ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEKAMER. Atoomstroom B.V. Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering. Geachte,"

Transcriptie

1 ENERGIEKAMER Aan Atoomstroom B.V. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 Onderwerp Informele zienswijze: SWAP-methode bij stroometikettering Geachte, U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer) verzocht om een zienswijze op de verenigbaarheid van een door u voorgestelde methode voor de vaststelling van het stroometiket door Atoomstroom B.V. met de hiervoor geldende regelgeving. In een gesprek op 17 maart 2008 heeft u de methode aan de hand van een procesbeschrijving toegelicht. Bij bericht van 28 maart 2008 heeft de Energiekamer een eerste reactie gegeven op de door u voorgestelde methode. Naar aanleiding daarvan heeft u bij brief van 8 april 2008 de door u voorgestelde methode nader toegelicht. Om de door u voorgestelde methode goed te kunnen beoordelen, heeft de Energiekamer CE Delft gevraagd om deze methode technisch-inhoudelijk te beoordelen. CE Delft heeft haar bevindingen neergelegd in het rapport Onderzoek SWAP-methode, waarvan ik een kopie heb bijgevoegd. Naar aanleiding van uw verzoek geeft de Energiekamer met deze brief een informele zienswijze op de verenigbaarheid van de door u voorgestelde methode met de regelgeving inzake stroometikettering. Postbus Wijnhaven 24 Muzenstraat 81 T: [070] BH Den Haag 2511 GA Den Haag 2511 WB Den Haag F: [070] Web:

2 Doelstelling en reikwijdte van deze informele zienswijze Met deze informele zienswijze schetst de Energiekamer het regelgevend kader voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door u voorgestelde methode voor vaststelling van het stroometiket. De Energiekamer heeft niet tot taak om aan hem voorgelegde methoden hiervoor formeel goed- of af te keuren. Ik wijs u erop dat deze informele zienswijze uitsluitend is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. In het kader van deze zienswijze gaat de Energiekamer ervan uit dat die informatie volledig en correct is. De Energiekamer heeft hiernaar geen eigen onderzoek verricht. Voorts wil ik benadrukken dat deze zienswijze een momentopname vormt, die betrekking heeft op de methode zoals die door u is gepresenteerd en de regelgeving zoals die nu geldt. Of de wijze waarop Atoomstroom het stroometiket vaststelt, in overeenstemming is met de daarvoor geldende voorschriften, zal uitsluitend achteraf beantwoord kunnen worden. Daarmee verband houdende merk ik op dat de hier gegeven zienswijze een informeel karakter draagt. De zienswijze bindt de Raad van Bestuur van de NMa niet en het staat hem te allen tijde vrij anders te oordelen. Deze zienswijze belet dus niet dat de Energiekamer in een later stadium onderzoek doet naar de wijze van vaststelling van het stroometiket door Atoomstroom en op basis van dat onderzoek concludeert dat de handelwijze van Atoomstroom in strijd is met de (dan) geldende voorschriften inzake stroometikettering. Ten slotte wijs ik u erop dat deze zienswijze onverlet laat dat andere nationale wetgeving dan de hieronder genoemde wetgeving relevant is voor de uitvoering van de door u voorgestelde methode en dat derhalve mogelijk andere instanties terzake bevoegd zijn. In het bijzonder wijst de Energiekamer u in dit verband op de bevoegdheid van de Consumentenautoriteit om toezicht te houden op oneerlijke handelspraktijken en misleidende verkoopmethoden. Deze andere instanties zijn evenmin aan deze zienswijze gebonden. De achtergrond van uw verzoek Atoomstroom is voornemens stroom te leveren die zoveel mogelijk is opgewekt met nucleaire energie. Atoomstroom streeft naar een stroometiket waarin het aandeel van door kernenergie opgewekte stroom zo groot mogelijk is. Om dit te kunnen realiseren heeft Atoomstroom aangegeven gebruik te willen maken van een methode (hierna ook aangeduid als de SWAPmethode), waarbij zij voorafgaand aan de levering van stroom met een andere energieleverancier overeenkomt delen van de stroometiketten onderling uit te wisselen. Deze andere leverancier krijgt het fossiele deel uit het stroometiket van door Atoomstroom op de handelsvloer ingekochte stroom, in ruil waarvoor Atoomstroom van hem een equivalent aan door nucleaire energie opgewekte stroom verkrijgt. De andere leverancier zal zo een groter fossiel aandeel in zijn stroometiket krijgen, terwijl Atoomstroom een stroometiket krijgt dat geheel of gedeeltelijk 2

3 bestaat uit door nucleaire energie opgewekte stroom. Eventueel zal Atoomstroom een accountant inschakelen om als onafhankelijke derde de transacties te controleren. Uitleg wettelijk kader Op grond van artikel 95k Elektricitetiswet 1998 (hierna: E-wet) zijn leveranciers verplicht jaarlijks aan afnemers de opwekkingsgegevens te verstrekken van de door hen aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit. Dit overzicht van opwekkingsgegevens wordt ook wel het stroometiket genoemd. De opwekkingsgegevens dienen op basis van dit voorschrift achteraf op of bij de rekening aan afnemers te worden vermeld. De verplichting geldt jegens alle eindafnemers en is niet tot consumenten beperkt. In de Regeling Afnemers en monitoring Elektriciteitswet en Gaswet zijn nadere regels gesteld aan de vorm en de inhoud van het stroometiket (artikel 13 tot en met 17). Uit bovenstaande wet- en regelgeving kan mede in het licht van de daarop door de wetgever gegeven toelichting worden afgeleid dat voor leveranciers de volgende verplichtingen gelden: Een leverancier dient ten minste eenmaal per jaar een stroometiket te verstrekken (op of bij de rekening en op het promotiemateriaal). Het stroometiket dient daarbij de opwekkingsgegevens van de in het voorgaande kalenderjaar geleverde elektriciteit te bevatten. De opwekkingsgegevens dienen betrouwbaar en volledig te zijn zodat eindafnemers kunnen vertrouwen op de verstrekte informatie. De opwekkingsgegevens dienen te worden uitgedrukt in het aantal kilowatturen, uitgesplitst naar energiebronnen en onder vermelding van het procentuele aandeel van elke energiebron in zijn totale brandstofmix. Om tot een zo betrouwbaar en volledig mogelijk informatieverstrekking te komen, zijn in wet- en regelgeving de volgende waarborgen opgenomen: Producenten en handelaren zijn verplicht om na afloop van een leveringsjaar voor stroom waarvan de herkomst bekend is, te specificeren hoeveel van de geproduceerde of verhandelde elektriciteit is opgewekt met welke energiebron. Indien stroom is ingekocht via de handelsvloer of geïmporteerd is en de herkomst derhalve bij een handelaar niet meer bekend is, mogen geaggregeerde cijfers over het voorgaande jaar worden gebruikt. De betrouwbaarheid van de opwekkingsgegeven van elektriciteit waarvoor certificaten van oorsprong zijn afgegeven, wordt gewaarborgd door de betreffende certificaten of garanties van oorsprong. 3

4 In het licht van bovenstaande verplichtingen en waarborgen verdienen de volgende twee vragen bij de beoordeling van de door u voorgestelde methode bijzondere aandacht. Ten eerste is dat de vraag of met de door u voorgestelde methode een voldoende betrouwbaar stroometiket tot stand komt. Ten tweede is dat de vraag of het op basis van deze methode vastgestelde stroometiket de opwekkingsgegevens bevat van de in het voorafgaande jaar geleverde stroom; het ruilen van etiketdelen achteraf, nadat de stroom is geleverd, past niet binnen de uitgangspunten die de wetgever voor ogen heeft gehad. In het navolgende zal ik op deze vragen ingaan. Is het stroometiket voldoende betrouwbaar? Zoals hiervoor aangegeven heeft de Energiekamer CE Delft gevraagd om de door u voorgestelde methode voor de vaststelling van het stroometiket technisch-inhoudelijk te beoordelen. Een van de vragen die in dat verband aan CE Delft is voorgelegd, is de vraag of de methode leidt tot een stroometiket dat een getrouw beeld geeft van de opwekkingsgegevens van de door Atoomstroom geleverde elektriciteit. In het rapport dat CE Delft van haar onderzoek heeft uitgebracht, beantwoordt zij deze vraag bevestigend. CE Delft stelt hierover het volgende: Het gebruiken van de SWAP-methode leidt er voor zover te overzien niet toe dat het stroometiket een minder getrouw beeld geeft dan als er geen SWAP wordt uitgevoerd. Ook is de handelsmix, die voor de SWAP-methode gebruikt wordt, betrouwbaar genoeg om met voldoende zekerheid de samenstelling an de individuele stroometiketten te bereken. In aanvulling hierop concludeert CE Delft bovendien dat toepassing van de SWAP-methode niet leidt tot een verstoring van de totale energiebalans, vooropgesteld dat geen percentages, maar MWh-eenheden tegen elkaar worden uitgeruild. De Energiekamer acht voorts van belang dat uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat de SWAP-methode geen negatief effect heeft op de stroometiketten van andere vergunninghouders en er ook geen dubbeltellingen optreden. Heeft het stroometiket betrekking op reeds geleverde stroom? U heeft aangegeven dat Atoomstroom gedurende het jaar stroom zal inkopen via de handelsvloer. De opwekkingsgegevens van deze stroom worden pas bekend als na afloop van het leveringsjaar de samenstelling van de handelsmix is bepaald. Zodra de handelsmix van het jaar waarover is gehandeld bekend wordt, kunnen de precieze opwekkingsgegevens van de geleverde energie worden berekend en kunnen op basis daarvan de stroometiketten worden vastgesteld. 4

5 CE Delft heeft in haar rapport aangegeven dat de samenstelling van handelsmix van jaar tot jaar weinig verschilt. Gelet daarop kan gedurende het jaar, bij de inkoop van stroom op de handelsvloer, volgens CE Delft een goede schatting worden gemaakt van de volumes die moeten worden uitgeruild, om tot een stroometiket te komen dat een zo hoog mogelijk aandeel kernenergie bevat. Eventuele correcties daarop na het bekend worden van de precieze samenstelling van de handelsmix van het jaar waarin is geleverd, zullen naar verwachting dan ook bescheiden zijn. In dit licht bezien kan worden gezegd dat de door u voorgestelde methode niet leidt tot een ruil achteraf van reeds geleverde energie, maar enkel een correctie van de gedurende het jaar uitgewisselde volumes op het moment dat de exacte samenstelling daarvan, na het bekend worden van de samenstelling van de handelsmix van dat jaar, berekend kan worden. Hierbij gaat de Energiekamer ervan uit dat Atoomstroom reeds bij de inkoop van stroom en dus voorafgaand aan de daadwerkelijke levering van stroom aan haar afnemers met haar ruil - partner overeenkomt volumes uit te wisselen en dat de hoeveelheden stroom ook daadwerkelijk en aantoonbaar tussen partijen worden verhandeld. De Energiekamer verwijst in dit verband naar hetgeen CE Delft hierover in haar rapport heeft opgemerkt. Conclusie Gelet op het voorgaande ziet de Energiekamer op dit moment, en afgaande op de door u aangeleverde informatie, geen aanleiding om te oordelen dat de door u voorgestelde methode niet verenigbaar is met de thans geldende regelgeving inzake stroometikettering. Daarbij merk ik op dat de Energiekamer zal toezien op naleving van deze regelgeving door Atoomstroom en haar ruil-partner(s). Om te kunnen beoordelen of het door Atoomstroom verstrekte stroometiket is vastgesteld in overeenstemming met de regelgeving inzake stroometikettering, acht de Energiekamer het van belang dat Atoomstroom en haar ruil-partner(s) desgevraagd de volgende informatie kunnen verstrekken: (1) overeenkomsten die aantonen dat de uitruil van volumes vóór de levering van de stroom aan de afnemers is overeengekomen, waarin is opgenomen dat gedurende het jaar de uit te ruilen hoeveelheden op basis van schattingen zullen worden vastgesteld, (2) informatie waaruit blijkt dat Atoomstroom gedurende het jaar maandelijks schattingen heeft gemaakt van de volumes die uitgeruild worden en haar ruil-partner(s) hiervan op de hoogte heeft gesteld en (3) accountantsverklaringen waaruit blijkt dat de uitruil van volumes daadwerkelijk en op een rekenkundig juiste manier heeft plaatsgevonden. 5

6 Slotopmerkingen De Energiekamer acht het, gelet op de doelstellingen van de regelgeving inzake stroometikettering, van groot belang dat afnemers goed worden ingelicht over de herkomst van de aan hen geleverde stroom. De Energiekamer verwacht dan ook dat Atoomstroom en haar ruilpartner(s) hun afnemers op transparante, duidelijke wijze zullen informeren over de wijze waarop de door hen samengestelde stroometiketten tot stand zijn gekomen. In dit verband brengt de Energiekamer nadrukkelijk onder uw aandacht dat claims van Atoomstroom en haar ruil-partner(s) over het aandeel kernenergie in hun stroometiketten moeten overeenkomen met de gegevens die uiteindelijk op deze stroometiketten worden vermeld. Ten slotte merk ik op dat twee weken na dagtekening van deze brief op de website van de Energiekamer (www.energiekamer.nl) een openbare versie van deze zienswijze zal worden gepubliceerd. Mocht deze zienswijze naar uw mening vertrouwelijke gegevens bevatten, dan verzoek ik u dit voor die tijd aan de Energiekamer, ter attentie van mevr. mr. H. de Krom, door te geven. Hoogachtend, Drs. P.J. Plug Directeur Energiekamer 6

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009 Preambule Deze gedragscode geldt voor contacten tussen -of namens- de energieleverancier

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst mr. M.E. Brinkman * Het altijd veranderende regulatoire kader van de energiemarkt blijkt een weerbarstig klimaat om in te contracteren.

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie