Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni Verkoop aandelen EZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW"

Transcriptie

1 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verkoop aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon Fax Internet Afdeling Behandelend ambtenaar Portefeuillehouder Datum raadsvergadering Raadsvoorstel Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009 Samenvatting Op 23 februari 2009 heeft Nuon bekendgemaakt dat de krachten worden gebundeld met Vattenfall. De beslissing vraagt om goedkeuring van de aandeelhouders. De gemeente Oostzaan is via de Houdstermaatschappij NV Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW) aandeelhouder in de Nuon. Dit voorstel bevat de benodigde achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de energiemarkt, Nuon, het voorliggende voorstel van Nuon, Vattenfall en de overwegingen bij het al dan niet verkopen van de aandelen inclusief de financiële gevolgen voor Oostzaan. Het verkopen van aandelen is een privaatrechtelijke rechtshandeling en daarmee formeel de bevoegdheid van het college. Het college heeft al in een eerder stadium toegezegd een voorgenomen besluit tot verkoop van de aandelen EZW voor zienswijze voor te leggen aan de raad, gezien de politieke implicaties en financiële gevolgen van het voorstel. Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

2 Aanleiding 1.1 Belang van Oostzaan in Nuon Oostzaan heeft een belang van 3,315% in EZW. EZW heeft een belang van 1,77% in Nuon. Daarmee bedraagt het indirecte belang van de gemeente Oostzaan 0,05867%. Omdat de besluitvorming in EZW plaats vindt op basis van volstrekte meerderheid (de helft plus één) is het standpunt van Oostzaan in EZW niet doorslaggevend. EZW keert het ontvangen dividend uit aan de deelnemende gemeenten. EZW heeft al enige jaren geleden besloten dat, indien zich gunstige ontwikkelingen zouden voordoen, het aandelenpakket zou worden verkocht. Nuon heeft vele provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden als aandeelhouder, maar er zijn vier grote aandeelhouders met een doorslaggevende stem. Dat zijn provincie Gelderland (44,4%), provincie Friesland (12,6%), provincie Noord-Holland (9,6%) en gemeente Amsterdam (9,6%). 1.2 Ontwikkelingen in de energiemarkt In Europa is al enige jaren een proces bezig van liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt. Het kabinet streeft binnen deze doelstelling naar een volwassen Noordwest Europese markt. Een eerste stap in deze liberalisering was dat consumenten de mogelijkheid kregen zelf voor een energiebedrijf te kiezen. Een tweede stap in de liberalisering is dat de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is vastgesteld. Deze wet dwingt energiebedrijven te splitsen in een productie- en leveringsbedrijf (PLB) en een netwerkbedrijf (NWB). Deze splitsing moet uiterlijk 1 januari 2011 een feit zijn. Het NWB moet geheel in publieke handen blijven. Dit is geen vereiste voor het PLB. De Nma/Energiekamer houdt toezicht op de netwerkbedrijven. De Nederlandse energiebedrijven zijn relatief kleine spelers in de Europese energiemarkt en hebben niet tot nauwelijks direct toegang tot de gasvelden. Daarom is onder andere Nuon op zoek gegaan naar een Europese partner. 1.3 Gevolgen WON voor Nuon Op grond van de WON moet Nuon juridisch worden gesplitst voor 1 januari Dit hebben zij al in operationele zin gedaan. Per 1 juli 2008 kent Nuon een PLB (onder de naam Nuon Energy) en een NWB (onder de naam Alliander). Het PLB richt zich op de productie, handel en levering van energie en warmte. Het NWB richt zich op het beheer van de gas- en elektriciteitsnetten. De minister van Economische Zaken (EZ) is op 9 april 2009 akkoord gegaan met het splitsingsplan. De aandeelhouders hebben de minister toegezegd daarbij nog een aantal maatregelen te nemen voor de versterking van het NWB (zie paragraaf over NWB). De minister heeft deze toezeggingen overgenomen in een aanwijzing voor de aandeelhouders van Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

3 Nuon. Zolang de juridische splitsing nog niet rond is, blijft er sprake van één aandeelhouderschap (NV Nuon). Bij een juridische splitsing worden de aandelen gesplitst en ontstaan twee afzonderlijke bedrijven. Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

4 Inleiding en probleemstelling 2.1 Strategie van Nuon De afgelopen maanden is Nuon op zoek gegaan naar een strategische partner omdat het wil investeren in nieuwe centrales. De strategische partner moet schaalgrootte hebben en kapitaal. In juni 2008 hebben de aandeelhouders van Nuon besloten in eerste instantie een minderheidsbelang te verkopen. Nuon heeft met veel Europese bedrijven verkennende gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is een Process Letter met memorandum gestuurd naar circa tien Europese energiebedrijven. Alle biedingen die Nuon heeft ontvangen zijn beoordeeld op de volgende criteria: 1. De strategische meerwaarde op middellange termijn (geografische spreiding, schaalgrootte, waardecreatie, onderschrijven van investeringsprogramma, duurzaamheid etc.) en de mogelijkheden hierin bij te dragen door de partner; 2. Zekerstelling van de publieke belangen, waaronder de consequenties voor de leveringszekerheid, de strategie van het PLB ten aanzien van duurzaamheid, behoud van bepaalde kennis en expertise in Nederland, locatie van het hoofdkantoor, consumentenbelangen etc.; 3. Financiële criteria zoals de waarde per aandeel voor de aandeelhouders en de mate waarin de partner de strategie onderschrijft en de daarbij behorende investeringen wil financieren; 4. De exit-mogelijkheden van de aandeelhouders; 5. De haalbaarheid van de transactie; 6. Governance vraagstukken, waaronder zeggenschapsverhoudingen en besluitvorming. In de vorm van een second opinion hebben de grootaandeelhouders samen met externe adviseurs alle biedingen beoordeeld. 2.2 Keuze voor Vattenfall ÄB Na vergelijking en toetsing van de biedingen met de genoemde selectiecriteria is de keuze van Nuon gevallen op Vattenfall ÄB (verder Vattenfall). Vattenfall heeft een bod gedaan van 8,5 miljard ondernemingswaarde. Het eigen vermogen van Nuon wordt daarmee gewaardeerd op 10,3 miljard. Het bedrag van 10,3 miljard wordt in termijnen uitgekeerd aan de Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

5 aandeelhouders. In eerste instantie neemt Vattenfall een belang van 49% van de aandelen. Met de aankoop van dit belang, krijgt Vattenfall de operationele zeggenschap over Nuon. In de periode daarna wordt het restant gekocht. De timing van verkoop is als volgt: Juni % Juni % Juni % Juni % De bieding van Vattenfall is met een positief advies van de Raad van Bestuur (verder RvB), Raad van Commissarissen (RvC) en de Ondernemingsraad van Nuon voorgelegd aan de aandeelhouders. 2.3 De onderneming Vattenfall Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf dat de hoofdproducten elektriciteit en warmte levert. Vattenfall heeft 4,7 miljoen klanten, waarvan 2,6 miljoen in Duitsland. Vattenfall is actief in Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Kernactiviteiten: Het bedrijf genereert meer dan 20% van het elektriciteitsverbruik in Scandinavië met 100 waterkrachtcentrales, 10 warmtekrachtcentrales, 7 kerncentrales, 5 gecombineerde warmteen elektriciteitscentrales, 563 windkrachtcentrales en 50 verwarmingscentrales; In Zweden is Vattenfall marktleider in productie en de tweede partij in de verkoop van energie; In Finland is het bedrijf de derde partij in verkoop en heeft het enkele centrales; In Duitsland is Vattenfall de grootste partij met stadsverwarming, de derde speler op de markt van energieproductie en de vierde in de verkoop van energie; Ook in Polen is Vattenfall nummer één met stadsverwarming, de zesde partij in verkoop en de zevende in energieproductie; In het Verenigd Koninkrijk is Vattenfall alleen actief in de productie van windenergie; De komende jaren wordt 1,5 miljard geïnvesteerd in de veiligheid Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

6 van de kerncentrales; De omzet over 2008 was 14,7 miljard (Nuon 6,15 miljard); Vattenfall heeft geen hoofdtransportnetwerken in Zweden en heeft de transportnetwerken in Duitsland in de verkoop staan. Daarmee voldoet Vattenfall aan de eis van de minister van EZ dat ook een overnemende buitenlandse partner gesplitst moet zijn. Nuon hoopt met de samenvoeging met Vattenfall meer financiële slagkracht te krijgen en meer bundeling van expertise. Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

7 Oplossingsrichtingen De inhoud van de bieding Het eerder genoemde bod van 10,3 miljard in zes jaren is onder voorbehoud van goedkeuring van tenminste 80% van de aandeelhouders. Op 17 juni 2009 wordt de goedkeuring gevraagd aan de aandeelhoudersvergadering. Vattenfall neemt in eerste instantie een minderheidsbelang van 49% en wordt verantwoordelijk voor de lange termijn strategie van Nuon. Over het resterende belang betaalt Vattenfall jaarlijks een vaste vergoeding van 2%. Dit komt overeen met een te verwachten dividend van respectievelijk 49%, 36% en 21% op basis van het gerealiseerde dividend Vattenfall krijgt alle winst boven het bedrag van dit preferente dividend. Oostzaan zal de komende jaren dus nog (indirect) aandeelhouder zijn van Nuon. Bij de financiële afspraken behoort ook dat de aandeelhouders van Nuon circa 400 miljoen van de opbrengst storten in het overblijvende NWB. Daarmee kan het NWB voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Een tweede afspraak is een vastgestelde Escrow overeenkomst van een maximale waarde van 400 miljoen om garanties af te dekken. Na twaalf maanden wordt deze afgebouwd naar 200 miljoen, na 24 maanden naar 100 miljoen en na 36 maanden naar 0. Om de publieke belangen goed te kunnen dienen, wordt er een stichting opgericht voor minimaal acht jaar. Deze stichting houdt de voortgang in de gaten en toetst de besluitvorming op gebied van werkgelegenheid, investeringen in duurzame energie etc. Deze stichting bestaat uit drie leden. Eén lid wordt benoemd door Vattenfall, één door de aandeelhouders van Nuon en gezamenlijk wordt een onafhankelijke voorzitter benoemd. De transactie behoeft de goedkeuring van de Europese Commissie. Het meldingstraject zijn Nuon en Vattenfall al gestart. De goedkeuring wordt eind mei verwacht. De transactie werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari Gedurende tenminste zes jaar mag Vattenfall de onderneming of delen daarvan niet doorverkopen. Zodoende wordt voorkomen dat Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

8 (onderdelen van) de organisatie in een korte tijd met veel winst kan worden doorverkocht. De transactie kan door Vattenfall slechts dan worden opgeschort indien er voor 31 augustus 2009 iets groots en onvoorziens gebeurt dat een aanzienlijk negatief effect heeft op de resultaten of financiële positie van Nuon Energy waardoor van Vattenfall redelijkerwijs niet langer verwacht kan worden dat hij doorgaat met de transactie. Indien Vattenfall niet in staat is de resterende aandelen over te nemen, hebben de aandeelhouders het recht alle door Vattenfall gehouden aandelen te kopen voor nominale waarde ( 5 per aandeel). Vattenfall betaalt in de voorgestelde transactie 75 per aandeel. 3.1 Verschil tussen Nuon/Vattenfall en Essent/RWE De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor het bod dat RWE heeft gedaan op Essent. Het bod van Vattenfall op Nuon wijkt op een aantal punten wezenlijk af van het bod van RWE op Essent. In de Proces Letter heeft Nuon zeer uitdrukkelijk gevraagd naar een visie op de brandstofmix van mogelijke toekomstige partners. Nuon heeft gezocht naar een partner die wil investeren in duurzame energie. Vattenfall is een gesplitst energiebedrijf. De minister van Economische Zaken heeft zich dan ook positief uitgesproken over de voorgenomen transactie. De transactie vindt niet ineens, maar gefaseerd in een periode van zes jaar plaats. Gedurende deze periode kan Vattenfall ook geen onderdelen van Nuon doorverkopen. De Nma verplicht Nuon niet tot een verplichte switch voor klanten. Vattenfall richt een stichting op voor minimaal acht jaar om de publieke belangen te behartigen. Er is geen boeteclausule voor het geval dat de transactie niet Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

9 doorgaat. De aansprakelijkheid (escrow) is veel lager (4% Vattenfall t.o.v. 10% RWE). Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

10 Communicatie Gevolgen van de bieding De bieding van Vattenfall op Nuon zal gevolgen hebben voor consumenten, voor Nuon zelf, gemeente Oostzaan en het zal maatschappelijke effecten hebben. 4.1 Gevolgen voor consumenten Het uitgangspunt van de samenwerking tussen Nuon en Vattenfall is het leveren van betaalbare en betrouwbare energie voor alle klanten. De samenwerking verstevigt de onderhandelingspositie op een concurrerende Europese markt. Of dit leidt tot lagere prijzen dan nu, is niet op voorhand te zeggen. De prijs van gas en elektriciteit is sterk afhankelijk van de olieprijs. De laatste maanden is gebleken dat deze olieprijs sterk volatiel is. Nuon en Vattenfall verwachten door de samenwerking meer innovatieve producten en diensten aan de klanten te kunnen leveren. 4.2 Gevolgen voor Nuon Nuon wordt een Business Group van Vattenfall met een eigen RvB die vertegenwoordigd wordt in het Executive Group Management van Vattenfall. Nuon krijgt ook een eigen RvC bestaande uit acht leden. Daarvan worden er vier voorgedragen door Vattenfall en vier door de aandeelhouders van Nuon. Vattenfall benoemt de voorzitter die een beslissende stem heeft. Voor het personeel van Nuon geldt dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook worden de cao s gerespecteerd. De OR van Nuon heeft een positief advies gegeven. 4.3 Gevolgen voor gemeente Oostzaan Ook bij een beslissing tot verkoop blijft de gemeente via EZW nog zes jaar aandeelhouder van het PLB. Oostzaan blijft uiteraard ook aandeelhouder van het NWB. De aandeelhouders van Nuon doen uit de opbrengst van de transactie een kapitaalstorting in het netwerkbedrijf. Het NWB staat de komende jaren voor een grote opgave. Zo moet er fors geïnvesteerd worden in de netten. Indien decentrale opwekking een hoge vlucht gaat nemen, moeten de netwerken hierop worden aangepast. Een verkoop van de aandelen heeft ook financiële consequenties voor de gemeente. Deze zullen worden meegenomen in de kadernota. 4.4 Maatschappelijke gevolgen Met de bundeling van Nuon en Vattenfall worden investeringen in duurzame energie en ontwikkelingen van CO2 afvang en opslag versneld. Vattenfall zal de komende jaren voor 8 miljard investeren in de Benelux. Het gaat om de volgende investeringen: Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

11 Tot 2020 wordt minimaal Mwh extra aan windmolens op de Noordzee toegevoegd; Magnum fase 1 (gas) in Delfzijl gaat door; De ondergrondse opslag van gas in Epe en Zuidwending wordt uitgebreid; Er worden gasvelden aangekocht; De investeringen in CO2 worden versneld. Mede door deze investeringen worden Nuon en Vattenfall de nummer één in windenergie op zee in Europa. Daarnaast streven zowel Nuon als Vattenfall naar klimaatneutraal opereren in Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

12 Evaluatie Scenario s verkoop aandelen De volgende scenario s van de verkoop van de aandelen zijn mogelijk: 1. Alle aandeelhouders besluiten tot verkoop van de aandelen Nuon. De bovengenoemde transactie zal dan plaatsvinden en Vattenfall krijgt in 2009 een belang van 49% in het aandelenkapitaal; 2. Een dermate groot deel van de aandeelhouders besluit om niet te verkopen dat niet wordt voldaan aan de 80% eis. De bieding van Vattenfall zal daarmee geen doorgang krijgen. Nuon zal conform de eigen strategie dan blijven zoeken naar een strategische buitenlandse partner met voldoende kapitaal; 3. Een deel van de aandeelhouders verkoopt niet, maar de minimale grens van 80% wordt wel bereikt. Dit heeft tot gevolg dat Vattenfall in de eerste tranche nog niet kan beschikken over een belang van 49% in het aandelenkapitaal. De algemene vergadering van aandeelhouders kan dan besluiten om extra aandelen Nuon Energy uit te geven zodat het belang van 49% voor Vattenfall wordt bereikt. Na de laatste transactie zal Vattenfall dan niet beschikkan over 100% van de aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan dan besluiten de aandelen van de resterende aandeelhouders in te trekken. De prijs per ingetrokken aandeel zal op dezelfde wijze worden berekend als de koopprijs per aandeel in de diverse verkooptranches. Wat doen andere aandeelhouders? De verwachting is dat de provincie Gelderland, Provincie Friesland en gemeente Amsterdam tot verkoop zullen besluiten. Met de verkoopbeslissing van deze grootaandeelhouders is een aandelenkapitaal van 66,6% gemoeid. De provincie Noord-Holland twijfelt. Het liefst behoudt de provincie de aandelen, maar de provincie wil niet met een klein belang in Nuon achterblijven omdat er dan geen invloed uitgeoefend kan worden. De verwachting is dat de meeste kleine aandeelhouders tot verkoop zullen overgaan. Hun invloed is op dit moment al beperkt. Het college van de gemeente Alkmaar wil de aandelen niet verkopen. Het indirecte belang van Alkmaar is 0,5%. Zaanstad is voornemens in te stemmen met de verkoop. Het aandeel Zaanstad binnen de Nuon is 0,959%. 2. Overwegingen voor wel of niet verkopen In deze paragrafen worden alle overwegingen voor het al dan niet verkopen genoemd, zonder daarbij de pretentie te hebben volledig te zijn. Eerst Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

13 worden argumenten genoemd die pleiten vóór verkoop en dan argumenten die pleiten tegen verkoop. Tenslotte wordt een afweging gemaakt. 6.1 Argumenten voor verkoop Het belang van Oostzaan is slechts 0,05%. Daarmee heeft Oostzaan als aandeelhouder niet tot nauwelijks invloed. Inwoners van Oostzaan zijn vrij in de keuze van een energiebedrijf. Daarmee zou Oostzaan vanuit een publiek belang alleen de inwoners die diensten van Nuon afnemen vertegenwoordigen en niet alle inwoners. Aandeelhouders mogen zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering van Nuon. Dit is een verantwoordelijkheid voor de RvB en RvC. Oostzaan heeft als aandeelhouder ook weinig invloed op de strategie van het bedrijf. Jurisprudentie wijst uit dat aandeelhouders geen beslissende stem hebben bij strategische beslissingen. Een voorbeeld is de verkoop van de bank LaSalle door ABN Amrobank. Indien Oostzaan als één van de weinige aandeelhouders niet verkoopt, is de positie helemaal gemarginaliseerd. Oostzaan loopt het risico dat de aandelen worden ingetrokken of dat de aandelen niet meer voor een marktconform bedrag verkocht kunnen worden. Oostzaan blijft aandeelhouder van het NWB en kan dus een deel van het publieke belang blijven borgen. Het gaat dan met name over de betrouwbaarheid van de netwerken. Het PLB is actief in een sterk concurrerende Europese markt. Daar hoort ook een risicoprofiel bij. Vraag is of Oostzaan aan dergelijke risico s bloot gesteld wil worden. Niet voor niets verbiedt de Wet Fido (financiering decentrale overheden) de aankoop van risicovolle aandelen. De publieke belangen worden ook geborgd door wet- en regelgeving. Zo wordt leveringszekerheid geborgd in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en daarop gebaseerde besluiten. De Nma/Energiekamer houdt toezicht op deze wetten. De aandeelhouders hebben geen statutaire bevoegdheid om de Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

14 tarieven vast te stellen. Een organisatie die zich bevindt op een markt moet je ruimte bieden en niet te veel aan banden leggen. Dit verhoogt het bedrijfsrisico. De verkoop van Nuon levert een groot bedrag op dat goed geïnvesteerd kan worden in de gemeente. De mogelijke verkoop van de aandelen Nuon is vanaf 2007 onderdeel geweest van de financiële strategie van de gemeente om financieel gezond te worden. 6.2 Argumenten tegen verkoop Het leveren van gas en elektriciteit is een basisbehoefte van alle gezinnen en bedrijven in Nederland. Daarom moet het publieke belang via aandeelhouderschap worden geborgd. De aandeelhouders kunnen een beloningsbeleid vaststellen. De RvC bepaalt de individuele beloningen voor de leden van de RvB binnen het vastgesteld beleid. Met de verkoop van Nuon verliest de gemeente een structureel dividend. Al is over deze structurele geldstroom in de toekomst geen zekerheid. Aandeelhouders kunnen de RvB dringend verzoeken zich in te zetten voor statutaire doelstellingen. Er is wel een belang van 1% nodig om een onderwerp te agenderen en een belang van meer dan 50% om tot besluitvorming te komen. Een aandeelhouder kan proberen enigszins invloed uit te oefenen op de strategie. 6.3 Afweging Het college zet in op verkoop van de aandelen Nuon en heeft daarvoor meerdere argumenten. Door nieuwe wetgeving die is vastgesteld in de Tweede Kamer moet Nuon worden gesplitst in een netwerkbedrijf (NWB) en een productieleveringsbedrijf (PLB). Het NWB blijft uit strategische overwegingen in overheidshanden. Het PLB staat voor de opgave om de komende jaren fors te investeren in vormen van duurzame energie. Om deze enorme investeringen mogelijk te maken heeft Nuon schaalgrootte nodig. Daarom is Nuon op zoek Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

15 gegaan naar een betrouwbare strategische partner. Daarmee is voor het college een nieuw speelveld ontstaan. Oostzaan heeft als kleine aandeelhouder niet tot nauwelijks invloed kan uitoefenen op de strategie, de prijs en de bedrijfsvoering. Daarnaast worden publieke belangen behartigd door het aandeelhouderschap in het NWB en door wet- en regelgeving. Daarbij komt dat een aandeelhouderschap in Nuon geen vertegenwoordiging betekent voor alle inwoners en bedrijven in Oostzaan. Oostzaan blijft de komende zes jaren nog aandeelhouder van het PLB, zodat sprake is van een gecontroleerde verkoop aan Vattenfall en Vattenfall heeft toegezegd een stichting op te richten die het publieke belang nog minimaal acht jaar behartigt. Met de opbrengsten van de aandelen Nuon kunnen belangrijke voorzieningen voor Oostzaan mogelijk blijven en mogelijk worden. Het kunnen beïnvloeden van het beloningsbeleid is een gevolg van een deelneming door een publiek belang, maar geen publiek belang op zichzelf. Daarbij komt dat de individuele beloning de verantwoordelijkheid is van de RvC en dat Nuon voldoende ruimte moet hebben voor het kunnen voeren van een goede bedrijfsvoering. Bij de financiële consequenties moet rekening worden gehouden met het wegvallen van structureel dividend. 3. Oostzaan blijft aandeelhouder in NWB Het netwerk blijft in publieke handen. Oostzaan wordt na de splitsing en mogelijke verkoop dan tijdelijk aandeelhouder van de PLB (zes jaar) en aandeelhouder van het NWB. Het NWB wordt verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het laagspanningsnet. TenneT, een bedrijf dat voor 100% in eigendom is van de Staat, wordt geheel verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet. Nuon moet daarvoor nog een deel van het hoogspanningsnet overdragen. Op korte termijn wil Oostzaan inzetten op het oprichten en inrichten van het NWB. Het NWB staat voor grote investeringen in het onderhoud, vernieuwen en uitbreiden van de netwerken. Daarvoor is van belang dat het NWB beschikt over voldoende kapitaal. Om dit kapitaal te garanderen hebben de grootaandeelhouders van Nuon het volgende besloten: 1. Vanuit de opbrengsten van de verkoop van het PLB wordt 400 mln. uitgezonderd ter versterking van het NWB; 2. De waarde van het netwerk wordt conservatief gewaardeerd, zodat er geen risico is dat er superdividend uitgekeerd hoeft te Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

16 worden; 3. Er wordt een restrictief dividendbeleid gevoerd. Zo zal 55% van de winst van het NWB worden gebruikt om de vermogenspositie te verstevigen. Op langere termijn zal discussie gevoerd moeten worden over de organisatie van het NWB. Door de historisch gegroeide situatie zijn alle netwerkbedrijven regionaal versnipperd en ook nog eens versnipperd over veel aandeelhouders. De commissie Kist adviseert het kabinet daarom samen met de aandeelhouders onderzoek te doen of een effectievere ordening van de netwerkbedrijven mogelijk is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht om de huidige 12 netwerkbedrijven terug te brengen tot 3-5. Gevolgen voor de gemeente Oostzaan Indien door meerderheid van de aandeelhouders wordt overgegaan tot verkoop van de aandelen, zal de gemeente Oostzaan een bedrag ontvangen van 6,05 miljoen euro. Dit bedrag zal zoals beschreven in punt 2.2 in 4 termijnen worden ontvangen. Door de verkoop vervallen de dividendontvangsten, zoals deze in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Jaarlijks wordt een dividend EZW ontvangst begroot van ,--. Hierdoor ontstaat een gat in de meerjarenbegroting. Dit kan worden gefinancierd door de verkoopopbrengsten van de aandelen in te zetten voor de aflossing van langlopende geldleningen. Met de BNG is onderhandeling mogelijk, en is het mogelijk om langlopende leningen vervroegd af te lossen. De vervallen dividendbedragen kunnen worden gefinancierd met minder rentelasten. Voorstel college Gelet op bovenstaande uiteenzetting inzake de verkoop stelt het college voor in te stemmen met de verkoop van de aandelen. Met dit voorstel meegestuurd: Stukken ter inzage: o o Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

17 Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, W. van Twuijver P.J. Möhlmann gemeentesecretaris burgemeester Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

18 RAADSBESLUIT Nummer 09/43 De raad van de gemeente Oostzaan Gezien het advies van het college van Burgemeester & Wethouders> Gelet op de op handen zijnde samenwerking van de NUON met Vattenfall, wordt de raad een zienswijze gevraagd inzake art. 160, lid 2 of 169, lid 4 GW. De raad herbevestigd het besluit van college en wethouders: De gemeentelijke vertegenwoordiger in Houdstermaatschappij EZW wordt gemachtigd om de volgende besluiten te nemen: 1. In te stemmen met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan Vattenfall; 2. Instemmen om EZW als aandeelhouder te laten toetreden tot Nuon Energy NV 3. Toestemmen om een deel van de opbrengst te storten in het netwerkbedrijf Alliander, waarvan EZW aandeelhouder blijft. De wethouder Financien te machtigen de volmacht voor de EZW te ondertekenen De kasstroom van de opbrengsten van de aandelen van Nuon worden gebruikt om besparingen binnen de meerjarenbegroting te realiseren Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2009 A.E. Makenbach-Borgsteede griffier P.J. Möhlmann voorzitter Raadsvoorstel verkoopdef.doc 4 juni /18

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Wijzigingen in structuur van Stichting SPOOR (openbaar onderwijs in de regio)

Raadsvoorstel. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Wijzigingen in structuur van Stichting SPOOR (openbaar onderwijs in de regio) Titel Nummer 11-71 Datum 17 oktober 2011 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 14/18 Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa Datum 31 januari 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Uitgangspunten inkoop jeugdzorg en awbz Za Wa Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann.

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann. Titel Nummer 13/04 Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland Datum 31 januari 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Kennis nemen van de inventarisatie en constateren dat de

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving. Beleid en bestuur R. Dekker P. Visser 29 juni Wijziging Kapverbod

Raadsvoorstel. Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving. Beleid en bestuur R. Dekker P. Visser 29 juni Wijziging Kapverbod Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving Wijziging Kapverbod Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

3.5.4 Deelnemingen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

3.5.4 Deelnemingen. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 3.5.4 Deelnemingen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen die het maatschappelijk belang behartigen. De kernactiviteit van de bank is het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Dekking budget project herinrichting Twiskeweg september 2008 Mobiliteit

Raadsvoorstel. Dekking budget project herinrichting Twiskeweg september 2008 Mobiliteit Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Dekking budget project herinrichting Twiskeweg 08-37 9 september 2008 Mobiliteit budgetaanpassing herinrichting Twiskeweg Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Onderwerp: wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek

Onderwerp: wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek r" GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer 27 oktober 2016 n.v.t. R16.058 Rsl 6.00622 Onderwerp: wijzigen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen

Rapport ontvangen van Projectgroep, dat de weerslag is van de rapporten van de ambtelijke werkgroepen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 299677 Van Bree PF El ONDERWERP Strategisch plan aandeelhouderschap Twence AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 28 september Gemeenteraad: 12 oktober 2017

Commissie: Samen leven 28 september Gemeenteraad: 12 oktober 2017 Raadsvoorstel Onderwerp: Wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit (principebesluit) tot behouden van aandelen Eneco Groep N.V. Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller:

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Datum collegevergadering: 31 juli 2018 Datum raadsvergadering: 3 oktober 2018

Datum collegevergadering: 31 juli 2018 Datum raadsvergadering: 3 oktober 2018 *ZEB029F61C2* Zaak en documentnummer : Z/18/075684/DV.18-49 Commissievoorstel Datum collegevergadering: 31 juli 2018 Datum raadsvergadering: 3 oktober 2018 Portefeuillehouder : Burgemeester L. Klaassen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 12 oktober Onderwerp: Toekomstig. aandeelhouderschap Eneco. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 12 oktober Onderwerp: Toekomstig. aandeelhouderschap Eneco. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 12 oktober 2017 Onderwerp: Toekomstig aandeelhouderschap Eneco Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. in te stemmen met het principebesluit tot het

Nadere informatie

w gemeente QoStefhOUt

w gemeente QoStefhOUt WW w gemeente QoStefhOUt Aan de gemeenteraad Slotjesveld 1 Oosterhout 31 Fysieke kopieën naar: De gemeenteraadsleden IN.1101622 GEMEENTE OOSTERHOUT class.nr. zaaknr. 11 l*n 2011 terben. 5 streefdatum kopie

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2002/14 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 februari 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 12 februari 2002. Onderwerp: Splitsingsvoorstel Waterleiding Maatschappij Overijssel Beheer

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 23 oktober 2008 DIS-stuknummer : 1455318 Behandelend ambtenaar : Ch. Dietvorst-ten Tije en M. de Hart Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0165 Rv. nr.: 09.0165 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1553 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit: Regie op maat. Onderwerp: Ter beschikking stellen krediet ter

Nadere informatie

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet PERSBERICHT Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet Arnhem, 12 januari 2009 Essent kondigt vandaag aan zich te willen aansluiten bij RWE. Essent zal dan deel uitmaken van de

Nadere informatie

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland

Publieke Aandelen Monitor 2015. De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland Publieke Aandelen Monitor 0 De overheid als één van de grootste aandelenbeleggers in Nederland De Publieke Aandelen Monitor heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang van het aandelenbezit van

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar M M Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar M M Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agenda puntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d. d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 111111111111111111111111111 001111110110111111111101111 M M16005293

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld raadsbesluit. Datum commissievergadering 2 juli 2018

Raadsvoorstel. Voorgesteld raadsbesluit. Datum commissievergadering 2 juli 2018 Raadsvoorstel Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: - Akkoord te gaan met het op voorhand afgeven van een collegegarantiebesluit door ons College aan de BNG Bank waarin zij akkoord gaat voor 100% onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

En die aandeelhouder dat bent u.

En die aandeelhouder dat bent u. Aan de gemeenteraadsleden van gemeenten die aandeelhouder zijn van de NV HUISVUILCENTRALE HVC. Geacht Gemeenteraadslid, Zoals u wellicht weet zijn een aantal waterschappen, net als uw gemeente, aandeelhouder

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN 2015D11090 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben over het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door

Nadere informatie

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, 15-10-2002 Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 24.10.2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verzoek van de Stichting De Wijngaard om gemeentegarantie te verlenen voor

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 18 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 20 april 2009 Onderwerp : Uitvoering toekomststrategie Essent Portefeuillehouder : burgemeester J. Liemburg Voorstel : 1. in te

Nadere informatie