memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen"

Transcriptie

1 memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding Op 11 januari jl kreeg ik het verzoek om een onderzoek in te stellen naar de verantwoording van de door de gemeente Leiderdorp in 2009 verkochte NUON-aandelen aan Vattenfall. Dit verzoek volgde op de constatering door de afdeling Concernzaken, Cluster Begroting en Rekening, dat medio 2011 een lager bedrag werd ontvangen ( ) dan waarop volgens de boeken werd gerekend ( ). Uit het hierop door de afdeling Concernzaken, Begroting & Rekening, zelf ingestelde onderzoek kwam op 10 januari aan het licht dat de vordering op/lening aan Vattenfall voor de tranches 2011, 2013 en 2015 (zie ook verderop in het memo) voor een bedrag van circa 1 miljoen euro te hoog in de boeken zou staan. Hierop is de raad onmiddellijk in vertrouwen geïnformeerd en is mij het verzoek gedaan een onderzoek in te stellen. Situatieschets Op 31 december 2008 heeft de gemeente Leiderdorp aandelen in energiebedrijf NUON. Deze aandelen staan eind 2008 voor een totaalbedrag van (historische verkrijgingsprijs) op de balans. Het energiebedrijf NUON is opgesplitst in een productie- en leveringsbedrijf NV NUON- Energy en een netwerkbedrijf Alliander. De aandelen in NV NUON-Energy zijn door de aandeelhouders per 1 januari 2009 verkocht aan Vattenfall. De aandelen in Alliander zijn behouden. De verkooptransactie van de NUON-aandelen aan Vattenfall was voor de gemeente Leiderdorp een bijzondere en unieke transactie en kon/is dan ook niet volgens een standaard proces en/of procedure verlopen. Daarbij wordt vermeld dat de gemeente Leiderdorp, net als een aantal andere gemeenten, in de transactie vertegenwoordigd werd door de gemeente Leiden. Vanuit de gemeente Leiderdorp waren betrokken: de wethouder Financiën, het afdelingshoofd Concernzaken en een medewerker van het cluster Begroting en Rekening. Vanuit de gemeente Leiden was betrokken een adviseur Middelen en Control uit de Concernstaf. Voor mijn onderzoek heb ik met verschillende personen gesproken, documenten en stukken verzameld en bestudeerd en ben ik de verantwoording in de financiële administratie nagegaan. 1/6

2 Onderstaand volgt een opsomming van een aantal belangrijke documenten, stappen en gebeurtenissen in het gehele proces, die ik in mijn onderzoek verzameld heb en die aangeven hoe een en ander is verlopen. Zie ook de BIJLAGE, voor een cijferopstelling. maart 2009: berekeningsformulier Op basis van een berekeningsformulier vanuit de gemeente Leiden met de titel opbrengst per gemeente transactie NUON Vattenfall kan door het invullen van het aantal aandelen worden berekend wat de opbrengst van de verkooptransactie zal zijn en wanneer welke bedragen ontvangen zullen worden. Bovenaan het formulier wordt de waarschuwing gegeven: calculaties op basis van gegevens zoals bekend per 12 maart 2009, wijzigingen op basis van de definitieve transactiedocumentatie zijn mogelijk. Het berekeningsformulier geeft voor de gemeente Leiderdorp, op basis van aandelen de volgende bedragen als te ontvangen koopsommen: in 2009 (voor 49% van de aandelen, netto) in 2011 (voor 15%) in 2013 (voor 15%) in 2015 (voor 21%) De ontvangst in 2009 is daarbij een netto koopsom onder aftrek van escrow en bijkomende kosten. De escrow is een bedrag dat bij de eerste uitbetaling wordt ingehouden, ter dekking van eventuele claims van Vattenfall op de verkopende aandeelhouders. Dit bedrag wordt, bij het uitblijven van claims, uitgekeerd in de jaren 2010 (50%), 2011 (25%) en 2012 (25%). Het totaal escrowbedrag bedraagt Verder geeft het formulier de in de komende jaren te ontvangen dividendgelden (van 2%) op de nog niet overgedragen aandelen (tranches van 2011, 2013 en 2015) en een bedrag aan rente voor de periode van 01/01/2009 t/m 30/06/ april 2009: overeenkomst verkoop aandelen Leiderdorp ontvangt als aandeelhouder een brief van NUON met de Nederlandse vertaling van de overeenkomst tot koop en verkoop van de aandelen. De in deze overeenkomst genoemde koopprijs per aandeel bedraagt 72, Vermenigvuldiging van dit bedrag met het aantal aandelen van Leiderdorp ( ) geeft een verkoopopbrengst van Als van dit bedrag de escrow wordt afgetrokken, komt het totaalbedrag uit op Volgens de overeenkomst geschiedt de voltooiing ten kantore van Allen & Overy LLP. 28 april 2009; collegebesluit verkoop aandelen Collegeadvies en -besluit inzake het voornemen tot verkoop NUON aandelen. Hierin wordt een indicatie gegeven van de te verwachten kasstromen voor de gemeente Leiderdorp, gebaseerd op (in overeenstemming met) het berekeningsformulier van maart Afgezien van dividend, maar inclusief escrow, in totaal een bedrag van juni 2009: raadsvoorstel en besluit verkoop aandelen Raadsvoorstel en -besluit volgend op het collegebesluit van 28/04/2009 om de aandelen te verkopen. Er wordt besloten de verkoopopbrengst te storten in een nieuw te vormen reserve opbrengst verkoop aandelen nuon en een bestedingsplan later separaat aan de raad voor te leggen. 2/6

3 24 juni 2009: berekeningsformulier (aangepast) Er komt een mail vanuit de gemeente Leiden met een aangepast rekenmodel opbrengst NUON. Deze mail is voor de gemeente Leiderdorp gericht aan een medewerker van het cluster Begroting en Rekening en het afdelingshoofd Concernzaken. Deze mail is op 10 januari 2012 nogmaals toegestuurd vanuit de gemeente Leiden, naar aanleiding van het verzoek van het cluster Begroting en Rekening van Leiderdorp aan Leiden om mee te denken over het verschil in koopsomopbrengst dat medio 2011 werd ontvangen (zie onder inleiding). Het aangepaste berekeningsformulier van juni 2009 geeft de volgende bedragen als te ontvangen koopsommen: in 2009 (voor 49% van de aandelen, netto) in 2011 (voor 15%) in 2013 (voor 15%) in 2015 (voor 21%) Bij het op 10 januari 2012 doorsturen van het berekeningsformulier wordt door de gemeente Leiden opgemerkt, dat het bedrag dat in het nieuwe berekeningsformulier staat opgenomen als te ontvangen in 2011, (nagenoeg) overeenstemt met de daadwerkelijke ontvangst medio 2011 van Een belangrijk verschil tussen de berekeningsformulieren van maart en juni 2009 is het volgende: In de gehele transactie spelen ook nog een extra kapitaalstorting c.q. versterking van het eigen vermogen van het Alliander-gedeelte (totaal 400 miljoen, voor Leiderdorp ) en een bijdrage in de transactiekosten (voor Leiderdorp ). Het verschil tussen de twee berekeningsformulieren tussen de verschillende tranches (totaal tellen de tranches op tot nagenoeg hetzelfde bedrag van krap 42 miljoen euro) zit in deze posten. In het berekeningsformulier van maart 2009 zijn de extra kapitaalstorting en transactiekosten in zijn geheel in mindering gebracht op de eerste tranche. In het berekeningsformulier van juni 2009 zijn de extra kapitaalstorting en transactiekosten verdeeld over de vier tranches (49, 15, 15 en 21%). 1 juli 2009: nota van afrekening 1 e tranche Leiderdorp ontvangt de nota van afrekening van Allen & Overy voor de betaling van de koopprijs aandelen NV NUON Energy door Vattenfall. De afrekening luidt als volgt: Bruto koopsom aandelen ,48 2% rente over bruto koopsom (01/01-30/06/2009) , ,72 Aftrek voor aandeel in Escrowbedrag ,42 Te ontvangen netto koopsom ,30 Let op: het bedrag netto koopsom is hier inclusief de rentevergoeding voor de periode 01/01-30/06/2009 van Exclusief deze rente komt de netto koopsom uit op NB: In de afrekening van Allen & Overy wordt gewerkt met een prijs per aandeel van 72, ( ,48 / ). Hierin zit een klein verschil met de waarde per aandeel genoemd in de overeenkomst, zoals toegestuurd op 27 april Voor Leiderdorp gaat het om een verschilbedrag van op de gehele transactie van bijna 44 miljoen euro. 3/6

4 28 juli 2009: notitie over aanwending NUON-opbrengst Het afdelingshoofd Concernzaken heeft een notitie geschreven, die ingaat op de mogelijke bestemming en aanwending van de opbrengsten uit de verkooptransactie van de aandelen NUON. In de notitie wordt uitgegaan van de bedragen en tranches zoals deze op het berekeningsformulier van maart 2009 staan, het collegebesluit van 28 april en het raadsvoorstel van 8 juni. 14 september 2009: raadsvoorstel en besluit over aanwending NUON-opbrengst In overeenstemming met de notitie en bijbehorend collegebesluit van 28/07/2009 inzake de bestemming en aanwending van de verkoopopbrengst aandelen NUON neemt de raad een besluit over de bestemming. In het raadsvoorstel wordt daarbij melding gemaakt van de discussie die nog speelt met de accountant, of de verkoopopbrengst in zijn geheel in 2009 moet worden verantwoord of in de jaren dat de gelden ontvangen worden (de verschillende tranches). Omdat hierover, ook tussen de verschillende accountantskantoren, verschillend wordt gedacht, is deze vraag in regionaal verband voorgelegd aan de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). 30 oktober 2009: boeking in de financiële administratie Coda Met documentdatum 30/10/2009 wordt in Coda een memoriaalboeking verwerkt inzake de totale verkoopopbrengst aandelen NUON. De eerder gemaakte boeking bij de ontvangst van de tranche per 1 juli 2009 wordt tegengeboekt en meegenomen in de totaalboeking van de opbrengst. Als opbrengst wordt verantwoord: Netto koopsom ontvangen per 01/07/ (rente van 01/01-30/ wordt als rente verantwoord) Nog te ontvangen tranches 2011, 2013 en Waardestijging vd aandelen Alliander ivm extra kapitaalstorting De ingehouden escrow van is in 2009 niet als opbrengst verantwoord. Dit vindt plaats in de jaren van daadwerkelijke ontvangst van deze bedragen. De ontvangst van de bedragen is namelijk afhankelijk van eventuele claims van Vattenfall op de oude aandeelhouders. Inmiddels zijn in 2010 en 2011 bedragen (zonder aftrek van claims) ontvangen en als opbrengst verantwoord en aan de reserve opbrengst verkoop aandelen nuon toegevoegd. De opbrengst van is gestort in de reserve opbrengst verkoop aandelen nuon. De netto koopsom per 1 juli van is (samen met de rentevergoeding) per bank ontvangen (het banksaldo is toegenomen). Het bedrag van de nog te ontvangen tranches van is als lening aan Vattenfall op de activazijde van de balans opgenomen. Het bedrag van de waardestijging aandelen Alliander (door de extra kapitaalstorting) is op de activazijde van de balans opgenomen in de boekwaarde van de betreffende aandelen. Constatering: Bij de boeking van de nog te ontvangen tranches (c.q. de lening aan Vattenfall) is uitgegaan van de bedragen zoals die zijn opgenomen in het berekeningsformulier van maart 2009 en in de college- en raadsvoorstellen en -besluiten. Dit is niet juist. Er had uitgegaan moeten worden van de tranches zoals opgenomen in het aangepaste berekeningsformulier van juni Hierdoor zijn zowel de verkoopopbrengst in 2009 (gestort in de reserve verkoop aandelen nuon) als de lening aan Vattenfall voor een bedrag van te hoog verantwoord. 1 De verwerking van deze post ad in de financiele administratie heeft plaatsgevonden in maart 2010 bij het opmaken van de jaarrekening over 2009 en zit niet in de begrotingswijziging van 12/ /6

5 14 december 2009: begrotingswijziging besteding NUON-opbrengst In deze door de raad vastgestelde begrotingswijziging wordt een belangrijk deel van de in de nuon-reserve gestorte verkoopopbrengst aangewend zoals op 14 september 2009 door de raad besloten. mei 2010: jaarrekening 2009 en accountant In het voorjaar van 2010 is de jaarrekening over 2009 samengesteld. Verkoopopbrengst aandelen NUON: De accountant heeft bij zijn controle van de jaarrekening niet gezien dat de lening aan Vattenfall en de verkoopopbrengst van de aandelen NUON (gestort in de reserve verkoop aandelen nuon) voor 1 miljoen euro te hoog zijn opgenomen. Boekwaarde van de aandelen Alliander: Op 31/12/2008 bedroeg de boekwaarde van de aandelen NUON Af: het gedeelte van de boekwaarde dat betrekking heeft op het verkochte deel van NUON (als kosten/last in de exploitatie van 2009 verwerkt) Bij: de extra kapitaalstorting Boekwaarde/historische verkrijgingsprijs aandelen Alliander 31/12/2009= Bij het samenstellen van de jaarrekening heeft in de regio een discussie gespeeld over de boekwaarde van de aandelen Alliander. De gemeente Leiden heeft de boekwaarde van de nieuwe aandelen Alliander per 31/12/2009 gesteld op het bedrag van de boekwaarde van de oude aandelen NUON per 31/12/2008. Dit conform de eerder aangehaalde notitie van de commissie BBV over de verkooptransactie, waarbij de commissie aangeeft dat dit kan. De gemeente Leiderdorp heeft de boekwaarde van de oude aandelen NUON gesplitst en de extra kapitaalstorting van in de boekwaarde van de aandelen Alliander verwerkt (en als extra opbrengst verantwoord). Dit is door Leiderdorp expliciet met de accountant afgestemd en goedgekeurd. Hierbij wil ik de kanttekening plaatsen dat bij wisseling van accountant, een volgende accountant mogelijk een andere mening kan zijn toegedaan. Dit zou dan kunnen leiden tot een afboeking van de boekwaarde (met een extra last in de exploitatie tot gevolg). 27 juni 2011: nota van afrekening 2 e tranche Leiderdorp ontvangt de nota van afrekening van Allen & Overy inzake de aandelenoverdracht van de tweede tranche NV NUON Energy aan Vattenfall. De afrekening is als volgt: Bruto koopsom aandelen ,58 Hierbij wordt ook een bedrag van ,97 inzake meeverkocht dividend vergoed (2% dividend over de tranche per 01/07/2011 voor de periode van 01/01-30/06/2011) en wordt ook het dividend over 2010 betaalbaar gesteld. De ontvangen bruto koopsom wordt als aflossing op de lening Vattenfall verwerkt in Coda. 5/6

6 augustus 2011 Bij het berekenen van de te begrote interne rente op de lening aan Vattenfall constateert het cluster Begroting en Rekening dat de lening aan Vattenfall per 31/12/2015 niet op nul loopt. Er is een verschil van ( minus ). Er wordt contact gezocht met de gemeente Leiden om een verklaring te vinden voor dit verschil. 10 januari 2012 Na herhaald verzoek ontvangt het cluster Begroting en Rekening op 10 januari 2012 een mail uit Leiden met het aangepaste berekeningsformulier en de constatering dat er bij de bepaling van de hoogte van de lening aan Vattenfall door Leiderdorp is uitgegaan van het achterhaalde berekeningsformulier van maart. Conclusie Er is in 2009 een administratieve fout gemaakt waarbij de lening aan Vattenfall voor een te hoog bedrag van op de balans is opgenomen. Dit bedrag is teveel aan opbrengst verkoop aandelen NUON verantwoord en gestort in de reserve verkoop aandelen nuon. De lening aan Vattenfall zal in de jaarrekening over 2011 met moeten worden afgewaardeerd. Conform het BBV kan dit verlies in de jaarrekening over 2011 niet als onttrekking uit de reserve verkoop aandelen nuon worden verwerkt. Het bedrag van zal derhalve ten laste van het resultaat van 2011 komen. 6/6

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

De verwerking van negatieve goodwill

De verwerking van negatieve goodwill De verwerking van negatieve goodwill Datum: Juli 2009 Scriptiebegeleider: A. Tukker Scriptant: Cindy van t Veld Studentnummer: 302516 Erasmus Universiteit Rotterdam Voorwoord Terugkijkend op de bachelorperiode

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Financieel verslag 31 december 2013

Financieel verslag 31 december 2013 Financieel verslag 31 december 2013 DSB Bank N.V. in faillissement Dick Ketlaan 1-15 1687 CD Wognum Nederland Postbus 70 1687 ZH Wognum Nederland Telefoon: (+31) (0)88 372 7500 Internet: http://www.dsbbank.nl

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2010 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 7 juni 2011 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd.

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Vragen & antwoorden Iv3 FUNCTIONELE INDELING GEMEENTEN HOOFDFUNCTIE 9

Vragen & antwoorden Iv3 FUNCTIONELE INDELING GEMEENTEN HOOFDFUNCTIE 9 Vragen & antwoorden Iv3 FUNCTIONELE INDELING GEMEENTEN HOOFDFUNCTIE 9 Vraag 1 In de circulaire Ministeriële Regeling Iv3 wordt op pagina 41, in de tabel die de wijzigingen van de Ministeriële Regeling

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Besluit krediethypotheek en pandrecht

Besluit krediethypotheek en pandrecht Besluit krediethypotheek en pandrecht Het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers gevestigd te Waalwijk Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 lid 3 en 2 lid 3 van de Verordening krediethypotheek

Nadere informatie

Real Estate. Growth Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V. Real Estate Growth Fund N.V. prospectus 26 april 2011 prospectus INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 1.1 Risicofactoren 2 1.2 De vastgoedmarkt 2 1.3 Portefeuille, Beleggingsdoelstelling en beleid 2 1.4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf dienen gemeenten aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen kent een directe

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Jaarverslag 2012 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14

Inhoudsopgave. Bijlage 1: Definities... 14 WET HOF in EDE? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Voorgeschiedenis wet HOF...4 3. Theorie omzetten naar de Edese praktijk: wat gaan we doen en wat brengt het ons?7 3.1. EMU-saldo in Ede...7 3.2. EMU-schuldquote

Nadere informatie