A beleid en vertalen naar architectuur Aanleg/operationaliseren ICT WAN (glasvezel, private line) Keuze voor nieuwe centrale techniek (outsourcen?) Doorontwikkelen financiële doorbelasting sleutels Communicatie uitbouwen binding blijven houden A2 I&A samenwerking- 27 juni

15 A2 samenwerking I&A Zijn er nog vragen over de opzet en implementatie van de A2 samenwerking I&A? A2 I&A samenwerking- 27 juni

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen

Bijlagen bij het bedrijfsplan. Tribuut. belastingsamenwerking. Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Definitief Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen Bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking Versie 1.0 9-3-2015-1

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie