Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH."

Transcriptie

1 Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. X\r VVyv. De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 maart 2009; Overwegende: - Dat door het vrijgeven van de energiemarkt op 1 juli 2004, de overheid geen inbreng meer heeft in de tarieven van de Nuon, om de concurrentie tussen de verschillende energieleveranciers te bevorderen; - Dat daarmee het nut om de Nuon aandelenpakket in eigen handen te houden weg is genomen; - Dat in de Raadsbegroting 2009 (biz. 77) de Raad gei'nformeerd wordt over het geraamde dividend van Dit bedrag een onderdeel is van het totaal van zijnde algemene dekkingsmiddelen, waarmee een begrotingsoverschot wordt gerealiseerd van ; - Dat voorde structurelexle^kking van de 48P-0OCTdividend aandelen Nuon, zoals in de Raadsbegroting 2009 is^jpjejiotpietceen structureel bedrag van 11 miljoen aan de algemene reservejpjme-vb^gen^d1doendejsj4,5% van 11 milj. is ); - Dat in de begroting 2009 dus wbcrt uitgegalih van een structureel bedrag van 11 miljoen. Dit betekent dat het meerjctefcyan de Nuon opbrengsten vrij besteedbaar zijn door de raad; A- t*\*w De Raad verzoekt het college: - Over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH; **&<» Na de verkoop een bedragvarrgjlwfljuisn tuujii^oegen aan de algemene reserven^ ^^"T^" ter dekkingivaj*43ehng^ret<e7idedividend inkomste7vvaft ^48fXQP0; L^'vX En het bedrag dat boverto^fjibiiyoefmattgaat, toe te voegen aan de voorziening 3 "groot onderhoud' v*.w~ En gaat over tot de orde van de dag. Fractie van de H.OJ CCJWertens C.P.M. van't Schip-Nieuwboer

2 Vooratelnuminw: Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp l 009 " 028 V...-.S ^ \H«.vw?^ Op grond van artikel 169 Gemeentewet wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn. A*» ***"* wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college ten aanzien van het «* w «^S VA voornemen van het college om in principe in te stemmen met de verkoop van het ^^* ^ aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV houdstermaatschappij GKNH. s'\^v >^ Aan de Raad, Heerhugowaard, 10 maart2009 om *C.* ''\ \ "?»*** "\.<V»M> Beknopt voorstel \. De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKNH samen met \t \ nog 27 gemeenten in Noord-Holland Noord. De houdstermaatschappij bezit een aandelenpakket NUON v,i * ^***^i dat overeenkomt met 3,03% van het totaal aantal aandelen NUON. Het Zweedse energiebedrijf ^ (^ A V\ Vattenfall heeft recent een bod van EUR. 8,5 miljard ondernemingswaarde in contacten uitgebracht op ^ * v 100% van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf NUON. Bij de verkoop van de aandelen *** **»v Multikabel indertijd is door de aandeelhouders van de houdstermaatschappij besloten dat naar verkoop «*.**\\t'*»* wordt gestreefd van het aandelenpakket NUON op een daarvoor zo gunstig mogelijk tijdstip. De vraag is dan ook, is het zo gunstig mogelijk tijdstip thans aangebroken? Wij zijn in principe voornemens, op basis van de thans bekende gegevens, over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket NUON, dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Alvorens hier in finale zin over te besluiten stellen wij de raad in de gelegenheid, op grond van artikel 169 Gemeentewet, zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college, gelet op de ingrijpende gevolgen die dit voorgenomen besluit met zich mee kan brengen. Toelichtinq Waar gaat het over? De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKNH samen met nog 27 gemeenten, die destijds eigenaar waren van het gasbedrijf. Het aantal aandelen per gemeente was gebaseerd op het aantal gasaansluitingen per gemeente. Het aantal aandelen is in november 1999 gefixeerd op De houdstermaatschappij heeft een aandelenpakket dat overeenkomt met 3,03% van het totaal aantal aandelen Nuon. De maatschappij neemt deel aan het zgn. grootaandeelhouderoverleg Nuon. Bij de verkoop van de aandelen Multikabel is door de aandeelhouders van de houdstermaatschappij indertijd besloten dat naar verkoop wordt gestreefd van het aandelenpakket Nuon op een daarvoor zo gunstig mogelijk tijdstip. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft recent een bod van EUR. 8,5 miljard ondernemingswaarde in contacten uitgebracht op 100% van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf NUON. De vraag ligt voor is het gunstige tijdstip nu aangebroken om tot verkoop van de aandelen NUON over te gaan. De afwegingen Bij ons principe-besluit om over te gaan tot verkoop van de aandelen Nuon hebben wij, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, een afweging gemaakt aan de hand van de volgende vragen: wat zijn de ontwikkelingen in de Europese energiemarkt? waarom kan Nuon niet als zelfstandig bedrijf blijven bestaan? waarom kan Nuon niet samengaan met een andere Nederlandse energieleverancier? is het niet beter de aandelen van Nuon in handen van de overheid te laten? is de Nederlandse energievoorziening wel voldoende gewaarborgd als Nuon in buitenlandse handen overgaat? wat betekent de verkoop van Nuon voor de consument? hoe zit het met het waarborgen van de werkgelegenheid bij overname van Nuon door Vattenfall? Wat betekent de verkoop voor de gemeente Heerhugowaard?

3 De Europese dimensie Alvorens op bovenstaande vragen in te gaan is het voor de beeldvorming van belang eerst stii te staan bij de Europese dimensie. De EU heeft als doelstelling dat Europa op termijn volledig kan voorzien in de eigen energiebehoefte, daarmee is het waarborgen van de energievoorziening een Europese aangelegenheid en niet primair een nationale aangelegenheid. Om deze Europese doelstelling te kunnen realiseren is een substantiele investering nodig in de productiecapaciteit van alternatieve energiebronnen (energie uit zon, wind, water en biomassa). Gelet op de omvang van de benodigde investeringen vraagt dat om energiebedrijven van robuuste omvang die zowel qua productiecapaciteit als leverancier aan eindgebruikers een substantiele rol kunnen spelen op de Europese energiemarkt, die na de liberalisering van de energiemarkt gekenmerkt wordt door vrije concurrentie tussen de producenten en leveranciers van energie en keuzevrijheid van de Europese consument bij wie hij of zij zijn of haar elektriciteit en of gas betrekt. Dit brengt onvermijdelijk schaalvergroting met zich mee bij producenten en leveranciers van energie om de concurrentie op de vrije Europese energiemarkt het hoofd te kunnen bieden. Deze schaalvergroting, die gepaard gaat met fusies en overnames binnen Europa, is thans volop aan de gang en kan beschouwd worden als een onomkeerbaar proces. Reden liberalisering energiemarkt De energiemarkt is vrijgegeven om de concurrentie tussen de verschillende energieleveranciers te bevorderen en de consument keuzevrijheid te geven om zelf een eigen energieleverancier te kiezen. Voor 1 juli 2004 was die keuzevrijheid er niet voor de consument. Het vrijgeven van de energiemarkt past bij de Europese gedachte van vrij verkeer van personen, goederen en diensten tussen de landen die samen de EU vormen. Sinds 1 juli 2004 hebben consumenten keuzevrijheid en moeten energiebedrijven zich telkens weer inspannen om klanten te werven en te behouden. De consument kan dus betere kwaliteit en service verwachten tegen verhoudingsgewijs lagere prijzen. Keuzevrijheid is daarvoor essentieel: de beste manier om een bedrijf te prikkelen is de klanten de mogelijkheid te geven naar een andere aanbieder over te stappen. De positie van de consument wordt daardoor versterkt en er ontstaan nieuwe diensten en producten. Rol van de overheid De EU heeft er met een reeks voorschriften voor gezorgd om de vrije en eerlijke concurrentie te waarborgen. De Europese Commissie waakt erover dat de concurrentie niet wordt verstoord en kan tegen concurrentievervalsend gedrag optreden. In het kielzog van de EU heeft de Nederlandse overheid ook de taak om er voor te zorgen dat de energiemarkt werkt ten behoeve van de consumenten en dat daar waar deze energiemarkt nog niet of onvoldoende werkt de consument wordt beschermd tegen mogelijk misbruik van machtsposities. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet en de Gaswet. In deze wetten is tevens bepaald dat er een toezichthouder is op de energiemarkt, t.w. de Energiekamer, een onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Energiekamer ziet toe op de naleving van de Elektriciteitswet en de Gaswet en treedt waar nodig op om de positie van de consument te beschermen en marktwerking op de energiemarkt te bevorderen. Waarborgen energievoorziening De energievoorziening is gewaarborgd, omdat bij de liberalisering van de energiemarkt in 2004 door de EU is bepaald, dat het elektriciteitsnetwerk en daarmee samenhangend het netwerkbeheer in overheidshanden moet blijven. Op basis van deze Europese regelgeving is in Nederland de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer (WON) tot stand gekomen. Op grand van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) hebben energiemaatschappijen tot 1 januari 2011 de tijd om te voldoen aan het groepsverbod. Een en ander betekent dat netwerkbeheerders enerzijds en producenten, handelaren en leveranciers van elektriciteit en/of gas dan niet meer deel mogen uitmaken van een en dezelfde groep. De wet schrijft voor dat een netwerkbedrijf uitsluitend publieke aandeelhouders mag hebben. De elektriciteitsnetwerken van de EU-landen zijn aan elkaar gekoppeld om de levering van elektriciteit te waarborgen. Mocht bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale uitvalien of een leverancier niet aan zijn leveringsverplichting kunnen voldoen dan kunnen anderen de elektriciteitslevering direct ovememen in EU-verband. Wil een consument wisselen van energieleverancier, om wat voor reden dan ook, dan

4 betreft het uitsiuitend een administratieve handeling. Er verandert niets in de meterkast, er hoeft geen monteur langs te komen en zolang de rekeningen betaald worden vindt levering van elektriciteit plaats. Kortom de belangen van de consument zijn afdoende gewaarborgd. Nuon in Nederlandse handen houden? Al eerder is gesteld in deze notitie, dat de energiemarkt een Europese markt is en dat de schaalvergroting bij de producenten en leveranciers binnen Europa een onomkeerbaar proces is. Nuon is op de Europese markt geen substantiele speler. Nuon is alleen actief in Nederland, Belgie en Duitsland en bedient iets meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties. De EU heeft een doelstelling van 20% groene energie in 2020 gesteld. Om dit te realiseren zal er de komende jaren significant geinvesteerd moeten worden in o.a. windenergie en andere vormen van duurzame energie. Dit vergt zeer hoge investeringen die het huidige schaalniveau van Nuon te boven gaan. Het zelfstandig laten voortbestaan van Nuon en het in handen houden van de aandelen Nuon door de overheid kan dan ook nauwelijks een optie worden genoemd. De argumenten hiervoorzijn kort samengevat drieledig. Ten eerste is Nuon geen substantiele speler op de Europese geliberaliseerde Energiemarkt. Op middellange termijn (tot 2020) zou de overheidsaandeelhouder financieel moeten bijspringen om Non in staat te stellen de noodzakelijke investeringen te plegen om groene stroom te produceren. Dit levert naar alle waarschijnlijkheid strijdigheid op met de Europese Staatssteunregels. Ten tweede zetten de noodzakelijke hoge diepte-investeringen voor de middellange termijn de winstgevendheid van Nuon als zelfstandig bedrijf op termijn onder druk, waardoor de marktwaarde van het bedrijf afneemt. De dividendinkomsten nemen dan af voor de overheid. Daarmee is het maatschappelijk belang niet gediend. Tot derde, als over enige tijd de schaalvergroting van producenten en leveranciers zich heeft voltrokken op de Europese markt en de golf van fusies en overnames achter de rug is, zal er naar verwachting nog weinig interesse uit de markt zijn om Nuon over te nemen. Dat heeft een prijsdrukkend effect op de waarde van het bedrijf Nuon. Bij de eventuele verkoop van Nuon op middellange termijn zal het bod op het aandelenpakket van Nuon substantieel lager uitvallen dan het huidige bod van Vattenfall op het aandelenpakket Nuon. Het samengaan van Nuon en Essent om beide bedrijven in Nederlandse handen te houden lijkt nauwelijks een optie. Bij het eventueel samengaan van Nuon en Essent zou een dominante partij gaan ontstaan op de Nederlandse Energiemarkt, waarbij de concurrentieverhoudingen verstoord kunnen raken en daardoor de keuzevrijheid van de consument onder druk komt te staan. Het zou dan ook maar de vraag zijn of de Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) en Eurocommissaris Kroes zo'n megafusie op de Nederlandse markt zouden goedkeuren. Waarborgen werkgelegenheid Vattenfall heeft aangegeven dat de bestaande CAO's, pensioenregelingen en het sociaal plan, zoals dat is overeengekomen met de ondernemingsraad van Nuon begin 2008, worden gerespecteerd. De mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van het personeel van Nuon worden vergroot na de overname door Vattenfall. Er vallen als gevolg van de transactie geen ontslagen. De verwachting is juist dat er op termijn meer banen zullen ontstaan. Nuon wordt de derde regionale Business Group van Vattenfall en wordt verantwoordelijk voor de groei in de Benelux, waarbij Nuon een voortrekkersrol gaat vervullen bij de ontwikkeling van gasactivieiten. Belangrijk vinden wij dat de ondernemingsraad van Nuon positief heeft geadviseerd over het strategisch partnership van Nuon. Standpunt Raad van Bestuur Nuon Na vergelijking en toetsing van de biedingen, na het vorig jaar in de etalage zetten van Nuon (waarover hieronder meer), heeft de Raad van Bestuur van Nuon - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad - besloten tot een strategisch partnership met Vattenfall. Strategisch partnership met Vattenfall NUON is thans een ge'integreerd energiebedrijf bestaande uit een commercieel productie- en leveringsbedrijf en een gereguleerd netwerkbedrijf. Op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer

5 (WON) heeft NUON tot 1 januari 2011 de tijd om te voldoen aan het groepsverbod. Een en ander betekent dat netwerkbeheerders en producenten, handelaren en leveranciers van elektriciteit en/of gas dan niet meer deel mogen uitmaken van een en dezelfde groep. Nuon moet dus over 2,5 jaar gesplitst zijn. Een vrij korte periode. De tijd dringt dus. Het netwerkbedrijf mag alieen publieke aandeelhouders hebben. De aandelen van het productie- en leveringsbedrijf (NUON Energy) kunnen na de splitsing al dan niet in delen verkocht worden aan marktpartijen. NUON Energy is (op termijn) als zelfstandig bedrijf te klein als speler op de Europese energiemarkt. Daarom is Nuon vorig jaar in de etalage gezet om te zoeken naar een Europese overnamepartner. Deze is nu gevonden in hetzweedse staatsenergiebedrijf Vattenfall. Het bod van Vattenfall van EUR 8,5 miljard is zonder meer goed te noemen. Bij overname wordt als "vuistregel" gerekend met minimaal 5x het bedrijfsresultaat. Utgaande van het bedrijfsresultaat van Nuon over 2007 (EUR ) zou dit uitkomen op een bedrijfswaarde van EUR 5,5 miljard. Beursanalisten schatte in de maand januari van dit jaar de overnamewaarde van Nuon op EUR. 7 miljard. Het bod van Vattenfall van EUR 8,5 miljard zit hier dus ruim boven. Niet te verwachten valt dat er voor 1 januari 2011 een beter bod komt, zeker in het licht van de huidige recessie. Wat ook voor Vattenfall pleit is dat het bedrijf zeer actief is in de alternatieve energiesector. Vattenfall heeft de ambitie om na overname van Nuon de nummer een in Europa te worden in windenergie op zee. Een ambitie die goed past bij de ambitie van de gemeente Heerhugowaard om emissieneutrale gemeente te worden op termijn. Daamaast liggen beide bedrijven qua omvang relatief dicht bij elkaar en vullen ze elkaar qua differentiatie in bedrijfsactiviteiten goed aan (zie voor meer informatie de bijlagen bij deze nota). Wat betekent een eventuele verkoop van de aandelen Nuon voor de gemeente Heerhugowaard Een voorlopige voorzichtige rekenexercitie met de nodige voorbehouden laat zien dat het voor Heerhugowaard gaat om een opbrengst ergens tussen de 15 en 18 miljoen euro. "Voorbehouden", omdat er nog een aantal "open einden" zijn zoals: uit de opbrengst van de verkoop van aandelen NUON moet een kapitaalstorting plaatsvinden in het netwerkbedrijf dat in overheidshanden blijft, zodat het netwerkbedrijf kan voldoen aan de solvabiliteitseis die de Nederlandse Overheid stelt. Hoe groot dat bedrag moet zijn is nu nog niet bekend. Vattenfall wil starten met het verwerven van 49% van het aandelenpakket NUON om vervolgens in een periode van zes jaar door te groeien naar een meerderheidsbelang. Bij verkoop van de aandelen NUON die zijn ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKHN vallen de dividendinkomsten van gemiddeld EUR ,- per jaar voor de gemeente Heerhugowaard op enig moment weg als algemene dekkingsmiddel. Behoedzaamheid met de bestemming van eventuele verkoopopbrengsten van de NUON-aandelen is dus op zijn plaats. Daarbij moet op grond van het BBV het volgende in ogenschouw worden genomen: a. op grond van (BBV) regelgeving moet het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde worden gestort in de algemene reserve; b. sinds de invoering van onze systematiek van risicomanagement wordt jaarlijks bij de voorjaarsnota de omvang van het weerstandsvermogen (i.e. de algemene reserve) geconfronteerd met de benodigde weerstandscapaciteit; c. op grond van de 4,5% rente die we hanteren over de reserves genereert een opbrengst van 15 mln. structureel aan rente; de derving van dividend is ca ; d. de systematiek sub c. is financieel alieen realiseerbaar als de genoemde 15 mln. structureel onderdeel blijft van de algemene reserve > dus niet voor een ander doel wordt bestemd. Tot slot en vervolgprocedure Alles overwegende zijn wij tot de slotsom gekomen dat ingaan op het bod van Vattenfall de beste optie is, zowel financieel voor de gemeente Heerhugowaard als bezien vanuit het maatschappelijk belang dat wij als mede-overheid binnen het Nederlandse Staatsbestel behartigen. Een principe standpunt is op korte termijn nodig, zodat wethouder Kwint, in de vergadering die in de maand maart 2009 zal plaatsvinden van de raad van commissarissen van de NV Houdstermaatschappij GKNH een voorlopig standpunt kan innemen, als de (beoogt) commissaris bij de NV Houdstermaatschappij GKHN namens de gemeente Heerhugowaard. Dit is een eerste stap in een intensief traject dat op 17 juni 2009 moet leiden tot een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nuon waarin de aandeelhouders van Nuon wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de transactie met Vattenfall. Gedurende de komende weken zal er meer informatie beschikbaar komen (samenvatting Term Sheet, beschrijving van de transactie en de vervolgstappen als aanvulling op de informatie die u bijgaand aantreft). Mocht deze nadere informatie nog andere of nieuwe

6 gezichtspunten opleveren dan kan altijd nog over gegaan worden tot het bijstellen van het voorlopig standpunt, zolang er geen definitieve besluiten genomen zijn.

7 Wij vernemen graag, op grond van artikel 169 Gemeentewet, de wensen en bedenkingen van de raad ten aanzien van ons voornemen om in principe in te stemmen met de verkoop van net aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV houdstermaatschappij GKNH. >ter en wethouders van Heerhugowaard, De se'cretaris, /- ) de burgemeester,

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 28 september Gemeenteraad: 12 oktober 2017

Commissie: Samen leven 28 september Gemeenteraad: 12 oktober 2017 Raadsvoorstel Onderwerp: Wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit (principebesluit) tot behouden van aandelen Eneco Groep N.V. Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller:

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verkoop aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/503783 1. Inleiding De gemeente heeft in 2012 besloten (STZ/VG 2012/418433) om het niet strategisch bezit (panden die niet meer voor beleidsdoelen

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1899/ NUON GGR I. MELDING 1. Op 26 april 2000 heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2130/Eneco - GZO I. MELDING 1. Op 9 oktober

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet PERSBERICHT Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet Arnhem, 12 januari 2009 Essent kondigt vandaag aan zich te willen aansluiten bij RWE. Essent zal dan deel uitmaken van de

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 18 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 20 april 2009 Onderwerp : Uitvoering toekomststrategie Essent Portefeuillehouder : burgemeester J. Liemburg Voorstel : 1. in te

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 16 mei 2017

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 16 mei 2017 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Middelen Behandelaar: J.M. Duine De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 mei 2017 Onderwerp: Voorstel om geen wensen en bedenkingen in te brengen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Afdeling: Algemene Zaken / Concerncontrol Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING MAARTEN VAN DER KLOOT MEIJBURG Er komt onherroepelijk een aardverschuiving in het energielandschap nu alternatieve energie steeds belangrijker wordt. Het

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Het besluiten tot het verkopen van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe.

Het besluiten tot het verkopen van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe. P wijziging Concept RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 4 en 20 december 2007 CagendanummerC: Onderwerp: verkoop Vliegveld Seppe Portefeuillehouder: M.P. Groffen datum: 3 december 2007 CSamengevat voorstelc

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 17 november 2006 DIS-stuknummer : 1239396 Behandelend ambtenaar : Ch. ten Tije Directie/afdeling : E&M Nummer commissiestuk : BM-0465

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Inventarisatie stille reserves

Inventarisatie stille reserves Inventarisatie stille reserves september 2007 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Definitie 4 1.2 Categorieën stille reserves 5 2 Inventarisatie 7 2.1 Deelnemingen 7 2.2 Materiële vaste activa 9 2.3 Gronden

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad,

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad, 1 van 5 De raad van de gemeente Hoorn Bureau Planning en Control Contactpersoon : H.A. Sünder Telefoonnr. : 0229-252408 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.41727 Bijlage(n)

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Raad van Commissarissen DELTA N.V.

Raad van Commissarissen DELTA N.V. ! Z;\ 1Y NR l..- I Cl-AV3. aan de aandeelhouders van N.V. onze referentie 026.B-div-090203- visie COR Splitsingsplan. behandeld door COR N.V. telefoon 0118-882115 kopie Raad van Commissarissen N.V. onderwerp

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2002/14 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 februari 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 12 februari 2002. Onderwerp: Splitsingsvoorstel Waterleiding Maatschappij Overijssel Beheer

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1139/CSS-CCN I. MELDING 1. Op 10 november 1998

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte, ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 41 BRIEF

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 oktober 2013 Aanleiding Planontwikkeling

Nadere informatie

Dordrecht. Aan de gemeenteraad

Dordrecht. Aan de gemeenteraad Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 Algemene dekkingsmiddelen wensen en bedenkingen inzake voornemen tot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK. Voorstel:

RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK. Voorstel: RAADSVOORSTEL status: COMMISSIESTUK Agendapunt: 6 Onderwerp: Dienstverlening, visie en verbeteragenda Commissie: 14 april 2009, nr. 6 Raadsvoorstel: 3 februari 2009, nr. 164 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander

B en W - advies. Financiën & Personeel. Groeistrategie Alliander B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar H. Wessel Financiën

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Verkoop grond Oudeweg achter 8 en 10

Collegebesluit. Onderwerp Verkoop grond Oudeweg achter 8 en 10 Collegebesluit Onderwerp Verkoop grond Oudeweg achter 8 en 10 Nummer 2017/51704 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige Beheertaken Afdeling STZ/VG Auteur Wempe, J.M. Telefoonnummer

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Vraag 1 Heeft het bestuur van Eneco gereageerd of gecommuniceerd naar de aandeelhouders naar aanleiding van de plannen van Essent

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Slimme communicatie onder hoogspanning

Slimme communicatie onder hoogspanning Tekst: Peter Zwetsloot Beeld: Giuseppe Toppers Slimme communicatie onder hoogspanning Op dit moment zijn er in de vrije markt voor gas en elektriciteit belangrijke ontwikkelingen. Zo wordt op 1 augustus

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aandeelhouders DELTA 16/17/18 januari 2017 Doel informatiebijeenkomst Toelichting verkoop DELTA Retail als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor DELTA

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 28 mei Steller Documentnummer Afdeling. S. Tilstra 15I Ondersteuning

Burgemeester en Wethouders 28 mei Steller Documentnummer Afdeling. S. Tilstra 15I Ondersteuning Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling S. Tilstra 15I0004838 Ondersteuning Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229482 Nee R. Zijlstra Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1183-9812b.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1183-9812b.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Naaknummer 1183: EDON-Frigem I. MELDING

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven

Voorstel/alternatieven Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax 0113 377 300 Raadsvergadering d.d. 8 juni 2017. Aan de Raad No. 14. Wissenkerke, 30-5-2017 Onderwerp: Verkoop netwerkgroep

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103469_2/84 Betreft zaak: Liander bindende aanwijzing Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot het geven van een bindende

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Organisatie 3. Compliance toets 4. Maatregelen en stappen.. 1. Inleiding De onderneming

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 279506 E. van Bree FBV El. aanbieding aandelen Essent NV. 10 - Middelen. Actie vanuit eerder besluit

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 279506 E. van Bree FBV El. aanbieding aandelen Essent NV. 10 - Middelen. Actie vanuit eerder besluit SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 279506 E. van Bree FBV El ONDERWERP aanbieding aandelen Essent NV AGENDANUMMER B02 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie