Commissie Bestuur en Middelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Bestuur en Middelen"

Transcriptie

1 Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 17 november 2006 DIS-stuknummer : Behandelend ambtenaar : Ch. ten Tije Directie/afdeling : E&M Nummer commissiestuk : BM-0465 Datum : 6 november 2006 Bijlagen : 2 Onderwerp: Positiebepaling aandeelhoudersschap Essent Voorstel van GS aan PS: X Ter bespreking in het kader van uw X kaderstellende rol Opmerkingen van het Presidium/Griffie: Griffier van Provinciale Staten, namens deze, ing. A.J.Brul Bijlage: 1. PWC-rapportage 2. Advies Simmons & Simmons

2 Notitie ten behoeve van de commissie voor Bestuur en Middelen In verband met het wetsvoorstel Splitsing Energiebedrijven en de ontwikkelingen op de energiemarkt hebben wij onlangs door PricewaterhouseCoopers (PWC) een onderzoek laten uitvoeren naar de rol en positie van de grootaandeelhouders van Essent vóór en na splitsing. In deze notitie gaan wij op de belangrijkste aspecten van dit onderzoek en geven wij u hierover ons standpunt. Voor de volledige inhoud van het onderzoeksrapport, verwijzen wij naar het rapport van PWC Grootaandeelhouders Essent: de rol en positie van publieke aandeelhouders in een veranderende energiemarkt dat is bijgesloten bij deze notitie. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van uw verzoek om over een zevental items te discussiëren waarvan Provinciale Staten een actieve rol wensen te vervullen in het Essent-dossier, extern juridisch advies ingewonnen. Op basis van dit advies gaan wij in op de algemene juridische verhouding tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ten aanzien van het aandeelhouderschap van Essent en specifiek gaan wij in op de door u genoemde zeven items. A. PWC-rapport Provinciaal belang aandeelhoudersschapessent De provincie is van oudsher aandeelhouder van Essent met als hoofddoelstelling de publieke belangen van de Brabantse burger ten aanzien van de energievoorziening te waarborgen. De behoefte om deze belangen te waarborgen vormde destijds de reden om een provinciaal energiebedrijf op te richten. Als primaire publieke belangen van de provincie zien we in de huidige tijd leverings- en voorzieningszekerheid, prijs, klanttevredenheid en duurzaamheid. Daarnaast onderscheiden we de secundaire publieke belangen (sociale component, werkgelegenheid en regiobelangen) en tertiaire publieke belangen (transparantie, concurrentie/keuzevrijheid, innovatie en werknemersbelangen). De secundaire en tertiaire belangen zijn afgeleid: ze zijn belangrijk, maar vormden op zichzelf niet de reden om een provinciaal energiebedrijf op te richten. Wel merken wij hierbij op dat rationeel gezien er een hiërarchie is in de publieke belangen is, maar vanwege het politieke karakter van ons aandeelhoudersschap secundaire en tertiaire belangen, maar ook andere bedrijfsaspecten (zoals beloningsbeleid), ook hoog op de politieke agenda kunnen komen te staan en waarover we als aandeelhouders ook onze inbreng bij Essent willen hebben. De provincie heeft ook een financieel belang in Essent. Dit belang is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Was het dividend vroeger niet bijzonder hoog, nu wordt de huidige provinciale begroting voor ongeveer 14% gedekt met het dividend van Essent (in 2005 bedroeg het dividend zo n 80 miljoen euro). Inmiddels vinden wij het financiële belang van ons aandeelhoudersschap in Essent even zo belangrijk als ons publiek belang. PWC schetst in haar rapportage de ontwikkelingen op de Europese en Nederlandse energiemarkt en heeft een analyse gemaakt van de gevolgen van deze ontwikkelingen voor Essent en voor de belangen van de aandeelhouders. Aan de hand van een drietal scenario s komt PWC uiteindelijk tot een advies voor de aandeelhouders voor een scenario, waarin de publieke en financiële belangen van ons aandeelhoudersschap het beste gewaarborgd zijn. PWC neemt als uitgangspunt dat tegen de achtergrond van de voortschrijdende liberalisering en de daarmee gepaard gaande fusies in de energiesector én de voorgenomen splitsing van de geïntegreerde energiebedrijven, handhaving van de status quo geen goede optie is. Als Essent klein blijft, terwijl andere Europese energiemaatschappijen blijven groeien, komt Essent in een ongunstige positie bij de inkoop van energie. Dit betekent hogere prijzen voor de consument, die 1/7

3 vervolgens zijn toevlucht zal nemen tot een andere energieleverancier. Met andere woorden: het handhaven van de status quo brengt na enige tijd de continuïteit van de onderneming in gevaar en daarmee de mogelijkheid om de primaire publieke en financiële belangen van de provincie te waarborgen. Veranderende invloed van de aandeelhouders op de publieke belangen In het verleden waren energiebedrijven een dienst van de provincie of gemeente. Deze dienst werd direct vanuit de aandeelhouder aangestuurd. Op deze manier was er een directe betrokkenheid bij tarief- en prijsbeleid en ander overwegingen die van publiek belang waren. Sinds de liberalisering zijn de energiebedrijven verzelfstandigd en veranderd in structuurvennootschappen (dit betekent minder zeggenschap dan in de periode daaraan voorafgaand). Daarnaast heeft de liberalisering er zelf toe geleid dat de bedrijven moeten concurreren in de energiemarkt, terwijl dit voorheen lokale of regionale monopolies waren. Met de Code Tabaksblat en de statutenwijziging van Essent hebben de aandeelhouders invloed teruggekregen en is de betrokkenheid van aandeelhouders op een aantal fronten vergroot (zie ook presentatie Simmons & Simmons). Deze herkregen invloed strekt echter niet zo ver als de invloed die de aandeelhouders hadden voor de invoering van het structuurregime. Echter, vanwege de historische band met het bedrijf hebben aandeelhouders de facto momenteel meer invloed dan wettelijk (de jure) is vastgelegd. PWC geeft aan dat de publieke belangen die in het verleden door de regionale aandeelhouders werden gediend nu worden geborgd door wet- en regelgeving met sectorspecifiek toezicht op de monopoloïde activiteiten en mededingingstoezicht op het competitief gedrag van energieaanbieders. Daarnaast zijn met de nationalisering van energiemarkt, de regionale belangen steeds meer nationale en internationale belangen geworden. Naar de mening van PWC is er op termijn geen rol meer weggelegd voor regionale publieke aandeelhouders in een internationaal opererend energiebedrijf. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het feit dat de traditionele band met de klanten is verdwenen (behoudens het netwerk) en dat de noodzakelijke groei grootschalige investeringen van aandeelhouders zal vergen. Indien echter de splitsingswet wordt aangenomen door de Eerste Kamer, dan zullen de provincies aandeelhouder (moeten) blijven in het netwerkbedrijf. Wellicht mag in dat geval een minderheidsbelang van 49% worden afgestoten. Groeiscenario s PWC schetst drie mogelijke scenario s voor een doorgroei van Essent: een nationaal huwelijk met een ander Nederlands energiebedrijf, een internationaal huwelijk en een beursgang. In onderstaande matrix is weergegeven hoe deze scenario s volgens PWC scoren op het gebied van de publieke belangen. Nationaal huwelijk Internationaal huwelijk Beursgang Primaire belangen Secundaire belangen Tertiaire belangen Zeer positief Zeer negatief Negatief Positief Negatief Neutraal Neutraal Negatief Positief Toelichting: Een nationaal huwelijk heeft zeer positieve gevolgen voor de primaire belangen. De leveringszekerheid wordt positief beïnvloed. Daarnaast kunnen schaalvoordelen en efficiencywinsten worden gedeeld met klanten; 2 /7

4 Een nationaal huwelijk heeft zeer negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Dit wordt deels veroorzaakt door het verwijderen van dubbele functies en een versnelling van efficiencyverbeteringen. Dit zijn op zichzelf onvermijdelijke en logische gevolgen van een fusie. Er is dus sprake van een negatief effect op de werkgelegenheid op de korte termijn, maar uiteindelijk heeft dit scenario een positief effect op de levensvatbaarheid van een bedrijf en blijft de werkgelegenheid van Essent gehandhaafd (een verliesgevend bedrijf levert op den duur ook geen banen meer op) Een nationaal huwelijk heeft negatieve gevolgen voor de transparantie van en concurrentie op de Nederlandse energiemarkt (minder nationale spelers op de Nederlandse energiemarkt). Zie voor een uitgebreide toelichting het PWC-rapport. Naast de publieke belangen heeft PWC ook de scenario s afgezet tegen de financiële belangen van ons aandeelhoudersschap: Waarde eigen Cash waarde Exit waarde vermogen Nationaal huwelijk Positief Neutraal Zeer positief Internationaal huwelijk Zeer positief Zeer positief Negatief Beursgang Zeer positief Zeer positief Neutraal PWC verwacht dat in financiële zin directe synergievoordelen met een nationaal huwelijk behaald kunnen worden die het bedrijf structureel 300 mln meer waard maken. Financieel gezien zou zowel bij een status quo als bij een nationaal huwelijk er volgens PWC een mogelijkheid bestaan tot een cashstroom van middelen voor de aandeelhouders. Dit zou in de bestaande situatie bereikt kunnen worden door herkapitalisatie van het netwerk en eventueel door verkoop van 49% verkoop van het netwerkbedrijf (geschatte opbrengst door PWC van 4.5 mld, waar tegenover uiteraard minder dividendinkomsten staan). Indien de aandeelhouders op korte termijn afwillen van hun aandelen dan is een internationaal huwelijk een geschikte variant, die volgens voorzichtige schattingen van PWC een totale opbrengst van 11.7 mld genereert (51% van het netwerk blijft dan nog in handen van de publieke aandeelhouders, dividendinkomsten vervallen grotendeels). Een beursgang zou volgens een voorzichtige cq indicatieve schatting een opbrengst kunnen genereren in de orde van grootte van 13.6 mld (ook hier met inbegrip van behoud van 51% van het netwerk). Bij de uiteindelijke afweging van een optie tot herkapitalisatie en genoemde toekomstige opties van verkoop of beursgang zal uiteraard t.z.t. in een nadere uitwerking exacter aangegeven moeten worden wat de in- en outs zijn (PWC geeft nu indicaties aan). Zo staat voor de aandeelhouders tegenover de mogelijke ontvangst van cashmiddelen door het verzilveren van hun aandelen immers het structurele verlies aan dividenden. De Provincie Noord-Brabant beschikt over 30,8% van de aandelen. Uiteraard kunnen die cashmiddelen door deze weg te zetten desgewenst weer leiden tot structurele inkomsten (vgl bijv. rente op obligaties). Op grond van een beoordeling van de primaire publieke belangen en de waarde-ontwikkeling van het provinciale aandeel, is volgens PWC het scenario van het Nationaal huwelijk de beste stap om Essent te laten groeien en een goede positie te krijgen op de nationale en Europese energiemarkt. Met deze stevige positie kan Essent op termijn een vervolgstap van een Internationaal huwelijk maken. Standpunt GS over PWC-rapport: Wij onderschrijven de wenselijkheid dat Essent mee moet kunnen groeien op de energiemarkt en 3 /7

5 zich moet kunnen blijven meten met andere Europese spelers. Tegen deze achtergrond willen wij stappen die nodig zijn voor Essent om in een steeds Europeser wordende energiemarkt te kunnen blijven meespelen, zoals het zoeken van de samenwerking of een fusie met andere energiebedrijven, steunen. Om te kunnen blijven concurreren bij de inkoop van grondstoffen en voldoende efficiencyvoordelen te kunnen behalen zal een fusie waarschijnlijk een opmaat zijn naar een verdere consolidatie in Europees verband. Een nationale fusie lijkt daarbij de beste optie op korte termijn om de publieke en financiële belangen veilig te stellen. Wil een fusie richting de consument in de praktijk de voorgestane voordelen in termen van aantrekkelijke prijzen en klanttevredenheid daadwerkelijk opleveren, dan zal hierop door de aandeelhouders gestuurd moeten worden. Wij zien een nationale fusie als tussenstap op weg naar een mogelijke schaalvergroting op Europese schaal. Momenteel zien wij - met het oog op de actuele ontwikkelingen (er is nog geen duidelijkheid over de Splitsingswet Energiebedrijven en de fusieontwikkelingen en daarmee over de mogelijkheden om onze aandelen van Essent te verkopen) geen aanleiding om de tot nu toe vastgehouden koers te wijzigen en dus voorlopig aandeelhouder te blijven. Bij een verdere schaalvergroting op Europees niveau zullen wij ons aandeelhoudersschap opnieuw tegen het licht moeten houden. Een verder gaande uitspraak nu, neerkomend op een in de tijd gezien ongelimiteerde voortzetting van het aandeelhouderschap, zou strijdig zijn met de liberalisering van de energiemarkt en daarmee verbonden vrije concurrentieverhoudingen. In de Nota Nutsvoorzieningen van 2000 is opgenomen dat vanwege een voldoende wettelijke waarborg van de positie van de gebonden klanten de noodzaak tot continuering van het aandeelhoudersschap kan doen vervallen. De argumenten van toen om te vervreemden hebben hun geldigheid niet verloren, maar de politieke meningsvorming over ons aandeelhoudersschap van Essent is de afgelopen tijd gewijzigd. Zo hebben PS op 3 december 2004 in hun motie tegen splitsing in hun overwegingen opgenomen dat de Provincie Noord-Brabant zoveel mogelijk zeggenschap wil blijven behouden over Essent NV, en dus zijn aandelen in dit bedrijf vooralsnog niet wil vervreemden. De conclusies van PWC, die hout snijden, zijn met bovenstaande niet in strijd. Immers PWC beveelt om de redenen die hierboven zijn aangegeven aan om op termijn afscheid te nemen van Essent. Zij kan zich daarbij wel voorstellen dat als tussenstation de provincies en betrokken gemeenten vooralsnog aandeelhouder blijven van een gefuseerd bedrijf. Als overheidsaandeelhouder maken wij gebruik van onze mogelijkheden om publieke belangen bij Essent veilig te stellen. Daarnaast willen wij bij Essent aansturen op het het loskomen van overtollige middelen uit Essent. Wij denken daarbij aan drie aspecten: - het uitkeren van een deel van de Kabelcom-opbrengsten aan de aandeelhouders - over te gaan tot herkapitalisatie - een markconforme dividenduitkering. B. Positie van PS en GS ikv aandeelhouderschap Essent In de commissievergadering van 13 oktober 2006 heeft u aangegeven over een zevental onderwerpen te willen discussiëren waarover u een actieve rol wenst te vervullen in het Essentdossier, te weten: 1. beloningsbeleid 2. Besteding extra dividenduitkeringen 3. Duurzame energie 4. Fusie/samenwerking 5. Prijsbeleid 6. Communicatierichtlijnen tussen Essent en aandeelhouders 7. Vervreemden van aandelen 4 /7

6 Naar aanleiding van uw verzoek, hebben wij juridisch advies van Simmons & Simmons ingewonnen over de juridische verhouding tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ten aanzien van het aandeelhouderschap van Essent. Op basis van dit advies zijn de volgende zaken van belang: GS hebben een algemene actieve informatieplicht vooraf richting PS. GS doen dit als publiekrechtelijk rechtspersoon uit hoofde van haar privaatrechtelijke positie als aandeelhouder in de NV Essent. Er geldt een bijzondere informatieplicht in het geval van politiek relevante onderwerpen zoals onderwerpen die maatschappelijk leven of de publiciteit halen. In deze gevallen dient PS hierover uit eigen beweging te worden geïnformeerd door GS. PS dienen hierbij op hoofdlijnen geïnformeerd te worden zonder dat zij en detail gaan meebesturen. Als uitgangspunt geldt wel dat PS gedurende het gehele beleidsproces worden geïnformeerd. Dus in de voorbereidende, besluitvormings- en uitvoerende fase. PS hebben overigens in dit dossier geen instructiebevoegdheid in die zin dat zij GS kunnen voorschrijven bepaalde besluiten te nemen. PS kunnen GS dus niet voorschrijven hoe zij invulling geven aan hun privaatrechtelijke rol als vertegenwoordiger van de Provincie bij Essent NV. PS hebben de taak om kaders te stellen waarbinnen GS moet opereren. Tegen deze achtergrond, zijn wij van mening dat de door u aangegeven items politiek relevante onderwerpen zijn, waarover GS uit eigen beweging PS vanaf de voorbereidende fase dienen te informeren (eventueel vertrouwelijk). Vandaar dat wij de commissie BM op regelmatige basis zullen informeren over de politiek relevante onderwerpen die op het Essent-dossier betrekking hebben. Wij zijn overigens voornemens in het voorjaar als er meer zicht op politieke keuze bij het Rijk en de Provincie Noord-Brabant is met een nieuwe energienota te komen. Specifiek gaan wij nu in op de door u genoemde onderwerpen: 1. Beloningsbeleid Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur van Essent wordt vastgesteld door de AvA van Essent. De raad van commissarissen is bevoegd aan de algemene vergadering aanbevelingen over het beloningsbeleid te doen. Vanuit onze vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie hebben wij er bij de RvC van Essent op aangedrongen om het concept beloningsbeleid zoals de Hay Group dit op verzoek van de Raad van Commissarissen van Essent heeft opgesteld, aan het Ministerie van Financiën voor te leggen. Dit is inmiddels gebeurd en naar aanleiding van het advies van het Ministerie van Financiën wachten wij een nieuw voorstel van de RvC af, die in de aandeelhouderscommissie zal worden voorbesproken. Voorafgaand aan de AvA, waarin het beloningsbeleid wordt vastgesteld, zullen wij u tijdig informeren en hierover met u van gedachten wisselen. 2. Besteding extra dividenduitkeringen De besteding van extra dividenduitkeringen heeft in principe niets te maken met ons aandeelhoudersschap van Essent. Over de besteding van provinciale middelen (die mede zijn opgebouwd uit de dividenduitkeringen van aandeelhoudersschappen) besluiten PS op de daarvoor aangewezen momenten (Kadernota, e.d.) Ten aanzien van dividenduitkering hebben wij als aandeelhouder wel iets te zeggen. De AvA stelt immers de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming vast. De winst staat ter vrije 5 /7

7 beschikking van de AvA, voor zover deze niet door de algemene vergadering wordt gereserveerd of krachtens door de vennootschap toegekende winstrechten dient te worden uitgekeerd. Zoals hierboven reeds aangegeven bij ons standpunt over het PWC-rapport, zijn wij van mening dat een deel van de Kabelcom-opbrengsten uitgekeerd moet worden aan de aandeelhouders, dat er een marktconforme dividenduitkering plaats moet vinden en dat er overgegaan moet worden tot een herkapitalisatie van het kapitaal. Wij zullen u informeren over de uitkomst van de discussie in de aandeelhouderscommissie. 3. Duurzame energie De inspanningen van Essent mbt duurzame energie maken onderdeel uit van de bedrijfsstrategie van Essent. De strategie van Essent wordt jaarlijks besproken in de aandeelhouderscommissie en wordt goedgekeurd door een bijzondere AvA in het najaar. Voorafgaand aan de AvA zullen wij u tijdig informeren over de strategie van Essent en deze met u bespreken. 4. Fusie/samenwerking In de AvA wordt een besluit genomen over een fusieovereenkomst, inclusief nieuwe statuten en een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. De aandeelhouderscommissie cq. de AvA hoeft op basis van de statuten formeel (juridisch gezien) geen goedkeuring te geven aan een overeenkomst op hoofdlijnen. Dit is een document dat tussen de raden van bestuur van de twee bedrijven gesloten wordt. Wij hebben bij Essent er op aangedrongen dat de leden van de aandeelhouderscommissie van Essent een actieve betrokkenheid in het proces voorafgaand aan de fusieovereenkomst krijgen. Zoals hierboven reeds aangegeven bij ons standpunt over het PWC-rapport, zijn wij van mening dat Essent mee moet kunnen groeien op de energiemarkt en zich moet kunnen blijven meten met andere Europese spelers. Tegen deze achtergrond willen wij stappen die nodig zijn voor Essent om in een steeds Europeser wordende energiemarkt te kunnen blijven meespelen, zoals het zoeken van de samenwerking of een fusie met andere energiebedrijven, in principe steunen. 5. Prijsbeleid In de statuten van Essent is niet vastgelegd dat de aandeelhouders over het prijsbeleid van Essent kunnen besluiten. Als prijsbeleid als onderdeel van de bedrijfsstrategie van Essent wordt gezien, kunnen de aandeelhouders hierover hun mening geven bij de bespreking van de strategie in de AvA. De aandeelhouderscommissie heeft bij de Raad van Bestuur Essent aandacht gevraagd voor de steeds stijgende kosten van energie. Op verzoek van de aandeelhouderscommissie komt de Raad van Bestuur van Essent binnenkort met een voorstel over Prijsbeleid. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Op 3 oktober is Prijsbeleid tijdens de themabijeenkomst Energie door UCPartners nader toegelicht. UCPartners heeft aangegeven dat het geen verstandige keuze lijkt om Essent te dwingen tot een generieke prijzenslag op de retailmarkt. Verwachte consequenties zijn dat een symbolisch voordeel voor de meeste eindverbuikers een forse bres slaat in de winstgevendheid van Essent. De prijzenslag zal door andere bedrijven worden gevolgd en de winstgevendheid van de gehele sector nadelig beïnvloeden. Lagere tarieven leiden via lagere winstgevendheid tot lagere aandeelhouderswaarde en daarmee ook een lagere dividenduitkering. Daarnaast voorspelt UCPartners dat het goedkoper maken van energie verspillend gedrag alleen maar langer in stand zal houden. UCPartners is daarom van mening dat de publieke aandeelhouders beter kunnen overwegen hun publieke belangen via gericht beleid te investeren in een duurzame energietoekomst 6 /7

8 6. Communicatierichtlijnen tussen Essent en aandeelhouders De aandeelhouderscommissie ziet er op toe dat de communicatie tussen Essent en de aandeelhouders goed verloopt. Het advies van Simmons & Simmons geeft de verhouding tussen PS en (leden van) GS helder weer en zal leidend zijn voor ons handelen. 7. Vervreemden van aandelen De AvA kan besluiten tot het vervreemden van aandelen. Voor een nadere toelichting, zie punt 4. Zoals hierboven reeds aangegeven bij ons standpunt over het PWC-rapport, zien wij momenteel - met het oog op de actuele ontwikkelingen (er is nog geen duidelijkheid over de Splitsingswet Energiebedrijven en de fusieontwikkelingen en daarmee over de mogelijkheden om onze aandelen van Essent te verkopen) geen aanleiding om de tot nu toe vastgehouden koers te wijzigen en dus voorlopig aandeelhouder te blijven. 's-hertogenbosch, 7 november 2006 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 7 /7

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 Griffier van de Staten Gewijzigde Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-198 Gewijzigd Statenvoorstel Strategie DELTA NV Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015 Provinciale Staten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Afdeling: Algemene Zaken / Concerncontrol Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005

Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën. Nr.: /48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Aan de leden van de Statencommissie Bestuur en Financiën Nr.: 2005-22958/48/A.16, EZ Groningen, 2 december 2005 Behandeld door : Rietman, H. Telefoonnummer : (050) 3164367 Antwoord op : Bijlagen : 3 Onderwerp

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

AFD. --'L' AFD. TERMIJN DOC.NR ZAAK NR. Bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie als aandeelhouder

AFD. --'L' AFD. TERMIJN DOC.NR ZAAK NR. Bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie als aandeelhouder Gedeputeerde Staten AFD. --'L' AFD. TERMIJN I AMBT. i/i/fh-s6 U/? 6 I I I I I I I I I I IM I I I I I DOC.NR. 10029937 ZAAK NR. bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk:

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2762071 Behandelend ambtenaar : T. Jongbloed Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Sociaal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

AvA Eneco 23 september Adriaan Visser, voorzitter AHC. SPREEKTEKST

AvA Eneco 23 september Adriaan Visser, voorzitter AHC. SPREEKTEKST AvA Eneco 23 september 2016 Adriaan Visser, voorzitter AHC. SPREEKTEKST Namens de aandeelhouderscommissie van Eneco wil ik het woord tot u richten en verslag doen van de activiteiten van de aandeelhouderscommissie

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Financien Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2000001464 Naam: S. van Heinsberg, toestelnummer: 773 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence

Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen Twence 1 Algemeen 1.1 Besluitvorming binnen de gemeenten vraagt om een eenduidige aanpak. Kan er een modelvoorstel worden

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering September 2016 Nummer 6929 Onderwerp Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: SERV-103 Vergadering GS: 20 augustus 2013 13016740dg

behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: SERV-103 Vergadering GS: 20 augustus 2013 13016740dg Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 1 november 2013 belast met Nr: behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: SERV-103 Vergadering GS: 20 augustus 2013 Nr: 13016740dg Onderwerp: Aandeelhoudersstrategie

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Evaluatieverslag De Nederlandsche Bank NV (DNB)

Evaluatieverslag De Nederlandsche Bank NV (DNB) Evaluatieverslag De Nederlandsche Bank NV (DNB) Beschrijving De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit. Dit doet zij door haar drie hoofdtaken

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2002/14 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 februari 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 12 februari 2002. Onderwerp: Splitsingsvoorstel Waterleiding Maatschappij Overijssel Beheer

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1 Afdeling Financieel-economische zaken I P I >.. j 3 ~0~7512 f L "'3.."!i Provincie Zeeland 1 bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland uw kenmerk: ons kenmerk: 11 103395

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 13.036206 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 10 april 2014 Jaargang en nummer 2014-25 Verzelfstandiging Natuur- en Milieucommunicatie Het college

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V.

Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V. Datum 11 oktober 2016 Registratienummer BSD/ 2016.874 RIS295254 Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V. Voor de zomer is, onder andere

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan 1. Inleiding In het kader van de route naar integrale bekostiging 2015 zijn een aantal besturingsmodellen de revue gepasseerd, die variëren van loondienst

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli 2016 Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk PROGRAMMA 1. Welkom Carel Jan Reuver en Geert Weijers, voorzitters BZW/BIM 2. Opening Ferdinand van den Oever

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat?

Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Aan de gemeenteraad Zaaknummer 156405 ONDERWERP: Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat? Onderzoek naar de verzelfstandiging van drie culturele instellingen en de huidige kaders voor

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 9 november 2012 Document nummer : 3268783 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk :

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : 21 november 2008 DIS-stuknummer : 1460906 Behandelend ambtenaar : L.C.J.C. van Alphen Directie/bureau : Economie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie